สร้างท้องถิ่นน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลชุมโค ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่

by m_cefa @27 ส.ค. 54 19.37 ( IP : 119...37 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 54-00-0581
รหัสโครงการ 54-01488
ชื่อโครงการ สร้างท้องถิ่นน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลชุมโค ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเชิดศักดิ์ ชำนาญ
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณโครงการ 213,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
 1. ชุมชน และผู้นำชุมชน จาก ต.ชุมโค ม.1  บ้านบ่ออิฐแหลมแท่น, ม.5 บ้านบางจาก, ม.6 บ้านบ่อเมา-หินกบ รวม 3 หมู่บ้าน จำนวน 150 คน
 2. ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ เทศบาลตำบลชุมโค
 3. กลุ่ม และองค์กรชุมชน ที่มีการจัดตั้งในพื้นที่เป้าหมาย เช่น กลุ่มเครือข่ายประมงชายฝั่งบ้านบ่อเมา-บ่ออิฐ จำนวน 100 คน
พื้นที่ดำเนินการ ชายฝั่งทะเลตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
จังหวัด ชุมพร
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • somjaisomjai(Trainer)
 • m_cefam_cefa(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 1. เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งปะการังน้ำตื้นและแหล่งอนุรักษ์หอยมือเสือให้เป็นศูนย์การเรียนรู้โดยการจัดการของชุมชนท้องถิ่น
 2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์แหล่งปะการังน้ำตื้นและแหล่งอนุรักษ์หอยมือเสือให้แก่ชุมชนท้องถิ่น จำนวน 3 หมู่บ้าน
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (213,000.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรมหลัก

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกกิจกรรมหลัก (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (213,000.00 บาท)

รายงานความก้าวหน้า
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
3 มี.ค. 2555 รายงานกิจกรรมโครงการชุมโค(สสส).doc somjai ดาวน์โหลด
3 มี.ค. 2555 ส 2รายงานการติดตามสนับสนุนโครงการฯชุมโค.doc somjai ดาวน์โหลด
รายงานการเงิน
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
3 มี.ค. 2555 รายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่1ชุมโค.doc somjai ดาวน์โหลด
4 ธ.ค. 2555 รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ (ง.2).doc วินิจ ชุมนูรักษ์ ดาวน์โหลด
รายงานการติดตาม
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
14 ก.พ. 2555 54-00-0581 (1)ชุมพร.doc chonpadae ดาวน์โหลด
7 มิ.ย. 2555 แบบติดตามโครงการชุมโค ครั้งที่๒.doc somjai ดาวน์โหลด
28 ก.ย. 2555 แบบประเมินคุณค่าท้องถิ่นน่าอยู่ (ชุมโค).doc somjai ดาวน์โหลด
วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
8 พฤศจิกายน 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยm_cefam_cefaเมื่อ 27 สิงหาคม 2554 21:55:16
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรมถอดบทเรีน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นำข้อมูลที่ได้มาถอดบทเรียน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีประชาชน/แกนนำชุมชนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง 3 หมู่บ้านจำนวน 50 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
5 พฤศจิกายน 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยm_cefam_cefaเมื่อ 27 สิงหาคม 2554 21:56:44
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : จัดเก็บขยะ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เก็บขยะและปลูกป่า

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มีการเก็บขยะและปลูกไม้โกงกาง

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เยาวชนและประชาชนร่วมปลูกป่าและเก็บขยะชายฝั่งจำนวน 150คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
18 สิงหาคม 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยm_cefam_cefaเมื่อ 27 สิงหาคม 2554 21:45:00
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : จัดเก็บข้อมูลและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พื้นที่หมู่ที่1,5,6ตำบลชุมโค

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เก็บข้อมูลชุมชนอาชีพประมงชายฝั่ง 3 หมู่บ้านของตำบลที่อาศัยอยู่ชายฝั่งทะเลอ่าวบ่อเมา-แหลมแท่น

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เก็บเป็นข้อมูลทั่วไปแล้วยังไม่ได้วิเคราะห์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ข้อมูลยังไม่วิเคราะห์ทางสถิติ/เสนอให้นำข้อมูลเข้าสู่เวทีประชาคมหมู่บ้าน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
15 สิงหาคม 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยm_cefam_cefaเมื่อ 27 สิงหาคม 2554 21:46:39
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประการังเทียม

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นำลูกท่อส่วนที่เหลือทยอยลงทะเลกลางอ่าวบ่อเมา

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ชุมชนร่วมกันมากขึ้นในการขนลูกท่อลงทะเล

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
8 สิงหาคม 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยm_cefam_cefaเมื่อ 27 สิงหาคม 2554 21:52:27
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : เก็บขยะชายหาด

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เก็บขยะและร่วมปลูกป่า

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มีการเก็บขยะและร่วมปลูกป่าชายเลน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีผ็เข้าร่วมปลูกป่าและเก็บขยะ จำนวน 200 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

นำ้ขึ้นเร็วมากต้องดำเนินการตั้งแต่ตอนเช้าก่อน07.00น.

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
5 สิงหาคม 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยm_cefam_cefaเมื่อ 27 สิงหาคม 2554 21:59:45
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประชุมจัดทำแผน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมวางแผนงานในหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมวางแผนเตรียมการสำรวจชุมชนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมจำนวน 45คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
1 สิงหาคม 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยm_cefam_cefaเมื่อ 27 สิงหาคม 2554 21:50:37
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : เก็บขยะชายหาด

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เก็บขยะชายหาดบ่อเมา

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เก็บขยะชายหาดบ่อเมา

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีเยาวชนและประชาชนเข่้าร่วมเก็บขยะจำนวน 30 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
15 กรกฎาคม 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยm_cefam_cefaเมื่อ 27 สิงหาคม 2554 21:42:46
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประการังเทียม

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทำปะการังเทียม10ลูก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นำลูกท่อซีเมนต์ขนาด 0.5x1เมตรทำปะการังเทียม 50 ลูก

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

นำลูกท่อซีเมนต์ขนาดใหญ่ทิ้งลงทะเลพื้นที่หมุู่ที่6ตำบลชุมโคบางส่วน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ลูกท่อหนักและนำขึ้นเร็วจึงลงได้ไม่หมดต้องทะยอยลงเมื่อนำ้ลดและคนพร้อม

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
21 เมษายน 2558 21 เมษายน 2558 21 เมษายน 2558
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยm_cefam_cefaเมื่อ 27 สิงหาคม 2554 21:48:42
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : วางทุ่นเขตอนุรักษ์

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทำแล้วแต่ไม่ได้รายงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
21 เมษายน 2558 21 เมษายน 2558 21 เมษายน 2558
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยm_cefam_cefaเมื่อ 27 สิงหาคม 2554 22:01:41
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ดูแลออกพื้นที่ตรวจตราหอยมือเสือ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ยังไม่ได้รายงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
21 เมษายน 2558 21 เมษายน 2558 21 เมษายน 2558
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยm_cefam_cefaเมื่อ 27 สิงหาคม 2554 22:02:39
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : จัดเก็บขยะ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ยังไม่ได้รายงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
21 เมษายน 2558 21 เมษายน 2558 21 เมษายน 2558
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยm_cefam_cefaเมื่อ 27 สิงหาคม 2554 22:03:44
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ติดตั้งป้ายรณรงค์

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ยังไม่ได้รายงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
21 เมษายน 2558 21 เมษายน 2558 21 เมษายน 2558
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยm_cefam_cefaเมื่อ 27 สิงหาคม 2554 22:05:01
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ดูแลออกพื้นที่ตรวจตราหอยมือเสือ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ยังไม่ได้รายงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock

รายงานกิจกรรมจากพื้นที่

Comment #1รายงานกิจกรรม
Posted @4 มี.ค. 55 14.20 ip : 110...32
Photo : , 640x480 pixel 165,541 bytes
Photo : , 640x480 pixel 140,618 bytes

ประชาชนร่วมกับเยาวชนในชุมชนปลูกป่าตามแนวชายหาดแนวแหลมแท่น -บ่อเมาและทำปะการังเทียม

Comment #2รายงานงวดที่ 1
Posted @20 มี.ค. 55 10.01 ip : 118...92

เครือข่ายประมงชายฝั่งตำบลชุมโค ดำเนินกิจกรรมงวดที่ 1 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2554

Comment #3กิจกรรมการดำเนินงานตำบลชุมโค
Posted @11 พ.ค. 55 09.46 ip : 118...224

 

Comment #4กิจกรรมเก็บขยะบ้านแหลมแท่น
Posted @11 พ.ค. 55 11.10 ip : 118...100
Photo : , 640x480 pixel 190,212 bytes
Photo : , 640x480 pixel 45,711 bytes
Photo : , 640x480 pixel 193,797 bytes

วันที่ 16 มกราคม 2555 ที่ แหลมแท่น หมู่ที่ 1 ต. ชุมโค อ. ปะทิว จ. ชุมพร - เก็บขยะ , เก็บกิ่งไม้ ทำความสะอาดและดูแลความเรี- เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศักยภาพเชิงพื้นที่และรอบรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศยบร้อยของพื้นที่ 

Comment #5จัดเวทีสิทธิชุมชน เรื่องที่ดินทำกิน
Posted @11 พ.ค. 55 11.24 ip : 118...100
Photo : , 640x480 pixel 146,909 bytes
Photo : , 640x480 pixel 165,373 bytes
Photo : , 640x480 pixel 174,455 bytes
Photo : , 640x480 pixel 134,909 bytes

วันที่ 5  เมษายน 2555
ณ ที่ประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ต. ชุมโค  อ.ปะทิว จ. ชุมพร - จัดเวทีชาวบ้านเพื่อเรียกร้องสิทธิชุมชนเรื่องที่ดินทำกินในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเรียกร้องสิทธิชุมชนเรื่องที่ดินทำกินต่อผู้นำจังหวัด

Comment #6วิถีชีวิตของชุมชนประมงชายฝั่ง
Posted @15 พ.ค. 55 11.39 ip : 27...137
Photo : , 640x480 pixel 57,888 bytes
Photo : , 640x480 pixel 76,166 bytes
Photo : , 640x853 pixel 94,339 bytes
Photo : , 640x853 pixel 103,958 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,847 bytes

การปลดสัตว์น้ำที่ติดอวน จากการทำประมงชายฝั่งของกลุ่มประมง โดยมีแม่บ้านคอยรอเพื่อแก้ตัวปลาออกจากอวนที่ติดมา แล้วนำไปจำหน่ายให้กับแม่ค้าหรือขายเองที่ตลาดสด หรือบางทีก็จะมีคนในชุมชนเข้ามาซื้อถึงที่จุดจอดเรือ

Comment #7การใช้พื้นที่ที่จอดเรือเป็นศูนย์รวมวงคิดวงคุย ภายในกลุ่มประมง
Posted @15 พ.ค. 55 11.54 ip : 27...189
Photo : , 640x480 pixel 41,636 bytes
Photo : , 640x480 pixel 58,956 bytes
Photo : , 640x480 pixel 68,514 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,481 bytes

กระบวนการร่วมคิดร่วมคุยกันภายในกลุ่มประมงหลังจากขึ้นฝั่ง และรอแม่บ้านปลดปลาออกจากอวน

Comment #8แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
Posted @15 พ.ค. 55 12.15 ip : 27...120

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สสส.

