เครือข่ายฅนสร้างสุข happy network

รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดสตูล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดสตูล
ภายใต้โครงการ PA - กิจกรรมทางกาย
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสตูล
จังหวัด สตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.62051953581268,100.069817294134

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
29 ม.ค. 61 พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงในการพัฒนาโครงการและการติดตามประเมินผล 0 20,000.00 -
29 ม.ค. 61 พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงในการพัฒนาโครงการและการติดตามประเมินผล 0 0.00 0.00
15 ก.พ. 61 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ 60 40,000.00 -
รวม 60 60,000.00 1 0.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 05:24 น.