โครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก ออกกำลังกาย ห่างไกลโรคเรื้อรัง หมู่ 8 ต. นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 54-00-0680
รหัสโครงการ 54-01548
ชื่อโครงการ โครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก ออกกำลังกาย ห่างไกลโรคเรื้อรัง หมู่ 8 ต. นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ สุชญา นิติรังสรรค์
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กรกฎาคม 2554 - 15 สิงหาคม 2555
งบประมาณโครงการ 197,831.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

บ้านโคกโดน  หมู่ที่ 8 ตำบลนาโยงใต้  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  จำนวน 54 หลังคาเรือน

พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 8 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
จังหวัด ตรัง
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • suchayasuchaya (Owner)  
 • chonpadaechonpadae (Trainer)  
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 1. เพื่อให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายสม่ำเสมอสัปดาห์ละ3 วันๆละอย่างน้อย  30  นาที  ร่วมกับการกินผัก  ผลไม้สดวันละอย่างน้อย 5 ขีดขึ้นไป  (ครึ่ง กิโลกรัม )  และลดอาหารไขมัน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจและหลอดเลือด
 2. เพื่อให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายสม่ำเสมอสัปดาห์ละ 3วันๆละอย่างน้อย  30  นาที  ร่วมกับการกินผัก  ผลไม้สดวันละอย่างน้อย 5 ขีดขึ้นไป( ครึ่ง กิโลกรัม)  และลดอาหารไขมัน ของหมู่บ้านต้นแบบลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจและหลอดเลือด
 3. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบลดโรคฯ มีความรู้และพฤติกรรมในการออกกำลังกายสม่ำเสมอสัปดาห์ละ 3วันๆละอย่างน้อย  30  นาที  ร่วมกับการกินผัก  ผลไม้สดวันละอย่างน้อย 5 ขีดขึ้นไป( ครึ่ง กิโลกรัม)  และลดอาหารไขมัน
กิจกรรมหลัก
 1. จัดเวทีชาวบ้าน  และร่วมกำหนดมาตรการทางสังคม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
 2. จัดอบรบเชิงปฏิบัติการแก่ อสม.  เพื่อให้ความรู้ และฝึกการตรวจคัดกรองเบื้องต้น
 3. เจ้าหน้าที่ร่วมกับแกนนำ  ตรวจสุขภาพคัดกรองโรค  ตามกลุ่มอายุ  เพื่อคัดแยกกลุ่มปกติ  กลุ่ม เสี่ยง  กลุ่มป่วย
 4. ติดตามความก้าวหน้า  ประเมินผลการดำเนินงาน
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (197,831.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

ยังไม่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

กิจกรรมย่อยที่ยังไม่กำหนดกิจกรรมหลัก

6 ก.ย. 2554 ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการแก่กลุ่มเป้าหมายและทีมสุขภาพในชุมชน กลุ่มร้านค้า , อสม. , ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ( แบ่งจัดประชุมตามกลุ่มเป้าหมาย ) เพื่อปรับทัศนคติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเป็นเอกภาพการสนันสนุนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 0 0.00
9 ต.ค. 2554 ประชุมคณะทำงานโครงการ 0 0.00
13 พ.ย. 2554 ประชุมคณะทำงานโครงการ 0 0.00
11 ธ.ค. 2554 ประชุมคณะทำงานโครงการ 0 0.00
15 ม.ค. 2555 ประชุมคณะทำงานโครงการ 0 0.00
12 ก.พ. 2555 ประชุมคณะทำงานโครงการ 0 0.00
17 มี.ค. 2555 ประชุมคณะทำงานโครงการ 0 0.00
28 เม.ย. 2555 ประชุมคณะทำงานโครงการ 0 0.00
5 พ.ค. 2555 ประชุมคณะทำงานโครงการ 0 0.00
รวม 0.00 0 9 0.00 1 0.00

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (197,831.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (0.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย suchaya suchaya เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 20:05 น.

รายงานความก้าวหน้า
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
4 มี.ค. 2555 ส1 บ้านโคกโดน.doc teetrang ดาวน์โหลด
4 มี.ค. 2555 ส2 บ้านโคกโดน.doc teetrang ดาวน์โหลด
27 พ.ย. 2555 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ1[1].doc Peeraya Jindamanee ดาวน์โหลด
30 พ.ย. 2555 แบบรายงานการติดตามสนับสนุนโครงการ งวด 2(ส.2 งวด 2).doc chonpadae ดาวน์โหลด
รายงานการเงิน
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
4 มี.ค. 2555 รายงานการเงินงวด๑บ้านโคกโดน.doc teetrang ดาวน์โหลด
30 พ.ย. 2555 รายงานการเงินโครงการ งวดที่ ๒ (ง.๑ งวดที่ ๒).doc chonpadae ดาวน์โหลด
30 พ.ย. 2555 รายงานการเงินปิดโครงการ (ง.๒).doc chonpadae ดาวน์โหลด
รายงานการติดตาม
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
7 ธ.ค. 2554 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก ออกกำลังกาย 1.doc suchaya ดาวน์โหลด
4 ธ.ค. 2555 แบบบันทึกติดตามสนับสนุนโครงการปรับเปลี่ยนฯ.doc chonpadae ดาวน์โหลด

รายงานกิจกรรมจากพื้นที่

Comment #1ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการกับ สสส.
Posted @4 มี.ค. 55 15.12 ip : 110...32

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2554 ผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชน  ได้ประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพชุมชนและ ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการโดยใช้งบประมาณของ สสส. พร้อมเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนในชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการ และร่วมเป็นแกนนำฯ  มีผู้ร่วมกิจกรรม 83 คน โดยที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการ ร่วมวิเคราะห์ชุมชน และตอบรับจะร่วมสนับสนุนโครงการต่อไปด้วย

Comment #2ประชุมปฏิบัติการในกลุ่มเป้าหมายในชุมชน
Posted @4 มี.ค. 55 15.18 ip : 110...32

ช่วงระหว่างวันที่ 18-29 ส.ค.54 ได้ประชุมปฏิบัติการแก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในพื้นที่165 คน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มีความรู้ และร่วมมือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพโดยมีการปลูกผัก และรับประทานผัก ผลไม้ปลอดสารพิษทุกครัวเรือนแล้ว

Comment #3ติดป้ายสื่อประชาสัมพันธ์
Posted @11 มี.ค. 55 15.33 ip : 223...46

เพื่อให้ชุมชนโรงเรียนรับทราบโครงการ

Comment #4การจัดทำป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ในชุมชน โรงเรียน และสถานีอนามัย
Posted @11 มี.ค. 55 22.40 ip : 223...46

มีการตอบรับจากสมาชิกในชุมชนอย่างดียิ่ง เกิดความร่วมมือกันภายในชุมชนสามารถสร้างสัมพันธไมตรีให้เกิดขึ้นมากยิ่งขึ้นในสังคมตำบลนาโยงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชุมชนชาวโคกโดน โรงเรียนเพาะปัญญาในพระอุปถัมป์

Comment #5การประชุมสมาชิกที่มีส่วนร่วมในชุมชนในการร่วมดำเนินงานโครงการและก
Posted @11 มี.ค. 55 23.47 ip : 223...46

ผลสรุปจาการประชุมกลุ่มที่แกนนำได้เข้าร่วมประชุม สมาชิกทุกคนรวมไปถึงคณะกรรมการทุกท่านทราบรายละเอียดของโครงการ และขั้นตอนวิธีการปฏิบัติการดำเนินกิจกรรโดยละเอียด เพื่อให้บรรลุของโครงการ

Comment #6การจัดทำเอกสารและอุปกรณ์ในการจัดอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
Posted @12 มี.ค. 55 00.49 ip : 223...46

กลุ่มแกนนำพร้อมด้วยสมาชิกทุกคน ได้เข้าร่วมการประชุมรับทราบขั้นตอนดำเนินการ และวิธีการปฏิบัติงาน อีกทั้งทราบวิธีการผลิตอุปกรณ์การตรวจเบาหวานด้วยตัวเอง หรือที่เรียกว่า "Monofilament" (เครื่องมือตรวจหาเบาหวานที่เท้า) ซึ่งก่อนหน้านี้สมาชิกรวมถึงแกนนำได้ทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว การปรับปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร และการออกกำลังกายที่ถูกต้อง โดยการใช้สื่อทั้งที่ผลิตคิดเอง และการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต

Comment #7การประชุมกลุ่มนักเรียน ป4-5 และครูชี้แจงโครงการร่วมประชาสัมพันธ์
Posted @12 มี.ค. 55 01.30 ip : 223...46

เยาวชนในชุมชนเกิดศักยภาพในการเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานจริงตามขั้นตอนต่างๆ ได้รับการตรวจสุขภาพเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของร่างกาย ให้ห่างไกลและปลอดภัยจากโรคเรื้อรังทั้งนี้ทางผู้จัดทำโครงการ แกนนำชุมชน รวมไปถึงสมาชิกทุกคนมีความประสงค์อยากให้ทุกคนร่วมกันดูแลชุมชนให้แข็งแรง และมีสุขภาพพลานามัยที่ดีสมบูรณ์ โดยเริ่มจากการดูแลสุขภาพของตนเองตั้งแต่วัยเด็ก ให้มีพฤติกรรมที่ถูกต้อง ในการดูแลสุขภาพของตนเองเปรียบดั่งสุภาษิตที่กล่าวไว้ว่า "ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก" ซึ่งโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดัน อัมพฤฒ อัมพาฒ และโรคต่างๆ อีกมากมาย ล้วนมาจากพฤติกรรมที่ได้รับการเรียนรู้มาอย่างผิดๆ ตั้งแต่วัยเด็ก

Comment #8จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ภายในชุมชน โดยผู้จัดทำโครงการและแกนนำของชุ
Posted @31 มี.ค. 55 22.31 ip : 223...193

จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ภายในชุมชน โดยผู้จัดทำโครงการและแกนนำของชุมชน
จัดทำป้ายโครงการเพื่อใช้ในกิจกรรมวันรณรงค์ตามที่ผู้จัดทำโครงการได้กำหนดขึ้น ใช้สื่อหนังตลุงมาแสดงในวันจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์

Comment #9จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ภายในชุมชน โดยผู้จัดทำโครงการและแกนนำของชุ
Posted @31 มี.ค. 55 22.32 ip : 223...193

จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ภายในชุมชน โดยผู้จัดทำโครงการและแกนนำของชุมชน
จัดทำป้ายโครงการเพื่อใช้ในกิจกรรมวันรณรงค์ตามที่ผู้จัดทำโครงการได้กำหนดขึ้น ใช้สื่อหนังตลุงมาแสดงในวันจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์

Comment #10จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ภายในชุมชน
Posted @31 มี.ค. 55 22.44 ip : 223...193
Photo : , 640x480 pixel 122,094 bytes
Photo : , 640x480 pixel 107,501 bytes
Photo : , 640x480 pixel 91,785 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,465 bytes
Photo : , 640x480 pixel 123,403 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,106 bytes

ทางคณะผู้จัดทำได้ทำป้ายประชาสัมพันธ์ดำเนินการตามโครงการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ภายในชุมชนโดยผู้จัดทำโครงการและแกนนำของชุมชน  จัดทำป้ายโครงการเพื่อใช้ในกิจกรรมวันรณรงค์ตามที่ผู้จัดทำโครงการได้กำหนดขึ้น ใช้สื่อหนังตลุงมาแสดงในวันจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์

Comment #11การจัดประชุมแกนนำในชุมชนเพื่อหาข้อสรุปจากสมาชิกจากความคิดเห็นในห
Posted @31 มี.ค. 55 22.49 ip : 223...193
Photo : , 640x480 pixel 46,376 bytes
Photo : , 800x493 pixel 120,522 bytes
Photo : , 640x480 pixel 34,757 bytes
Photo : , 800x508 pixel 135,914 bytes
Photo : , 781x494 pixel 102,700 bytes
Photo : , 640x480 pixel 58,354 bytes


นำแกนนำสมาชิกของชุมชนไปศึกษาดูงานจากหมู่บ้านต้นแบบ แกนนำของชุมชนดำเนินการสร้างรูปแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการโดยดูจากโครงสร้างหมู่บ้านต้นแบบ ผู้จัดตั้งโครงการพร้อมทั้งแกนนำชุมชนได้จัดสร้างบัญชีรายชื่อสมาชิกในโครงการ รวมไปถึงคณะกรรมการดำเนินการทุกท่าน

Comment #12จัดเตรียมเอกสาร
Posted @31 มี.ค. 55 22.55 ip : 223...193
Photo : , 640x480 pixel 40,405 bytes
Photo : , 640x480 pixel 38,252 bytes
Photo : , 640x480 pixel 26,755 bytes
Photo : , 640x480 pixel 37,733 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,855 bytes
Photo : , 640x480 pixel 29,535 bytes

และอุปกรณ์ในการอบรมกิจกรรมการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพภายในชุมชน แกนนำของชุมชนจัดทำเอกสารในการแจกจ่ายให้กับสมาชิก เข้าร่วมประชุมในการจัดสร้างเอกสารเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการให้สมาชิกทุกคนทราบ ทางคณะผู้จัดทำได้จัดทำเอกสารแจกจ่ายในการจัดอบรมในกลุ่มต่างๆ 

Comment #13การประชุมกลุ่มนักเรียนและครูชี้แจงโครงการร่วมประชาสัมพันธ์
Posted @31 มี.ค. 55 23.07 ip : 223...193
Photo : , 640x480 pixel 39,207 bytes
Photo : , 640x480 pixel 55,049 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,611 bytes
Photo : , 640x480 pixel 37,529 bytes
Photo : , 640x480 pixel 59,487 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,686 bytes

มีการประชุมกลุ่มนักเรียน ป4-5 และครูชี้แจงโครงการร่วมประชาสัมพันธ์ ที่มีส่วนร่วมการดำเนินงานในชุมชน กลุ่มสมาชิกมีการฝึกอบรมปฏิบัติการการดูแลสุขภาพมีการออกกำลังและการอบรมสาธิตการปลูกผักที่มีส่วนร่วมในการทำโครงการ จัดการตรวจสุขภาพนักเรียนเพื่อประเมินภาวะโภชนาการ และพัฒนาการของเด็กนักเรียนในชุมชน ประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพการชักชวนให้เพื่อนนักเรียนมีการสาธิตการปลูกผักและการออกกำลังกายสม่ำเสมอและเป็นกำลังสำคัญในการสร้างจิตสำนึกรักในการออกกำลังแก่กลุ่มเป้าหมายและทีมสุขภาพในชุมชน

Comment #14การประชุมกลุ่มครูชี้แจงโครงการร่วมประชาสัมพันธ์
Posted @31 มี.ค. 55 23.24 ip : 223...193
Photo : , 640x480 pixel 28,329 bytes
Photo : , 640x480 pixel 28,152 bytes
Photo : , 640x480 pixel 26,608 bytes
Photo : , 640x480 pixel 26,699 bytes
Photo : , 640x480 pixel 28,805 bytes

ประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพ การสาธิตการปลูกผักและการออกกำลังกายสม่ำเสมอและเป็นกำลังสำคัญในการสร้างจิตสำนึกรักในการออกกำลังแก่กลุ่มเป้าหมายและทีมสุขภาพในชุมชน กลุ่มสมาชิกมีการฝึกอบรมปฏิบัติการการดูแลสุขภาพมีการออกกำลังและการอบรมสาธิตการปลูกผักที่มีส่วนร่วมในการทำโครงการกลุ่มเป้าหมาย
มีภาคีเข้าร่วม การประชุมกลุ่มครูชี้แจงโครงการร่วมประชาสัมพันธ์ ที่มีส่วนร่วมการดำเนินงานในชุมชน

Comment #15สาธิตการปลูกผัก
Posted @1 เม.ย. 55 00.25 ip : 223...193
Photo : , 640x480 pixel 73,816 bytes
Photo : , 640x480 pixel 60,936 bytes
Photo : , 640x480 pixel 85,819 bytes
Photo : , 640x480 pixel 64,373 bytes
Photo : , 640x480 pixel 80,411 bytes
Photo : , 640x480 pixel 72,927 bytes

การสาธิตการปลูกผักปลอดสารพิษเพิ่มการบริโภคผักให้ชาวบ้านในชุมชน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และปรัปเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารของชาวบ้านในชุมชน ให้มีการทานอาหารที่ถูกหลักตามโภชนาการ พัฒนาศักยภาพด้านการปรุงอาหารโดยใช้ผักปลอดสารพิษเป็นองค์ประกอบหลัก และหลีกเลี่ยงไขมันซึ่งเป็นตัวสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆ ตัวอย่างเช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน อัมพฤกษ์ อัมพาฒ โรคหัวใจ เป็นต้น ชาวบ้านสามารถดูแลตนเองและครอบครัวไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรค โดยกระตุ้นจิตใต้สำนึกในการปรัปเปลี่ยนฤติกรรมให้ดีขึ้น ปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่เกิดจากการขาดความรู้ในการบริโภคอาหารให้ถูกวิธี นอกจากจากนี้ชาวบ้านในชุมชนยังมีพฤติกรรมและอุปนิสัยในการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นการให้ความรู้ในเรื่องการบริโภคที่ถูกหลัก และจัดกิจกรรมรณรงค์ปรัปเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้องของคนในชุมชนจัดกิจกรรมการทานผักปลอดสารพิษ เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนหันมาทานผักปลอดสารพิษอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

Comment #16กิจกรรมตรวจเบาหวานในชุมชน
Posted @1 เม.ย. 55 15.14 ip : 118...211
Photo : , 640x480 pixel 97,278 bytes
Photo : , 640x480 pixel 124,376 bytes
Photo : , 640x480 pixel 106,608 bytes
Photo : , 640x480 pixel 105,115 bytes
Photo : , 640x480 pixel 124,191 bytes
Photo : , 480x640 pixel 91,480 bytes

การตรวจวัดเบาหวานในชุมชนพบกลุ่มเสี่ยงปริมาณมากจึงได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้รับมือกับโรคเบาหวานอย่างถูกวิธี และมีชาวบ้านเข้าร่วมจำนวนมาก ผลจากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ทำให้เกิดผลดีหลายประการ ดังต่อไปนี้

ประการที่ หนึ่ง ชาวบ้านสามารถเข้าใจการเกิดโรคเบาหวาน และเรียนรู้วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดโรคอย่างถูกวิธี

ประการที่ สอง ชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ พร้อมทั้งแนะนำให้แก่สมาชิกเยาวชนในชุมชน

ประการที่ สาม โครงสร้างของชุมชนเข้มแข็ง สามารถป้องกันการเกิดโรคได้

ประการที่ สี่ ชุมชนสามารถสร้างเสริมสุขภาพที่ดีได้อย่างถูกต้อง

ประการที่ ห้า เกิดการปรัปเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมคิดร่วมทำของชุมชน องค์กรท้องถิ่น และหน่วยบริการสุขภาพในระดับชุมชน

Comment #17กิจกรรมเยี่ยมบ้าน และพบปะอาสาสมัครเฝ้าระวังในชุมชน
Posted @1 เม.ย. 55 15.51 ip : 118...211
Photo : , 640x480 pixel 44,743 bytes
Photo : , 640x480 pixel 36,406 bytes
Photo : , 640x480 pixel 34,246 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,641 bytes
Photo : , 640x480 pixel 34,176 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,518 bytes

ชาวบ้านให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นทำให้เจ้าหน้าที่หลายท่านรู้สึกผ่อนใจที่ได้จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ขึ้น จากการที่ได้เยี่ยมผู้ป่วยในบ้านพักทำให้ทราบว่าผู้ป่วยหลายท่านไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้ จึงจัดการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีให้โดยวิธีการจัดยาไว้สำหรับผู็ป่วยทีไม่สามารถรับยาเองได้ และมีการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยบ่อยครั้งขึ้น ส่วนอาสาสมัครเฝ้าระวังที่ได้พบปะมานั้น ได้พูดคุยถึงปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของอาหารที่ทานในแต่ละมื้อ ชาวบ้านส่วนใหญ่ทานอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการจึงเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ มากมาย จึงจัดการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องโดยวิธีการ จัดตั้งกลุ่มแกนนำออกกำลังกายชุมชนนขึ้นชาวบ้านที่ปฏิบัติตามแผนการทำงานนี้สามารถสร้างความแข็งแรงของร่างกาย และความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างดียิ่ง

Comment #18กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน
Posted @1 เม.ย. 55 17.37 ip : 118...211
Photo : , 640x480 pixel 49,885 bytes
Photo : , 640x480 pixel 50,720 bytes
Photo : , 640x480 pixel 62,462 bytes
Photo : , 640x480 pixel 31,116 bytes
Photo : , 640x480 pixel 39,243 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,014 bytes

ชาวบ้านในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประชาชนสามารถปรัปเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้ ดังต่อไปนี้


•ชาวบ้านมีแรงจูงใจในการปรัปเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

•เกิดการจัดตั้งชุมชนต้นแบบสุขภาพดี

•ชาวบ้านมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู็ในการดูแลสุขภาพ

•พัฒนาการด้านร่างกาย และสุขภาพมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น เกิดเป็นเกราะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้ดี


•โครงสร้างของชชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น

สิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมสร้างสรรค์เหล่านี้ล้วนทำให้เกิดความสามัคคีกันภายในชุมชน ทำใหชาวบ้านได้รู้จักการวางแผนการทำงาน การสร้างความเข้มแข็ง การมีวินัยในการดูแลสุขภายของตนเอง และยังสามารถปรัปเปลี่ยนวิถีชีวิตความเป็นอยู๋ของชาวบ้านให้ดีขึ้นจากเดิมได้อย่างดียิ่ง

Comment #19กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน
Posted @1 เม.ย. 55 17.55 ip : 118...211

ชาวบ้านในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประชาชนสามารถปรัปเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้ ดังต่อไปนี้


•ชาวบ้านมีแรงจูงใจในการปรัปเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

•เกิดการจัดตั้งชุมชนต้นแบบสุขภาพดี

•ชาวบ้านมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู็ในการดูแลสุขภาพ

•พัฒนาการด้านร่างกาย และสุขภาพมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น เกิดเป็นเกราะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้ดี


•โครงสร้างของชชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น

สิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมสร้างสรรค์เหล่านี้ล้วนทำให้เกิดความสามัคคีกันภายในชุมชน ทำใหชาวบ้านได้รู้จักการวางแผนการทำงาน การสร้างความเข้มแข็ง การมีวินัยในการดูแลสุขภายของตนเอง และยังสามารถปรัปเปลี่ยนวิถีชีวิตความเป็นอยู๋ของชาวบ้านให้ดีขึ้นจากเดิมได้อย่างดียิ่ง

Comment #20กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน
Posted @1 เม.ย. 55 17.55 ip : 118...211

ชาวบ้านในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประชาชนสามารถปรัปเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้ ดังต่อไปนี้


•ชาวบ้านมีแรงจูงใจในการปรัปเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

•เกิดการจัดตั้งชุมชนต้นแบบสุขภาพดี

•ชาวบ้านมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู็ในการดูแลสุขภาพ

•พัฒนาการด้านร่างกาย และสุขภาพมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น เกิดเป็นเกราะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้ดี


•โครงสร้างของชชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น

สิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมสร้างสรรค์เหล่านี้ล้วนทำให้เกิดความสามัคคีกันภายในชุมชน ทำใหชาวบ้านได้รู้จักการวางแผนการทำงาน การสร้างความเข้มแข็ง การมีวินัยในการดูแลสุขภายของตนเอง และยังสามารถปรัปเปลี่ยนวิถีชีวิตความเป็นอยู๋ของชาวบ้านให้ดีขึ้นจากเดิมได้อย่างดียิ่ง

รายงานกิจกรรมจากพี่เลี้ยง

Comment #1เตรียมพร้อมชุมชนให้พร้อมรับการพัฒนาในรูปแบบใหม่
Posted @4 มี.ค. 55 14.40 ip : 110...32

จากการติดตามผลการดำเนินโครงการในชุมชน ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2554 พบว่าในระยะแรกของการดำเนินโครงการผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมชุมชน ให้มีความพร้อมในการพัฒนาสุขภาวะแบบมีส่วนร่วม ตามแนวทางที่แตกต่างจากวิธีการเดิมที่เคยดำเนินการ ที่มักอาศัยศักยภาพของผู้นำชุมชน งบประมาณของรัฐ และมีบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่เป็นหลักในการพัฒนา มาเป็นการใช้ทุนชุมชน ศักยภาพของแกนนำชุมชน ผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ในการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมในชุมชนมาใช้ในการพัฒนา ซึ่งได้จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแนวทางใหม่ ไปในคราวเดียวกันกับกับการประชุมประจำเดือนราษฎรในชุมชน  อีกทั้งผู้รับผิดชอบโครงการ ได้อธิบายแนวคิดการดำเนินงานแนวคิดใหม่นี้แก่แกนนำชุมชน คนในชุมชนในโอกาสต่าง ๆ อีกด้วย ควบคุ่กันนั้นได้ประชุมร่วมกับครูในโรงเรียนเพาะปัญญา เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการและเชิญชวนครูและนักเรียนเป็นแกนนำสุขภาพร่วมดำเนินโครงการนี้แล้วด้วย

Comment #2ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการแล้ว
Posted @4 มี.ค. 55 15.03 ip : 110...32

จากการติดตามผลการดำเนินโครงการ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ ทราบว่าหลังจากได้มีการเตรียมความพร้อมชุมชนแล้ว ได้มีการดำเนินกิจกรรมตามโครงการแล้ว อาทิได้ประชุมปฏิบัติการแก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มีความรู้ และขอความร่วมมือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ โดยให้มีการปลูกผัก และรับประทานผัก ผลไม้ปลอดสารพิษทุกครัวเรือน มีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคในชุมชนแล้ว

Comment #3จะรณรงค์ให้ปลูกผัก ออกกำลังกาย และบริโภคลดหวาน มัน เค็ม
Posted @4 มี.ค. 55 15.31 ip : 110...32

จากการติดตามความก้าวหน้าโครงการ ณ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕ ทราบว่าผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำโครงการ  จะดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด โดยให้มีการสาธิตการปลูกผักในชุมชน กำหนดเป้าหมายดำเนินการจำนวน  58 หลังคาเรือน  ส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายในชุมชนออกกำลังกาย ซึ่งจะจัดให้มีลานกิจกรรมการออกกำลังกายในชุมชน ทั้งจะจัดกิจกรรมรนรงค์ให้กลุ่มเป้าหมายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม