สร้างท้องถิ่นน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลชุมโค ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 54-00-0581
รหัสโครงการ 54-01488
ชื่อโครงการ สร้างท้องถิ่นน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลชุมโค ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเชิดศักดิ์ ชำนาญ
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณโครงการ 213,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
 1. ชุมชน และผู้นำชุมชน จาก ต.ชุมโค ม.1  บ้านบ่ออิฐแหลมแท่น, ม.5 บ้านบางจาก, ม.6 บ้านบ่อเมา-หินกบ รวม 3 หมู่บ้าน จำนวน 150 คน
 2. ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ เทศบาลตำบลชุมโค
 3. กลุ่ม และองค์กรชุมชน ที่มีการจัดตั้งในพื้นที่เป้าหมาย เช่น กลุ่มเครือข่ายประมงชายฝั่งบ้านบ่อเมา-บ่ออิฐ จำนวน 100 คน
พื้นที่ดำเนินการ ชายฝั่งทะเลตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
จังหวัด ชุมพร
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • m_cefam_cefa (Owner)  
 • somjaisomjai (Trainer)  
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 1. เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งปะการังน้ำตื้นและแหล่งอนุรักษ์หอยมือเสือให้เป็นศูนย์การเรียนรู้โดยการจัดการของชุมชนท้องถิ่น
 2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์แหล่งปะการังน้ำตื้นและแหล่งอนุรักษ์หอยมือเสือให้แก่ชุมชนท้องถิ่น จำนวน 3 หมู่บ้าน
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (213,000.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

ยังไม่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

กิจกรรมย่อยที่ยังไม่กำหนดกิจกรรมหลัก

8 ก.ค. 2554 ประการังเทียม 0 0.00
18 ส.ค. 2554 จัดเก็บข้อมูลและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 0 0.00
23 ส.ค. 2554 เก็บขยะชายหาด 0 0.00
15 ก.ย. 2554 ประการังเทียม 0 0.00
20 ก.ย. 2554 วางทุ่นเขตอนุรักษ์ 0 0.00
20 ต.ค. 2554 เก็บขยะชายหาด 0 0.00
27 ต.ค. 2554 จัดกิจกรรมถอดบทเรีน 0 0.00
14 ธ.ค. 2554 จัดเก็บขยะ 0 0.00
5 ม.ค. 2555 ประชุมจัดทำแผน 0 0.00
12 ม.ค. 2555 ดูแลออกพื้นที่ตรวจตราหอยมือเสือ 0 0.00
8 ก.พ. 2555 จัดเก็บขยะ 0 0.00
13 ก.พ. 2555 ติดตั้งป้ายรณรงค์ 0 0.00
23 ก.พ. 2555 ดูแลออกพื้นที่ตรวจตราหอยมือเสือ 0 0.00
28 มี.ค. 2555 ดูแลออกพื้นที่ตรวจตราหอยมือเสือ 0 0.00
17 เม.ย. 2555 ดูแลออกพื้นที่ตรวจตราหอยมือเสือ 0 0.00
17 เม.ย. 2555 ดูแลออกพื้นที่ตรวจตราหอยมือเสือ 0 0.00
25 เม.ย. 2555 เก็บขยะชายหาด 0 0.00
23 พ.ค. 2555 ดูแลออกพื้นที่ตรวจตราหอยมือเสือ 0 0.00
7 มิ.ย. 2555 เก็บขยะชายหาด 0 0.00
18 ก.ค. 2555 ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน 0 0.00
รวม 0.00 0 20 0.00 13 0.00

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (213,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (0.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย m_cefa m_cefa เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 19:37 น.

รายงานความก้าวหน้า
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
3 มี.ค. 2555 รายงานกิจกรรมโครงการชุมโค(สสส).doc somjai ดาวน์โหลด
3 มี.ค. 2555 ส 2รายงานการติดตามสนับสนุนโครงการฯชุมโค.doc somjai ดาวน์โหลด
รายงานการเงิน
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
3 มี.ค. 2555 รายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่1ชุมโค.doc somjai ดาวน์โหลด
4 ธ.ค. 2555 รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ (ง.2).doc วินิจ ชุมนูรักษ์ ดาวน์โหลด
รายงานการติดตาม
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
14 ก.พ. 2555 54-00-0581 (1)ชุมพร.doc chonpadae ดาวน์โหลด
7 มิ.ย. 2555 แบบติดตามโครงการชุมโค ครั้งที่๒.doc somjai ดาวน์โหลด
28 ก.ย. 2555 แบบประเมินคุณค่าท้องถิ่นน่าอยู่ (ชุมโค).doc somjai ดาวน์โหลด

รายงานกิจกรรมจากพื้นที่

Comment #1รายงานกิจกรรม
Posted @4 มี.ค. 55 14.20 ip : 110...32
Photo : , 640x480 pixel 165,541 bytes
Photo : , 640x480 pixel 140,618 bytes

ประชาชนร่วมกับเยาวชนในชุมชนปลูกป่าตามแนวชายหาดแนวแหลมแท่น -บ่อเมาและทำปะการังเทียม

Comment #2รายงานงวดที่ 1
Posted @20 มี.ค. 55 10.01 ip : 118...92

เครือข่ายประมงชายฝั่งตำบลชุมโค ดำเนินกิจกรรมงวดที่ 1 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2554

Comment #3กิจกรรมการดำเนินงานตำบลชุมโค
Posted @11 พ.ค. 55 09.46 ip : 118...224

 

Comment #4กิจกรรมเก็บขยะบ้านแหลมแท่น
Posted @11 พ.ค. 55 11.10 ip : 118...100
Photo : , 640x480 pixel 190,212 bytes
Photo : , 640x480 pixel 45,711 bytes
Photo : , 640x480 pixel 193,797 bytes

วันที่ 16 มกราคม 2555 ที่ แหลมแท่น หมู่ที่ 1 ต. ชุมโค อ. ปะทิว จ. ชุมพร - เก็บขยะ , เก็บกิ่งไม้ ทำความสะอาดและดูแลความเรี- เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศักยภาพเชิงพื้นที่และรอบรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศยบร้อยของพื้นที่ 

Comment #5จัดเวทีสิทธิชุมชน เรื่องที่ดินทำกิน
Posted @11 พ.ค. 55 11.24 ip : 118...100
Photo : , 640x480 pixel 146,909 bytes
Photo : , 640x480 pixel 165,373 bytes
Photo : , 640x480 pixel 174,455 bytes
Photo : , 640x480 pixel 134,909 bytes

วันที่ 5  เมษายน 2555
ณ ที่ประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ต. ชุมโค  อ.ปะทิว จ. ชุมพร - จัดเวทีชาวบ้านเพื่อเรียกร้องสิทธิชุมชนเรื่องที่ดินทำกินในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเรียกร้องสิทธิชุมชนเรื่องที่ดินทำกินต่อผู้นำจังหวัด

Comment #6วิถีชีวิตของชุมชนประมงชายฝั่ง
Posted @15 พ.ค. 55 11.39 ip : 27...137
Photo : , 640x480 pixel 57,888 bytes
Photo : , 640x480 pixel 76,166 bytes
Photo : , 640x853 pixel 94,339 bytes
Photo : , 640x853 pixel 103,958 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,847 bytes

การปลดสัตว์น้ำที่ติดอวน จากการทำประมงชายฝั่งของกลุ่มประมง โดยมีแม่บ้านคอยรอเพื่อแก้ตัวปลาออกจากอวนที่ติดมา แล้วนำไปจำหน่ายให้กับแม่ค้าหรือขายเองที่ตลาดสด หรือบางทีก็จะมีคนในชุมชนเข้ามาซื้อถึงที่จุดจอดเรือ

Comment #7การใช้พื้นที่ที่จอดเรือเป็นศูนย์รวมวงคิดวงคุย ภายในกลุ่มประมง
Posted @15 พ.ค. 55 11.54 ip : 27...189
Photo : , 640x480 pixel 41,636 bytes
Photo : , 640x480 pixel 58,956 bytes
Photo : , 640x480 pixel 68,514 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,481 bytes

กระบวนการร่วมคิดร่วมคุยกันภายในกลุ่มประมงหลังจากขึ้นฝั่ง และรอแม่บ้านปลดปลาออกจากอวน

Comment #8แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
Posted @15 พ.ค. 55 12.15 ip : 27...120

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สสส.

รายงานกิจกรรมจากพี่เลี้ยง

Comment #1รายงานกิจกรรม
Posted @15 พ.ย. 54 14.48 ip : 118...41
Photo : , 640x480 pixel 149,203 bytes
Photo : , 640x480 pixel 140,618 bytes
Photo : , 640x480 pixel 153,951 bytes
Photo : , 640x480 pixel 165,541 bytes
Photo : , 640x480 pixel 150,079 bytes

การเยี่ยมกิจกรรมชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ฯ ที่มีการปลูกป่าชายเลน และการเลี้ยงปลาในกระชัง

Comment #2รายงานการติดตามครั้งที่ 2
Posted @31 มี.ค. 55 16.46 ip : 118...104
Photo : , 640x480 pixel 44,633 bytes
Photo : , 640x480 pixel 30,742 bytes
Photo : , 640x480 pixel 49,468 bytes
Photo : , 640x480 pixel 27,466 bytes

ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการพบว่ามีการดำเนินงานมีความก้าวหน้าในเรื่องการทำปะการังเทียมแต่อุปกรณ์ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ มีการจัดทำฐานของปะการังเพื่อที่จะนำไปวางในทะเลลึก ซึ่งรายละเอียดจะนำเสนอต่อไป

Comment #3รายงานกิจกรรม
Posted @6 มิ.ย. 55 12.48 ip : 118...41
Photo : , 640x480 pixel 142,395 bytes
Photo : , 640x480 pixel 156,709 bytes
Photo : , 640x480 pixel 157,598 bytes
Photo : , 640x480 pixel 152,452 bytes
Photo : , 640x480 pixel 140,127 bytes
Photo : , 640x480 pixel 141,975 bytes

ติดตามเยี่ยมโครงการฯฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลชุมโค อ.ปะทิว เมื่อวันที่ 29 พ.ค.55 ได้เห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปหลายอย่าง เช่น มีเรือจอดที่ท่าเรือม.6 มากขึ้นจากการที่ชาวบ้านช่วยกันขุดลอกช่องทางเดินเรือร่วมกับกรมเจ้าท่าระยะทาง1.5 กม. จากการพูดคุยกับกลุ่มประมงชายฝั่งทำให้ทราบว่าส่วนของปะการังเทียมทำให้มีสัตว์นำ้มีแหล่งพักพิงมากขึ้นสังเกตจากกการที่มีปลาที่ในอดีตหายไปกลับมาเพิ่มขึ้น เช่นปลาครูดคราด ปลาโฉม ปลาเก๋าแดง ปลากระเบนนก และปลาจรวด เป็นต้น 

Comment #4รายงานกิจกรรม
Posted @18 ก.ย. 55 16.41 ip : 118...41
Photo : , 640x480 pixel 151,305 bytes
Photo : , 640x480 pixel 164,613 bytes
Photo : , 640x480 pixel 130,645 bytes
Photo : , 640x480 pixel 164,108 bytes
Photo : , 640x480 pixel 132,125 bytes
Photo : , 640x480 pixel 157,837 bytes

การฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งของอ่าวชุมโคซึ่งมีบริเวณกว้างมากแต่ชุมชนก็ร่วมกันดูแลโดยการสนับสนุนของเทศบาล/หน่วยงานเอกชน/สถาบันการศึกษาและนักเรียนร่วมกันทำความสะอาดและดูแลชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง อนาคตกำลังพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีเนื้อที่กว่างไปถึงเกาะไข่ที่มีปะการังธรรมชาติที่สวยมาก ถ้าชุมชนไม่ดูแลปล่อยให้เสื่อมโทรมจะทำให้นายทุนผู้ไม่หวังดีจัดทำเป็นท่าเรือนำ้ลึกและโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น