รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 54-00-0589
รหัสโครงการ 54-01573
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางประภัสสร ขวัญกะโผะ
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 สิงหาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณโครงการ 253,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 , 2 และ 6 จำนวน 881 ครัวเรือน

พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 , 2 และ 6 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
จังหวัด ปัตตานี
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • pra.patsorn intharasakulpra.patsorn intharasakul (Owner)  
 • Sunya P.Sunya P. (Trainer)  
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 1. ส่งเสริมการพึ่งตนเองด้านสุขภาพด้านการใช้พืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน
 2. สนับสนุนให้เกิดการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นพืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ
 3. สร้างกระบวนการจัดการประโยชน์จากพืชสมุนไพรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนพึ่งตนเอง
 4. สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการพืชสมุนไพรไทยและส่งเสริมสุขภาวะตนเอง ครอบครัว ชุมชน ในตำบลนาเกตุ ที่สอดคล้องกับศักยภาพและทุนทางสังคม
กิจกรรมหลัก
 1. จัดประชุมองค์กรต่างๆ ในชุนชน จัดตั้งกรรมการบริหารโครงการและกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำประชาชน แต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับเขต กำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกัน
 3. จัดหาพันธุ์พืชสมุนไพรที่จำเป็น และขาดแคลน
 4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้เกี่ยวข้อง ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาควิชาการ
 5. ประชุมกลุ่มประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จัดตั้งศูนย์สมุนไพรไทยในชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกำหนดวันรับซื้อสมุนไพร
 6. จัดหา วัสดุ อุปกรณ์สำหรับการผลิตแปรรูปพืชสมุนไพร
 7. ดำเนินการผลิต แปรรูปพืชสมุนไพร
 8. เภสัชกรของโรงพยาบาล ตรวจสอบกระบวนการผลิต การบรรจุ เพื่อออกใบรับรอง
 9. จัดอบรมสมาชิกเพื่อพัฒนาศักยภาพจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร
 10. ถ่ายทอดความรู้เรื่องสมุนไพรในโรงเรียนโดยกำหนดเป็นหลักสูตรชุมชน
 11. ผลิตสื่อ ทำวิดีทัศน์ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน
 12. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกทุกเดือน
 13. อาสาสมัครหมอนวดแผนไทยนำสมุนไพรมาใช้ในการบำบัดโรค
 14. ค้นหาหมอพื้นบ้าน แพทย์ทางเลือก รายใหม่ที่มีอยู่ในชุมชนเข้าร่วมโครงการ
 15. จัดทำตำราองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชนอื่น
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (253,000.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

ยังไม่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

กิจกรรมย่อยที่ยังไม่กำหนดกิจกรรมหลัก

25 ส.ค. 2554 จัดประชุมองค์กรต่าง ๆ ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มชมรมต่าง ๆ ครู อบต.นาเกตุ จนท.รพ.สต. นวช.เกษตร และผู้ที่เกี่ยวข้อง 0 0.00
30 ส.ค. 2554 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประชาชนทุกเดือนผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการให้มีและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชน 0 0.00
2 ก.ย. 2554 ประชุมเชิงปฏิบัติการภาคประชาชน 0 0.00
17 ก.ย. 2554 ชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนดำเนินการผลิตพืชสมุนไพร 0 0.00
27 ก.ย. 2554 ประชุมกลุ่มประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 0 0.00
29 ก.ย. 2554 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตพืชสมุนไพร 0 0.00
26 ต.ค. 2554 พัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมพืชสมุนไพรไทย 0 0.00
28 ต.ค. 2554 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการให้มีและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ 0 0.00
10 พ.ย. 2554 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการผลิตแปรรูปพืชสมุนไพรในรูปแบบต่าง ๆ 0 0.00
21 พ.ย. 2554 ชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนจัดทำตำราพืชสมุนไพรไทยในชุมชน 0 0.00
6 ธ.ค. 2554 ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเภสัชกรตรวจสอบคุณภาพ คุณสมบัติของสมุนไพร 0 0.00
9 ธ.ค. 2554 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตพืชสมุนไพรพร้อมสาธิตผลิตเป็นแคปซูลยาชนิดต่าง ๆ 0 0.00
22 ธ.ค. 2554 จัดหาพันธุ์พืชสมุนไพรที่ไม่มีในพื้นที่และเพาะพันธุ์พืชเพิ่ม 0 0.00
30 ธ.ค. 2554 ชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนหาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 0 0.00
9 ม.ค. 2555 กำหนดหลักสูตร ภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรไทยในโรงเรียนบ้านนาเกตุ 0 0.00
16 ม.ค. 2555 กำหนดหลักสูตร ภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรไทยในโรงเรียนบ้านบ้านชะเมา 0 0.00
25 ม.ค. 2555 ชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์การใช้พืชสมุนไพร 0 0.00
1 ก.พ. 2555 คณะกรรมการบริหารโครงการประสานหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนส่งเสริมกิจกรรม 0 0.00
3 ก.พ. 2555 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประชาชนทุกเดือนผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการให้มีและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชน 0 0.00
1 มี.ค. 2555 ค้นหาหมอพื้นบ้าน แพทย์ทางเลือกรายใหม่ 0 0.00
24 เม.ย. 2555 ขยายเครือข่ายไปสู่ชมรมอาสาสมัครหมอนวดแผนไทยบำบัดโรคในชุมชน 0 0.00
10 พ.ค. 2555 ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพรเข้าสู่สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 0 0.00
15 มิ.ย. 2555 ประชุมประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฯ 0 0.00
31 ส.ค. 2555 พี่เลี้ยงติดตามรายงานงวดที่ 2 0 0.00
รวม 0.00 0 24 0.00 23 0.00

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (253,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (0.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย pra.patsorn intharasakul pra.patsorn intharasakul เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 19:57 น.

รายงานความก้าวหน้า
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
29 พ.ย. 2554 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ ส 1.doc pra.patsorn intharasakul ดาวน์โหลด
3 ธ.ค. 2554 แบบรายงานการติดตามสนับสนุนโครงการ สสส.ส.2 ส่ง[1].doc pra.patsorn intharasakul ดาวน์โหลด
27 ก.ค. 2555 แบบรายงานการติดตามสนับสนุนโครงการ ส.2 งวด 2 (สุดท้าย).doc pra.patsorn intharasakul ดาวน์โหลด
27 ก.ค. 2555 แบบรายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ ส.4.doc pra.patsorn intharasakul ดาวน์โหลด
11 ต.ค. 2555 ส 4.doc Peeraya Jindamanee ดาวน์โหลด
รายงานการเงิน
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
23 พ.ย. 2554 form_30_progress_report.doc pra.patsorn intharasakul ดาวน์โหลด
3 ธ.ค. 2554 แบบรายงานการเงินโครงการ สสส. ง.1 ส่ง.[1].doc pra.patsorn intharasakul ดาวน์โหลด
10 ต.ค. 2555 ง.1 นาเกตุ.doc Peeraya Jindamanee ดาวน์โหลด
10 ต.ค. 2555 ง.2 ปิดโครงการ นาเกตุ.doc Peeraya Jindamanee ดาวน์โหลด
รายงานการติดตาม
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
14 ก.พ. 2555 54-00-0589(1)ปัตตานี.doc chonpadae ดาวน์โหลด
6 ก.ค. 2555 โครงการส่งเสริมสืบทอดภูมิปัญญา_นาเกตุ_งวดที่2.doc Sunya P. ดาวน์โหลด

รายงานกิจกรรมจากพื้นที่

Comment #1จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประชาชนประจำเดือนผลักดันให้เกิดมาตรก
Posted @11 ต.ค. 54 21.34 ip : 101...118
Photo : , 640x480 pixel 57,204 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,328 bytes

จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการให้มีและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ วันที่ 30 สิงหาคม 2554

Comment #2จัดประชุมองค์กรต่าง ๆ เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฯ
Posted @11 ต.ค. 54 21.45 ip : 101...118
Photo : , 640x480 pixel 38,855 bytes
Photo : , 640x480 pixel 42,368 bytes
Photo : , 640x480 pixel 39,230 bytes
Photo : , 640x480 pixel 36,074 bytes

จัดประชุม องค์กรต่าง ๆ ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มชมรมต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงโครงการและคัดเลือกคณะกรรมการบริหารโครงการ พร้อมทั้งกำหนด กฎ ระเบียบ และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย วันที่ 25 สิงหาคม 2554 

Comment #3ประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำประชาชน แต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับคุ้ม
Posted @14 ต.ค. 54 20.54 ip : 180...29
Photo : , 640x480 pixel 38,126 bytes
Photo : , 640x480 pixel 44,217 bytes
Photo : , 640x480 pixel 38,396 bytes
Photo : , 640x480 pixel 42,924 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,156 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,010 bytes

ประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำประชาชนที่สนใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของหลังคาเรือน มีผู้เข้าร่วมโครงการ 84 คน แบ่งเขตดำเนินการปลูกพืชสมุนไพร จำนวน 6 คุ้ม แต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับคุ้ม ทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประโยชน์ของพืชสมุนไพรที่รู้จักในพื้นที่ และกำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกัน วันที่ 14 ตุลาคม 2554

Comment #4จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประชาชนประจำเดือนผลักดันให้เกิดมาตรก
Posted @2 พ.ย. 54 19.28 ip : 101...65
Photo : , 640x480 pixel 37,873 bytes
Photo : , 640x480 pixel 44,701 bytes
Photo : , 640x480 pixel 37,873 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,037 bytes
Photo : , 640x480 pixel 44,139 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,557 bytes

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประชาชนเพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคม ประชาชนปลูกและใช้พืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการพืชสมุนไพรไทยและส่งเสริมสุขภาวะตนเอง ครอบครัว ชุมชน ในตำบลนาเกตุ สอดคล้องกับศักยภาพและทุนทางสังคม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2554 

Comment #5กำหนดชนิดของพืชสมุนไพรไทยที่จะปลูกในพื้นที่ตามความเหมาะสม
Posted @2 พ.ย. 54 19.42 ip : 101...65
Photo : , 640x480 pixel 51,812 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,268 bytes
Photo : , 640x480 pixel 38,542 bytes
Photo : , 640x480 pixel 38,794 bytes
Photo : , 640x480 pixel 44,400 bytes
Photo : , 640x480 pixel 72,587 bytes

กำหนดชนิดของพืชสมุนไพรไทยที่จะปลูกในพื้นที่ตามความเหมาะสม เป็นพืชสมุนไพรสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างน้อย 5 ชนิด และเป็นพืชสมุนไพรสำหรับใช้เป็นยาและเครื่องดื่มใช้ในชีวิตประจำวันอย่างน้อย 5 ชนิด เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554

Comment #6กำหนดชนิดของพืชสมุนไพรไทยที่จะปลูกในพื้นที่ตามความเหมาะสม
Posted @2 พ.ย. 54 19.52 ip : 101...65
Photo : , 640x480 pixel 62,641 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,958 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,931 bytes
Photo : , 640x480 pixel 42,839 bytes
Photo : , 640x480 pixel 38,542 bytes
Photo : , 640x480 pixel 34,041 bytes

กำหนดชนิดของพืชสมุนไพรไทยที่จะปลูกในพื้นที่ตามความเหมาะสมในพื้นที่ 6 คุ้ม

Comment #7ชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ จัดทำตำราพืชสมุนไพรไทยในชุมชน
Posted @2 พ.ย. 54 20.05 ip : 101...65
Photo : , 640x480 pixel 35,885 bytes
Photo : , 640x480 pixel 13,955 bytes
Photo : , 640x480 pixel 37,636 bytes
Photo : , 640x480 pixel 14,800 bytes
Photo : , 640x480 pixel 29,744 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,586 bytes

จัดทำแผ่นพับ เอกสารตำราองค์ความรู้การใช้พืชสมุนไพรเพื่อการรักษาเกี่ยวกับสมุนไพรแจกให้ประชาชนทุกหลังคาเรือน

Comment #8จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประชาชนประจำเดือนผลักดันให้เกิดมาตรก
Posted @2 พ.ย. 54 20.32 ip : 101...65
Photo : , 640x480 pixel 42,935 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,215 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,658 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,449 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,032 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,210 bytes

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคม ในการปลูกและใช้พืชสมุนไพรไทยในชีวิตประจำวันและใช้เป็นยารักษาโรคส่งเสริมการพึ่งตนเองด้านสุขภาพในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554

Comment #9ป้ายเขตปลอดบุหรี ติดตั้งที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเกตุ /
Posted @27 พ.ย. 54 23.34 ip : 101...93
Photo : , 3264x2448 pixel 2,307,850 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,384 bytes

ติดป้ายเขตปลอดบุหรีในสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเกตุ , ศูนย์สมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ วันที่ 26 ตุลาคม 2554

Comment #10จัดตั้งชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ
Posted @27 พ.ย. 54 23.48 ip : 101...93
Photo : , 640x480 pixel 50,515 bytes
Photo : , 640x480 pixel 50,383 bytes

จัดตั้งชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ พร้อมทั้งทำป้ายติดที่ทำการ ศูนย์สมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นจุดรับซื้อพืชสมุนไพรจากประชาชน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554

Comment #11จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการผลิตแปรรูปพืชสมุนไพรในรูปแบบต่าง ๆ
Posted @27 พ.ย. 54 23.55 ip : 101...93
Photo : , 640x480 pixel 38,058 bytes

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการผลิตแปรรูปพืชสมุนไพรในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ ตาชั่ง 1 ตัว เครื่องบดผงสมุนไพร 1 เครื่อง เตาอบลมร้อน 5 ชั้น 1 ตัว และเครื่องอัดแคปซูลสมุนไพร 1 เครื่อง ใช้งบประมาณสมทบจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เป็นเงิน 40,852.60 บาท วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554

Comment #12จัดทำตำราพืชสมุนไพรไทยในชุมชนเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่กลุ่มอื่นและผ
Posted @28 พ.ย. 54 20.45 ip : 118...201
Photo : , 640x480 pixel 21,346 bytes
Photo : , 640x480 pixel 15,333 bytes
Photo : , 640x480 pixel 19,853 bytes
Photo : , 640x480 pixel 17,507 bytes
Photo : , 640x480 pixel 20,267 bytes
Photo : , 640x480 pixel 18,223 bytes

รวบรวมองค์ความรู้จัดทำเป็นตำราส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง สมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ โดย นายเอื้อม ณ สงคราม ปราชญ์ชาวบ้านตำบลนาเกตุ เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนที่สนใจ จำนวน 500 เล่ม วันที่ 26 พฤศจิกายน 2554

Comment #13ประชุมกลุ่มประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จัดตั้งเป็นชมรมพืชสมุนไ
Posted @28 พ.ย. 54 22.02 ip : 118...201
Photo : , 640x480 pixel 47,665 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,586 bytes
Photo : , 640x480 pixel 17,702 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,613 bytes
Photo : , 640x480 pixel 42,519 bytes

ประชุมกลุ่มประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จัดตั้งเป็นชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ กำหนด กฎ ระเบียบ เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ของการเป็นสมาชิกชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 

Comment #14ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิดพืชสมุนไพรไทยเป็นยาสมุนไพรและเครื
Posted @30 พ.ย. 54 21.51 ip : 101...207
Photo : , 640x480 pixel 39,104 bytes
Photo : , 640x480 pixel 26,091 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,544 bytes
Photo : , 640x480 pixel 31,221 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,369 bytes
Photo : , 640x480 pixel 44,573 bytes

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิดพืชสมุนไพรไทยเป็นยาสมุนไพรและเครื่องดื่มบำรุงร่างกายพร้อมสาธิตวิธีการผลิต แปรรูปเป็นยาสมุนไพรและฝึกปฏิบัติแก่ประชาชนที่สนใจ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2554

Comment #15ชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนหาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรแปร
Posted @1 ธ.ค. 54 19.41 ip : 101...139
Photo : , 640x480 pixel 52,480 bytes
Photo : , 640x480 pixel 50,661 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,440 bytes
Photo : , 640x480 pixel 52,804 bytes
Photo : , 640x480 pixel 42,604 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,065 bytes

ชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนหาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรแปรรูปในงานพิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนบ้านหัวควน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา หมู่ที่ 6 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติ  วงศ์โพธิพันธ์ ได้เยี่ยมชมบู๊ทประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ มีประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และเจ้าหน้าที่ทหารให้ความสนใจ ทดลองชิมยาสมุนไพรที่เป็นเครื่องดื่มบำรุงร่างกายและซื้อยาสมุนไพรไปใช้ตามความสนใจ วันที่ 1 ธันวาคม 2554

Comment #16ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตพืชสมุนไพรไทยเป็นยาสมุนไพรและเครื
Posted @9 ธ.ค. 54 21.30 ip : 180...175
Photo : , 640x480 pixel 50,379 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,078 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,170 bytes
Photo : , 640x480 pixel 28,127 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,445 bytes
Photo : , 640x480 pixel 36,762 bytes

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตพืชสมุนไพรไทยเป็นยาสมุนไพรและเครื่องดื่มบำรุงร่างกายในการดำรงชีวิตประจำวันทุกครัวเรือนพร้อมการสาธิตวิธีการผลิตและแปรรูปสมุนไพรไทยในรูปแบบต่าง ๆ (ครั้งที่ 2) กิจกรรมนี้ทำ 2 ครั้ง เนื่องจากครั้งแรกจัดวันที่ 27 พฤศจิกายน 2554 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพียง 38 คน ซึ่งน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด เพราะประชาชนมีกิจกรรมที่ต้องทำในวันเดียวกัน ทำให้คณะบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ต้องปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมเป็นครั้งที่ 2 ขึ้นมาในวันนี้ มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณของพืชสมุน แนะนำสมุนไพรตัวอย่าง และสาธิตการแปรรูปสมุนไพรในรูปแบบต่าง ๆ และจัดทำเครื่องดื่มบำรุงร่างกายให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการได้ทดลองทำและชิมสมุนไพรเป็นการให้ความรู้พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติจริง สมาชิกโครงการให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 126 คน วันที่ 9 ธันวาคม 2554 

Comment #17มอบพันธุ์พืชสมุนไพรให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการนำไปปลูกเป็นการนำร
Posted @9 ธ.ค. 54 21.45 ip : 180...175
Photo : , 640x480 pixel 72,880 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,895 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,501 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,979 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,034 bytes
Photo : , 640x480 pixel 39,928 bytes

อธิบายการปลูกพืชสมุนไพรแต่ละชนิด และมอบพันธุ์พืชสมุนไพรให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการนำไปปลูกเป็นการนำร่องการปลูกพืชสมุนไพรในแต่ละครัวเรือน ๆ ละ 5 ชนิด ได้แก่ พันธุ์มะรุม  พันธุ์ฟ้าทะลายโจร พันธุ์หูเสือ พันธุ์หัวไพรและพันธุ์ขมิ้นชัน  พร้อมมอบปุ๋ยชีวภาพ ให้แก่สมาชิก วันที่ 9 ธันวาคม 2554

Comment #18ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการใ
Posted @9 ธ.ค. 54 22.19 ip : 180...175
Photo : , 640x480 pixel 39,900 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,745 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,078 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,074 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,691 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,016 bytes

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการให้มีและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ ได้ขอเสนอใหม่ของประชาชนทั้ง 3 หมู่บ้าน เนื่องจากวันนี้ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตพืชสมุนไพรและสาธิตวิธีการผลิตสมุนไพรในรูปแบบต่าง ๆ สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการขอให้จัดประชุมแลกเปลียนเรียนรู้เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการให้มีและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ เวลา 15.10 น. สรุปได้ดังนี้คือ 1. ให้มีมาตรการจัดการประกวดคุ้มทั้ง 6 คุ้มพร้อมเสนอการจ่ายเงินรางวัล รางวัลที่ 1 เงินสด 5,000 บาท รางวัลที่ 2 เงินสด 4,000 บาท รางวัลที่ 3 เงินสด 3,000 บาท และรางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท เพื่อให้การจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ประสบความสำเร็จเร็วขึ้น 2. มีการกำหนด กฎ กติกาในการประกวดคุ้มต่าง ๆ ข้อละ 10 คะแนน มีจำนวน 5 ข้อ รวมคะแนนเต็ม 50 คะแนน ดังนี้ ข้อที่ 1 ทุกบ้านต้องปลูกพืชสมุนไพรครัวเรือนอย่างน้อย ครัวเรือนละ 5 ชนิด ภายในเวลา 5 เดือน ข้อ 2 ทุกคุ้มต้องมีป้ายค้ม มีการจัดคุ้มให้สวยงาม สะอาดและสมบูรณ์ ข้อ 3 มีการส่งพืชสมุนไพรไปจำหน่ายยังชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ข้อ 4 สมาชิกในแต่ละคุ้มจะต้องมีการปลูกและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชมทุกครัวเรือน การตรวจสอบข้อมูลจากการสอบถามการใช้พืชสมุนไพร  ข้อ 5 แต่ละคุ้มจะต้องขยายเครือข่ายไปยังครัวเรือนที่อยู่ใกล้เคียงให้มีการปลูกและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชนและต้องยังไม่เป็นสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการในครั้งแรก คุ้มใดขยายเครืยข่ายได้มาที่สุดก็จะได้รับคะแนนเต็มไปและคะแนนจะลดหลั่งกันไปตามลำดับ  3. คณะกรรมการตัดสินการประกวดประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ ได้แก่ 1. นายมะหามะ  มะเด็ง นายก อบต.นาเกตุ 2. นายจรัล  แดงกระจ่าง ปราชญ์ชาวบ้านหมู่ที่ 1 3. นายเอื้อม  ณ สงคราม  ปราชญ์ชาวบ้านหมู่ที่ 6 4. นางวัลลา  สุขศรีทอง ผอ.รพ.สต.นาเกตุ 5. นายประสพพร  สังข์ทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 6. นางประภัสสร  ขวัญกะโผะ ปลัด อบต.นาเกตุ วันที่ 9 ธันวาคม 2554

Comment #19ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการใ
Posted @23 ธ.ค. 54 20.09 ip : 101...83
Photo : , 640x480 pixel 34,280 bytes
Photo : , 640x480 pixel 33,380 bytes
Photo : , 640x480 pixel 31,480 bytes
Photo : , 640x480 pixel 34,237 bytes
Photo : , 640x480 pixel 38,929 bytes

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการให้มีและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ ได้แนวทางในการกำหนดการบริหารการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ กำหนดรูปแบบการสมัครเป็นสมาชิกชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ เงื่อนไขการเป็นสมาชิกชมรม สิทธิประโยชน์ของสมาชิก คุณสมบัติของสมาชิกชมรม วันที่ 22 ธันวาคม 2554

Comment #20ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการใ
Posted @6 ก.พ. 55 20.53 ip : 118...69
Photo : , 640x480 pixel 39,756 bytes
Photo : , 640x480 pixel 39,577 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,685 bytes
Photo : , 640x480 pixel 37,301 bytes

จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการให้มีและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ โดยมีมาตรการขอให้ขยายการปลูกพืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุไปสู่หมู่ที่ 4 บ้านคลองช้าง และหมู่ที่ 7 บ้านคลองช้างออก ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม 100% และมีความสนใจที่ต้องการปลูกพืชสมุนไพร และนายเอื้อม ณ สงคราม ปราชญ์ชาวบ้านเรื่องพืชสมุนไพรได้อธิบายและแนะนำการปลูกและใช้พืชสมุนไพรให้แก่ผู้สนใจจำนวน 28 คน 

Comment #21ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่
Posted @16 ก.พ. 55 21.52 ip : 101...77

คณะบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ได้ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่ ซึ่งในครั้งนี้ค้นพบหมอพื้นบ้านรายใหม่ จำนวน 2 ราย คือ นายเพียร  ทองมา หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นหมอพื้นบ้านด้านการใช้พืชสมุนไพร และนายจรัล  แดงกระจ่าง หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นหมอพื้นบ้านด้านการใช้ปลูกและใช้พืชสมุนไพร บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

Comment #22ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่
Posted @16 ก.พ. 55 21.52 ip : 101...77

คณะบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ได้ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่ ซึ่งในครั้งนี้ค้นพบหมอพื้นบ้านรายใหม่ จำนวน 2 ราย คือ นายเพียร  ทองมา หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นหมอพื้นบ้านด้านการใช้พืชสมุนไพร และนายจรัล  แดงกระจ่าง หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นหมอพื้นบ้านด้านการใช้ปลูกและใช้พืชสมุนไพร บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

Comment #23ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่
Posted @16 ก.พ. 55 21.53 ip : 101...77

คณะบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ได้ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่ ซึ่งในครั้งนี้ค้นพบหมอพื้นบ้านรายใหม่ จำนวน 2 ราย คือ นายเพียร  ทองมา หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นหมอพื้นบ้านด้านการใช้พืชสมุนไพร และนายจรัล  แดงกระจ่าง หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นหมอพื้นบ้านด้านการใช้ปลูกและใช้พืชสมุนไพร บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

Comment #24ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่
Posted @16 ก.พ. 55 21.53 ip : 101...77

คณะบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ได้ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่ ซึ่งในครั้งนี้ค้นพบหมอพื้นบ้านรายใหม่ จำนวน 2 ราย คือ นายเพียร  ทองมา หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นหมอพื้นบ้านด้านการใช้พืชสมุนไพร และนายจรัล  แดงกระจ่าง หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นหมอพื้นบ้านด้านการใช้ปลูกและใช้พืชสมุนไพร บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555

Comment #25ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่
Posted @16 ก.พ. 55 21.53 ip : 101...77

คณะบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ได้ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่ ซึ่งในครั้งนี้ค้นพบหมอพื้นบ้านรายใหม่ จำนวน 2 ราย คือ นายเพียร  ทองมา หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นหมอพื้นบ้านด้านการใช้พืชสมุนไพร และนายจรัล  แดงกระจ่าง หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นหมอพื้นบ้านด้านการใช้ปลูกและใช้พืชสมุนไพร บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555

Comment #26ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่
Posted @16 ก.พ. 55 21.53 ip : 101...77

คณะบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ได้ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่ ซึ่งในครั้งนี้ค้นพบหมอพื้นบ้านรายใหม่ จำนวน 2 ราย คือ นายเพียร  ทองมา หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นหมอพื้นบ้านด้านการใช้พืชสมุนไพร และนายจรัล  แดงกระจ่าง หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นหมอพื้นบ้านด้านการใช้ปลูกและใช้พืชสมุนไพร บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555

Comment #27ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่
Posted @16 ก.พ. 55 21.56 ip : 101...77
Photo : , 640x480 pixel 37,741 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,051 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,899 bytes
Photo : , 640x480 pixel 37,928 bytes
Photo : , 640x480 pixel 35,969 bytes

คณะบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ได้ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่ ซึ่งในครั้งนี้ค้นพบหมอพื้นบ้านรายใหม่ จำนวน 2 ราย คือ นายเพียร  ทองมา หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นหมอพื้นบ้านด้านการใช้พืชสมุนไพร และนายจรัล  แดงกระจ่าง หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นหมอพื้นบ้านด้านการใช้ปลูกและใช้พืชสมุนไพร บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555

Comment #28ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเภสัชกรตรวจสอบคุณภาพ คุณสมบัติของสมุนไพรไทย
Posted @16 ก.พ. 55 22.08 ip : 101...77
Photo : , 640x480 pixel 45,499 bytes
Photo : , 640x480 pixel 26,024 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,883 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,543 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,768 bytes

ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเภสัชกรตรวจสอบคุณภาพ คุณสมบัติของสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ โดยคณะบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ได้ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเภสัชกรตรวจสอบคุณภาพ คุณสมบัติของสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ คือ เภสัชกรอาภัย  มาลินี เภสัชกรประจำโรงพยาบาลโคกโพธิ์ ได้ให้ความรู้และชี้แนะเกี่ยวกับการใช้พืชสมุนไพรที่ถูกต้องเหมาะสมได้คุณภาพ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555

Comment #29กำหนดหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรไทยในโรงเรียนบ้านนาเกตุ ครั
Posted @16 ก.พ. 55 22.20 ip : 101...77
Photo : , 640x480 pixel 43,082 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,603 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,922 bytes
Photo : , 640x480 pixel 44,146 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,225 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,536 bytes

คณะบุคคลได้ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนบ้านนาเกตุ ให้ความรู้โดยกำหนดหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรไทยในโรงเรียนบ้านนาเกตุ ครั้งที่ 1 มีนักเรียนเข้าร่วมศึกษาในระหว่างการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมพืชสมุนไพรไทย ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 24 คน 

Comment #30ประชุมแลกเปลี่ยนพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนา
Posted @16 ก.พ. 55 22.36 ip : 101...77
Photo : , 640x480 pixel 49,551 bytes
Photo : , 640x480 pixel 49,432 bytes
Photo : , 640x480 pixel 49,688 bytes
Photo : , 640x480 pixel 50,513 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,787 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,255 bytes

จัดประชุมแลกเปลี่ยนพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ เป้าหมายอบรม 40 คน และประสานงานกับโรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเภสัชกรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ การผลิตยาสมุนไพรที่ถูกต้อง มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 76 คน ประกอบด้วย สมาชิกชมรมพืชสมุนไพร อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) นักเรียนโรงเรียนบ้านนาเกตุ ซึ่งได้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรไทยในโรงเรียนบ้านนาเกตุ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555

Comment #31ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่
Posted @21 ก.พ. 55 15.28 ip : 180...97
Photo : , 640x480 pixel 36,112 bytes
Photo : , 640x480 pixel 35,513 bytes

คณะบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ได้ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่ จำนวน 1 ราย คือ นางเยี่ยม  คงแก้ว หมู่ที่ 1 บ้านหัวเค็ด ตำบลนาเกตุ มีความรู้ความสามารถในด้านการนวดแผนไทยและนวดแบบจับเส้น ในการรักษาอาการป่วยตามเส้นต่าง ๆ ของประชาชน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555

Comment #32ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการใ
Posted @21 ก.พ. 55 15.46 ip : 180...97
Photo : , 640x480 pixel 54,621 bytes
Photo : , 640x480 pixel 34,619 bytes
Photo : , 640x480 pixel 33,119 bytes
Photo : , 640x480 pixel 45,859 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,368 bytes
Photo : , 640x480 pixel 56,225 bytes

คณะบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ได้ไปประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการให้มีและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ หมู่ที่ 4 ณ มัสยิดบ้านคลองช้าง เพื่อชี้แจงโครงการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ แก่ประชาชนที่สนใจ จำนวน 29 คน เป็นโครงการที่สืบทอดมาจากทีมงานอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่ที่ 4 ได้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนฯ แล้วไปขยายผลต่อชุมชนทำให้มีประชาชนให้ความสนใจพอสมควรและได้นัดกันมาร่วมประชุมโดยให้คณะบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ คือ นางประภัสสร  ขวัญกะโผะ ปลัด อบต.นาเกตุ ผู้รับผิดชอบโครงการ และนายประสพพร  สังข์ทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้สนับสนุนโครงการ ชี้แจงรายละเอียดของโครงการให้ประชาชนที่มาร่วมประชุมทราบและมีมติเสนอให้ อบต.นาเกตุ จัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกและใช้พืชสมุนไพรไทยในหมู่ที่ 4 บ้านคลองช้าง ต่อจากหมู่ที่ 1 , 2 , 6 ที่ดำเนินการอยู่เดิมแล้ว ให้ขยายเข้ามาสู่หมู่บ้านคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามต่อไป วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

Comment #33หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรไทยในโรงเรียนบ้านนาเกตุและโรงเรี
Posted @29 ก.พ. 55 20.43 ip : 118...74
Photo : , 640x480 pixel 41,250 bytes
Photo : , 640x480 pixel 38,646 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,351 bytes
Photo : , 640x480 pixel 50,994 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,150 bytes
Photo : , 640x480 pixel 54,558 bytes

จัดอบรมทำหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรไทยในโรงเรียนบ้านชะเมา จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน อาจารย์ในโรงเรียนและผู้ปกครองเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม และได้เชิญเภสัชกรอาภัย  มาลินี เภสัชกรประจำโรงพยาบาลโคกโพธิ์ มาบรรยายให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเกี่ยวกับการปลูกและใช้พืชสมุนไพรที่ถูกต้อง มีกิจกรรมตอบถามแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรทำให้เด็กนักเรียนมาความเข้าใจมากขึ้น พร้อมทั้งมีการสาธิตการแปรรูปแคปซูลสมุนไพร ทำให้เด็กนักเรียนให้ความสนใจการสาธิตและทดลอง ชิมแคปซูลสมุนไพรทุกคน เมื่อเสร็จสิ้นการบรรยายและสาธิตก็ได้มีการแจกพันธุ์พืชสมุนไพรได้แก่ต้นมะรุม ต้นรางจืด หัวไพร หัวกระชาย ปุ๋ยชีวภาพ ดินปลูกต้นไม้ ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและมอบพันธุ์พืชสมุนไพรให้แก่โรงเรียนได้ปลูกในโรงเรียนเป็นแบบอย่างในโรงเรียนด้วย ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะเมา นายวร สังข์เพ็ชร ได้ให้ความอนุเคราะห์ให้คณะบุคคล อบต.นาเกตุ จัดอบรมทั้งวันแทนการจัดอบรมหลังเลิกเรียนวันละชั่วโมงเนื่องจากในพื้นที่จะต้องมีการรักษาความปลอดภัยครูและครู อาจารย์ ต้องกลับบ้านตามเวลาที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกำหนดให้ การจัดอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 111 คน วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

Comment #34อบรมหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นพืชสมุนไพรในโรงเรียน
Posted @14 มี.ค. 55 13.27 ip : 118...104
Photo : , 640x480 pixel 54,751 bytes
Photo : , 640x480 pixel 45,910 bytes
Photo : , 640x480 pixel 58,597 bytes
Photo : , 640x480 pixel 67,410 bytes
Photo : , 640x480 pixel 44,458 bytes
Photo : , 640x480 pixel 49,421 bytes

วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2555 นางนิตยา  หะยีลาเต๊ะ อาจารย์โรงเรียนบ้านนาเกตุ ได้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเกตุ จำนวน 19 คน เดินทางไปศึกษาเรียนรู้ในหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องพืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ ณ ศูนย์สมุนไพรไทยตำบลนาเกตุ ณ ที่บ้าน นายเอื้อม  ณ สงคราม ปราชญ์ชาวบ้านพืชสมุนไพร บ้านเลขที่ 120 หมู่ที่ 6 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยนายเอื้อม ณ สงคราม ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกและใช้พืชสมุนไพรพร้อมทั้งสาธิตวิธีการทำแคปซูลสมุนไพรให้แก่เด็กนักเรียนได้ทดลองทำและชิมสมุนไพร มีการตั้งคำถามจากเด็กนักเรียนซึ่งได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 

Comment #35กำหนดหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรไทยในโรงเรียนบ้านนาเกตุ ครั
Posted @19 มี.ค. 55 20.04 ip : 180...145
Photo : , 640x480 pixel 53,690 bytes
Photo : , 640x480 pixel 51,553 bytes
Photo : , 640x480 pixel 56,579 bytes
Photo : , 640x480 pixel 53,507 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,925 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,199 bytes

จัดอบรมหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรไทยในโรงเรียนบ้านนาเกตุ ครั้งที่ 2 มีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการปลูกและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชนให้แก่โรงเรียนบ้านนาเกตุ ซึ่งเป็นการร่วมกิจกรรมครั้งที่ 2 ของโรงเรียนบ้านนาเกตุ บรรยายสรรพคุณของพืชสมุนไพรโดยเภสัชกรอาภัย  มาลินี เภสัชกรประจำโรงพยาบาลโคกโพธิ์ บรรยายสมุนไพรกับเกษตรพอเพียง โดยนายจรัล  แดงกระจ่าง ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร และบรรยายพร้อมสาธิตการผลิตแคปซูลสมุนไพรโดยนายเอื้อม  ณ สงคราม ปราชญ์ชาวบ้านเรื่องพืชสมุนไพร และได้ส่งมอบพันธ์พืชสมุนไพรให้แก่นักเรียนกลับไปปลูกที่บ้านพร้อมทั้งปุ๋ยชีวภาพ และได้มอบให้โรงเรียนบ้านนาเกตุ ได้ปลูกเป็นพืชสมุนไพรในโรงเรียน มีนักเรียนและอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 82 คน ในการจัดอบรมครั้งนี้ได้ปรับเปลี่ยนเวลาในการจัดอบรมจากหลังเลิกเรียนตอนเย็นเป็นจัดอบรมในวันที่ 19 มีนาคม 2555 ทั้งวัน เนื่องจากอาจารย์ทุกท่านจะต้องกลับบ้านตามเวลาที่หน่วยรักษาความปลอดภัยกำหนดเพราะต้องรักษาความปลอดภัยระหว่างเส้นทางที่อาจารย์เดินทางกลับบ้าน และได้รับความกรุณาจากนายสนิท สิทธิเสรีสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเกตุ อนุญาตให้คณะทำงานได้จัดอบรมทั้งวัน

Comment #36คณะกรรมการบริหารโครงการติดต่อหน่วยงานรัฐและเอกชนร่วมส่งเสริมกิจก
Posted @20 มี.ค. 55 20.54 ip : 101...160
Photo : , 640x480 pixel 39,131 bytes
Photo : , 640x480 pixel 34,265 bytes
Photo : , 640x480 pixel 50,357 bytes
Photo : , 640x480 pixel 44,172 bytes
Photo : , 640x480 pixel 71,175 bytes

คณะกรรมการบริหารโครงการติดต่อหน่วยงานรัฐและเอกชนร่วมส่งเสริมกิจกรรม ประกอบด้วย นายอาภัย  มาลินี เภสัชกรประจำโรงพยาบาลโคกโพธิ์ นายจรัล  แดงกระจ่าง ปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตร นายวร  สังข์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะเมา นายสนิท  สิทธิเสรีสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเกตุ ร้านต้นไม้ดาราฎี จำหน่วยพันธุ์ไม้

Comment #37ตรวจสอบคุณภาพและคุณสมบัติยาสมุนไพร
Posted @11 พ.ค. 55 10.44 ip : 113...152
Photo : , 640x480 pixel 37,418 bytes
Photo : , 640x480 pixel 36,719 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,523 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,513 bytes
 1. เชิญเภสัชกรจากโรงพยาบาลโคกโพธิ์ มาบรรยาย อธิบายและทดลองตรวจสอบคุณภาพและคุณสมบัติของยาสมุนไพร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 57 คน วันที่ 2 พฤษภาคม 2555
Comment #38ขยายเครือข่ายสู่ชมรมอาสาสมัครหมอนวดแผนไทยบำบัดโรคในชุมชนตำบลนาเก
Posted @31 พ.ค. 55 15.35 ip : 113...8

จัดกิจกรรมทำลูกประคบ น้ำมันนวด น้ำมันเหลือง ให้แก่ชมรมอาสาสมัครหมอนวดแผนไทยบำบัดโรคในชุมชนตำบลนาเกตุ วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 23 คน กลุ่มอาสาสมัครหมอนวดแผนไทย 14 คน ประชาชนทั่วไปในหมู่บ้าน 9 คน 

Comment #39ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเภสัชกรตรวจสอบคุณภาพและคุณสมบัติของสมุนไพร
Posted @31 พ.ค. 55 15.53 ip : 113...8
Photo : , 640x480 pixel 26,110 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,602 bytes
Photo : , 640x480 pixel 42,702 bytes
Photo : , 640x480 pixel 42,473 bytes
Photo : , 640x480 pixel 38,362 bytes
Photo : , 640x480 pixel 21,029 bytes

ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายเภสัชกรของโรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เข้ามาร่วมตรวจสอบติดตามการผลิตยาสมุนไพรตามโครงการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้แก่ ชมรมพืชสมุนไพรในชุมชนตำบลนาเกตุ พร้อมทั้งตรวจสอบกระบวนการผลิตยาสมุนไพรและแนะนำสุขลักษณะที่ดีในการผลิต เพื่อลดสารปนเปื่อน และตรวจสอบสารสเตรียรอยด์ในยาสมุนไพรซึ่งไม่พบสารดังกล่าว อบรมให้ความรู้ การใช้และผลิตยาสมุนไพรที่ถูกต้อง สาธิตการตรวจสอบหาสารสเตรียรอยด์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การตรวจสอบสเตรียรอยด์ในยาแผนโบราณ เพื่อให้ชุมชนสามารถเฝ้าระวังตนเองในชุมชนได้ พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองการตรวจสอบติดตามการผลิตยาสมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 30 พฤษภาคม 2555

Comment #40จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในก
Posted @24 ก.ค. 55 21.52 ip : 113...254

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการให้มีและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 22 คน ที่ศูนย์สมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเกตุ ได้มาตรการในการแบ่งหน้าที่ในการจัดหาวัตถุดิบของกลุ่มเพื่อผลิตเป็นแคปซูลชนิดต่าง ๆ วันที่ 24 มีนาคม 2555

Comment #41ชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้พืชสมุน
Posted @24 ก.ค. 55 21.58 ip : 113...254

ชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้พืชสมุนไพร ทำไวนิลประชาสัมพันธ์ ทำวีดีทัศน์ 30 ชุด วันที่ 28 มิถุนายน 2555

Comment #42คณะกรรมการบริหารโครงการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฯ
Posted @24 ก.ค. 55 22.33 ip : 113...254
Photo : , 640x480 pixel 50,827 bytes
Photo : , 640x480 pixel 73,577 bytes
Photo : , 640x480 pixel 73,929 bytes
Photo : , 640x480 pixel 67,771 bytes
Photo : , 640x480 pixel 66,113 bytes
Photo : , 640x480 pixel 82,693 bytes

คณะกรรมการบริหารโครงการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฯ พร้อมตัดสินการประกวดคุ้มที่เข้าร่วมกิจกรรม ผลการตัดสินดังนี้ รางวัลที่ 1 ได้แก่ คุ้มรวมใจ หมู่ที่ 6 รับเงินสด 5,000 บาท รางวัลที่ 2 ได้แก่ คุ้มสวนใยรัก หมู่ที่ 2 รับเงินสด 4,000 บาท รางวัลที่ 3 ได้แก่ คุ้มบ้านหัวเค็ด หมู่ที่ 1 รับเงินสด 3,000 บาท และรับรางวัลชมเชย 3 คุ้ม รับเงินสดคุ้มละ 1,000 บาท ได้แก่ คุ้มชะเมาร่วมใจ หมู่ที่ 2 คุ้มดอกประดู่ หมู่ที่ 1 และคุ้มไผ่มัน หมู่ที่ 6  วันที่ 12 กรกฎาคม 2555

รายงานกิจกรรมจากพี่เลี้ยง

Comment #1พี่เลี้ยงติดตามการดำเนินงานและร่วมชี้แจงโครงการ
Posted @16 พ.ย. 54 09.59 ip : 122...82
Photo : , 640x427 pixel 52,007 bytes
Photo : , 640x427 pixel 35,211 bytes
Photo : , 640x427 pixel 36,654 bytes
Photo : , 640x427 pixel 37,344 bytes
Photo : , 640x427 pixel 35,600 bytes
Photo : , 640x427 pixel 38,184 bytes

ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ เพื่อส่งเสริมให้คนนาเกตุพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ ด้วยการใช้สมุนไพรในชีวิตประจำวัน และเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องสมุนไพร ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม และการจัดการประโยชน์จากสมุนไพร โดยใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกลยุทธ์หลักในการดำเนินงาน ขณะนี้โครงการฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไปหลายกิจกรรมแล้ว  และเกิดการขับเคลื่อนภายในพื้นที่ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554 พี่เลี้ยงโครงการฯ ได้เข้าร่วมเวทีการประชุมปฏิบัติการของแกนนำภาคประชาชน  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมหลากหลายภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน  ตัวแทนภาครัฐ และภาคการเมืองเข้าร่วมประชุม ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุและทีมงานได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวตลอดการประชุม พบว่าประชาชนให้ความสนใจอย่างมาก เชื่อว่าโครงการนี้จะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้พี่เลี้ยงได้ร่วมชี้แจงโครงการในประเด็นที่มาและวัตถุประสงค์การให้เงินสนับสนุนโครงการของตำบลด้วย (สัญญา  แพทย์จะเกร็ง: พี่เลี้ยงโครงการฯ จังหวัดปัตตานี)

Comment #2ทีมพี่เลี้ยงร่วมกับ สจรส.มอ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
Posted @18 พ.ย. 54 13.16 ip : 122...82
Photo : , 640x427 pixel 38,924 bytes
Photo : , 640x427 pixel 38,464 bytes
Photo : , 640x427 pixel 35,188 bytes
Photo : , 640x427 pixel 30,000 bytes
Photo : , 640x427 pixel 32,385 bytes

วันที่ 12 กันยายน 2554 ทีมพี่เลี้ยงโครงการจังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส ร่วมกับ สจรส.มอ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่คณะทำงานโครงการฯ ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาสในเรื่อง การบริหารจัดการโครงการด้วยเทคนิค OPM: One Page Management และการจัดการการเงินและรายงาน ณ โรงแรมเซาเทรินวิว จังหวัดปัตตานี และได้ทบทวนความเข้าใจโครงการฯ ติดตามการบันทึกข้อมูลลง Website และตอบข้อสงสัยของคณะทำงานแต่โครงการฯ เพื่อให้มีความพร้อมในการดำเนินงาน ในการนี้ได้เชื่อมร้อยการดำเนินงานของแต่ละโครงการฯ เข้ากับการดำเนินงานกระบวนการสมัชชาสุขภาพของจังหวัดปัตตานีด้วย ในการนี้ทีมงานโครงการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ  ได้เข้ารับการอบรมดังกล่าวด้วย (สัญญา  แพทย์จะเกร็ง: พี่เลี้ยงโครงการจังหวัดปัตตานี)

Comment #3พี่เลี้ยงติดตามประเมินการดำเนินโครงการฯ งวดที่ 1
Posted @2 ธ.ค. 54 10.20 ip : 122...82
Photo : , 640x427 pixel 48,384 bytes
Photo : , 640x427 pixel 44,678 bytes
Photo : , 640x427 pixel 37,730 bytes
Photo : , 640x427 pixel 31,624 bytes
Photo : , 640x427 pixel 30,656 bytes
Photo : , 640x427 pixel 35,924 bytes

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 พี่เลี้ยงโครงการฯ จังหวัดปัตตานี ได้ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาฯ พบว่าดำเนินงานไปได้มากแล้ว  แม้จะพบปัญหาฝนตก ทำให้สมุนไพรบางส่วนเสียหายไปบ้าง แต่กิจกรรมอื่น ก็สามารถจะดำเนินการไปได้ดี

Comment #4ติดตามการดำเนินงานงวดที่ 2
Posted @5 เม.ย. 55 21.49 ip : 118...133
Photo : , 640x427 pixel 30,419 bytes
Photo : , 640x427 pixel 37,518 bytes
Photo : , 640x427 pixel 33,671 bytes
Photo : , 640x427 pixel 32,579 bytes
Photo : , 640x427 pixel 29,847 bytes
Photo : , 640x427 pixel 35,673 bytes

วันที่ 2 เมษายน 2555 เวลา 9.00-12.00 น. พี่เลี้ยงติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมภูมิปัญหาท้องถิ่นเรื่องสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ  พบว่ามีการดำเนินงานไปแล้วกว่าร้อยละ 70 โดยเหลือกิจกรรมที่ต้องดำเนินงานอีก 3 กิจกรรม  คาดว่าจะสามารถปิดโครงการได้ภายในเดือนมิถุนายน 2555  พบว่ามีการดำเนินงานด้านการเงินเรียบร้อยดี  แต่เอกสารรายงาน และบันทึกการดำเนินงานยังไม่เรียบร้อย  พี่เลี้ยงแนะนำแนวทางการดำเนินงาน และมอบแบบฟอร์มการถอดบทเรียนเพื่อดำเนินการถอดบทเรียนการดำเนินโครงการ  นอกจากนี้พบว่ายังไม่มีการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดโครงการจึงแนะนำให้ดำเนินการเก็บข้อมูลตัวขี้วัดและนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินโครงการ โดยนัดหมายติดตามการดำเนินงานในพื้นที่คราวหน้า  เนื่องจากวันที่ไปติดตามฝนตกหนักไม่สามารถลงพื้นที่ได้

Comment #5ประชุมเตรียมปิดโครงการ
Posted @4 มิ.ย. 55 18.30 ip : 113...9
Photo : , 720x480 pixel 88,186 bytes
Photo : , 720x480 pixel 109,017 bytes
Photo : , 720x480 pixel 79,151 bytes
Photo : , 720x480 pixel 91,914 bytes

29 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ่อทอง  พี่เลี้ยงจังหวัดปัตตานีจัดประชุมผู้รับทุนโครงการชุมชนสร้างสุขภาวะ สสส. ในจังหวัดปัตตานี ปี พ.ศ. 2554 ทุกแห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการปิดโครงการ ในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2555