โครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก ออกกำลังกาย ห่างไกลโรคเรื้อรัง หมู่ 8 ต. นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง

รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ 54-01548
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก ออกกำลังกาย ห่างไกลโรคเรื้อรัง หมู่ 8 ต. นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กรกฎาคม 2554 - 15 สิงหาคม 2555
งบประมาณ 197,831.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ สุชญา นิติรังสรรค์
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 8 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • suchayasuchaya (Owner)  
  • chonpadaechonpadae (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (197,831.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จเป้าหมาย 1 ปี

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
6 ก.ย. 54 ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการแก่กลุ่มเป้าหมายและทีมสุขภาพในชุมชน กลุ่มร้านค้า , อสม. , ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ( แบ่งจัดประชุมตามกลุ่มเป้าหมาย ) เพื่อปรับทัศนคติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเป็นเอกภาพการสนันสนุนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 0 0.00 -
9 ต.ค. 54 ประชุมคณะทำงานโครงการ 0 0.00 -
13 พ.ย. 54 ประชุมคณะทำงานโครงการ 0 0.00 -
11 ธ.ค. 54 ประชุมคณะทำงานโครงการ 0 0.00 -
15 ม.ค. 55 ประชุมคณะทำงานโครงการ 0 0.00 -
12 ก.พ. 55 ประชุมคณะทำงานโครงการ 0 0.00 -
17 มี.ค. 55 ประชุมคณะทำงานโครงการ 0 0.00 -
28 เม.ย. 55 ประชุมคณะทำงานโครงการ 0 0.00 -
5 พ.ค. 55 ประชุมคณะทำงานโครงการ 0 0.00 -
รวม 0 0.00 1 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. จัดเวทีชาวบ้าน  และร่วมกำหนดมาตรการทางสังคม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
  2. จัดอบรบเชิงปฏิบัติการแก่ อสม.  เพื่อให้ความรู้ และฝึกการตรวจคัดกรองเบื้องต้น
  3. เจ้าหน้าที่ร่วมกับแกนนำ  ตรวจสุขภาพคัดกรองโรค  ตามกลุ่มอายุ  เพื่อคัดแยกกลุ่มปกติ  กลุ่ม เสี่ยง  กลุ่มป่วย
  4. ติดตามความก้าวหน้า  ประเมินผลการดำเนินงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย suchaya suchaya เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 20:05 น.