วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
7 เมษายน 2561
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพี่เลี้ยงเขต9 นครราชสีมาพี่เลี้ยงเขต9 นครราชสีมาเมื่อ 10 เมษายน 2561 15:21:28
แก้ไขโดย Admin_ae เมื่อ 11 เมษายน 2561 12:07:50 น.

ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

ชื่อกิจกรรม : รายงานกิจกรรมทางกาย เขต 9 นครราชสีมา

 • photo
  • photo
   • photo
    • photo
     • photo
      • photo
       • photo
        • photo
         • photo
          • photo
           • photo
            • photo
             • photo
              • photo
               • photo
                • photo
                 • photo
                  • photo
                   • photo
                    • photo
                     • photo
                      • photo
                       • photo
                        • photo
                         • photo
                          • photo
                           • photo

                            ไฟล์ประกอบกิจกรรม

                            กิจกรรมหลัก :

                            คุณภาพกิจกรรม : (0)
                            วัตถุประสงค์

                             

                            กิจกรรมตามแผน

                            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                             

                            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                             

                            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                             

                            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                            รายละเอียดกิจกรรม วันเดือนปี สถานที่ จำนวนผู้เข้าร่วม ผลที่เกิดขึ้น 1.เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนและโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นพื้นที่
                            อำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา18 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 70 คน 1. ทำความเข้าใจกับกรรมการกองทุนฯ ทุกกองทุนเข้าใจบทบาทหน้าที่และแนวทางในการปฏิบัติงาน 2.ปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกาย 11 กองทุนฯ
                            3. ได้แนวคิดของโครงการให้มีความชัดเจนรวมทั้งแนะนำและฝึกปฏิบัติการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการพัฒนาโครงการ 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานและโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 50 คน 1. ทำความเข้าใจกับกรรมการกองทุนฯ ทุกกองทุนเข้าใจบทบาทหน้าที่และแนวทางในการปฏิบัติงาน 2.ปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกาย 10 กองทุนฯ
                            3. ได้แนวคิดของโครงการให้มีความชัดเจนรวมทั้งแนะนำและฝึกปฏิบัติการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการพัฒนาโครงการ 3.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามแผนงานและโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อำเภอคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 18มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 20 คน 1. ทบทวนทำความเข้าใจกับกรรมการกองทุนฯในการจัดทำแผน
                            2.ปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกาย
                            3.แผนการสนับสนุนการจัดทำแผนงานและโครงการการจัดกิจกรรมทางกาย

                            4.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามแผนพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 20 คน 1. ทบทวนทำความเข้าใจกับกรรมการกองทุนฯในการจัดทำแผน
                            2.ปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกาย
                            3.แผนการสนับสนุนการจัดทำแผนงานและโครงการการจัดกิจกรรมทางกาย 5.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงระดับอำเภอเพื่อติดตามแผนพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 10 คน 1. ทบทวนทำความเข้าใจกับพี่เลี้ยงและตัวแทนกรรมการกองทุนฯ ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่และแนวทางในการปฏิบัติงาน 2.การติดตามแผนสุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกาย ของกองทุน 3. จัดทำกรอบแนวคิดของโครงการให้มีความชัดเจนรวมทั้งแนะนำและฝึกปฏิบัติการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการพัฒนาโครงการ 4.แผนการสนับสนุนการจัดทำแผนงานและโครงการการจัดกิจกรรมทางกาย 6.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงระดับอำเภอเพื่อติดตามแผนพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 10 คน 1. ทบทวนทำความเข้าใจกับพี่เลี้ยงและตัวแทนกรรมการกองทุนฯ ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่และแนวทางในการปฏิบัติงาน 2.การติดตามแผนสุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกาย ของกองทุน 3. จัดทำกรอบแนวคิดของโครงการให้มีความชัดเจนรวมทั้งแนะนำและฝึกปฏิบัติการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการพัฒนาโครงการ 4.แผนการสนับสนุนการจัดทำแผนงานและโครงการการจัดกิจกรรมทางกาย 7.ติดตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 20 กองทุน ผ่านเว็ปไซต์โดยพี่เลี้ยงกองทุน 22-30 มีนาคม 2561 1.พื้นที่กองทุน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา11 แห่ง
                            2. พื้นที่กองทุน
                            อำเภอคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 10 แห่ง
                            6 คน (พี่เลี้ยง) 1.ติดตามโครงการกองทุน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 11 แห่ง
                            มีจำนวน 13 โครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 2. ติดตามโครงการกองทุน อำเภอคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 10 แห่งมีจำนวน 13 โครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว รวม 26 โครงการ ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

                            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                             

                            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                             

                            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                             

                            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                             

                            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                             

                            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                             

                            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                            15 มีนาคม 2561
                            รายงานจากพื้นที่
                            โพสท์โดยพี่เลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษพี่เลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษเมื่อ 10 เมษายน 2561 15:26:36
                            แก้ไขโดย พี่เลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อ 11 เมษายน 2561 11:05:32 น.

                            ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

                            ชื่อกิจกรรม : เวที่ติดตามการจัดทำแผนงานและโครงการ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ (ครั้งที่ 1)

                            • photo
                             • photo
                              • photo
                               • photo

                                กิจกรรมหลัก :

                                คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                วัตถุประสงค์

                                 

                                กิจกรรมตามแผน

                                จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                 

                                รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                 

                                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                 

                                รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                ทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่จัดประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำแผนงานและโครงการ รับฟังสถานการณ์และปัญหา/อุปสรรคของการดำเนินงาน พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการกิจกรรมทางกายผ่านระบบออนไลน์ (การพัฒนาแผนงาน การพัฒนาโครงการ และการติดตามโครงการ) พบว่า มีการพัฒนาโครงการและบันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์เพิ่มขึ้น กล่าวคือ มีการพัฒนาโครงการและบันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์เพิ่มขึ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2561 จำนวน1โครงการ ได้แก่
                                1) โครงการแอโรบิกพลิกสุขภาพแม่บ้าน ตำบลโพธิ์กระสังข์ มีการพัฒนาโครงการและบันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์เพิ่มขึ้นหลังจากวันที่ 15 มีนาคม 2561 จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการปั่นจักยานเพื่อสุขภาพ ตำบลภูฝ้าย 2) โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย “ฤาษีดัดตน” ตำบลกันทรอม 3) โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ตำบลบักดอง 4) โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิก ตำบลขุนหาญ

                                ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                 

                                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                 

                                ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                 

                                ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                 

                                ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                 

                                คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                 

                                ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                5 กุมภาพันธ์ 2561
                                รายงานจากพื้นที่
                                โพสท์โดยพี่เลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษพี่เลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษเมื่อ 10 เมษายน 2561 15:25:26
                                แก้ไขโดย พี่เลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อ 11 เมษายน 2561 10:49:47 น.

                                ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

                                ชื่อกิจกรรม : เวทีปรับปรุงข้อเสนอแผนงาน/โครงการกิจกรรมทางกาย จังหวัดศรีสะเกษ

                                • photo
                                 • photo
                                  • photo

                                   กิจกรรมหลัก :

                                   คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                   วัตถุประสงค์

                                    

                                   กิจกรรมตามแผน

                                   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                    

                                   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                    

                                   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                    

                                   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                   • เวทีปรับปรุงข้อเสนอแผนงาน/โครงการกิจกรรมทางกาย ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ ทีมพี่เลี้ยงชี้แจงวัตถุประสงค์ของการลงพื้นที่ติดตามงาน และให้แต่ละกองทุนรายงานความคืบหน้าการพัฒนาแผนงาน และข้อเสนอโครงการกิจกรรมทางกาย ซึ่งความคืบหน้าของแต่ละกองทุน มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบวัตถุประสงค์ของการนัดหมายทุกกองทุนมาร่วมประชุม
                                   • นำเสนอสถานการณ์ ความคืบหน้าการจัดทำแผนงาน/โครงการกิจกรรมทางกายของกองทุนสุขภาพตำบล รวมถึงปัญหาอุปสรรค พบว่า ได้รับทราบสถานการณ์ ความคืบหน้าการจัดทำแผนงาน/โครงการกิจกรรมทางกายของกองทุนสุขภาพตำบล รวมถึงปัญหาอุปสรรค จำนวน 13 กองทุน รายละเอียดมีดังนี้
                                    (1) เทศบาลตำบลกระหวัน -ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561
                                    -นัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุนในเดือน ก.พ.61 เพื่อนำเสนอแนวคิดการจัดทำแผน PA (นำร่อง) และจะอนุมัติโครงการในเดือน มี.ค.61
                                    -(ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (2) เทศบาลตำบลกันทรอม
                                   • ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561 อยู่ระหว่างเปิดรับโครงการ
                                    จนถึง 31 มกราคม 2561
                                   • นัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุน เพื่ออนุมัติ โครงการในเดือน มี.ค.61 จะเลือกจัดทำแผน PA (นำร่อง)
                                    -(ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (3) เทศบาลตำบลโนนสูง
                                    -ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561
                                    -อยู่ระหว่างนัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุน
                                    -(ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (4) เทศบาลตำบลสิ
                                    -ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561
                                    -ประชุมคณะกรรมการกองทุนแล้ว 1 ครั้ง เพื่อเปิดรับข้อเสนอโครงการ และนัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุน เพื่ออนุมัติโครงการในเดือน ก.พ.61 -(ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (5) เทศบาลตำบลขุนหาญ
                                    -ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561 อยู่ระหว่างจัดทำแผนงานร่วมกับพชอ.ระดับตำบลในเดือน ก.พ.61 -มีภารกิจค่อนข้างเยอะ / ตัวชี้วัดเยอะ
                                    -(ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (6) เทศบาลตำบลโพธิ์กระสัง
                                    -ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561 -มีการประชุมคณะอนุกรรมการ 1 ครั้ง เพื่อกำหนดนโยบายและเปิดรับข้อเสนอโครงการ -นัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุน เพื่ออนุมัติ โครงการในเดือน ก.พ.61
                                    -(ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (7) อบต.บักดอง
                                    -ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561 -มีการบูรณาการแผน 4 ปี อบต.กับกกองทุน สปสช. ปี 2561
                                    -อยู่ระหว่างเปิดรับโครงการในเดือน ก.พ. 2561 -นัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุน เพื่ออนุมัติ โครงการในเดือน มี.ค.61
                                    -(ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (8)อบต.โพธิ์วงศ์
                                    -ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561 -อยู่ระหว่างเปิดรับข้อเสนอโครงการ -นัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุน เพื่ออนุมัต โครงการในเดือน ก.พ.61
                                    -(ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (9) อบต.ไพร -ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561 -อยู่ระหว่างเปิดรับข้อเสนอโครงการ โดยบูรณาการกับเวทีประชาคมทำแผนของอบต. (ให้แนวทางการจัดทำแผน PA และแผนลดปัจจัยเสี่ยง) และจะเลือกโครงการต้นแบบอีกครั้ง -นัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุน เพื่ออนุมัติ โครงการในเดือน ก.พ.61
                                    -(ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (10) อบต.ภูฝ้าย
                                    -ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561 -ยังไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุนอย่างชัดเจน
                                    -นายกให้ความสำคัญกับงานสร้างเสริมสุขภาพ เป็นพื้นที่ต้นแบบองค์กรงดเหล้า และตำบลสุขภาวะ -(ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (11) อบต.ห้วยจันทร์
                                    -ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561 -อยู่ระหว่างเปิดรับข้อเสนอโครงการ และนัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่ออนุมัติโครงการ
                                    -(ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (12) อบต.พราน -ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561
                                    -นัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุน เพื่ออนุมัติ โครงการในวันที่ 20 ก.พ.61
                                    -จะเลือกจัดทำแผน PA (นำร่อง) คือ โครงการปั่นจักรยานเยี่ยมบ้าน และจะบันทึกข้อมูลในระบบต่อไป -(ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (13) อบต.ขุนหาญ
                                    -ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561 อยู่ระหว่างเปิดรับโครงการ
                                    จนถึง 20 ก.พ. 2561
                                   • นัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุน เพื่ออนุมัติ โครงการในเดือน มี.ค.61
                                    -จะเลือกจัดทำแผนต้นแบบ 1 หน่วยงาน 1 โครงการ
                                    -(ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้)
                                   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                    

                                   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                    

                                   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                    

                                   ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                    

                                   ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                    

                                   คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                    

                                   ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                   9 มีนาคม 2561
                                   รายงานจากพื้นที่
                                   โพสท์โดยชื่อพี่เลี้ยงอีสาน22ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน22เมื่อ 11 เมษายน 2561 10:26:46
                                   แก้ไขโดย ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน22 เมื่อ 11 เมษายน 2561 10:28:39 น.

                                   ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

                                   ชื่อกิจกรรม : เวที่ติดตามการจัดทำแผนงานและโครงการ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี (ครั้งที่ 1)

                                   • photo
                                    • photo
                                     • photo
                                      • photo
                                       • photo
                                        • photo
                                         • photo
                                          • photo
                                           • photo
                                            • photo

                                             กิจกรรมหลัก :

                                             คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                             วัตถุประสงค์

                                              

                                             กิจกรรมตามแผน

                                             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                              

                                             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                              

                                             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                              

                                             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                             จัดเวทีติดตามแผนงานและโครงการกิจกรรมทางกาย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี มีการทบทวนบทบาทพี่เลี้ยงกองทุนในอำเภอเขื่องในเพื่อรับผิดชอบการให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและติดตามการทำงานของกองทุน จากนั้นอธิบายแนวทางการพัฒนาและการปรับปรุงข้อเสนอโครงการกิจกรรมทางกายและการใช้ระบบงานออนไลน์ โดยให้กรรมการกองทุนฝึกปฏิบัติการใช้ระบบงานออนไลน์ (การพัฒนาข้อเสนอโครงการ การปรับปรุงโครงการ และการติดตามโครงการ)นอกจากนี้พี่เลี้ยงกองทุนแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงาน โดยยกตัวอย่างการบูรณาการกิจกรรมและการใช้งบประมาณ โครงการกิจกรรมทางกายกับภารกิจของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน พบว่า มีการพัฒนาโครงการและบันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์เพิ่มขึ้น กล่าวคือ มีการพัฒนาโครงการและบันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์เพิ่มขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2561 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
                                             1) โครงการสถานที่ทำงานส่งเสริมการออกกำลังกาย ตำบลสหธาตุ
                                             2) โครงการ บ้านสวยเมืองสุข บ้านบุตร หมู่ 3 ตำบลแดงหม้อ มีการพัฒนาโครงการและบันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์เพิ่มขึ้นหลังจากวันที่ 9 มีนาคม 2561 จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการวิ่งปั่นสร้างสุข ตำบลโนนรัง
                                             2) โครงการลดพุง ลดโรค ตำบลโนนรัง 3) โครงการขยับกายสบายชีวี ตำบลนาคำใหญ่ 4) โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายแบบบูรณาการในกลุ่มวัยทำงาน บ้า2ท่าไห หมู่ที่ 2 ตำบลท่าไห 5) โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต/สุขภาพร่างกายของประชาชนกลุ่มอายุ18-64ปี ตำบลสร้างถ่อ

                                             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                              

                                             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                              

                                             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                              

                                             ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                              

                                             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                              

                                             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                              

                                             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                             6 เมษายน 2561
                                             รายงานจากพื้นที่
                                             โพสท์โดยนายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 9 เมษายน 2561 19:18:49
                                             Project trainer
                                             แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 9 เมษายน 2561 19:19:09 น.

                                             ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดสงขลา »

                                             ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำขาว

                                             • photo
                                              • photo
                                               • photo

                                                กิจกรรมหลัก :

                                                คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                วัตถุประสงค์

                                                 

                                                กิจกรรมตามแผน

                                                จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                 

                                                รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                 

                                                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                 

                                                รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                  นายอะหมัด หลีขาหรี และนางสาวเฝาสี่ย๊ะ หลีขาหรี ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำขาว

                                                พบว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำขาว มีโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่รอการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

                                                โครงการหนูน้อยรักสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว เสนอโครงการโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

                                                โดยพี่เลี้ยงได้ให้คำแนะนำในการบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ผ่านเมนูติดตามโครงการให้สมบูรณ์ หลังจากที่โครงการผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ

                                                ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                 

                                                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                 

                                                ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                 

                                                ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                 

                                                ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                 

                                                คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                 

                                                ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                16 มีนาคม 2561
                                                รายงานจากพื้นที่
                                                โพสท์โดยนายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 19 มีนาคม 2561 20:49:28
                                                Project trainer
                                                แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 9 เมษายน 2561 19:18:13 น.

                                                ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดสงขลา »

                                                ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ช่วยพัฒนาและปรับแก้โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำขาว

                                                • photo
                                                 • photo
                                                  • photo
                                                   • photo

                                                    ไฟล์ประกอบกิจกรรม

                                                    กิจกรรมหลัก :

                                                    คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                    วัตถุประสงค์

                                                     

                                                    กิจกรรมตามแผน

                                                    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                     

                                                    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                     

                                                    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                     

                                                    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                    นายอะหมัด หลีขาหรี และนางสาวเฝาสี่ย๊ะ หลีขาหรี ลงพื้นที่ช่วยพัฒนาและปรับแก้โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำขาว โดยการร่วมกันปรับปรุงข้อเสนอโครงการ ระหว่างผู้เสนอโครงการ เจ้าหน้าที่กองทุน และพี่เลี้ยง
                                                    กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำขาว มีข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

                                                    โครงการหนูน้อยรักสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว เสนอโครงการโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

                                                    ล่าสุด ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว ได้จัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการมาให้กับทางกองทุนแล้ว
                                                    จากการพิจารณาเบื้องต้น ได้มอบหมายให้ผู้เสนอโครงการ ปรับปรุงข้อเสนอโครงการให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น (ตามเอกสารแนบ)

                                                    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                     

                                                    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                     

                                                    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                     

                                                    ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                     

                                                    ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                     

                                                    คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                     

                                                    ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                    5 เมษายน 2561
                                                    รายงานจากพื้นที่
                                                    โพสท์โดยนายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 9 เมษายน 2561 19:14:06
                                                    Project trainer
                                                    แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 9 เมษายน 2561 19:15:47 น.

                                                    ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดสงขลา »

                                                    ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่น

                                                    • photo
                                                     • photo

                                                      กิจกรรมหลัก :

                                                      คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                      วัตถุประสงค์

                                                       

                                                      กิจกรรมตามแผน

                                                      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                       

                                                      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                       

                                                      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                       

                                                      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                      นายอะหมัด หลีขาหรี และนางสาวเฝาสี่ย๊ะ หลีขาหรี ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่น

                                                      พบว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่น มีโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่รอการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

                                                      1. โครงการบ้านกลางร่วมใจ ผู้สูงวัยแข็งแรง

                                                      2. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกายของผู้สูงอายุ บ้านทุ่งเอาะ

                                                      3. โครงการเพิ่มกิจกรรมทางกายด้วยการละเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

                                                      โดยพี่เลี้ยงได้ให้คำแนะนำในการบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ผ่านเมนูติดตามโครงการให้สมบูรณ์ หลังจากที่โครงการผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ

                                                      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                       

                                                      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                       

                                                      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                       

                                                      ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                       

                                                      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                       

                                                      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                       

                                                      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                      4 เมษายน 2561
                                                      รายงานจากพื้นที่
                                                      โพสท์โดยนายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 9 เมษายน 2561 19:09:11
                                                      Project trainer
                                                      แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 9 เมษายน 2561 19:15:22 น.

                                                      ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดสงขลา »

                                                      ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลขุนตัดหวาย

                                                      • photo
                                                       • photo
                                                        • photo

                                                         กิจกรรมหลัก :

                                                         คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                         วัตถุประสงค์

                                                          

                                                         กิจกรรมตามแผน

                                                         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                          

                                                         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                          

                                                         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                          

                                                         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                         นายอะหมัด หลีขาหรี และนางสาวเฝาสี่ย๊ะ หลีขาหรี ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลขุนตัดหวาย

                                                         พบว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลขุนตัดหวาย มีโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

                                                         โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เสนอโครงการโดยชมรมผู้สูงอายุตำบลขุนตัดหวาย

                                                         โดยพี่เลี้ยงได้ให้คำแนะนำในการบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ผ่านเมนูติดตามโครงการให้สมบูรณ์ หลังจากที่โครงการผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ

                                                         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                          

                                                         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                          

                                                         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                          

                                                         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                          

                                                         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                          

                                                         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                          

                                                         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                         3 เมษายน 2561
                                                         รายงานจากพื้นที่
                                                         โพสท์โดยนายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 9 เมษายน 2561 19:05:16
                                                         Project trainer
                                                         แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 9 เมษายน 2561 19:15:12 น.

                                                         ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดสงขลา »

                                                         ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแค

                                                         • photo
                                                          • photo
                                                           • photo

                                                            กิจกรรมหลัก :

                                                            คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                            วัตถุประสงค์

                                                             

                                                            กิจกรรมตามแผน

                                                            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                             

                                                            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                             

                                                            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                             

                                                            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                            นายอะหมัด หลีขาหรี และนางสาวเฝาสี่ย๊ะ หลีขาหรี ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแค

                                                            พบว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคู มีโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยวิธีเต้นแอโรบิค

                                                            และกำลังรอการอนุมัติ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

                                                            1. โครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในกลุ่มเด็กเล็กโดยใช้การละเล่นพื้นบ้าน

                                                            2. โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ ฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้าน แบ่งปันอาหารปลอดภัย

                                                            โดยพี่เลี้ยงได้ให้คำแนะนำในการบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ผ่านเมนูติดตามโครงการให้สมบูรณ์ หลังจากที่โครงการผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ

                                                            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                             

                                                            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                             

                                                            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                             

                                                            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                             

                                                            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                             

                                                            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                             

                                                            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                            2 เมษายน 2561
                                                            รายงานจากพื้นที่
                                                            โพสท์โดยนายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 9 เมษายน 2561 18:58:34
                                                            Project trainer
                                                            แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 9 เมษายน 2561 19:15:05 น.

                                                            ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดสงขลา »

                                                            ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคู

                                                            • photo
                                                             • photo
                                                              • photo

                                                               กิจกรรมหลัก :

                                                               คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                               วัตถุประสงค์

                                                                

                                                               กิจกรรมตามแผน

                                                               จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                

                                                               รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                

                                                               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                

                                                               รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                               นายอะหมัด หลีขาหรี และนางสาวเฝาสี่ย๊ะ หลีขาหรี ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคู

                                                               พบว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคู มีโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่รอการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

                                                               โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค เสนอโครงการโดยชมรมเต้นแอโรบิคตำบลคู

                                                               โดยพี่เลี้ยงได้ให้คำแนะนำในการบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ผ่านเมนูติดตามโครงการให้สมบูรณ์ หลังจากที่โครงการผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ

                                                               ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                

                                                               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                

                                                               ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                

                                                               ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                

                                                               ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                

                                                               คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                

                                                               ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                               14 มีนาคม 2561
                                                               รายงานจากพื้นที่
                                                               โพสท์โดยนายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 19 มีนาคม 2561 20:55:43
                                                               Project trainer
                                                               แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 9 เมษายน 2561 19:08:42 น.

                                                               ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดสงขลา »

                                                               ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ช่วยพัฒนาและปรับแก้โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลขุนตัดหวาย

                                                               • photo
                                                                • photo
                                                                 • photo
                                                                  • photo
                                                                   • photo

                                                                    กิจกรรมหลัก :

                                                                    คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                    วัตถุประสงค์

                                                                     

                                                                    กิจกรรมตามแผน

                                                                    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                     

                                                                    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                     

                                                                    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                     

                                                                    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                    นายอะหมัด หลีขาหรี และนางสาวเฝาสี่ย๊ะ หลีขาหรี ลงพื้นที่ช่วยพัฒนาและปรับแก้โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลขุนตัดหวาย โดยการร่วมกันปรับปรุงข้อเสนอโครงการ ระหว่างผู้เสนอโครงการ เจ้าหน้าที่กองทุน และพี่เลี้ยง
                                                                    กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลขุนตัดหวาย มีข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

                                                                    โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เสนอโครงการโดยชมรมผู้สูงอายุตำบลขุนตัดหวาย

                                                                    ล่าสุด ชมรมผู้สูงอายุตำบลขุนตัดหวาย ได้จัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการมาให้กับทางกองทุนแล้ว
                                                                    จากการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลขุนตัดหวาย ได้อนุมัติให้ดำเนินการโครงการดังกล่าวแล้ว

                                                                    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                     

                                                                    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                     

                                                                    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                     

                                                                    ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                     

                                                                    ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                     

                                                                    คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                     

                                                                    ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                    27 มีนาคม 2561
                                                                    รายงานจากพื้นที่
                                                                    โพสท์โดยนายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 28 มีนาคม 2561 07:45:53
                                                                    Project trainer
                                                                    แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 9 เมษายน 2561 19:03:19 น.

                                                                    ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดสงขลา »

                                                                    ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ช่วยพัฒนาและปรับแก้โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแค

                                                                    • photo
                                                                     • photo
                                                                      • photo
                                                                       • photo
                                                                        • photo
                                                                         • photo
                                                                          • photo

                                                                           กิจกรรมหลัก :

                                                                           คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                           วัตถุประสงค์

                                                                            

                                                                           กิจกรรมตามแผน

                                                                           จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                            

                                                                           รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                            

                                                                           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                            

                                                                           รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                           นายอะหมัด หลีขาหรี และนางสาวเฝาสี่ย๊ะ หลีขาหรี ลงพื้นที่ช่วยพัฒนาและปรับแก้โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแค โดยการร่วมกันปรับปรุงข้อเสนอโครงการ ระหว่างผู้เสนอโครงการ เจ้าหน้าที่กองทุน และพี่เลี้ยง

                                                                           กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแค มีข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

                                                                           1. โครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในกลุ่มเด็กเล็กโดยใช้การละเล่นพื้นบ้าน

                                                                           2. โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยวิธีเต้นแอโรบิค

                                                                           3. โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ ฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้าน แบ่งปันอาหารปลอดภัย

                                                                           พี่เลี้ยงได้ให้คำแนะนำในการบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ผ่านเมนูพัฒนาโครงการให้สมบูรณ์
                                                                           และสามารถพิมพ์ข้อเสนอโครงการจากเว็บไซต์ได้โดยตรง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการกองทุน ฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป

                                                                           ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                            

                                                                           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                            

                                                                           ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                            

                                                                           ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                            

                                                                           ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                            

                                                                           คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                            

                                                                           ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                           20 มีนาคม 2561
                                                                           รายงานจากพื้นที่
                                                                           โพสท์โดยนายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 28 มีนาคม 2561 07:34:56
                                                                           Project trainer
                                                                           แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 9 เมษายน 2561 18:56:29 น.

                                                                           ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดสงขลา »

                                                                           ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ช่วยพัฒนาและปรับแก้โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคู

                                                                           • photo
                                                                            • photo
                                                                             • photo
                                                                              • photo

                                                                               กิจกรรมหลัก :

                                                                               คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                               วัตถุประสงค์

                                                                                

                                                                               กิจกรรมตามแผน

                                                                               จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                

                                                                               รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                

                                                                               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                

                                                                               รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                               นายอะหมัด หลีขาหรี และนางสาวเฝาสี่ย๊ะ หลีขาหรี ลงพื้นที่ช่วยพัฒนาและปรับแก้โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคู โดยการร่วมกันปรับปรุงข้อเสนอโครงการ ระหว่างผู้เสนอโครงการ เจ้าหน้าที่กองทุน และพี่เลี้ยง

                                                                               กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคู มีข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

                                                                               โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค เสนอโครงการโดยชมรมเต้นแอโรบิคตำบลคู

                                                                               จากการติดตาม ทางชมรมเต้นแอโรบิคตำบลคู ยังไม่ได้จัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการมาให้กับทางกองทุน

                                                                               โดยพี่เลี้ยงได้ให้คำแนะนำในการบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ผ่านเมนูพัฒนาโครงการให้สมบูรณ์
                                                                               และสามารถพิมพ์ข้อเสนอโครงการจากเว็บไซต์ได้โดยตรง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการกองทุน ฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป

                                                                               ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                

                                                                               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                

                                                                               ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                

                                                                               ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                

                                                                               ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                

                                                                               คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                

                                                                               ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                               19 มกราคม 2561
                                                                               รายงานจากพื้นที่
                                                                               โพสท์โดยพี่เลี้ยงเขต7 ขอนแก่นพี่เลี้ยงเขต7 ขอนแก่นเมื่อ 8 เมษายน 2561 12:31:19
                                                                               แก้ไขโดย พี่เลี้ยงเขต7 ขอนแก่น เมื่อ 8 เมษายน 2561 12:48:32 น.

                                                                               ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

                                                                               ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อำเภอพระยืน จ.ขอนแก่น

                                                                               • photo
                                                                                • photo
                                                                                 • photo
                                                                                  • photo
                                                                                   • photo
                                                                                    • photo

                                                                                     กิจกรรมหลัก :

                                                                                     คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                                     วัตถุประสงค์

                                                                                      

                                                                                     กิจกรรมตามแผน

                                                                                     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                      

                                                                                     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                      

                                                                                     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                      

                                                                                     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                     จัด ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพระยืน จ.ขอนแก่น
                                                                                     จำนวนผู้เข้าร่วม คณะกรรมการกองทุน ุ6 แห่ง จำนวน 45 คน กิจกรรมหลัก 1.กล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับโดยนายอำเภอพระยืน 2.ความสำคัญของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 3.ความสำคัญของกิจกรรมทางกาย
                                                                                     4.ฝึกปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนกองทุนสุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
                                                                                     5.ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ผลการดำเนินงาน 1. ทำความเข้าใจกับกรรมการกองทุนฯส่วนใหญ่เข้าใจ แต่บางกองทุนยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่กองทุนในการจัดทำแผน
                                                                                     2.ปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกาย มีบางกองทุนไม่สามารถลงข้อมูลในแผนได้เนื่องจากไม่มีข้อมูล 3.แผนการสนับสนุนการจัดทำแผนงานและโครงการการจัดกิจกรรมทางกาย ปัญหาอุปสรรค 1.กองทุน อ.พระยืนส่วนใหญ่ มีงบประมาณคงค้างเนื่องจาก ไม่มั่นใจในการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนฯ และ มีความเห็นว่าใช้จ่ายยาก 2.บางกองทุนคณะกรรมการมาเข้าร่วมน้อย ไม่สามารถกรอกข้อมูลแผนงานและโครงการได้ 3.กองทุนฯมองว่าเพิ่มภารงาน และ ซ้ำซ้อน

                                                                                     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                      

                                                                                     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                      

                                                                                     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                      

                                                                                     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                      

                                                                                     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                      

                                                                                     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                      

                                                                                     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                     26 ธันวาคม 2560
                                                                                     รายงานจากพื้นที่
                                                                                     โพสท์โดยพี่เลี้ยงเขต7 ขอนแก่นพี่เลี้ยงเขต7 ขอนแก่นเมื่อ 8 เมษายน 2561 11:50:00
                                                                                     แก้ไขโดย พี่เลี้ยงเขต7 ขอนแก่น เมื่อ 8 เมษายน 2561 12:24:38 น.

                                                                                     ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

                                                                                     ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานและโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อำเภอคำม่วง 4 ตำบล (รุ่น2)

                                                                                     • photo
                                                                                      • photo
                                                                                       • photo
                                                                                        • photo

                                                                                         กิจกรรมหลัก :

                                                                                         คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                                         วัตถุประสงค์

                                                                                          

                                                                                         กิจกรรมตามแผน

                                                                                         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                          

                                                                                         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                          

                                                                                         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                          

                                                                                         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                         จำนวนผู้เข้าร่วม คณะกรรมการกองทุนฯ 4 แห่ง จำนวน 50 คน
                                                                                         กล่าวรายงานโดย อาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล กิจกรรมหลัก 1.กล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับโดยนายอำเภอคำม่วง 2.บรรยายความสำคัญของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สถานการณ์ระบบสุขภาพของชุมชน แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการ และการพัฒนาข้อเสนอโครงการ และบทบาทหน้าที่ของกองทุน 3.ความสำคัญของการการจัดการกิจกรรมทางกาย
                                                                                         4.ฝึกปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกาย 5.ฝึกปฏิบัติพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกาย ผลการดำเนินงาน 1. ทำความเข้าใจกับกรรมการกองทุนฯ ทุกกองทุนเข้าใจบทบาทหน้าที่และแนวทางในการปฏิบัติงาน 2.มีการนำเข้าสถานการณ์สุขภาพของประชาชนในอำเภอคำม่วงจากคณะกรรมการ DHS อำเภอคำม่วง 3.ปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกาย 4 กองทุนฯ
                                                                                         4. พัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายผ่านทางเว็ปไซต์ จำนวน 4 โครงการ

                                                                                         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                          

                                                                                         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                          

                                                                                         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                          

                                                                                         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                          

                                                                                         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                          

                                                                                         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                          

                                                                                         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                         20 ธันวาคม 2560
                                                                                         รายงานจากพื้นที่
                                                                                         โพสท์โดยพี่เลี้ยงเขต7 ขอนแก่นพี่เลี้ยงเขต7 ขอนแก่นเมื่อ 8 เมษายน 2561 09:21:23
                                                                                         แก้ไขโดย พี่เลี้ยงเขต7 ขอนแก่น เมื่อ 8 เมษายน 2561 10:34:02 น.

                                                                                         ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

                                                                                         ชื่อกิจกรรม : เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนและโครงการการจัดกิจกรรมทางกายของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นพื้นที่ อำเภอบ้านฝาง

                                                                                         • photo
                                                                                          • photo
                                                                                           • photo
                                                                                            • photo
                                                                                             • photo
                                                                                              • photo

                                                                                               กิจกรรมหลัก :

                                                                                               คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                                               วัตถุประสงค์

                                                                                                

                                                                                               กิจกรรมตามแผน

                                                                                               จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                                

                                                                                               รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                                

                                                                                               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                                

                                                                                               รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                               สถานที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลบ้านฝาง
                                                                                               จำนวนผู้เข้าร่วม คณะกรรมการกองทุนสุขภาพอำเภอบ้านฝาง 4 แห่ง จำนวน 51 คน
                                                                                               กิจกรรมหลัก 1.กล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับ โดยนายอำเภอ 2.บรรยายความสำคัญของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 3.บรรยายสถานการณ์ระบบสุขภาพของชุมชน บรรยายแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการ และการพัฒนาข้อเสนอโครงการ 4.บรรยายความสำคัญของการการจัดการกิจกรรมทางกาย 5.ฝึกปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกาย

                                                                                               ผลการดำเนินงาน 1. กรรมการกองทุนเข้าใจบทบาทหน้าที่และแนวทางในการปฏิบัติงาน 2. แผนสุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกาย 4 แผนงาน 3. โครงการกิจกรรมทางกายที่จะพัฒนาข้อเสนอ

                                                                                               ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                                

                                                                                               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                                

                                                                                               ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                                

                                                                                               ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                                

                                                                                               ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                                

                                                                                               คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                                

                                                                                               ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                               1 ธันวาคม 2560
                                                                                               รายงานจากพื้นที่
                                                                                               แก้ไขโดย Little Bear เมื่อ 5 เมษายน 2561 23:00:40 น.

                                                                                               ชื่อโครงการ : หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 2 หลักห้า ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา »

                                                                                               ชื่อกิจกรรม : โครงการตัดเย็บเสื้อผ้า

                                                                                               กิจกรรมหลัก :

                                                                                               คุณภาพกิจกรรม : (50)
                                                                                               วัตถุประสงค์

                                                                                                

                                                                                               กิจกรรมตามแผน

                                                                                               จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                                

                                                                                               รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                                

                                                                                               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

                                                                                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                               สตรีว่างงาน จำนวน  20 คน

                                                                                               รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                               1. ทีมงานคณะกรรมการหมู่บ้าน ช่วยกันจัดสถานที่และนำเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการตัดเย็บมาทำการจัดและทำการตกแต่งเพื่อความเป็นระเบียบ
                                                                                               2. ทีมงานคณะกรรมการหมู่บ้านประชุมร่วมกับสมาชิกกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อทำความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎระเบียบของกลุ่ม
                                                                                               3. ประธานกลุ่มสอนวิธีการตัดเย็บเบื้องต้นสำหรับสมาชิกที่ยังไม่ชำนาญงานเพื่อให้งานตัดเย็บออกมาในรูปแบบเดียวกัน
                                                                                               4. สมาชิกกลุ่มได้ดำเนินการตัดเย็บตามตามออเดอร์ไปแล้วบางส่วนและขณะนี้ได้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
                                                                                               5. ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและกรรมการมัสยิดเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการตัดเย็บ
                                                                                               6. สมาชิกที่เข้ามาร่วมโครงการในครั้งนี้มีรายได้เพิ่มขึ้น
                                                                                               7. สตรี แม่บ้าน และประชาชนเกิดการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
                                                                                               ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                                

                                                                                               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                                                                               • ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในหลักสูตรอาชีพระยะสั้น
                                                                                               • ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ในการประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
                                                                                               • ประชาชนทั่วไปเกิดการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพสร้างความสามัคคีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
                                                                                               • สตรีว่างงานมีรายได้เพิ่มขึ้น
                                                                                               ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                                

                                                                                               ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                                

                                                                                               ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                                

                                                                                               คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                                

                                                                                               ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                               1 ธันวาคม 2560
                                                                                               รายงานจากพื้นที่
                                                                                               แก้ไขโดย Little Bear เมื่อ 5 เมษายน 2561 23:00:02 น.

                                                                                               ชื่อโครงการ : หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 2 หลักห้า ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา »

                                                                                               ชื่อกิจกรรม : โครงการร้านค้าชุมชน

                                                                                               • photo ร้านค้าชุมชน บ้านหลักห้า ตำบลสะเตงนอก
                                                                                                 ร้านค้าชุมชน บ้านหลักห้า ตำบลสะเตงนอก

                                                                                                กิจกรรมหลัก :

                                                                                                คุณภาพกิจกรรม : (50)
                                                                                                วัตถุประสงค์

                                                                                                 

                                                                                                กิจกรรมตามแผน

                                                                                                จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                                 

                                                                                                รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                                 

                                                                                                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 300 คน

                                                                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                                ประชาชนในพื้นที่

                                                                                                รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                                1. ทีมงานคณะกรรมการหมู่บ้านช่วยกันปรับภูมิทัศน์บริเวณร้านค้าพร้อมทำความสะอาดและทาสีร้าน
                                                                                                2. ช่วยกันทำความสะอาด จัดชั้นวางสินค้าและตกแต่งร้านให้มีความสวยงาม
                                                                                                3. จัดซื้อสินค้าเข้าร้านและเรียงสินค้าให้เรียบร้อย
                                                                                                4. จัดเรียงสินค้าให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมตัวเปิดร้าน
                                                                                                5. เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖0ได้ทำการเปิดร้านเป็นที่เรียบร้อย
                                                                                                ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                                 

                                                                                                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                                                                                • ร้านค้าชุมชนได้รับการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ
                                                                                                • ร้านค้าชุมชนที่มีศักยภาพได้รับการสนับสนุนเงินยืมหมุนเวียนเพื่อขยายการประกอบธุรกิจ
                                                                                                • กลุ่มชุมชนที่มีศักยภาพได้รับการสนับสนุนเงินยืมหมุนเวียน เพื่อจัดตั้งร้านค้าชุมชน
                                                                                                • ประชาชนในชุมชนสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายและได้รับมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้น
                                                                                                ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                                 

                                                                                                ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                                 

                                                                                                ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                                 

                                                                                                คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                                 

                                                                                                ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                                1 พฤศจิกายน 2560
                                                                                                รายงานจากพื้นที่
                                                                                                แก้ไขโดย หมู่ที่ 2 บูเกะบาบง ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส เมื่อ 5 เมษายน 2561 19:27:06 น.

                                                                                                ชื่อโครงการ : หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 2 บูเกะบากง ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส »

                                                                                                ชื่อกิจกรรม : ต่อยอดปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเพื่อใช้ในชุมชนและจำหน่าย

                                                                                                • photo
                                                                                                 • photo
                                                                                                  • photo
                                                                                                   • photo
                                                                                                    • photo

                                                                                                     กิจกรรมหลัก :

                                                                                                     คุณภาพกิจกรรม : (90)
                                                                                                     วัตถุประสงค์

                                                                                                      

                                                                                                     กิจกรรมตามแผน

                                                                                                     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                                      

                                                                                                     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                                      

                                                                                                     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

                                                                                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                                     กลุ่มเกษตรกรบ้านบูเกะบากง จำนวน 50 ราย

                                                                                                     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                                     1.ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อ ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรในชุมชน 2.จัดทำเวทีชุมชนเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการโครงการ และคัดเลือกเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ 3.จัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และดำเนินการผลิตปุ๋ย 4.ติดตามการดำเนินงาน 5.สรุปผลการดำเนินงาน

                                                                                                     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                                      

                                                                                                     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                                     1.สามารถปรับทัศนคติและแนวคิดเรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับของเกษตรกร 2.สร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะการทำปุ๋ยอินทรีย์ให้กับเกษตรกร ให้สามารถนำไปใช้ในวิถีชีวิตประจำวันในการประกอบอาชีพ 3.พัฒนาแนวคิดในเรื่องการเป็นจิตอาสาให้กับเกษตรกรผ่านกระบวนการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 4.รักษาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะที่เกิดจากเศษสิ่งขิงเหลือใช้ต่างๆในชุมชน 5.นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการเสริมสร้างแาชีพและรายได้ให้ครอบครัวต่อไป

                                                                                                     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                                      

                                                                                                     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                                      

                                                                                                     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                                      

                                                                                                     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                                      

                                                                                                     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                                     1 สิงหาคม 2560
                                                                                                     รายงานจากพื้นที่
                                                                                                     แก้ไขโดย หมู่ที่ 8 ลือมุ ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา เมื่อ 4 เมษายน 2561 16:48:56 น.

                                                                                                     ชื่อโครงการ : หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 8 ลือมุ ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา »

                                                                                                     ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมฐานเรียนรู้เลี้ยงไก่

                                                                                                     • photo
                                                                                                      • photo
                                                                                                       • photo
                                                                                                        • photo
                                                                                                         • photo
                                                                                                          • photo
                                                                                                           • photo
                                                                                                            • photo
                                                                                                             • photo
                                                                                                              • photo
                                                                                                               • photo

                                                                                                                กิจกรรมหลัก :

                                                                                                                คุณภาพกิจกรรม : (100)
                                                                                                                วัตถุประสงค์

                                                                                                                 

                                                                                                                กิจกรรมตามแผน

                                                                                                                จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                                                 

                                                                                                                รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                                                 

                                                                                                                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                                                ประชาชนในพื้นที่หมู่ 8 บ้านลือมุ จำนวน 14 ครัวเรือน พื้นที่ 1 กลุ่มบ้านรานอ พื้นที่ 2 กลุ่มบ้านลือมุนอก พื้นที่ 3 กลุ่มบ้านลือมุใน

                                                                                                                รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                                                กิจกรรม 1. การประชาคม วิธีการดำเนินงานได้แก่ จัดมีการคัดเลือกคณะทำงาน นำเสนอโครงการ ชาวบ้านเลือกโครงการ  2. นำเสนอโครงการ วิธีการดำเนินงานได้แก่ เขียนโครงการ และตรวจสอบ  3. ดำเนินกิจกรรม วิธการดำเนินกิจกรรมได้แก่ จัดซื้อจัดจ้าง ปรับพื้นที่ ซื้อพันธุ์ปลาดุกอาหาร ซื้อพันธุ์ไก่อาหาร ซื้อเมล้ดพันธุ์ปุ๋อินทรีย์ และดำเนินการแจกจ่ายปัจจัยการผลิตให้แก่กลุ่มอาชีพดังกล่าว 4. ประเมินกิจกรรมโครงการ วิธีการดำเนินงาน ได้แก่ แบบสอบถาม คระกรรมการตรวจสอบ

                                                                                                                ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                                                 

                                                                                                                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                                                มีการต่อยอดการเลี้ยงไก่แปรรูปเพื่อนำไปจำหน่ายให้กับชาวบ้านในราคาย่อมเยา

                                                                                                                ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                                                 

                                                                                                                ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                                                 

                                                                                                                ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                                                 

                                                                                                                คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                                                 

                                                                                                                ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.