รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 54-00-0576
รหัสโครงการ 54-01595
ชื่อโครงการ โครงการตาสับปะรด หมู่ที่ 9 บ้านโคกสัก
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมพบ จันทภาโส
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 30 กันยายน 2554
งบประมาณโครงการ 219,400.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
 1. กลุ่มเยาวชน ประกอบด้วย

1.1กลุ่มติดยาเสพติด จำนวน 8 ราย

1.2กลุ่มเสี่ยง จำนวน 13 ราย

1.3 กลุ่มปลอด จำนวน 63 ราย

 1. คนสามวัยจำนวน 100 คน
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 9 บ้านโคกสัก ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
จังหวัด สงขลา
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • twoseadjtwoseadj (Trainer)
 • โครงการตาสับปะรดหมู่ที่ 9 บ้านโคกสักโครงการตาสับปะรดหมู่ที่ 9 บ้านโคกสัก (Owner)
 • yaowalakyaowalak (Trainer)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

1.เพื่อสร้างความตระหนักของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งกลุ่มเยาวชน ครอบครัว ผู้นำ กลุ่มต่างๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2.เพื่อสร้างทักษะให้เยาวชนในการสร้างสรรค์กิจกรรมในการเบี่ยงเบนพฤติกรรมไปในทางที่ดี

กิจกรรมหลัก

1.เตรียมความพร้อมชุมชนด้วยการสร้างความตระหนักและความภาคภูมิใจของคนที่มีต่อชุมชน ด้วยการจัดงาน กิจกรรม ชุมนุมชุมชนบ้านโคกสัก

1.1นำเสนอของดีของชุมชนโดยปราชญ์ชาวบ้าน

1.2ผู้เฒ่าเล่าความเป็นมาของบ้านโคกสักให้เยาวชนเกิดสำนึกรักบ้านเกิด

1.3ค้นหา นาฬิกาชีวิต ของคนบ้านโคกสัก โดยดูนาฬิกาชีวิตหรือพฤติกรรมชีวิตของชุมชน จากปราชญ์ชุมชน เพื่อการมีสุขภาวะที่ดี เปรียบเทียบให้เห็นพฤติกรรมการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีและพฤติกรรมเสี่ยง ให้เห็นผลกระทบทั้งในแง่บวกและแง่ลบ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด

1.4 ประชุมผู้นำชุมชน ตัวแทนภาครัฐ และชาวบ้าน ร่วมรับรู้ปัญหาและร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด

1.4.1 จัดตั้งกองทุนตาสับปะรด และกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารกองทุน นำเงินจากกองทุนไปใช้เพื่อการเฝ้าระวังยาเสพติด ทุนการศึกษาเพื่อเยาวชน และกิจกรรมสร้างสุขภาวะในชุมชน
1.4.2 จัดกิจกรรมห้องสมุดชุมชนให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมทำสิ่งดีๆมีกิจกรรมหนังสือตามสาย
1.4.3 ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลควนโสจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาครอบครัวห่างไกลยาเสพติด

1.5 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโดยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำตำบล

1.6 จัดงานนำเสนอผลงานสร้างสรรค์

 1. สร้างทักษะให้เยาวชนในการสร้างสรรค์กิจกรรม

2.1 จัดตั้งกลุ่มเยาวชนบ้านโคกสัก จัดทำทะเบียน ประวัติ รูปภาพ ลักษณะความเป็นอยู่ ปัญหาในชีวิต

2.2 ปรับพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง

2.1จัดกรรมนาฬิการชีวิตเยาวชนบ้านโคกสัก

2.2 เยาวชนนและชุมชนนำเสนอนาฬิกาชีวิตในงาานสมโภชน์พ่อจอม

2.3 กลุ่มเยาวชนติดยาเสพติด เข้ารับการบำบัดรักษาและชุมชนมีการติดตามพฤติกรรม

2.4 นำกลุ่มเสี่ยงซึ่งเข้าร่วมโครงการพัฒนาครอบครัวห่างไกลยาเสพติดไปทัศนศึกษาที่สถานพินิจฯ

งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (219,400.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

ยังไม่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

กิจกรรมย่อยที่ยังไม่กำหนดกิจกรรมหลัก

16 ก.ย. 2554 โคกสักประชุมชี้แจงภาพรวมโครงการแก่ประชาชนในพื้นที่ 0 0.00
2 ต.ค. 2554 จัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน 0 0.00
3 ต.ค. 2554 ปฏิบัติการชุมชนลาดตระเวณภายในหมู่บ้าน 0 0.00
4 ต.ค. 2554 ห้องสมุดชุมชน 0 0.00
16 ต.ค. 2554 ประชุมคณะทำงาน(เพื่อจัดตั้งกองทุนตาสับปะรด)ครั้งที่2 0 0.00
30 ต.ค. 2554 ประชุมคณะทำงาน(เพื่อจัดตั้งกองทุนตาสับปะรด)ครั้งที่ 3 0 0.00
6 พ.ย. 2554 จัดทำประชาพิจารณ์จัดทำร่างมติกองทุนตาสับปะรด 0 0.00
20 พ.ย. 2554 จัดตั้งกลุ่มเยาวชนบ้านโคกสัก 0 0.00
18 ธ.ค. 2554 1.โครงการพัฒนาครอบครัวห่างไกลยาเสพติด 0 0.00
31 ธ.ค. 2554 จัดกิจกรรมนาฬิกาชีวิต 0 0.00
4 เม.ย. 2555 จัดงานชุมนุมคนบ้านโคกสัก 0 0.00
5 เม.ย. 2555 1.จัดงานระดมทุนในชุมชน 2. ชุมชนนำเสนอนาฬิกาชีวิต 0 0.00
24 เม.ย. 2555 นำเยาวชนกลุ่มเสี่ยงผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการครอบครัวห่างไกลยาเสพติดไปทัศนศึกษา 0 0.00
16 พ.ค. 2555 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 0 0.00
14 มิ.ย. 2555 จัดงานนำเสนอผลดำเนินงานและปิดโครงการ 0 0.00
14 มิ.ย. 2555 จัดงานนำเสนอผลดำเนินงานและปิดโครงการ 0 0.00
รวม 0.00 0 16 0.00 4 0.00

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (219,400.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (0.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย โครงการตาสับปะรดหมู่ที่ 9 บ้านโคกสัก โครงการตาสับปะรดหมู่ที่ 9 บ้านโคกสัก เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 20:23 น.

รายงานความก้าวหน้า
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
13 ธ.ค. 2554 ส.1แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ บ้านโคกสัก.doc โครงการตาสับปะรดหมู่ที่ 9 บ้านโคกสัก ดาวน์โหลด
20 ธ.ค. 2554 แบบรายงานติดตามส.2.doc โครงการตาสับปะรดหมู่ที่ 9 บ้านโคกสัก ดาวน์โหลด
12 ก.ย. 2555 ส.4แบบรายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการม.9ควนโส.pdf โครงการตาสับปะรดหมู่ที่ 9 บ้านโคกสัก ดาวน์โหลด
13 ธ.ค. 2555 รายงาน ส.3 โคกสัก สงขลา.doc yaowalak ดาวน์โหลด
รายงานการเงิน
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
13 ธ.ค. 2554 แบบรายงานการเงินโครงการตาสับปะรด.doc โครงการตาสับปะรดหมู่ที่ 9 บ้านโคกสัก ดาวน์โหลด
13 ธ.ค. 2555 ง.1 งวดที่ 2.doc yaowalak ดาวน์โหลด
13 ธ.ค. 2555 ง.2 (การเงินปิดโครงการ).doc yaowalak ดาวน์โหลด
รายงานการติดตาม
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
20 ธ.ค. 2554 แบบรายงานพี่เลี้ยงงวดที่ 1 โคกสัก.pdf twoseadj ดาวน์โหลด
17 มิ.ย. 2555 แบบติดตามพี่เลี้ยง งวด 2 บ้านโคกสัก.doc twoseadj ดาวน์โหลด
2 ก.ย. 2555 แบบติดตามพี่เลี้ยง งวด 3 บ้านโคกสัก.doc twoseadj ดาวน์โหลด

รายงานกิจกรรมจากพื้นที่

Comment #1กิจกรรมชี้แจงทำความเข้าใจรายละเอีอดโครงการตาสับปะรดม.9บ้านโคกสัก
Posted @21 พ.ย. 54 15.33 ip : 118...182
Photo : , 200x150 pixel 36,622 bytes
Photo : , 200x150 pixel 34,991 bytes
Photo : , 200x150 pixel 36,939 bytes
Photo : , 200x150 pixel 39,385 bytes
Photo : , 200x150 pixel 37,797 bytes
Photo : , 200x150 pixel 38,643 bytes

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554  เวลา 13.30 น.  คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านโคกสัก ได้เชิญประชาชนในตำบลเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครการตาสับปะรด ณ ศาลากลางบ้านของบ้านโคกสัก ตำบลควนโส อ.ควนเนียง จังหวัดสงขลา โดยมีเภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์ พี่เลี้ยงประจำโครงการได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ ตลอดจนรับฟังสถานการณ์ปัญหาการทำกิจกรรมโครงการตาสับปะรดของบ้านโคกสัก

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 80 คน เพื่อร่วมรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในโครงการ ผู้ใหญ่สมพบ จันทภาโสได้แนะนำให้ประชาชนที่เข้าร่วมการประชุมรู้จักกับพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม ต่อมาปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนโส ได้กล่าวให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบภาพรวมของโครงการว่า เป้าหมายต้องการเห็นการร่วมมือร่วมใจ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ซึ่งคนในชุมชนบ้านโคกสักมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการแก้ปัญหายาเสพติด การได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส.ในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนจะช่วยให้ชุมชนดำเนินการกิจกรรมได้อย่างเข้มแข็งมากขึ้น ต่อมามีการประชุมนอกรอบร่วมกันระหว่าง ปลัด อบต.ควนโส ผู้ใหญ่สมพบ จันทภาโส ทีมงาน เพื่อปรับแนวคิดการทำงานอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยสรุปการประชุมครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้คือ

