ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ชุมชนหมู่บ้านแหลมตะลุมพุก ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 54-00-0612
รหัสโครงการ 54-01599
ชื่อโครงการ ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ชุมชนหมู่บ้านแหลมตะลุมพุก ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิชัย ทองวงศ์
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 30 กรกฎาคม 2555
งบประมาณโครงการ 149,600.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

๑๙๕ ครัวเรือน

พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • กำไลกำไล (Trainer)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

๑. เพื่อนำสิ่งกีดขวางออกจากชายฝั่งช่วยลดการกัดเซาะชายฝั่ง
๒. เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
๓. เพื่อให้มีอาหารทะเลปลอดภัยในชุมชน

กิจกรรมหลัก

ประชุมทีม ประสานงานหน่วยงานเกี่ยวข้อง นำสิ่งกีดขวางในทะเลออก จัดวันคืนหาดสวยสู่ชุมชน จัดแผ่นป้ายการประชาสัมพันธ์ัและจัดงานทอดกฐินทรายมหากุศลช่วยคนแหลมตะลุมพุก ฟื้นฟูประเพณีก่อเจดีทราย จัดผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย ประกวดอาหารปลอดภัย ถอดบทเรียน

งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (149,600.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

ยังไม่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

แผนการดำเนินงาน

ชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

กิจกรรมย่อยที่ยังไม่กำหนดกิจกรรมหลัก

10 ก.ค. 2554 ประชุมทีมทบทวนเกี่ยวกับการทำกิจกรรม 0 0.00
20 ก.ค. 2554 ประสานงานหน่วยงานและภาคีเพื่อนำสิ่งกีดขวางออกจากชายฝั่ง 0 0.00
10 ส.ค. 2554 ประชุมทีมเพื่อทบทวนการทำงาน 0 0.00
10 ก.ย. 2554 ประชุมชาวบ้านเตรียมงานเตรียมพื้นที่นำสิ่งกีดขวางออก 0 0.00
10 ต.ค. 2554 วันคืนหาดสวยด้วยพลังชุมชน(นำสิ่งกีดขวางออกจากชายหาด) 0 0.00
20 ต.ค. 2554 เคลียร์พื้นที่นำทรายมาถมทดแทน 0 0.00
10 พ.ย. 2554 ประชุมวางแผนรับบริจาคกระสอบมาใส่ทรายจากชุมชนใกล้เคียง 0 0.00
15 พ.ย. 2554 จัดทำแผ่นพับสื่อประชาสัมพันธ์ทอดกระฐินมหากุศลช่วยคนแหลมตะลุมพุก 0 0.00
10 ธ.ค. 2554 ติดป้ายประประชาสัมพันธ์ในชุมชน 0 0.00
20 ธ.ค. 2554 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสด แปรรูปให้ปลอดสารพิษ 0 0.00
10 ม.ค. 2555 ประชุมทีมทบทวนงาน 0 0.00
10 ก.พ. 2555 ประชุมทีมทบทวนกิจกรรม 0 0.00
10 มี.ค. 2555 เตรียมทีม เตรียมแผนจัดกิจกรรมก่อเจดีย์ทรายมหากุศล 0 0.00
2 เม.ย. 2555 ประชาสัมพันธ์งานให้แก่อำเภอ จังหวัด ภาคีเครือข่ายเพื่อเตรียมมาทอดกฐินทราย 0 0.00
10 เม.ย. 2555 ประชุมทีมทบทวนงาน 0 0.00
12 เม.ย. 2555 ปฏิบัติการทอดกฐินทรายมหากุศลช่วยคนแหลมตะลุมพุก 0 0.00
10 ก.ค. 2555 เสนอแผนก่อเจดีย์ทรายมหากุศลเข้าแผน อบต. 0 0.00
25 ก.ค. 2555 ทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรืองอาหารแปรรูป และเจดีย์ทรายมหากุศล 0 0.00
รวม 0.00 0 18 0.00 7 0.00

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (149,600.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (0.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กำไล กำไล เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2554 09:11 น.

รายงานความก้าวหน้า
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
26 พ.ย. 2554 ส.๑แหลม.doc กำไล ดาวน์โหลด
3 ธ.ค. 2555 ส.2.doc Peeraya Jindamanee ดาวน์โหลด
3 ธ.ค. 2555 รวมเล่ม บ้านแหลมตะลุมพุก.doc Peeraya Jindamanee ดาวน์โหลด
รายงานการเงิน
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
26 พ.ย. 2554 ง.๑ แหลม.doc กำไล ดาวน์โหลด
29 พ.ย. 2555 ง1 งวดที่ 2 edited.doc Peeraya Jindamanee ดาวน์โหลด
30 พ.ย. 2555 ง.2.doc Peeraya Jindamanee ดาวน์โหลด
รายงานการติดตาม
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
27 พ.ย. 2554 6แหลมตะลุ...doc กำไล ดาวน์โหลด
21 ก.ค. 2555 ติดตามแหลมงวดสอง.doc กำไล ดาวน์โหลด
23 ก.ย. 2555 แหลม๓.doc กำไล ดาวน์โหลด

รายงานกิจกรรมจากพื้นที่

Comment #1ประชุมเตรียมทีมเพื่อนำสิ่งกีดขวางออกจากชายฝั่ง
Posted @10 ก.ย. 54 18.55 ip : 223...40

จะนำตอมะพร้าว กับหลักเก่าๆ ปูน พื้นบ้านจากพายุที่อยู่ในทะเลออก ทั้งบริเวณชายฝั่งและในทะเล มีชาวบ้านเข้าร่วม ๒๐ คน นัดชาวบ้านเพื่อนำสิ่งกีดขวางออกระหว่างวันที่ ๑๕-๒๐ กันยายน ๒๕๕๔

Comment #2อาหารปลอดภัย
Posted @4 มี.ค. 55 11.08 ip : 110...32
Photo : , 400x300 pixel 93,105 bytes

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แลกเปลี่ยนเรียนรุ้ผู้ผลิตอาหารทะเลบ้านแหลม ๒ ละแวก เพื่อกำหนดกิจกรรม อาหารปลอดภัย

Comment #3อาหารปลอดภัย
Posted @4 มี.ค. 55 11.09 ip : 110...32
Photo : , 448x336 pixel 62,094 bytes

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แลกเปลี่ยนเรียนรุ้ผู้ผลิตอาหารทะเลบ้านแหลม ๒ ละแวก เพื่อกำหนดกิจกรรม อาหารปลอดภัย

Comment #4อาหารปลอดภัย
Posted @4 มี.ค. 55 11.10 ip : 110...32
Photo : , 448x336 pixel 53,296 bytes

แลกเปลี่ยนเรียนรุ้ผู้ผลิตอาหารทะเลบ้านแหลม ๒ ละแวก เพื่อกำหนดกิจกรรม อาหารปลอดภัย

Comment #5ตรวจอาหารปลอดภัยและสารเคมีในเลือด
Posted @22 เม.ย. 55 22.10 ip : 180...176
Photo : , 448x336 pixel 157,048 bytes
Photo : , 448x336 pixel 111,334 bytes
Photo : , 448x336 pixel 120,073 bytes
Photo : , 448x336 pixel 155,844 bytes
Photo : , 448x336 pixel 158,614 bytes
Photo : , 448x336 pixel 104,655 bytes

๔ เมษายน ๕๕ ชาวบ้านแหลมได้นำอาหารทะเลมาตรวจสารเคมี และตรวจสุขภาพตนเองพร้อมด้วยตรวจสารเคมีในเลือด ทั้งหมด ๕๘ คน พบว่ามีสารเคมีในเลือดในระดับไม่ปลอดภัย ๑๕ คน มีความเสี่ยงโรคเรื้อรัง ๒๒ คน ชาวบ้านได้รับความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวและการป้องกันโรคจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข นัดติดตามอีก ๒ เดือน

Comment #6สุ่มตรวจอาหารปลอดภัย
Posted @5 ส.ค. 55 21.07 ip : 118...22
Photo : , 314x235 pixel 100,580 bytes
Photo : , 314x235 pixel 113,451 bytes
Photo : , 314x235 pixel 111,110 bytes
Photo : , 314x235 pixel 111,753 bytes
Photo : , 314x235 pixel 109,911 bytes
Photo : , 314x235 pixel 113,951 bytes

แกนนำและ อสม. สุ่มตรวจร้านครัวลำภู ร้านเถาว์วัลย์ ร้านครัวแหลมตะลุมพุก ร้านป้าทองใบแสงนคร พบการเปลี่ยนแปลงดีมาก คนขายแต่งกายสะอาด ทาแป้งหน้าขาว ในร้านสะอาดขึ้น อาหารที่ตรวจก็ปลอดภัย

Comment #7ชี้แจงผลการสุ่มตรวจ
Posted @5 ส.ค. 55 21.23 ip : 118...22
Photo : , 314x235 pixel 54,618 bytes
Photo : , 314x235 pixel 93,929 bytes
Photo : , 314x235 pixel 81,177 bytes

หลังจากสุ่มตรวจแล้วได้มาประชุมเพื่อเตรียมพร้อม บอกผลการสุ่มตรวจ และเตรียมความพร้อมเพื่อรับป้ายปลอดภัย ชี้แจงรายละเอียดมอบป้าย จะได้รับหรือไม่ อยู่ที่ผลการปฏิบัติอาหารปลอดภัย ว่าผ่านหรือไม่ ผ่านจึงได้ ทั้งหมดเข้าร่วม ร้านย่อย ๔๙ ร้าน ร้านอาหาร ๔ ร้าน หลังจากสุ่มตรวจแล้ว ร้านค้าย่อยผ่าน ๒๕ ร้าน ร้านอาหาร ๔ ร้าน ผ่านหมด

รายงานกิจกรรมจากพี่เลี้ยง

Comment #1นำสิ่งกีดขวางออกและเตรียมทอดกฐินทรายมหากุศล
Posted @2 ต.ค. 54 23.06 ip : 223...237
Photo : , 320x240 pixel 32,906 bytes
Photo : , 320x240 pixel 26,066 bytes
Photo : , 320x240 pixel 31,282 bytes
Photo : , 320x240 pixel 25,414 bytes

ชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันนำสิ่งกีดขวางได้แก่ ตอมะพร้าวขนาดใหญ่ ซากบ้านผุพังสมัยที่วาตะภัย 2505 ซึ่งอยู่ในทะเลออกมีผลให้เกิดการกัดเซายฝั่งออกได้หมดจนชายหาดสวยงามแล้ว จึงเตรียมการเพื่อทอดกฐินทรายมหากุศลต่อไปเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งต่อไป

Comment #2มรสุมถล่มแหลมตะลุมพุก
Posted @26 พ.ย. 54 20.38 ip : 180...44
Photo : , 533x400 pixel 43,888 bytes
Photo : , 480x640 pixel 110,845 bytes
Photo : , 480x640 pixel 62,813 bytes
Photo : , 300x400 pixel 57,832 bytes

วันที่ ๒๒-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ มรสุมถล่มแหลมตะลุมพุก บ้านเรือนเสียหาย ชายหาดมีสิ่งกีดขวางมากขึ้น ถนนขาด หักเป็นท่อนๆ 

Comment #3มรสุมถล่มแหลมตะลุมพุก
Posted @26 พ.ย. 54 20.38 ip : 180...44
Photo : , 533x400 pixel 43,888 bytes
Photo : , 480x640 pixel 110,845 bytes
Photo : , 480x640 pixel 62,813 bytes
Photo : , 300x400 pixel 57,832 bytes
Photo : , 640x480 pixel 63,369 bytes
Photo : , 640x480 pixel 50,913 bytes

วันที่ ๒๒-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ มรสุมถล่มแหลมตะลุมพุก บ้านเรือนเสียหาย ชายหาดมีสิ่งกีดขวางมากขึ้น ถนนขาด หักเป็นท่อนๆ 

Comment #4แลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตอาหารปลอดภัย
Posted @6 พ.ค. 55 19.01 ip : 180...192
Photo : , 448x336 pixel 165,234 bytes
Photo : , 448x336 pixel 164,994 bytes
Photo : , 448x336 pixel 124,595 bytes
Photo : , 448x336 pixel 119,125 bytes
Photo : , 448x336 pixel 115,609 bytes
Photo : , 448x336 pixel 135,327 bytes

๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ชาวบ้านแหลมได้รับความกรุณาจาก สสจ.นครศรีธรรมราช นำโดยนายหัวนุกูล และพี่ต้อย(สุรพล) งานภาคประชาชน ลงมาช่วยติดตามและให้ข้อมูลเรื่องอาหารปลอดภัย สำรวจร้านอาหารทะเล และมอบของที่ระลึกให้กับชาวบ้าน เป็นกิจกรรมที่ทำให้ชาวบ้านได้ความรู้ ได้แลกเปลี่ยน และมีกำลังใจจัดกิจกรรม อาหารทะเลชาวบ้านแหลม มีความปลอดภัยเต็มร้อย

Comment #5มอบป้ายอาหารปลอดภัย
Posted @5 ส.ค. 55 21.17 ip : 118...22
Photo : , 314x235 pixel 100,580 bytes
Photo : , 314x235 pixel 98,242 bytes
Photo : , 314x235 pixel 103,951 bytes
Photo : , 314x235 pixel 104,351 bytes
Photo : , 314x235 pixel 102,877 bytes
Photo : , 314x235 pixel 110,079 bytes

นายทรงฤทธิ์ ฐานะวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก มอบป้ายอาหารปลอดภัยให้กับร้านอาหาร มีร้านอาหาร ๔ ร้าน ร้านค้าย่อย ๒๕ ร้าน สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของเจ้าของร้าน แต่งตัวสะอาดขึ้น พูดจาเพราะมากขึ้น ดูสะอาดมากขึ้น