รายงานกิจกรรมจากพี่เลี้ยง

Comment #1รายงานกิจกรรม
Posted @15 พ.ย. 54 14.48 ip : 118...41
Photo : , 640x480 pixel 149,203 bytes
Photo : , 640x480 pixel 140,618 bytes
Photo : , 640x480 pixel 153,951 bytes
Photo : , 640x480 pixel 165,541 bytes
Photo : , 640x480 pixel 150,079 bytes

การเยี่ยมกิจกรรมชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ฯ ที่มีการปลูกป่าชายเลน และการเลี้ยงปลาในกระชัง

Comment #2รายงานการติดตามครั้งที่ 2
Posted @31 มี.ค. 55 16.46 ip : 118...104
Photo : , 640x480 pixel 44,633 bytes
Photo : , 640x480 pixel 30,742 bytes
Photo : , 640x480 pixel 49,468 bytes
Photo : , 640x480 pixel 27,466 bytes

ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการพบว่ามีการดำเนินงานมีความก้าวหน้าในเรื่องการทำปะการังเทียมแต่อุปกรณ์ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ มีการจัดทำฐานของปะการังเพื่อที่จะนำไปวางในทะเลลึก ซึ่งรายละเอียดจะนำเสนอต่อไป

Comment #3รายงานกิจกรรม
Posted @6 มิ.ย. 55 12.48 ip : 118...41
Photo : , 640x480 pixel 142,395 bytes
Photo : , 640x480 pixel 156,709 bytes
Photo : , 640x480 pixel 157,598 bytes
Photo : , 640x480 pixel 152,452 bytes
Photo : , 640x480 pixel 140,127 bytes
Photo : , 640x480 pixel 141,975 bytes

ติดตามเยี่ยมโครงการฯฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลชุมโค อ.ปะทิว เมื่อวันที่ 29 พ.ค.55 ได้เห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปหลายอย่าง เช่น มีเรือจอดที่ท่าเรือม.6 มากขึ้นจากการที่ชาวบ้านช่วยกันขุดลอกช่องทางเดินเรือร่วมกับกรมเจ้าท่าระยะทาง1.5 กม. จากการพูดคุยกับกลุ่มประมงชายฝั่งทำให้ทราบว่าส่วนของปะการังเทียมทำให้มีสัตว์นำ้มีแหล่งพักพิงมากขึ้นสังเกตจากกการที่มีปลาที่ในอดีตหายไปกลับมาเพิ่มขึ้น เช่นปลาครูดคราด ปลาโฉม ปลาเก๋าแดง ปลากระเบนนก และปลาจรวด เป็นต้น 

Comment #4รายงานกิจกรรม
Posted @18 ก.ย. 55 16.41 ip : 118...41
Photo : , 640x480 pixel 151,305 bytes
Photo : , 640x480 pixel 164,613 bytes
Photo : , 640x480 pixel 130,645 bytes
Photo : , 640x480 pixel 164,108 bytes
Photo : , 640x480 pixel 132,125 bytes
Photo : , 640x480 pixel 157,837 bytes

การฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งของอ่าวชุมโคซึ่งมีบริเวณกว้างมากแต่ชุมชนก็ร่วมกันดูแลโดยการสนับสนุนของเทศบาล/หน่วยงานเอกชน/สถาบันการศึกษาและนักเรียนร่วมกันทำความสะอาดและดูแลชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง อนาคตกำลังพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีเนื้อที่กว่างไปถึงเกาะไข่ที่มีปะการังธรรมชาติที่สวยมาก ถ้าชุมชนไม่ดูแลปล่อยให้เสื่อมโทรมจะทำให้นายทุนผู้ไม่หวังดีจัดทำเป็นท่าเรือนำ้ลึกและโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

Comment #1รายงานกิจกรรม
Posted @15 พ.ย. 54 14.48 ip : 118...41
Photo : , 640x480 pixel 149,203 bytes
Photo : , 640x480 pixel 140,618 bytes
Photo : , 640x480 pixel 153,951 bytes
Photo : , 640x480 pixel 165,541 bytes
Photo : , 640x480 pixel 150,079 bytes

การเยี่ยมกิจกรรมชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ฯ ที่มีการปลูกป่าชายเลน และการเลี้ยงปลาในกระชัง

Comment #2ทำปะการังเทียม
Posted @24 พ.ย. 54 14.17 ip : 118...3
Photo : , 616x462 pixel 179,056 bytes

ชุมชนอ่าวบ่อเมาร่วมจัดทำปะการังเทียมโดยใช้ท่อซีเมนต์

Comment #3รายงานกิจกรรม
Posted @4 มี.ค. 55 14.20 ip : 110...32
Photo : , 640x480 pixel 165,541 bytes
Photo : , 640x480 pixel 140,618 bytes

ประชาชนร่วมกับเยาวชนในชุมชนปลูกป่าตามแนวชายหาดแนวแหลมแท่น -บ่อเมาและทำปะการังเทียม

Comment #4รายงานงวดที่ 1
Posted @20 มี.ค. 55 10.01 ip : 118...92

เครือข่ายประมงชายฝั่งตำบลชุมโค ดำเนินกิจกรรมงวดที่ 1 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2554

Comment #5เก็บขยะชายหาด
Posted @20 มี.ค. 55 10.05 ip : 118...92
Photo : , 600x450 pixel 92,490 bytes

กิจกรรมเก็บขยะชายหาดของเด็กและเยาวชน

Comment #6รายงานการติดตามครั้งที่ 2
Posted @31 มี.ค. 55 16.46 ip : 118...104
Photo : , 640x480 pixel 44,633 bytes
Photo : , 640x480 pixel 30,742 bytes
Photo : , 640x480 pixel 49,468 bytes
Photo : , 640x480 pixel 27,466 bytes

ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการพบว่ามีการดำเนินงานมีความก้าวหน้าในเรื่องการทำปะการังเทียมแต่อุปกรณ์ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ มีการจัดทำฐานของปะการังเพื่อที่จะนำไปวางในทะเลลึก ซึ่งรายละเอียดจะนำเสนอต่อไป

Comment #7กิจกรรมการดำเนินงานตำบลชุมโค
Posted @11 พ.ค. 55 09.46 ip : 118...224

 

Comment #8กิจกรรมเก็บขยะบ้านแหลมแท่น
Posted @11 พ.ค. 55 11.10 ip : 118...100
Photo : , 640x480 pixel 190,212 bytes
Photo : , 640x480 pixel 45,711 bytes
Photo : , 640x480 pixel 193,797 bytes

วันที่ 16 มกราคม 2555 ที่ แหลมแท่น หมู่ที่ 1 ต. ชุมโค อ. ปะทิว จ. ชุมพร - เก็บขยะ , เก็บกิ่งไม้ ทำความสะอาดและดูแลความเรี- เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศักยภาพเชิงพื้นที่และรอบรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศยบร้อยของพื้นที่ 

Comment #9จัดเวทีสิทธิชุมชน เรื่องที่ดินทำกิน
Posted @11 พ.ค. 55 11.24 ip : 118...100
Photo : , 640x480 pixel 146,909 bytes
Photo : , 640x480 pixel 165,373 bytes
Photo : , 640x480 pixel 174,455 bytes
Photo : , 640x480 pixel 134,909 bytes

วันที่ 5  เมษายน 2555
ณ ที่ประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ต. ชุมโค  อ.ปะทิว จ. ชุมพร - จัดเวทีชาวบ้านเพื่อเรียกร้องสิทธิชุมชนเรื่องที่ดินทำกินในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเรียกร้องสิทธิชุมชนเรื่องที่ดินทำกินต่อผู้นำจังหวัด

Comment #10วิถีชีวิตของชุมชนประมงชายฝั่ง
Posted @15 พ.ค. 55 11.39 ip : 27...137
Photo : , 640x480 pixel 57,888 bytes
Photo : , 640x480 pixel 76,166 bytes
Photo : , 640x853 pixel 94,339 bytes
Photo : , 640x853 pixel 103,958 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,847 bytes

การปลดสัตว์น้ำที่ติดอวน จากการทำประมงชายฝั่งของกลุ่มประมง โดยมีแม่บ้านคอยรอเพื่อแก้ตัวปลาออกจากอวนที่ติดมา แล้วนำไปจำหน่ายให้กับแม่ค้าหรือขายเองที่ตลาดสด หรือบางทีก็จะมีคนในชุมชนเข้ามาซื้อถึงที่จุดจอดเรือ

Comment #11การใช้พื้นที่ที่จอดเรือเป็นศูนย์รวมวงคิดวงคุย ภายในกลุ่มประมง
Posted @15 พ.ค. 55 11.54 ip : 27...189
Photo : , 640x480 pixel 41,636 bytes
Photo : , 640x480 pixel 58,956 bytes
Photo : , 640x480 pixel 68,514 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,481 bytes

กระบวนการร่วมคิดร่วมคุยกันภายในกลุ่มประมงหลังจากขึ้นฝั่ง และรอแม่บ้านปลดปลาออกจากอวน

Comment #12แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
Posted @15 พ.ค. 55 12.15 ip : 27...120

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สสส.

Comment #13รายงานกิจกรรม
Posted @6 มิ.ย. 55 12.48 ip : 118...41
Photo : , 640x480 pixel 142,395 bytes
Photo : , 640x480 pixel 156,709 bytes
Photo : , 640x480 pixel 157,598 bytes
Photo : , 640x480 pixel 152,452 bytes
Photo : , 640x480 pixel 140,127 bytes
Photo : , 640x480 pixel 141,975 bytes

ติดตามเยี่ยมโครงการฯฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลชุมโค อ.ปะทิว เมื่อวันที่ 29 พ.ค.55 ได้เห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปหลายอย่าง เช่น มีเรือจอดที่ท่าเรือม.6 มากขึ้นจากการที่ชาวบ้านช่วยกันขุดลอกช่องทางเดินเรือร่วมกับกรมเจ้าท่าระยะทาง1.5 กม. จากการพูดคุยกับกลุ่มประมงชายฝั่งทำให้ทราบว่าส่วนของปะการังเทียมทำให้มีสัตว์นำ้มีแหล่งพักพิงมากขึ้นสังเกตจากกการที่มีปลาที่ในอดีตหายไปกลับมาเพิ่มขึ้น เช่นปลาครูดคราด ปลาโฉม ปลาเก๋าแดง ปลากระเบนนก และปลาจรวด เป็นต้น 

Comment #14รายงานกิจกรรม
Posted @18 ก.ย. 55 16.41 ip : 118...41
Photo : , 640x480 pixel 151,305 bytes
Photo : , 640x480 pixel 164,613 bytes
Photo : , 640x480 pixel 130,645 bytes
Photo : , 640x480 pixel 164,108 bytes
Photo : , 640x480 pixel 132,125 bytes
Photo : , 640x480 pixel 157,837 bytes

การฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งของอ่าวชุมโคซึ่งมีบริเวณกว้างมากแต่ชุมชนก็ร่วมกันดูแลโดยการสนับสนุนของเทศบาล/หน่วยงานเอกชน/สถาบันการศึกษาและนักเรียนร่วมกันทำความสะอาดและดูแลชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง อนาคตกำลังพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีเนื้อที่กว่างไปถึงเกาะไข่ที่มีปะการังธรรมชาติที่สวยมาก ถ้าชุมชนไม่ดูแลปล่อยให้เสื่อมโทรมจะทำให้นายทุนผู้ไม่หวังดีจัดทำเป็นท่าเรือนำ้ลึกและโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

« 2975
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง