วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
15 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 11 ธันวาคม 2560 15:11:23
Project trainer
แก้ไขโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 11 ธันวาคม 2560 15:20:59 น.

ชื่อโครงการ : สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน (แผนงานกลาง) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเตรียมงานสร้างห้องย่อยทั้งหมด

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • เครือข่ายสื่อภาคใต้
 • เครือข่ายชุมชนน่าอยู่
 • เครือข่ายอาหาร

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมเตรียมกระบวนการงานสร้างสุขภาคใต้ครั้งที่ 10

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เครือข่ายสื่อภาคใต้
 • เครือข่ายชุมชนน่าอยู่
 • เครือข่ายอาหาร
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เครือข่ายสื่อภาคใต้
 • เครือข่ายชุมชนน่าอยู่
 • เครือข่ายอาหาร
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2560 11:20:52
Project trainer
แก้ไขโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2560 13:06:35 น.

ชื่อโครงการ : สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน (แผนงานกลาง) »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำโพสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ

 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ออกแบบโพสเตอร์
 • ตีพิมพ์โพสเตอร์ 200 ชุด
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

นักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชาสัมพันธ์งานในรูปแบบโพสเตอร์ และประชาสัมพันธ์ออนไลน์ผ่านเฟสบุก อีเมล

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 1 ธันวาคม 2560 19:33:27
แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 1 ธันวาคม 2560 19:38:22 น.

ชื่อโครงการ : การพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด »

ชื่อกิจกรรม : เข้าร่วมอบรมระบบ DOL และรายงานความก้าวหน้าออนไลน์

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเรียนรู้ระบบ DOL และรายงานความก้าวหน้าออนไลน์  ของ สสส.

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การประชุมคณะทำงานโครงการ ค่าติดต่อประสานงาน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สาธารณูปโภค

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เรียนรู้ขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้าโครงการออนไลน์เพื่อการเบิกเงินงวด และปิดโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เข้าใจภาพรวมการเบิกเงินโครงการ
 • เรียนรู้วิธีการสมัครใช้งานระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการออนไลน์, การกำหนดเจ้าหน้าที่โครงการ, การกำหนดสิทธิเจ้าหน้าที่โครงการ
 • ฝึกปฏิบัติการเข้าใช้งานโปรแกรมระบบรายงาน, การดูรายละเอียดโครงการ, การสร้างรายงานความก้าวหน้าและการนำส่งรายงานความก้าวหน้า
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยAdmin_aeAdmin_aeเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2560 13:09:37
แก้ไขโดย Admin_ae เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2560 13:11:31 น.

ชื่อโครงการ : บริหารงาน เว็บไซต์ เครือข่ายฅนสร้างสุข »

ชื่อกิจกรรม : เปลี่ยน Banner งานสร้างสุข

 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ปรับปรุงหน้าเวป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เปลี่ยน Banner งานสร้างสุข

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

admin

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เปลี่ยน Banner งานสร้างสุข

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เปลี่ยน Banner งานสร้างสุข

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:30-16.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2560 19:57:08
แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2560 10:12:32 น.

ชื่อโครงการ : การพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด »

ชื่อกิจกรรม : เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารแผนงาน/โครงการ ด้านการดำเนินงาน การเงินการบัญชี และการพัสดุ

 • photo เอกสารประกอบการอบรมเอกสารประกอบการอบรม
 • photo 20 พ.ย. 60 ทฤษฎีการบริหารจัดการด้านการเงิน ภาษีอากร พัสดุ20 พ.ย. 60 ทฤษฎีการบริหารจัดการด้านการเงิน ภาษีอากร พัสดุ
 • photo 21 พ.ย.60 ระบบบันทึกรายรับ รายจ่าย สำหรับภาคี21 พ.ย.60 ระบบบันทึกรายรับ รายจ่าย สำหรับภาคี

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เข้าใจและสามารถดำเนินงาน การเงินการบัญชี และการพัสดุ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การประชุมคณะทำงานโครงการ ค่าติดต่อประสานงาน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สาธารณูปโภค

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เรียนรู้การบริหารจัดการด้านการเงิน ภาษีอากร พัสดุ
 • เรียนรู้ทฤษฎีการบริหารจัดการด้านบัญชี
 • ฝึกปฏิบัติการบันทึกบัญชีรายการรับ-จ่าย
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เข้าใจระเบียบการบริหารจัดการด้านการเงิน ภาษีอากร พัสดุ , ระบบบันทึกรายรับ รายจ่าย สำหรับภาคี และสามารถบันทึกข้อมูลการเงินโครงการในระบบได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ควรให้วิทยากรที่มีความรู้ของ สสส. มาให้ความรู้แทนวิทยากรจากภายนอก 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2560 11:18:56
แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 1 ธันวาคม 2560 19:29:53 น.

ชื่อโครงการ : การพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด »

ชื่อกิจกรรม : จัดการประชุมระดมความเห็นในการกำหนดความตองการฝกอบรม Training Needs ต่อพี่เลี้ยง คณะกรรมการกองทุนฯ และบัณฑิตอาสา

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อระดมความเห็นในการกำหนดความตองการฝกอบรม Training Needs ต่อพี่เลี้ยง คณะกรรมการกองทุนฯ และบัณฑิตอาสา

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ตัวแทนจาก สปสช. 12 เขต
 • ตัวแทนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
 • ตัวแทนจาก สสจ., สสอ., รพ., รพ.สต.

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

วิเคราะหความตองการฝกอบรมต่อกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ พี่เลี้ยง คณะกรรมการกองทุนฯ และบัณฑิตอาสา โดยการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน (stakeholders)

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ตัวแทนจาก สปสช. 12 เขต
 • ตัวแทนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
 • ตัวแทนจาก สสจ., สสอ., รพ., รพ.สต.

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • นำเสนอแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการ, การพัฒนาข้อเสนอโครงการ
  โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ ผอ.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์
 • ความสำคัญของการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด โดย ดร.ซอฟียะห์  นิมะ  อาจารย์สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์
 • ฝึกปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและโครงการ
 • ออกแบบการลงพื้นที่ฝึกอบรมในแต่ละเขต
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • พี่เลี้ยงเข้าใจแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการ, การพัฒนาข้อเสนอโครงการ, ความสำคัญของการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด, การลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและโครงการ ในเบื้องต้น
 • ร่วมกันออกแบบการลงพื้นที่ฝึกอบรมในแต่ละเขต ดังนี้ 1) เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝึกอบรมวันที่ 5-6 ธันวาคม 2560 2) เขตภาคเหนือ ฝึกอบรมวันที่ 13-14 ธันวาคม 2560 3) เขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ฝึกอบรมวันที่ 15-16 ธันวาคม 2560 4) เขตภาคใต้ ฝึกอบรมวันที่ 25-29 ธันวาคม 2560
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2560 11:30:41
Project trainer
แก้ไขโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2560 19:18:05 น.

ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ »

ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมหลักสูตร การจัดการความรู้ รุ่นที่ 2

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ภาคีเครือข่าย 14 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย

 1. กลุ่มเครือข่ายสื่อสร้างสุข
 2. กลุ่มชุมชนน่าอยู่ ปัตตานี
 3. กลุ่มชุมชนน่าอยู่ พัทลุง
 4. กลุ่มเครือข่ายครอบครัวอบอุ่น พัทลุง
 5. กลุ่มชุมชนน่าอยู่ พัทลุง
 6. กลุ่มครอบครัวอบอุ่น
 7. กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน จ.กระบี่
 8. กลุ่มปัจจัยเสี่ยง บุหรี่ จ.ปัตตานี
 9. กลุ่มพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนใต้ จ.ปัตตานี
 10. กลุ่มปัจจัยเสี่ยง เด็ก เยาวชน
 11. กลุ่มสร้างสุขมุสลิมไทย จ.สงขลา
 12. กลุ่มสุขภาวะสำหรับเด็กด้อยโอกาส จ.ปัตตานี
 13. กลุ่มปัจจัยเสี่ยง แอลกอฮอ จ.สงขลา
 14. กลุ่มใต้บน
 15. กลุ่มโครงการขยะแลกบุญ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพในภาคใต้ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2 หลักสูตรการจัดการความรู้ วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 14 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

รศ.ดร.จีรเนาว์ ทัศศรี แนะนำเอกสาร
เป็นเรื่องเอกสารของ KM 16 คำถามคำตอบ เอกสารที่อาจารย์จะช่วยท่านได้ เป็นการสร้างและพัฒนาสังคมการจัดการความรู้ สุดท้ายเป็นภาคผนวก มีเครือข่ายส่งเรื่องเล่ามา เครือข่ายจะได้รู้จักสมาชิกทั้งหมด 15 เครือข่าย ว่ามีใครบ้าง เอกสารที่ทุกท่านกำลังรอ สามารถอ่านเอกสารได้ และอยากให้ทำภาคผนวก ก ซึ่งเป็นเครื่องมือของ KM ท่านลองประเมินตนเองว่าท่านมีพฤติกรรมในการทำ KM มากน้อยเพียงใด ก็จะให้อยู่ในภาคผนวก ก ช่วงแรกเราจะได้รับความรู้ในยุทธศาสตร์ KM การเรียนรู้จากประสบการณ์ จากท่านผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ผศ.ดร.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ
คุณสุไหลหมาน เบ็ญดูสะ : เป็นพิธีกรแนะนำกำหนดการในการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สร้างเสริมสุขภาพในภาคใต้  รุ่นที่ 2

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2560 09:09:37
Project trainer
แก้ไขโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2560 09:20:15 น.

ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเตรียมงานหลักสูตรการจัดการความรู้ รุ่นที่ 2 วันที่ 3 พ.ย. 2560

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมงานหลักสูตรการจัดการความรู้ รุ่นที่ 2

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้เข้าร่วมประชุม 1. ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2. รศ.ดร.จีรเนาว์ ทัศศรี 3. ดร.ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา 4. ดร.เพ็ญ สุขมาก 5. น.ส.เยาวลักษณ์ ศรีสุก 6. นายสุไหลหมาน เบ็ญดูสะ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

แก้ไขข้อมูลกำหนดการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 6 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้เข้าร่วมประชุม 1. ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2. รศ.ดร.จีรเนาว์ ทัศศรี 3. ดร.ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา 4. ดร.เพ็ญ สุขมาก 5. น.ส.เยาวลักษณ์ ศรีสุก 6. นายสุไหลหมาน เบ็ญดูสะ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เพิ่มเนื้อหาเทคนิคการถอดบทเรียน และเครื่องการถอดบทเรียน
 • ก่อน นพ.บัญชาขึ้นพูด ให้แนะนำผู้เข้าร่วมเก็บข้อมูลสาระสำคัญจากการฟังหมอบัญชาพูด
 • อ.ปรัชญานัน แนะให้นำกระบวนการจัดการความรู้ขึ้นก่อนในช่วงบ่ายของวันที่ 1
 • อ.พงค์เทพ แนะนำ Overview รูป กงจักรการจัดการความรู้ แล้วอ.จีราเนาว์จะอธิบายรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนของการจัดการความรู้
 • อ.ปรัชญานัน จะช่วยดูในเรื่องเครื่องมือจัดการความรู้
 • เพิ่มช่วง "การรวบรวม ค้นหาความรู้ และเครื่องการจัดการความรู้" ประกอบด้วยเครื่องมือดังนี้
 1. BAR / AAR
 2. ถอดบทเรียน
 3. สุนทรียสนทนา
 4. Review Paper การทบทวนเอกสารทางวิชาการ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 25 ตุลาคม 2560 15:01:07
Project trainer
แก้ไขโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2560 15:58:58 น.

ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน วันที่ 3 พฤศจิกายน 60

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อประชุมคณะกรรมการของโครงการหลักสูตร

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะกรรมการของโครงการหลักสูตร ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559  สถานที่ ห้องประชุม 1405 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ชั้น 14 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานหลักสูตร นำโดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ได้อธิบายถึงความเป็นมาของการจัดทำหลักสูตรว่า สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส)  จึงมุ่งเน้นการพัฒนากลไกกลางที่เอื้อต่อการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพภาคี สสส. (Capacity Building)  เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ สมรรถนะ และความสามารถที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานมาแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดเกิดการเชื่อมต่อความรู้ ขยายผลต่อยอดให้เกิดประโยชน์และเกิดประสิทธิผลในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น องค์กร และนโยบาย ทั้งในภาคีเครือข่ายเองหรือข้ามภาคีเครือข่าย สามารถขับเคลื่อนงานทางสังคมและสร้างพลังเครือข่ายได้อย่างยั่งยืน และมีกระบวนการพัฒนาทักษะให้แก่ภาคีเครือข่าย สสส. และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้จนนำไปสู่สังคมสุขภาวะ  โดย มีโจทย์ว่า ออกแบบอย่างไรให้กลุ่มเป้าหมายมาแล้วได้ในสิ่งทีต้องการ และActive Learning เสริมสิ่งที่เค้าทำอยู่แล้วให้ดีมากยิ่งขึ้น มีกระบวนการ คือ
1) พัฒนากระบวนการ ออกแบบ หลักสูตร 7 หลักสูตร
2) แบ่งหน้าที่การดำเนินงานในแต่ละหลักสูตรให้ อาจารย์แต่ละท่านรับผิดชอบออกแบบกระบวนการดังนี้ 1.Health promotion theory and methodology ดร.เพ็ญ สุขมาก 2.Leadership and Management skill in Health promotion ดร.ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา 3.Network and Partnership management ดร.กุลทัติ หงส์ชยางกูร 4.Project management in Health promotion ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 5.Social communication in Health promotion ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 6.Knowledge management in Health promotion ดร.จีรเนาว์ ทัศศรี ,ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา ,คุณวัลภา ฐาน์กาญจน์ ,คุณอุรพิณ หนุนอนันต์ 7.Sustainable management  ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 3) ประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัคร
คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากแต่ละสำนักจาก สสส.เลือกแกนนำ 4 เครือข่ายหลัก ปัจจัยเสี่ยง อาหาร ทรัพยากร ชุมชนนาอยู่ และบุคลากรทั่วไปที่สนใจ เช่น สายสุขภาพ มหาวิทยาลัย ฯลฯ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
30 ตุลาคม 2560 เวลา 08:30-16.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2560 19:45:43
แก้ไขโดย Admin_ae เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2560 10:31:01 น.

ชื่อโครงการ : การพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด »

ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเขต 12 สงขลา

 • photo แบ่งกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและโครงการปัจจัยเสี่ยงแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและโครงการปัจจัยเสี่ยง
 • photo
 • photo
 • photo ชี้แจงแกนนำพี่เลี้ยง 5 อำเภอของเขต 12ชี้แจงแกนนำพี่เลี้ยง 5 อำเภอของเขต 12

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเขต 12 สงขลา ให้สามารถเข้าใจและจัดทำแผนงาน/โครงการได

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

พี่เลี้ยงกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 12 สงขลา

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. การพัฒนาทีมพี่เลี้ยงทั้ง 12 เขตสุขภาพ ประกอบด้วย ตัวแทนสปสช แกนนำชุมชน อสม และ ทีมวิชาการ จำนวน 120 คน อบรมในประเด็น 1) การจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ 2) การทำโครงการและการวิเคราะห์โครงการ 3) การทำแผนชุมชน 4) การติดตามประเมินโครงการและการประเมินออนไลน์
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 130 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • พี่เลี้ยงกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ของเขต 12 สงขลา

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • สร้างความเข้าใจด้านการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และยุทธศาสตร์ของกองทุนสุขภาพตำบล ให้กับพี่เลี้ยงกองทุน โดย ผศ.ดร.พงค์เทพสุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์
 • นำเสนอแนวคิดการจัดทำโครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น เหล้า บุหรี่ และสารเสพติด เป็นต้น โดย ดร.ซอฟียะห์ นีมะห์ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์
 • แนวคิดการจัดทำโครงการเพิ่มการเคลื่อนไหวทางกาย (PA)
  โดย ดร.กุลทัตน์ หงษ์ยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์
 • แนวคิดการจัดทำโครงการบูรณาการด้านอาหารและขยะชุมชน โดย ดร.เพ็ญ สุขมาก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์
 • แบ่งกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและโครงการ จำนวน 5 กลุ่มดังนี้ กลุ่ม 1โรคเรื้อรัง (การบริโภคและการมีกิจกรรมทางกาย) ดร.กุลทัตหงส์ชยางกูร และนายญัตติพงศ์แก้วทอง) กลุ่ม 2 อาหาร (การเข้าถึงอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย ดร.เพ็ญสุขมากน.ส.วรรณาสุวรรณชาตรี และน.ส.อิสรามิตรช่วยรอด กลุ่ม 3ปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่) ดร.ซอฟียะห์นิมะและน.ส.สิริมนต์ชีวะอิสระกุล กลุ่ม 4ปัจจัยเสี่ยง (ยาเสพติด) ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิน.ส.เยาวลักษณ์ศรีสุกใส และน.ส.ฮามีด๊ะหวันนุรัตน์
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้ทีมพี่เลี้ยง ทั้ง 5 อำเภอ
 • รับทราบบทบาทของพี่เลี้ยงร่วมกัน คือ
 1. ต้องทำให้กองทุนมีแผน
  • เหล้า
  • บุหรี่
  • สารเสพติด
  • อาหาร โภชนาการ
  • กิจกรรมทางกาย
 2. ทำให้มีโครงการตามแผน
 3. เข้าใจและสามารถใช้ระบบติดตามประเมินผล

- พี่เลี้ยงสามารถนำความรู้จากการอบรมไปดำเนินการ ดังนี้ 1. อบรมกรรมการกองทุน ให้สามารถ - จัดทำแผน - จัดทำโครงการ - ลงข้อมูลติดตามประเมินผลในระบบออนไลน์ จากนั้น กรรมการกองทุน จะต้องสามารถ 1. ร่วมจัดเวที ทำแผน – พัฒนาโครงการกับกรรมการกองทุน – เครือข่าย/ผู้รับทุน 2. ร่วมจัดเวที เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น 3. การลงข้อมูลในระบบติดตามประเมินผลออนไลน์

 • ให้ทีมพี่เลี้ยงวางแผนงานที่จะดำเนินงานภายในสองเดือนจะทำอะไรบ้าง และประสานงานกับกองทุนฯที่จะเข้าร่วมดำเนินงาน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
19 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2560 17:58:14
แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2560 18:04:43 น.

ชื่อโครงการ : การพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมทำงานหลัก

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ทีมทำงานของสจรส.มอ.
 • ตัวแทนประสานงานของสปสช.

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การประชุมทีมทำงานหลัก เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ร่วมกันวางแผน และสร้างความเข้าใจต่อเป้าหมายการทำงานร่วมกัน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ดำเนินการตามขั้นตอนที่วางไว้ และติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ ประกอบด้วย - ทีมทำงานของสจรส.มอ. - ตัวแทนประสานงานของสปสช.ทั้ง 4 ภาค - ตัวแทน ศอ.บต. 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 13 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ทีมทำงานของสจรส.มอ.
 • ตัวแทนประสานงานของสปสช.
 • นักวิชาการอิสระ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ติดตามความคืบหน้าของทีมทำงาน
 • กำหนดพื้นที่การทำงาน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้พื้นที่การทำงานของเขตภาคใต้ ดังนี้ 1) เขตภาคใต้ตอนบน จะดำเนินการในพื้นที่อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 2) เขตภาคใต้ตอนล่าง จะดำเนินการในพื้นที่ จังหวัดสตูล, สงขลา, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส โดยคัดเลือกอำเภอที่จะดำเนินการอีกครั้ง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
13 ตุลาคม 2560 เวลา 12.30 - 22.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2560 16:50:23
แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2560 17:03:02 น.

ชื่อโครงการ : การพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมออกแบบและพัฒนาหลักสูตร-คู่มือ ครั้งที่ 2

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามความคืบหน้าการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร/คู่มือ 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

นักวิชาการภาคเหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ, กลาง, ใต้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร/คู่มือ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของพี่เลี้ยงฯคณะกรรมการกองทุนฯ และบัณฑิตอาสาฯ ในชุมชน โดยเน้นให้เข้าใจเป้าหมาย แนวคิด วิธีการ กระบวนการ เทคนิควิธี กระบวนการในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาปัจจัยเสี่ยงสุขภาพที่มาจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติดในชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 22 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • นักวิชาการ สจรส.ม.อ.
 • นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาภาคเหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ, กลาง, ใต้
 • ภาคประชาสังคม
 • ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ตัวแทนจาก สปสช.
 • ตัวแทนจาก สสจ.,สสอ.,รพ.,รพ.สต.

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ชี้แจง 1) การพัฒนาขีดความสามารถของพี่เลี้ยง  คณะกรรมการกองทุน  และบัณฑิตอาสา 2) แนวทางการพัฒนาและวิเคราะห์โครงการ 3) ระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ ผอ.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์

 • ติดตามการออกแบบตัวอย่างโครงการ หลักสูตรและเครื่องมือในการจัดการปัจจัยเสี่ยง โดย ดร.ซอฟียะห์  นิมะ  อาจารย์สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์

 • ติดตามการออกแบบตัวอย่างโครงการ หลักสูตรและเครื่องมือในการจัดการอาหาร โดย ดร.เพ็ญ  สุขมาก  อาจารย์สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์
 • ติดตามการออกแบบตัวอย่างโครงการ หลักสูตรและเครื่องมือในการจัดการกิจกรรมทางกาย โดย ดร.กุลทัต  หงส์ชยางกูร  รอง ผอ.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
  ม.สงขลานครินทร์

 • สรุปเนื้อหาสาระหลักของหลักสูตร – คู่มือ ในแต่ละประเด็น 1) Work Flow ของกระบวนการพัฒนาเครื่องมือ 2) ขั้นตอน/รายละเอียดของการดำเนินงาน (ประเด็นพัฒนา, วัตถุประสงค์, คำจำกัดความ, ขอบเขต ข้อกำหนดที่สำคัญ ฯลฯ) 3) รูปแบบและตัวชี้วัดในการติดตามประเมินเสริมพลัง โดย ทีมนักวิชาการแต่ละประเด็น

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ร่างคู่มือในการจัดการปัจจัยเสี่ยง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
12 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยAdmin_aeAdmin_aeเมื่อ 14 ตุลาคม 2560 17:07:34
แก้ไขโดย Admin_ae เมื่อ 14 ตุลาคม 2560 17:15:22 น.

ชื่อโครงการ : บริหารงาน เว็บไซต์ เครือข่ายฅนสร้างสุข »

ชื่อกิจกรรม : เตรียม หน้าย่อยสร้างสุข61

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ปรับปรุงระบบ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • สร้างโครงการย่อย ในชุดโครงการสร้างสุข 9 ประเด็น
 • เพิ่มผู้รับผิดชอบโครงการ (ยังไม่ครบ)
 • สร้าง หน้าเว็บย่อย แยกpaper/2
 • สร้างที่เก็บเอกสารแยกใหม่paper/3242
 • ปรับแบบ ฟอร์มใหม่
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

อัพเดท หน้าเว็บ รองรับเครือข่าย ใช้รายงาน ความก้าวหน้าการเตรียมงานสร้างสุข

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
4 ตุลาคม 2560 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2560 10:34:41
Project trainer
แก้ไขโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 10 ธันวาคม 2560 16:34:50 น.

ชื่อโครงการ : สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน (แผนงานกลาง) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมครั้งที่ 2 ปรับปรุงแก้ไขหัวข้อวิจัยที่เปิดรับและรายงานความก้าวหน้าเว็บไซต์ประชุมวิชาการ

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงแก้ไขหัวข้อวิจัยที่เปิดรับและรายงานความก้าวหน้าเว็บไซต์ประชุมวิชาการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทีมประชุมวิชาการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ประชุมชี้แจงรายละเอียดหัวข้อวิจัยที่เปิดรับ
 • รายงานความก้าวหน้าการจัดทำเว็บไซต์ประชุมวิชาการ
 • แก้ไขวันที่กำหนดการ โดยขยายเวลารับบทความจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม - 10 พฤศจิกายน 2560
 • กำหนดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 4 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ทีมประชุมวิชาการประกอบด้วย 1. ดร.ซอฟียะห์ นิมะ 2. น.ส.สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ 3. นางดรุณี สุวรรณชวลิต 4. นายสุไหลหมาน เบ็ญดูสะ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ประชุมชี้แจงรายละเอียดหัวข้อวิจัยที่เปิดรับ
 • รายงานความก้าวหน้าการจัดทำเว็บไซต์ประชุมวิชาการ
 • แก้ไขวันที่กำหนดการ โดยขยายเวลารับบทความจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม - 10 พฤศจิกายน 2560
 • กำหนดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ประชุมชี้แจงรายละเอียดหัวข้อวิจัยที่เปิดรับ อ.ซอฟียะห์ กล่าวชี้แจงหัวข้อวิจัยที่เปิดรับและกำหนดชื่อ Theme รูปแบบของงานประชุมวิชาการ โดยกำหนดชื่อคือ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 "สู่สุขภาพที่ยั่งยืนและการขับเคลื่อนไร้ขีดจำกัด" "Contribution to Sustainable Health and Movement beyonnd Boders" สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปีนี้นอกจากรับบทความวิชาการและงานวิจัยแล้วยังได้เปิดรับบทความกึ่งวิชาการ สำหรับเครือข่ายสุขภาพ โดยมีรายละเอียดผลงานที่เปิดรับ ดังนี้
 1. บทความวิชาการและงานวิจัย (สำหรับนักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา)
  1) ด้านระบบบริการสุขภาพ (Health Service System) และนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Healthy Public Policy)
  2) ด้านการจัดการระบบสุขภาพชุมชน (Community Health System Management)
  3) ด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment)
  4) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences) ทั้งวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์
 2. บทความกึ่งวิชาการ (สำหรับเครือข่ายสุขภาพ) โดยเนื้อหาการดำเนินงานแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบต่อไปนี้
  1) การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ด้านการจัดการสุขภาพ
  2) เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ และชุดประสบการณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติจริงในพื้นที่
  3) การสังเคราะห์ทางวิชาการ เพื่อการขยายผลในระดับนโยบาย
  4) การขยายเครือข่ายการเรียนรู้ และสร้างกระบวนการสร้างสุขภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วม
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
29 กันยายน 2560 เวลา 09.00-12.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2560 17:48:16
แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2560 20:09:41 น.

ชื่อโครงการ : การพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมทำงานหลัก

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ร่วมกันวางแผน และสร้างความเข้าใจต่อเป้าหมายการทำงานร่วมกัน 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ทีมทำงานของสจรส.มอ.
 • ตัวแทนประสานงานของสปสช.

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การประชุมทีมทำงานหลัก เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ร่วมกันวางแผน และสร้างความเข้าใจต่อเป้าหมายการทำงานร่วมกัน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ดำเนินการตามขั้นตอนที่วางไว้ และติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ ประกอบด้วย - ทีมทำงานของสจรส.มอ. - ตัวแทนประสานงานของสปสช.ทั้ง 4 ภาค - ตัวแทน ศอ.บต. 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ทีมทำงานของสจรส.มอ.
 • ตัวแทนประสานงานของสปสช.

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ชี้งแจงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งทีมทำงานในการดำเนินงานของเขตภาคใต้
 • กำหนดพื้นที่การทำงาน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้ขอบข่ายการทำงาน คือ ทีมทำงานหลักต้องช่วยประสานให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างพี่เลี้ยงกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และบัณพิตอาสา เพื่อให้เกิดแผนงาน/โครงการของกองทุน เกี่ยวกับการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
 • ต้องจัดตั้งทีมทำงานของภาคใต้ให้แล้วเสร็จ กำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการ เพื่อนัดประชุมทำความเข้าใจต่อไป
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
28 กันยายน 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2560 11:10:34
Project trainer
แก้ไขโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2560 11:16:26 น.

ชื่อโครงการ : สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน (แผนงานกลาง) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมปรึกษาหารือห้องประชุมวิชาการครั้งที่ 1

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมงานประชุมวิชการปี 61

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทีมประชุมวิชาการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ประชุมรายละเอียดหัวข้อวิจัยที่เปิดรับ
 • เตรียมข้อมูลสำหรับประชาสัมพันธ์งาน
 • กำหนดชื่อ Theme ของงาน
 • ออกแบบกำหนดการเปิดรับผลงานวิชการ
 • ปรึกษาหารือรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 4 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ประชุมรายละเอียดหัวข้อวิจัยที่เปิดรับ
 • เตรียมข้อมูลสำหรับประชาสัมพันธ์งาน
 • กำหนดชื่อ Theme ของงาน
 • ออกแบบกำหนดการเปิดรับผลงานวิชการ
 • ปรึกษาหารือรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ประชุมรายละเอียดหัวข้อวิจัยที่เปิดรับ กำหนดหัวข้อวิจัยที่จะเปิดรับ
 • เตรียมข้อมูลสำหรับประชาสัมพันธ์งาน ออกแบบสื่อโพสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จัดทำเว็บไซต์ประชุมงานวิชาการ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Facebook เว็บประชาสัมพันธ์ ม.อ.
 • กำหนดชื่อ Theme ของงาน กำหนดชื่อรูปแบบของงานคือ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 "สู่สุขภาพที่ยั่งยืนและการขับเคลื่อนไร้ขีดจำกัด" "Contribution to Sustainable Health and Movement beyonnd Boders"
 • ออกแบบกำหนดการเปิดรับผลงานวิชการ กำหนดวันที่จะเปิดรับบทความ

เปิดรับการลงทะเบียนเพื่อส่งบทคัดย่อทางเว็บไซต์ 15 สิงหาคม – 15 มกราคม 2561

แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อทางเว็บไซต์ 20 มกราคม 2561

กำหนดส่งบทคัดย่อที่ปรับแก้แล้ว และบทความฉบับสมบูรณ์ 25 มกราคม 2561

แจ้งผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อแก้ไข 12 กุมภาพันธ์ 2561

กำหนดส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่ปรับแก้แล้วเป็นครั้งสุดท้าย 28 กุมภาพันธ์ 2561

กำหนดส่งไฟล์นำเสนอ 25 มีนาคม 2561

กำหนดการนำเสนอบทความวิชาการ 28 มีนาคม 2561

 • ปรึกษาหารือรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

กำหนดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
26 กันยายน 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2560 19:09:23
Project trainer
แก้ไขโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2560 19:21:30 น.

ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ »

ชื่อกิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฯ (การสร้างเสริมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ) รุ่นที่ 2

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฯ (การสร้างเสริมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ) รุ่นที่ 2

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฯ 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 70 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ภาคีเครือข่าย 14 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย

 1. กลุ่มเครือข่ายสื่อสร้างสุข
 2. กลุ่มชุมชนน่าอยู่ ปัตตานี
 3. กลุ่มชุมชนน่าอยู่ พัทลุง
 4. กลุ่มเครือข่ายครอบครัวอบอุ่น พัทลุง
 5. กลุ่มชุมชนน่าอยู่ พัทลุง
 6. กลุ่มครอบครัวอบอุ่น
 7. กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน จ.กระบี่
 8. กลุ่มปัจจัยเสี่ยง บุหรี่ จ.ปัตตานี
 9. กลุ่มพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนใต้ จ.ปัตตานี
 10. กลุ่มปัจจัยเสี่ยง เด็ก เยาวชน
 11. กลุ่มสร้างสุขมุสลิมไทย จ.สงขลา
 12. กลุ่มสุขภาวะสำหรับเด็กด้อยโอกาส จ.ปัตตานี
 13. กลุ่มปัจจัยเสี่ยง แอลกอฮอ จ.สงขลา
 14. กลุ่มใต้บน
 15. กลุ่มโครงการขยะแลกบุญ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ ภาคีเครือข่ายที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพ มีความเข้าใจระบบสุขภาพ ปัจจัยกำหนดสุขภาพ และสามารถออกแบบระบบสร้างเสริมสุขภาพทั้งระดับพื้นที่และประเด็นสามารถกำหนดและออกแบบกระบวนการนโยบายสำธารณะทางสุขภาพ การใช้เครื่องมือธรรมนูญสุขภาพ สมัชชาสุขภาพ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพมีภาวะความเป็นผู้นำ มีทักษะด้านความคิด ด้านเทคนิคและมนุษย์สัมพันธ์ ทักษะด้านการบริหารมีความสามารถในการจัดการเครือข่าย การประสาน งานและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเข้าใจหลักคิด สามารถขับเคลื่อนชุมชนสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็งมีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ ทั้งขั้นตอนวิเคราะห์สถานการณ์ วางจุดหมาย สร้างยุทธศาสตร์และออกแบบวิธีดำเนินงาน ตลอดจนการติดตามประเมินผลมีความสามารถในการสื่อสารสำธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลงมีความสามารถในการจัดการความรู้และนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยคาดหวังว่าผลลัพธ์ที่เกิดจากศักยภาพของภาคีเครือข่าย จะทำให้ภาคีเครือข่ายนำไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานตามกรอบ Ottawa Charter โดยเกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการต่อไปนี้

 1. การกำหนดนโยบายสำธารณะเพื่อการมีสุขภาพที่ดี

 2. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 3. การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

 4. การพัฒนาศักยภาพคน

 5. การมีส่วนร่วมในระบบบริการสุขภาพ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
20 กันยายน 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยAdmin_aeAdmin_aeเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2560 13:04:03
แก้ไขโดย Admin_ae เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2560 13:04:16 น.

ชื่อโครงการ : ตัวอย่าง ภาษาร้อยใจด้วยสื่อสันติภาพชายแดนใต้ »

ชื่อกิจกรรม : บริหาร/ประสานงาน โครงการ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

3

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

บริหาร/ประสานงาน โครงกาำำร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

3

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

3

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

3

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

3

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

3

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

3

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
7 กันยายน 2560 เวลา 08:30-16.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2560 16:37:40
แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2560 16:54:58 น.

ชื่อโครงการ : การพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมออกแบบและพัฒนาหลักสูตร-คู่มือ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อออกแบบและพัฒนาหลักสูตร/คู่มือ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

นักวิชาการภาคเหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ, กลาง, ใต้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร/คู่มือ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของพี่เลี้ยงฯคณะกรรมการกองทุนฯ และบัณฑิตอาสาฯ ในชุมชน โดยเน้นให้เข้าใจเป้าหมาย แนวคิด วิธีการ กระบวนการ เทคนิควิธี กระบวนการในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาปัจจัยเสี่ยงสุขภาพที่มาจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติดในชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 36 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • นักวิชาการ สจรส.ม.อ.
 • นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาภาคเหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ, กลาง, ใต้
 • ภาคประชาสังคม
 • ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ตัวแทนจาก สปสช.
 • ตัวแทนจาก สสจ.,สสอ.

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ชี้แจง - แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการ
- การพัฒนาข้อเสนอโครงการ
โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ ผอ.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ - ทบทวน แนวคิด หลักการ ในการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด - ตัวอย่างโครงการการจัดการปัจจัยเสี่ยง โดย ดร.ซอฟียะห์  นิมะ  อาจารย์สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ให้ทีมวิชาการ ดำเนินการ ดังนี้ 1. ทบทวนรูปแบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติดที่มีในปัจจุบัน 2. รวบรวมตัวอย่างโครงการการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด, โครงการกิจกรรมทางกาย และโครงการอาหาร (ความมั่นคงทางอาหาร/อาหารปลอดภัย/โภชนาการสมวัย) ที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้กองทุนฯและบัณฑิตนำไปใช้ทำแผนและโครงการ 3. จัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด สำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัคร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
18 สิงหาคม 2560 เวลา 10-00-14.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2560 16:09:33
แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2560 16:44:42 น.

ชื่อโครงการ : การพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด »

ชื่อกิจกรรม : การประชุมทีมแลกเปลี่ยนทีมทำงานหลัก เขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการทำงาน การกำหนดข้อตกลงร่วมกัน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทีมทำงานเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สร้างความเข้าใจในกระบวนการทำงาน การกำหนดข้อตกลงร่วมกัน ประกอบด้วย - ผอ.เขต ของ สปสช. 12 เขต - ตัวแทนคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จาก 12 เขต - ทีมทำงานหลัก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 22 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ทีมทำงานหลักภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ประกอบด้วย - ตัวแทนจาก สปสช. เขต 3-6 - นักวิชาการจากสสจ., สสอ. - ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ชี้แจงความเป็นมา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายโครงการ “การพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด” โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ ผอ.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์
 • นำเสนอรูปแบบ/ตัวอย่างการจัดทำโครงการฯ โดย ดร.ซอฟียะห์  นิมะ  อาจารย์สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์
 • แลกเปลี่ยนแนวทางสนับสนุนการดำเนินงาน และทิศทางการทำงานร่วมกันในพื้นที
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทีมทำงานหลักภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง จะต้องดำเนินการ - เลือกพื้นที่ที่จะเข้าร่วมโครงการ - พัฒนาทีมพี่เลี้ยง กรรมการ ให้เข้าใจเรื่องการทำแผน - กำหนดว่าการจัดทำแผนการจัดการปัจจัยเสี่ยง ควรต้องมีโครงการอะไรบ้าง และต้องทำอะไรบ้าง - ช่วยกันกำหนดการติดตามประเมินผลโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-