สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชน

โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่

by nongonno @27 ส.ค. 54 18.25 ( IP : 119...2 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 54-00-0619
รหัสโครงการ 54-01495
ชื่อโครงการ สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชน
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอรอนงค์ อันประสิทธิ์
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณโครงการ 206,700.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
 1. นักเรียนโรงเรียนปะทิววิทยา จำนวน 200 คน
 2. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลปะทิว จำนวน 200 คน
 3. ประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลปะทิว จำนวน 4 ชุมชน
    - ชุมชน วัดเขาเจดีย์ ตลาดใน จำนวน 50 คน
    - ชุมชนสานฝัน จำนวน 50 คน
    - ชุมชนประสบสุข จำนวน 50 คน
    - ชุมชนพูนทรัพย์ จำนวน 50 คน
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนสานฝันเทศบาลตำบลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
จังหวัด ชุมพร
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • somjaisomjai(Trainer)
 • nongonnonongonno(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 1. เพื่อสร้างการเรียนรู้และตระหนักต่อการคัดแยกขยะของประชาชน ได้รับทราบถึงความสำคัญและประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ
 2. เพื่อให้เกิดการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน ให้รู้คุณค่าของขยะ  ลดปริมาณขยะ
 3. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการขยะ และสร้างมูลค่าขยะให้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์
กิจกรรมหลัก

จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ เกิดการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะโดยชุมชน

งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (206,700.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรมหลัก

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกกิจกรรมหลัก (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (206,700.00 บาท)

รายงานความก้าวหน้า
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
3 มี.ค. 2555 รายงานโครงการ ทต.ปะทิว .doc somjai ดาวน์โหลด
3 มี.ค. 2555 ส 2โครงการฯเทศบาลปะทิว.doc somjai ดาวน์โหลด
รายงานการเงิน
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
3 มี.ค. 2555 รายงานการเงินเทศบาลปะทิว ประจำงวดที่1.doc somjai ดาวน์โหลด
4 ธ.ค. 2555 รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ (ง.2).doc วินิจ ชุมนูรักษ์ ดาวน์โหลด
รายงานการติดตาม
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
14 ก.พ. 2555 54-00-0619 (1) ชุมพร.doc chonpadae ดาวน์โหลด
6 มิ.ย. 2555 แบบติดตามโครงการเทศบาลปะทิวครั้งที่๒ - Copy.doc somjai ดาวน์โหลด
28 ก.ย. 2555 แบบประเมินคุณค่าเทศบาลปะทิว.doc somjai ดาวน์โหลด
30 พ.ย. 2555 54-00-0619(3)ชุมพร.doc วินิจ ชุมนูรักษ์ ดาวน์โหลด
วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
2 ธันวาคม 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnongonnonongonnoเมื่อ 27 สิงหาคม 2554 22:01:14
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะชุมชนและสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปะทิว จำนวน 200 คน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

นักเรียนอนุบาลปะทิว จำนวน 100คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

อบรมนอกสถานที่ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนต้นแบบ(ชุมชนมาบอำมฤต)

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

นักเรียนและแกนนำชุมชน/คณะกรรมการโครงการ/คณะครูเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
9 พฤศจิกายน 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnongonnonongonnoเมื่อ 27 สิงหาคม 2554 22:02:31
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชน ให้กับนักเรียนโรงเรียนปะทิววิทยา จำนวน 200 คน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

นักเรียนโรงเรียนปะทิววิทยาร่วมกิจกรรม 200คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นักเรียน/อาจารย์/คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 212คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีการจัดตั้งกลุ่มแกนนำนักเรียนในการจัดการขยะของโรงเรียน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
26 ตุลาคม 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnongonnonongonnoเมื่อ 27 สิงหาคม 2554 22:07:05
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้แกนนำชุมชน วัดเขาเจดีย์-ตลาดใน และชุมชนสานฝัน จำนวน 100 คน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กลุ่มแกนนำ/ประชาชน/คณะกรรมการชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

อสม./ชุมชน/คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/เจ้าหน้าที่จำนวน 50 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ใช้พื้นที่ชุมชนวัดเขาเจดีย์ตลาดในเป็นแหล่งเรียนรู้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
26 สิงหาคม 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnongonnonongonnoเมื่อ 28 สิงหาคม 2554 08:24:56
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประชุมประจำเดือน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
24 สิงหาคม 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnongonnonongonnoเมื่อ 27 สิงหาคม 2554 22:11:32
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

แจกแผ่นพับ/ป้าย/เสียงตามสาย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำแผ่นพับแจกแก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการและผู้ที่สนใจ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เกิดชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะด้วยการทำปุ๋ย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
29 กรกฎาคม 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnongonnonongonnoเมื่อ 28 สิงหาคม 2554 08:23:17
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประชุมประจำเดือน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ท้องถิ่นเห็นความสำคัญ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการร่วมกับสมาชิกเทศบาลปะทิว

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมร่วมกันทุกเดือนเนื่องจากคณะกรรมการเป็นส่วนหนึ่งของเทศบาล

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

นายกเทศฯและผู้บริหารให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ประชุมประจำเดือนมีการปรับเลื่อนตามภารกิจของผู้บริหารเทศบาล

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock

รายงานกิจกรรมจากพื้นที่

Comment #1รายงานกิจกรรม
Posted @15 พ.ย. 54 14.32 ip : 118...41
Photo : , 640x480 pixel 148,093 bytes

วันที่ 29 ตุลาคม 2554 พี่เลี้ยงเข้าเยี่ยมโครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โดยเยี่ยมผู้รับผิดชอบโครงการ และเยี่ยมชุมชน

Comment #2รายงานกิจกรรม
Posted @15 พ.ย. 54 14.33 ip : 118...41
Photo : , 640x480 pixel 148,093 bytes
Photo : , 640x480 pixel 156,387 bytes
Photo : , 640x480 pixel 161,495 bytes
Photo : , 640x480 pixel 148,504 bytes

วันที่ 29 ตุลาคม 2554 พี่เลี้ยงเข้าเยี่ยมโครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โดยเยี่ยมผู้รับผิดชอบโครงการ และเยี่ยมชุมชน

Comment #3เข้าร่วมอบรม
Posted @15 พ.ย. 54 14.39 ip : 118...41
Photo : , 640x480 pixel 153,956 bytes
Photo : , 640x480 pixel 152,297 bytes
Photo : , 640x480 pixel 143,109 bytes
Photo : , 640x480 pixel 149,557 bytes
Photo : , 640x480 pixel 158,561 bytes

วันที่9 พ.ย.54 เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมแกนนำนักเรียนด้านการจัดการขยะ โดยวิทยากรจากโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา

Comment #4ประชุมคณะกรรมการ
Posted @1 ธ.ค. 54 15.54 ip : 118...136
Photo : , 200x150 pixel 34,640 bytes
Photo : , 200x150 pixel 35,380 bytes
Photo : , 200x150 pixel 42,918 bytes

วันที่ 13 กรกฎาคม 2554  นายมนต์ชัย โกษฐเพชร  นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว  ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  โดยมีผู้นำชุมชน  หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่  ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนิงานโครงการ " สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะชุมชนและสิ่งแวดล้อม" เพื่อให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์สำเร็จลุล่วง และมีการจัดการอย่างต่อเนื่อง  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว สำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว

Comment #5ประชาสัมพันธ์โครงการ
Posted @1 ธ.ค. 54 16.14 ip : 182...224
Photo : , 307x230 pixel 50,010 bytes
Photo : , 313x235 pixel 58,893 bytes
Photo : , 299x224 pixel 46,037 bytes

วันที่ 24 สิงหาคม 2554 ได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในเขตเทศบาลตำบลปะทิว ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น นักเรียน นักศึกษา ผู้นำชุมชน กลุ่มอสม. นั้น ทางโครงการสร้างการมีส่วนร่วมได้จัดนิทัศการให้ความรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯให้ประชาชนภายในเขตเทศบาล ทราบ

Comment #6แจกถังคัดแยกขยะ
Posted @1 ธ.ค. 54 16.23 ip : 182...224
Photo : , 250x188 pixel 49,458 bytes
Photo : , 245x184 pixel 46,072 bytes
Photo : , 246x185 pixel 46,939 bytes

วันที่ 2 กันยายน 54  ผู้เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ  ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบการร้านอาหาร ครัวเรือน ร้านค้า  จะได้รับแจกถังคัดแยกขยะจากโครงการฯ  ขยะที่ทางผู้เข้าร่วมโครงการคัดแยก ทางเทศบาลตำบลปะทิว ได้จัดเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในการดำเนินการจัดเก็บขยะ และกำหนดวันเวลาที่ชัดเจน  สัปดาห์ละ 3 วัน วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปผู้เข้าร่วม พอใจที่ได้รับแจกถังแยกขยะ เพราะว่ามีฝาปิดมิดชิด

Comment #7อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะให้กับโรงเรียนปะทิววิทยา
Posted @1 ธ.ค. 54 16.35 ip : 182...224
Photo : , 330x248 pixel 67,532 bytes
Photo : , 335x251 pixel 52,900 bytes
Photo : , 340x255 pixel 54,875 bytes

วันที่  9 พ.ย.54  นายมนต์ชัย โกษฐเพชร นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว  เป็นประธานพิธีเปิด การอบรมแกนนำนักเรียนด้านการจัดการขยะ ณ โรงเรียนปะทิววิทยา
โดยวิทยากรจากโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา  ผลที่ได้รับ เกิดการจัดตั้งกลุ่ม และศึกษาดูงานต้นแบบ

Comment #8พี่เลี้ยงตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน
Posted @1 ธ.ค. 54 16.38 ip : 182...224

วันที่ 24 พฤศจิกายน 54 ทางโครงการฯ ได้รับการตรวจเยี่ยมจากพี่เลี้ยง ซึ่งทางพี่เลี้ยงได้ให้คำแนะนำ การจัดทำเอกสาร การรายงานโครงการ งวดแรก คิดว่าสิ่งที่ทางพี่เลี้ยง ได้ให้คำแนะนำ และสิ่งดีๆ นั้น  เป็นสิ่งสำคัญส่วนหนึ่ง และเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการฯให้สำเร็จ ลุล่วง ถึงอย่างไร พี่เลี้ยงก็ยังมีความสำคัญเสมอ ขอขอบคุณมากค่ะ

Comment #9อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะให้กับชุมชนวัดเขาเจดีย์ ตลาดใ
Posted @1 ธ.ค. 54 16.44 ip : 182...224
Photo : , 251x334 pixel 64,300 bytes
Photo : , 267x200 pixel 56,589 bytes
Photo : , 297x223 pixel 55,694 bytes

วันที่ 26 ตุลาคม 54  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะชุมชน ให้กับชุมชนวัดเขาเจดีย์ ตลาดใน  ผู้ร่วมกิจกรรม  อสม./ชุมชน/ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล/เจ้าหน้าที่  จำนวน 50 ราย ณ ที่ทำการชุมชนวัดเขาเจดีย์ ตลาดใน
สรุปผลการดำเนิงานกิจกรรม  ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ
เกิดแกนนำชุมชน ในรูปคณะกรรมการ การจัดการขยะที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น


Comment #10อบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะ
Posted @8 ธ.ค. 54 15.26 ip : 182...43
Photo : , 640x480 pixel 30,424 bytes
Photo : , 640x480 pixel 36,457 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,391 bytes

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 นำทีมโดย นายนรากร ทองนอก รองนายกเทศมนตรีตำบลปะทิว คณะผู้บริหาร อสม.  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลปะทิว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  จัดอบรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการขยะ ณ  โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต อ.ปะทิว จ.ชุมพร  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม จากกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม และอีกหลายหน่วยงาน ผลที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายได้เห็นการจัดการขยะที่เป็นรูปธรรม และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้ศึกษาครั้งนี้ เช่น การศึกษาบริบท สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ แล้วนำสิ่งที่ได้ มาพัฒนาปรับใช้ในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน/โรงเรียน ได้เพิ่มมากขึ้น 

Comment #11อบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะ
Posted @8 ธ.ค. 54 15.32 ip : 182...43
Photo : , 640x480 pixel 46,787 bytes
Photo : , 640x480 pixel 28,090 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,323 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,524 bytes

 

Comment #12อบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะ
Posted @8 ธ.ค. 54 15.38 ip : 182...43
Photo : , 640x480 pixel 60,925 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,158 bytes

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Comment #13ส่งรายงานการประชาสัมพันธ์โครงการฯ
Posted @25 เม.ย. 55 09.39 ip : 118...207
Photo : , 640x480 pixel 38,789 bytes
Photo : , 640x480 pixel 52,382 bytes

จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดรถบรรทุกขยะ ทั้ง  2 ข้าง ของรถขยะเทศบาลตำบลปะทิว 

Comment #14ส่งรายงานการประชาสัมพันธ์โครงการฯ
Posted @25 เม.ย. 55 09.41 ip : 118...207
Photo : , 640x480 pixel 38,789 bytes
Photo : , 640x480 pixel 52,382 bytes
Photo : , 640x480 pixel 50,777 bytes

จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดรถขยะ ทั้ง 2 ด้าน รถบรรทุกขยะเทศบาลตำลปะทิว

Comment #15การคัดแยกขยะ
Posted @7 พ.ค. 55 12.54 ip : 110...27
Photo : , 640x480 pixel 49,254 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,493 bytes
Photo : , 640x480 pixel 56,937 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,736 bytes
Photo : , 640x480 pixel 45,976 bytes
Photo : , 640x480 pixel 52,435 bytes

ชุมชนร่วมคัดแยกขยะย่อยสลายง่าย เช่น ร้านอาหาร ครัวเรือน โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บขยะทุกวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์  เพื่อนำมาทำน้ำหมัก น้ำหมักที่ได้ส่วนหนึ่งนำมาให้กับผู้ที่มีส่วนร่วมโครงการฯ 

Comment #16ติดตามการดำเนินกิจกรรมในโรงเรียน
Posted @7 พ.ค. 55 13.21 ip : 110...27
Photo : , 640x480 pixel 39,590 bytes
Photo : , 1600x1200 pixel 193,508 bytes
Photo : , 1600x1200 pixel 134,107 bytes
Photo : , 640x480 pixel 38,228 bytes

วันที่ 9 กันยายน 2554  ได้ดำเนินการปรับปรุงโรงเรือนให้กับโรงเรียนปะทิววิทยา เพื่อใช้เป็นโรงเรือนในการคัดแยกขยะรีไซเคิลในโรงเรียน

Comment #17ติดตามการดำเนินกิจกรรมในโรงเรียน
Posted @7 พ.ค. 55 13.35 ip : 110...27
Photo : , 1600x1200 pixel 188,720 bytes
Photo : , 1600x1200 pixel 162,102 bytes

วันที่  20 มีนาคม  2555  จากการดำเนินการปรับปรุงโรงเรือน ของโรงเรียนปะทิววิทยา เพื่อใช้เป็นโรงเรือนในการคัดแยกขยะรีไซเคิลในโรงเรียน  ปัจจุบันโรงเรียนปะทิววิทยา ได้ดำเนินการคัดแยกขยะในโรงเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่  คณะครู และนักเรียน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ

รายงานกิจกรรมจากพี่เลี้ยง

Comment #1การติดตามงาน
Posted @28 ก.พ. 55 11.07 ip : 118...41
Photo : , 640x480 pixel 154,237 bytes
Photo : , 640x480 pixel 156,020 bytes
Photo : , 640x480 pixel 154,659 bytes
Photo : , 640x480 pixel 149,897 bytes
Photo : , 640x480 pixel 161,025 bytes
Photo : , 640x480 pixel 163,383 bytes

ติดตามเยี่ยมโครงการสร้างการมีส่วนร่วมฯ เมื่อ 2 ธันวาคม2554 มีการนำจิตอาสาของอำเภอท่าแซะร่วมศึกษาดูงานด้วย และมีการทำเป็นแนวทางการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนตนเอง

Comment #2รายงานการติดตามครั้งที่ 2
Posted @31 มี.ค. 55 16.40 ip : 118...104

เมื่อ วันที่ 21 มีนาคม 2555 ได้ติดตามเยี่ยมอย่างเป็นทางการที่ศูนย์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนปะทิววิทยา จังหวัดชุมพร โดยมีปารประชุมชี้แจงการรายการและการประเมินตนเองของผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมกันทั้งสามโครงการของอำเภอปะทิว ได้แนะนำวิธีการสรุปรายงาน ติดตามข้อบกพร่องที่โครงการไม่ได้ดำเนินตามที่กำหนด และวิธีการส่งรายงาย ทางWWW.  คนใต้สร้างสุข โดยโครงการสร้างการมีส่วนร่วมได้มีการทำข้อความเกี่ยวกับขยะที่สองข้างรถ(เต็มพื้นที่ของรถ) แล้วจะส่งรูปภายหลัง

Comment #3รายงานการติดตาม
Posted @2 เม.ย. 55 19.00 ip : 118...41

ส่งรูปการนำเสนอภาพการรณรงค์การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลปะทิว

Comment #4รายงานกิจกรรม
Posted @6 มิ.ย. 55 12.05 ip : 118...41
Photo : , 640x480 pixel 168,727 bytes
Photo : , 640x480 pixel 139,663 bytes
Photo : , 640x480 pixel 142,523 bytes
Photo : , 640x480 pixel 156,284 bytes
Photo : , 640x480 pixel 151,918 bytes
Photo : , 640x480 pixel 145,291 bytes

การติดตามเยี่ยมโครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชน เมื่อ 29 พ.ค.55 ขอชื่นชมน้องอรอนงค์เป็นอย่างมากที่สามารถประสานกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดีจนเกิดรูปแบบการทำงานที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างเห็นได้ชัดเจน

Comment #5รายงานกิจกรรม
Posted @18 ก.ย. 55 16.26 ip : 118...41
Photo : , 640x480 pixel 151,402 bytes
Photo : , 640x480 pixel 157,138 bytes
Photo : , 640x480 pixel 156,080 bytes
Photo : , 640x480 pixel 165,436 bytes
Photo : , 640x480 pixel 158,604 bytes
Photo : , 640x480 pixel 158,774 bytes

สรุปกิจกรรมที่ติดตามการจัดการขยะทำได้ดีมากในส่วนของการคัดแยกขยะ-นำขยะมาทำปู่ย-ให้หมูกินเศษอาหาร-ขี้หมูนำมาใส่ต้นไม้และแปลงนาข้าวพร้อมกับใส่นำ้หมักชีวภาพ แล้วอนุณาตให้ประชาชนนำนำ้หมักไปใส่ต้นไม้(สมาชิก)ผลผลิตที่ได้นำไปขายในตลาด นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันสิ่งแวดล้อมเมื่อ5 มิถุนายน 2555เพื่อปิดโครงการ(ไม่มีรูป)

Comment #6รายงานกิจกรรม
Posted @18 ก.ย. 55 16.26 ip : 118...41
Photo : , 640x480 pixel 151,402 bytes
Photo : , 640x480 pixel 157,138 bytes
Photo : , 640x480 pixel 156,080 bytes
Photo : , 640x480 pixel 165,436 bytes
Photo : , 640x480 pixel 158,604 bytes
Photo : , 640x480 pixel 158,774 bytes

สรุปกิจกรรมที่ติดตามการจัดการขยะทำได้ดีมากในส่วนของการคัดแยกขยะ-นำขยะมาทำปู่ย-ให้หมูกินเศษอาหาร-ขี้หมูนำมาใส่ต้นไม้และแปลงนาข้าวพร้อมกับใส่นำ้หมักชีวภาพ แล้วอนุณาตให้ประชาชนนำนำ้หมักไปใส่ต้นไม้(สมาชิก)ผลผลิตที่ได้นำไปขายในตลาด นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันสิ่งแวดล้อมเมื่อ5 มิถุนายน 2555เพื่อปิดโครงการ(ไม่มีรูป)

Comment #1รายงานกิจกรรม
Posted @15 พ.ย. 54 14.32 ip : 118...41
Photo : , 640x480 pixel 148,093 bytes

วันที่ 29 ตุลาคม 2554 พี่เลี้ยงเข้าเยี่ยมโครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โดยเยี่ยมผู้รับผิดชอบโครงการ และเยี่ยมชุมชน

Comment #2รายงานกิจกรรม
Posted @15 พ.ย. 54 14.33 ip : 118...41
Photo : , 640x480 pixel 148,093 bytes
Photo : , 640x480 pixel 156,387 bytes
Photo : , 640x480 pixel 161,495 bytes
Photo : , 640x480 pixel 148,504 bytes

วันที่ 29 ตุลาคม 2554 พี่เลี้ยงเข้าเยี่ยมโครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โดยเยี่ยมผู้รับผิดชอบโครงการ และเยี่ยมชุมชน

Comment #3เข้าร่วมอบรม
Posted @15 พ.ย. 54 14.39 ip : 118...41
Photo : , 640x480 pixel 153,956 bytes
Photo : , 640x480 pixel 152,297 bytes
Photo : , 640x480 pixel 143,109 bytes
Photo : , 640x480 pixel 149,557 bytes
Photo : , 640x480 pixel 158,561 bytes

วันที่9 พ.ย.54 เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมแกนนำนักเรียนด้านการจัดการขยะ โดยวิทยากรจากโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา

Comment #4ลงข้อมูลสลับกันระหว่างพี่เลี้ยงกับผู้รับผิดชอบโครงการครับ
Posted @30 พ.ย. 54 11.13 ip : 202...129

ผู้รับผิดชอบโครงการ เวลาจะรายงานต้องเลือก "รายงานของผู้รับผิดชอบ" ซึ่งอยู่มุมขวามือด้านบน แทนการรายงานในช่องแสดงความคิดเห็นน่ะครับ สามารถโทรปรึกษาพี่สมใจได้น่ะครับ

Comment #5ประชุมคณะกรรมการ
Posted @1 ธ.ค. 54 15.54 ip : 118...136
Photo : , 200x150 pixel 34,640 bytes
Photo : , 200x150 pixel 35,380 bytes
Photo : , 200x150 pixel 42,918 bytes

วันที่ 13 กรกฎาคม 2554  นายมนต์ชัย โกษฐเพชร  นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว  ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  โดยมีผู้นำชุมชน  หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่  ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนิงานโครงการ " สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะชุมชนและสิ่งแวดล้อม" เพื่อให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์สำเร็จลุล่วง และมีการจัดการอย่างต่อเนื่อง  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว สำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว

Comment #6ประชาสัมพันธ์โครงการ
Posted @1 ธ.ค. 54 16.14 ip : 182...224
Photo : , 307x230 pixel 50,010 bytes
Photo : , 313x235 pixel 58,893 bytes
Photo : , 299x224 pixel 46,037 bytes

วันที่ 24 สิงหาคม 2554 ได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในเขตเทศบาลตำบลปะทิว ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น นักเรียน นักศึกษา ผู้นำชุมชน กลุ่มอสม. นั้น ทางโครงการสร้างการมีส่วนร่วมได้จัดนิทัศการให้ความรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯให้ประชาชนภายในเขตเทศบาล ทราบ

Comment #7แจกถังคัดแยกขยะ
Posted @1 ธ.ค. 54 16.23 ip : 182...224
Photo : , 250x188 pixel 49,458 bytes
Photo : , 245x184 pixel 46,072 bytes
Photo : , 246x185 pixel 46,939 bytes

วันที่ 2 กันยายน 54  ผู้เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ  ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบการร้านอาหาร ครัวเรือน ร้านค้า  จะได้รับแจกถังคัดแยกขยะจากโครงการฯ  ขยะที่ทางผู้เข้าร่วมโครงการคัดแยก ทางเทศบาลตำบลปะทิว ได้จัดเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในการดำเนินการจัดเก็บขยะ และกำหนดวันเวลาที่ชัดเจน  สัปดาห์ละ 3 วัน วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปผู้เข้าร่วม พอใจที่ได้รับแจกถังแยกขยะ เพราะว่ามีฝาปิดมิดชิด

Comment #8อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะให้กับโรงเรียนปะทิววิทยา
Posted @1 ธ.ค. 54 16.35 ip : 182...224
Photo : , 330x248 pixel 67,532 bytes
Photo : , 335x251 pixel 52,900 bytes
Photo : , 340x255 pixel 54,875 bytes

วันที่  9 พ.ย.54  นายมนต์ชัย โกษฐเพชร นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว  เป็นประธานพิธีเปิด การอบรมแกนนำนักเรียนด้านการจัดการขยะ ณ โรงเรียนปะทิววิทยา
โดยวิทยากรจากโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา  ผลที่ได้รับ เกิดการจัดตั้งกลุ่ม และศึกษาดูงานต้นแบบ

Comment #9พี่เลี้ยงตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน
Posted @1 ธ.ค. 54 16.38 ip : 182...224

วันที่ 24 พฤศจิกายน 54 ทางโครงการฯ ได้รับการตรวจเยี่ยมจากพี่เลี้ยง ซึ่งทางพี่เลี้ยงได้ให้คำแนะนำ การจัดทำเอกสาร การรายงานโครงการ งวดแรก คิดว่าสิ่งที่ทางพี่เลี้ยง ได้ให้คำแนะนำ และสิ่งดีๆ นั้น  เป็นสิ่งสำคัญส่วนหนึ่ง และเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการฯให้สำเร็จ ลุล่วง ถึงอย่างไร พี่เลี้ยงก็ยังมีความสำคัญเสมอ ขอขอบคุณมากค่ะ

Comment #10อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะให้กับชุมชนวัดเขาเจดีย์ ตลาดใ
Posted @1 ธ.ค. 54 16.44 ip : 182...224
Photo : , 251x334 pixel 64,300 bytes
Photo : , 267x200 pixel 56,589 bytes
Photo : , 297x223 pixel 55,694 bytes

วันที่ 26 ตุลาคม 54  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะชุมชน ให้กับชุมชนวัดเขาเจดีย์ ตลาดใน  ผู้ร่วมกิจกรรม  อสม./ชุมชน/ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล/เจ้าหน้าที่  จำนวน 50 ราย ณ ที่ทำการชุมชนวัดเขาเจดีย์ ตลาดใน
สรุปผลการดำเนิงานกิจกรรม  ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ
เกิดแกนนำชุมชน ในรูปคณะกรรมการ การจัดการขยะที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น


Comment #11ตนชุมพรนี่เก่งจริงๆๆ
Posted @4 ธ.ค. 54 18.57 ip : 118...78
Photo : , 463x715 pixel 90,573 bytes

ให้กำลังใจทุกคนครับและพี่เลี้ยงที่ขยันลงพื้นที่ทุกโครงการ 8)

Comment #12อบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะ
Posted @8 ธ.ค. 54 15.26 ip : 182...43
Photo : , 640x480 pixel 30,424 bytes
Photo : , 640x480 pixel 36,457 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,391 bytes

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 นำทีมโดย นายนรากร ทองนอก รองนายกเทศมนตรีตำบลปะทิว คณะผู้บริหาร อสม.  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลปะทิว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  จัดอบรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการขยะ ณ  โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต อ.ปะทิว จ.ชุมพร  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม จากกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม และอีกหลายหน่วยงาน ผลที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายได้เห็นการจัดการขยะที่เป็นรูปธรรม และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้ศึกษาครั้งนี้ เช่น การศึกษาบริบท สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ แล้วนำสิ่งที่ได้ มาพัฒนาปรับใช้ในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน/โรงเรียน ได้เพิ่มมากขึ้น 

Comment #13อบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะ
Posted @8 ธ.ค. 54 15.32 ip : 182...43
Photo : , 640x480 pixel 46,787 bytes
Photo : , 640x480 pixel 28,090 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,323 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,524 bytes

 

Comment #14อบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะ
Posted @8 ธ.ค. 54 15.38 ip : 182...43
Photo : , 640x480 pixel 60,925 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,158 bytes

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Comment #15การติดตามงาน
Posted @28 ก.พ. 55 11.07 ip : 118...41
Photo : , 640x480 pixel 154,237 bytes
Photo : , 640x480 pixel 156,020 bytes
Photo : , 640x480 pixel 154,659 bytes
Photo : , 640x480 pixel 149,897 bytes
Photo : , 640x480 pixel 161,025 bytes
Photo : , 640x480 pixel 163,383 bytes

ติดตามเยี่ยมโครงการสร้างการมีส่วนร่วมฯ เมื่อ 2 ธันวาคม2554 มีการนำจิตอาสาของอำเภอท่าแซะร่วมศึกษาดูงานด้วย และมีการทำเป็นแนวทางการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนตนเอง

Comment #16ติดตามการดำเนินงาน
Posted @14 มี.ค. 55 10.01 ip : 180...156

การดำเนินงานที่ผ่านมาของเทศบาลปะทิว ทำได้ดี แต่จะดียิ่งขึ้นเมื่อนำผลงานเสนอให้สมาชิกได้รับทราบทั่วกันค่ะ

Comment #17รายงานการติดตามครั้งที่ 2
Posted @31 มี.ค. 55 16.40 ip : 118...104

เมื่อ วันที่ 21 มีนาคม 2555 ได้ติดตามเยี่ยมอย่างเป็นทางการที่ศูนย์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนปะทิววิทยา จังหวัดชุมพร โดยมีปารประชุมชี้แจงการรายการและการประเมินตนเองของผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมกันทั้งสามโครงการของอำเภอปะทิว ได้แนะนำวิธีการสรุปรายงาน ติดตามข้อบกพร่องที่โครงการไม่ได้ดำเนินตามที่กำหนด และวิธีการส่งรายงาย ทางWWW.  คนใต้สร้างสุข โดยโครงการสร้างการมีส่วนร่วมได้มีการทำข้อความเกี่ยวกับขยะที่สองข้างรถ(เต็มพื้นที่ของรถ) แล้วจะส่งรูปภายหลัง

Comment #18รายงานการติดตาม
Posted @2 เม.ย. 55 19.00 ip : 118...41

ส่งรูปการนำเสนอภาพการรณรงค์การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลปะทิว

Comment #19ส่งรายงานการประชาสัมพันธ์โครงการฯ
Posted @25 เม.ย. 55 09.39 ip : 118...207
Photo : , 640x480 pixel 38,789 bytes
Photo : , 640x480 pixel 52,382 bytes

จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดรถบรรทุกขยะ ทั้ง  2 ข้าง ของรถขยะเทศบาลตำบลปะทิว 

Comment #20ส่งรายงานการประชาสัมพันธ์โครงการฯ
Posted @25 เม.ย. 55 09.41 ip : 118...207
Photo : , 640x480 pixel 38,789 bytes
Photo : , 640x480 pixel 52,382 bytes
Photo : , 640x480 pixel 50,777 bytes

จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดรถขยะ ทั้ง 2 ด้าน รถบรรทุกขยะเทศบาลตำลปะทิว

Comment #21การคัดแยกขยะ
Posted @7 พ.ค. 55 12.54 ip : 110...27
Photo : , 640x480 pixel 49,254 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,493 bytes
Photo : , 640x480 pixel 56,937 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,736 bytes
Photo : , 640x480 pixel 45,976 bytes
Photo : , 640x480 pixel 52,435 bytes

ชุมชนร่วมคัดแยกขยะย่อยสลายง่าย เช่น ร้านอาหาร ครัวเรือน โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บขยะทุกวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์  เพื่อนำมาทำน้ำหมัก น้ำหมักที่ได้ส่วนหนึ่งนำมาให้กับผู้ที่มีส่วนร่วมโครงการฯ 

Comment #22ติดตามการดำเนินกิจกรรมในโรงเรียน
Posted @7 พ.ค. 55 13.21 ip : 110...27
Photo : , 640x480 pixel 39,590 bytes
Photo : , 1600x1200 pixel 193,508 bytes
Photo : , 1600x1200 pixel 134,107 bytes
Photo : , 640x480 pixel 38,228 bytes

วันที่ 9 กันยายน 2554  ได้ดำเนินการปรับปรุงโรงเรือนให้กับโรงเรียนปะทิววิทยา เพื่อใช้เป็นโรงเรือนในการคัดแยกขยะรีไซเคิลในโรงเรียน

Comment #23ติดตามการดำเนินกิจกรรมในโรงเรียน
Posted @7 พ.ค. 55 13.35 ip : 110...27
Photo : , 1600x1200 pixel 188,720 bytes
Photo : , 1600x1200 pixel 162,102 bytes

วันที่  20 มีนาคม  2555  จากการดำเนินการปรับปรุงโรงเรือน ของโรงเรียนปะทิววิทยา เพื่อใช้เป็นโรงเรือนในการคัดแยกขยะรีไซเคิลในโรงเรียน  ปัจจุบันโรงเรียนปะทิววิทยา ได้ดำเนินการคัดแยกขยะในโรงเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่  คณะครู และนักเรียน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ

Comment #24รายงานกิจกรรม
Posted @6 มิ.ย. 55 12.05 ip : 118...41
Photo : , 640x480 pixel 168,727 bytes
Photo : , 640x480 pixel 139,663 bytes
Photo : , 640x480 pixel 142,523 bytes
Photo : , 640x480 pixel 156,284 bytes
Photo : , 640x480 pixel 151,918 bytes
Photo : , 640x480 pixel 145,291 bytes

การติดตามเยี่ยมโครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชน เมื่อ 29 พ.ค.55 ขอชื่นชมน้องอรอนงค์เป็นอย่างมากที่สามารถประสานกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดีจนเกิดรูปแบบการทำงานที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างเห็นได้ชัดเจน

Comment #25รายงานกิจกรรม
Posted @18 ก.ย. 55 16.26 ip : 118...41
Photo : , 640x480 pixel 151,402 bytes
Photo : , 640x480 pixel 157,138 bytes
Photo : , 640x480 pixel 156,080 bytes
Photo : , 640x480 pixel 165,436 bytes
Photo : , 640x480 pixel 158,604 bytes
Photo : , 640x480 pixel 158,774 bytes

สรุปกิจกรรมที่ติดตามการจัดการขยะทำได้ดีมากในส่วนของการคัดแยกขยะ-นำขยะมาทำปู่ย-ให้หมูกินเศษอาหาร-ขี้หมูนำมาใส่ต้นไม้และแปลงนาข้าวพร้อมกับใส่นำ้หมักชีวภาพ แล้วอนุณาตให้ประชาชนนำนำ้หมักไปใส่ต้นไม้(สมาชิก)ผลผลิตที่ได้นำไปขายในตลาด นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันสิ่งแวดล้อมเมื่อ5 มิถุนายน 2555เพื่อปิดโครงการ(ไม่มีรูป)

Comment #26รายงานกิจกรรม
Posted @18 ก.ย. 55 16.26 ip : 118...41
Photo : , 640x480 pixel 151,402 bytes
Photo : , 640x480 pixel 157,138 bytes
Photo : , 640x480 pixel 156,080 bytes
Photo : , 640x480 pixel 165,436 bytes
Photo : , 640x480 pixel 158,604 bytes
Photo : , 640x480 pixel 158,774 bytes

สรุปกิจกรรมที่ติดตามการจัดการขยะทำได้ดีมากในส่วนของการคัดแยกขยะ-นำขยะมาทำปู่ย-ให้หมูกินเศษอาหาร-ขี้หมูนำมาใส่ต้นไม้และแปลงนาข้าวพร้อมกับใส่นำ้หมักชีวภาพ แล้วอนุณาตให้ประชาชนนำนำ้หมักไปใส่ต้นไม้(สมาชิก)ผลผลิตที่ได้นำไปขายในตลาด นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันสิ่งแวดล้อมเมื่อ5 มิถุนายน 2555เพื่อปิดโครงการ(ไม่มีรูป)

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

« 1257
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง