โครงการหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง หมุ่ที่ 3 บ้านในปง ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 54-00-0650
รหัสโครงการ 54-01518
ชื่อโครงการ โครงการหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง หมุ่ที่ 3 บ้านในปง ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ ปิยพัทธ์ รอดคืน
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กรกฎาคม 2554 - 15 สิงหาคม 2555
งบประมาณโครงการ 200,125.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
 1. ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป จำนวน 385 คน
  ประชาชนกลุ่มเสี่ยง จำนวน 50 คน 2.  ประชาชนอายุ 60 ปี ขึ้นไป ได้รับการดูแลด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิต
 2. ต้นแบบ/แกนนำสุขภาพ จำนวน 10 คน
 3. หมู่ 3 บ้านในปงเป็นหมู่บ้านต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลดโรค มะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด 5.ภาคีเครือข่ายจาก 4 ภาคส่วน  มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรค  ลดเสี่ยง -ผู้นำชุมชน-องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น -หน่วยงานราชการ -องค์กรภาคเอกชน
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านในปง ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
จังหวัด ตรัง
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • ปิยพัทธ์ รอดคืนปิยพัทธ์ รอดคืน (Owner)
 • พี่เป้าพี่เป้า (Trainer)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

1.สร้างองค์ความรู้และสนับสนุนกิจกรรมทุกรูปแบบ แก่กลุ่มเสี่ยงเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม ลดโรค 2.สร้างหมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดโรค ลดเสี่ยงในชุมชน/จัดตั้งศูนย์เรียน 3.สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในชุมชนให้มีการจัดการสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการ

กิจกรรมหลัก
 1. เก็บข้อมูล รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อเสนอปัญหาแก่ผู้บริการทุกระดับใน  ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ระดับชุมชน ตำบล  อำเภอ
 2. จัดทำกระบวนการจัดการภาวะสุขภาพชุมชนโดยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
 3. จัดทำแผนสุขภาพชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน ผู้บริหารทุกระดับที่เกี่ยวข้อง
 4. จัดกิจกรรมทุกรูปแบบในการส่งเสริม สนับสนุน ให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรค    เรื้อรังได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น  การออกกำลังกาย  การบริโภคอาหารเพื่อลดโรค  และบริโภคอาหารที่ปลอดสารพิษ 5.ติดตามและประเมินผลโครงการ

 5. เก็บข้อมูล รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อเสนอปัญหาแก่ผู้บริการทุกระดับใน  ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ระดับชุมชน ตำบล  อำเภอ

 6. จัดทำกระบวนการจัดการภาวะสุขภาพชุมชนโดยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
 7. จัดทำแผนสุขภาพชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน ผู้บริหารทุกระดับที่เกี่ยวข้อง
 8. จัดกิจกรรมทุกรูปแบบในการส่งเสริม สนับสนุน ให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรค    เรื้อรังได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น  การออกกำลังกาย  การบริโภคอาหารเพื่อลดโรค  และบริโภคอาหารที่ปลอดสารพิษ 5.ติดตามและประเมินผลโครงการ
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (200,125.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

ยังไม่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

กิจกรรมย่อยที่ยังไม่กำหนดกิจกรรมหลัก

20 ก.ค. 2554 ประชุมคณะกรรมการและคณะที่ปรึกษาโครงการร่วมวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ 0 0.00
10 ส.ค. 2554 จัดตั้งศูนย์การเรียนร้ (คลินิกไร้พุง) 0 0.00
15 ส.ค. 2554 ประชุมสร้างความตระหนักให้กับชุมชน แจ้งให้ทราบวัตถุประสงค์ของโครงการ 0 0.00
16 ส.ค. 2554 ประชุมคณะกรรมการชุดปฏิบัติงานในพื้นที่ (อสม.) 0 0.00
17 ส.ค. 2554 ตรวจสุขภาพคัดกรองโรคแก่ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป 0 0.00
1 ก.ย. 2554 รับสมัครกลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมโครงการ 0 0.00
22 ก.ย. 2554 สรุปข้อมูลด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการและประเมินผลกิจกรรม 0 0.00
24 ก.ย. 2554 จัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม.จำนวน 10 คนที่ทำหน้าที่ติดตามเยี่ยมบ้านและดูแลพฤติกรรมด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ 0 0.00
30 ก.ย. 2554 ติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 2 และ 3 0 0.00
20 ต.ค. 2554 จัดอบรมผู้สูงอายุกลุ่มที่ 1 และอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มที่ 2 ,3 เรื่อง พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเพื่อลดโรค และลดภาวะแทรกซ้อนของโรค 0 0.00
31 ต.ค. 2554 ติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 2 และ 3 0 0.00
15 พ.ย. 2554 ประชุมผู้เข้าร่วมโครงการให้ความรู้เรื่องพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม 0 0.00
30 พ.ย. 2554 ติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 2 และ 3 0 0.00
20 ธ.ค. 2554 จัดอบรมต้นแบบ/แกนนำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ 0 0.00
21 ธ.ค. 2554 ตรวจสุขภาพ 3 เดือน/ครั้ง เพื่อประเมินความก้าวหน้าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ 0 0.00
22 ธ.ค. 2554 สรุปข้อมูลด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการและประเมินผลกิจกรรม 0 0.00
25 ธ.ค. 2554 จัดอบรมแกนนำครัวเรือนต้นแบบเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษ 0 0.00
31 ธ.ค. 2554 ติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 2 และ 3 0 0.00
1 ม.ค. 2555 จัดตั้งชมรมออกกำลังกายในชุมชน 0 0.00
31 ม.ค. 2555 ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 0 0.00
รวม 0.00 0 20 0.00 8 0.00

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (200,125.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (0.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ปิยพัทธ์ รอดคืน ปิยพัทธ์ รอดคืน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 19:58 น.

รายงานความก้าวหน้า
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
3 มี.ค. 2555 ส.๑.doc พี่เป้า ดาวน์โหลด
3 มี.ค. 2555 ส.๒.doc พี่เป้า ดาวน์โหลด
รายงานการเงิน
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
3 มี.ค. 2555 ง๑.บ้านในปง.doc พี่เป้า ดาวน์โหลด
รายงานการติดตาม
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
14 ก.พ. 2555 54-00-0650(1)ตรัง.doc chonpadae ดาวน์โหลด
3 มี.ค. 2555 บ้านในปง.doc พี่เป้า ดาวน์โหลด

รายงานกิจกรรมจากพื้นที่

Comment #1ประชุมคณะกรรมการโครงการ/ที่ปรึกษาโครงการหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีด้
Posted @12 พ.ย. 54 15.34 ip : 115...132
Photo : , 640x480 pixel 46,993 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,215 bytes
Photo : , 640x480 pixel 49,893 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,752 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,451 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,381 bytes

ประชุมคณะกรรมการโครงการ/ที่ปรึกษาโครงการหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง หมุ่ที่ 3 บ้านในปง ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรังจำนวน 20 คน ในวัยที่ 5 สิงหาคม 2554 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงามตามปฏิทินกิจกรรมของโครงการ

Comment #2จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้(คลินิกไร้พุง)ในสถานบริการ
Posted @12 พ.ย. 54 20.46 ip : 223...18
Photo : , 640x480 pixel 29,779 bytes
Photo : , 640x480 pixel 34,166 bytes
Photo : , 640x480 pixel 27,229 bytes
Photo : , 640x480 pixel 29,829 bytes
Photo : , 640x480 pixel 31,858 bytes
Photo : , 640x480 pixel 30,398 bytes

วันที่ 10 สิงหาคม 2554 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้(คลินิกไร้พุง)ในสถานบริการ เพื่อให้บริการผู้เข้าร่วมโครงการฯและประชาชนทั่วไป

Comment #3วันที่ 15 สิงหาคม 2554 ประชุมเตรียมความพร้อมของชุมชน
Posted @13 พ.ย. 54 19.00 ip : 223...109
Photo : , 640x480 pixel 44,500 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,142 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,741 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,078 bytes

วันที่ 15 สิงหาคม 2554 ประชุมแกนนำครอบครัว ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านในปง  เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชน  และแจ้งให้ทราบวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

Comment #4วันที่ 16 สิงหาคม 2554 ประชุมคณะทำงานชุดปฏิบัติการในพื้นที่ (อสม
Posted @13 พ.ย. 54 19.15 ip : 223...109
Photo : , 640x480 pixel 47,181 bytes
Photo : , 640x480 pixel 38,861 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,371 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,055 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,949 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,391 bytes

วันที่ 16 สิงหาคม 2554 ประชุมคณะทำงานชุดปฏิบัติการในพื้นที่ (อสม.)และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ณ สถานีอนามัยบ้านในปง เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกให้บริการ ตรวจสุขภาพประจำปีแก่ประชาชน อายุ 35 ปีขึ้นไป  เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมโครงการ

Comment #5วันที่ 17-31 สิงหาคม 2554 ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ประชาชนอ
Posted @13 พ.ย. 54 19.28 ip : 223...109
Photo : , 640x480 pixel 34,506 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,126 bytes
Photo : , 640x480 pixel 34,288 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,660 bytes
Photo : , 640x480 pixel 86,470 bytes
Photo : , 640x480 pixel 60,672 bytes

วันที่  17-31 สิงหาคม 2554 ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยง  ให้บริการทั้งในชุมชนและในสถานบริการ โดย อสม.และเจ้าหน้าทีสาธารณสุข 

Comment #6ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปีขึ้นไป เรื่องการ
Posted @15 พ.ย. 54 20.28 ip : 223...209
Photo : , 640x853 pixel 70,492 bytes
Photo : , 640x480 pixel 54,442 bytes
Photo : , 640x480 pixel 36,434 bytes
Photo : , 640x480 pixel 51,826 bytes
Photo : , 640x480 pixel 56,901 bytes
Photo : , 640x480 pixel 53,273 bytes

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปีขึ้นไปที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน ณ สถานีนามัยบ้านในปง เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

Comment #7ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปีขึ้นไป เรื่องการ
Posted @15 พ.ย. 54 21.07 ip : 223...209
Photo : , 640x480 pixel 52,969 bytes
Photo : , 640x480 pixel 56,151 bytes
Photo : , 640x480 pixel 54,828 bytes
Photo : , 640x480 pixel 52,223 bytes
Photo : , 640x480 pixel 50,875 bytes
Photo : , 640x480 pixel 54,694 bytes

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 คน ณ สถานีอนามัยบ้านในปง เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ,การสาธิตการออกกำลังกายวิธีฤาษีดัดตน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลวังวิเศษ)

Comment #8วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเกษตรอ
Posted @1 มี.ค. 55 14.43 ip : 118...61
Photo : , 640x480 pixel 44,432 bytes
Photo : , 640x480 pixel 49,372 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,875 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,616 bytes
Photo : , 640x480 pixel 49,074 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,689 bytes

วันที่ 28  กุมภาพันธ์  2555  ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเกษตรอินทรีย์  แก่ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน  50  คน  ณ  สถานีอนามัยบ้านในปง  เพื่อจัดตั้งกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษและสมุนไพร  ในชุมชนหมู่ที่  3  บ้านในปง  และจัดทำแปลงผักปลอดสารพิษและสมุนไพรสาธิตในสถานีอนามัยบ้านในปง  โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ  พัฒนากรตำบลอ่าวตง  ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลอ่าวตง  และประธานศูนย์เกษตรฯตำบลอ่าวตง  ในการประชุมครั้งนี้ได้รับการติดตามโครงการโดยคุณสายัณห์  ชูฤทธิ์  พีเลี้ยงโครงการ

Comment #9อบรมผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุเรื่องพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
Posted @13 ก.ค. 55 12.16 ip : 118...221
Photo : , 640x480 pixel 38,338 bytes
Photo : , 640x480 pixel 37,681 bytes
Photo : , 640x480 pixel 45,869 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,204 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,483 bytes
Photo : , 640x480 pixel 39,145 bytes

วันที่  12  กรกฎาคม  2555 จัดอบรมผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ  จำนวน  63  คน เรื่องพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเพื่อลดโรคและภาวะแทรกซ้อน  ณ  ห้องประชุมร้อยชั้นพันวัง 2 โดยได้รับสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใปง  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่าวตง

รายงานกิจกรรมจากพี่เลี้ยง

Comment #1จัดอบรมให้ความร้เรื่องเกษตรอินทรีย์/สมุนไพร
Posted @3 มี.ค. 55 21.56 ip : 110...113
Photo : , 1000x750 pixel 126,691 bytes
Photo : , 1000x750 pixel 118,106 bytes
Photo : , 1000x752 pixel 94,229 bytes
Photo : , 1000x750 pixel 118,902 bytes
Photo : , 1000x750 pixel 140,175 bytes

เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ.๕๕ พื้นที่บ้านในปง จัดฝึกอบรมให้ความร้แก่กล่มเป้าหมาย แกนนำครัวเรือนต้นแบบปรับเลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ๕๐ คน/ครัวเรือน ขอให้แกนนำในการบริหารโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นำความร้ไปใช้ในชีวิตประตำวัน

Comment #2ฝึกอบรมให้ความรู้แกนนำครัวเรือนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อจัดตั้งชม
Posted @7 พ.ค. 55 19.07 ip : 110...27
Photo : , 450x337 pixel 23,588 bytes
Photo : , 450x337 pixel 27,624 bytes
Photo : , 450x337 pixel 27,884 bytes
Photo : , 438x328 pixel 25,320 bytes

เป็นกิจกรรมให้ความรู้แกนนำครัวเรือนต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อจัดตั้งชมรมปลูกผักปลอดสารพิษในครัวเรือและชุมชน กล่มเป้าหมายจำนวน ๕๐ คน และได้มอบพันธุ์ผักเพื่อให้ครัวเรือเป้าหมายนำไปปลูกบริเวณครัวเรือน