 • การจัดชุดลาดตระเวณเพื่อเฝ้าระวัง ทางพี่เลี้ยงได้เสนอแนะว่า ควรมีการทำงานร่วมกันระหว่างชุดเฝ้าระวังและชาวบ้าน การลาดตระเวณแล้วต้องมีการนำเสนอข้อมูลผลของการเฝ้าระวังว่าจุดใดเป็นจุดเสี่ยง นำเสนอเพื่อให้ชาวบ้านร่วมกันแก้ไขหรือหาทางออกร่วมกัน

-กิจกรรมการจัดทำแผนผังเครือญาติและนาฬิกาชีวิต ควรเน้นการใช้กลุ่มเด็กและเยาวชนในการร่วมกันเก็บข้อมูลของชุมชน

-กิจกรรมการจัดทำห้องสมุดชุมชน ทางพี่เลี้ยงเสนอแนะว่า ควรเน้นความร่วมมือของชาวบ้านมาร่วมกันก่อสร้างที่อ่านหนังสือ การทำบุญตักบาตรหนังสือ เพื่อให้เกิดการรักษ์และหวงแหนที่อ่านหนังสือ

 • การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมขอให้มีกลุ่มนักเรียนมาช่วยเหลือในการส่งข้อมูลขึ้นบนเว็บไซต์ของโครงการ

รายงานโดย คณะกรรมการโครงการตาสับปะรด ม.9

Comment #2โครงการตาสับปะรดม.9บ้านโคกสัก
Posted @13 ธ.ค. 54 15.42 ip : 118...182
Photo : , 640x480 pixel 51,597 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,405 bytes
Photo : , 640x480 pixel 45,434 bytes
Photo : , 640x480 pixel 22,489 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,516 bytes
Photo : , 640x480 pixel 50,855 bytes

คณะทำงานโครงการตาสับปะรด ม.9 บ้านโคกสัก ได้ดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1. ประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการ 2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังทางสังคม 3.ประชุมคณะทำงานติดตามโครงการจัดทำห้องสมุด 4.ปฏิบัติการชุมชนเฝ้าระวังทางสังคมโดยชุดลาดตระเวร 5.กิจกรรมลงแขกร่วมสร้างที่อ่านหนังสือปะจำหมู่บ้านและจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด 6.สรุปข้อมูลการลาดตระเวรและแนวทางการจัดการห้องสมุดชุมชน

ไฟล์ประกอบ

Comment #3กิจกรรมเปิดห้องสมุดชุมชน หมู่ที่ 9 บ้านโคกสัก ต.ควนโส อ.ควนเนียง
Posted @17 ก.พ. 55 10.55 ip : 118...182
Photo : , 640x480 pixel 53,869 bytes
Photo : , 640x480 pixel 55,886 bytes
Photo : , 640x480 pixel 58,038 bytes
Photo : , 640x480 pixel 50,773 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,359 bytes
Photo : , 640x480 pixel 65,572 bytes

      ในวันที่  7 กุมภาพันธ์ 2555  เวลา 15.30 น. ผู้นำชุมชน คณะเจ้าหน้าที่พัฒนากรอำเภอควนเนียง และประชาชนในหมู่ที่ 9 ตำบลควนโส ร่วมกันเปิดห้องสมุดชุมชน  ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนในชุมชน ที่จะสามารถเข้ามาอ่านหนังสือที่ทางคณะทำงานได้จัดเตรียมไว้หลายประเภททั้ง สาระคดี บันเทิง และหนังสือที่มีเนื้อหาสาระทีเป็นประโยชน์ต่างๆมากมาย ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคหนังสือ ซึ่งคณะทำงานต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ นอกจากนี้ห้องสมุดชุมชนหมู่ที่ 9 ยังมีอินเตอร์เน็ตไว้บริการให้เยาวชนได้เข้าไปสืบค้นข้อมูลอีกด้วย  ซึ่งผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุมได้ให้ความสนใจ ยินดีจะให้บุตรหลานมาใช้บริการห้องสมุดชุมชน เพื่อหาความรู้ต่อไป 

Comment #4เก็บข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านเพื่อจัดกิจกรรมนาฬิกาชีวิต
Posted @9 มี.ค. 55 13.42 ip : 118...2
Photo : , 816x552 pixel 63,194 bytes

คณะำทำงานโครงการตาสับปะรดได้เก็บข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านในหมู่ที่ 9 เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมนาฬิกาชีวิต ซึ่งหมู่ที่ 9 ตำบลควนโส มีปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ทางภูมิปัญญาหลายท่าน อาทิเช่น นายจำ ลิ่นเนี่ยว เป็นปราชญ์ชาวบ้านซึ่งมีความสามารถทางภูมิปัญญาด้านการเกษตร ลุงจำเล่าว่าได้รับความรู้จากลุงแดง สยามลและได้จดจำวิธีการเพาะปลูกแตงโมซึ่งเป็นผลไม้ทีขึ้นชื่อของชาวควนโสคือก่อนปลูกจะยกร่องก่อนแล้วค่อยทำเป็นหลุม ในหนึ่งหลุมจะใส่เมล็ดแตงสัก 3-4 เมล็ด ใส่แกลบกุ้งเป็นปุ๋ยแตงโมก็จะได้ผลดี
  การทำนาของลุงมีวิธีการที่แตกต่างจากคนทั่วไป ที่เน้นใช้ปุ๋ยเคมีเป็นหลัก แต่ของลุงจำจะใช้น้ำขี้หมูที่ตกตะกอนแล้วปล่อยใส่นาข้าว โดยใส่ตอนที่มีนำ้อยู่ในนาข้าวแล้วบางส่วนจะไม่ใส่ในนาที่แห้ง โดยจะปล่อยไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ แล้วปล่อยทิ้ง จะทำให้มีข้าวมีน้ำหนึ่งไร่จะได้ประมาณ 800-900 กว่ากิโลกรัม ขณะที่ของคนอื่น จะได้ประมาณ 400 กิโลกรัมเท่านั้น การปลูกกล้วยให้ได้ผลดีลุงจำเล่าว่า ให้ขุดหลุมให้กว้างพอประมาณแล้วนำหน่อกล้วยลงหลุมไม่ต้องเอาดินกลบหลุมให้ใช้ขี้วัว เศษหญ้าต่างๆ ใส่ลงไปในหลุมไปเรื่อยๆ กล้วยก็จะโตสมบูรณ์ดี ซึ่งนี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างภูมิปัญญาที่ทางคณะทำงานกำลังอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมุลเพื่อจะจัดกิจกรรมนาฬิกาชีวิตในชุมชนบ้านโคกสักต่อไป

Comment #5แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
Posted @27 เม.ย. 55 09.43 ip : 118...118
Photo : , 640x480 pixel 120,939 bytes
Photo : , 640x480 pixel 111,841 bytes
Photo : , 640x480 pixel 120,647 bytes
Photo : , 640x480 pixel 110,908 bytes
Photo : , 640x480 pixel 113,531 bytes
Photo : , 640x480 pixel 126,897 bytes

องค์การบริหารส่วนตำบลควนโสร่วมกับผู้นำชุมชนประชาชนในตำบลควนโสได้ร่วมใจกันจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม -1 เมษายน 2555 ณ โรงเรียนควนโส  โดยเยาวชนหมู่ที่ 9 บ้านโคกสักได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาในประเภทกีฬาฟุตบอล กีฬาพื้นบ้าน และเปตอง  เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างได้รับความสนุกสนาน เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและเยาวชนในชุมชนเกิดความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ มีกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน ประชาชนและเยาวชนเล็งเห็นคุณค่า การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด

Comment #6งานสมโภชน์พ่อจอม
Posted @4 พ.ค. 55 15.56 ip : 118...182
Photo : , 640x427 pixel 48,798 bytes
Photo : , 640x427 pixel 44,407 bytes
Photo : , 640x427 pixel 46,772 bytes
Photo : , 640x427 pixel 50,174 bytes
Photo : , 640x427 pixel 49,020 bytes
Photo : , 640x427 pixel 54,758 bytes

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555 ประชาชนชนและเยาวชนตำบลควนโส ได้ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาบริเวณโดยรอบศาลากลางบ้าน บ้านโคกสัก หมู่ที่ 9 ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมการจัดงานสมโภชน์พ่อจอม ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2555 ในงานสมโภชน์พ่อจอมครั้งนี้ประชาชนในชุมชนรวมทั้งหมู่บ้านใกล้เคียงต่างพร้อมใจกันมาทำบุญ เพื่อสืบสานประเพณีสำคัญของชุมชนที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ โดยประเพณีการสมโภชน์พ่อจอมจากการบอกเล่าของผู้สูงอายุในชุมชน ได้แก่คุณพ่อวิน บริเพชณ คุณพ่อนิ่ม บริเพชร คุณแม่พร้อม ทองชุมนุม ได้บอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาของสถูปพ่อจอม ว่า "  พ่อจอมเป็นโบราณสถานรูปทรงเจดีย์เล็กๆ ประดิษฐานอยู่ ณ หน้าเขื่อนซึ่งเป็นศาลากลางบ้านของบ้านโคกสัก หมู่ที่ 9 ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ในปัจจุบัน สถูปพ่อจอมเป็นโบราณสถานคู่ชุมชนมากช้านานแต่สร้างเมื่อไหร่ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด เพราะผู้เฒ่าผู้แก่ต่างบอกกันจากรุ่นสู่รุ่นว่ามีมาก่อนรุ่นพ่อของพ่อเสียอีก ซึ่งเมื่อก่อนนี้ถ้าใครเดินผ่านบริเวณนี้ต้องหยุดกราบไหว้เพื่อขอพรและถ้ามีมโนรา หนังตะลุง ผ่านมาก็หยุดเชิดเครื่อง(ตีเครื่อง) รำถวาย และบางคนก็จุดธูปเทียนเพื่อบนบานสานกล่าว  จากค่ำบอกเล่าความเป็นมาของสถูปพ่อจอมสามารถแบ่งได้ 2 ประเด็นดังนี้
1. ผู้เฒ่าเล่าว่า คนโบราณชอบสร้างสิ่งแปลกๆไว้หลายสถานที่เพื่อเป็นอนุสรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือสร้างไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาทีสืบเนื่องกันมาคืองานทำบุญว่างเพราะทุกปีในวันขึ้น 14 ค่ำ เำดือน 5 จะมีการรวมตัวของราษฏรในหมู่บ้านใกล้เคียง ให้มาทำบุญกันที่ตรงนี้ หรือเป็นวันสำคัญของพ่อจอม เมื่อสร้างเสร็จแล้วร่วมทำบุญฉลองพร้อมตั้งชื่อว่า พ่อจอม จึงเรียกกันติดปากมาถึงทุกวันนี้
2. สมัยก่อนบริเวณนี้เคยเป็นที่พักแรมของคนเดินทาง ซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจมีบุคคลสำคัญของทางการเคยมาพักที่นี่หรือบุคคลสำคัญของหมู่บ้านที่เสียชีวิต บุคคลดังกล่าวอาจชื่อจอม หรือชาวบ้านเรียกพ่อจอมก็ได้ โดยได้เผาศพเก็บกระดูกหรือศพไว้ จากนั้นชาวบ้านจึงช่วยกันสร้่างบัว(ที่เก็บกระดูก) คนสมัยก่อนเขาเรียกกันเป็นองค์ใหญ่ทำครอบกระดูกหรือศพไม่แน่ชัด เพราะเมื่อปี พ.ศ. 2522 พ่อจอมองค์เดิมเกิดทรุดตัวและพังลงบางส่วนตามกาลเวลา โดยชาวบ้านได้มองเห็นภายในอีกชั้นหนึ่ง มีการก่ออิฐเป็นรูปสี่เหลี่ยม ซึ่งมีความกว้างประมาณ 60 เซนติเมตร สูงประมาณ 1 เมตร แต่ผู้บอกเล่าบอกว่าไม่กล้าเข้าไปดูเลยไม่ทราบว่าภายในนั้นมีอะไร บางคนบอกว่าอาจจะเป็นกระดูกซึ่งเก็บไว้ในนั้น และบางคนบอกว่าน่าจะเป็นศพอยู่ในสภาพท่านั่ง จึงก่ออิฐทำครอบไว้อีกส่วนหนึ่ง ชาวบ้านยังบอกอีกว่า เมื่อมองไปตามรูช่องโหว่ภายในนั้นน่ากลัว ลึกลับ ไม่กล้าเข้าไป จึงช่วยกันเอาเศษหินเศษอิฐโยนเข้าไปตามรูช่องโหว่ และในปีเดียวกันนั้นคือปี 2522 ได้ช่วยกันสร้างปฏิสังขรขึ้นใหม่ทำครอบรูปเดิมเอาไว้ แต่ชา่วบ้านพยายามให้รูปทรงคล้ายรูปเดิมให้มากที่สุดตามที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ ดังนั้นจากคำบอกเล่าประวัติความเป็นมาของพ่อจอมจึงเป็นปริศนาที่ยังรอการหาคำตอบต่อไป         นอกจากนี้ในงานสมโภชน์พ่อจอม นอกจากมีการทำบุญร่วมกันสร้างและบริจาคเข้าห้องสมุดแล้วยังมีการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชนทั้งหมด 34 ทุน ซึ่งมี 2 ระดับ คือ มัธยมศึกษา และประถมศึกษาอีกด้วย         จากการจัดงานครั้งนี้ทำให้เห็นถึง ความศรัทธาที่มีในพ่อจอมซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน ให้เกิดความรักความสามัคคีร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน ให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ เกิดสังคมสุขภาวะขึ่นในชุมชนต่อไป

Comment #7นักศึกษาร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
Posted @17 พ.ค. 55 10.55 ip : 118...182
Photo : , 640x360 pixel 44,332 bytes
Photo : , 640x360 pixel 25,859 bytes
Photo : , 640x360 pixel 39,209 bytes
Photo : , 640x360 pixel 43,345 bytes
Photo : , 640x360 pixel 48,370 bytes
Photo : , 640x360 pixel 46,620 bytes

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาจำนวน 10 คน ได้แก่ 1. น.ส. นิตยา คงเอียด 2. น.ส.จิราพรรณ โสพิกุล 3. น.ส.สุภาวดี ศรีสวัสดิ์ 4.นายธนดล จันทร์อำนวยชุม 5. น.ส.จันทรจิรา ละอองวิจิตร 6. น.ส.วิภาวรรณ เหรับควนเคียม 7.น.ส.อาภรณื บุญเลิศ 8. น.ส.เรณู ขาวฟอง น.ส.ปัทมา คงไชย 10. น.ส.ภัสสรชนก คงขาว ได้มาร่วมกันพัฒนาชุมชนบ้านโคกสักโดยได้นำอุปกรณ์กีฬาและหนังสือมามอบให้กับชุมชนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้่วยการเล่นกีฬา ร่วมพูดคุยถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด และร่วมกันจัดบอร์ดนิทรรศการส่งเสริมความรู้ในห้องสมุด จัดทำแผนผังบอร์ดคณะบริหารหมู่บ้านและ ให้ผู้ปกครอง เยาวชนได้ทำจัดกิจกรรมร่วมกันในการระบายสีปูนพลาสเตอร์ เล่นเกมส์แจกของรางวัลแก่เยาวชน ซึ่งสร้างความสนุกสนานและความรู้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

Comment #8กิจกรรมอบรมพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด
Posted @29 มิ.ย. 55 13.53 ip : 118...182
Photo : , 640x360 pixel 34,951 bytes
Photo : , 640x360 pixel 28,381 bytes
Photo : , 640x360 pixel 23,282 bytes
Photo : , 640x360 pixel 18,760 bytes
Photo : , 640x360 pixel 26,487 bytes
Photo : , 640x360 pixel 34,845 bytes

                      เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 คณะทำงานโครงการตาสับปะรด บ้านโคกสัก หมู่ที่ 9 ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควนโส  ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมของโครงการฯ เป็นการอบรมครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด  โดยได้รับความร่วมมือจากท่านผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านควนโสได้ส่งนักเรียนเข้ารับการอบรมเพื่อให้ได้รับความรู้และทักษะในการสร้างภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลยาเสพติดและได้รับเกียรติจากคุณหมอ ริกิต จตุรัตมนตรีมาเป็นวิทยากรในการบรรยาย ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด  การปฏิบัติตนเพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้เป็นแกนนำเยาวชนต้านยาเสพติดต่อไป

Comment #9ทัศนศึกษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา
Posted @29 มิ.ย. 55 14.03 ip : 118...182
Photo : , 640x360 pixel 26,377 bytes
Photo : , 640x360 pixel 32,303 bytes
Photo : , 640x360 pixel 32,710 bytes
Photo : , 640x360 pixel 21,967 bytes
Photo : , 640x458 pixel 39,080 bytes
Photo : , 640x360 pixel 25,237 bytes

คณะทำงานโครงการตาสับปะรด บ้านโคกสักหมู่ที่ 9 ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง นำเยาวชนไปทัศนศึกษา ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาล อนุญาตให้เยาวชนเข้าทัศนศึกษา โดยมีบุคลากรของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลาอาทิ ท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ท่านผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการประจำศาลเยาวชนฯ ได้ให้ความรู้ถึงความเป็นมา บทบาทหน้าที่ของ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลาว่า ได้จัดตั้งขึ้นด้วยเจตนารมณ์ที่จะช่วยแก้ไขเยียวยาเด็ก และเยาวชนที่ต้องหาว่ากระทำความผิดโดยคำนึงถึงสวัสดิภาพ และอนาคตของเด็กหรือเยาวชน ซึ่งควรจะได้รับการฝึกอบรม สั่งสอนสงเคราะห์ให้กับตนเป็นพลเมืองดี ยิ่งกว่าการลงโทษ คำนึงถึงบุคลิกลักษณะ สุขภาพ ภาวะ แห่งจิตซึ่งแตกต่างกันเป็นคน ๆ ไป อีกทั้งใช้วิธีการที่เหมาะสมกับตัวเด็กแและเยาวชนและพฤติกรรมเฉพาะเรื่อง แม้เด็กหรือเยาวชนนั้นจะได้กระทำความผิดร่วมกันก็ตาม ในส่วนของ คดีครอบครัว ได้มีหลักดำเนินการเพื่อ รักษาผลประโยชน์สิทธิและทรัพย์สินของผู้เยาว์ คำนึงถึงความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันในครอบครัว การสงวน และคุ้มครองสถานภาพของการสมรส การช่วยเหลือครอบครัวโดยเฉพาะขณะที่ครอบครัว นั้นต้องรับผิดชอบในการดูแลให้การศึกษาแก่บุตรที่เป็นผู้เยาว์ รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือสามีภรรยาให้ปรองดอง ปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างกันเองและกับบุตร ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลากับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา เป็นศาลเยาวชนและสถานพินิจที่จัดตั้งขี้นเป็นแห่งที่ 2 ของประเทศไทย
                  รวมทั้งมีวิทยากร จากสำนักงานป้องกันและปราบปราบยาเสพติดสงขลามาให้ความรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างได้รับความรู้และประสบการณ์จากการทัศนศึกษาในครั้งนี้ซึ่งสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนำไปเป็นแนวทางการดำรงชีวิตให้ห่างไกลยาเสพติดต่อไป

Comment #10จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานสู่ชุมชน
Posted @31 ก.ค. 55 16.03 ip : 118...182
Photo : , 640x480 pixel 55,637 bytes
Photo : , 640x480 pixel 67,087 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,668 bytes
Photo : , 640x141 pixel 20,806 bytes
Photo : , 640x480 pixel 37,925 bytes
Photo : , 640x480 pixel 57,754 bytes

วันที่ 27 กรกฏาคม 2555 ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านปลัดอำเภอ ปลัดอบต. เจ้าหน้าที่อบต. พัฒนากรอำเภอ ประชาชนในชุมชนหมู่ที่ 9 บ้านโคกสัก จำนวน 90 คน เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานโครงการตาสับปะรด หมู่ที่ 9 บ้านโคกสัก สู่ชุมชน มีผู้ใหญ่บ้านสมภพ จันทภาโส และ ปลัดอบต.ภิติพัฒน์ หนูมี บรรยายสรุปกิจกรรมโครงการในรอบปี ที่มา ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 1. กิจกรรมจัดชุดลาดตระเวนหมู่บ้าน 2. กิจกรรมห้องสมุดชุมชน 3. เก็บข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน 4.ส่งเยาวชนร่วมแข่งกีฬาต้านยาเสพติด 5.งานสมโภชน์พ่อจอม 6.กิจกรมอบรมพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด 7. ส่งเยาวชนผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัด 8.นำเยาวชนทัศนศึกษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันพูดคุยถึงปัญหาในชุมชน ทุกคนต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กมีใช้เวลาว่างทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ ดำรงชีวิตให้ห่างไกลยาเสพติด และเห็นพ้องต้องกันที่จะร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากชุมชนอย่างยั่งยืน

Comment #11รายงานฉบับสมบูรณ์บ้านโคกสัก(ส.3)
Posted @20 พ.ย. 55 23.38 ip : 61...19

รายงานกิจกรรมจากพี่เลี้ยง

Comment #1พี่เลี้ยงลงพื้นที่นิเทศ ให้กำลังใจพื้นที่ครั้งที่ 1
Posted @14 พ.ย. 54 20.06 ip : 223...136
Photo : , 640x480 pixel 49,737 bytes
Photo : , 640x480 pixel 49,632 bytes
Photo : , 640x480 pixel 57,623 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,645 bytes
Photo : , 640x480 pixel 53,366 bytes
Photo : , 640x480 pixel 60,343 bytes

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554  เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา ณ ศาลากลางบ้านของบ้านโคกสัก ตำบลควนโส อ.ควนเนียง จังหวัดสงขลา เภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์ พี่เลี้ยงประจำโครงการลงพื้นที่ให้คำแนะนำ ตลอดจนรับฟังสถานการณ์ปัญหาการทำกิจกรรมโครงการตาสับปะรดของบ้านโคกสัก

ผู้ใหญ่บ้าน สมพบ จันทภาโส และทีมงานได้รออยู่แล้วพร้อมกับชาวบ้านจำนวน 80 คน ซึ่งตั้งใจมาฟังเพื่อรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในโครงการ

ผู้ใหญ่สมพบ เพิ่งผ่านการรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านสมัยที่ 2 สดๆร้อนๆ ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมต้องล่าช้าไป

ผู้ใหญ่สมพบ ได้แนะนำให้ประชาชนที่เข้าร่วมการประชุมรู้จักกับพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม
ต่อมาปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนโส ได้กล่าวให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบภาพรวมของโครงการว่า เป้าหมายต้องการเห็นการร่วมมือร่วมใจ สร้างความเข้มแข็งหม้กับชุมชน ซึ่งของโคกสักเน้นการทำงานแก้ปัญหายาเสพติด ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องดำเนินการอยู่แล้ว การได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส.จะเป็นอีกส่วนหนึ่งของการทำให้ชุุมชนเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

ต่อมามีการประชุมนอกรอบร่วมกันระหว่าง ปลัด อบต.ควนโส ผู้ใหญ่สมพบ จันทภาโส ทีมงาน เพื่อปรับแนวคิดการทำงานอย่างละเอียดอีกครั้ง

การจัดชุดลาดตระเวณเพื่อเฝ้าระวัง ทางพี่เลี้ยงได้เสนอแนะว่า ควรมีการทำงานร่วมกันระหว่างชุดเฝ้าระวังและชาวบ้าน การลาดตระเวณแล้วต้องมีการนำเสนอข้อมูลผลของการเฝ้าระวังว่าจุดใดเป็นจุดเสี่ยง นำเสนอเพื่อให้ชาวบ้านร่วมกันแก้ไขหรือหาทางออกร่วมกัน

กิจกรรมการจัดทำแผนผังเครือญาติและนาฬิกาชีวิต ควรเน้นการใช้กลุ่มเด็และเยาวชนในการร่วมกันเก็บข้อมูลของชุมชน

กิจกรรมการจัดทำที่อ่านหนังสือ ทางพี่เลี้ยงเสนอแนะว่า ควรเน้นความร่วมมือของชาวบ้านมาร่วมกันก่อสร้างที่อ่านหนังสือ การทำบุญตักบาตรหนังสือ เพื่อให้เกิดการรักษ์และหวงแหนที่อ่านหนังสือ

การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมขอให้มีกลุ่มนักเรียนมาช่วยเหลือในการส่งข้อมูลขึ้นบนเว็บไซต์ของโครงการ

รายงานโดย เภสัชกร สมชาย ละอองพันธุ์ พี่เลี้ยงติดตาม

Comment #2ลงติดตามและแนะนำการดำเนินกิจกรรมครั้งที่ 2
Posted @16 พ.ย. 54 17.39 ip : 223...234
Photo : , 560x420 pixel 227,769 bytes
Photo : , 560x420 pixel 213,002 bytes
Photo : , 560x420 pixel 195,478 bytes

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา เภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์ พี่เลี้ยงประจำกลุ่มของบ้านโคกสัก ติดตามการดำเนินกิจกรรมการของโครงการตาสับปะรด ที่ผ่าน บริเวณศาลากลางบ้าน มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้ใหญ่สมพบ จันทวาโส ผู้รับผิดชอบโครงการ ทีมงาน คือ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนโส ตำบลควนเนียง

ประเด็นพูดคุย คือ การส่งรายงาน ส.1 และ ส.2 (การลงนิเทศของพี่เลี้ยง) รายงานทางการเงินแต่ละกิจกรรม(ง.1) ขอให้มีการบริการการเงินด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ กำหนดการส่งรายงานให้ส่งผ่านพี่เลี้ยงก่อนเพื่อตรวจสอบตลอดจนการให้คำแนะนำ

มีการติดตามกิจกรรมการเฝ้าระวังทางสังคม ขณะนี้มีคณะทำงานประมาณ 20 คน และจะมีกลุ่มเยาวชนกลุ่มเสี่ยงร่วมกันลาดตระเวณ ทางคณะทำงานมีการนัดให้ผู้รับผิดชอบในการสรุปภาพรวมการลงเฝ้าระวังทางสังคมแก่ชาวบ้าน และต้องให้ประชาชนร่วมกันวิเคราะห์ตลอดจนการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ทางคณะทำงานได้วางแผนการจัดเวทีคืนข้อมูลแก่ชาวบ้านในวันที่ 4 ธันวาคม 2554 นี้

ส่วนกิจกรรมการสร้างห้องสมุดชุมชน  ทางคณะทำงานได้ใช้การร่วมแรงร่วมใจช่วยกันจัดทำห้องสมุด ทางคณะทำงานเสนอว่าให้มีการนำเสนอกติการการใช้ห้องสมุดและจัดหาหนังสือไว้ประจำห้องสมุดชุมชน โดยใช้กระบวนการตักบาตรหนังสือเพื่อเข้าห้องสมุด กิจกรรมต่อไป คือ การนัดประชาชนเพื่อวางกติกาการใช้ห้องสมุด และการเปิดห้องสมุดชุมชน

การจัดทำนาฬิกาชีวิตของชุมชน ทางปลัด อบต.จะรับหน้าที่วางแผนการจัดเก็บข้อมูลเอง ซึ่งจะพยายามเชื่อมต่อกับหน่วยงานอื่นที่ต้องใช้ข้อมูล เช่น รพ.สต. อบต. และนักเรียน

การศึกษาดูงาน และการจัดงานสมโภชน์ จะมีการวางแผนร่วมกันของชาวบ้านและจะมีการแสดงพื้นเมือง

นอกจากนี้ทางพี่เลี้ยงได้แนะนำการอัพโหลดข้อมูลขึ้นบนเว็บไซต์ ซึ่งจะมีคณะทำงานจาก อบต.มาช่วยในการป้อนข้อมูล

รายงานโดย เภสัชกร สมชาย ละอองพันธุ์

Comment #3ลงพื้นที่และร่วมเปิดห้องสมุดชุมชน
Posted @3 มี.ค. 55 20.14 ip : 110...112
Photo : , 640x480 pixel 46,359 bytes

เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เวลา 13.30 น. ณศาลากลางบ้านโคกสัก ตำบลควนโส  อ.ควนเนียง จังหวัดสงขลา เภสัชกรสมชาย ได้รับเชิญให้ลงติดตามพื้นทีและร่วมการจัดกิจกรรมการเปิดห้องสมุดชุมชน ภายหลังการที่ชาวบ้านในชุมชนร่วมกันสร้างห้องสมุดชุมชน ผลการลงพื้นที่ปรากฎว่า

1.ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการประมาณ 70 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และเครือข่ายกลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่ แต่ยังขาด เยาวชนกลุ่มเสี่ยง อันเป็นเป้าหมายสำคัญของโครงการ (ทางพี่เลี้ยงได้แนะนำเรื่องวันเวลาที่ควรจัดให้กลุ่มดังกล่าวเข้าร่วม) แต่ส่วนใหญ่มีความร่วมมือที่ดี แต่มีข้อสังเกตที่ดี คือ การเปิดห้องสมุดดังกล่าว มีการจัดประชุมร่วมกับพัฒนาชุมชนด้วย และกองทุนเงินกู้ยืมของหมู่บ้านด้วย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งให้ชาวบ้านสนใจมาร่วม

2.มีการเปิดใช้ห้องสมุดดังกล่าวอย่างเป็นทางการ พร้อมกันนี้ทางชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันมอบหนังสือจำนวนหนึ่งให้กับห้องสมุดดังกล่าว ในตอนหลังมีการประชุมร่วมกันเรื่องของ การบริหารจัดการห้องสมุดประจำชุมชน เช่นการดีงให้เยาวชนมาช่วยจัดการเรื่องหนังสือ การจัดทอดผ้าป่าหนังสือ การร่วมกันบริจาคหนังสือ

ภายหลังการเปิดใช้ห้องสมุดทาง พี่เลี้ยงและคณะทำงานโครงการร่วมกันประชุมร่วม เพื่อติดตาม ร่วมกันวางแผนการทำงานกันต่อไปถึง รายละเอียดกิจกรรม