รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ 54-01495
ชื่อโครงการ/กิจกรรม สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณ 206,700.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอรอนงค์ อันประสิทธิ์
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนสานฝันเทศบาลตำบลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • nongonnonongonno (Owner)  
  • somjaisomjai (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (206,700.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
29 ก.ค. 54 ประชุมประจำเดือน 0 0.00 -
26 ส.ค. 54 ประชุมประจำเดือน 0 0.00 -
2 ก.ย. 54 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชน ให้กับนักเรียนโรงเรียนปะทิววิทยา จำนวน 200 คน 0 0.00 -
9 ก.ย. 54 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะชุมชนและสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปะทิว จำนวน 200 คน 0 0.00 -
14 ก.ย. 54 อบรมให้ความรู้แกนนำชุมชน วัดเขาเจดีย์-ตลาดใน และชุมชนสานฝัน จำนวน 100 คน 0 0.00 -
28 ก.ย. 54 จัดอบรมห้ความรู้กับแกนนำชุมชนพูนทรัพย์ และชุมชนประสบสุข จำนวน 100 คน 0 0.00 -
30 ก.ย. 54 ประชุมประจำเดือนและติดตามผลการดำเนินงาน 0 0.00 -
5 ต.ค. 54 ประชุมแต่งตั้งคณะทำงานของแต่ละชุมชน 0 0.00 -
28 ต.ค. 54 ประชุมประจำเดือน 0 0.00 -
25 พ.ย. 54 ประชุมประจำเดือน 0 0.00 -
2 ธ.ค. 54 จัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน 0 0.00 -
30 ธ.ค. 54 ประชุมประจำเดือนและติดตามผลการดำเนินงาน 0 0.00 -
27 ม.ค. 55 ประชุมประจำเดือน 0 0.00 -
24 ก.พ. 55 ประชุมประจำเดือน 0 0.00 -
30 มี.ค. 55 ประชุมประจำเดือนและติดตามผลการดำเนินงาน 0 0.00 -
27 เม.ย. 55 ประชุมประจำเดือน 0 0.00 -
25 พ.ค. 55 ประชุมประจำเดือน 0 0.00 -
5 มิ.ย. 55 เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 0 0.00 -
29 มิ.ย. 55 ประชุมประจำเดือน 0 0.00 -
6 ก.ค. 55 ประชุมคณะทำงาน 0 0.00 -
รวม 0 0.00 6 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ เกิดการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะโดยชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย nongonno nongonno เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 18:25 น.