รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 54-00-0619
รหัสโครงการ 54-01495
ชื่อโครงการ สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชน
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอรอนงค์ อันประสิทธิ์
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณโครงการ 206,700.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
 1. นักเรียนโรงเรียนปะทิววิทยา จำนวน 200 คน
 2. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลปะทิว จำนวน 200 คน
 3. ประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลปะทิว จำนวน 4 ชุมชน
    - ชุมชน วัดเขาเจดีย์ ตลาดใน จำนวน 50 คน
    - ชุมชนสานฝัน จำนวน 50 คน
    - ชุมชนประสบสุข จำนวน 50 คน
    - ชุมชนพูนทรัพย์ จำนวน 50 คน
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนสานฝันเทศบาลตำบลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
จังหวัด ชุมพร
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • nongonnonongonno (Owner)  
 • somjaisomjai (Trainer)  
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 1. เพื่อสร้างการเรียนรู้และตระหนักต่อการคัดแยกขยะของประชาชน ได้รับทราบถึงความสำคัญและประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ
 2. เพื่อให้เกิดการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน ให้รู้คุณค่าของขยะ  ลดปริมาณขยะ
 3. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการขยะ และสร้างมูลค่าขยะให้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์
กิจกรรมหลัก

จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ เกิดการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะโดยชุมชน

งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (206,700.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

ยังไม่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

กิจกรรมย่อยที่ยังไม่กำหนดกิจกรรมหลัก

29 ก.ค. 2554 ประชุมประจำเดือน 0 0.00
26 ส.ค. 2554 ประชุมประจำเดือน 0 0.00
2 ก.ย. 2554 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชน ให้กับนักเรียนโรงเรียนปะทิววิทยา จำนวน 200 คน 0 0.00
9 ก.ย. 2554 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะชุมชนและสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปะทิว จำนวน 200 คน 0 0.00
14 ก.ย. 2554 อบรมให้ความรู้แกนนำชุมชน วัดเขาเจดีย์-ตลาดใน และชุมชนสานฝัน จำนวน 100 คน 0 0.00
28 ก.ย. 2554 จัดอบรมห้ความรู้กับแกนนำชุมชนพูนทรัพย์ และชุมชนประสบสุข จำนวน 100 คน 0 0.00
30 ก.ย. 2554 ประชุมประจำเดือนและติดตามผลการดำเนินงาน 0 0.00
5 ต.ค. 2554 ประชุมแต่งตั้งคณะทำงานของแต่ละชุมชน 0 0.00
28 ต.ค. 2554 ประชุมประจำเดือน 0 0.00
25 พ.ย. 2554 ประชุมประจำเดือน 0 0.00
2 ธ.ค. 2554 จัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน 0 0.00
30 ธ.ค. 2554 ประชุมประจำเดือนและติดตามผลการดำเนินงาน 0 0.00
27 ม.ค. 2555 ประชุมประจำเดือน 0 0.00
24 ก.พ. 2555 ประชุมประจำเดือน 0 0.00
30 มี.ค. 2555 ประชุมประจำเดือนและติดตามผลการดำเนินงาน 0 0.00
27 เม.ย. 2555 ประชุมประจำเดือน 0 0.00
25 พ.ค. 2555 ประชุมประจำเดือน 0 0.00
5 มิ.ย. 2555 เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 0 0.00
29 มิ.ย. 2555 ประชุมประจำเดือน 0 0.00
6 ก.ค. 2555 ประชุมคณะทำงาน 0 0.00
รวม 0.00 0 20 0.00 6 0.00

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (206,700.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (0.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย nongonno nongonno เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 18:25 น.

รายงานความก้าวหน้า
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
3 มี.ค. 2555 รายงานโครงการ ทต.ปะทิว .doc somjai ดาวน์โหลด
3 มี.ค. 2555 ส 2โครงการฯเทศบาลปะทิว.doc somjai ดาวน์โหลด
รายงานการเงิน
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
3 มี.ค. 2555 รายงานการเงินเทศบาลปะทิว ประจำงวดที่1.doc somjai ดาวน์โหลด
4 ธ.ค. 2555 รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ (ง.2).doc วินิจ ชุมนูรักษ์ ดาวน์โหลด
รายงานการติดตาม
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
14 ก.พ. 2555 54-00-0619 (1) ชุมพร.doc chonpadae ดาวน์โหลด
6 มิ.ย. 2555 แบบติดตามโครงการเทศบาลปะทิวครั้งที่๒ - Copy.doc somjai ดาวน์โหลด
28 ก.ย. 2555 แบบประเมินคุณค่าเทศบาลปะทิว.doc somjai ดาวน์โหลด
30 พ.ย. 2555 54-00-0619(3)ชุมพร.doc วินิจ ชุมนูรักษ์ ดาวน์โหลด

รายงานกิจกรรมจากพื้นที่

Comment #1รายงานกิจกรรม
Posted @15 พ.ย. 54 14.32 ip : 118...41
Photo : , 640x480 pixel 148,093 bytes

วันที่ 29 ตุลาคม 2554 พี่เลี้ยงเข้าเยี่ยมโครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โดยเยี่ยมผู้รับผิดชอบโครงการ และเยี่ยมชุมชน

Comment #2รายงานกิจกรรม
Posted @15 พ.ย. 54 14.33 ip : 118...41
Photo : , 640x480 pixel 148,093 bytes
Photo : , 640x480 pixel 156,387 bytes
Photo : , 640x480 pixel 161,495 bytes
Photo : , 640x480 pixel 148,504 bytes

วันที่ 29 ตุลาคม 2554 พี่เลี้ยงเข้าเยี่ยมโครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โดยเยี่ยมผู้รับผิดชอบโครงการ และเยี่ยมชุมชน

Comment #3เข้าร่วมอบรม
Posted @15 พ.ย. 54 14.39 ip : 118...41
Photo : , 640x480 pixel 153,956 bytes
Photo : , 640x480 pixel 152,297 bytes
Photo : , 640x480 pixel 143,109 bytes
Photo : , 640x480 pixel 149,557 bytes
Photo : , 640x480 pixel 158,561 bytes

วันที่9 พ.ย.54 เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมแกนนำนักเรียนด้านการจัดการขยะ โดยวิทยากรจากโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา

Comment #4ประชุมคณะกรรมการ
Posted @1 ธ.ค. 54 15.54 ip : 118...136
Photo : , 200x150 pixel 34,640 bytes
Photo : , 200x150 pixel 35,380 bytes
Photo : , 200x150 pixel 42,918 bytes

วันที่ 13 กรกฎาคม 2554  นายมนต์ชัย โกษฐเพชร  นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว  ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  โดยมีผู้นำชุมชน  หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่  ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนิงานโครงการ " สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะชุมชนและสิ่งแวดล้อม" เพื่อให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์สำเร็จลุล่วง และมีการจัดการอย่างต่อเนื่อง  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว สำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว

Comment #5ประชาสัมพันธ์โครงการ
Posted @1 ธ.ค. 54 16.14 ip : 182...224
Photo : , 307x230 pixel 50,010 bytes
Photo : , 313x235 pixel 58,893 bytes
Photo : , 299x224 pixel 46,037 bytes

วันที่ 24 สิงหาคม 2554 ได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในเขตเทศบาลตำบลปะทิว ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น นักเรียน นักศึกษา ผู้นำชุมชน กลุ่มอสม. นั้น ทางโครงการสร้างการมีส่วนร่วมได้จัดนิทัศการให้ความรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯให้ประชาชนภายในเขตเทศบาล ทราบ

Comment #6แจกถังคัดแยกขยะ
Posted @1 ธ.ค. 54 16.23 ip : 182...224
Photo : , 250x188 pixel 49,458 bytes
Photo : , 245x184 pixel 46,072 bytes
Photo : , 246x185 pixel 46,939 bytes

วันที่ 2 กันยายน 54  ผู้เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ  ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบการร้านอาหาร ครัวเรือน ร้านค้า  จะได้รับแจกถังคัดแยกขยะจากโครงการฯ  ขยะที่ทางผู้เข้าร่วมโครงการคัดแยก ทางเทศบาลตำบลปะทิว ได้จัดเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในการดำเนินการจัดเก็บขยะ และกำหนดวันเวลาที่ชัดเจน  สัปดาห์ละ 3 วัน วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปผู้เข้าร่วม พอใจที่ได้รับแจกถังแยกขยะ เพราะว่ามีฝาปิดมิดชิด

Comment #7อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะให้กับโรงเรียนปะทิววิทยา
Posted @1 ธ.ค. 54 16.35 ip : 182...224
Photo : , 330x248 pixel 67,532 bytes
Photo : , 335x251 pixel 52,900 bytes
Photo : , 340x255 pixel 54,875 bytes

วันที่  9 พ.ย.54  นายมนต์ชัย โกษฐเพชร นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว  เป็นประธานพิธีเปิด การอบรมแกนนำนักเรียนด้านการจัดการขยะ ณ โรงเรียนปะทิววิทยา
โดยวิทยากรจากโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา  ผลที่ได้รับ เกิดการจัดตั้งกลุ่ม และศึกษาดูงานต้นแบบ

Comment #8พี่เลี้ยงตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน
Posted @1 ธ.ค. 54 16.38 ip : 182...224

วันที่ 24 พฤศจิกายน 54 ทางโครงการฯ ได้รับการตรวจเยี่ยมจากพี่เลี้ยง ซึ่งทางพี่เลี้ยงได้ให้คำแนะนำ การจัดทำเอกสาร การรายงานโครงการ งวดแรก คิดว่าสิ่งที่ทางพี่เลี้ยง ได้ให้คำแนะนำ และสิ่งดีๆ นั้น  เป็นสิ่งสำคัญส่วนหนึ่ง และเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการฯให้สำเร็จ ลุล่วง ถึงอย่างไร พี่เลี้ยงก็ยังมีความสำคัญเสมอ ขอขอบคุณมากค่ะ

Comment #9อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะให้กับชุมชนวัดเขาเจดีย์ ตลาดใ
Posted @1 ธ.ค. 54 16.44 ip : 182...224
Photo : , 251x334 pixel 64,300 bytes
Photo : , 267x200 pixel 56,589 bytes
Photo : , 297x223 pixel 55,694 bytes

วันที่ 26 ตุลาคม 54  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะชุมชน ให้กับชุมชนวัดเขาเจดีย์ ตลาดใน  ผู้ร่วมกิจกรรม  อสม./ชุมชน/ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล/เจ้าหน้าที่  จำนวน 50 ราย ณ ที่ทำการชุมชนวัดเขาเจดีย์ ตลาดใน
สรุปผลการดำเนิงานกิจกรรม  ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ
เกิดแกนนำชุมชน ในรูปคณะกรรมการ การจัดการขยะที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น


Comment #10อบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะ
Posted @8 ธ.ค. 54 15.26 ip : 182...43
Photo : , 640x480 pixel 30,424 bytes
Photo : , 640x480 pixel 36,457 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,391 bytes

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 นำทีมโดย นายนรากร ทองนอก รองนายกเทศมนตรีตำบลปะทิว คณะผู้บริหาร อสม.  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลปะทิว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  จัดอบรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการขยะ ณ  โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต อ.ปะทิว จ.ชุมพร  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม จากกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม และอีกหลายหน่วยงาน ผลที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายได้เห็นการจัดการขยะที่เป็นรูปธรรม และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้ศึกษาครั้งนี้ เช่น การศึกษาบริบท สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ แล้วนำสิ่งที่ได้ มาพัฒนาปรับใช้ในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน/โรงเรียน ได้เพิ่มมากขึ้น 

Comment #11อบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะ
Posted @8 ธ.ค. 54 15.32 ip : 182...43
Photo : , 640x480 pixel 46,787 bytes
Photo : , 640x480 pixel 28,090 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,323 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,524 bytes

 

Comment #12อบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะ
Posted @8 ธ.ค. 54 15.38 ip : 182...43
Photo : , 640x480 pixel 60,925 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,158 bytes

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Comment #13ส่งรายงานการประชาสัมพันธ์โครงการฯ
Posted @25 เม.ย. 55 09.39 ip : 118...207
Photo : , 640x480 pixel 38,789 bytes
Photo : , 640x480 pixel 52,382 bytes

จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดรถบรรทุกขยะ ทั้ง  2 ข้าง ของรถขยะเทศบาลตำบลปะทิว 

Comment #14ส่งรายงานการประชาสัมพันธ์โครงการฯ
Posted @25 เม.ย. 55 09.41 ip : 118...207
Photo : , 640x480 pixel 38,789 bytes
Photo : , 640x480 pixel 52,382 bytes
Photo : , 640x480 pixel 50,777 bytes

จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดรถขยะ ทั้ง 2 ด้าน รถบรรทุกขยะเทศบาลตำลปะทิว

Comment #15การคัดแยกขยะ
Posted @7 พ.ค. 55 12.54 ip : 110...27
Photo : , 640x480 pixel 49,254 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,493 bytes
Photo : , 640x480 pixel 56,937 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,736 bytes
Photo : , 640x480 pixel 45,976 bytes
Photo : , 640x480 pixel 52,435 bytes

ชุมชนร่วมคัดแยกขยะย่อยสลายง่าย เช่น ร้านอาหาร ครัวเรือน โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บขยะทุกวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์  เพื่อนำมาทำน้ำหมัก น้ำหมักที่ได้ส่วนหนึ่งนำมาให้กับผู้ที่มีส่วนร่วมโครงการฯ 

Comment #16ติดตามการดำเนินกิจกรรมในโรงเรียน
Posted @7 พ.ค. 55 13.21 ip : 110...27
Photo : , 640x480 pixel 39,590 bytes
Photo : , 1600x1200 pixel 193,508 bytes
Photo : , 1600x1200 pixel 134,107 bytes
Photo : , 640x480 pixel 38,228 bytes

วันที่ 9 กันยายน 2554  ได้ดำเนินการปรับปรุงโรงเรือนให้กับโรงเรียนปะทิววิทยา เพื่อใช้เป็นโรงเรือนในการคัดแยกขยะรีไซเคิลในโรงเรียน

Comment #17ติดตามการดำเนินกิจกรรมในโรงเรียน
Posted @7 พ.ค. 55 13.35 ip : 110...27
Photo : , 1600x1200 pixel 188,720 bytes
Photo : , 1600x1200 pixel 162,102 bytes

วันที่  20 มีนาคม  2555  จากการดำเนินการปรับปรุงโรงเรือน ของโรงเรียนปะทิววิทยา เพื่อใช้เป็นโรงเรือนในการคัดแยกขยะรีไซเคิลในโรงเรียน  ปัจจุบันโรงเรียนปะทิววิทยา ได้ดำเนินการคัดแยกขยะในโรงเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่  คณะครู และนักเรียน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ

รายงานกิจกรรมจากพี่เลี้ยง

Comment #1การติดตามงาน
Posted @28 ก.พ. 55 11.07 ip : 118...41
Photo : , 640x480 pixel 154,237 bytes
Photo : , 640x480 pixel 156,020 bytes
Photo : , 640x480 pixel 154,659 bytes
Photo : , 640x480 pixel 149,897 bytes
Photo : , 640x480 pixel 161,025 bytes
Photo : , 640x480 pixel 163,383 bytes

ติดตามเยี่ยมโครงการสร้างการมีส่วนร่วมฯ เมื่อ 2 ธันวาคม2554 มีการนำจิตอาสาของอำเภอท่าแซะร่วมศึกษาดูงานด้วย และมีการทำเป็นแนวทางการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนตนเอง

Comment #2รายงานการติดตามครั้งที่ 2
Posted @31 มี.ค. 55 16.40 ip : 118...104

เมื่อ วันที่ 21 มีนาคม 2555 ได้ติดตามเยี่ยมอย่างเป็นทางการที่ศูนย์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนปะทิววิทยา จังหวัดชุมพร โดยมีปารประชุมชี้แจงการรายการและการประเมินตนเองของผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมกันทั้งสามโครงการของอำเภอปะทิว ได้แนะนำวิธีการสรุปรายงาน ติดตามข้อบกพร่องที่โครงการไม่ได้ดำเนินตามที่กำหนด และวิธีการส่งรายงาย ทางWWW.  คนใต้สร้างสุข โดยโครงการสร้างการมีส่วนร่วมได้มีการทำข้อความเกี่ยวกับขยะที่สองข้างรถ(เต็มพื้นที่ของรถ) แล้วจะส่งรูปภายหลัง

Comment #3รายงานการติดตาม
Posted @2 เม.ย. 55 19.00 ip : 118...41

ส่งรูปการนำเสนอภาพการรณรงค์การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลปะทิว

Comment #4รายงานกิจกรรม
Posted @6 มิ.ย. 55 12.05 ip : 118...41
Photo : , 640x480 pixel 168,727 bytes
Photo : , 640x480 pixel 139,663 bytes
Photo : , 640x480 pixel 142,523 bytes
Photo : , 640x480 pixel 156,284 bytes
Photo : , 640x480 pixel 151,918 bytes
Photo : , 640x480 pixel 145,291 bytes

การติดตามเยี่ยมโครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชน เมื่อ 29 พ.ค.55 ขอชื่นชมน้องอรอนงค์เป็นอย่างมากที่สามารถประสานกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดีจนเกิดรูปแบบการทำงานที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างเห็นได้ชัดเจน

Comment #5รายงานกิจกรรม
Posted @18 ก.ย. 55 16.26 ip : 118...41
Photo : , 640x480 pixel 151,402 bytes
Photo : , 640x480 pixel 157,138 bytes
Photo : , 640x480 pixel 156,080 bytes
Photo : , 640x480 pixel 165,436 bytes
Photo : , 640x480 pixel 158,604 bytes
Photo : , 640x480 pixel 158,774 bytes

สรุปกิจกรรมที่ติดตามการจัดการขยะทำได้ดีมากในส่วนของการคัดแยกขยะ-นำขยะมาทำปู่ย-ให้หมูกินเศษอาหาร-ขี้หมูนำมาใส่ต้นไม้และแปลงนาข้าวพร้อมกับใส่นำ้หมักชีวภาพ แล้วอนุณาตให้ประชาชนนำนำ้หมักไปใส่ต้นไม้(สมาชิก)ผลผลิตที่ได้นำไปขายในตลาด นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันสิ่งแวดล้อมเมื่อ5 มิถุนายน 2555เพื่อปิดโครงการ(ไม่มีรูป)

Comment #6รายงานกิจกรรม
Posted @18 ก.ย. 55 16.26 ip : 118...41
Photo : , 640x480 pixel 151,402 bytes
Photo : , 640x480 pixel 157,138 bytes
Photo : , 640x480 pixel 156,080 bytes
Photo : , 640x480 pixel 165,436 bytes
Photo : , 640x480 pixel 158,604 bytes
Photo : , 640x480 pixel 158,774 bytes

สรุปกิจกรรมที่ติดตามการจัดการขยะทำได้ดีมากในส่วนของการคัดแยกขยะ-นำขยะมาทำปู่ย-ให้หมูกินเศษอาหาร-ขี้หมูนำมาใส่ต้นไม้และแปลงนาข้าวพร้อมกับใส่นำ้หมักชีวภาพ แล้วอนุณาตให้ประชาชนนำนำ้หมักไปใส่ต้นไม้(สมาชิก)ผลผลิตที่ได้นำไปขายในตลาด นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันสิ่งแวดล้อมเมื่อ5 มิถุนายน 2555เพื่อปิดโครงการ(ไม่มีรูป)