รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ 54-01573
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 สิงหาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณ 253,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางประภัสสร ขวัญกะโผะ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 , 2 และ 6 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • pra.patsorn intharasakulpra.patsorn intharasakul (Owner)  
 • Sunya P.Sunya P. (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (253,000.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จเป้าหมาย 1 ปี

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
25 ส.ค. 54 จัดประชุมองค์กรต่าง ๆ ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มชมรมต่าง ๆ ครู อบต.นาเกตุ จนท.รพ.สต. นวช.เกษตร และผู้ที่เกี่ยวข้อง 0 0.00 -
30 ส.ค. 54 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประชาชนทุกเดือนผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการให้มีและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชน 0 0.00 -
2 ก.ย. 54 ประชุมเชิงปฏิบัติการภาคประชาชน 0 0.00 -
17 ก.ย. 54 ชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนดำเนินการผลิตพืชสมุนไพร 0 0.00 -
27 ก.ย. 54 ประชุมกลุ่มประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 0 0.00 -
29 ก.ย. 54 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตพืชสมุนไพร 0 0.00 -
26 ต.ค. 54 พัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมพืชสมุนไพรไทย 0 0.00 -
28 ต.ค. 54 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการให้มีและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ 0 0.00 -
10 พ.ย. 54 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการผลิตแปรรูปพืชสมุนไพรในรูปแบบต่าง ๆ 0 0.00 -
21 - 30 พ.ย. 54 ชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนจัดทำตำราพืชสมุนไพรไทยในชุมชน 0 0.00 -
6 ธ.ค. 54 ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเภสัชกรตรวจสอบคุณภาพ คุณสมบัติของสมุนไพร 0 0.00 -
9 ธ.ค. 54 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตพืชสมุนไพรพร้อมสาธิตผลิตเป็นแคปซูลยาชนิดต่าง ๆ 0 0.00 -
22 - 25 ธ.ค. 54 จัดหาพันธุ์พืชสมุนไพรที่ไม่มีในพื้นที่และเพาะพันธุ์พืชเพิ่ม 0 0.00 -
30 ธ.ค. 54 ชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนหาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 0 0.00 -
9 - 13 ม.ค. 55 กำหนดหลักสูตร ภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรไทยในโรงเรียนบ้านนาเกตุ 0 0.00 -
16 - 20 ม.ค. 55 กำหนดหลักสูตร ภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรไทยในโรงเรียนบ้านบ้านชะเมา 0 0.00 -
25 ม.ค. 55 ชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์การใช้พืชสมุนไพร 0 0.00 -
1 ก.พ. 55 คณะกรรมการบริหารโครงการประสานหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนส่งเสริมกิจกรรม 0 0.00 -
3 ก.พ. 55 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประชาชนทุกเดือนผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการให้มีและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชน 0 0.00 -
1 มี.ค. 55 ค้นหาหมอพื้นบ้าน แพทย์ทางเลือกรายใหม่ 0 0.00 -
24 เม.ย. 55 ขยายเครือข่ายไปสู่ชมรมอาสาสมัครหมอนวดแผนไทยบำบัดโรคในชุมชน 0 0.00 -
10 - 20 พ.ค. 55 ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพรเข้าสู่สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 0 0.00 -
15 มิ.ย. 55 ประชุมประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฯ 0 0.00 -
31 ส.ค. 55 พี่เลี้ยงติดตามรายงานงวดที่ 2 0 0.00 0.00
รวม 0 0.00 23 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
 1. จัดประชุมองค์กรต่างๆ ในชุนชน จัดตั้งกรรมการบริหารโครงการและกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำประชาชน แต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับเขต กำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกัน
 3. จัดหาพันธุ์พืชสมุนไพรที่จำเป็น และขาดแคลน
 4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้เกี่ยวข้อง ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาควิชาการ
 5. ประชุมกลุ่มประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จัดตั้งศูนย์สมุนไพรไทยในชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกำหนดวันรับซื้อสมุนไพร
 6. จัดหา วัสดุ อุปกรณ์สำหรับการผลิตแปรรูปพืชสมุนไพร
 7. ดำเนินการผลิต แปรรูปพืชสมุนไพร
 8. เภสัชกรของโรงพยาบาล ตรวจสอบกระบวนการผลิต การบรรจุ เพื่อออกใบรับรอง
 9. จัดอบรมสมาชิกเพื่อพัฒนาศักยภาพจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร
 10. ถ่ายทอดความรู้เรื่องสมุนไพรในโรงเรียนโดยกำหนดเป็นหลักสูตรชุมชน
 11. ผลิตสื่อ ทำวิดีทัศน์ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน
 12. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกทุกเดือน
 13. อาสาสมัครหมอนวดแผนไทยนำสมุนไพรมาใช้ในการบำบัดโรค
 14. ค้นหาหมอพื้นบ้าน แพทย์ทางเลือก รายใหม่ที่มีอยู่ในชุมชนเข้าร่วมโครงการ
 15. จัดทำตำราองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชนอื่น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย pra.patsorn intharasakul pra.patsorn intharasakul เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 19:57 น.