เครือข่ายฅนสร้างสุข happy network

รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดสงขลา

ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำขาว

6 เมษายน 2561
นายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 9 เม.ย. 2561 19:18:49
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย Usman Whangsani เมื่อ 17 พ.ค. 2561 12:59:56 น.
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นายอะหมัด หลีขาหรี และนางสาวเฝาสี่ย๊ะ หลีขาหรี ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำขาว

พบว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำขาว มีโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่รอการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

โครงการหนูน้อยรักสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว เสนอโครงการโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

โดยพี่เลี้ยงได้ให้คำแนะนำในการบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ผ่านเมนูติดตามโครงการให้สมบูรณ์ หลังจากที่โครงการผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00

ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาทับ

5 เมษายน 2561
Usman WhangsaniUsman Whangsaniเมื่อ 17 พ.ค. 2561 13:26:08
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย Usman Whangsani เมื่อ 17 พ.ค. 2561 16:08:56 น.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาทับ โดยให้คำปรึกษาและสังเกตการณ์การนำเสนอโครงการและประชุมคณะกรรมการกองทุน ซึ่งมีโครงการรวม 7 โครงการ ทั้งนี้เป็นโครงการ PA 1 โครงการ คือโครงการฝึกอบรมว่ายน้ำและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำของ อป.พร.ต.นาทับ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00

ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่น

5 เมษายน 2561
นายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 9 เม.ย. 2561 19:14:06
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 9 เม.ย. 2561 19:15:47 น.
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นายอะหมัด หลีขาหรี และนางสาวเฝาสี่ย๊ะ หลีขาหรี ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่น

พบว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่น มีโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่รอการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

 1. โครงการบ้านกลางร่วมใจ ผู้สูงวัยแข็งแรง

 2. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกายของผู้สูงอายุ บ้านทุ่งเอาะ

 3. โครงการเพิ่มกิจกรรมทางกายด้วยการละเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

โดยพี่เลี้ยงได้ให้คำแนะนำในการบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ผ่านเมนูติดตามโครงการให้สมบูรณ์ หลังจากที่โครงการผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00

ลงพื้นที่ติดตามเพื่อพัฒนาและสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตลิ่งชัน

4 เมษายน 2561
Usman WhangsaniUsman Whangsaniเมื่อ 17 พ.ค. 2561 13:23:43
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทีมพี่เลี้ยงพื้นที่ร่วมกิจกรรมการเขียนข้อเสนอโครงการและสังเกตการณ์การพิจารณาโครงการกับคณะกรรมการกองทุนฯตำบล เช่น โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ถูกท่า ดี มีประโยชน์

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00

ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลขุนตัดหวาย

4 เมษายน 2561
นายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 9 เม.ย. 2561 19:09:11
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 9 เม.ย. 2561 19:15:22 น.
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นายอะหมัด หลีขาหรี และนางสาวเฝาสี่ย๊ะ หลีขาหรี ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลขุนตัดหวาย

พบว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลขุนตัดหวาย มีโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เสนอโครงการโดยชมรมผู้สูงอายุตำบลขุนตัดหวาย

โดยพี่เลี้ยงได้ให้คำแนะนำในการบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ผ่านเมนูติดตามโครงการให้สมบูรณ์ หลังจากที่โครงการผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00

ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจะนะ

3 เมษายน 2561
Usman WhangsaniUsman Whangsaniเมื่อ 17 พ.ค. 2561 13:17:09
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย Usman Whangsani เมื่อ 17 พ.ค. 2561 13:20:14 น.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การดำเนินการของทีมพี่เลี้ยง โดยนายอุสมาน หวังสนิ และนายประสิทธิ์ เร๊ะดุมหลี ได้ให้คำปรึกษาการติดตามเพื่อพัฒนาโครงการ PA ของเทศบาลตำบลจะนะ ได้ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่และติดตามผลการดำเนินโครงการในระยะที่ 1 ของชุมชนเรื่องกิจกรรมแอโรบิค และแผนโครงการสุขภาพดี ชีวีสดใส ด้วย 3 อ. 2 ส.

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00

ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแค

3 เมษายน 2561
นายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 9 เม.ย. 2561 19:05:16
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 9 เม.ย. 2561 19:15:12 น.
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นายอะหมัด หลีขาหรี และนางสาวเฝาสี่ย๊ะ หลีขาหรี ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแค

พบว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคู มีโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยวิธีเต้นแอโรบิค

และกำลังรอการอนุมัติ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

 1. โครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในกลุ่มเด็กเล็กโดยใช้การละเล่นพื้นบ้าน

 2. โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ ฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้าน แบ่งปันอาหารปลอดภัย

โดยพี่เลี้ยงได้ให้คำแนะนำในการบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ผ่านเมนูติดตามโครงการให้สมบูรณ์ หลังจากที่โครงการผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00

ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสะกอม

2 เมษายน 2561
Usman WhangsaniUsman Whangsaniเมื่อ 17 พ.ค. 2561 13:04:12
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย Usman Whangsani เมื่อ 17 พ.ค. 2561 13:06:54 น.
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การดำเนินการของทีมพี่เลี้ยง โดยนายอุสมาน หวังสนิ และนายประสิทธิ์ เร๊ะดุมหลี ได้ให้คำปรึกษาการติดตามเพื่อพัฒนาโครงการ PA ของตำบลสะกอม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00

ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคู

2 เมษายน 2561
นายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 9 เม.ย. 2561 18:58:34
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย Usman Whangsani เมื่อ 16 พ.ค. 2561 13:59:13 น.
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นายอะหมัด หลีขาหรี และนางสาวเฝาสี่ย๊ะ หลีขาหรี ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคู

พบว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคู มีโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่รอการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค เสนอโครงการโดยชมรมเต้นแอโรบิคตำบลคู

โดยพี่เลี้ยงได้ให้คำแนะนำในการบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ผ่านเมนูติดตามโครงการให้สมบูรณ์ หลังจากที่โครงการผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00

ลงพื้นที่ช่วยพัฒนาและปรับแก้โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแค

27 มีนาคม 2561
นายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 28 มี.ค. 2561 07:45:53
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 9 เม.ย. 2561 19:03:19 น.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นายอะหมัด หลีขาหรี และนางสาวเฝาสี่ย๊ะ หลีขาหรี ลงพื้นที่ช่วยพัฒนาและปรับแก้โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแค โดยการร่วมกันปรับปรุงข้อเสนอโครงการ ระหว่างผู้เสนอโครงการ เจ้าหน้าที่กองทุน และพี่เลี้ยง

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแค มีข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

 1. โครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในกลุ่มเด็กเล็กโดยใช้การละเล่นพื้นบ้าน

 2. โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยวิธีเต้นแอโรบิค

 3. โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ ฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้าน แบ่งปันอาหารปลอดภัย

พี่เลี้ยงได้ให้คำแนะนำในการบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ผ่านเมนูพัฒนาโครงการให้สมบูรณ์
และสามารถพิมพ์ข้อเสนอโครงการจากเว็บไซต์ได้โดยตรง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการกองทุน ฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00

ลงพื้นที่ช่วยพัฒนาและปรับแก้โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่น

23 มีนาคม 2561
นายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 28 มี.ค. 2561 07:39:37
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 28 มี.ค. 2561 07:42:19 น.
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นายอะหมัด หลีขาหรี และนางสาวเฝาสี่ย๊ะ หลีขาหรี ลงพื้นที่ช่วยพัฒนาและปรับแก้โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่น โดยการร่วมกันปรับปรุงข้อเสนอโครงการ ระหว่างผู้เสนอโครงการ เจ้าหน้าที่กองทุน และพี่เลี้ยง

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่น มีข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

โครงการเพิ่มกิจกรรมทางกายด้วยการละเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เสนอโครงการโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะพานไม้แก่น

จากการติดตาม ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะพานไม้แก่น ยังไม่ได้จัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการมาให้กับทางกองทุน

โดยพี่เลี้ยงได้ให้คำแนะนำในการบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ผ่านเมนูพัฒนาโครงการให้สมบูรณ์
และสามารถพิมพ์ข้อเสนอโครงการจากเว็บไซต์ได้โดยตรง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการกองทุน ฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00

ลงพื้นที่ช่วยพัฒนาและปรับแก้โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคู

20 มีนาคม 2561
นายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 28 มี.ค. 2561 07:34:56
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 9 เม.ย. 2561 18:56:29 น.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นายอะหมัด หลีขาหรี และนางสาวเฝาสี่ย๊ะ หลีขาหรี ลงพื้นที่ช่วยพัฒนาและปรับแก้โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคู โดยการร่วมกันปรับปรุงข้อเสนอโครงการ ระหว่างผู้เสนอโครงการ เจ้าหน้าที่กองทุน และพี่เลี้ยง

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคู มีข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค เสนอโครงการโดยชมรมเต้นแอโรบิคตำบลคู

จากการติดตาม ทางชมรมเต้นแอโรบิคตำบลคู ยังไม่ได้จัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการมาให้กับทางกองทุน

โดยพี่เลี้ยงได้ให้คำแนะนำในการบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ผ่านเมนูพัฒนาโครงการให้สมบูรณ์
และสามารถพิมพ์ข้อเสนอโครงการจากเว็บไซต์ได้โดยตรง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการกองทุน ฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00

ลงพื้นที่ช่วยพัฒนาและปรับแก้โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำขาว

16 มีนาคม 2561
นายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 19 มี.ค. 2561 20:49:28
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 9 เม.ย. 2561 19:18:13 น.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นายอะหมัด หลีขาหรี และนางสาวเฝาสี่ย๊ะ หลีขาหรี ลงพื้นที่ช่วยพัฒนาและปรับแก้โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำขาว โดยการร่วมกันปรับปรุงข้อเสนอโครงการ ระหว่างผู้เสนอโครงการ เจ้าหน้าที่กองทุน และพี่เลี้ยง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำขาว มีข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

โครงการหนูน้อยรักสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว เสนอโครงการโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

ล่าสุด ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว ได้จัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการมาให้กับทางกองทุนแล้ว
จากการพิจารณาเบื้องต้น ได้มอบหมายให้ผู้เสนอโครงการ ปรับปรุงข้อเสนอโครงการให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น (ตามเอกสารแนบ)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00

ลงพื้นที่ช่วยพัฒนาและปรับแก้โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลขุนตัดหวาย

14 มีนาคม 2561
นายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 19 มี.ค. 2561 20:55:43
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 9 เม.ย. 2561 19:08:42 น.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นายอะหมัด หลีขาหรี และนางสาวเฝาสี่ย๊ะ หลีขาหรี ลงพื้นที่ช่วยพัฒนาและปรับแก้โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลขุนตัดหวาย โดยการร่วมกันปรับปรุงข้อเสนอโครงการ ระหว่างผู้เสนอโครงการ เจ้าหน้าที่กองทุน และพี่เลี้ยง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลขุนตัดหวาย มีข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เสนอโครงการโดยชมรมผู้สูงอายุตำบลขุนตัดหวาย

ล่าสุด ชมรมผู้สูงอายุตำบลขุนตัดหวาย ได้จัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการมาให้กับทางกองทุนแล้ว
จากการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลขุนตัดหวาย ได้อนุมัติให้ดำเนินการโครงการดังกล่าวแล้ว

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย กลุ่มตำบลคู แค ขุนตัดหวาย น้ำขาว และสะพานไม้แก่น

2 มีนาคม 2561
นายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 2 มี.ค. 2561 20:03:33
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 19 มี.ค. 2561 20:54:25 น.
 • photo ทบทวนแนวทางการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนประเด็นส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายทบทวนแนวทางการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนประเด็นส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย
 • photo แบ่งกลุ่มจัดทำแผนสุขภาพชุมชนประเด็นส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย และปฏิบัติการบันทึกข้อมูลแผนสุขภาพชุมชนในเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบลแบ่งกลุ่มจัดทำแผนสุขภาพชุมชนประเด็นส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย และปฏิบัติการบันทึกข้อมูลแผนสุขภาพชุมชนในเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล
 • photo แบ่งกลุ่มจัดทำโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย และบันทึกข้อมูลโครงการในเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบลแบ่งกลุ่มจัดทำโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย และบันทึกข้อมูลโครงการในเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล
 • photo ทบทวนแนวทางการจัดทำโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายทบทวนแนวทางการจัดทำโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย กลุ่มตำบลคู แค ขุนตัดหวาย น้ำขาว และสะพานไม้แก่น มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 คน โดยมีกิจกรรม ดังนี้

 • ทบทวนแนวทางการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนประเด็นส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย โดยนายอะหมัด หลีขาหรี เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนประเด็นส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายเพิ่มเติม

 • แบ่งกลุ่มจัดทำแผนสุขภาพชุมชนประเด็นส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย และปฏิบัติการบันทึกข้อมูลแผนสุขภาพชุมชนในเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล

 • ทบทวนแนวทางการจัดทำโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย แบ่งกลุ่มจัดทำโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย และบันทึกข้อมูลโครงการในเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล ดังนี้

1.ตำบลแค พัฒนาโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

1.1 โครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในกลุ่มเด็กเล็กโดยใช้การละเล่นพื้นบ้าน

1.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยวิธีเต้นแอโรบิค

1.3 โครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในกลุ่มเด็กวัยเรียนโดยใช้การละเล่นพื้นบ้าน

2.ตำบลคู พัฒนาโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

2.1โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค

3.ตำบลขุนตัดหวาย พัฒนาโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

3.1โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

4.ตำบลน้ำขาว พัฒนาโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

4.1โครงการสุขภาพทางกายดี ชีวี มีสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำขาว

5.ตำบลสะพานไม้แก่น พัฒนาโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

5.1โครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนโดยใช้การละเล่นพื้นบ้าน

5.2โครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสะพานไม้แก่น โดยใช้การละเล่นพื้นบ้าน

5.3โครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายคนสามวัย ตำบลสะพานไม้แก่น โดยใช้การละเล่นพื้นบ้าน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 4,400.00

การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัมนาข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย กลุ่มตำบลป่าชิง จะโหนง นาหว้า บ้านนา ท่าหมอไทร

28 กุมภาพันธ์ 2561
Gift@1973Gift@1973เมื่อ 5 มี.ค. 2561 11:18:26
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 10 มี.ค. 2561 17:22:53 น.
 • photo ติดตามการบันทึกโครงการกิจกรรมทางกายในโปรมแกรมติดตามการบันทึกโครงการกิจกรรมทางกายในโปรมแกรม
 • photo ติดตามการบันทึกแผนงานโครงการกิจกรรมทางกายติดตามการบันทึกแผนงานโครงการกิจกรรมทางกาย
 • photo ติดตามการบันทึกแผนงานโครงการกิจกรรมทางกายติดตามการบันทึกแผนงานโครงการกิจกรรมทางกาย
 • photo ชี้แจงแนวทางและวัตถุประสงค์และการบันทึกแผนงานโครงการกิจกรรมทางกายชี้แจงแนวทางและวัตถุประสงค์และการบันทึกแผนงานโครงการกิจกรรมทางกาย
 • photo แบ่งกลุ่มทบทวนการจัดทำแผนงานโครงการกิจกรรมทางกายแบ่งกลุ่มทบทวนการจัดทำแผนงานโครงการกิจกรรมทางกาย
 • photo แบ่งกลุ่มทบทวนการจัดทำแผนงานโครงการกิจกรรมทางกายแบ่งกลุ่มทบทวนการจัดทำแผนงานโครงการกิจกรรมทางกาย
 • photo แบ่งกลุ่มทบทวนการจัดทำแผนงานโครงการกิจกรรมทางกายแบ่งกลุ่มทบทวนการจัดทำแผนงานโครงการกิจกรรมทางกาย
 • photo แบ่งกลุ่มทบทวนการจัดทำแผนงานโครงการกิจกรรมทางกายแบ่งกลุ่มทบทวนการจัดทำแผนงานโครงการกิจกรรมทางกาย
 • photo ทบทวนแนวทางการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนประเด็นส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายทบทวนแนวทางการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนประเด็นส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย
 • photo ทบทวนแนวทางการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนประเด็นส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายทบทวนแนวทางการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนประเด็นส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย กลุ่มตำบลป่าชิง นาหว้า จะโหนง ท่าหมอไทร และตำบลบ้านนา มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 คน โดยมีกิจกรรม ดังนี้

 • ทบทวนแนวทางการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนประเด็นส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย โดยนางดวงใจอ่อนแก้ว เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนประเด็นส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายเพิ่มเติม

 • แบ่งกลุ่มจัดทำแผนสุขภาพชุมชนประเด็นส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย และปฏิบัติการบันทึกข้อมูลแผนสุขภาพชุมชนในเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล

 • ทบทวนแนวทางการจัดทำโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย แบ่งกลุ่มจัดทำโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย และบันทึกข้อมูลโครงการในเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล ดังนี้

1.ตำบลป่าชิง พัฒนาโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

1.1 โครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในกลุ่มผู้สูงอายุโดยการออกำลังกายด้วยแอโรบิค

1.2 โครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในกลุ่มเด็กวัยเรียนโดยเต้นฮูลาฮูป

2.ตำบลจะโหนง พัฒนาโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

2.1โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค

2.2 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในกลุ่มเด็กวัยเรียนโดยการละเล่นพื้นบ้าน

3.ตำบลนาหว้า พัฒนาโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

3.1โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4.ตำบลท่าหมอไทร พัฒนาโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

4.1โครงการสุขภาพทางกายในกลุ่มผู้สูงอายุโดยการเต้นแอโรบิค

5.ตำบลบ้านนา พัฒนาโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

5.1โครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในกลุ่มวัยทำงานโดยการเต้นแอโรบิค

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 4,400.00

บันทึกกิจกรรมกลุ่มกองทุนท้องถิ่นตำบลจะนะ สะกอม ตลิ่งชัน และนาทับ

26 กุมภาพันธ์ 2561
Usman WhangsaniUsman Whangsaniเมื่อ 7 มี.ค. 2561 15:51:53
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 8 มี.ค. 2561 10:06:43 น.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย กลุ่มตำบบ้านนา สะกอม ตลิ่งชัน และนาทับ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 คน โดยมีกิจกรรม ดังนี้

 • พี่เลี้ยงนำคุยเพื่อทบทวนแนวทางการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนประเด็นส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายและทำความเข้าใจแนวทางการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนประเด็นส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย
 • แบ่งกลุ่มจัดทำแผนสุขภาพชุมชนประเด็นส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย และปฏิบัติการบันทึกข้อมูลแผนสุขภาพชุมชนในเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล
 • ทบทวนแนวทางการจัดทำโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย แบ่งกลุ่มจัดทำโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย และบันทึกข้อมูลโครงการในเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล ดังนี้
 1. เทศบาลตำบลจะนะ พัฒนาโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

1.1 โครงการพัฒนาเยาวชนในการออกกำลังกาย

2.ตำบลสะกอม พัฒนาโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

2.1 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค

3.ตำบลตลิ่งชัน พัฒนาโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

3.1 โครงการส่งเสริมสุขภาพแอโรบิคผู้สูงอายุ

3.2 โครงการพัฒนากิจกรรมทางกายของสภาเด็กและเยาวชน

4.ตำบลนาทับ พัฒนาโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

4.1 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุพิทักษ์รักษ์คนนาทับ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 4,400.00

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย

12 กุมภาพันธ์ 2561
นายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 12 ก.พ. 2561 19:17:57
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 5 มี.ค. 2561 10:07:57 น.
 • photo ลงทะเบียนรับเอกสารลงทะเบียนรับเอกสาร
 • photo ทพญ.ขนิษฐา อุปการ กล่าวต้อนรับทพญ.ขนิษฐา อุปการ กล่าวต้อนรับ
 • photo ชี้แจงที่มาโครงการชี้แจงที่มาโครงการ
 • photo แบ่งกลุ่มจัดทำแผนสุขภาพ (PA)แบ่งกลุ่มจัดทำแผนสุขภาพ (PA)
 • photo แบ่งกลุ่มจัดทำโครงการแบ่งกลุ่มจัดทำโครงการ
 • photo อาหารกลางวันและอาหารว่างอาหารกลางวันและอาหารว่าง
 • photo แบ่งกลุ่มปฏิบัติการบันทึกข้อมูลแบ่งกลุ่มปฏิบัติการบันทึกข้อมูล
 • photo ร่วมกันกำหนดแผนการลงพื้นที่ร่วมกันกำหนดแผนการลงพื้นที่

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย โดยมีกิจกรรม ดังนี้

 • กล่าวต้อนรับ โดย ทพญ. ขนิษฐา อุปการ ตัวแทนประธานเครือข่ายสุขภาพอำเภอจะนะ

 • ชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและการพัฒนาข้อเสนอโครงการ โดยนายอะหมัด หลีขาหรี ผู้ประสานงานจังหวัด

 • แบ่งกลุ่มจัดทำแผนสุขภาพชุมชนประเด็นส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย

 • แบ่งกลุ่มจัดทำโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย

 • แบ่งกลุ่มปฏิบัติการบันทึกข้อมูลแผนสุขภาพชุมชนและโครงการในเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล

 • ร่วมกันกำหนดแผนการลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการ

การแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ

กลุ่มที่ 1 ตำบลคู แค ขุนตัดหวาย น้ำขาว และสะพานไม้แก่น

โดย นายอะหมัด หลีขาหรี และนางเฝาสี่ย๊ะ หลีขาหรี

กลุ่มที่ 2 ตำบลนาหว้า ป่าชิง จะโหนง ท่าหมอไทร เทศบาลตำบลบ้านนา

โดย นางดวงใจ อ่อนแก้ว และนางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์

กลุ่มที่ 3 ตำบลนาทับ ตลิ่งชัน สะกอม เทศบาลตำบลจะนะ

โดย นายอุสมาน หวังสนิ และนายประสิทธิ์ เร๊ะดุมหลี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
7,000.00 1,500.00 0.00 18,700.00 0.00 0.00 27,200.00

ประชุมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2

4 กุมภาพันธ์ 2561
นายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 4 ก.พ. 2561 15:25:04
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 4 ก.พ. 2561 19:29:18 น.
 • photo ชี้แจงการจัดทำและบันทึกข้อมูลแผนสุขภาพชุมชนในเว็บไซต์ชี้แจงการจัดทำและบันทึกข้อมูลแผนสุขภาพชุมชนในเว็บไซต์
 • photo กำหนดแนวทางการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการกำหนดแนวทางการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ
 • photo เตรียมความพร้อมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ
 • photo สรุปผลการประชุมสรุปผลการประชุม

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง โดยมีกิจกรรม ดังนี้

 • กิจกรรมช่วงเช้า ชี้แจงการจัดทำและบันทึกข้อมูลแผนสุขภาพชุมชน ประเด็นส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายและฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูลแผนสุขภาพชุมชนในเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล โดย นายอะหมัด หลีขาหรี ผู้ประสานงานจังหวัด

 • กิจกรรมช่วงบ่าย กำหนดแนวทางและเตรียมความพร้อมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการสำหรับผู้เสนอโครงการ ดังนี้

 1. กำหนดจัดประชุมในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลจะนะ
 2. กำหนดผู้เข้าร่วม จำนวน 64 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จัดการประชุม จำนวน 2 คน พี่เลี้ยง จำนวน 6 คน เจ้าหน้าที่กองทุนและผู้เสนอโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน กองทุนละ 4 คน จาก 14 กองทุน จำนวน 56 คน
 3. กำหนดกิจกรรมหลักประกอบด้วย การจัดทำแผนสุขภาพประเด็นการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และการพัฒนาข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนสุขภาพตำบล และฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูลแผนและโครงการลงในเว็บไซต์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
6,000.00 1,000.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 10,500.00

ประชุมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1

28 มกราคม 2561
นายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 28 ม.ค. 2561 20:18:35
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 18 ก.พ. 2561 21:19:38 น.
 • photo แนะนำตัว ทำความรู้จักทีมพี่เลี้ยงแนะนำตัว ทำความรู้จักทีมพี่เลี้ยง
 • photo ทีมพี่เลี้ยงอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาทีมพี่เลี้ยงอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
 • photo รับประทานอาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน
 • photo พูดคุยทำความเข้าใจบทบาทพี่เลี้ยงพูดคุยทำความเข้าใจบทบาทพี่เลี้ยง
 • photo พักรับประทานอาหารว่างพักรับประทานอาหารว่าง
 • photo ร่วมกันกำหนดแผนและแบ่งพื้นที่ร่วมกันกำหนดแผนและแบ่งพื้นที่

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง โดยมีกิจกรรม ดังนี้

 • แนะนำตัว ทำความรู้จักพี่เลี้ยง โดยมีพี่เลี้ยงเข้าร่วมประชุม จำนวน 6 คน ประกอบด้วย

  1. นายอะหมัด หลีขาหรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

  2. นางดวงใจ อ่อนแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

  3. นางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครหาดใหญ่

  4. นายอุสมาน หวังสนิ อาจารย์ นักวิจัย สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  5. นายประสิทธิ์ เร๊ะดุมหลี เจ้าพนักงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

  6. นางเฝาสี่ย๊ะ หลีขาหรี ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดคูแค องค์การบริหารส่วนตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 • พูดคุยทำความเข้าใจบทบาทพี่เลี้ยงในการพัฒนาและการติดตามโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย
  โดยกำหนดให้พี่เลี้ยงมีบทบาทในการดำเนินการจัดกระบวนการและติดตามให้กองทุนสุขภาพตำบลในอำเภอจะนะ จำนวนไม่น้อยกว่า 10 กองทุน
  มีแผนงานกิจกรรมทางกาย และมีโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย อย่างน้อยกองทุนละ 1 โครงการ และพี่เลี้ยงต้องมีความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบติดตามประเมินผลผ่านเว็บไซต์ได้

 • ร่วมกันกำหนดแผนและแนวทางในการพัฒนาและการติดตามโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย โดยได้กำหนดแผนและแนวทางในการดำเนินงานจำนวน 5 ขั้นตอน ได้แก่

  1. การสร้างทีมพี่เลี้ยง

  2. การพัฒนาข้อเสนอโครงการกิจกรรมทางกาย

  3. การปรับปรุงข้อเสนอโครงการ

  4. กองทุน ฯ ดำเนินงานตามแผน/โครงการที่เสนอไว้

  5. ติดตามประเมินผลผ่านการลงพื้นที่และการติดตามผ่านเว็บไซต์

 • แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ และกำหนดแผนการลงพื้นที่ติดตามโครงการ โดยได้กำหนดให้พี้เลี้ยงรับผิดชอบลงพื้นที่ติดตามโครงการ ดังนี้

  1. นายอะหมัด หลีขาหรี และนางเฝาสี่ย๊ะ หลีขาหรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายของกองทุนสุขภาพตำบลคู แค ขุนตัดหวาย น้ำขาว และสะพานไม้แก่น

  2. นางดวงใจ อ่อนแก้ว และนางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์ ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายของกองทุนสุขภาพตำบลนาหว้า ป่าชิง จะโหนง ท่าหมอไทรและเทศบาลตำบลบ้านนา

  3. นายอุสมาน หวังสนิ และนายประสิทธิ์ เร๊ะดุมหลี ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายของกองทุนสุขภาพตำบลนาทับ ตลิ่งชัน สะกอม และเทศบาลตำบลจะนะ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
6,000.00 0.00 0.00 2,300.00 0.00 1,200.00 9,500.00