โครงการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ

โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่

by pra.patsorn intharasakul @27 ส.ค. 54 19.57 ( IP : 119...37 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 54-00-0589
รหัสโครงการ 54-01573
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางประภัสสร ขวัญกะโผะ
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 สิงหาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณโครงการ 253,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 , 2 และ 6 จำนวน 881 ครัวเรือน

พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 , 2 และ 6 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
จังหวัด ปัตตานี
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • Sunya P.Sunya P.(Trainer)
 • pra.patsorn intharasakulpra.patsorn intharasakul(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 1. ส่งเสริมการพึ่งตนเองด้านสุขภาพด้านการใช้พืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน
 2. สนับสนุนให้เกิดการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นพืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ
 3. สร้างกระบวนการจัดการประโยชน์จากพืชสมุนไพรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนพึ่งตนเอง
 4. สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการพืชสมุนไพรไทยและส่งเสริมสุขภาวะตนเอง ครอบครัว ชุมชน ในตำบลนาเกตุ ที่สอดคล้องกับศักยภาพและทุนทางสังคม
กิจกรรมหลัก
 1. จัดประชุมองค์กรต่างๆ ในชุนชน จัดตั้งกรรมการบริหารโครงการและกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำประชาชน แต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับเขต กำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกัน
 3. จัดหาพันธุ์พืชสมุนไพรที่จำเป็น และขาดแคลน
 4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้เกี่ยวข้อง ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาควิชาการ
 5. ประชุมกลุ่มประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จัดตั้งศูนย์สมุนไพรไทยในชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกำหนดวันรับซื้อสมุนไพร
 6. จัดหา วัสดุ อุปกรณ์สำหรับการผลิตแปรรูปพืชสมุนไพร
 7. ดำเนินการผลิต แปรรูปพืชสมุนไพร
 8. เภสัชกรของโรงพยาบาล ตรวจสอบกระบวนการผลิต การบรรจุ เพื่อออกใบรับรอง
 9. จัดอบรมสมาชิกเพื่อพัฒนาศักยภาพจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร
 10. ถ่ายทอดความรู้เรื่องสมุนไพรในโรงเรียนโดยกำหนดเป็นหลักสูตรชุมชน
 11. ผลิตสื่อ ทำวิดีทัศน์ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน
 12. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกทุกเดือน
 13. อาสาสมัครหมอนวดแผนไทยนำสมุนไพรมาใช้ในการบำบัดโรค
 14. ค้นหาหมอพื้นบ้าน แพทย์ทางเลือก รายใหม่ที่มีอยู่ในชุมชนเข้าร่วมโครงการ
 15. จัดทำตำราองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชนอื่น
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (253,000.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรมหลัก

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกกิจกรรมหลัก (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (253,000.00 บาท)

รายงานความก้าวหน้า
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
29 พ.ย. 2554 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ ส 1.doc pra.patsorn intharasakul ดาวน์โหลด
3 ธ.ค. 2554 แบบรายงานการติดตามสนับสนุนโครงการ สสส.ส.2 ส่ง[1].doc pra.patsorn intharasakul ดาวน์โหลด
27 ก.ค. 2555 แบบรายงานการติดตามสนับสนุนโครงการ ส.2 งวด 2 (สุดท้าย).doc pra.patsorn intharasakul ดาวน์โหลด
27 ก.ค. 2555 แบบรายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ ส.4.doc pra.patsorn intharasakul ดาวน์โหลด
11 ต.ค. 2555 ส 4.doc Peeraya Jindamanee ดาวน์โหลด
รายงานการเงิน
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
23 พ.ย. 2554 form_30_progress_report.doc pra.patsorn intharasakul ดาวน์โหลด
3 ธ.ค. 2554 แบบรายงานการเงินโครงการ สสส. ง.1 ส่ง.[1].doc pra.patsorn intharasakul ดาวน์โหลด
10 ต.ค. 2555 ง.1 นาเกตุ.doc Peeraya Jindamanee ดาวน์โหลด
10 ต.ค. 2555 ง.2 ปิดโครงการ นาเกตุ.doc Peeraya Jindamanee ดาวน์โหลด
รายงานการติดตาม
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
14 ก.พ. 2555 54-00-0589(1)ปัตตานี.doc chonpadae ดาวน์โหลด
6 ก.ค. 2555 โครงการส่งเสริมสืบทอดภูมิปัญญา_นาเกตุ_งวดที่2.doc Sunya P. ดาวน์โหลด
วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
31 สิงหาคม 2555 เวลา 14:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยSunya P.Sunya P.เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2555 17:42:07
Project trainer
แก้ไขโดย Sunya P. เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2555 17:42:26 น.

ชื่อกิจกรรม : พี่เลี้ยงติดตามรายงานงวดที่ 2

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามรายงานงวดที่ 2

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายงานเสร็จสมบูรณ์

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามรายงานงวดที่ 2

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ติดตามรายงานงวดที่ 2 ที่ อบต. นาเกตุ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

พบว่าการจัดทำรายงานเสร็จสมบูรณ์และจัดส่งไปยัง สสส. แล้ว

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มีปัญหา

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มีข้อเสนอแนะ

16 กรกฎาคม 2555
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpra.patsorn intharasakulpra.patsorn intharasakulเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2554 19:06:08
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพรเข้าสู่สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพร เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ชมรมพืชสมุนไพร นำผลิตภัณฑ์แคปซูลสมุนไพรเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
12 กรกฎาคม 2555
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpra.patsorn intharasakulpra.patsorn intharasakulเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2554 08:24:15
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประชุมประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฯ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของคุ้มต่าง ๆ 6 คุ้ม เพื่อตัดสินและมอบรางวัลให้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะกรรมการนัดประเมินผลคุ้มต่างๆ ในหมู่ที่ 1 , 2 และ 6 ซึ่งมีทั้งหมด 6 คุ้ม เพื่อมอบรางวัล รางวัลที่ 1 เงินสด 5,000 บาท รางวัลที่ 2 เงินสด 4,000 บาท รางวัลที่ 3 เงินสด 3,000 บาท รางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
28 มิถุนายน 2555
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpra.patsorn intharasakulpra.patsorn intharasakulเมื่อ 31 สิงหาคม 2554 10:28:11
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์การใช้พืชสมุนไพร

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำวิดีทัศน์แล้วเสร็จ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ติดต่อประสานงานช่างทำวิดีโอมาทำวิดีทัศน์ตามโครงการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ
 • ศึกษารายละเอียดที่จะกำหนดไว้ในวิดีทัศน์ของโครงการ
 • นัดช่างทำวิดีทัศน์มาสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน
 • ช่างส่งมอบงาน เป็นวิดีทัศน์ที่ทำแล้วเสร็จ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
24 พฤษภาคม 2555
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpra.patsorn intharasakulpra.patsorn intharasakulเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2554 19:01:33
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ขยายเครือข่ายไปสู่ชมรมอาสาสมัครหมอนวดแผนไทยบำบัดโรคในชุมชน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ขยายเครือข่ายไปสู่ชมรมอาสาสมัครหมอนวดแผนไทยบำบัดโรคในชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

รวมกลุ่มชมรมอาสาสมัครหมอนวดแผนไทยบำบัดโรคในชุมชน ซื้อวัสดุ อุปกรณ์การผลิตลูกประกอบในหมู่บ้านและทำน้ำมันนวด น้ำมันเหลือง มีอาสาสาสมัครหมอนวดแผนไทยเข้าร่วม 14 คน ประชาชน 9 คน รวม 23 คน ได้น้ำมันนวด น้ำมันเหลืองและลูกประคบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
19 มีนาคม 2555
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpra.patsorn intharasakulpra.patsorn intharasakulเมื่อ 31 สิงหาคม 2554 10:01:01
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : กำหนดหลักสูตร ภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรไทยในโรงเรียนบ้านนาเกตุ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จัดอบรมหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่โรงเรียนบ้านนาเกตุ เป้าหมายนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 125 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดอบรมหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่โรงเรียนบ้านนาเกตุ เป้าหมายนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 125 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • คณะบุคคลได้ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนบ้านนาเกตุ ให้ความรู้โดยกำหนดหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรไทยในโรงเรียนบ้านนาเกตุ ครั้งที่ 1 มีนักเรียนเข้าร่วมศึกษาในระหว่างการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมพืชสมุนไพรไทย ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 24 คน
 • วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2555 นางนิตยา  หะยีลาเต๊ะ อาจารย์โรงเรียนบ้านนาเกตุ ได้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเกตุ จำนวน 19 คน เดินทางไปศึกษาเรียนรู้ในหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องพืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ ณ ศูนย์สมุนไพรไทยตำบลนาเกตุ ณ ที่บ้าน นายเอื้อม  ณ สงคราม ปราชญ์ชาวบ้านพืชสมุนไพร บ้านเลขที่ 120 หมู่ที่ 6 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยนายเอื้อม ณ สงคราม ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกและใช้พืชสมุนไพรพร้อมทั้งสาธิตวิธีการทำแคปซูลสมุนไพรให้แก่เด็กนักเรียนได้ทดลองทำและชิมสมุนไพร มีการตั้งคำถามจากเด็กนักเรียนซึ่งได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
 • จัดอบรมหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรไทยในโรงเรียนบ้านนาเกตุ ครั้งที่ 2 มีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการปลูกและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชนให้แก่โรงเรียนบ้านนาเกตุ ซึ่งเป็นการร่วมกิจกรรมครั้งที่ 2 ของโรงเรียนบ้านนาเกตุ บรรยายสรรพคุณของพืชสมุนไพรโดยเภสัชกรอาภัย  มาลินี เภสัชกรประจำโรงพยาบาลโคกโพธิ์ บรรยายสมุนไพรกับเกษตรพอเพียง โดยนายจรัล  แดงกระจ่าง ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร และบรรยายพร้อมสาธิตการผลิตแคปซูลสมุนไพรโดยนายเอื้อม  ณ สงคราม ปราชญ์ชาวบ้านเรื่องพืชสมุนไพร และได้ส่งมอบพันธ์พืชสมุนไพรให้แก่นักเรียนกลับไปปลูกที่บ้านพร้อมทั้งปุ๋ยชีวภาพ และได้มอบให้โรงเรียนบ้านนาเกตุ ได้ปลูกเป็นพืชสมุนไพรในโรงเรียน มีนักเรียนและอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 82 คน ในการจัดอบรมครั้งนี้ได้ปรับเปลี่ยนเวลาในการจัดอบรมจากหลังเลิกเรียนตอนเย็นเป็นจัดอบรมในวันที่ 19 มีนาคม 2555 ทั้งวัน เนื่องจากอาจารย์ทุกท่านจะต้องกลับบ้านตามเวลาที่หน่วยรักษาความปลอดภัยกำหนดเพราะต้องรักษาความปลอดภัยระหว่างเส้นทางที่อาจารย์เดินทางกลับบ้าน และได้รับความกรุณาจากนายสนิท สิทธิเสรีสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเกตุ อนุญาตให้คณะทำงานได้จัดอบรมทั้งวัน


ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • คณะบุคคลได้ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนบ้านนาเกตุ ให้ความรู้โดยกำหนดหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรไทยในโรงเรียนบ้านนาเกตุ ครั้งที่ 1 มีนักเรียนเข้าร่วมศึกษาในระหว่างการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมพืชสมุนไพรไทย ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 24 คน
 • วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2555 นางนิตยา  หะยีลาเต๊ะ อาจารย์โรงเรียนบ้านนาเกตุ ได้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเกตุ จำนวน 19 คน เดินทางไปศึกษาเรียนรู้ในหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องพืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ ณ ศูนย์สมุนไพรไทยตำบลนาเกตุ ณ ที่บ้าน นายเอื้อม  ณ สงคราม ปราชญ์ชาวบ้านพืชสมุนไพร บ้านเลขที่ 120 หมู่ที่ 6 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยนายเอื้อม ณ สงคราม ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกและใช้พืชสมุนไพรพร้อมทั้งสาธิตวิธีการทำแคปซูลสมุนไพรให้แก่เด็กนักเรียนได้ทดลองทำและชิมสมุนไพร มีการตั้งคำถามจากเด็กนักเรียนซึ่งได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
 • จัดอบรมหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรไทยในโรงเรียนบ้านนาเกตุ ครั้งที่ 2 มีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการปลูกและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชนให้แก่โรงเรียนบ้านนาเกตุ ซึ่งเป็นการร่วมกิจกรรมครั้งที่ 2 ของโรงเรียนบ้านนาเกตุ บรรยายสรรพคุณของพืชสมุนไพรโดยเภสัชกรอาภัย  มาลินี เภสัชกรประจำโรงพยาบาลโคกโพธิ์ บรรยายสมุนไพรกับเกษตรพอเพียง โดยนายจรัล  แดงกระจ่าง ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร และบรรยายพร้อมสาธิตการผลิตแคปซูลสมุนไพรโดยนายเอื้อม  ณ สงคราม ปราชญ์ชาวบ้านเรื่องพืชสมุนไพร และได้ส่งมอบพันธ์พืชสมุนไพรให้แก่นักเรียนกลับไปปลูกที่บ้านพร้อมทั้งปุ๋ยชีวภาพ และได้มอบให้โรงเรียนบ้านนาเกตุ ได้ปลูกเป็นพืชสมุนไพรในโรงเรียน มีนักเรียนและอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 82 คน ในการจัดอบรมครั้งนี้ได้ปรับเปลี่ยนเวลาในการจัดอบรมจากหลังเลิกเรียนตอนเย็นเป็นจัดอบรมในวันที่ 19 มีนาคม 2555 ทั้งวัน เนื่องจากอาจารย์ทุกท่านจะต้องกลับบ้านตามเวลาที่หน่วยรักษาความปลอดภัยกำหนดเพราะต้องรักษาความปลอดภัยระหว่างเส้นทางที่อาจารย์เดินทางกลับบ้าน และได้รับความกรุณาจากนายสนิท สิทธิเสรีสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเกตุ อนุญาตให้คณะทำงานได้จัดอบรมทั้งวัน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ปรับเวลาจัดอบรมหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นจากเดิมระหว่างวันที่ 9 -13 มกราคม 2555 เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน ฝนตกยาวนานกว่าปกติ
 • ปรับเปลี่ยนเวลาการจัดอบรมจากเวลาเลิกเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์วันละ 1 ชั่วโมงเป็นจัดอบรมทั้งวันแทนเนื่องจากในพื้นที่จะต้องมีการรักษาความปลอดภัยครูและครู อาจารย์ ต้องกลับบ้านตามเวลาที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกำหนดให้ และเปลี่ยนแปลงเป้าหมายของโรงเรียนจากโรงเรียนบ้านนาเกตุ เป็นโรงเรียนบ้านชะเมา เนื่องจากโรงเรียนบ้านนาเกตุต้องทำการประเมินโรงเรียนจากสำนักงาน สพฐ.
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
29 กุมภาพันธ์ 2555
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpra.patsorn intharasakulpra.patsorn intharasakulเมื่อ 31 สิงหาคม 2554 10:25:14
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : กำหนดหลักสูตร ภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรไทยในโรงเรียนบ้านบ้านชะเมา

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเป็นหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ โรงเรียนบ้านชะเมา เป้าหมายนักเรียน 80 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเป็นหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ โรงเรียนบ้านชะเมา เป้าหมายนักเรียน 80 คน 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดอบรมทำหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรไทยในโรงเรียนบ้านชะเมา จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน อาจารย์ในโรงเรียนและผู้ปกครองเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม และได้เชิญเภสัชกรอาภัย  มาลินี เภสัชกรประจำโรงพยาบาลโคกโพธิ์ มาบรรยายให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเกี่ยวกับการปลูกและใช้พืชสมุนไพรที่ถูกต้อง มีกิจกรรมตอบถามแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรทำให้เด็กนักเรียนมาความเข้าใจมากขึ้น พร้อมทั้งมีการสาธิตการแปรรูปแคปซูลสมุนไพร ทำให้เด็กนักเรียนให้ความสนใจการสาธิตและทดลอง ชิมแคปซูลสมุนไพรทุกคน เมื่อเสร็จสิ้นการบรรยายและสาธิตก็ได้มีการแจกพันธุ์พืชสมุนไพรได้แก่ต้นมะรุม ต้นรางจืด หัวไพร หัวกระชาย ปุ๋ยชีวภาพ ดินปลูกต้นไม้ ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและมอบพันธุ์พืชสมุนไพรให้แก่โรงเรียนได้ปลูกในโรงเรียนเป็นแบบอย่างในโรงเรียนด้วย ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะเมา นายวร สังข์เพ็ชร ได้ให้ความอนุเคราะห์ให้คณะบุคคล อบต.นาเกตุ จัดอบรมทั้งวัน การจัดอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 111 คน 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จัดอบรมทำหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรไทยในโรงเรียนบ้านชะเมา จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน อาจารย์ในโรงเรียนและผู้ปกครองเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม และได้เชิญเภสัชกรอาภัย  มาลินี เภสัชกรประจำโรงพยาบาลโคกโพธิ์ มาบรรยายให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเกี่ยวกับการปลูกและใช้พืชสมุนไพรที่ถูกต้อง มีกิจกรรมตอบถามแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรทำให้เด็กนักเรียนมาความเข้าใจมากขึ้น พร้อมทั้งมีการสาธิตการแปรรูปแคปซูลสมุนไพร ทำให้เด็กนักเรียนให้ความสนใจการสาธิตและทดลอง ชิมแคปซูลสมุนไพรทุกคน เมื่อเสร็จสิ้นการบรรยายและสาธิตก็ได้มีการแจกพันธุ์พืชสมุนไพรได้แก่ต้นมะรุม ต้นรางจืด หัวไพร หัวกระชาย ปุ๋ยชีวภาพ ดินปลูกต้นไม้ ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและมอบพันธุ์พืชสมุนไพรให้แก่โรงเรียนได้ปลูกในโรงเรียนเป็นแบบอย่างในโรงเรียนด้วย ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะเมา นายวร สังข์เพ็ชร ได้ให้ความอนุเคราะห์ให้คณะบุคคล อบต.นาเกตุ จัดอบรมทั้งวันแทนการจัดอบรมหลังเลิกเรียนวันละชั่วโมงเนื่องจากในพื้นที่จะต้องมีการรักษาความปลอดภัยครูและครู อาจารย์ ต้องกลับบ้านตามเวลาที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกำหนดให้ การจัดอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 111 คน 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ปรับเวลาจัดอบรมหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นจากเดิมระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2555 เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน ฝนตกยาวนานกว่าปกติ
 • ปรับเปลี่ยนเวลาการจัดอบรมจากเวลาเลิกเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์วันละ 1 ชั่วโมงเป็นจัดอบรมทั้งวันแทนเนื่องจากในพื้นที่จะต้องมีการรักษาความปลอดภัยครูและครู อาจารย์ ต้องกลับบ้านตามเวลาที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกำหนดให้ และเปลี่ยนแปลงเป้าหมายของโรงเรียนจากโรงเรียนบ้านนาเกตุ เป็นโรงเรียนบ้านชะเมา เนื่องจากโรงเรียนบ้านนาเกตุต้องทำการประเมินโรงเรียนจากสำนักงาน สพฐ.
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
29 กุมภาพันธ์ 2555
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpra.patsorn intharasakulpra.patsorn intharasakulเมื่อ 31 สิงหาคม 2554 10:55:34
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : คณะกรรมการบริหารโครงการประสานหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนส่งเสริมกิจกรรม

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมส่งเสริมกิจกรรมตามโครงการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องพืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมส่งเสริมกิจกรรมตามโครงการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องพืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ติดต่อประสานงานกับเภสัชกรประจำโรงพยาบาลโคกโพธิ์บรรยายให้ความรู้เรื่องสมุนไพร
 • ติดต่อนายจรัล  แดงกระจ่าง ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตรร่วมบรรยายสมุนไพรกับเศรษฐกิจพอเพียง
 • ติดต่อนายวร  สังข์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะเมา จัดอบรมหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียนบ้านชะเมา
 • ติดต่อนายสนิท สิทธิเสรีสุวรรณ จัดอบรมหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียนบ้านนาเกตุ
 • ติดต่อร้านดาราฎี จัดหาพันธุ์พืชสมุนไพร
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • ติดต่อประสานงานกับเภสัชกรประจำโรงพยาบาลโคกโพธิ์บรรยายให้ความรู้เรื่องสมุนไพร
 • ติดต่อนายจรัล  แดงกระจ่าง ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตรร่วมบรรยายสมุนไพรกับเศรษฐกิจพอเพียง
 • ติดต่อนายวร  สังข์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะเมา จัดอบรมหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียนบ้านชะเมา
 • ติดต่อนายสนิท สิทธิเสรีสุวรรณ จัดอบรมหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียนบ้านนาเกตุ
 • ติดต่อร้านดาราฎี จัดหาพันธุ์พืชสมุนไพร
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
16 กุมภาพันธ์ 2555
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpra.patsorn intharasakulpra.patsorn intharasakulเมื่อ 31 สิงหาคม 2554 10:57:09
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ค้นหาหมอพื้นบ้าน แพทย์ทางเลือกรายใหม่

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ได้ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่ ซึ่งในครั้งนี้ค้นพบหมอพื้นบ้านรายใหม่ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นหมอพื้นบ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ได้ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่ 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ได้ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่ ซึ่งในครั้งนี้ค้นพบหมอพื้นบ้านรายใหม่ จำนวน 2 ราย คือ นายเพียร  ทองมา หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นหมอพื้นบ้านด้านการใช้พืชสมุนไพร และนายจรัล  แดงกระจ่าง หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นหมอพื้นบ้านด้านการใช้ปลูกและใช้พืชสมุนไพร บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ได้ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่ ซึ่งในครั้งนี้ค้นพบหมอพื้นบ้านรายใหม่ จำนวน 2 ราย คือ นายเพียร  ทองมา หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นหมอพื้นบ้านด้านการใช้พืชสมุนไพร และนายจรัล  แดงกระจ่าง หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นหมอพื้นบ้านด้านการใช้ปลูกและใช้พืชสมุนไพร บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
16 กุมภาพันธ์ 2555
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpra.patsorn intharasakulpra.patsorn intharasakulเมื่อ 31 สิงหาคม 2554 09:55:51
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมพืชสมุนไพรไทย

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จัดประชุมแลกเปลี่ยนพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ เป้าหมายอบรม 40 คน 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดประชุมแลกเปลี่ยนพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ เป้าหมายอบรม 40 คน 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดประชุมแลกเปลี่ยนพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ เป้าหมายอบรม 40 คน และประสานงานกับโรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเภสัชกรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ การผลิตยาสมุนไพรที่ถูกต้อง มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 76 คน ประกอบด้วย สมาชิกชมรมพืชสมุนไพร อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) นักเรียนโรงเรียนบ้านนาเกตุ ซึ่งได้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรไทยในโรงเรียนบ้านนาเกตุ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จัดประชุมแลกเปลี่ยนพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ เป้าหมายอบรม 40 คน และประสานงานกับโรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเภสัชกรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ การผลิตยาสมุนไพรที่ถูกต้อง มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 76 คน ประกอบด้วย สมาชิกชมรมพืชสมุนไพร อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) นักเรียนโรงเรียนบ้านนาเกตุ ซึ่งได้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรไทยในโรงเรียนบ้านนาเกตุ 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
16 กุมภาพันธ์ 2555
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpra.patsorn intharasakulpra.patsorn intharasakulเมื่อ 31 สิงหาคม 2554 09:50:26
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเภสัชกรตรวจสอบคุณภาพ คุณสมบัติของสมุนไพร

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเภสัชกรตรวจสอบคุณภาพ คุณสมบัติของสมุนไพร

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเภสัชกรตรวจสอบคุณภาพ คุณสมบัติของสมุนไพร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเภสัชกรตรวจสอบคุณภาพ คุณสมบัติของสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ โดยคณะบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ได้ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเภสัชกรตรวจสอบคุณภาพ คุณสมบัติของสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ คือ เภสัชกรอาภัย  มาลินี เภสัชกรประจำโรงพยาบาลโคกโพธิ์ ได้ให้ความรู้และชี้แนะเกี่ยวกับการใช้พืชสมุนไพรที่ถูกต้องเหมาะสมได้คุณภาพ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเภสัชกรตรวจสอบคุณภาพ คุณสมบัติของสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ โดยคณะบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ได้ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเภสัชกรตรวจสอบคุณภาพ คุณสมบัติของสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ คือ เภสัชกรอาภัย  มาลินี เภสัชกรประจำโรงพยาบาลโคกโพธิ์ ได้ให้ความรู้และชี้แนะเกี่ยวกับการใช้พืชสมุนไพรที่ถูกต้องเหมาะสมได้คุณภาพ 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
3 กุมภาพันธ์ 2555
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpra.patsorn intharasakulpra.patsorn intharasakulเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2555 21:05:04
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประชาชนทุกเดือนผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการให้มีและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประชาชนทุกเดือนผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการให้มีและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชาชนที่สนใจ จำนวน 40 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการให้มีและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 28 คน 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการให้มีและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 28 คน เกิดมาตรการขยายเครือข่ายปลูกพืชสมุนไพร เพิ่ม หมู่ที่ 4และ หมู่ที่ 7 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหาตามโครงการเป้าหมายการดำเนินงาน เฉพาะหมู่ที่ 1,2,6 เท่านั้น เมื่อหมู่ที่ 4และ7 ต้องการปลูกพืชสมุนไพรในหมู่บ้านด้วย แนวทางแก้ปัญหาทำโครงการเสนอของบประมาณจาก อบต.นาเกตุ เพื่อจัดซื้อพันธุ์พืชสมุนไพรให้

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
9 ธันวาคม 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpra.patsorn intharasakulpra.patsorn intharasakulเมื่อ 3 ธันวาคม 2554 14:04:43
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตพืชสมุนไพรพร้อมสาธิตผลิตเป็นแคปซูลยาชนิดต่าง ๆ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตพืชสมุนไพรเป็นยาสมุนไพรและเครื่องดื่มบำรุงร่างกายในการดำรงชีวิตประจำวันพร้อมสาธิตผลิตและแปรรูปสมุนไพรไทยเป็นแคปซูลยาชนิดต่าง ๆ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตพืชสมุนไพรเป็นยาสมุนไพรและเครื่องดื่มบำรุงร่างกายในการดำรงชีวิตประจำวันพร้อมสาธิตผลิตและแปรรูปสมุนไพรไทยเป็นแคปซูลยาชนิดต่าง ๆ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตพืชสมุนไพรเป็นยาสมุนไพรและเครื่องดื่มบำรุงร่างกายในการดำรงชีวิตประจำวันพร้อมสาธิตผลิตและแปรรูปสมุนไพรไทยเป็นแคปซูลยาชนิดต่าง ๆ มีผู้มาร่วมประชุม 126 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตพืชสมุนไพรเป็นยาสมุนไพรและเครื่องดื่มบำรุงร่างกายในการดำรงชีวิตประจำวันพร้อมสาธิตผลิตและแปรรูปสมุนไพรไทยเป็นแคปซูลยาชนิดต่าง ๆ มีผู้มาร่วมประชุม 2 ครั้ง ครั้งแรกวันที่ 27 พ.ย.54 มีผู้เข้าร่วมประชุมเพียง 38 คน ครั้งที่ 2 มาประชุม 126 คน มีการสาธิต ทดลองชิมสมุนไพร บรรยายสมุนไพรกับเศรษฐกิจพอเพียง และมอบต้นพันธุ์สมุนไพรกลับไปปลูกที่บ้าน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

มีปัญหา จัดประชุมครั้งที่ 1 ประชาชนมาน้อย เนื่องจากมีงานศพในหมู่บ้าน แก้ไขปัญหาโดยจัดประชุมครั้งที่ 2 ประชาชนมามากขึ้นกว่าเดิม

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
1 ธันวาคม 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpra.patsorn intharasakulpra.patsorn intharasakulเมื่อ 31 สิงหาคม 2554 09:53:13
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนหาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนหาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทุกรูปแบบ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนหาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทุกรูปแบบ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนหาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ทุกรูปแบบเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักและแพร่หลายไปยังประชาชนทั่วไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนหาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรแปรรูปในงานพิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนบ้านหัวควน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา หมู่ที่ 6 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ได้จัดบู๊ทประชาสัมพันธ์และจัดตัวอย่าง ให้ทดลองชิมยาสมุนไพร มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติ  วงศ์โพธิพันธ์ ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และเจ้าหน้าที่ทหารให้ความสนใจ ทดลองชิมยาสมุนไพรที่เป็นเครื่องดื่มบำรุงร่างกายและซื้อยาสมุนไพรไปใช้ตามความสนใจ 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
26 พฤศจิกายน 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpra.patsorn intharasakulpra.patsorn intharasakulเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2554 18:33:04
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนจัดทำตำราพืชสมุนไพรไทยในชุมชน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จัดทำตำราพืชสมุนไพรไทยในชุมชน จำนวน 500 เล่ม ๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำตำราพืชสมุนไพรไทยในชุมชน จำนวน 500 เล่ม ๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำตำราพืชสมุนไพรไทยในชุมชน จำนวน 500 เล่ม ๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้ตำราพืชสมุนไพรไทยในชุมชน จำนวน 500 เล่ม ๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ราคาค่าใช้จ่านในการจัดทำเอกสารมีราคาสูงกว่าที่ตั้งงบประมาณไว้ ต้องต่อรองราคา และติดต่อ สอบถามราคาหลาย ๆ ร้าน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
24 พฤศจิกายน 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpra.patsorn intharasakulpra.patsorn intharasakulเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2554 19:19:34
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : จัดหาพันธุ์พืชสมุนไพรที่ไม่มีในพื้นที่และเพาะพันธุ์พืชเพิ่ม

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จัดหาพันธุ์พืชสมุนไพรที่ไม่มีในพื้นที่และเพาะพันธุ์พืชเพิ่ม 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดหาพันธุ์พืชสมุนไพรที่ไม่มีในพื้นที่และเพาะพันธุ์พืชเพิ่ม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดหาพันธุ์พืชสมุนไพรที่ไม่มีในพื้นที่และเพาะพันธุ์พืชเพิ่ม จำนวน 380 ถุง พร้อมปุ๋ยชีวภาพ และพันธุ์พืชหายากจำนวน 3 ชนิด

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้พันธุ์พืชสมุนไพรที่ไม่มีในพื้นที่และเพาะพันธุ์พืชเพิ่ม จำนวน 380 ถุง พร้อมปุ๋ยชีวภาพ และพันธุ์พืชหายากจำนวน 3 ชนิด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
24 พฤศจิกายน 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpra.patsorn intharasakulpra.patsorn intharasakulเมื่อ 31 สิงหาคม 2554 09:40:13
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประชุมกลุ่มประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชุมกลุ่มประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการจัดตั้งชมรมพืชสมุนไพรไนชุมชนและจัดตั้งศูนย์สมุนไพรไทยในชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ติดตั้งป้าย 1 ป้าย เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และรับซื้อพืชสมุนไพรจากประชาชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมกลุ่มประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการจัดตั้งชมรมพืชสมุนไพรไนชุมชนและจัดตั้งศูนย์สมุนไพรไทยในชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ติดตั้งป้าย 1 ป้าย เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และรับซื้อพืชสมุนไพรจากประชาชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมกลุ่มประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการจัดตั้งชมรมพืชสมุนไพรไนชุมชนและจัดตั้งศูนย์สมุนไพรไทยในชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ติดตั้งป้าย 1 ป้าย เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และรับซื้อพืชสมุนไพรจากประชาชน มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 32 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ประชุมกลุ่มประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการจัดตั้งชมรมพืชสมุนไพรไนชุมชนและจัดตั้งศูนย์สมุนไพรไทยในชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ติดตั้งป้าย 1 ป้าย เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และรับซื้อพืชสมุนไพรจากประชาชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 32คน มีภาคเครือข่าย ชมรมผู้สูงอายุ อสม. อบต. จนท.รพ.สต.นาเกตุ ชมรมอาสาสมัครหมอนวดแผนไทยบำบัดโรคในชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

จัดตั้งชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากประชาชนต้องทำนา และเป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูฝน ทำให้ไม่สะดวกในการจัดกิจกรรม ทำให้ต้องขยายเวลาจัดทำกิจกรรมนี้ออกมาให้ประชาชนว่างจากการประกอบอาชีพทำนา

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
21 พฤศจิกายน 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpra.patsorn intharasakulpra.patsorn intharasakulเมื่อ 31 สิงหาคม 2554 09:45:17
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการผลิตแปรรูปพืชสมุนไพรในรูปแบบต่าง ๆ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการผลิตแปรรูปพืชสมุนไพรในรูปแบบต่าง ๆ ประกอบด้วย เตาอบลมร้อน 5 ชั้น 1 เครือง เครื่องบดผงสมุนไพร 1 เครื่อง เครื่องอัดแคปซูล 1 เครื่อง ตาชั่ง 1 ตัว

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการผลิตแปรรูปพืชสมุนไพรในรูปแบบต่าง ๆ 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการผลิตแปรรูปพืชสมุนไพรในรูปแบบต่าง ๆ ประกอบด้วย เตาอบลมร้อน 5 ชั้น 1 เครือง เครื่องบดผงสมุนไพร 1 เครื่อง เครื่องอัดแคปซูล 1 เครื่อง ตาชั่ง 1 ตัว

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้วัสดุ อุปกรณ์สำหรับการผลิตแปรรูปพืชสมุนไพรในรูปแบบต่าง ๆ ประกอบด้วย เตาอบลมร้อน 5 ชั้น1 เครือง  ราคา 19,260 บาท เครื่องบดผงสมุนไพร ราคา 17,120 บาท 1 เครื่อง เครื่องอัดแคปซูล ราคา 4,066 บาท 1 เครื่อง ตาชั่ง ราคา 406.60 บาท 1 ตัว

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
28 ตุลาคม 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpra.patsorn intharasakulpra.patsorn intharasakulเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2554 18:42:41
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการให้มีและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการให้มีและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการให้มีและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการให้มีและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 37 คน 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการให้มีและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 37 คน 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
26 ตุลาคม 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpra.patsorn intharasakulpra.patsorn intharasakulเมื่อ 31 สิงหาคม 2554 09:42:01
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนดำเนินการผลิตพืชสมุนไพร

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ติดป้ายประชาสัมพันธ์เขตปลอดบุหรี ป้ายศูนย์สมุนไพรฯ ป้ายโครงการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 5 ป้าย

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดป้ายประชาสัมพันธ์เขตปลอดบุหรี ป้ายศูนย์สมุนไพรฯ ป้ายโครงการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 5 ป้าย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ติดป้ายประชาสัมพันธ์เขตปลอดบุหรี ป้ายศูนย์สมุนไพรฯ ป้ายโครงการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 5 ป้าย

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ติดป้ายประชาสัมพันธ์เขตปลอดบุหรี ป้ายศูนย์สมุนไพรฯ ป้ายโครงการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 5 ป้าย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock

รายงานกิจกรรมจากพื้นที่

Comment #1จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประชาชนประจำเดือนผลักดันให้เกิดมาตรก
Posted @11 ต.ค. 54 21.34 ip : 101...118
Photo : , 640x480 pixel 57,204 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,328 bytes

จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการให้มีและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ วันที่ 30 สิงหาคม 2554

Comment #2จัดประชุมองค์กรต่าง ๆ เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฯ
Posted @11 ต.ค. 54 21.45 ip : 101...118
Photo : , 640x480 pixel 38,855 bytes
Photo : , 640x480 pixel 42,368 bytes
Photo : , 640x480 pixel 39,230 bytes
Photo : , 640x480 pixel 36,074 bytes

จัดประชุม องค์กรต่าง ๆ ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มชมรมต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงโครงการและคัดเลือกคณะกรรมการบริหารโครงการ พร้อมทั้งกำหนด กฎ ระเบียบ และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย วันที่ 25 สิงหาคม 2554 

Comment #3ประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำประชาชน แต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับคุ้ม
Posted @14 ต.ค. 54 20.54 ip : 180...29
Photo : , 640x480 pixel 38,126 bytes
Photo : , 640x480 pixel 44,217 bytes
Photo : , 640x480 pixel 38,396 bytes
Photo : , 640x480 pixel 42,924 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,156 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,010 bytes

ประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำประชาชนที่สนใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของหลังคาเรือน มีผู้เข้าร่วมโครงการ 84 คน แบ่งเขตดำเนินการปลูกพืชสมุนไพร จำนวน 6 คุ้ม แต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับคุ้ม ทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประโยชน์ของพืชสมุนไพรที่รู้จักในพื้นที่ และกำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกัน วันที่ 14 ตุลาคม 2554

Comment #4จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประชาชนประจำเดือนผลักดันให้เกิดมาตรก
Posted @2 พ.ย. 54 19.28 ip : 101...65
Photo : , 640x480 pixel 37,873 bytes
Photo : , 640x480 pixel 44,701 bytes
Photo : , 640x480 pixel 37,873 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,037 bytes
Photo : , 640x480 pixel 44,139 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,557 bytes

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประชาชนเพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคม ประชาชนปลูกและใช้พืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการพืชสมุนไพรไทยและส่งเสริมสุขภาวะตนเอง ครอบครัว ชุมชน ในตำบลนาเกตุ สอดคล้องกับศักยภาพและทุนทางสังคม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2554 

Comment #5กำหนดชนิดของพืชสมุนไพรไทยที่จะปลูกในพื้นที่ตามความเหมาะสม
Posted @2 พ.ย. 54 19.42 ip : 101...65
Photo : , 640x480 pixel 51,812 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,268 bytes
Photo : , 640x480 pixel 38,542 bytes
Photo : , 640x480 pixel 38,794 bytes
Photo : , 640x480 pixel 44,400 bytes
Photo : , 640x480 pixel 72,587 bytes

กำหนดชนิดของพืชสมุนไพรไทยที่จะปลูกในพื้นที่ตามความเหมาะสม เป็นพืชสมุนไพรสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างน้อย 5 ชนิด และเป็นพืชสมุนไพรสำหรับใช้เป็นยาและเครื่องดื่มใช้ในชีวิตประจำวันอย่างน้อย 5 ชนิด เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554

Comment #6กำหนดชนิดของพืชสมุนไพรไทยที่จะปลูกในพื้นที่ตามความเหมาะสม
Posted @2 พ.ย. 54 19.52 ip : 101...65
Photo : , 640x480 pixel 62,641 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,958 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,931 bytes
Photo : , 640x480 pixel 42,839 bytes
Photo : , 640x480 pixel 38,542 bytes
Photo : , 640x480 pixel 34,041 bytes

กำหนดชนิดของพืชสมุนไพรไทยที่จะปลูกในพื้นที่ตามความเหมาะสมในพื้นที่ 6 คุ้ม

Comment #7ชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ จัดทำตำราพืชสมุนไพรไทยในชุมชน
Posted @2 พ.ย. 54 20.05 ip : 101...65
Photo : , 640x480 pixel 35,885 bytes
Photo : , 640x480 pixel 13,955 bytes
Photo : , 640x480 pixel 37,636 bytes
Photo : , 640x480 pixel 14,800 bytes
Photo : , 640x480 pixel 29,744 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,586 bytes

จัดทำแผ่นพับ เอกสารตำราองค์ความรู้การใช้พืชสมุนไพรเพื่อการรักษาเกี่ยวกับสมุนไพรแจกให้ประชาชนทุกหลังคาเรือน

Comment #8จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประชาชนประจำเดือนผลักดันให้เกิดมาตรก
Posted @2 พ.ย. 54 20.32 ip : 101...65
Photo : , 640x480 pixel 42,935 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,215 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,658 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,449 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,032 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,210 bytes

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคม ในการปลูกและใช้พืชสมุนไพรไทยในชีวิตประจำวันและใช้เป็นยารักษาโรคส่งเสริมการพึ่งตนเองด้านสุขภาพในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554

Comment #9ป้ายเขตปลอดบุหรี ติดตั้งที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเกตุ /
Posted @27 พ.ย. 54 23.34 ip : 101...93
Photo : , 3264x2448 pixel 2,307,850 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,384 bytes

ติดป้ายเขตปลอดบุหรีในสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเกตุ , ศูนย์สมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ วันที่ 26 ตุลาคม 2554

Comment #10จัดตั้งชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ
Posted @27 พ.ย. 54 23.48 ip : 101...93
Photo : , 640x480 pixel 50,515 bytes
Photo : , 640x480 pixel 50,383 bytes

จัดตั้งชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ พร้อมทั้งทำป้ายติดที่ทำการ ศูนย์สมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นจุดรับซื้อพืชสมุนไพรจากประชาชน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554

Comment #11จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการผลิตแปรรูปพืชสมุนไพรในรูปแบบต่าง ๆ
Posted @27 พ.ย. 54 23.55 ip : 101...93
Photo : , 640x480 pixel 38,058 bytes

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการผลิตแปรรูปพืชสมุนไพรในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ ตาชั่ง 1 ตัว เครื่องบดผงสมุนไพร 1 เครื่อง เตาอบลมร้อน 5 ชั้น 1 ตัว และเครื่องอัดแคปซูลสมุนไพร 1 เครื่อง ใช้งบประมาณสมทบจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เป็นเงิน 40,852.60 บาท วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554

Comment #12จัดทำตำราพืชสมุนไพรไทยในชุมชนเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่กลุ่มอื่นและผ
Posted @28 พ.ย. 54 20.45 ip : 118...201
Photo : , 640x480 pixel 21,346 bytes
Photo : , 640x480 pixel 15,333 bytes
Photo : , 640x480 pixel 19,853 bytes
Photo : , 640x480 pixel 17,507 bytes
Photo : , 640x480 pixel 20,267 bytes
Photo : , 640x480 pixel 18,223 bytes

รวบรวมองค์ความรู้จัดทำเป็นตำราส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง สมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ โดย นายเอื้อม ณ สงคราม ปราชญ์ชาวบ้านตำบลนาเกตุ เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนที่สนใจ จำนวน 500 เล่ม วันที่ 26 พฤศจิกายน 2554

Comment #13ประชุมกลุ่มประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จัดตั้งเป็นชมรมพืชสมุนไ
Posted @28 พ.ย. 54 22.02 ip : 118...201
Photo : , 640x480 pixel 47,665 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,586 bytes
Photo : , 640x480 pixel 17,702 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,613 bytes
Photo : , 640x480 pixel 42,519 bytes

ประชุมกลุ่มประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จัดตั้งเป็นชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ กำหนด กฎ ระเบียบ เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ของการเป็นสมาชิกชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 

Comment #14ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิดพืชสมุนไพรไทยเป็นยาสมุนไพรและเครื
Posted @30 พ.ย. 54 21.51 ip : 101...207
Photo : , 640x480 pixel 39,104 bytes
Photo : , 640x480 pixel 26,091 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,544 bytes
Photo : , 640x480 pixel 31,221 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,369 bytes
Photo : , 640x480 pixel 44,573 bytes

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิดพืชสมุนไพรไทยเป็นยาสมุนไพรและเครื่องดื่มบำรุงร่างกายพร้อมสาธิตวิธีการผลิต แปรรูปเป็นยาสมุนไพรและฝึกปฏิบัติแก่ประชาชนที่สนใจ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2554

Comment #15ชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนหาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรแปร
Posted @1 ธ.ค. 54 19.41 ip : 101...139
Photo : , 640x480 pixel 52,480 bytes
Photo : , 640x480 pixel 50,661 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,440 bytes
Photo : , 640x480 pixel 52,804 bytes
Photo : , 640x480 pixel 42,604 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,065 bytes

ชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนหาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรแปรรูปในงานพิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนบ้านหัวควน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา หมู่ที่ 6 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติ  วงศ์โพธิพันธ์ ได้เยี่ยมชมบู๊ทประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ มีประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และเจ้าหน้าที่ทหารให้ความสนใจ ทดลองชิมยาสมุนไพรที่เป็นเครื่องดื่มบำรุงร่างกายและซื้อยาสมุนไพรไปใช้ตามความสนใจ วันที่ 1 ธันวาคม 2554

Comment #16ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตพืชสมุนไพรไทยเป็นยาสมุนไพรและเครื
Posted @9 ธ.ค. 54 21.30 ip : 180...175
Photo : , 640x480 pixel 50,379 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,078 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,170 bytes
Photo : , 640x480 pixel 28,127 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,445 bytes
Photo : , 640x480 pixel 36,762 bytes

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตพืชสมุนไพรไทยเป็นยาสมุนไพรและเครื่องดื่มบำรุงร่างกายในการดำรงชีวิตประจำวันทุกครัวเรือนพร้อมการสาธิตวิธีการผลิตและแปรรูปสมุนไพรไทยในรูปแบบต่าง ๆ (ครั้งที่ 2) กิจกรรมนี้ทำ 2 ครั้ง เนื่องจากครั้งแรกจัดวันที่ 27 พฤศจิกายน 2554 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพียง 38 คน ซึ่งน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด เพราะประชาชนมีกิจกรรมที่ต้องทำในวันเดียวกัน ทำให้คณะบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ต้องปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมเป็นครั้งที่ 2 ขึ้นมาในวันนี้ มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณของพืชสมุน แนะนำสมุนไพรตัวอย่าง และสาธิตการแปรรูปสมุนไพรในรูปแบบต่าง ๆ และจัดทำเครื่องดื่มบำรุงร่างกายให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการได้ทดลองทำและชิมสมุนไพรเป็นการให้ความรู้พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติจริง สมาชิกโครงการให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 126 คน วันที่ 9 ธันวาคม 2554 

Comment #17มอบพันธุ์พืชสมุนไพรให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการนำไปปลูกเป็นการนำร
Posted @9 ธ.ค. 54 21.45 ip : 180...175
Photo : , 640x480 pixel 72,880 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,895 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,501 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,979 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,034 bytes
Photo : , 640x480 pixel 39,928 bytes

อธิบายการปลูกพืชสมุนไพรแต่ละชนิด และมอบพันธุ์พืชสมุนไพรให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการนำไปปลูกเป็นการนำร่องการปลูกพืชสมุนไพรในแต่ละครัวเรือน ๆ ละ 5 ชนิด ได้แก่ พันธุ์มะรุม  พันธุ์ฟ้าทะลายโจร พันธุ์หูเสือ พันธุ์หัวไพรและพันธุ์ขมิ้นชัน  พร้อมมอบปุ๋ยชีวภาพ ให้แก่สมาชิก วันที่ 9 ธันวาคม 2554

Comment #18ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการใ
Posted @9 ธ.ค. 54 22.19 ip : 180...175
Photo : , 640x480 pixel 39,900 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,745 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,078 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,074 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,691 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,016 bytes

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการให้มีและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ ได้ขอเสนอใหม่ของประชาชนทั้ง 3 หมู่บ้าน เนื่องจากวันนี้ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตพืชสมุนไพรและสาธิตวิธีการผลิตสมุนไพรในรูปแบบต่าง ๆ สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการขอให้จัดประชุมแลกเปลียนเรียนรู้เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการให้มีและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ เวลา 15.10 น. สรุปได้ดังนี้คือ 1. ให้มีมาตรการจัดการประกวดคุ้มทั้ง 6 คุ้มพร้อมเสนอการจ่ายเงินรางวัล รางวัลที่ 1 เงินสด 5,000 บาท รางวัลที่ 2 เงินสด 4,000 บาท รางวัลที่ 3 เงินสด 3,000 บาท และรางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท เพื่อให้การจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ประสบความสำเร็จเร็วขึ้น 2. มีการกำหนด กฎ กติกาในการประกวดคุ้มต่าง ๆ ข้อละ 10 คะแนน มีจำนวน 5 ข้อ รวมคะแนนเต็ม 50 คะแนน ดังนี้ ข้อที่ 1 ทุกบ้านต้องปลูกพืชสมุนไพรครัวเรือนอย่างน้อย ครัวเรือนละ 5 ชนิด ภายในเวลา 5 เดือน ข้อ 2 ทุกคุ้มต้องมีป้ายค้ม มีการจัดคุ้มให้สวยงาม สะอาดและสมบูรณ์ ข้อ 3 มีการส่งพืชสมุนไพรไปจำหน่ายยังชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ข้อ 4 สมาชิกในแต่ละคุ้มจะต้องมีการปลูกและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชมทุกครัวเรือน การตรวจสอบข้อมูลจากการสอบถามการใช้พืชสมุนไพร  ข้อ 5 แต่ละคุ้มจะต้องขยายเครือข่ายไปยังครัวเรือนที่อยู่ใกล้เคียงให้มีการปลูกและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชนและต้องยังไม่เป็นสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการในครั้งแรก คุ้มใดขยายเครืยข่ายได้มาที่สุดก็จะได้รับคะแนนเต็มไปและคะแนนจะลดหลั่งกันไปตามลำดับ  3. คณะกรรมการตัดสินการประกวดประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ ได้แก่ 1. นายมะหามะ  มะเด็ง นายก อบต.นาเกตุ 2. นายจรัล  แดงกระจ่าง ปราชญ์ชาวบ้านหมู่ที่ 1 3. นายเอื้อม  ณ สงคราม  ปราชญ์ชาวบ้านหมู่ที่ 6 4. นางวัลลา  สุขศรีทอง ผอ.รพ.สต.นาเกตุ 5. นายประสพพร  สังข์ทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 6. นางประภัสสร  ขวัญกะโผะ ปลัด อบต.นาเกตุ วันที่ 9 ธันวาคม 2554

Comment #19ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการใ
Posted @23 ธ.ค. 54 20.09 ip : 101...83
Photo : , 640x480 pixel 34,280 bytes
Photo : , 640x480 pixel 33,380 bytes
Photo : , 640x480 pixel 31,480 bytes
Photo : , 640x480 pixel 34,237 bytes
Photo : , 640x480 pixel 38,929 bytes

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการให้มีและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ ได้แนวทางในการกำหนดการบริหารการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ กำหนดรูปแบบการสมัครเป็นสมาชิกชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ เงื่อนไขการเป็นสมาชิกชมรม สิทธิประโยชน์ของสมาชิก คุณสมบัติของสมาชิกชมรม วันที่ 22 ธันวาคม 2554

Comment #20ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการใ
Posted @6 ก.พ. 55 20.53 ip : 118...69
Photo : , 640x480 pixel 39,756 bytes
Photo : , 640x480 pixel 39,577 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,685 bytes
Photo : , 640x480 pixel 37,301 bytes

จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการให้มีและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ โดยมีมาตรการขอให้ขยายการปลูกพืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุไปสู่หมู่ที่ 4 บ้านคลองช้าง และหมู่ที่ 7 บ้านคลองช้างออก ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม 100% และมีความสนใจที่ต้องการปลูกพืชสมุนไพร และนายเอื้อม ณ สงคราม ปราชญ์ชาวบ้านเรื่องพืชสมุนไพรได้อธิบายและแนะนำการปลูกและใช้พืชสมุนไพรให้แก่ผู้สนใจจำนวน 28 คน 

Comment #21ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่
Posted @16 ก.พ. 55 21.52 ip : 101...77

คณะบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ได้ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่ ซึ่งในครั้งนี้ค้นพบหมอพื้นบ้านรายใหม่ จำนวน 2 ราย คือ นายเพียร  ทองมา หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นหมอพื้นบ้านด้านการใช้พืชสมุนไพร และนายจรัล  แดงกระจ่าง หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นหมอพื้นบ้านด้านการใช้ปลูกและใช้พืชสมุนไพร บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

Comment #22ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่
Posted @16 ก.พ. 55 21.52 ip : 101...77

คณะบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ได้ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่ ซึ่งในครั้งนี้ค้นพบหมอพื้นบ้านรายใหม่ จำนวน 2 ราย คือ นายเพียร  ทองมา หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นหมอพื้นบ้านด้านการใช้พืชสมุนไพร และนายจรัล  แดงกระจ่าง หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นหมอพื้นบ้านด้านการใช้ปลูกและใช้พืชสมุนไพร บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

Comment #23ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่
Posted @16 ก.พ. 55 21.53 ip : 101...77

คณะบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ได้ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่ ซึ่งในครั้งนี้ค้นพบหมอพื้นบ้านรายใหม่ จำนวน 2 ราย คือ นายเพียร  ทองมา หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นหมอพื้นบ้านด้านการใช้พืชสมุนไพร และนายจรัล  แดงกระจ่าง หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นหมอพื้นบ้านด้านการใช้ปลูกและใช้พืชสมุนไพร บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

Comment #24ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่
Posted @16 ก.พ. 55 21.53 ip : 101...77

คณะบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ได้ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่ ซึ่งในครั้งนี้ค้นพบหมอพื้นบ้านรายใหม่ จำนวน 2 ราย คือ นายเพียร  ทองมา หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นหมอพื้นบ้านด้านการใช้พืชสมุนไพร และนายจรัล  แดงกระจ่าง หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นหมอพื้นบ้านด้านการใช้ปลูกและใช้พืชสมุนไพร บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555

Comment #25ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่
Posted @16 ก.พ. 55 21.53 ip : 101...77

คณะบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ได้ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่ ซึ่งในครั้งนี้ค้นพบหมอพื้นบ้านรายใหม่ จำนวน 2 ราย คือ นายเพียร  ทองมา หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นหมอพื้นบ้านด้านการใช้พืชสมุนไพร และนายจรัล  แดงกระจ่าง หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นหมอพื้นบ้านด้านการใช้ปลูกและใช้พืชสมุนไพร บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555

Comment #26ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่
Posted @16 ก.พ. 55 21.53 ip : 101...77

คณะบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ได้ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่ ซึ่งในครั้งนี้ค้นพบหมอพื้นบ้านรายใหม่ จำนวน 2 ราย คือ นายเพียร  ทองมา หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นหมอพื้นบ้านด้านการใช้พืชสมุนไพร และนายจรัล  แดงกระจ่าง หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นหมอพื้นบ้านด้านการใช้ปลูกและใช้พืชสมุนไพร บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555

Comment #27ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่
Posted @16 ก.พ. 55 21.56 ip : 101...77
Photo : , 640x480 pixel 37,741 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,051 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,899 bytes
Photo : , 640x480 pixel 37,928 bytes
Photo : , 640x480 pixel 35,969 bytes

คณะบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ได้ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่ ซึ่งในครั้งนี้ค้นพบหมอพื้นบ้านรายใหม่ จำนวน 2 ราย คือ นายเพียร  ทองมา หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นหมอพื้นบ้านด้านการใช้พืชสมุนไพร และนายจรัล  แดงกระจ่าง หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นหมอพื้นบ้านด้านการใช้ปลูกและใช้พืชสมุนไพร บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555

Comment #28ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเภสัชกรตรวจสอบคุณภาพ คุณสมบัติของสมุนไพรไทย
Posted @16 ก.พ. 55 22.08 ip : 101...77
Photo : , 640x480 pixel 45,499 bytes
Photo : , 640x480 pixel 26,024 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,883 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,543 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,768 bytes

ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเภสัชกรตรวจสอบคุณภาพ คุณสมบัติของสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ โดยคณะบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ได้ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเภสัชกรตรวจสอบคุณภาพ คุณสมบัติของสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ คือ เภสัชกรอาภัย  มาลินี เภสัชกรประจำโรงพยาบาลโคกโพธิ์ ได้ให้ความรู้และชี้แนะเกี่ยวกับการใช้พืชสมุนไพรที่ถูกต้องเหมาะสมได้คุณภาพ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555

Comment #29กำหนดหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรไทยในโรงเรียนบ้านนาเกตุ ครั
Posted @16 ก.พ. 55 22.20 ip : 101...77
Photo : , 640x480 pixel 43,082 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,603 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,922 bytes
Photo : , 640x480 pixel 44,146 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,225 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,536 bytes

คณะบุคคลได้ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนบ้านนาเกตุ ให้ความรู้โดยกำหนดหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรไทยในโรงเรียนบ้านนาเกตุ ครั้งที่ 1 มีนักเรียนเข้าร่วมศึกษาในระหว่างการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมพืชสมุนไพรไทย ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 24 คน 

Comment #30ประชุมแลกเปลี่ยนพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนา
Posted @16 ก.พ. 55 22.36 ip : 101...77
Photo : , 640x480 pixel 49,551 bytes
Photo : , 640x480 pixel 49,432 bytes
Photo : , 640x480 pixel 49,688 bytes
Photo : , 640x480 pixel 50,513 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,787 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,255 bytes

จัดประชุมแลกเปลี่ยนพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ เป้าหมายอบรม 40 คน และประสานงานกับโรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเภสัชกรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ การผลิตยาสมุนไพรที่ถูกต้อง มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 76 คน ประกอบด้วย สมาชิกชมรมพืชสมุนไพร อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) นักเรียนโรงเรียนบ้านนาเกตุ ซึ่งได้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรไทยในโรงเรียนบ้านนาเกตุ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555

Comment #31ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่
Posted @21 ก.พ. 55 15.28 ip : 180...97
Photo : , 640x480 pixel 36,112 bytes
Photo : , 640x480 pixel 35,513 bytes

คณะบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ได้ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่ จำนวน 1 ราย คือ นางเยี่ยม  คงแก้ว หมู่ที่ 1 บ้านหัวเค็ด ตำบลนาเกตุ มีความรู้ความสามารถในด้านการนวดแผนไทยและนวดแบบจับเส้น ในการรักษาอาการป่วยตามเส้นต่าง ๆ ของประชาชน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555

Comment #32ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการใ
Posted @21 ก.พ. 55 15.46 ip : 180...97
Photo : , 640x480 pixel 54,621 bytes
Photo : , 640x480 pixel 34,619 bytes
Photo : , 640x480 pixel 33,119 bytes
Photo : , 640x480 pixel 45,859 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,368 bytes
Photo : , 640x480 pixel 56,225 bytes

คณะบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ได้ไปประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการให้มีและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ หมู่ที่ 4 ณ มัสยิดบ้านคลองช้าง เพื่อชี้แจงโครงการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ แก่ประชาชนที่สนใจ จำนวน 29 คน เป็นโครงการที่สืบทอดมาจากทีมงานอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่ที่ 4 ได้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนฯ แล้วไปขยายผลต่อชุมชนทำให้มีประชาชนให้ความสนใจพอสมควรและได้นัดกันมาร่วมประชุมโดยให้คณะบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ คือ นางประภัสสร  ขวัญกะโผะ ปลัด อบต.นาเกตุ ผู้รับผิดชอบโครงการ และนายประสพพร  สังข์ทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้สนับสนุนโครงการ ชี้แจงรายละเอียดของโครงการให้ประชาชนที่มาร่วมประชุมทราบและมีมติเสนอให้ อบต.นาเกตุ จัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกและใช้พืชสมุนไพรไทยในหมู่ที่ 4 บ้านคลองช้าง ต่อจากหมู่ที่ 1 , 2 , 6 ที่ดำเนินการอยู่เดิมแล้ว ให้ขยายเข้ามาสู่หมู่บ้านคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามต่อไป วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

Comment #33หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรไทยในโรงเรียนบ้านนาเกตุและโรงเรี
Posted @29 ก.พ. 55 20.43 ip : 118...74
Photo : , 640x480 pixel 41,250 bytes
Photo : , 640x480 pixel 38,646 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,351 bytes
Photo : , 640x480 pixel 50,994 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,150 bytes
Photo : , 640x480 pixel 54,558 bytes

จัดอบรมทำหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรไทยในโรงเรียนบ้านชะเมา จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน อาจารย์ในโรงเรียนและผู้ปกครองเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม และได้เชิญเภสัชกรอาภัย  มาลินี เภสัชกรประจำโรงพยาบาลโคกโพธิ์ มาบรรยายให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเกี่ยวกับการปลูกและใช้พืชสมุนไพรที่ถูกต้อง มีกิจกรรมตอบถามแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรทำให้เด็กนักเรียนมาความเข้าใจมากขึ้น พร้อมทั้งมีการสาธิตการแปรรูปแคปซูลสมุนไพร ทำให้เด็กนักเรียนให้ความสนใจการสาธิตและทดลอง ชิมแคปซูลสมุนไพรทุกคน เมื่อเสร็จสิ้นการบรรยายและสาธิตก็ได้มีการแจกพันธุ์พืชสมุนไพรได้แก่ต้นมะรุม ต้นรางจืด หัวไพร หัวกระชาย ปุ๋ยชีวภาพ ดินปลูกต้นไม้ ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและมอบพันธุ์พืชสมุนไพรให้แก่โรงเรียนได้ปลูกในโรงเรียนเป็นแบบอย่างในโรงเรียนด้วย ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะเมา นายวร สังข์เพ็ชร ได้ให้ความอนุเคราะห์ให้คณะบุคคล อบต.นาเกตุ จัดอบรมทั้งวันแทนการจัดอบรมหลังเลิกเรียนวันละชั่วโมงเนื่องจากในพื้นที่จะต้องมีการรักษาความปลอดภัยครูและครู อาจารย์ ต้องกลับบ้านตามเวลาที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกำหนดให้ การจัดอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 111 คน วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

Comment #34อบรมหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นพืชสมุนไพรในโรงเรียน
Posted @14 มี.ค. 55 13.27 ip : 118...104
Photo : , 640x480 pixel 54,751 bytes
Photo : , 640x480 pixel 45,910 bytes
Photo : , 640x480 pixel 58,597 bytes
Photo : , 640x480 pixel 67,410 bytes
Photo : , 640x480 pixel 44,458 bytes
Photo : , 640x480 pixel 49,421 bytes

วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2555 นางนิตยา  หะยีลาเต๊ะ อาจารย์โรงเรียนบ้านนาเกตุ ได้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเกตุ จำนวน 19 คน เดินทางไปศึกษาเรียนรู้ในหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องพืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ ณ ศูนย์สมุนไพรไทยตำบลนาเกตุ ณ ที่บ้าน นายเอื้อม  ณ สงคราม ปราชญ์ชาวบ้านพืชสมุนไพร บ้านเลขที่ 120 หมู่ที่ 6 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยนายเอื้อม ณ สงคราม ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกและใช้พืชสมุนไพรพร้อมทั้งสาธิตวิธีการทำแคปซูลสมุนไพรให้แก่เด็กนักเรียนได้ทดลองทำและชิมสมุนไพร มีการตั้งคำถามจากเด็กนักเรียนซึ่งได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 

Comment #35กำหนดหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรไทยในโรงเรียนบ้านนาเกตุ ครั
Posted @19 มี.ค. 55 20.04 ip : 180...145
Photo : , 640x480 pixel 53,690 bytes
Photo : , 640x480 pixel 51,553 bytes
Photo : , 640x480 pixel 56,579 bytes
Photo : , 640x480 pixel 53,507 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,925 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,199 bytes

จัดอบรมหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรไทยในโรงเรียนบ้านนาเกตุ ครั้งที่ 2 มีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการปลูกและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชนให้แก่โรงเรียนบ้านนาเกตุ ซึ่งเป็นการร่วมกิจกรรมครั้งที่ 2 ของโรงเรียนบ้านนาเกตุ บรรยายสรรพคุณของพืชสมุนไพรโดยเภสัชกรอาภัย  มาลินี เภสัชกรประจำโรงพยาบาลโคกโพธิ์ บรรยายสมุนไพรกับเกษตรพอเพียง โดยนายจรัล  แดงกระจ่าง ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร และบรรยายพร้อมสาธิตการผลิตแคปซูลสมุนไพรโดยนายเอื้อม  ณ สงคราม ปราชญ์ชาวบ้านเรื่องพืชสมุนไพร และได้ส่งมอบพันธ์พืชสมุนไพรให้แก่นักเรียนกลับไปปลูกที่บ้านพร้อมทั้งปุ๋ยชีวภาพ และได้มอบให้โรงเรียนบ้านนาเกตุ ได้ปลูกเป็นพืชสมุนไพรในโรงเรียน มีนักเรียนและอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 82 คน ในการจัดอบรมครั้งนี้ได้ปรับเปลี่ยนเวลาในการจัดอบรมจากหลังเลิกเรียนตอนเย็นเป็นจัดอบรมในวันที่ 19 มีนาคม 2555 ทั้งวัน เนื่องจากอาจารย์ทุกท่านจะต้องกลับบ้านตามเวลาที่หน่วยรักษาความปลอดภัยกำหนดเพราะต้องรักษาความปลอดภัยระหว่างเส้นทางที่อาจารย์เดินทางกลับบ้าน และได้รับความกรุณาจากนายสนิท สิทธิเสรีสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเกตุ อนุญาตให้คณะทำงานได้จัดอบรมทั้งวัน

Comment #36คณะกรรมการบริหารโครงการติดต่อหน่วยงานรัฐและเอกชนร่วมส่งเสริมกิจก
Posted @20 มี.ค. 55 20.54 ip : 101...160
Photo : , 640x480 pixel 39,131 bytes
Photo : , 640x480 pixel 34,265 bytes
Photo : , 640x480 pixel 50,357 bytes
Photo : , 640x480 pixel 44,172 bytes
Photo : , 640x480 pixel 71,175 bytes

คณะกรรมการบริหารโครงการติดต่อหน่วยงานรัฐและเอกชนร่วมส่งเสริมกิจกรรม ประกอบด้วย นายอาภัย  มาลินี เภสัชกรประจำโรงพยาบาลโคกโพธิ์ นายจรัล  แดงกระจ่าง ปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตร นายวร  สังข์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะเมา นายสนิท  สิทธิเสรีสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเกตุ ร้านต้นไม้ดาราฎี จำหน่วยพันธุ์ไม้

Comment #37ตรวจสอบคุณภาพและคุณสมบัติยาสมุนไพร
Posted @11 พ.ค. 55 10.44 ip : 113...152
Photo : , 640x480 pixel 37,418 bytes
Photo : , 640x480 pixel 36,719 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,523 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,513 bytes
 1. เชิญเภสัชกรจากโรงพยาบาลโคกโพธิ์ มาบรรยาย อธิบายและทดลองตรวจสอบคุณภาพและคุณสมบัติของยาสมุนไพร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 57 คน วันที่ 2 พฤษภาคม 2555
Comment #38ขยายเครือข่ายสู่ชมรมอาสาสมัครหมอนวดแผนไทยบำบัดโรคในชุมชนตำบลนาเก
Posted @31 พ.ค. 55 15.35 ip : 113...8

จัดกิจกรรมทำลูกประคบ น้ำมันนวด น้ำมันเหลือง ให้แก่ชมรมอาสาสมัครหมอนวดแผนไทยบำบัดโรคในชุมชนตำบลนาเกตุ วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 23 คน กลุ่มอาสาสมัครหมอนวดแผนไทย 14 คน ประชาชนทั่วไปในหมู่บ้าน 9 คน 

Comment #39ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเภสัชกรตรวจสอบคุณภาพและคุณสมบัติของสมุนไพร
Posted @31 พ.ค. 55 15.53 ip : 113...8
Photo : , 640x480 pixel 26,110 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,602 bytes
Photo : , 640x480 pixel 42,702 bytes
Photo : , 640x480 pixel 42,473 bytes
Photo : , 640x480 pixel 38,362 bytes
Photo : , 640x480 pixel 21,029 bytes

ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายเภสัชกรของโรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เข้ามาร่วมตรวจสอบติดตามการผลิตยาสมุนไพรตามโครงการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้แก่ ชมรมพืชสมุนไพรในชุมชนตำบลนาเกตุ พร้อมทั้งตรวจสอบกระบวนการผลิตยาสมุนไพรและแนะนำสุขลักษณะที่ดีในการผลิต เพื่อลดสารปนเปื่อน และตรวจสอบสารสเตรียรอยด์ในยาสมุนไพรซึ่งไม่พบสารดังกล่าว อบรมให้ความรู้ การใช้และผลิตยาสมุนไพรที่ถูกต้อง สาธิตการตรวจสอบหาสารสเตรียรอยด์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การตรวจสอบสเตรียรอยด์ในยาแผนโบราณ เพื่อให้ชุมชนสามารถเฝ้าระวังตนเองในชุมชนได้ พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองการตรวจสอบติดตามการผลิตยาสมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 30 พฤษภาคม 2555

Comment #40จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในก
Posted @24 ก.ค. 55 21.52 ip : 113...254

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการให้มีและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 22 คน ที่ศูนย์สมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเกตุ ได้มาตรการในการแบ่งหน้าที่ในการจัดหาวัตถุดิบของกลุ่มเพื่อผลิตเป็นแคปซูลชนิดต่าง ๆ วันที่ 24 มีนาคม 2555

Comment #41ชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้พืชสมุน
Posted @24 ก.ค. 55 21.58 ip : 113...254

ชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้พืชสมุนไพร ทำไวนิลประชาสัมพันธ์ ทำวีดีทัศน์ 30 ชุด วันที่ 28 มิถุนายน 2555

Comment #42คณะกรรมการบริหารโครงการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฯ
Posted @24 ก.ค. 55 22.33 ip : 113...254
Photo : , 640x480 pixel 50,827 bytes
Photo : , 640x480 pixel 73,577 bytes
Photo : , 640x480 pixel 73,929 bytes
Photo : , 640x480 pixel 67,771 bytes
Photo : , 640x480 pixel 66,113 bytes
Photo : , 640x480 pixel 82,693 bytes

คณะกรรมการบริหารโครงการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฯ พร้อมตัดสินการประกวดคุ้มที่เข้าร่วมกิจกรรม ผลการตัดสินดังนี้ รางวัลที่ 1 ได้แก่ คุ้มรวมใจ หมู่ที่ 6 รับเงินสด 5,000 บาท รางวัลที่ 2 ได้แก่ คุ้มสวนใยรัก หมู่ที่ 2 รับเงินสด 4,000 บาท รางวัลที่ 3 ได้แก่ คุ้มบ้านหัวเค็ด หมู่ที่ 1 รับเงินสด 3,000 บาท และรับรางวัลชมเชย 3 คุ้ม รับเงินสดคุ้มละ 1,000 บาท ได้แก่ คุ้มชะเมาร่วมใจ หมู่ที่ 2 คุ้มดอกประดู่ หมู่ที่ 1 และคุ้มไผ่มัน หมู่ที่ 6  วันที่ 12 กรกฎาคม 2555

รายงานกิจกรรมจากพี่เลี้ยง

Comment #1พี่เลี้ยงติดตามการดำเนินงานและร่วมชี้แจงโครงการ
Posted @16 พ.ย. 54 09.59 ip : 122...82
Photo : , 640x427 pixel 52,007 bytes
Photo : , 640x427 pixel 35,211 bytes
Photo : , 640x427 pixel 36,654 bytes
Photo : , 640x427 pixel 37,344 bytes
Photo : , 640x427 pixel 35,600 bytes
Photo : , 640x427 pixel 38,184 bytes

ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ เพื่อส่งเสริมให้คนนาเกตุพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ ด้วยการใช้สมุนไพรในชีวิตประจำวัน และเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องสมุนไพร ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม และการจัดการประโยชน์จากสมุนไพร โดยใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกลยุทธ์หลักในการดำเนินงาน ขณะนี้โครงการฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไปหลายกิจกรรมแล้ว  และเกิดการขับเคลื่อนภายในพื้นที่ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554 พี่เลี้ยงโครงการฯ ได้เข้าร่วมเวทีการประชุมปฏิบัติการของแกนนำภาคประชาชน  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมหลากหลายภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน  ตัวแทนภาครัฐ และภาคการเมืองเข้าร่วมประชุม ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุและทีมงานได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวตลอดการประชุม พบว่าประชาชนให้ความสนใจอย่างมาก เชื่อว่าโครงการนี้จะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้พี่เลี้ยงได้ร่วมชี้แจงโครงการในประเด็นที่มาและวัตถุประสงค์การให้เงินสนับสนุนโครงการของตำบลด้วย (สัญญา  แพทย์จะเกร็ง: พี่เลี้ยงโครงการฯ จังหวัดปัตตานี)

Comment #2ทีมพี่เลี้ยงร่วมกับ สจรส.มอ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
Posted @18 พ.ย. 54 13.16 ip : 122...82
Photo : , 640x427 pixel 38,924 bytes
Photo : , 640x427 pixel 38,464 bytes
Photo : , 640x427 pixel 35,188 bytes
Photo : , 640x427 pixel 30,000 bytes
Photo : , 640x427 pixel 32,385 bytes

วันที่ 12 กันยายน 2554 ทีมพี่เลี้ยงโครงการจังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส ร่วมกับ สจรส.มอ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่คณะทำงานโครงการฯ ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาสในเรื่อง การบริหารจัดการโครงการด้วยเทคนิค OPM: One Page Management และการจัดการการเงินและรายงาน ณ โรงแรมเซาเทรินวิว จังหวัดปัตตานี และได้ทบทวนความเข้าใจโครงการฯ ติดตามการบันทึกข้อมูลลง Website และตอบข้อสงสัยของคณะทำงานแต่โครงการฯ เพื่อให้มีความพร้อมในการดำเนินงาน ในการนี้ได้เชื่อมร้อยการดำเนินงานของแต่ละโครงการฯ เข้ากับการดำเนินงานกระบวนการสมัชชาสุขภาพของจังหวัดปัตตานีด้วย ในการนี้ทีมงานโครงการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ  ได้เข้ารับการอบรมดังกล่าวด้วย (สัญญา  แพทย์จะเกร็ง: พี่เลี้ยงโครงการจังหวัดปัตตานี)

Comment #3พี่เลี้ยงติดตามประเมินการดำเนินโครงการฯ งวดที่ 1
Posted @2 ธ.ค. 54 10.20 ip : 122...82
Photo : , 640x427 pixel 48,384 bytes
Photo : , 640x427 pixel 44,678 bytes
Photo : , 640x427 pixel 37,730 bytes
Photo : , 640x427 pixel 31,624 bytes
Photo : , 640x427 pixel 30,656 bytes
Photo : , 640x427 pixel 35,924 bytes

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 พี่เลี้ยงโครงการฯ จังหวัดปัตตานี ได้ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาฯ พบว่าดำเนินงานไปได้มากแล้ว  แม้จะพบปัญหาฝนตก ทำให้สมุนไพรบางส่วนเสียหายไปบ้าง แต่กิจกรรมอื่น ก็สามารถจะดำเนินการไปได้ดี

Comment #4ติดตามการดำเนินงานงวดที่ 2
Posted @5 เม.ย. 55 21.49 ip : 118...133
Photo : , 640x427 pixel 30,419 bytes
Photo : , 640x427 pixel 37,518 bytes
Photo : , 640x427 pixel 33,671 bytes
Photo : , 640x427 pixel 32,579 bytes
Photo : , 640x427 pixel 29,847 bytes
Photo : , 640x427 pixel 35,673 bytes

วันที่ 2 เมษายน 2555 เวลา 9.00-12.00 น. พี่เลี้ยงติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมภูมิปัญหาท้องถิ่นเรื่องสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ  พบว่ามีการดำเนินงานไปแล้วกว่าร้อยละ 70 โดยเหลือกิจกรรมที่ต้องดำเนินงานอีก 3 กิจกรรม  คาดว่าจะสามารถปิดโครงการได้ภายในเดือนมิถุนายน 2555  พบว่ามีการดำเนินงานด้านการเงินเรียบร้อยดี  แต่เอกสารรายงาน และบันทึกการดำเนินงานยังไม่เรียบร้อย  พี่เลี้ยงแนะนำแนวทางการดำเนินงาน และมอบแบบฟอร์มการถอดบทเรียนเพื่อดำเนินการถอดบทเรียนการดำเนินโครงการ  นอกจากนี้พบว่ายังไม่มีการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดโครงการจึงแนะนำให้ดำเนินการเก็บข้อมูลตัวขี้วัดและนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินโครงการ โดยนัดหมายติดตามการดำเนินงานในพื้นที่คราวหน้า  เนื่องจากวันที่ไปติดตามฝนตกหนักไม่สามารถลงพื้นที่ได้

Comment #5ประชุมเตรียมปิดโครงการ
Posted @4 มิ.ย. 55 18.30 ip : 113...9
Photo : , 720x480 pixel 88,186 bytes
Photo : , 720x480 pixel 109,017 bytes
Photo : , 720x480 pixel 79,151 bytes
Photo : , 720x480 pixel 91,914 bytes

29 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ่อทอง  พี่เลี้ยงจังหวัดปัตตานีจัดประชุมผู้รับทุนโครงการชุมชนสร้างสุขภาวะ สสส. ในจังหวัดปัตตานี ปี พ.ศ. 2554 ทุกแห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการปิดโครงการ ในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2555

Comment #1จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประชาชนประจำเดือนผลักดันให้เกิดมาตรก
Posted @11 ต.ค. 54 21.34 ip : 101...118
Photo : , 640x480 pixel 57,204 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,328 bytes

จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการให้มีและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ วันที่ 30 สิงหาคม 2554

Comment #2จัดประชุมองค์กรต่าง ๆ เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฯ
Posted @11 ต.ค. 54 21.45 ip : 101...118
Photo : , 640x480 pixel 38,855 bytes
Photo : , 640x480 pixel 42,368 bytes
Photo : , 640x480 pixel 39,230 bytes
Photo : , 640x480 pixel 36,074 bytes

จัดประชุม องค์กรต่าง ๆ ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มชมรมต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงโครงการและคัดเลือกคณะกรรมการบริหารโครงการ พร้อมทั้งกำหนด กฎ ระเบียบ และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย วันที่ 25 สิงหาคม 2554 

Comment #3ประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำประชาชน แต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับคุ้ม
Posted @14 ต.ค. 54 20.54 ip : 180...29
Photo : , 640x480 pixel 38,126 bytes
Photo : , 640x480 pixel 44,217 bytes
Photo : , 640x480 pixel 38,396 bytes
Photo : , 640x480 pixel 42,924 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,156 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,010 bytes

ประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำประชาชนที่สนใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของหลังคาเรือน มีผู้เข้าร่วมโครงการ 84 คน แบ่งเขตดำเนินการปลูกพืชสมุนไพร จำนวน 6 คุ้ม แต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับคุ้ม ทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประโยชน์ของพืชสมุนไพรที่รู้จักในพื้นที่ และกำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกัน วันที่ 14 ตุลาคม 2554

Comment #4จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประชาชนประจำเดือนผลักดันให้เกิดมาตรก
Posted @2 พ.ย. 54 19.28 ip : 101...65
Photo : , 640x480 pixel 37,873 bytes
Photo : , 640x480 pixel 44,701 bytes
Photo : , 640x480 pixel 37,873 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,037 bytes
Photo : , 640x480 pixel 44,139 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,557 bytes

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประชาชนเพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคม ประชาชนปลูกและใช้พืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการพืชสมุนไพรไทยและส่งเสริมสุขภาวะตนเอง ครอบครัว ชุมชน ในตำบลนาเกตุ สอดคล้องกับศักยภาพและทุนทางสังคม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2554 

Comment #5กำหนดชนิดของพืชสมุนไพรไทยที่จะปลูกในพื้นที่ตามความเหมาะสม
Posted @2 พ.ย. 54 19.42 ip : 101...65
Photo : , 640x480 pixel 51,812 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,268 bytes
Photo : , 640x480 pixel 38,542 bytes
Photo : , 640x480 pixel 38,794 bytes
Photo : , 640x480 pixel 44,400 bytes
Photo : , 640x480 pixel 72,587 bytes

กำหนดชนิดของพืชสมุนไพรไทยที่จะปลูกในพื้นที่ตามความเหมาะสม เป็นพืชสมุนไพรสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างน้อย 5 ชนิด และเป็นพืชสมุนไพรสำหรับใช้เป็นยาและเครื่องดื่มใช้ในชีวิตประจำวันอย่างน้อย 5 ชนิด เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554

Comment #6กำหนดชนิดของพืชสมุนไพรไทยที่จะปลูกในพื้นที่ตามความเหมาะสม
Posted @2 พ.ย. 54 19.52 ip : 101...65
Photo : , 640x480 pixel 62,641 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,958 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,931 bytes
Photo : , 640x480 pixel 42,839 bytes
Photo : , 640x480 pixel 38,542 bytes
Photo : , 640x480 pixel 34,041 bytes

กำหนดชนิดของพืชสมุนไพรไทยที่จะปลูกในพื้นที่ตามความเหมาะสมในพื้นที่ 6 คุ้ม

Comment #7ชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ จัดทำตำราพืชสมุนไพรไทยในชุมชน
Posted @2 พ.ย. 54 20.05 ip : 101...65
Photo : , 640x480 pixel 35,885 bytes
Photo : , 640x480 pixel 13,955 bytes
Photo : , 640x480 pixel 37,636 bytes
Photo : , 640x480 pixel 14,800 bytes
Photo : , 640x480 pixel 29,744 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,586 bytes

จัดทำแผ่นพับ เอกสารตำราองค์ความรู้การใช้พืชสมุนไพรเพื่อการรักษาเกี่ยวกับสมุนไพรแจกให้ประชาชนทุกหลังคาเรือน

Comment #8จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประชาชนประจำเดือนผลักดันให้เกิดมาตรก
Posted @2 พ.ย. 54 20.32 ip : 101...65
Photo : , 640x480 pixel 42,935 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,215 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,658 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,449 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,032 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,210 bytes

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคม ในการปลูกและใช้พืชสมุนไพรไทยในชีวิตประจำวันและใช้เป็นยารักษาโรคส่งเสริมการพึ่งตนเองด้านสุขภาพในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554

Comment #9พี่เลี้ยงติดตามการดำเนินงานและร่วมชี้แจงโครงการ
Posted @16 พ.ย. 54 09.59 ip : 122...82
Photo : , 640x427 pixel 52,007 bytes
Photo : , 640x427 pixel 35,211 bytes
Photo : , 640x427 pixel 36,654 bytes
Photo : , 640x427 pixel 37,344 bytes
Photo : , 640x427 pixel 35,600 bytes
Photo : , 640x427 pixel 38,184 bytes

ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ เพื่อส่งเสริมให้คนนาเกตุพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ ด้วยการใช้สมุนไพรในชีวิตประจำวัน และเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องสมุนไพร ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม และการจัดการประโยชน์จากสมุนไพร โดยใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกลยุทธ์หลักในการดำเนินงาน ขณะนี้โครงการฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไปหลายกิจกรรมแล้ว  และเกิดการขับเคลื่อนภายในพื้นที่ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554 พี่เลี้ยงโครงการฯ ได้เข้าร่วมเวทีการประชุมปฏิบัติการของแกนนำภาคประชาชน  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมหลากหลายภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน  ตัวแทนภาครัฐ และภาคการเมืองเข้าร่วมประชุม ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุและทีมงานได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวตลอดการประชุม พบว่าประชาชนให้ความสนใจอย่างมาก เชื่อว่าโครงการนี้จะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้พี่เลี้ยงได้ร่วมชี้แจงโครงการในประเด็นที่มาและวัตถุประสงค์การให้เงินสนับสนุนโครงการของตำบลด้วย (สัญญา  แพทย์จะเกร็ง: พี่เลี้ยงโครงการฯ จังหวัดปัตตานี)

Comment #10ทีมพี่เลี้ยงร่วมกับ สจรส.มอ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
Posted @18 พ.ย. 54 13.16 ip : 122...82
Photo : , 640x427 pixel 38,924 bytes
Photo : , 640x427 pixel 38,464 bytes
Photo : , 640x427 pixel 35,188 bytes
Photo : , 640x427 pixel 30,000 bytes
Photo : , 640x427 pixel 32,385 bytes

วันที่ 12 กันยายน 2554 ทีมพี่เลี้ยงโครงการจังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส ร่วมกับ สจรส.มอ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่คณะทำงานโครงการฯ ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาสในเรื่อง การบริหารจัดการโครงการด้วยเทคนิค OPM: One Page Management และการจัดการการเงินและรายงาน ณ โรงแรมเซาเทรินวิว จังหวัดปัตตานี และได้ทบทวนความเข้าใจโครงการฯ ติดตามการบันทึกข้อมูลลง Website และตอบข้อสงสัยของคณะทำงานแต่โครงการฯ เพื่อให้มีความพร้อมในการดำเนินงาน ในการนี้ได้เชื่อมร้อยการดำเนินงานของแต่ละโครงการฯ เข้ากับการดำเนินงานกระบวนการสมัชชาสุขภาพของจังหวัดปัตตานีด้วย ในการนี้ทีมงานโครงการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ  ได้เข้ารับการอบรมดังกล่าวด้วย (สัญญา  แพทย์จะเกร็ง: พี่เลี้ยงโครงการจังหวัดปัตตานี)

Comment #11ป้ายเขตปลอดบุหรี ติดตั้งที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเกตุ /
Posted @27 พ.ย. 54 23.34 ip : 101...93
Photo : , 3264x2448 pixel 2,307,850 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,384 bytes

ติดป้ายเขตปลอดบุหรีในสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเกตุ , ศูนย์สมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ วันที่ 26 ตุลาคม 2554

Comment #12จัดตั้งชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ
Posted @27 พ.ย. 54 23.48 ip : 101...93
Photo : , 640x480 pixel 50,515 bytes
Photo : , 640x480 pixel 50,383 bytes

จัดตั้งชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ พร้อมทั้งทำป้ายติดที่ทำการ ศูนย์สมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นจุดรับซื้อพืชสมุนไพรจากประชาชน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554

Comment #13จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการผลิตแปรรูปพืชสมุนไพรในรูปแบบต่าง ๆ
Posted @27 พ.ย. 54 23.55 ip : 101...93
Photo : , 640x480 pixel 38,058 bytes

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการผลิตแปรรูปพืชสมุนไพรในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ ตาชั่ง 1 ตัว เครื่องบดผงสมุนไพร 1 เครื่อง เตาอบลมร้อน 5 ชั้น 1 ตัว และเครื่องอัดแคปซูลสมุนไพร 1 เครื่อง ใช้งบประมาณสมทบจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เป็นเงิน 40,852.60 บาท วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554

Comment #14จัดทำตำราพืชสมุนไพรไทยในชุมชนเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่กลุ่มอื่นและผ
Posted @28 พ.ย. 54 20.45 ip : 118...201
Photo : , 640x480 pixel 21,346 bytes
Photo : , 640x480 pixel 15,333 bytes
Photo : , 640x480 pixel 19,853 bytes
Photo : , 640x480 pixel 17,507 bytes
Photo : , 640x480 pixel 20,267 bytes
Photo : , 640x480 pixel 18,223 bytes

รวบรวมองค์ความรู้จัดทำเป็นตำราส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง สมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ โดย นายเอื้อม ณ สงคราม ปราชญ์ชาวบ้านตำบลนาเกตุ เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนที่สนใจ จำนวน 500 เล่ม วันที่ 26 พฤศจิกายน 2554

Comment #15ประชุมกลุ่มประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จัดตั้งเป็นชมรมพืชสมุนไ
Posted @28 พ.ย. 54 22.02 ip : 118...201
Photo : , 640x480 pixel 47,665 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,586 bytes
Photo : , 640x480 pixel 17,702 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,613 bytes
Photo : , 640x480 pixel 42,519 bytes

ประชุมกลุ่มประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จัดตั้งเป็นชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ กำหนด กฎ ระเบียบ เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ของการเป็นสมาชิกชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 

Comment #16ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิดพืชสมุนไพรไทยเป็นยาสมุนไพรและเครื
Posted @30 พ.ย. 54 21.51 ip : 101...207
Photo : , 640x480 pixel 39,104 bytes
Photo : , 640x480 pixel 26,091 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,544 bytes
Photo : , 640x480 pixel 31,221 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,369 bytes
Photo : , 640x480 pixel 44,573 bytes

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิดพืชสมุนไพรไทยเป็นยาสมุนไพรและเครื่องดื่มบำรุงร่างกายพร้อมสาธิตวิธีการผลิต แปรรูปเป็นยาสมุนไพรและฝึกปฏิบัติแก่ประชาชนที่สนใจ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2554

Comment #17ชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนหาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรแปร
Posted @1 ธ.ค. 54 19.41 ip : 101...139
Photo : , 640x480 pixel 52,480 bytes
Photo : , 640x480 pixel 50,661 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,440 bytes
Photo : , 640x480 pixel 52,804 bytes
Photo : , 640x480 pixel 42,604 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,065 bytes

ชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนหาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรแปรรูปในงานพิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนบ้านหัวควน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา หมู่ที่ 6 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติ  วงศ์โพธิพันธ์ ได้เยี่ยมชมบู๊ทประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ มีประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และเจ้าหน้าที่ทหารให้ความสนใจ ทดลองชิมยาสมุนไพรที่เป็นเครื่องดื่มบำรุงร่างกายและซื้อยาสมุนไพรไปใช้ตามความสนใจ วันที่ 1 ธันวาคม 2554

Comment #18พี่เลี้ยงติดตามประเมินการดำเนินโครงการฯ งวดที่ 1
Posted @2 ธ.ค. 54 10.20 ip : 122...82
Photo : , 640x427 pixel 48,384 bytes
Photo : , 640x427 pixel 44,678 bytes
Photo : , 640x427 pixel 37,730 bytes
Photo : , 640x427 pixel 31,624 bytes
Photo : , 640x427 pixel 30,656 bytes
Photo : , 640x427 pixel 35,924 bytes

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 พี่เลี้ยงโครงการฯ จังหวัดปัตตานี ได้ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาฯ พบว่าดำเนินงานไปได้มากแล้ว  แม้จะพบปัญหาฝนตก ทำให้สมุนไพรบางส่วนเสียหายไปบ้าง แต่กิจกรรมอื่น ก็สามารถจะดำเนินการไปได้ดี

Comment #19ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตพืชสมุนไพรไทยเป็นยาสมุนไพรและเครื
Posted @9 ธ.ค. 54 21.30 ip : 180...175
Photo : , 640x480 pixel 50,379 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,078 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,170 bytes
Photo : , 640x480 pixel 28,127 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,445 bytes
Photo : , 640x480 pixel 36,762 bytes

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตพืชสมุนไพรไทยเป็นยาสมุนไพรและเครื่องดื่มบำรุงร่างกายในการดำรงชีวิตประจำวันทุกครัวเรือนพร้อมการสาธิตวิธีการผลิตและแปรรูปสมุนไพรไทยในรูปแบบต่าง ๆ (ครั้งที่ 2) กิจกรรมนี้ทำ 2 ครั้ง เนื่องจากครั้งแรกจัดวันที่ 27 พฤศจิกายน 2554 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพียง 38 คน ซึ่งน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด เพราะประชาชนมีกิจกรรมที่ต้องทำในวันเดียวกัน ทำให้คณะบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ต้องปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมเป็นครั้งที่ 2 ขึ้นมาในวันนี้ มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณของพืชสมุน แนะนำสมุนไพรตัวอย่าง และสาธิตการแปรรูปสมุนไพรในรูปแบบต่าง ๆ และจัดทำเครื่องดื่มบำรุงร่างกายให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการได้ทดลองทำและชิมสมุนไพรเป็นการให้ความรู้พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติจริง สมาชิกโครงการให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 126 คน วันที่ 9 ธันวาคม 2554 

Comment #20มอบพันธุ์พืชสมุนไพรให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการนำไปปลูกเป็นการนำร
Posted @9 ธ.ค. 54 21.45 ip : 180...175
Photo : , 640x480 pixel 72,880 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,895 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,501 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,979 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,034 bytes
Photo : , 640x480 pixel 39,928 bytes

อธิบายการปลูกพืชสมุนไพรแต่ละชนิด และมอบพันธุ์พืชสมุนไพรให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการนำไปปลูกเป็นการนำร่องการปลูกพืชสมุนไพรในแต่ละครัวเรือน ๆ ละ 5 ชนิด ได้แก่ พันธุ์มะรุม  พันธุ์ฟ้าทะลายโจร พันธุ์หูเสือ พันธุ์หัวไพรและพันธุ์ขมิ้นชัน  พร้อมมอบปุ๋ยชีวภาพ ให้แก่สมาชิก วันที่ 9 ธันวาคม 2554

Comment #21ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการใ
Posted @9 ธ.ค. 54 22.19 ip : 180...175
Photo : , 640x480 pixel 39,900 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,745 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,078 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,074 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,691 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,016 bytes

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการให้มีและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ ได้ขอเสนอใหม่ของประชาชนทั้ง 3 หมู่บ้าน เนื่องจากวันนี้ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตพืชสมุนไพรและสาธิตวิธีการผลิตสมุนไพรในรูปแบบต่าง ๆ สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการขอให้จัดประชุมแลกเปลียนเรียนรู้เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการให้มีและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ เวลา 15.10 น. สรุปได้ดังนี้คือ 1. ให้มีมาตรการจัดการประกวดคุ้มทั้ง 6 คุ้มพร้อมเสนอการจ่ายเงินรางวัล รางวัลที่ 1 เงินสด 5,000 บาท รางวัลที่ 2 เงินสด 4,000 บาท รางวัลที่ 3 เงินสด 3,000 บาท และรางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท เพื่อให้การจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ประสบความสำเร็จเร็วขึ้น 2. มีการกำหนด กฎ กติกาในการประกวดคุ้มต่าง ๆ ข้อละ 10 คะแนน มีจำนวน 5 ข้อ รวมคะแนนเต็ม 50 คะแนน ดังนี้ ข้อที่ 1 ทุกบ้านต้องปลูกพืชสมุนไพรครัวเรือนอย่างน้อย ครัวเรือนละ 5 ชนิด ภายในเวลา 5 เดือน ข้อ 2 ทุกคุ้มต้องมีป้ายค้ม มีการจัดคุ้มให้สวยงาม สะอาดและสมบูรณ์ ข้อ 3 มีการส่งพืชสมุนไพรไปจำหน่ายยังชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ข้อ 4 สมาชิกในแต่ละคุ้มจะต้องมีการปลูกและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชมทุกครัวเรือน การตรวจสอบข้อมูลจากการสอบถามการใช้พืชสมุนไพร  ข้อ 5 แต่ละคุ้มจะต้องขยายเครือข่ายไปยังครัวเรือนที่อยู่ใกล้เคียงให้มีการปลูกและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชนและต้องยังไม่เป็นสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการในครั้งแรก คุ้มใดขยายเครืยข่ายได้มาที่สุดก็จะได้รับคะแนนเต็มไปและคะแนนจะลดหลั่งกันไปตามลำดับ  3. คณะกรรมการตัดสินการประกวดประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ ได้แก่ 1. นายมะหามะ  มะเด็ง นายก อบต.นาเกตุ 2. นายจรัล  แดงกระจ่าง ปราชญ์ชาวบ้านหมู่ที่ 1 3. นายเอื้อม  ณ สงคราม  ปราชญ์ชาวบ้านหมู่ที่ 6 4. นางวัลลา  สุขศรีทอง ผอ.รพ.สต.นาเกตุ 5. นายประสพพร  สังข์ทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 6. นางประภัสสร  ขวัญกะโผะ ปลัด อบต.นาเกตุ วันที่ 9 ธันวาคม 2554

Comment #22ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการใ
Posted @23 ธ.ค. 54 20.09 ip : 101...83
Photo : , 640x480 pixel 34,280 bytes
Photo : , 640x480 pixel 33,380 bytes
Photo : , 640x480 pixel 31,480 bytes
Photo : , 640x480 pixel 34,237 bytes
Photo : , 640x480 pixel 38,929 bytes

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการให้มีและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ ได้แนวทางในการกำหนดการบริหารการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ กำหนดรูปแบบการสมัครเป็นสมาชิกชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ เงื่อนไขการเป็นสมาชิกชมรม สิทธิประโยชน์ของสมาชิก คุณสมบัติของสมาชิกชมรม วันที่ 22 ธันวาคม 2554

Comment #23ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการใ
Posted @6 ก.พ. 55 20.53 ip : 118...69
Photo : , 640x480 pixel 39,756 bytes
Photo : , 640x480 pixel 39,577 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,685 bytes
Photo : , 640x480 pixel 37,301 bytes

จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการให้มีและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ โดยมีมาตรการขอให้ขยายการปลูกพืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุไปสู่หมู่ที่ 4 บ้านคลองช้าง และหมู่ที่ 7 บ้านคลองช้างออก ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม 100% และมีความสนใจที่ต้องการปลูกพืชสมุนไพร และนายเอื้อม ณ สงคราม ปราชญ์ชาวบ้านเรื่องพืชสมุนไพรได้อธิบายและแนะนำการปลูกและใช้พืชสมุนไพรให้แก่ผู้สนใจจำนวน 28 คน 

Comment #24ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่
Posted @16 ก.พ. 55 21.52 ip : 101...77

คณะบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ได้ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่ ซึ่งในครั้งนี้ค้นพบหมอพื้นบ้านรายใหม่ จำนวน 2 ราย คือ นายเพียร  ทองมา หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นหมอพื้นบ้านด้านการใช้พืชสมุนไพร และนายจรัล  แดงกระจ่าง หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นหมอพื้นบ้านด้านการใช้ปลูกและใช้พืชสมุนไพร บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

Comment #25ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่
Posted @16 ก.พ. 55 21.52 ip : 101...77

คณะบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ได้ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่ ซึ่งในครั้งนี้ค้นพบหมอพื้นบ้านรายใหม่ จำนวน 2 ราย คือ นายเพียร  ทองมา หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นหมอพื้นบ้านด้านการใช้พืชสมุนไพร และนายจรัล  แดงกระจ่าง หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นหมอพื้นบ้านด้านการใช้ปลูกและใช้พืชสมุนไพร บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

Comment #26ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่
Posted @16 ก.พ. 55 21.53 ip : 101...77

คณะบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ได้ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่ ซึ่งในครั้งนี้ค้นพบหมอพื้นบ้านรายใหม่ จำนวน 2 ราย คือ นายเพียร  ทองมา หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นหมอพื้นบ้านด้านการใช้พืชสมุนไพร และนายจรัล  แดงกระจ่าง หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นหมอพื้นบ้านด้านการใช้ปลูกและใช้พืชสมุนไพร บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

Comment #27ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่
Posted @16 ก.พ. 55 21.53 ip : 101...77

คณะบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ได้ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่ ซึ่งในครั้งนี้ค้นพบหมอพื้นบ้านรายใหม่ จำนวน 2 ราย คือ นายเพียร  ทองมา หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นหมอพื้นบ้านด้านการใช้พืชสมุนไพร และนายจรัล  แดงกระจ่าง หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นหมอพื้นบ้านด้านการใช้ปลูกและใช้พืชสมุนไพร บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555

Comment #28ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่
Posted @16 ก.พ. 55 21.53 ip : 101...77

คณะบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ได้ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่ ซึ่งในครั้งนี้ค้นพบหมอพื้นบ้านรายใหม่ จำนวน 2 ราย คือ นายเพียร  ทองมา หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นหมอพื้นบ้านด้านการใช้พืชสมุนไพร และนายจรัล  แดงกระจ่าง หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นหมอพื้นบ้านด้านการใช้ปลูกและใช้พืชสมุนไพร บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555

Comment #29ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่
Posted @16 ก.พ. 55 21.53 ip : 101...77

คณะบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ได้ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่ ซึ่งในครั้งนี้ค้นพบหมอพื้นบ้านรายใหม่ จำนวน 2 ราย คือ นายเพียร  ทองมา หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นหมอพื้นบ้านด้านการใช้พืชสมุนไพร และนายจรัล  แดงกระจ่าง หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นหมอพื้นบ้านด้านการใช้ปลูกและใช้พืชสมุนไพร บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555

Comment #30ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่
Posted @16 ก.พ. 55 21.56 ip : 101...77
Photo : , 640x480 pixel 37,741 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,051 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,899 bytes
Photo : , 640x480 pixel 37,928 bytes
Photo : , 640x480 pixel 35,969 bytes

คณะบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ได้ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่ ซึ่งในครั้งนี้ค้นพบหมอพื้นบ้านรายใหม่ จำนวน 2 ราย คือ นายเพียร  ทองมา หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นหมอพื้นบ้านด้านการใช้พืชสมุนไพร และนายจรัล  แดงกระจ่าง หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นหมอพื้นบ้านด้านการใช้ปลูกและใช้พืชสมุนไพร บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555

Comment #31ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเภสัชกรตรวจสอบคุณภาพ คุณสมบัติของสมุนไพรไทย
Posted @16 ก.พ. 55 22.08 ip : 101...77
Photo : , 640x480 pixel 45,499 bytes
Photo : , 640x480 pixel 26,024 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,883 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,543 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,768 bytes

ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเภสัชกรตรวจสอบคุณภาพ คุณสมบัติของสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ โดยคณะบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ได้ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเภสัชกรตรวจสอบคุณภาพ คุณสมบัติของสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ คือ เภสัชกรอาภัย  มาลินี เภสัชกรประจำโรงพยาบาลโคกโพธิ์ ได้ให้ความรู้และชี้แนะเกี่ยวกับการใช้พืชสมุนไพรที่ถูกต้องเหมาะสมได้คุณภาพ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555

Comment #32กำหนดหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรไทยในโรงเรียนบ้านนาเกตุ ครั
Posted @16 ก.พ. 55 22.20 ip : 101...77
Photo : , 640x480 pixel 43,082 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,603 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,922 bytes
Photo : , 640x480 pixel 44,146 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,225 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,536 bytes

คณะบุคคลได้ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนบ้านนาเกตุ ให้ความรู้โดยกำหนดหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรไทยในโรงเรียนบ้านนาเกตุ ครั้งที่ 1 มีนักเรียนเข้าร่วมศึกษาในระหว่างการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมพืชสมุนไพรไทย ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 24 คน 

Comment #33ประชุมแลกเปลี่ยนพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนา
Posted @16 ก.พ. 55 22.36 ip : 101...77
Photo : , 640x480 pixel 49,551 bytes
Photo : , 640x480 pixel 49,432 bytes
Photo : , 640x480 pixel 49,688 bytes
Photo : , 640x480 pixel 50,513 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,787 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,255 bytes

จัดประชุมแลกเปลี่ยนพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ เป้าหมายอบรม 40 คน และประสานงานกับโรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเภสัชกรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ การผลิตยาสมุนไพรที่ถูกต้อง มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 76 คน ประกอบด้วย สมาชิกชมรมพืชสมุนไพร อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) นักเรียนโรงเรียนบ้านนาเกตุ ซึ่งได้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรไทยในโรงเรียนบ้านนาเกตุ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555

Comment #34ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่
Posted @21 ก.พ. 55 15.28 ip : 180...97
Photo : , 640x480 pixel 36,112 bytes
Photo : , 640x480 pixel 35,513 bytes

คณะบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ได้ค้นหาหมอพื้นบ้านแพทย์ทางเลือกรายใหม่ จำนวน 1 ราย คือ นางเยี่ยม  คงแก้ว หมู่ที่ 1 บ้านหัวเค็ด ตำบลนาเกตุ มีความรู้ความสามารถในด้านการนวดแผนไทยและนวดแบบจับเส้น ในการรักษาอาการป่วยตามเส้นต่าง ๆ ของประชาชน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555

Comment #35ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการใ
Posted @21 ก.พ. 55 15.46 ip : 180...97
Photo : , 640x480 pixel 54,621 bytes
Photo : , 640x480 pixel 34,619 bytes
Photo : , 640x480 pixel 33,119 bytes
Photo : , 640x480 pixel 45,859 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,368 bytes
Photo : , 640x480 pixel 56,225 bytes

คณะบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ได้ไปประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการให้มีและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ หมู่ที่ 4 ณ มัสยิดบ้านคลองช้าง เพื่อชี้แจงโครงการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ แก่ประชาชนที่สนใจ จำนวน 29 คน เป็นโครงการที่สืบทอดมาจากทีมงานอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่ที่ 4 ได้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนฯ แล้วไปขยายผลต่อชุมชนทำให้มีประชาชนให้ความสนใจพอสมควรและได้นัดกันมาร่วมประชุมโดยให้คณะบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ คือ นางประภัสสร  ขวัญกะโผะ ปลัด อบต.นาเกตุ ผู้รับผิดชอบโครงการ และนายประสพพร  สังข์ทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้สนับสนุนโครงการ ชี้แจงรายละเอียดของโครงการให้ประชาชนที่มาร่วมประชุมทราบและมีมติเสนอให้ อบต.นาเกตุ จัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกและใช้พืชสมุนไพรไทยในหมู่ที่ 4 บ้านคลองช้าง ต่อจากหมู่ที่ 1 , 2 , 6 ที่ดำเนินการอยู่เดิมแล้ว ให้ขยายเข้ามาสู่หมู่บ้านคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามต่อไป วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

Comment #36หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรไทยในโรงเรียนบ้านนาเกตุและโรงเรี
Posted @29 ก.พ. 55 20.43 ip : 118...74
Photo : , 640x480 pixel 41,250 bytes
Photo : , 640x480 pixel 38,646 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,351 bytes
Photo : , 640x480 pixel 50,994 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,150 bytes
Photo : , 640x480 pixel 54,558 bytes

จัดอบรมทำหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรไทยในโรงเรียนบ้านชะเมา จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน อาจารย์ในโรงเรียนและผู้ปกครองเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม และได้เชิญเภสัชกรอาภัย  มาลินี เภสัชกรประจำโรงพยาบาลโคกโพธิ์ มาบรรยายให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเกี่ยวกับการปลูกและใช้พืชสมุนไพรที่ถูกต้อง มีกิจกรรมตอบถามแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรทำให้เด็กนักเรียนมาความเข้าใจมากขึ้น พร้อมทั้งมีการสาธิตการแปรรูปแคปซูลสมุนไพร ทำให้เด็กนักเรียนให้ความสนใจการสาธิตและทดลอง ชิมแคปซูลสมุนไพรทุกคน เมื่อเสร็จสิ้นการบรรยายและสาธิตก็ได้มีการแจกพันธุ์พืชสมุนไพรได้แก่ต้นมะรุม ต้นรางจืด หัวไพร หัวกระชาย ปุ๋ยชีวภาพ ดินปลูกต้นไม้ ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและมอบพันธุ์พืชสมุนไพรให้แก่โรงเรียนได้ปลูกในโรงเรียนเป็นแบบอย่างในโรงเรียนด้วย ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะเมา นายวร สังข์เพ็ชร ได้ให้ความอนุเคราะห์ให้คณะบุคคล อบต.นาเกตุ จัดอบรมทั้งวันแทนการจัดอบรมหลังเลิกเรียนวันละชั่วโมงเนื่องจากในพื้นที่จะต้องมีการรักษาความปลอดภัยครูและครู อาจารย์ ต้องกลับบ้านตามเวลาที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกำหนดให้ การจัดอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 111 คน วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

Comment #37อบรมหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นพืชสมุนไพรในโรงเรียน
Posted @14 มี.ค. 55 13.27 ip : 118...104
Photo : , 640x480 pixel 54,751 bytes
Photo : , 640x480 pixel 45,910 bytes
Photo : , 640x480 pixel 58,597 bytes
Photo : , 640x480 pixel 67,410 bytes
Photo : , 640x480 pixel 44,458 bytes
Photo : , 640x480 pixel 49,421 bytes

วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2555 นางนิตยา  หะยีลาเต๊ะ อาจารย์โรงเรียนบ้านนาเกตุ ได้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเกตุ จำนวน 19 คน เดินทางไปศึกษาเรียนรู้ในหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องพืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ ณ ศูนย์สมุนไพรไทยตำบลนาเกตุ ณ ที่บ้าน นายเอื้อม  ณ สงคราม ปราชญ์ชาวบ้านพืชสมุนไพร บ้านเลขที่ 120 หมู่ที่ 6 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยนายเอื้อม ณ สงคราม ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกและใช้พืชสมุนไพรพร้อมทั้งสาธิตวิธีการทำแคปซูลสมุนไพรให้แก่เด็กนักเรียนได้ทดลองทำและชิมสมุนไพร มีการตั้งคำถามจากเด็กนักเรียนซึ่งได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 

Comment #38กำหนดหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรไทยในโรงเรียนบ้านนาเกตุ ครั
Posted @19 มี.ค. 55 20.04 ip : 180...145
Photo : , 640x480 pixel 53,690 bytes
Photo : , 640x480 pixel 51,553 bytes
Photo : , 640x480 pixel 56,579 bytes
Photo : , 640x480 pixel 53,507 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,925 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,199 bytes

จัดอบรมหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรไทยในโรงเรียนบ้านนาเกตุ ครั้งที่ 2 มีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการปลูกและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชนให้แก่โรงเรียนบ้านนาเกตุ ซึ่งเป็นการร่วมกิจกรรมครั้งที่ 2 ของโรงเรียนบ้านนาเกตุ บรรยายสรรพคุณของพืชสมุนไพรโดยเภสัชกรอาภัย  มาลินี เภสัชกรประจำโรงพยาบาลโคกโพธิ์ บรรยายสมุนไพรกับเกษตรพอเพียง โดยนายจรัล  แดงกระจ่าง ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร และบรรยายพร้อมสาธิตการผลิตแคปซูลสมุนไพรโดยนายเอื้อม  ณ สงคราม ปราชญ์ชาวบ้านเรื่องพืชสมุนไพร และได้ส่งมอบพันธ์พืชสมุนไพรให้แก่นักเรียนกลับไปปลูกที่บ้านพร้อมทั้งปุ๋ยชีวภาพ และได้มอบให้โรงเรียนบ้านนาเกตุ ได้ปลูกเป็นพืชสมุนไพรในโรงเรียน มีนักเรียนและอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 82 คน ในการจัดอบรมครั้งนี้ได้ปรับเปลี่ยนเวลาในการจัดอบรมจากหลังเลิกเรียนตอนเย็นเป็นจัดอบรมในวันที่ 19 มีนาคม 2555 ทั้งวัน เนื่องจากอาจารย์ทุกท่านจะต้องกลับบ้านตามเวลาที่หน่วยรักษาความปลอดภัยกำหนดเพราะต้องรักษาความปลอดภัยระหว่างเส้นทางที่อาจารย์เดินทางกลับบ้าน และได้รับความกรุณาจากนายสนิท สิทธิเสรีสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเกตุ อนุญาตให้คณะทำงานได้จัดอบรมทั้งวัน

Comment #39คณะกรรมการบริหารโครงการติดต่อหน่วยงานรัฐและเอกชนร่วมส่งเสริมกิจก
Posted @20 มี.ค. 55 20.54 ip : 101...160
Photo : , 640x480 pixel 39,131 bytes
Photo : , 640x480 pixel 34,265 bytes
Photo : , 640x480 pixel 50,357 bytes
Photo : , 640x480 pixel 44,172 bytes
Photo : , 640x480 pixel 71,175 bytes

คณะกรรมการบริหารโครงการติดต่อหน่วยงานรัฐและเอกชนร่วมส่งเสริมกิจกรรม ประกอบด้วย นายอาภัย  มาลินี เภสัชกรประจำโรงพยาบาลโคกโพธิ์ นายจรัล  แดงกระจ่าง ปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตร นายวร  สังข์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะเมา นายสนิท  สิทธิเสรีสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเกตุ ร้านต้นไม้ดาราฎี จำหน่วยพันธุ์ไม้

Comment #40ติดตามการดำเนินงานงวดที่ 2
Posted @5 เม.ย. 55 21.49 ip : 118...133
Photo : , 640x427 pixel 30,419 bytes
Photo : , 640x427 pixel 37,518 bytes
Photo : , 640x427 pixel 33,671 bytes
Photo : , 640x427 pixel 32,579 bytes
Photo : , 640x427 pixel 29,847 bytes
Photo : , 640x427 pixel 35,673 bytes

วันที่ 2 เมษายน 2555 เวลา 9.00-12.00 น. พี่เลี้ยงติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมภูมิปัญหาท้องถิ่นเรื่องสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ  พบว่ามีการดำเนินงานไปแล้วกว่าร้อยละ 70 โดยเหลือกิจกรรมที่ต้องดำเนินงานอีก 3 กิจกรรม  คาดว่าจะสามารถปิดโครงการได้ภายในเดือนมิถุนายน 2555  พบว่ามีการดำเนินงานด้านการเงินเรียบร้อยดี  แต่เอกสารรายงาน และบันทึกการดำเนินงานยังไม่เรียบร้อย  พี่เลี้ยงแนะนำแนวทางการดำเนินงาน และมอบแบบฟอร์มการถอดบทเรียนเพื่อดำเนินการถอดบทเรียนการดำเนินโครงการ  นอกจากนี้พบว่ายังไม่มีการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดโครงการจึงแนะนำให้ดำเนินการเก็บข้อมูลตัวขี้วัดและนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินโครงการ โดยนัดหมายติดตามการดำเนินงานในพื้นที่คราวหน้า  เนื่องจากวันที่ไปติดตามฝนตกหนักไม่สามารถลงพื้นที่ได้

Comment #41ตรวจสอบคุณภาพและคุณสมบัติยาสมุนไพร
Posted @11 พ.ค. 55 10.44 ip : 113...152
Photo : , 640x480 pixel 37,418 bytes
Photo : , 640x480 pixel 36,719 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,523 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,513 bytes
 1. เชิญเภสัชกรจากโรงพยาบาลโคกโพธิ์ มาบรรยาย อธิบายและทดลองตรวจสอบคุณภาพและคุณสมบัติของยาสมุนไพร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 57 คน วันที่ 2 พฤษภาคม 2555
Comment #42ขยายเครือข่ายสู่ชมรมอาสาสมัครหมอนวดแผนไทยบำบัดโรคในชุมชนตำบลนาเก
Posted @31 พ.ค. 55 15.35 ip : 113...8

จัดกิจกรรมทำลูกประคบ น้ำมันนวด น้ำมันเหลือง ให้แก่ชมรมอาสาสมัครหมอนวดแผนไทยบำบัดโรคในชุมชนตำบลนาเกตุ วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 23 คน กลุ่มอาสาสมัครหมอนวดแผนไทย 14 คน ประชาชนทั่วไปในหมู่บ้าน 9 คน 

Comment #43ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเภสัชกรตรวจสอบคุณภาพและคุณสมบัติของสมุนไพร
Posted @31 พ.ค. 55 15.53 ip : 113...8
Photo : , 640x480 pixel 26,110 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,602 bytes
Photo : , 640x480 pixel 42,702 bytes
Photo : , 640x480 pixel 42,473 bytes
Photo : , 640x480 pixel 38,362 bytes
Photo : , 640x480 pixel 21,029 bytes

ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายเภสัชกรของโรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เข้ามาร่วมตรวจสอบติดตามการผลิตยาสมุนไพรตามโครงการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้แก่ ชมรมพืชสมุนไพรในชุมชนตำบลนาเกตุ พร้อมทั้งตรวจสอบกระบวนการผลิตยาสมุนไพรและแนะนำสุขลักษณะที่ดีในการผลิต เพื่อลดสารปนเปื่อน และตรวจสอบสารสเตรียรอยด์ในยาสมุนไพรซึ่งไม่พบสารดังกล่าว อบรมให้ความรู้ การใช้และผลิตยาสมุนไพรที่ถูกต้อง สาธิตการตรวจสอบหาสารสเตรียรอยด์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การตรวจสอบสเตรียรอยด์ในยาแผนโบราณ เพื่อให้ชุมชนสามารถเฝ้าระวังตนเองในชุมชนได้ พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองการตรวจสอบติดตามการผลิตยาสมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 30 พฤษภาคม 2555

Comment #44ประชุมเตรียมปิดโครงการ
Posted @4 มิ.ย. 55 18.30 ip : 113...9
Photo : , 720x480 pixel 88,186 bytes
Photo : , 720x480 pixel 109,017 bytes
Photo : , 720x480 pixel 79,151 bytes
Photo : , 720x480 pixel 91,914 bytes

29 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ่อทอง  พี่เลี้ยงจังหวัดปัตตานีจัดประชุมผู้รับทุนโครงการชุมชนสร้างสุขภาวะ สสส. ในจังหวัดปัตตานี ปี พ.ศ. 2554 ทุกแห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการปิดโครงการ ในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2555

Comment #45จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในก
Posted @24 ก.ค. 55 21.52 ip : 113...254

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการให้มีและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 22 คน ที่ศูนย์สมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเกตุ ได้มาตรการในการแบ่งหน้าที่ในการจัดหาวัตถุดิบของกลุ่มเพื่อผลิตเป็นแคปซูลชนิดต่าง ๆ วันที่ 24 มีนาคม 2555

Comment #46ชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้พืชสมุน
Posted @24 ก.ค. 55 21.58 ip : 113...254

ชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้พืชสมุนไพร ทำไวนิลประชาสัมพันธ์ ทำวีดีทัศน์ 30 ชุด วันที่ 28 มิถุนายน 2555

Comment #47คณะกรรมการบริหารโครงการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฯ
Posted @24 ก.ค. 55 22.33 ip : 113...254
Photo : , 640x480 pixel 50,827 bytes
Photo : , 640x480 pixel 73,577 bytes
Photo : , 640x480 pixel 73,929 bytes
Photo : , 640x480 pixel 67,771 bytes
Photo : , 640x480 pixel 66,113 bytes
Photo : , 640x480 pixel 82,693 bytes

คณะกรรมการบริหารโครงการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฯ พร้อมตัดสินการประกวดคุ้มที่เข้าร่วมกิจกรรม ผลการตัดสินดังนี้ รางวัลที่ 1 ได้แก่ คุ้มรวมใจ หมู่ที่ 6 รับเงินสด 5,000 บาท รางวัลที่ 2 ได้แก่ คุ้มสวนใยรัก หมู่ที่ 2 รับเงินสด 4,000 บาท รางวัลที่ 3 ได้แก่ คุ้มบ้านหัวเค็ด หมู่ที่ 1 รับเงินสด 3,000 บาท และรับรางวัลชมเชย 3 คุ้ม รับเงินสดคุ้มละ 1,000 บาท ได้แก่ คุ้มชะเมาร่วมใจ หมู่ที่ 2 คุ้มดอกประดู่ หมู่ที่ 1 และคุ้มไผ่มัน หมู่ที่ 6  วันที่ 12 กรกฎาคม 2555

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

« 5024
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง