ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ชุมชนหมู่บ้านแหลมตะลุมพุก ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่

by กำไล @28 ส.ค. 54 09.11 ( IP : 119...191 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 54-00-0612
รหัสโครงการ 54-01599
ชื่อโครงการ ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ชุมชนหมู่บ้านแหลมตะลุมพุก ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิชัย ทองวงศ์
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 30 กรกฎาคม 2555
งบประมาณโครงการ 149,600.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

๑๙๕ ครัวเรือน

พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • กำไลกำไล(Trainer)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

๑. เพื่อนำสิ่งกีดขวางออกจากชายฝั่งช่วยลดการกัดเซาะชายฝั่ง
๒. เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
๓. เพื่อให้มีอาหารทะเลปลอดภัยในชุมชน

กิจกรรมหลัก

ประชุมทีม ประสานงานหน่วยงานเกี่ยวข้อง นำสิ่งกีดขวางในทะเลออก จัดวันคืนหาดสวยสู่ชุมชน จัดแผ่นป้ายการประชาสัมพันธ์ัและจัดงานทอดกฐินทรายมหากุศลช่วยคนแหลมตะลุมพุก ฟื้นฟูประเพณีก่อเจดีทราย จัดผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย ประกวดอาหารปลอดภัย ถอดบทเรียน

งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (149,600.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรมหลัก

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกกิจกรรมหลัก (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (149,600.00 บาท)

รายงานความก้าวหน้า
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
26 พ.ย. 2554 ส.๑แหลม.doc กำไล ดาวน์โหลด
3 ธ.ค. 2555 ส.2.doc Peeraya Jindamanee ดาวน์โหลด
3 ธ.ค. 2555 รวมเล่ม บ้านแหลมตะลุมพุก.doc Peeraya Jindamanee ดาวน์โหลด
รายงานการเงิน
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
26 พ.ย. 2554 ง.๑ แหลม.doc กำไล ดาวน์โหลด
29 พ.ย. 2555 ง1 งวดที่ 2 edited.doc Peeraya Jindamanee ดาวน์โหลด
30 พ.ย. 2555 ง.2.doc Peeraya Jindamanee ดาวน์โหลด
รายงานการติดตาม
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
27 พ.ย. 2554 6แหลมตะลุ...doc กำไล ดาวน์โหลด
21 ก.ค. 2555 ติดตามแหลมงวดสอง.doc กำไล ดาวน์โหลด
23 ก.ย. 2555 แหลม๓.doc กำไล ดาวน์โหลด
วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
3 มีนาคม 2555
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnuttamonnuttamonเมื่อ 28 สิงหาคม 2554 11:41:39

ชื่อกิจกรรม : ประชุมวางแผนรับบริจาคกระสอบมาใส่ทรายจากชุมชนใกล้เคียง

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
15 พฤศจิกายน 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnuttamonnuttamonเมื่อ 28 สิงหาคม 2554 11:37:59

ชื่อกิจกรรม : วันคืนหาดสวยด้วยพลังชุมชน(นำสิ่งกีดขวางออกจากชายหาด)

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

๑๐๐ คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

นำสิ่งกีดขวางออกจากชาายฝั่ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นำสิ่งกีดขวางออกจากชาายฝั่ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

นำปัญหาของการกัดเซาะและการรื้อถอนมะพร้าวริมฝั่งทะเล มาหาทางออกทำต่อเพื่อให้หาดสวย จะได้ที่พักเรือของชาวประมง ผู้เข้าร่วม ๑๐๐ คน นำเสาปูน เศษปูน ในทะเล และตอมะพร้าวริมฝั่งออก หาดสวยขึ้น เป็นที่จอดเรือประกอบอาชีพได้ 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
15 ตุลาคม 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnuttamonnuttamonเมื่อ 28 สิงหาคม 2554 11:36:27

ชื่อกิจกรรม : ประชุมชาวบ้านเตรียมงานเตรียมพื้นที่นำสิ่งกีดขวางออก

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

๒๐ คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เตรียมกิจกรรม ติดตามการมอบหมายงานและการตอบรับของทีมช่วย ได้แก่ รถของกำนัน รถช่วยทุกสิ่งกีดขวางไปทิ้ง
ผู้เข้าร่วม ๕๔ คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
18 กันยายน 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnuttamonnuttamonเมื่อ 28 สิงหาคม 2554 11:38:55

ชื่อกิจกรรม : เคลียร์พื้นที่นำทรายมาถมทดแทน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

พื้นที่ชายหาดไม่มีสิ่งกีดขวาง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ปรับพื้นที่ชายหาด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ปรับพื้นที่ชายหาด

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เตรียมความพร้อมและพื้นที่
มีผู้เข้าร่วม ๕๐ คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
16 สิงหาคม 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnuttamonnuttamonเมื่อ 28 สิงหาคม 2554 11:57:03

ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมเพื่อทบทวนการทำงาน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

๒๐ คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

สรุปกิจกรรมและปรึกษาหารือ ติดตามงานที่ได้แบ่งหน้าที่กันไปทำ ผู้เข้าร่วม ๕๐ คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
20 กรกฎาคม 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnuttamonnuttamonเมื่อ 28 สิงหาคม 2554 11:55:34

ชื่อกิจกรรม : ประสานงานหน่วยงานและภาคีเพื่อนำสิ่งกีดขวางออกจากชายฝั่ง

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

๒๐ คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประสานงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประสานงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อนำสิ่งกีดขวางออกจากริมฝั่งและในทะเลออก ผู้เข้าร่วม ๒๔ คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
10 กรกฎาคม 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnuttamonnuttamonเมื่อ 28 สิงหาคม 2554 11:53:39

ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมทบทวนเกี่ยวกับการทำกิจกรรม

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

๒๐ คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ชี้แจงโครงการและประชุมทีมงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ชี้แจงโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ชี้แจงการดำเนินงานโครงการ มีผู้เข้าร่วม ๒๘ คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock

รายงานกิจกรรมจากพื้นที่

Comment #1ประชุมเตรียมทีมเพื่อนำสิ่งกีดขวางออกจากชายฝั่ง
Posted @10 ก.ย. 54 18.55 ip : 223...40

จะนำตอมะพร้าว กับหลักเก่าๆ ปูน พื้นบ้านจากพายุที่อยู่ในทะเลออก ทั้งบริเวณชายฝั่งและในทะเล มีชาวบ้านเข้าร่วม ๒๐ คน นัดชาวบ้านเพื่อนำสิ่งกีดขวางออกระหว่างวันที่ ๑๕-๒๐ กันยายน ๒๕๕๔

Comment #2อาหารปลอดภัย
Posted @4 มี.ค. 55 11.08 ip : 110...32
Photo : , 400x300 pixel 93,105 bytes

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แลกเปลี่ยนเรียนรุ้ผู้ผลิตอาหารทะเลบ้านแหลม ๒ ละแวก เพื่อกำหนดกิจกรรม อาหารปลอดภัย

Comment #3อาหารปลอดภัย
Posted @4 มี.ค. 55 11.09 ip : 110...32
Photo : , 448x336 pixel 62,094 bytes

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แลกเปลี่ยนเรียนรุ้ผู้ผลิตอาหารทะเลบ้านแหลม ๒ ละแวก เพื่อกำหนดกิจกรรม อาหารปลอดภัย

Comment #4อาหารปลอดภัย
Posted @4 มี.ค. 55 11.10 ip : 110...32
Photo : , 448x336 pixel 53,296 bytes

แลกเปลี่ยนเรียนรุ้ผู้ผลิตอาหารทะเลบ้านแหลม ๒ ละแวก เพื่อกำหนดกิจกรรม อาหารปลอดภัย

Comment #5ตรวจอาหารปลอดภัยและสารเคมีในเลือด
Posted @22 เม.ย. 55 22.10 ip : 180...176
Photo : , 448x336 pixel 157,048 bytes
Photo : , 448x336 pixel 111,334 bytes
Photo : , 448x336 pixel 120,073 bytes
Photo : , 448x336 pixel 155,844 bytes
Photo : , 448x336 pixel 158,614 bytes
Photo : , 448x336 pixel 104,655 bytes

๔ เมษายน ๕๕ ชาวบ้านแหลมได้นำอาหารทะเลมาตรวจสารเคมี และตรวจสุขภาพตนเองพร้อมด้วยตรวจสารเคมีในเลือด ทั้งหมด ๕๘ คน พบว่ามีสารเคมีในเลือดในระดับไม่ปลอดภัย ๑๕ คน มีความเสี่ยงโรคเรื้อรัง ๒๒ คน ชาวบ้านได้รับความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวและการป้องกันโรคจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข นัดติดตามอีก ๒ เดือน

Comment #6สุ่มตรวจอาหารปลอดภัย
Posted @5 ส.ค. 55 21.07 ip : 118...22
Photo : , 314x235 pixel 100,580 bytes
Photo : , 314x235 pixel 113,451 bytes
Photo : , 314x235 pixel 111,110 bytes
Photo : , 314x235 pixel 111,753 bytes
Photo : , 314x235 pixel 109,911 bytes
Photo : , 314x235 pixel 113,951 bytes

แกนนำและ อสม. สุ่มตรวจร้านครัวลำภู ร้านเถาว์วัลย์ ร้านครัวแหลมตะลุมพุก ร้านป้าทองใบแสงนคร พบการเปลี่ยนแปลงดีมาก คนขายแต่งกายสะอาด ทาแป้งหน้าขาว ในร้านสะอาดขึ้น อาหารที่ตรวจก็ปลอดภัย

Comment #7ชี้แจงผลการสุ่มตรวจ
Posted @5 ส.ค. 55 21.23 ip : 118...22
Photo : , 314x235 pixel 54,618 bytes
Photo : , 314x235 pixel 93,929 bytes
Photo : , 314x235 pixel 81,177 bytes

หลังจากสุ่มตรวจแล้วได้มาประชุมเพื่อเตรียมพร้อม บอกผลการสุ่มตรวจ และเตรียมความพร้อมเพื่อรับป้ายปลอดภัย ชี้แจงรายละเอียดมอบป้าย จะได้รับหรือไม่ อยู่ที่ผลการปฏิบัติอาหารปลอดภัย ว่าผ่านหรือไม่ ผ่านจึงได้ ทั้งหมดเข้าร่วม ร้านย่อย ๔๙ ร้าน ร้านอาหาร ๔ ร้าน หลังจากสุ่มตรวจแล้ว ร้านค้าย่อยผ่าน ๒๕ ร้าน ร้านอาหาร ๔ ร้าน ผ่านหมด

รายงานกิจกรรมจากพี่เลี้ยง

Comment #1นำสิ่งกีดขวางออกและเตรียมทอดกฐินทรายมหากุศล
Posted @2 ต.ค. 54 23.06 ip : 223...237
Photo : , 320x240 pixel 32,906 bytes
Photo : , 320x240 pixel 26,066 bytes
Photo : , 320x240 pixel 31,282 bytes
Photo : , 320x240 pixel 25,414 bytes

ชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันนำสิ่งกีดขวางได้แก่ ตอมะพร้าวขนาดใหญ่ ซากบ้านผุพังสมัยที่วาตะภัย 2505 ซึ่งอยู่ในทะเลออกมีผลให้เกิดการกัดเซายฝั่งออกได้หมดจนชายหาดสวยงามแล้ว จึงเตรียมการเพื่อทอดกฐินทรายมหากุศลต่อไปเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งต่อไป

Comment #2มรสุมถล่มแหลมตะลุมพุก
Posted @26 พ.ย. 54 20.38 ip : 180...44
Photo : , 533x400 pixel 43,888 bytes
Photo : , 480x640 pixel 110,845 bytes
Photo : , 480x640 pixel 62,813 bytes
Photo : , 300x400 pixel 57,832 bytes

วันที่ ๒๒-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ มรสุมถล่มแหลมตะลุมพุก บ้านเรือนเสียหาย ชายหาดมีสิ่งกีดขวางมากขึ้น ถนนขาด หักเป็นท่อนๆ 

Comment #3มรสุมถล่มแหลมตะลุมพุก
Posted @26 พ.ย. 54 20.38 ip : 180...44
Photo : , 533x400 pixel 43,888 bytes
Photo : , 480x640 pixel 110,845 bytes
Photo : , 480x640 pixel 62,813 bytes
Photo : , 300x400 pixel 57,832 bytes
Photo : , 640x480 pixel 63,369 bytes
Photo : , 640x480 pixel 50,913 bytes

วันที่ ๒๒-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ มรสุมถล่มแหลมตะลุมพุก บ้านเรือนเสียหาย ชายหาดมีสิ่งกีดขวางมากขึ้น ถนนขาด หักเป็นท่อนๆ 

Comment #4แลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตอาหารปลอดภัย
Posted @6 พ.ค. 55 19.01 ip : 180...192
Photo : , 448x336 pixel 165,234 bytes
Photo : , 448x336 pixel 164,994 bytes
Photo : , 448x336 pixel 124,595 bytes
Photo : , 448x336 pixel 119,125 bytes
Photo : , 448x336 pixel 115,609 bytes
Photo : , 448x336 pixel 135,327 bytes

๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ชาวบ้านแหลมได้รับความกรุณาจาก สสจ.นครศรีธรรมราช นำโดยนายหัวนุกูล และพี่ต้อย(สุรพล) งานภาคประชาชน ลงมาช่วยติดตามและให้ข้อมูลเรื่องอาหารปลอดภัย สำรวจร้านอาหารทะเล และมอบของที่ระลึกให้กับชาวบ้าน เป็นกิจกรรมที่ทำให้ชาวบ้านได้ความรู้ ได้แลกเปลี่ยน และมีกำลังใจจัดกิจกรรม อาหารทะเลชาวบ้านแหลม มีความปลอดภัยเต็มร้อย

Comment #5มอบป้ายอาหารปลอดภัย
Posted @5 ส.ค. 55 21.17 ip : 118...22
Photo : , 314x235 pixel 100,580 bytes
Photo : , 314x235 pixel 98,242 bytes
Photo : , 314x235 pixel 103,951 bytes
Photo : , 314x235 pixel 104,351 bytes
Photo : , 314x235 pixel 102,877 bytes
Photo : , 314x235 pixel 110,079 bytes

นายทรงฤทธิ์ ฐานะวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก มอบป้ายอาหารปลอดภัยให้กับร้านอาหาร มีร้านอาหาร ๔ ร้าน ร้านค้าย่อย ๒๕ ร้าน สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของเจ้าของร้าน แต่งตัวสะอาดขึ้น พูดจาเพราะมากขึ้น ดูสะอาดมากขึ้น

Comment #1ประชุมเตรียมทีมเพื่อนำสิ่งกีดขวางออกจากชายฝั่ง
Posted @10 ก.ย. 54 18.55 ip : 223...40

จะนำตอมะพร้าว กับหลักเก่าๆ ปูน พื้นบ้านจากพายุที่อยู่ในทะเลออก ทั้งบริเวณชายฝั่งและในทะเล มีชาวบ้านเข้าร่วม ๒๐ คน นัดชาวบ้านเพื่อนำสิ่งกีดขวางออกระหว่างวันที่ ๑๕-๒๐ กันยายน ๒๕๕๔

Comment #2นำสิ่งกีดขวางออกและเตรียมทอดกฐินทรายมหากุศล
Posted @2 ต.ค. 54 23.06 ip : 223...237
Photo : , 320x240 pixel 32,906 bytes
Photo : , 320x240 pixel 26,066 bytes
Photo : , 320x240 pixel 31,282 bytes
Photo : , 320x240 pixel 25,414 bytes

ชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันนำสิ่งกีดขวางได้แก่ ตอมะพร้าวขนาดใหญ่ ซากบ้านผุพังสมัยที่วาตะภัย 2505 ซึ่งอยู่ในทะเลออกมีผลให้เกิดการกัดเซายฝั่งออกได้หมดจนชายหาดสวยงามแล้ว จึงเตรียมการเพื่อทอดกฐินทรายมหากุศลต่อไปเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งต่อไป

Comment #3มรสุมถล่มแหลมตะลุมพุก
Posted @26 พ.ย. 54 20.38 ip : 180...44
Photo : , 533x400 pixel 43,888 bytes
Photo : , 480x640 pixel 110,845 bytes
Photo : , 480x640 pixel 62,813 bytes
Photo : , 300x400 pixel 57,832 bytes

วันที่ ๒๒-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ มรสุมถล่มแหลมตะลุมพุก บ้านเรือนเสียหาย ชายหาดมีสิ่งกีดขวางมากขึ้น ถนนขาด หักเป็นท่อนๆ 

Comment #4มรสุมถล่มแหลมตะลุมพุก
Posted @26 พ.ย. 54 20.38 ip : 180...44
Photo : , 533x400 pixel 43,888 bytes
Photo : , 480x640 pixel 110,845 bytes
Photo : , 480x640 pixel 62,813 bytes
Photo : , 300x400 pixel 57,832 bytes
Photo : , 640x480 pixel 63,369 bytes
Photo : , 640x480 pixel 50,913 bytes

วันที่ ๒๒-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ มรสุมถล่มแหลมตะลุมพุก บ้านเรือนเสียหาย ชายหาดมีสิ่งกีดขวางมากขึ้น ถนนขาด หักเป็นท่อนๆ 

Comment #5แปลงวิกฤติเป็นโอกาส ได้อย่างไร ?
Posted @29 พ.ย. 54 09.40 ip : 202...129

เห็นแล้วรับรู้ถึงความรุนแรงของภัยธรรมชาติ นับเป็นโจทย์ที่ท้าทายของชุมชนหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ต.ลุมพุก ที่จะใช้วิกฤติครั้งนี้เป็นโอกาสในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ส่วนหนึ่งต้องขอให้กำไลใจพี่กำไล ในการการเข้าไปช่วยเป็นพี่เลี้ยงของพื้นที่น่ะครับ

Comment #6อาหารปลอดภัย
Posted @4 มี.ค. 55 11.08 ip : 110...32
Photo : , 400x300 pixel 93,105 bytes

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แลกเปลี่ยนเรียนรุ้ผู้ผลิตอาหารทะเลบ้านแหลม ๒ ละแวก เพื่อกำหนดกิจกรรม อาหารปลอดภัย

Comment #7อาหารปลอดภัย
Posted @4 มี.ค. 55 11.09 ip : 110...32
Photo : , 448x336 pixel 62,094 bytes

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แลกเปลี่ยนเรียนรุ้ผู้ผลิตอาหารทะเลบ้านแหลม ๒ ละแวก เพื่อกำหนดกิจกรรม อาหารปลอดภัย

Comment #8อาหารปลอดภัย
Posted @4 มี.ค. 55 11.10 ip : 110...32
Photo : , 448x336 pixel 53,296 bytes

แลกเปลี่ยนเรียนรุ้ผู้ผลิตอาหารทะเลบ้านแหลม ๒ ละแวก เพื่อกำหนดกิจกรรม อาหารปลอดภัย

Comment #9ตรวจอาหารปลอดภัยและสารเคมีในเลือด
Posted @22 เม.ย. 55 22.10 ip : 180...176
Photo : , 448x336 pixel 157,048 bytes
Photo : , 448x336 pixel 111,334 bytes
Photo : , 448x336 pixel 120,073 bytes
Photo : , 448x336 pixel 155,844 bytes
Photo : , 448x336 pixel 158,614 bytes
Photo : , 448x336 pixel 104,655 bytes

๔ เมษายน ๕๕ ชาวบ้านแหลมได้นำอาหารทะเลมาตรวจสารเคมี และตรวจสุขภาพตนเองพร้อมด้วยตรวจสารเคมีในเลือด ทั้งหมด ๕๘ คน พบว่ามีสารเคมีในเลือดในระดับไม่ปลอดภัย ๑๕ คน มีความเสี่ยงโรคเรื้อรัง ๒๒ คน ชาวบ้านได้รับความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวและการป้องกันโรคจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข นัดติดตามอีก ๒ เดือน

Comment #10แลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตอาหารปลอดภัย
Posted @6 พ.ค. 55 19.01 ip : 180...192
Photo : , 448x336 pixel 165,234 bytes
Photo : , 448x336 pixel 164,994 bytes
Photo : , 448x336 pixel 124,595 bytes
Photo : , 448x336 pixel 119,125 bytes
Photo : , 448x336 pixel 115,609 bytes
Photo : , 448x336 pixel 135,327 bytes

๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ชาวบ้านแหลมได้รับความกรุณาจาก สสจ.นครศรีธรรมราช นำโดยนายหัวนุกูล และพี่ต้อย(สุรพล) งานภาคประชาชน ลงมาช่วยติดตามและให้ข้อมูลเรื่องอาหารปลอดภัย สำรวจร้านอาหารทะเล และมอบของที่ระลึกให้กับชาวบ้าน เป็นกิจกรรมที่ทำให้ชาวบ้านได้ความรู้ ได้แลกเปลี่ยน และมีกำลังใจจัดกิจกรรม อาหารทะเลชาวบ้านแหลม มีความปลอดภัยเต็มร้อย

Comment #11สุ่มตรวจอาหารปลอดภัย
Posted @5 ส.ค. 55 21.07 ip : 118...22
Photo : , 314x235 pixel 100,580 bytes
Photo : , 314x235 pixel 113,451 bytes
Photo : , 314x235 pixel 111,110 bytes
Photo : , 314x235 pixel 111,753 bytes
Photo : , 314x235 pixel 109,911 bytes
Photo : , 314x235 pixel 113,951 bytes

แกนนำและ อสม. สุ่มตรวจร้านครัวลำภู ร้านเถาว์วัลย์ ร้านครัวแหลมตะลุมพุก ร้านป้าทองใบแสงนคร พบการเปลี่ยนแปลงดีมาก คนขายแต่งกายสะอาด ทาแป้งหน้าขาว ในร้านสะอาดขึ้น อาหารที่ตรวจก็ปลอดภัย

Comment #12มอบป้ายอาหารปลอดภัย
Posted @5 ส.ค. 55 21.17 ip : 118...22
Photo : , 314x235 pixel 100,580 bytes
Photo : , 314x235 pixel 98,242 bytes
Photo : , 314x235 pixel 103,951 bytes
Photo : , 314x235 pixel 104,351 bytes
Photo : , 314x235 pixel 102,877 bytes
Photo : , 314x235 pixel 110,079 bytes

นายทรงฤทธิ์ ฐานะวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก มอบป้ายอาหารปลอดภัยให้กับร้านอาหาร มีร้านอาหาร ๔ ร้าน ร้านค้าย่อย ๒๕ ร้าน สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของเจ้าของร้าน แต่งตัวสะอาดขึ้น พูดจาเพราะมากขึ้น ดูสะอาดมากขึ้น

Comment #13ชี้แจงผลการสุ่มตรวจ
Posted @5 ส.ค. 55 21.23 ip : 118...22
Photo : , 314x235 pixel 54,618 bytes
Photo : , 314x235 pixel 93,929 bytes
Photo : , 314x235 pixel 81,177 bytes

หลังจากสุ่มตรวจแล้วได้มาประชุมเพื่อเตรียมพร้อม บอกผลการสุ่มตรวจ และเตรียมความพร้อมเพื่อรับป้ายปลอดภัย ชี้แจงรายละเอียดมอบป้าย จะได้รับหรือไม่ อยู่ที่ผลการปฏิบัติอาหารปลอดภัย ว่าผ่านหรือไม่ ผ่านจึงได้ ทั้งหมดเข้าร่วม ร้านย่อย ๔๙ ร้าน ร้านอาหาร ๔ ร้าน หลังจากสุ่มตรวจแล้ว ร้านค้าย่อยผ่าน ๒๕ ร้าน ร้านอาหาร ๔ ร้าน ผ่านหมด

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

« 6507
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง