รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ 54-01595
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการตาสับปะรด หมู่ที่ 9 บ้านโคกสัก
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 30 กันยายน 2554
งบประมาณ 219,400.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมพบ จันทภาโส
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 9 บ้านโคกสัก ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • โครงการตาสับปะรดหมู่ที่ 9 บ้านโคกสักโครงการตาสับปะรดหมู่ที่ 9 บ้านโคกสัก (Owner)  
  • twoseadjtwoseadj (Trainer)  
  • yaowalakyaowalak (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (219,400.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
16 ก.ย. 54 โคกสักประชุมชี้แจงภาพรวมโครงการแก่ประชาชนในพื้นที่ 0 0.00 -
2 ต.ค. 54 จัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน 0 0.00 -
3 ต.ค. 54 - 30 เม.ย. 55 ปฏิบัติการชุมชนลาดตระเวณภายในหมู่บ้าน 0 0.00 -
4 ต.ค. 54 ห้องสมุดชุมชน 0 0.00 -
16 ต.ค. 54 ประชุมคณะทำงาน(เพื่อจัดตั้งกองทุนตาสับปะรด)ครั้งที่2 0 0.00 -
30 ต.ค. 54 ประชุมคณะทำงาน(เพื่อจัดตั้งกองทุนตาสับปะรด)ครั้งที่ 3 0 0.00 -
6 พ.ย. 54 จัดทำประชาพิจารณ์จัดทำร่างมติกองทุนตาสับปะรด 0 0.00 -
20 พ.ย. 54 จัดตั้งกลุ่มเยาวชนบ้านโคกสัก 0 0.00 -
18 ธ.ค. 54 1.โครงการพัฒนาครอบครัวห่างไกลยาเสพติด 0 0.00 -
31 ธ.ค. 54 จัดกิจกรรมนาฬิกาชีวิต 0 0.00 -
4 เม.ย. 55 จัดงานชุมนุมคนบ้านโคกสัก 0 0.00 -
5 เม.ย. 55 1.จัดงานระดมทุนในชุมชน 2. ชุมชนนำเสนอนาฬิกาชีวิต 0 0.00 -
24 เม.ย. 55 นำเยาวชนกลุ่มเสี่ยงผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการครอบครัวห่างไกลยาเสพติดไปทัศนศึกษา 0 0.00 -
16 พ.ค. 55 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 0 0.00 -
14 มิ.ย. 55 จัดงานนำเสนอผลดำเนินงานและปิดโครงการ 0 0.00 -
14 มิ.ย. 55 จัดงานนำเสนอผลดำเนินงานและปิดโครงการ 0 0.00 -
รวม 0 0.00 4 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.เตรียมความพร้อมชุมชนด้วยการสร้างความตระหนักและความภาคภูมิใจของคนที่มีต่อชุมชน ด้วยการจัดงาน กิจกรรม ชุมนุมชุมชนบ้านโคกสัก

1.1นำเสนอของดีของชุมชนโดยปราชญ์ชาวบ้าน

1.2ผู้เฒ่าเล่าความเป็นมาของบ้านโคกสักให้เยาวชนเกิดสำนึกรักบ้านเกิด

1.3ค้นหา นาฬิกาชีวิต ของคนบ้านโคกสัก โดยดูนาฬิกาชีวิตหรือพฤติกรรมชีวิตของชุมชน จากปราชญ์ชุมชน เพื่อการมีสุขภาวะที่ดี เปรียบเทียบให้เห็นพฤติกรรมการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีและพฤติกรรมเสี่ยง ให้เห็นผลกระทบทั้งในแง่บวกและแง่ลบ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด

1.4 ประชุมผู้นำชุมชน ตัวแทนภาครัฐ และชาวบ้าน ร่วมรับรู้ปัญหาและร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด

1.4.1 จัดตั้งกองทุนตาสับปะรด และกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารกองทุน นำเงินจากกองทุนไปใช้เพื่อการเฝ้าระวังยาเสพติด ทุนการศึกษาเพื่อเยาวชน และกิจกรรมสร้างสุขภาวะในชุมชน
1.4.2 จัดกิจกรรมห้องสมุดชุมชนให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมทำสิ่งดีๆมีกิจกรรมหนังสือตามสาย
1.4.3 ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลควนโสจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาครอบครัวห่างไกลยาเสพติด

1.5 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโดยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำตำบล

1.6 จัดงานนำเสนอผลงานสร้างสรรค์

  1. สร้างทักษะให้เยาวชนในการสร้างสรรค์กิจกรรม

2.1 จัดตั้งกลุ่มเยาวชนบ้านโคกสัก จัดทำทะเบียน ประวัติ รูปภาพ ลักษณะความเป็นอยู่ ปัญหาในชีวิต

2.2 ปรับพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง

2.1จัดกรรมนาฬิการชีวิตเยาวชนบ้านโคกสัก

2.2 เยาวชนนและชุมชนนำเสนอนาฬิกาชีวิตในงาานสมโภชน์พ่อจอม

2.3 กลุ่มเยาวชนติดยาเสพติด เข้ารับการบำบัดรักษาและชุมชนมีการติดตามพฤติกรรม

2.4 นำกลุ่มเสี่ยงซึ่งเข้าร่วมโครงการพัฒนาครอบครัวห่างไกลยาเสพติดไปทัศนศึกษาที่สถานพินิจฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย โครงการตาสับปะรดหมู่ที่ 9 บ้านโคกสัก โครงการตาสับปะรดหมู่ที่ 9 บ้านโคกสัก เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 20:23 น.