สร้างท้องถิ่นน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลชุมโค ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ 54-01488
ชื่อโครงการ/กิจกรรม สร้างท้องถิ่นน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลชุมโค ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเชิดศักดิ์ ชำนาญ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชายฝั่งทะเลตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • m_cefam_cefa (Owner)  
  • somjaisomjai (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (213,000.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
8 ก.ค. 54 ประการังเทียม 0 0.00 -
18 ส.ค. 54 จัดเก็บข้อมูลและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 0 0.00 -
23 ส.ค. 54 เก็บขยะชายหาด 0 0.00 -
15 ก.ย. 54 ประการังเทียม 0 0.00 -
20 ก.ย. 54 วางทุ่นเขตอนุรักษ์ 0 0.00 -
20 ต.ค. 54 เก็บขยะชายหาด 0 0.00 -
27 ต.ค. 54 จัดกิจกรรมถอดบทเรีน 0 0.00 -
14 ธ.ค. 54 จัดเก็บขยะ 0 0.00 -
5 ม.ค. 55 ประชุมจัดทำแผน 0 0.00 -
12 ม.ค. 55 ดูแลออกพื้นที่ตรวจตราหอยมือเสือ 0 0.00 -
8 ก.พ. 55 จัดเก็บขยะ 0 0.00 -
13 ก.พ. 55 ติดตั้งป้ายรณรงค์ 0 0.00 -
23 ก.พ. 55 ดูแลออกพื้นที่ตรวจตราหอยมือเสือ 0 0.00 -
28 มี.ค. 55 ดูแลออกพื้นที่ตรวจตราหอยมือเสือ 0 0.00 -
17 เม.ย. 55 ดูแลออกพื้นที่ตรวจตราหอยมือเสือ 0 0.00 -
17 เม.ย. 55 ดูแลออกพื้นที่ตรวจตราหอยมือเสือ 0 0.00 -
25 เม.ย. 55 เก็บขยะชายหาด 0 0.00 -
23 พ.ค. 55 ดูแลออกพื้นที่ตรวจตราหอยมือเสือ 0 0.00 -
7 มิ.ย. 55 เก็บขยะชายหาด 0 0.00 -
18 ก.ค. 55 ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน 0 0.00 -
รวม 0 0.00 13 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย m_cefa m_cefa เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 19:37 น.