วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
1 พฤษภาคม 2561
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย ม.2 บ้านบ่อน้ำร้อน ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา เมื่อ 26 มีนาคม 2561 11:50:25 น.

ชื่อโครงการ : หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.2 บ้านบ่อน้ำร้อน ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา »

ชื่อกิจกรรม : โครงการศูนย์เรียนรู้และสร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (10)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 250 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. ผู้ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้และสร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชน จำนวน 10 คน
 2. สมาชิกศูนย์การเรียนรู้และสร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชน จำนวน 50 คน
 3. กลุ่มสตรี จำนวน 30 คน
 4. กลุ่มภูมิปัญญาในท้องถิ่น จำนวน 60 คน
 5. ชาวบ้านในชุมชน 100 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ปรับปรุงอาคาร
 2. ซื้ออุปกรณ์ตกแต่งศูนย์สร้างการเรียนรู้และสร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชน
 3. จัดหาผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา มาจำหน่ายในศูนย์สร้างการเรียนรู้และสร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชน
 4. การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีศูนย์ให้ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแบบครบวงจร
 2. จำนวนนักท่องเที่ยวต้องการกลับมาเที่ยวในตำบลเพิ่มขึ้น
 3. ประชากรในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร/ผลิตภัณฑ์
 4. เป็นจุดส่งเสริมอาชีพและเป็นจุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอาชีพ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
20 เมษายน 2561
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยAdmin_aeAdmin_aeเมื่อ 20 เมษายน 2561 17:17:03

ชื่อโครงการ : บริหารโครงการการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม (ตัวอย่าง) »

ชื่อกิจกรรม : ชนะเลิศประเด็นที่ 5 กลุ่มโรงเรียนชาวนาอำเภอแว้ง

 • photo

  กิจกรรมหลัก :

  คุณภาพกิจกรรม : (100)
  วัตถุประสงค์

   

  กิจกรรมตามแผน

  จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

   

  รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

   

  กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

  จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

   

  รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

  โปรเตอร์ชนะเลิศ ประเด็นที่ 5 กลุ่มโรงเรียนชาวนาอำเภอแว้ง

  ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

   

  ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

  โปรเตอร์ชนะเลิศ ประเด็นที่ 5 กลุ่มโรงเรียนชาวนาอำเภอแว้ง

  ปัญหา/แนวทางแก้ไข

   

  ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

   

  ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

   

  คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

   

  ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
  7 เมษายน 2561
  รายงานจากพื้นที่
  โพสท์โดยพี่เลี้ยงเขต9 นครราชสีมาพี่เลี้ยงเขต9 นครราชสีมาเมื่อ 10 เมษายน 2561 15:21:28
  แก้ไขโดย Admin_ae เมื่อ 11 เมษายน 2561 12:07:50 น.

  ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

  ชื่อกิจกรรม : รายงานกิจกรรมทางกาย เขต 9 นครราชสีมา

  • photo
   • photo
    • photo
     • photo
      • photo
       • photo
        • photo
         • photo
          • photo
           • photo
            • photo
             • photo
              • photo
               • photo
                • photo
                 • photo
                  • photo
                   • photo
                    • photo
                     • photo
                      • photo
                       • photo
                        • photo
                         • photo
                          • photo
                           • photo
                            • photo

                             ไฟล์ประกอบกิจกรรม

                             กิจกรรมหลัก :

                             คุณภาพกิจกรรม : (0)
                             วัตถุประสงค์

                              

                             กิจกรรมตามแผน

                             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                              

                             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                              

                             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                              

                             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                             รายละเอียดกิจกรรม วันเดือนปี สถานที่ จำนวนผู้เข้าร่วม ผลที่เกิดขึ้น 1.เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนและโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นพื้นที่
                             อำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา18 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 70 คน 1. ทำความเข้าใจกับกรรมการกองทุนฯ ทุกกองทุนเข้าใจบทบาทหน้าที่และแนวทางในการปฏิบัติงาน 2.ปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกาย 11 กองทุนฯ
                             3. ได้แนวคิดของโครงการให้มีความชัดเจนรวมทั้งแนะนำและฝึกปฏิบัติการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการพัฒนาโครงการ 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานและโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 50 คน 1. ทำความเข้าใจกับกรรมการกองทุนฯ ทุกกองทุนเข้าใจบทบาทหน้าที่และแนวทางในการปฏิบัติงาน 2.ปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกาย 10 กองทุนฯ
                             3. ได้แนวคิดของโครงการให้มีความชัดเจนรวมทั้งแนะนำและฝึกปฏิบัติการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการพัฒนาโครงการ 3.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามแผนงานและโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อำเภอคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 18มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 20 คน 1. ทบทวนทำความเข้าใจกับกรรมการกองทุนฯในการจัดทำแผน
                             2.ปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกาย
                             3.แผนการสนับสนุนการจัดทำแผนงานและโครงการการจัดกิจกรรมทางกาย

                             4.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามแผนพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 20 คน 1. ทบทวนทำความเข้าใจกับกรรมการกองทุนฯในการจัดทำแผน
                             2.ปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกาย
                             3.แผนการสนับสนุนการจัดทำแผนงานและโครงการการจัดกิจกรรมทางกาย 5.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงระดับอำเภอเพื่อติดตามแผนพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 10 คน 1. ทบทวนทำความเข้าใจกับพี่เลี้ยงและตัวแทนกรรมการกองทุนฯ ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่และแนวทางในการปฏิบัติงาน 2.การติดตามแผนสุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกาย ของกองทุน 3. จัดทำกรอบแนวคิดของโครงการให้มีความชัดเจนรวมทั้งแนะนำและฝึกปฏิบัติการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการพัฒนาโครงการ 4.แผนการสนับสนุนการจัดทำแผนงานและโครงการการจัดกิจกรรมทางกาย 6.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงระดับอำเภอเพื่อติดตามแผนพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 10 คน 1. ทบทวนทำความเข้าใจกับพี่เลี้ยงและตัวแทนกรรมการกองทุนฯ ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่และแนวทางในการปฏิบัติงาน 2.การติดตามแผนสุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกาย ของกองทุน 3. จัดทำกรอบแนวคิดของโครงการให้มีความชัดเจนรวมทั้งแนะนำและฝึกปฏิบัติการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการพัฒนาโครงการ 4.แผนการสนับสนุนการจัดทำแผนงานและโครงการการจัดกิจกรรมทางกาย 7.ติดตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 20 กองทุน ผ่านเว็ปไซต์โดยพี่เลี้ยงกองทุน 22-30 มีนาคม 2561 1.พื้นที่กองทุน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา11 แห่ง
                             2. พื้นที่กองทุน
                             อำเภอคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 10 แห่ง
                             6 คน (พี่เลี้ยง) 1.ติดตามโครงการกองทุน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 11 แห่ง
                             มีจำนวน 13 โครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 2. ติดตามโครงการกองทุน อำเภอคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 10 แห่งมีจำนวน 13 โครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว รวม 26 โครงการ ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

                             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                              

                             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                              

                             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                              

                             ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                              

                             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                              

                             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                              

                             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                             6 เมษายน 2561
                             รายงานจากพื้นที่
                             โพสท์โดยนายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 9 เมษายน 2561 19:18:49
                             Project trainer
                             แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 9 เมษายน 2561 19:19:09 น.

                             ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดสงขลา »

                             ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำขาว

                             • photo
                              • photo
                               • photo

                                กิจกรรมหลัก :

                                คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                วัตถุประสงค์

                                 

                                กิจกรรมตามแผน

                                จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                 

                                รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                 

                                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                 

                                รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                  นายอะหมัด หลีขาหรี และนางสาวเฝาสี่ย๊ะ หลีขาหรี ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำขาว

                                พบว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำขาว มีโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่รอการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

                                โครงการหนูน้อยรักสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว เสนอโครงการโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

                                โดยพี่เลี้ยงได้ให้คำแนะนำในการบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ผ่านเมนูติดตามโครงการให้สมบูรณ์ หลังจากที่โครงการผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ

                                ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                 

                                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                 

                                ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                 

                                ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                 

                                ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                 

                                คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                 

                                ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                5 เมษายน 2561
                                รายงานจากพื้นที่
                                โพสท์โดยนายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 9 เมษายน 2561 19:14:06
                                Project trainer
                                แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 9 เมษายน 2561 19:15:47 น.

                                ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดสงขลา »

                                ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่น

                                • photo
                                 • photo

                                  กิจกรรมหลัก :

                                  คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                  วัตถุประสงค์

                                   

                                  กิจกรรมตามแผน

                                  จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                   

                                  รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                   

                                  กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                  จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                   

                                  รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                  นายอะหมัด หลีขาหรี และนางสาวเฝาสี่ย๊ะ หลีขาหรี ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่น

                                  พบว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่น มีโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่รอการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

                                  1. โครงการบ้านกลางร่วมใจ ผู้สูงวัยแข็งแรง

                                  2. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกายของผู้สูงอายุ บ้านทุ่งเอาะ

                                  3. โครงการเพิ่มกิจกรรมทางกายด้วยการละเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

                                  โดยพี่เลี้ยงได้ให้คำแนะนำในการบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ผ่านเมนูติดตามโครงการให้สมบูรณ์ หลังจากที่โครงการผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ

                                  ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                   

                                  ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                   

                                  ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                   

                                  ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                   

                                  ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                   

                                  คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                   

                                  ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                  4 เมษายน 2561
                                  รายงานจากพื้นที่
                                  โพสท์โดยนายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 9 เมษายน 2561 19:09:11
                                  Project trainer
                                  แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 9 เมษายน 2561 19:15:22 น.

                                  ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดสงขลา »

                                  ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลขุนตัดหวาย

                                  • photo
                                   • photo
                                    • photo

                                     กิจกรรมหลัก :

                                     คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                     วัตถุประสงค์

                                      

                                     กิจกรรมตามแผน

                                     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                      

                                     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                      

                                     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                      

                                     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                     นายอะหมัด หลีขาหรี และนางสาวเฝาสี่ย๊ะ หลีขาหรี ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลขุนตัดหวาย

                                     พบว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลขุนตัดหวาย มีโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

                                     โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เสนอโครงการโดยชมรมผู้สูงอายุตำบลขุนตัดหวาย

                                     โดยพี่เลี้ยงได้ให้คำแนะนำในการบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ผ่านเมนูติดตามโครงการให้สมบูรณ์ หลังจากที่โครงการผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ

                                     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                      

                                     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                      

                                     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                      

                                     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                      

                                     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                      

                                     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                      

                                     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                     3 เมษายน 2561
                                     รายงานจากพื้นที่
                                     โพสท์โดยนายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 9 เมษายน 2561 19:05:16
                                     Project trainer
                                     แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 9 เมษายน 2561 19:15:12 น.

                                     ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดสงขลา »

                                     ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแค

                                     • photo
                                      • photo
                                       • photo

                                        กิจกรรมหลัก :

                                        คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                        วัตถุประสงค์

                                         

                                        กิจกรรมตามแผน

                                        จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                         

                                        รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                         

                                        กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                        จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                         

                                        รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                        นายอะหมัด หลีขาหรี และนางสาวเฝาสี่ย๊ะ หลีขาหรี ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแค

                                        พบว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคู มีโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยวิธีเต้นแอโรบิค

                                        และกำลังรอการอนุมัติ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

                                        1. โครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในกลุ่มเด็กเล็กโดยใช้การละเล่นพื้นบ้าน

                                        2. โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ ฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้าน แบ่งปันอาหารปลอดภัย

                                        โดยพี่เลี้ยงได้ให้คำแนะนำในการบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ผ่านเมนูติดตามโครงการให้สมบูรณ์ หลังจากที่โครงการผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ

                                        ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                         

                                        ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                         

                                        ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                         

                                        ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                         

                                        ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                         

                                        คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                         

                                        ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                        2 เมษายน 2561
                                        รายงานจากพื้นที่
                                        โพสท์โดยนายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 9 เมษายน 2561 18:58:34
                                        Project trainer
                                        แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 9 เมษายน 2561 19:15:05 น.

                                        ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดสงขลา »

                                        ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคู

                                        • photo
                                         • photo
                                          • photo

                                           กิจกรรมหลัก :

                                           คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                           วัตถุประสงค์

                                            

                                           กิจกรรมตามแผน

                                           จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                            

                                           รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                            

                                           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                            

                                           รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                           นายอะหมัด หลีขาหรี และนางสาวเฝาสี่ย๊ะ หลีขาหรี ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคู

                                           พบว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคู มีโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่รอการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

                                           โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค เสนอโครงการโดยชมรมเต้นแอโรบิคตำบลคู

                                           โดยพี่เลี้ยงได้ให้คำแนะนำในการบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ผ่านเมนูติดตามโครงการให้สมบูรณ์ หลังจากที่โครงการผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ

                                           ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                            

                                           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                            

                                           ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                            

                                           ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                            

                                           ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                            

                                           คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                            

                                           ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                           31 มีนาคม 2561
                                           รายงานจากพื้นที่
                                           โพสท์โดยหมู่ที่ 3 บ้านลูกา ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลาหมู่ที่ 3 บ้านลูกา ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลาเมื่อ 31 มีนาคม 2561 16:49:03
                                           แก้ไขโดย หมู่ที่ 3 บ้านลูกา ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา เมื่อ 31 มีนาคม 2561 16:52:15 น.

                                           ชื่อโครงการ : หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 3 บ้านลูกา ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา »

                                           ชื่อกิจกรรม : โครงการฐานเรียนรู้อาชีพชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                                           • photo
                                            • photo
                                             • photo
                                              • photo
                                               • photo
                                                • photo
                                                 • photo
                                                  • photo
                                                   • photo
                                                    • photo
                                                     • photo

                                                      กิจกรรมหลัก :

                                                      คุณภาพกิจกรรม : (90)
                                                      วัตถุประสงค์

                                                       

                                                      กิจกรรมตามแผน

                                                      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                       

                                                      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                       

                                                      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 390 คน

                                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                      กลุ่มเยาวชน  กลุ่มสตรี กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้ที่มีความสนใจในบริเวณชุมชนใกล้เคียง

                                                      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                      ๑.การประชาคม
                                                      จัดมีการขัดเลือกคณะทำงาน นำเสนอโครงการ
                                                      ชาวบ้านเลือกโครงการ
                                                      ๒.นำเสนอโครงการ
                                                      เขียนโครงการ
                                                      ตรวจสอบ
                                                      ๓.ดำเนินกิจกรรม จัดซื้อจัดจ้าง
                                                      ซื้อพันธ์ปลาดุกอาหาร
                                                      ซื้อพันธ์ไก่ อาหาร
                                                      ซื้อพันธ์เป็ด
                                                      ซื้อพันธ์โค
                                                      ๔.ประเมิลกิจกรรมโครงการ แบบสอบถาม
                                                      คณะกรรมการตรวจสอบ

                                                      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                       

                                                      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                          ๑.ประชาชนมีพื้นที่การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   ๒.ทำให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้มั่นคง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น   ๓.ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจครัวเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน   ๔.มีฐานเรียนรู้อาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                                                      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                       

                                                      ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                       

                                                      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                       

                                                      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                       

                                                      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                      30 มีนาคม 2561
                                                      รายงานจากพื้นที่
                                                      โพสท์โดยพนมสารคามพนมสารคามเมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:22:18

                                                      ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคกลาง »

                                                      ชื่อกิจกรรม : จัดทำแผนติดตามแต่ละกองทุน

                                                      • photo

                                                       กิจกรรมหลัก :

                                                       คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                       วัตถุประสงค์

                                                        

                                                       กิจกรรมตามแผน

                                                       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                        

                                                       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                        

                                                       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                        

                                                       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                       นำเสนอแผนกองทุนให้ นายอำเภออนุมัติและแจ้งกองทุนตามแผน

                                                       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                        

                                                       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                        

                                                       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                        

                                                       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                        

                                                       ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                        

                                                       คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                        

                                                       ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                       30 มีนาคม 2561
                                                       รายงานจากพื้นที่
                                                       โพสท์โดยพนมสารคามพนมสารคามเมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:19:43

                                                       ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคกลาง »

                                                       ชื่อกิจกรรม : ติดตามและตรวจสอบบันทึกกิจกรรมของแต่ละกองทุน

                                                       กิจกรรมหลัก :

                                                       คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                       วัตถุประสงค์

                                                        

                                                       กิจกรรมตามแผน

                                                       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                        

                                                       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                        

                                                       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                        

                                                       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                       ติดตามการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมออนไลน์  และติดตามบันทึกกืจกรรมและแระเมินผ่านทางไลน์ รวบรวมบันทึกในโปรแกรมกรณีกองทุนไม่สามรถบันทึกโปรแกรมได้

                                                       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                        

                                                       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                        

                                                       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                        

                                                       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                        

                                                       ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                        

                                                       คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                        

                                                       ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                       30 มีนาคม 2561
                                                       รายงานจากพื้นที่
                                                       โพสท์โดยพี่เลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษพี่เลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษเมื่อ 11 เมษายน 2561 11:10:51

                                                       ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

                                                       ชื่อกิจกรรม : ประชุมติดตามการจัดทำแผนงานและโครงการ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ (ครั้งที่ 2)

                                                       • photo
                                                        • photo
                                                         • photo

                                                          กิจกรรมหลัก :

                                                          คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                          วัตถุประสงค์

                                                           

                                                          กิจกรรมตามแผน

                                                          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                           

                                                          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                           

                                                          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                           

                                                          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                          เวทีประชุมติดตามการจัดทำแผนงานและโครงการ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ (ครั้งที่ 2) ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ ให้แต่ละกองทุนรายงานความความคืบหน้าการพัฒนาแผนงานกิจกรรมทางกาย ซึ่งพบว่า มีแผนงานกิจกรรมทางกาย รวมทั้งสิ้น 12 แผนงาน/กองทุน และติดตามกองทุนที่ยังไม่พัฒนาแผนงานกิจกรรมทางกายในระบบออนไลน์ จำนวน 1 กองทุน คือ กองทุนสุขภาพตำบลภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ พบว่า อยู่ระหว่างการพัฒนาแผนงานกิจกรรมทางกาย แต่ได้พัฒนาข้อเสนอโครงการกิจกรรมทางกายในระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว
                                                          แต่ละกองทุนรายงานความคืบหน้าการพัฒนาข้อเสนอโครงการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย  พบว่า มีโครงการรวมทั้งสิ้น 12 โครงการ
                                                          วัยเด็ก เยาวชน รวม 4 โครงการ   1) โครงการเด็กไทยทำได้ "Aerobic Dane" ตำบลห้วยจันทร์ (อ.ขุนหาญ)   2) ขยับกาย สร้างสุขภาพ ตำบลบักดอง (อ.ขุนหาญ)   3) โครงการลดอ้วน ลดโรค ตำบลโนนสูง (อ.ขุนหาญ)   4) โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ตำบลบักดอง (อ.ขุนหาญ) วัยทำงาน รวม 3 โครงการ     1) โครงการแอโรบิกพลิกสุขภาพแม่บ้าน ตำบลโพธิ์กระสังข์ (อ.ขุนหาญ)     2) โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิก ตำบลขุนหาญ (อ.ขุนหาญ)     3) โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย “ฤาษีดัดตน” ตำบลกันทรอม (อ.ขุนหาญ) วัยผู้สูงอายุ รวม 3 โครงการ     1) โครงการผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสิร่วมใจ ออกกำลังกายตลอดปี      ชีวีแจ่มใส ตำบลสิ (อ.ขุนหาญ)     2) โครงการตำบลพรานสุขใจ ผู้สูงวัยแข็งแรง ตำบลพราน (อ.ขุนหาญ)     3) โครงการกิจกรรมทางกายเพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ ตำบลกระหวัน (อ.ขุนหาญ) ต้นแบบพื้นที่สุขภาวะที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย (บ้าน โรงเรียน องค์กรชุมชน)
                                                            - ไม่มีโครงการ การใช้จักรยานเพื่อสุขภาวะและการวิ่งเพื่อสุขภาพ รวม 2 โครงการ ฺ    1) โครงการ Bike for health เทศบาลตำบลขุนหาญ (อ.ขุนหาญ)     2) โครงการปั่นจักยานเพื่อสุขภาพ ตำบลภูฝ้าย (อ.ขุนหาญ) กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ รวม 1 โครงการ
                                                          - ไม่มีโครงการ

                                                          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                           

                                                          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                           

                                                          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                           

                                                          ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                           

                                                          ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                           

                                                          คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                           

                                                          ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                          29 มีนาคม 2561
                                                          รายงานจากพื้นที่
                                                          โพสท์โดยชื่อพี่เลี้ยงอีสาน22ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน22เมื่อ 11 เมษายน 2561 10:33:37

                                                          ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

                                                          ชื่อกิจกรรม : ประชุมติดตามการจัดทำแผนงานและโครงการ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี (ครั้งที่ 2)

                                                          • photo
                                                           • photo
                                                            • photo

                                                             กิจกรรมหลัก :

                                                             คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                             วัตถุประสงค์

                                                              

                                                             กิจกรรมตามแผน

                                                             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                              

                                                             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                              

                                                             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                              

                                                             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                             จัดเวทีติดตามการจัดทำแผนงานและโครงการ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน แต่ละกองทุนรายงานความความคืบหน้าการพัฒนาแผนงานกิจกรรมทางกาย ซึ่งพบว่า มีแผนงานกิจกรรมทางกายครอบทุกกองทุน รวมทั้งสิ้น 20 แผนงาน/กองทุน ประกอบด้วย อ.เขื่องในครบทั้ง 19 แผนงาน/กองทุน และ อ.พิบูลมังสาหาร มี 1 แผนงาน/กองทุน (เพิ่ม) แต่ละกองทุนรายงานความคืบหน้าการพัฒนาข้อเสนอโครงการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พบว่ามีโครงการรวมทั้งสิ้นรวม 25 โครงการ
                                                             วัยเด็ก เยาวชน รวม 10 โครงการ
                                                                 1)  โครงการค่ายการจัดการเรียนรู้แบบ Active play ผ่านกิจกรรมเครื่องบินพลังยาง ตำบลหัวดอน (อ.เขื่องใน)
                                                                 2)  โครงการส่งเสริมสุขภาพในวัยรุ่น ตำบลหัวดอน (อ.เขื่องใน)     3)  โครงการละเล่นมอญซ่อนผ้า ตำบลหนองเหล่า (อ.เขื่องใน)     4) โครงการปลูกผักสวนครัวในโรงเรียน ตำบลธาตุน้อย (อ.เขื่องใน)     5)  โครงการพัฒนาการเด็กสมวัย เติมโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ ปี 2561 ตำบลสร้างถ่อ (อ.เขื่องใน)     6) โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2561ตำบลสร้างถ่อ (อ.เขื่องใน)     7) โครงการออกกำลังกายครบวงจรเพื่อสุขภาพ ตำบลศรีสุข (อ.เขื่องใน)   8) โครงการศูนย์เด็กเล็กแอคทีพเพลย์ ตำบลสหธาตุ (อ.เขื่องใน)   9) โครงการเด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ ตำบลบ้านกอก (อ.เขื่องใน)   10) โครงการขยับกายสบายชีวี ตำบลกลางใหญ่ (อ.เขื่องใน) วัยทำงาน รวม 4 โครงการ
                                                             1) โครงการ บ้านสวยเมืองสุข บ้านบุตร หมู่ 3 ตำบลแดงหม้อ (อ.เขื่องใน) 2) โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายแบบบูรณาการในกลุ่มวัยทำงาน บ้า2ท่าไห หมู่ที่ 2 ตำบลท่าไห (อ.เขื่องใน)     3) โครงการตรวจสุขภาพประชาชนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตำบลยางขี้นก (อ.เขื่องใน)     4)  โครงการออกกำลังกายใส่ใจทุกกลุ่มวัย ตำบลห้วยเรือ (อ.เขื่องใน) วัยผู้สูงอายุ รวม 8 โครงการ
                                                             1) โครงการ ฒ ไม่เฒ่า ตำบลก่อเอ้ (อ.เขื่องใน) 2) โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกาย ตำบลแดงหม้อ (อ.เขื่องใน) 3) โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลบ้านไทย (อ.เขื่องใน) 4) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลหัวดอน (อ.เขื่องใน) 5) โครงการขยับกายสบายชีวี ตำบลนาคำใหญ่ (อ.เขื่องใน) 6) โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต/สุขภาพร่างกายของประชาชนกลุ่มอายุ18-64ปี ตำบลสร้างถ่อ (อ.เขื่องใน) 7) โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้สูงอายุ ตำบลค้อทอง (อ.เขื่องใน) 8) โครงการผู้สูงวัยรักษ์โลกรักสุขภาพ ตำบลโพธิ์ไทร (อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี) ต้นแบบพื้นที่สุขภาวะที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย (บ้าน โรงเรียน องค์กรชุมชน) รวม 1 โครงการ
                                                                 1)  โครงการสถานที่ทำงานส่งเสริมการออกกำลังกาย ตำบลสหธาตุ (อ.เขื่องใน) การใช้จักรยานเพื่อสุขภาวะและการวิ่งเพื่อสุขภาพ รวม 1 โครงการ     1) โครงการวิ่งปั่นสร้างสุข ตำบลโนนรัง (อ.เขื่องใน) กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ รวม 1 โครงการ
                                                                 1) โครงการลดพุง ลดโรค ตำบลโนนรัง (อ.เขื่องใน)

                                                             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                              

                                                             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                              

                                                             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                              

                                                             ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                              

                                                             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                              

                                                             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                              

                                                             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                             27 มีนาคม 2561
                                                             รายงานจากพื้นที่
                                                             โพสท์โดยนายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 28 มีนาคม 2561 07:45:53
                                                             Project trainer
                                                             แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 9 เมษายน 2561 19:03:19 น.

                                                             ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดสงขลา »

                                                             ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ช่วยพัฒนาและปรับแก้โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแค

                                                             • photo
                                                              • photo
                                                               • photo
                                                                • photo
                                                                 • photo
                                                                  • photo
                                                                   • photo

                                                                    กิจกรรมหลัก :

                                                                    คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                    วัตถุประสงค์

                                                                     

                                                                    กิจกรรมตามแผน

                                                                    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                     

                                                                    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                     

                                                                    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                     

                                                                    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                    นายอะหมัด หลีขาหรี และนางสาวเฝาสี่ย๊ะ หลีขาหรี ลงพื้นที่ช่วยพัฒนาและปรับแก้โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแค โดยการร่วมกันปรับปรุงข้อเสนอโครงการ ระหว่างผู้เสนอโครงการ เจ้าหน้าที่กองทุน และพี่เลี้ยง

                                                                    กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแค มีข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

                                                                    1. โครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในกลุ่มเด็กเล็กโดยใช้การละเล่นพื้นบ้าน

                                                                    2. โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยวิธีเต้นแอโรบิค

                                                                    3. โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ ฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้าน แบ่งปันอาหารปลอดภัย

                                                                    พี่เลี้ยงได้ให้คำแนะนำในการบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ผ่านเมนูพัฒนาโครงการให้สมบูรณ์
                                                                    และสามารถพิมพ์ข้อเสนอโครงการจากเว็บไซต์ได้โดยตรง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการกองทุน ฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป

                                                                    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                     

                                                                    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                     

                                                                    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                     

                                                                    ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                     

                                                                    ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                     

                                                                    คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                     

                                                                    ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                    26 มีนาคม 2561
                                                                    รายงานจากพื้นที่
                                                                    โพสท์โดยม.5 บ้านบันนังกระแจะ ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลาม.5 บ้านบันนังกระแจะ ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลาเมื่อ 26 มีนาคม 2561 11:34:10
                                                                    แก้ไขโดย ม.5 บ้านบันนังกระแจะ ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา เมื่อ 26 มีนาคม 2561 11:50:02 น.

                                                                    ชื่อโครงการ : หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.5 บ้านบันนังกระแจะ ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา »

                                                                    ชื่อกิจกรรม : กักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคถาวร

                                                                    กิจกรรมหลัก :

                                                                    คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                    วัตถุประสงค์

                                                                     

                                                                    กิจกรรมตามแผน

                                                                    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                     

                                                                    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                     

                                                                    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 350 คน

                                                                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                    ประชาชนในพื้นที่บ้านบันนังกระแจะ หมู่ที่ 5 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

                                                                    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                    สร้างถังกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคถาวร

                                                                    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                     

                                                                    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                    ชาวบ้านมีถังกักเก็บน้ำถาวรเพื่่ออุปโภคถาวร ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตในประจำวัน

                                                                    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                     

                                                                    ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                     

                                                                    ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                     

                                                                    คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                     

                                                                    ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                    24 มีนาคม 2561
                                                                    รายงานจากพื้นที่
                                                                    โพสท์โดยพี่เลี้ยงเขต7 ขอนแก่นพี่เลี้ยงเขต7 ขอนแก่นเมื่อ 8 เมษายน 2561 14:12:59

                                                                    ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

                                                                    ชื่อกิจกรรม : ปรับปรุงข้อเสนอโครงการกิจกรรมทางกาย

                                                                    • photo
                                                                     • photo
                                                                      • photo
                                                                       • photo
                                                                        • photo
                                                                         • photo
                                                                          • photo

                                                                           กิจกรรมหลัก :

                                                                           คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                           วัตถุประสงค์

                                                                            

                                                                           กิจกรรมตามแผน

                                                                           จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                            

                                                                           รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                            

                                                                           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                            

                                                                           รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                           สถานที่จัดประชุม ณ โรงพยาบาลคำม่วง
                                                                           จำนวนผู้เข้าร่วมพี่เลี้ยงและตัวแทนคณะกรรมการกองทุน 20 คน กิจกรรมหลัก 1.นำเสนอผลการดำเนินงานพัฒนาโครงการกองทุน 2.แลกเปลี่ยนโครงการเพื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงการ 3.แนวทางการติดตามโครงการ ผลการดำเนินงาน ปรับปรุงข้อเสนอโครงการกิจกรรมทางกาย จำนวน 32 โครงการ ปัญหาอุปสรรค -พี่เลี้ยงยังไม่สามารถเสนอแนะปรับแก้โครงการได้

                                                                           ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                            

                                                                           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                            

                                                                           ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                            

                                                                           ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                            

                                                                           ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                            

                                                                           คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                            

                                                                           ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                           24 มีนาคม 2561
                                                                           รายงานจากพื้นที่

                                                                           ชื่อโครงการ : หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านปาลัส (โตะแน) ต.ควน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี »

                                                                           ชื่อกิจกรรม : โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                                                                           กิจกรรมหลัก :

                                                                           คุณภาพกิจกรรม : (50)
                                                                           วัตถุประสงค์

                                                                            

                                                                           กิจกรรมตามแผน

                                                                           จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                            

                                                                           รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                            

                                                                           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 120 คน

                                                                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                           เพื่อพัฒนาเด็กเด็กตาดีกา

                                                                           รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                           จัดการการเรื่องสื่อการเรียนการสอน

                                                                           ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                            

                                                                           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                           นักเรียนโรงเรียนตาดีกา

                                                                           ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                            

                                                                           ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                            

                                                                           ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                            

                                                                           คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                            

                                                                           ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                           24 มีนาคม 2561
                                                                           รายงานจากพื้นที่
                                                                           แก้ไขโดย Admin_ae เมื่อ 25 มีนาคม 2561 12:18:24 น.

                                                                           ชื่อโครงการ : หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านปาลัส (โตะแน) ต.ควน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี »

                                                                           ชื่อกิจกรรม : โครงการปรับปรุงโรงเรียนตาดีกานูรุลอิห์ซาน(โตะ๊แน)หมู่ที่๑ บ้านปาลัส และอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้

                                                                           กิจกรรมหลัก :

                                                                           คุณภาพกิจกรรม : (50)
                                                                           วัตถุประสงค์

                                                                            

                                                                           กิจกรรมตามแผน

                                                                           จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                            

                                                                           รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                            

                                                                           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

                                                                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                           คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนในหมู่บ้าน

                                                                           รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                           1. อบรมให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
                                                                           2. เป็นศูนย์สาธิตการเรียนโดยปลูกพืชหมุนเวียน
                                                                           ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                            

                                                                           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                           คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนในหมู่บ้าน

                                                                           ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                            

                                                                           ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                            

                                                                           ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                            

                                                                           คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                            

                                                                           ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                           24 มีนาคม 2561
                                                                           รายงานจากพื้นที่
                                                                           แก้ไขโดย Little Bear เมื่อ 26 มีนาคม 2561 11:49:27 น.

                                                                           ชื่อโครงการ : หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านยางแดง ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี »

                                                                           ชื่อกิจกรรม : โครงการเกษตรแบบผสมผสาน

                                                                           • photo

                                                                            กิจกรรมหลัก :

                                                                            คุณภาพกิจกรรม : (90)
                                                                            วัตถุประสงค์

                                                                             

                                                                            กิจกรรมตามแผน

                                                                            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                             

                                                                            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                             

                                                                            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

                                                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                              ประชาชนหมู่บ้านยางแดง 

                                                                            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                            1. ประชุมปรึกษาและหาข้อสรุปเพื่อจัดทำโครงการ
                                                                            2. ร่างโครงการและวางแผนในการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน
                                                                            3. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
                                                                            4. ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการให้กับกลุ่มเป้าหมาย
                                                                            5. จัดเวทีประชาคมเพื่อคัดเลือกโครงการ
                                                                            6. นำเสนอโครงการ
                                                                            7. ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
                                                                            8. การประเมินโครงการและติดตามผล
                                                                            9. สรุปผลการดำเนินงาน
                                                                            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                             

                                                                            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                            1เพื่อส่งเสริมอาชีพการเกษตรแบบผสมผสาน  ให้เป็นอาชีพเสริมสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่  ประชาชนในชุมชน 2 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของในชุมชน 3 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในชุมชน

                                                                            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                             

                                                                            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                             

                                                                            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                             

                                                                            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                             

                                                                            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                            24 มีนาคม 2561
                                                                            รายงานจากพื้นที่
                                                                            แก้ไขโดย Little Bear เมื่อ 26 มีนาคม 2561 11:45:05 น.

                                                                            ชื่อโครงการ : หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านยางแดง ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี »

                                                                            ชื่อกิจกรรม : โครงการสร้างฝายน้ำล้น เพื่อแก้ไข้ปัญหาการขาดแคลนน้ำด้านการเกษตร

                                                                            กิจกรรมหลัก :

                                                                            คุณภาพกิจกรรม : (90)
                                                                            วัตถุประสงค์

                                                                             

                                                                            กิจกรรมตามแผน

                                                                            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                             

                                                                            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                             

                                                                            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 49 คน

                                                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                            ประชาชนหมู่บ้านยางแดง 

                                                                            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                            1. ขั้นตอนการเตรียมงาน/การวางแผนกิจกรรม
                                                                            2. ขั้นตอนการดำเนินโครงการ
                                                                            3. ขั้นนำเสนอโครงการ
                                                                            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                             

                                                                            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                                                            • เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนด้านการเกษตร
                                                                            • เพื่อเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตร
                                                                            • เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
                                                                            • เพื่อให้เกษตรกรได้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี
                                                                            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                             

                                                                            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                             

                                                                            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                             

                                                                            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                             

                                                                            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.