เครือข่ายฅนสร้างสุข happy network

รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดปัตตานี

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดปัตตานี
ภายใต้โครงการ PA - กิจกรรมทางกาย
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดปัตตานี
จังหวัด ปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.73906745622215,101.292789077759

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
6 ก.พ. 61 การสร้างทีมพี่เลี้ยงเพื่อหนุนเสริมผู้เสนอโครงการ 0 0.00 20,000.00
15 ก.พ. 61 การฝึกปฏิบัติการระบบการพัฒนาโครงการผ่านทางเวปไซต์ 0 0.00 9,490.00
22 มี.ค. 61 โครงการการปรับปรุงข้อเสนอโครงการและการติดตามสนับสนุนการดำเนินงานของผู้รับทุนในพื้นที่(กองทุนสุขภาพตำบลจังหวัดปัตตานี) 0 0.00 60,500.00
รวม 0 0.00 3 89,990.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 05:24 น.