รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้ พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ ปี 58
ภายใต้โครงการ โครงการหลักของ สจรส.ม.อ.
รหัสโครงการ 58-00710
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 เมษายน 2558 - 30 พฤศจิกายน 2559
งบประมาณ 0.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ สจรส.ม.อ.
พี่เลี้ยงโครงการ -
พื้นที่ดำเนินการ 14 จังหวัดภาคใต้
ละติจูด-ลองจิจูด 6.87189296288752,100.517177581787
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 เม.ย. 2558 31 ส.ค. 2558 0.00
2 1 ก.ย. 2558 31 ม.ค. 2559 0.00
3 1 ก.พ. 2559 31 พ.ค. 2559 0.00
4 1 มิ.ย. 2559 30 ก.ย. 2559 0.00
5 1 ต.ค. 2559 30 พ.ย. 2559 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ชุมชนเรียนรู้ เข้าใจสาระสำคัญของชุมชนน่าอยู่ และเข้าใจหลักการทำโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ของ สสส.สำนัก 6

มีชุมชนเป็นพื้นที่ใหม่อย่างน้อยจังหวัดละ 15 ชุมชน รวม 210 ชุมชนเข้าใจสาระสำคัญของชุมชนน่าอยู่ และเข้าใจหลักการทำโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ของ สสส.สำนัก 6

2 เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะด้านการเขียนโครงการให้ผู้สนใจเสนอโครงการ เพื่อให้ได้ข้อเสนอโครงการที่มีความสมบูรณตามกรอบทิศทางการสนับสนุนทุน และยกระดับคุณภาพโครงการให้ผู้รับทุนสามารถดำเนินงานได้ต่อเนื่อง
 1. มีผู้เสนอโครงการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ด้อยโอกาส/เป้าหมายใหม่ ได้รับความรู้ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะการเขียนโครงการ 140 พื้นที่ และสามารถผ่านการพิจารณาอนุมัติ 100 โครงการ และกระจายทุนในจังหวัดที่ได้รับทุนน้อย
 2. มีผู้เสนอโครงการที่เป็นโครงการต่อเนื่องของพื้นที่เดิม 60 พื้นที่ และสามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการต่อเนื่องที่ยกระดับและหรือพัฒนาผลผลิตจากโครงการเกิดเป็นนวัตกรรมชุมชน
3 เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะขีดความสามารถของผู้รับทุนด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านกระบวนการปฐมนิเทศ การอบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ เสวนาแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงานในพื้นที่
 1. ผู้รับทุนร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ การเขียนรายงานโครงการ การติดตามสนับสนุน และนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ผู้รับทุนโครงการสามารถดำเนินการได้ตามแผนและส่งผลงานให้ สสส.ครบถ้วน ตามสัญญาเมื่อสิ้นสุดโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90
 3. ไม่มีโครงการล่าช้าเกิน 2 เดือน ร้อยละ 100
 4. โครงการที่มีความเสี่ยงด้านการเงินไม่เกินร้อยละ 3 จากจำนวนโครงการทั้งหมด
 5. มีฐานข้อมูลบุคคลหรือพื้นที่ต้นแบบ เพื่อเป็นแบบอย่างการศึกษาดูงานหรือการทำงานสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
4 เพื่อรวบรวมสังเคราะห์ความรู้ที่เกิดจากโครงการ ก่อให้เกิดคุณค่าแก่ชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น เกิดความรู้เชิงปฏิบัติการและนวัตกรรมชุมชนเป็นต้น ที่สามารถขยายผลและสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและนำไปเชื่อมโยง สื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เวบไซต์ สื่อสิงพิมพ์ เป็นต้น

ได้โครงการที่ถอดบทเรียนและสามารถเผยแพร่ได้ และเป็นโครงการตัวอย่างที่ดี และนวัตกรรมอย่างน้อยร้อยละ 25 ของโครงการทั้งหมด

5 เพื่อบูรณาการประสานงานภาคีเชื่อมโยง กระบวนการปฏิบัติการในชุมชนไปสู่การยกระดับเป็นกระบวนการนโยบาย และเกิดการเผยแพร่และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 1. มีผู้เข้าร่วมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของผู้รับทุนที่เชิญมาร่วม
 2. เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อนสร้างสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต้และความพึงพอใจ/ความรู้ที่ได้รับ อย่างน้อยร้อยละ 70
 3. มีการขับเคลื่อนมาตรการ นโยบายระดับตำบล ร้อยละ 25
6 เพื่อพัฒนาระบบ กลไก แนวทางการติดตามสนับสนุนและประเมินผลระดับภาค เสริมสร้างสมรรถนะขีดความสามารถของทีมสนับสนุนวิชาการ ด้านต่าง ๆ และปรับปรุงระบบเวบไซต์สร้างสุขคนใต้ที่รายงานผลการดำเนินงานของผู้รับทุนและผู้ติดตาม ให้เกิดการเผยแพร่และเชื่อมโยง / แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้อง
 1. ได้สื่อวิดีทัศน์ และคู่มือการจัดทำโครงการชุมชนสุขภาวะ รวมทั้งคู่มือการติดตามและสนับสนุนโครงการ
 2. ทีมสนับสนุนวิชาการ ร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ การเขียนรายงานโครงการ การติดตามสนับสนุน และนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ทีมสนับสนุนวิชาการ สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและจัดทำ ส่งรายงานผลการติดตามโครงการที่มีคุณภาพให้ทันงวดงาน งวดเงินของผู้รับทุนโครงการไม่ตำ่กว่าร้อยละ 100
 4. ได้ระบบเวบไซต์การติดตามและการประมวลผลรางานการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพพร้อมคู่มือ

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
1 - 27 เม.ย. 58 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการใน 14 จังหวัดภาคใต้ 1000 0.00 0.00
26 เม.ย. 58 เวทีเสวนาเพื่อการเรียนรู้ชุมชนน่าอยู่ จ.นครศรีธรรมราช 180 0.00 0.00
9 พ.ค. 58 เวทีเสวนาเพื่อการเรียนรู้ชุมชนน่าอยู่ จ.พัทลุง 150 0.00 0.00
10 พ.ค. 58 เวทีเสวนาเพื่อการเรียนรู้ชุมชนน่าอยู่ จ.สงขลา 60 0.00 0.00
11 พ.ค. 58 เวทีเสวนาเพื่อการเรียนรู้ชุมชนน่าอยู่ จ.ภูเก็ต 10 0.00 0.00
12 พ.ค. 58 เวทีเสวนาเพื่อการเรียนรู้ชุมชนน่าอยู่ จ.กระบี่ 60 0.00 0.00
12 พ.ค. 58 เวทีเสวนาเพื่อการเรียนรู้ชุมชนน่าอยู่ จ.ยะลา และ ปัตตานี 100 0.00 0.00
13 พ.ค. 58 เวทีเสวนาเพื่อการเรียนรู้ชุมชนน่าอยู่ จ.ระนอง 20 0.00 0.00
14 พ.ค. 58 เวทีเสวนาเพื่อการเรียนรู้ จ.ชุมพร 40 0.00 0.00
14 พ.ค. 58 เวทีเสวนาเพื่อการเรียนรู้ชุมชนน่าอยู่ จ.สุราษฎร์ธานี 25 0.00 0.00
16 พ.ค. 58 เวทีเสวนาเพื่อการเรียนรู้ชุมชนน่าอยู่ จ.สตูล 120 0.00 0.00
17 พ.ค. 58 เวทีเสวนาเพื่อการเรียนรู้ จ.นราธิวาส 33 0.00 0.00
28 พ.ค. 58 พัฒนาข้อเสนอโครงการครั้งที่ 1 จัดทำกรอบแนวคิด จ.พัทลุง ตรัง พังงา และ ภูเก็ต 148 0.00 0.00
30 พ.ค. 58 พัฒนาข้อเสนอโครงการครั้งที่ 1 จัดทำกรอบแนวคิดโครงการ จ.ชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี 70 0.00 0.00
31 พ.ค. 58 พัฒนาโครงการครั้งที่ 1 จัดทำกรอบแนวคิดโครงการ จ.นครศรีธรรมราช และ กระบี่ 131 0.00 0.00
1 มิ.ย. 58 พัฒนาโครงการครั้งที่ 1 จัดทำกรอบแนวคิดโครงการ จ.สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส 184 0.00 0.00
15 - 16 มิ.ย. 58 ประชุมทีมวิชาการ วิเคราะห์เนื้อหาข้อเสนอโครงการปี 2558 29 0.00 0.00
24 มิ.ย. 58 พัฒนาโครงการครั้งที่ 2 จ.ภูเก็ต วิเคราะห์และปรับโครงการ 15 0.00 0.00
27 มิ.ย. 58 พัฒนาโครงการครั้งที่ 2 ปรับข้อเสนอโครงการ 60 0.00 0.00
4 ก.ค. 58 พัฒนาโครงการครั้งที่ 2 ปรับข้อเสนอโครงการ จ.นครศรีฯ 21 0.00 0.00
10 ก.ค. 58 พัฒนาโครงการครั้งที่ 2 จ.ภูเก็ต ปรับเนื้อหาก่อนส่งผู้ทรง 17 0.00 0.00
14 - 15 ก.ค. 58 พัฒนาโครงการ ครั้งที่ 3 ปรับแก้โครงการก่อนส่งผู้ทรงฯ 56 0.00 0.00
7 - 9 ส.ค. 58 พิจารณาโครงการชุมชนน่าอยู่ ปี 2558 474 0.00 0.00
19 - 20 ก.ย. 58 ประชุมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงทีมสนับสนุนวิชาการ 46 0.00 0.00
29 - 30 ก.ย. 58 ปฐมนิเทศผู้รับทุน จ.ตรัง พัทลุง กระบี่ และ ภูเก็ต 112 0.00 0.00
3 - 4 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศผู้รับทุน จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี และ นครศรีธรรมราช 202 0.00 0.00
5 - 6 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศผู้รับทุน จ.สตูล สงขลา ปัตตานี และ ยะลา 142 0.00 0.00
7 - 8 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศผู้รับทุน จ.สตูล 45 0.00 0.00
17 - 18 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศผู้รับทุน จ.นราธิวาส 30 0.00 0.00
18 พ.ย. 58 อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน จ.กระบี่ ภูเก็ต 45 0.00 0.00
21 พ.ย. 58 อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน จ.สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 75 0.00 0.00
22 พ.ย. 58 อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน จ.พัทลุง ตรัง 70 0.00 0.00
4 ธ.ค. 58 อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน จ.สตูล 81 0.00 0.00
6 - 7 ธ.ค. 58 อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน จ.นครศรีธรรมราช 146 0.00 0.00
12 ธ.ค. 58 อบรมการเขียนรายงานและการเงินโครงการชุมชนน่าอยู่ จ.ชุมพร สุราษฏรฺ์ธานี 63 0.00 0.00
30 ธ.ค. 58 ประชุมทีม สจรส.มอ. 4 0.00 0.00
11 ม.ค. 59 workshop คู่มือติดตามโครงการ ชช.น่าอยู่ 10 0.00 0.00
20 ม.ค. 59 workshop คู่มือติดตามโครงการ ชช.น่าอยู่ ครั้งที่ 2 10 0.00 0.00
24 ม.ค. 59 การประชุมคณะทำงานวิชาการ ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง/ผู้ติดตาม) และทีมสังเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจกรอบการสังเคราะห์ความรู้ 65 0.00 0.00
29 ม.ค. 59 ติดตามสนับสนุนเยี่ยมเยียนโครงการกุนุงจนอง จ.ยะลา 26 0.00 0.00
5 ก.พ. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 1 จ.สุราษฏร์ธานี 27 0.00 0.00
7 ก.พ. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 1 จ.ชุมพร 35 0.00 0.00
11 - 12 ก.พ. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 1 จ.สตูล สงขลา 85 0.00 0.00
13 - 14 ก.พ. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 1 จ.นครศรีธรรมราช 130 0.00 0.00
15 ก.พ. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 1 จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 34 0.00 0.00
16 ก.พ. 59 ปรับปรุงคู่มือเว็บไซต์ 2 0.00 0.00
18 ก.พ. 59 ประชุมทีม สจรส.มอ. สรุปการติดตามงวดที่ 1 ปี 2558 ช่วงระหว่างวันที่ 5 - 15 กุมภาพันธ์ 2559 4 0.00 0.00
20 - 21 ก.พ. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 1 จ.พัทลุง ตรัง (สงขลาและนครฯบางส่วน) 84 0.00 0.00
24 ก.พ. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 1 จ.กระบี่ 0 0.00 0.00
25 ก.พ. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 1 จ. ภูเก็ต 14 0.00 0.00
27 - 28 ก.พ. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 1 จ. นราธิวาส ยะลา สตูล (บางส่วน) 54 0.00 0.00
2 มี.ค. 59 ประชุมทีม สจรส.มอ. 5 0.00 0.00
7 มี.ค. 59 workshop คู่มือติดตามโครงการ ชช.น่าอยู่ ครั้งที่ 3 9 0.00 0.00
14 มี.ค. 59 ประชุมทีม สจรส.มอ. 5 0.00 0.00
29 มี.ค. 59 การประชุมเรื่องการบริหารจัดการโครงการ สร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล (สรรพกร สตง. และสสส.) 100 0.00 0.00
20 พ.ค. 59 การประชุมเตรียมงานสร้างสุข (ทีมวิชาการ ทีมสนับสนุนวิชาการ และทีมสังเคราะห์) 65 0.00 0.00
20 พ.ค. 59 การประชุมคณะทำงานวิขาการ ทีมสนับสนุนวิขาการ และทีมสังเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจกรอบการสังเคราะห์ความรู้ 65 0.00 0.00
5 มิ.ย. 59 ประชุมพี่เลี้ยงเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ ประเด็น “ออกแบบห้องย่อยชุมชนน่าอยู่” (จ.นครฯ และ พัทลุง) 50 0.00 0.00
10 มิ.ย. 59 ประชุมทีม สจรส.มอ. วันที่ 10 มิถุนายน 2559 5 0.00 0.00
12 มิ.ย. 59 การประชุมระดมข้อมูลเพื่อคัดเลือกกรณีศึกษา โครงการนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ พื้นที่ภาคใต้ 2557-2559 0 0.00 0.00
15 - 16 มิ.ย. 59 ติดตามเรื่องร้องเรียนโครงการชุมชนน่าอยู่ จ.ชุมพร 14 0.00 0.00
16 มิ.ย. 59 ประชุมเตรียมงานสร้างสุข ออกแบบห้องย่อย 25 0.00 0.00
18 มิ.ย. 59 การลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนของ สจรส.มอ. จ.นครศรีธรรมราช 25 0.00 0.00
18 - 20 มิ.ย. 59 การสังเคราะห์ความรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ จ.นครศรีธรรมราช 44 0.00 0.00
23 มิ.ย. 59 การสังเคราะห์ความรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ จ.พัทลุง 18 0.00 0.00
23 มิ.ย. 59 การลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนของ สจรส.มอ. จ.พัทลุง 11 0.00 0.00
25 มิ.ย. 59 การประชุมคณะทำงาน (ทีมวิชาการ และทีมสนับสนุนวิชาการ) 55 0.00 0.00
29 มิ.ย. 59 การสังเคราะห์ความรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ จ.สตูล 15 0.00 0.00
29 มิ.ย. 59 การลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนของ สจรส.มอ. จ.สตูล 8 0.00 0.00
30 มิ.ย. 59 การสังเคราะห์ความรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ จ.สตูล 11 0.00 0.00
10 ก.ค. 59 ทีม สจรส.ม.อ.ทีมสนับสนุนวิชาการ และทีมสังเคราะห์ลงพื้นที่สังเคราะห์ จ.ปัตตานี 6 0.00 0.00
11 ก.ค. 59 ประชุมทีม สจรส.มอ.วางแผนการดำเนินงาน 5 0.00 0.00
15 ก.ค. 59 ประชุมทีมจัดการงานสร้างสุข และห้องย่อย งานสร้างสุข 0 0.00 0.00
23 ก.ค. 59 ทีมชุมชนน่าอยู่ ประชุมเชิงปฎิบัติการแนวทางการสนับสนุนโครงการชุมชนน่าอยู่ ปี 60-62 7 0.00 0.00
23 ก.ค. 59 ทีม สจรส.ม.อ.ทีมสนับสนุนวิชาการ และทีมสังเคราะห์ลงพื้นที่สังเคราะห์ จ.ตรัง สงขลา นราธิวาส 12 0.00 0.00
24 ก.ค. 59 สจรส.มอ. ส่งผลลัพธ์ผลผลิตการดำเนินโครงการ ณ 25 กรกฏาคม 2559 0 0.00 0.00
25 ก.ค. 59 การลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนของ สจรส.มอ. จ.กระบี่ 0 0.00 0.00
26 ก.ค. 59 การลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนของ สจรส.มอ. จ.ภูเก็ต 0 0.00 0.00
30 ก.ค. 59 ประชุมเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) พัฒนาการเขียนบทความชุมชนน่าอยู่ 0 0.00 0.00
2 ส.ค. 59 ตรวจเอกสารการเงินงวดที่ 3 ชุมชนน่าอยู่งบปี 58 0 0.00 0.00
11 ส.ค. 59 ลงพื้นที่ สนับสนุนการปืดงวดรายงาน จ.สตูล 0 0.00 0.00
12 ส.ค. 59 การติดตามสนับสนุนของ สจรส.มอ.ลงพื้นที่ติดตามโครงการ จ.นครศรีธรรมราช 0 0.00 0.00
13 ส.ค. 59 ประชุมเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) พัฒนาการเขียนบทความชุมชนน่าอยู่ ครั้งที่ 2 0 0.00 0.00
19 ส.ค. 59 ส่งโครงการตัวอย่าง กับ สสส. 0 0.00 0.00
29 ส.ค. 59 ทีม สจรส.ม.อ.ทีมสนับสนุนวิชาการ และทีมสังเคราะห์ลงพื้นที่สังเคราะห์ จ.กระบี่ 15 0.00 0.00
31 ส.ค. 59 การติดตามสนับสนุนของ สจรส.มอ.ลงพื้นที่ติดตามโครงการ จ.สงขลา 6 0.00 0.00
2 - 3 ก.ย. 59 ประชุมเรื่อง สื่อสาธารณะกับ สสส. 5 0.00 0.00
3 - 4 ก.ย. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.นครศรีธรรมราช 133 0.00 0.00
6 ก.ย. 59 การจัดประชุมเตรียมงานสร้างสุข 25 0.00 0.00
11 ก.ย. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.สงขลา 28 0.00 0.00
17 ก.ย. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.สุราษฏร์์ธานี 25 0.00 0.00
18 - 19 ก.ย. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.ชุมพร 37 0.00 0.00
3 - 5 ต.ค. 59 จัดงานสร้างสุข และสรุปงานการถอดบทเรียน ตลอดจนจัดทำแบบประเมินผลการดำเนินงานและความพึงพอใจ 0 0.00 0.00
14 - 15 ต.ค. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.นครศรีธรรมราช (ครั้งที่ 2) 0 0.00 0.00
27 ต.ค. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.นครศรีธรรมราช (ครั้งที่ 3) 0 0.00 0.00
27 ต.ค. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.ปัตตานี 0 0.00 0.00
29 - 30 ต.ค. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.พัทลุง (นครศรีธรรมราช ตรัง บางส่วน) 0 0.00 0.00
31 ต.ค. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.สตูล (ครั้งที่ 1) 0 0.00 0.00
1 พ.ย. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.สตูล (ครั้งที่ 2) 0 0.00 0.00
3 พ.ย. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.ชุมพร 0 0.00 0.00
5 - 6 พ.ย. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.ยะลา นราธิวาส สตูล 0 0.00 0.00
8 พ.ย. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.ตรัง 10 0.00 0.00
9 พ.ย. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.กระบี่ 0 0.00 0.00
10 พ.ย. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.ภูเก็ต 14 0.00 0.00
12 - 13 พ.ย. 59 ประชุมสรุปภาพรวมการจัดทำโครงการฯ 50 0.00 0.00
รวม 5,552 0.00 105 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ไฟล์เอกสาร

ลำดับวันที่ส่งเอกสารชื่อเอกสารผู้ส่ง  
1 6 มิ.ย. 2559 206209_กรอบห้องย่อยชุมชนน่าอยู่ (ด้ะสรุป).doc (.doc) Yuttipong Kaewtong
2 10 มิ.ย. 2559 สรุป การประชุมทำความเข้าใจเรื่องภาษี.doc (.doc) Yuttipong Kaewtong
3 13 มิ.ย. 2559 การประชุมทีมชุมชนน่าอยู่ วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559.doc (.doc) Yuttipong Kaewtong
4 3 ส.ค. 2559 วิเคราะห์ ผลลัพธ์ ผลผลิต ปี 58.pdf (.pdf) Yuttipong Kaewtong
5 15 ส.ค. 2559 รายงานความก้าวหน้า ปี 58 งวด 3 _ล่าสุด_.pdf (.pdf) Yuttipong Kaewtong
6 19 ส.ค. 2559 โครงการชุมชนน่าอยู่ตัวอย่างที่ดี.pdf (.pdf) Yuttipong Kaewtong

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 20:52 น.