โครงการหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง หมุ่ที่ 3 บ้านในปง ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่

by ปิยพัทธ์ รอดคืน @27 ส.ค. 54 19.58 ( IP : 119...37 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 54-00-0650
รหัสโครงการ 54-01518
ชื่อโครงการ โครงการหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง หมุ่ที่ 3 บ้านในปง ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ ปิยพัทธ์ รอดคืน
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กรกฎาคม 2554 - 15 สิงหาคม 2555
งบประมาณโครงการ 200,125.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
 1. ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป จำนวน 385 คน
  ประชาชนกลุ่มเสี่ยง จำนวน 50 คน 2.  ประชาชนอายุ 60 ปี ขึ้นไป ได้รับการดูแลด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิต
 2. ต้นแบบ/แกนนำสุขภาพ จำนวน 10 คน
 3. หมู่ 3 บ้านในปงเป็นหมู่บ้านต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลดโรค มะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด 5.ภาคีเครือข่ายจาก 4 ภาคส่วน  มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรค  ลดเสี่ยง -ผู้นำชุมชน-องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น -หน่วยงานราชการ -องค์กรภาคเอกชน
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านในปง ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
จังหวัด ตรัง
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • ปิยพัทธ์ รอดคืนปิยพัทธ์ รอดคืน(Owner)
 • พี่เป้าพี่เป้า(Trainer)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

1.สร้างองค์ความรู้และสนับสนุนกิจกรรมทุกรูปแบบ แก่กลุ่มเสี่ยงเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม ลดโรค 2.สร้างหมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดโรค ลดเสี่ยงในชุมชน/จัดตั้งศูนย์เรียน 3.สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในชุมชนให้มีการจัดการสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการ

กิจกรรมหลัก
 1. เก็บข้อมูล รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อเสนอปัญหาแก่ผู้บริการทุกระดับใน  ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ระดับชุมชน ตำบล  อำเภอ
 2. จัดทำกระบวนการจัดการภาวะสุขภาพชุมชนโดยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
 3. จัดทำแผนสุขภาพชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน ผู้บริหารทุกระดับที่เกี่ยวข้อง
 4. จัดกิจกรรมทุกรูปแบบในการส่งเสริม สนับสนุน ให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรค    เรื้อรังได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น  การออกกำลังกาย  การบริโภคอาหารเพื่อลดโรค  และบริโภคอาหารที่ปลอดสารพิษ 5.ติดตามและประเมินผลโครงการ

 5. เก็บข้อมูล รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อเสนอปัญหาแก่ผู้บริการทุกระดับใน  ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ระดับชุมชน ตำบล  อำเภอ

 6. จัดทำกระบวนการจัดการภาวะสุขภาพชุมชนโดยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
 7. จัดทำแผนสุขภาพชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน ผู้บริหารทุกระดับที่เกี่ยวข้อง
 8. จัดกิจกรรมทุกรูปแบบในการส่งเสริม สนับสนุน ให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรค    เรื้อรังได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น  การออกกำลังกาย  การบริโภคอาหารเพื่อลดโรค  และบริโภคอาหารที่ปลอดสารพิษ 5.ติดตามและประเมินผลโครงการ
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (200,125.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรมหลัก

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกกิจกรรมหลัก (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (200,125.00 บาท)

รายงานความก้าวหน้า
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
3 มี.ค. 2555 ส.๑.doc พี่เป้า ดาวน์โหลด
3 มี.ค. 2555 ส.๒.doc พี่เป้า ดาวน์โหลด
รายงานการเงิน
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
3 มี.ค. 2555 ง๑.บ้านในปง.doc พี่เป้า ดาวน์โหลด
รายงานการติดตาม
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
14 ก.พ. 2555 54-00-0650(1)ตรัง.doc chonpadae ดาวน์โหลด
3 มี.ค. 2555 บ้านในปง.doc พี่เป้า ดาวน์โหลด
วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
29 พฤศจิกายน 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยปิยพัทธ์ รอดคืนปิยพัทธ์ รอดคืนเมื่อ 28 สิงหาคม 2554 11:58:42
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมผู้สูงอายุกลุ่มที่ 1 และอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มที่ 2 ,3 เรื่อง พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเพื่อลดโรค และลดภาวะแทรกซ้อนของโรค

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จัดอบรมผู้สูงอายุกลุ่มที่ 1 และอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มที่ 2 ,3  จำนวน 63 คน เรื่อง พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเพื่อลดโรค และลดภาวะแทรกซ้อนของโรค

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดอบรมผู้สูงอายุกลุ่มที่ 1 และอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มที่ 2 ,3  จำนวน 63 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดอบรมผู้สูงอายุกลุ่มที่ 1 และอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มที่ 2 ,3  จำนวน 63 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จัดอบรมผู้สูงอายุกลุ่มที่ 1 และอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มที่ 2 ,3  จำนวน 63 คน มีความรู้เรื่อง พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเพื่อลดโรค และลดภาวะแทรกซ้อนของโรค

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
22 พฤศจิกายน 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยปิยพัทธ์ รอดคืนปิยพัทธ์ รอดคืนเมื่อ 28 สิงหาคม 2554 11:52:16
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม.จำนวน 10 คนที่ทำหน้าที่ติดตามเยี่ยมบ้านและดูแลพฤติกรรมด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม.จำนวน 10 คนที่ทำหน้าที่ติดตามเยี่ยมบ้านและดูแลพฤติกรรมด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม.จำนวน 10 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม.จำนวน 10 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

อสม.มีความร้ในการเยี่ยมบ้านและดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
15 พฤศจิกายน 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพี่เป้าพี่เป้าเมื่อ 4 มีนาคม 2555 09:51:00
Project trainer

ชื่อกิจกรรม : ประชุมผู้เข้าร่วมโครงการให้ความรู้เรื่องพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชุมผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คนเพื่อให้ความรู้เรื่องพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะ 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมผู้เข้าร่วมโครงการให้ความรู้เรื่องพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะ จำนวน ๕๐ คน 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมผู้เข้าร่วมโครงการให้ความรู้เรื่องพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะ จำนวน ๕๐ คน 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ประชุมผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๕๐ คนมีความรู้เรื่องพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะ /ดูแลสุขภาพ,บริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ/จัดทำตารางเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
16 สิงหาคม 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพี่เป้าพี่เป้าเมื่อ 4 มีนาคม 2555 09:10:59
Project trainer

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการชุดปฏิบัติงานในพื้นที่ (อสม.)

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จัดประชุมคณะกรรมการชุดปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อชี้แจงขั้นตอนการให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนกล่มเสี่ยง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดประชุมคณะกรรมการชุดปฏิบัติงานในพื้นที่ (อสม.)จำนวน ๑๐ คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดประชุมคณะกรรมการชุดปฏิบัติงานในพื้นที่ (อสม.)จำนวน ๑๐ คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จัดประชุมคณะกรรมการชุดปฏิบัติงานในพื้นที่ ทราบขั้นตอนการให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนกล่มเสี่ยง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
16 สิงหาคม 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยปิยพัทธ์ รอดคืนปิยพัทธ์ รอดคืนเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2554 21:29:57
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ตรวจสุขภาพคัดกรองโรคแก่ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการ/เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสถานีอนามัยบ้านในปง ได้ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี แก่กล่มเป้าหมาย อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป เพื่อตรวจสอบคัดกรองโรคและค้นหากลุ่มเสี่ย

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะทำงานโครงการ/เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสถานีอนามัยบ้านในปง ได้ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี แก่กล่มเป้าหมาย อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป เพื่อตรวจสอบคัดกรองโรคและค้นหากลุ่มเสี่ยง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานโครงการ/เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสถานีอนามัยบ้านในปง ได้ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี แก่กล่มเป้าหมาย อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป เพื่อตรวจสอบคัดกรองโรคและค้นหากลุ่มเสี่ย

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะทำงานโครงการ/เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสถานีอนามัยบ้านในปง ได้ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี แก่กล่มเป้าหมาย อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป เพื่อตรวจสอบคัดกรองโรคและค้นหากลุ่มเสี่ย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
15 สิงหาคม 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยปิยพัทธ์ รอดคืนปิยพัทธ์ รอดคืนเมื่อ 28 สิงหาคม 2554 11:32:01
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสร้างความตระหนักให้กับชุมชน แจ้งให้ทราบวัตถุประสงค์ของโครงการ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แจ้งให้ทราบวัตถุประสงค์ของโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดประชุมกล่มเป้าหมาย จำนวน ๑๘๙ คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดประชุมกล่มเป้าหมาย จำนวน ๑๘๙ คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

กล่มเป้าหมายทราบวัตถุประสงค์ของโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
15 สิงหาคม 2554 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยวินิจ ชุมนูรักษ์วินิจ ชุมนูรักษ์เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2555 15:28:09
แก้ไขโดย วินิจ ชุมนูรักษ์ เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2555 15:33:42 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสร้างความตระหนักให้กับชุมชน แจ้งให้ทราบวัตถุประสงค์ของโครงการ

 • photo ประชุมสร้างความตระหนักให้กับชุมชน แจ้งให้ทราบวัตถุประสงค์ของโครงการประชุมสร้างความตระหนักให้กับชุมชน แจ้งให้ทราบวัตถุประสงค์ของโครงการ
 • photo ประชุมสร้างความตระหนักให้กับชุมชน แจ้งให้ทราบวัตถุประสงค์ของโครงการประชุมสร้างความตระหนักให้กับชุมชน แจ้งให้ทราบวัตถุประสงค์ของโครงการ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

1.ชี้แจงวัตถุประสงค์ โครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ 2.ชี้แจงแผนการดำเนินงาน 3.พัฒนาศักยภาพทีมงานในการบริหารจัดการโครงการ การบริหารการเงิน 4.รับฟังความเห็นของคณะทำงานและทบทวนสถานการณ์สุขภาวะในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.คณะทำงาน ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจวัตถุประสงค์ โครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ 2.ผู้เข้าร่วมรับทราบและมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานและตัดสินใจร่วม 3.ทีมงานมีความรู้การบริหารจัดการโครงการ การบริหารการเงิน การแบ่งงานกันทำ 4.คณะทำงาน และผู้เข้าร่วมได้ทบทวนสถานการณ์สุขภาวะ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมสร้างความตระหนักให้กับชุมชน แจ้งให้ทราบวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ความรู้เรื่องพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔  ประชุมชี้แจงความเป็นมา และวัตถุประสงค์โครงการให้กับชุมชน ณ  ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านในปง  ตำบลอ่าวตง  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.คณะทำงาน ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจวัตถุประสงค์ โครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ 2.ผู้เข้าร่วมรับทราบและมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานและตัดสินใจร่วม 3.ทีมงานมีความรู้การบริหารจัดการโครงการ การบริหารการเงิน การแบ่งงานกันทำ 4.คณะทำงาน และผู้เข้าร่วมได้ทบทวนสถานการณ์สุขภาวะ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ควรมีการประชุมทำความเข้าใจ และนำเสนอผลการดำเนินงาน และทบทวนผลการดำเนินงานเป็นระยะ

10 สิงหาคม 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพี่เป้าพี่เป้าเมื่อ 4 มีนาคม 2555 09:01:29
Project trainer

ชื่อกิจกรรม : จัดตั้งศูนย์การเรียนร้ (คลินิกไร้พุง)

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในสถานบริการ(คลินิกไร้พุง)๑ แห่ง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในสถานบริการ(คลินิกไร้พุง)๑ แห่ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในสถานบริการ(คลินิกไร้พุง)๑ แห่ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีศูนย์การเรียนรู้ในสถานบริการ(คลินิกไร้พุง)๑ แห่ง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
5 สิงหาคม 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยปิยพัทธ์ รอดคืนปิยพัทธ์ รอดคืนเมื่อ 28 สิงหาคม 2554 11:22:17
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการและคณะที่ปรึกษาโครงการร่วมวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แผนการดำเนินงานตามโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดประชุมคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา/จำนวน๒๐ คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดประชุมคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา/จำนวน๒๐ คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้แผนการดำเนินงานตามโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock

รายงานกิจกรรมจากพื้นที่

Comment #1ประชุมคณะกรรมการโครงการ/ที่ปรึกษาโครงการหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีด้
Posted @12 พ.ย. 54 15.34 ip : 115...132
Photo : , 640x480 pixel 46,993 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,215 bytes
Photo : , 640x480 pixel 49,893 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,752 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,451 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,381 bytes

ประชุมคณะกรรมการโครงการ/ที่ปรึกษาโครงการหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง หมุ่ที่ 3 บ้านในปง ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรังจำนวน 20 คน ในวัยที่ 5 สิงหาคม 2554 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงามตามปฏิทินกิจกรรมของโครงการ

Comment #2จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้(คลินิกไร้พุง)ในสถานบริการ
Posted @12 พ.ย. 54 20.46 ip : 223...18
Photo : , 640x480 pixel 29,779 bytes
Photo : , 640x480 pixel 34,166 bytes
Photo : , 640x480 pixel 27,229 bytes
Photo : , 640x480 pixel 29,829 bytes
Photo : , 640x480 pixel 31,858 bytes
Photo : , 640x480 pixel 30,398 bytes

วันที่ 10 สิงหาคม 2554 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้(คลินิกไร้พุง)ในสถานบริการ เพื่อให้บริการผู้เข้าร่วมโครงการฯและประชาชนทั่วไป

Comment #3วันที่ 15 สิงหาคม 2554 ประชุมเตรียมความพร้อมของชุมชน
Posted @13 พ.ย. 54 19.00 ip : 223...109
Photo : , 640x480 pixel 44,500 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,142 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,741 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,078 bytes

วันที่ 15 สิงหาคม 2554 ประชุมแกนนำครอบครัว ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านในปง  เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชน  และแจ้งให้ทราบวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

Comment #4วันที่ 16 สิงหาคม 2554 ประชุมคณะทำงานชุดปฏิบัติการในพื้นที่ (อสม
Posted @13 พ.ย. 54 19.15 ip : 223...109
Photo : , 640x480 pixel 47,181 bytes
Photo : , 640x480 pixel 38,861 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,371 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,055 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,949 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,391 bytes

วันที่ 16 สิงหาคม 2554 ประชุมคณะทำงานชุดปฏิบัติการในพื้นที่ (อสม.)และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ณ สถานีอนามัยบ้านในปง เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกให้บริการ ตรวจสุขภาพประจำปีแก่ประชาชน อายุ 35 ปีขึ้นไป  เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมโครงการ

Comment #5วันที่ 17-31 สิงหาคม 2554 ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ประชาชนอ
Posted @13 พ.ย. 54 19.28 ip : 223...109
Photo : , 640x480 pixel 34,506 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,126 bytes
Photo : , 640x480 pixel 34,288 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,660 bytes
Photo : , 640x480 pixel 86,470 bytes
Photo : , 640x480 pixel 60,672 bytes

วันที่  17-31 สิงหาคม 2554 ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยง  ให้บริการทั้งในชุมชนและในสถานบริการ โดย อสม.และเจ้าหน้าทีสาธารณสุข 

Comment #6ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปีขึ้นไป เรื่องการ
Posted @15 พ.ย. 54 20.28 ip : 223...209
Photo : , 640x853 pixel 70,492 bytes
Photo : , 640x480 pixel 54,442 bytes
Photo : , 640x480 pixel 36,434 bytes
Photo : , 640x480 pixel 51,826 bytes
Photo : , 640x480 pixel 56,901 bytes
Photo : , 640x480 pixel 53,273 bytes

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปีขึ้นไปที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน ณ สถานีนามัยบ้านในปง เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

Comment #7ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปีขึ้นไป เรื่องการ
Posted @15 พ.ย. 54 21.07 ip : 223...209
Photo : , 640x480 pixel 52,969 bytes
Photo : , 640x480 pixel 56,151 bytes
Photo : , 640x480 pixel 54,828 bytes
Photo : , 640x480 pixel 52,223 bytes
Photo : , 640x480 pixel 50,875 bytes
Photo : , 640x480 pixel 54,694 bytes

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 คน ณ สถานีอนามัยบ้านในปง เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ,การสาธิตการออกกำลังกายวิธีฤาษีดัดตน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลวังวิเศษ)

Comment #8วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเกษตรอ
Posted @1 มี.ค. 55 14.43 ip : 118...61
Photo : , 640x480 pixel 44,432 bytes
Photo : , 640x480 pixel 49,372 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,875 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,616 bytes
Photo : , 640x480 pixel 49,074 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,689 bytes

วันที่ 28  กุมภาพันธ์  2555  ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเกษตรอินทรีย์  แก่ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน  50  คน  ณ  สถานีอนามัยบ้านในปง  เพื่อจัดตั้งกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษและสมุนไพร  ในชุมชนหมู่ที่  3  บ้านในปง  และจัดทำแปลงผักปลอดสารพิษและสมุนไพรสาธิตในสถานีอนามัยบ้านในปง  โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ  พัฒนากรตำบลอ่าวตง  ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลอ่าวตง  และประธานศูนย์เกษตรฯตำบลอ่าวตง  ในการประชุมครั้งนี้ได้รับการติดตามโครงการโดยคุณสายัณห์  ชูฤทธิ์  พีเลี้ยงโครงการ

Comment #9อบรมผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุเรื่องพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
Posted @13 ก.ค. 55 12.16 ip : 118...221
Photo : , 640x480 pixel 38,338 bytes
Photo : , 640x480 pixel 37,681 bytes
Photo : , 640x480 pixel 45,869 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,204 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,483 bytes
Photo : , 640x480 pixel 39,145 bytes

วันที่  12  กรกฎาคม  2555 จัดอบรมผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ  จำนวน  63  คน เรื่องพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเพื่อลดโรคและภาวะแทรกซ้อน  ณ  ห้องประชุมร้อยชั้นพันวัง 2 โดยได้รับสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใปง  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่าวตง

รายงานกิจกรรมจากพี่เลี้ยง

Comment #1จัดอบรมให้ความร้เรื่องเกษตรอินทรีย์/สมุนไพร
Posted @3 มี.ค. 55 21.56 ip : 110...113
Photo : , 1000x750 pixel 126,691 bytes
Photo : , 1000x750 pixel 118,106 bytes
Photo : , 1000x752 pixel 94,229 bytes
Photo : , 1000x750 pixel 118,902 bytes
Photo : , 1000x750 pixel 140,175 bytes

เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ.๕๕ พื้นที่บ้านในปง จัดฝึกอบรมให้ความร้แก่กล่มเป้าหมาย แกนนำครัวเรือนต้นแบบปรับเลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ๕๐ คน/ครัวเรือน ขอให้แกนนำในการบริหารโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นำความร้ไปใช้ในชีวิตประตำวัน

Comment #2ฝึกอบรมให้ความรู้แกนนำครัวเรือนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อจัดตั้งชม
Posted @7 พ.ค. 55 19.07 ip : 110...27
Photo : , 450x337 pixel 23,588 bytes
Photo : , 450x337 pixel 27,624 bytes
Photo : , 450x337 pixel 27,884 bytes
Photo : , 438x328 pixel 25,320 bytes

เป็นกิจกรรมให้ความรู้แกนนำครัวเรือนต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อจัดตั้งชมรมปลูกผักปลอดสารพิษในครัวเรือและชุมชน กล่มเป้าหมายจำนวน ๕๐ คน และได้มอบพันธุ์ผักเพื่อให้ครัวเรือเป้าหมายนำไปปลูกบริเวณครัวเรือน

Comment #1ประชุมคณะกรรมการโครงการ/ที่ปรึกษาโครงการหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีด้
Posted @12 พ.ย. 54 15.34 ip : 115...132
Photo : , 640x480 pixel 46,993 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,215 bytes
Photo : , 640x480 pixel 49,893 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,752 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,451 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,381 bytes

ประชุมคณะกรรมการโครงการ/ที่ปรึกษาโครงการหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง หมุ่ที่ 3 บ้านในปง ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรังจำนวน 20 คน ในวัยที่ 5 สิงหาคม 2554 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงามตามปฏิทินกิจกรรมของโครงการ

Comment #2จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้(คลินิกไร้พุง)ในสถานบริการ
Posted @12 พ.ย. 54 20.46 ip : 223...18
Photo : , 640x480 pixel 29,779 bytes
Photo : , 640x480 pixel 34,166 bytes
Photo : , 640x480 pixel 27,229 bytes
Photo : , 640x480 pixel 29,829 bytes
Photo : , 640x480 pixel 31,858 bytes
Photo : , 640x480 pixel 30,398 bytes

วันที่ 10 สิงหาคม 2554 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้(คลินิกไร้พุง)ในสถานบริการ เพื่อให้บริการผู้เข้าร่วมโครงการฯและประชาชนทั่วไป

Comment #3วันที่ 15 สิงหาคม 2554 ประชุมเตรียมความพร้อมของชุมชน
Posted @13 พ.ย. 54 19.00 ip : 223...109
Photo : , 640x480 pixel 44,500 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,142 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,741 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,078 bytes

วันที่ 15 สิงหาคม 2554 ประชุมแกนนำครอบครัว ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านในปง  เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชน  และแจ้งให้ทราบวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

Comment #4วันที่ 16 สิงหาคม 2554 ประชุมคณะทำงานชุดปฏิบัติการในพื้นที่ (อสม
Posted @13 พ.ย. 54 19.15 ip : 223...109
Photo : , 640x480 pixel 47,181 bytes
Photo : , 640x480 pixel 38,861 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,371 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,055 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,949 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,391 bytes

วันที่ 16 สิงหาคม 2554 ประชุมคณะทำงานชุดปฏิบัติการในพื้นที่ (อสม.)และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ณ สถานีอนามัยบ้านในปง เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกให้บริการ ตรวจสุขภาพประจำปีแก่ประชาชน อายุ 35 ปีขึ้นไป  เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมโครงการ

Comment #5วันที่ 17-31 สิงหาคม 2554 ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ประชาชนอ
Posted @13 พ.ย. 54 19.28 ip : 223...109
Photo : , 640x480 pixel 34,506 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,126 bytes
Photo : , 640x480 pixel 34,288 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,660 bytes
Photo : , 640x480 pixel 86,470 bytes
Photo : , 640x480 pixel 60,672 bytes

วันที่  17-31 สิงหาคม 2554 ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยง  ให้บริการทั้งในชุมชนและในสถานบริการ โดย อสม.และเจ้าหน้าทีสาธารณสุข 

Comment #6ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปีขึ้นไป เรื่องการ
Posted @15 พ.ย. 54 20.28 ip : 223...209
Photo : , 640x853 pixel 70,492 bytes
Photo : , 640x480 pixel 54,442 bytes
Photo : , 640x480 pixel 36,434 bytes
Photo : , 640x480 pixel 51,826 bytes
Photo : , 640x480 pixel 56,901 bytes
Photo : , 640x480 pixel 53,273 bytes

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปีขึ้นไปที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน ณ สถานีนามัยบ้านในปง เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

Comment #7ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปีขึ้นไป เรื่องการ
Posted @15 พ.ย. 54 21.07 ip : 223...209
Photo : , 640x480 pixel 52,969 bytes
Photo : , 640x480 pixel 56,151 bytes
Photo : , 640x480 pixel 54,828 bytes
Photo : , 640x480 pixel 52,223 bytes
Photo : , 640x480 pixel 50,875 bytes
Photo : , 640x480 pixel 54,694 bytes

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 คน ณ สถานีอนามัยบ้านในปง เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ,การสาธิตการออกกำลังกายวิธีฤาษีดัดตน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลวังวิเศษ)

Comment #8วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเกษตรอ
Posted @1 มี.ค. 55 14.43 ip : 118...61
Photo : , 640x480 pixel 44,432 bytes
Photo : , 640x480 pixel 49,372 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,875 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,616 bytes
Photo : , 640x480 pixel 49,074 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,689 bytes

วันที่ 28  กุมภาพันธ์  2555  ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเกษตรอินทรีย์  แก่ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน  50  คน  ณ  สถานีอนามัยบ้านในปง  เพื่อจัดตั้งกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษและสมุนไพร  ในชุมชนหมู่ที่  3  บ้านในปง  และจัดทำแปลงผักปลอดสารพิษและสมุนไพรสาธิตในสถานีอนามัยบ้านในปง  โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ  พัฒนากรตำบลอ่าวตง  ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลอ่าวตง  และประธานศูนย์เกษตรฯตำบลอ่าวตง  ในการประชุมครั้งนี้ได้รับการติดตามโครงการโดยคุณสายัณห์  ชูฤทธิ์  พีเลี้ยงโครงการ

Comment #9จัดอบรมให้ความร้เรื่องเกษตรอินทรีย์/สมุนไพร
Posted @3 มี.ค. 55 21.56 ip : 110...113
Photo : , 1000x750 pixel 126,691 bytes
Photo : , 1000x750 pixel 118,106 bytes
Photo : , 1000x752 pixel 94,229 bytes
Photo : , 1000x750 pixel 118,902 bytes
Photo : , 1000x750 pixel 140,175 bytes

เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ.๕๕ พื้นที่บ้านในปง จัดฝึกอบรมให้ความร้แก่กล่มเป้าหมาย แกนนำครัวเรือนต้นแบบปรับเลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ๕๐ คน/ครัวเรือน ขอให้แกนนำในการบริหารโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นำความร้ไปใช้ในชีวิตประตำวัน

Comment #10ฝึกอบรมให้ความรู้แกนนำครัวเรือนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อจัดตั้งชม
Posted @7 พ.ค. 55 19.07 ip : 110...27
Photo : , 450x337 pixel 23,588 bytes
Photo : , 450x337 pixel 27,624 bytes
Photo : , 450x337 pixel 27,884 bytes
Photo : , 438x328 pixel 25,320 bytes

เป็นกิจกรรมให้ความรู้แกนนำครัวเรือนต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อจัดตั้งชมรมปลูกผักปลอดสารพิษในครัวเรือและชุมชน กล่มเป้าหมายจำนวน ๕๐ คน และได้มอบพันธุ์ผักเพื่อให้ครัวเรือเป้าหมายนำไปปลูกบริเวณครัวเรือน

Comment #11อบรมผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุเรื่องพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
Posted @13 ก.ค. 55 12.16 ip : 118...221
Photo : , 640x480 pixel 38,338 bytes
Photo : , 640x480 pixel 37,681 bytes
Photo : , 640x480 pixel 45,869 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,204 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,483 bytes
Photo : , 640x480 pixel 39,145 bytes

วันที่  12  กรกฎาคม  2555 จัดอบรมผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ  จำนวน  63  คน เรื่องพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเพื่อลดโรคและภาวะแทรกซ้อน  ณ  ห้องประชุมร้อยชั้นพันวัง 2 โดยได้รับสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใปง  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่าวตง

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

« 7247
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง