โครงการหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง หมุ่ที่ 3 บ้านในปง ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ 54-01518
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง หมุ่ที่ 3 บ้านในปง ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กรกฎาคม 2554 - 15 สิงหาคม 2555
งบประมาณ 200,125.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ปิยพัทธ์ รอดคืน
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านในปง ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • ปิยพัทธ์ รอดคืนปิยพัทธ์ รอดคืน (Owner)  
 • พี่เป้าพี่เป้า (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (200,125.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จเป้าหมาย 1 ปี

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
20 ก.ค. 54 ประชุมคณะกรรมการและคณะที่ปรึกษาโครงการร่วมวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ 0 0.00 -
10 ส.ค. 54 จัดตั้งศูนย์การเรียนร้ (คลินิกไร้พุง) 0 0.00 -
15 ส.ค. 54 ประชุมสร้างความตระหนักให้กับชุมชน แจ้งให้ทราบวัตถุประสงค์ของโครงการ 0 0.00 -
16 ส.ค. 54 ประชุมคณะกรรมการชุดปฏิบัติงานในพื้นที่ (อสม.) 0 0.00 -
17 - 31 ส.ค. 54 ตรวจสุขภาพคัดกรองโรคแก่ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป 0 0.00 -
1 - 5 ก.ย. 54 รับสมัครกลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมโครงการ 0 0.00 -
22 ก.ย. 54 สรุปข้อมูลด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการและประเมินผลกิจกรรม 0 0.00 -
24 ก.ย. 54 จัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม.จำนวน 10 คนที่ทำหน้าที่ติดตามเยี่ยมบ้านและดูแลพฤติกรรมด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ 0 0.00 -
30 ก.ย. 54 ติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 2 และ 3 0 0.00 -
20 ต.ค. 54 จัดอบรมผู้สูงอายุกลุ่มที่ 1 และอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มที่ 2 ,3 เรื่อง พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเพื่อลดโรค และลดภาวะแทรกซ้อนของโรค 0 0.00 -
31 ต.ค. 54 ติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 2 และ 3 0 0.00 -
15 พ.ย. 54 ประชุมผู้เข้าร่วมโครงการให้ความรู้เรื่องพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม 0 0.00 -
30 พ.ย. 54 ติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 2 และ 3 0 0.00 -
20 ธ.ค. 54 จัดอบรมต้นแบบ/แกนนำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ 0 0.00 -
21 ธ.ค. 54 ตรวจสุขภาพ 3 เดือน/ครั้ง เพื่อประเมินความก้าวหน้าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ 0 0.00 -
22 ธ.ค. 54 สรุปข้อมูลด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการและประเมินผลกิจกรรม 0 0.00 -
25 ธ.ค. 54 จัดอบรมแกนนำครัวเรือนต้นแบบเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษ 0 0.00 -
31 ธ.ค. 54 ติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 2 และ 3 0 0.00 -
1 ม.ค. 55 จัดตั้งชมรมออกกำลังกายในชุมชน 0 0.00 -
31 ม.ค. 55 ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 0 0.00 -
รวม 0 0.00 8 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
 1. เก็บข้อมูล รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อเสนอปัญหาแก่ผู้บริการทุกระดับใน  ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ระดับชุมชน ตำบล  อำเภอ
 2. จัดทำกระบวนการจัดการภาวะสุขภาพชุมชนโดยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
 3. จัดทำแผนสุขภาพชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน ผู้บริหารทุกระดับที่เกี่ยวข้อง
 4. จัดกิจกรรมทุกรูปแบบในการส่งเสริม สนับสนุน ให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรค    เรื้อรังได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น  การออกกำลังกาย  การบริโภคอาหารเพื่อลดโรค  และบริโภคอาหารที่ปลอดสารพิษ 5.ติดตามและประเมินผลโครงการ

 5. เก็บข้อมูล รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อเสนอปัญหาแก่ผู้บริการทุกระดับใน  ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ระดับชุมชน ตำบล  อำเภอ

 6. จัดทำกระบวนการจัดการภาวะสุขภาพชุมชนโดยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
 7. จัดทำแผนสุขภาพชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน ผู้บริหารทุกระดับที่เกี่ยวข้อง
 8. จัดกิจกรรมทุกรูปแบบในการส่งเสริม สนับสนุน ให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรค    เรื้อรังได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น  การออกกำลังกาย  การบริโภคอาหารเพื่อลดโรค  และบริโภคอาหารที่ปลอดสารพิษ 5.ติดตามและประเมินผลโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ปิยพัทธ์ รอดคืน ปิยพัทธ์ รอดคืน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 19:58 น.