วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
10 กันยายน 2561
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยAdmin_aeAdmin_aeเมื่อ 25 กันยายน 2561 16:36:05
แก้ไขโดย Admin_ae เมื่อ 10 ตุลาคม 2561 13:52:32 น.

ชื่อโครงการ : โครงการเครือข่ายนักติดตามประเมินผล »

ชื่อกิจกรรม : จัดอบรม นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้ ครั้งที่ 1

 • photo
  • photo
   • photo
    • photo
     • photo
      • photo
       • photo
        • photo
         • photo
          • photo
           • photo
            • photo
             • photo
              • photo
               • photo
                • photo
                 • photo
                  • photo
                   • photo
                    • photo
                     • photo

                      กิจกรรมหลัก :

                      คุณภาพกิจกรรม : (0)
                      วัตถุประสงค์

                       

                      กิจกรรมตามแผน

                      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                       

                      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                       

                      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                       

                      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                      การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้

                      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                       

                      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                      การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้

                      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                       

                      ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                       

                      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                       

                      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                       

                      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                      27 กันยายน 2561
                      รายงานจากพื้นที่
                      โพสท์โดยสูงเม่น1สูงเม่น1เมื่อ 30 กันยายน 2561 14:01:40
                      แก้ไขโดย ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่1 เมื่อ 6 ตุลาคม 2561 12:00:18 น.

                      ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคเหนือ »

                      ชื่อกิจกรรม : เยี่ยมติดตามการบันทึกกิจกรรมการดำเนินการในโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

                      กิจกรรมหลัก :

                      คุณภาพกิจกรรม : (0)
                      วัตถุประสงค์

                       

                      กิจกรรมตามแผน

                      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                       

                      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                       

                      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                       

                      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                      แนะนำ สาธิต ตอบข้อซักถาม ตรวจสอบการลงบันทึกกิจกรรมการดำเนินงานในโครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงตำบลเวียงทอง

                      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                       

                      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                       

                      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                       

                      ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                       

                      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                       

                      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                       

                      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                      5 ตุลาคม 2561
                      รายงานจากพื้นที่
                      โพสท์โดยนายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 5 ตุลาคม 2561 20:58:48
                      Project trainer
                      แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 5 ตุลาคม 2561 21:16:00 น.

                      ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง จังหวัดสงขลา »

                      ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพกองทุน และพัฒนาข้อเสนอโครงการการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

                      • photo ชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน
                        ชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน
                       • photo ชี้แจงแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการ
                         ชี้แจงแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการ
                        • photo ผู้เข้าร่วมอบรมทำความเข้าใจแนวทางการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและการพัฒนาข้อเสนอโครงการ
                          ผู้เข้าร่วมอบรมทำความเข้าใจแนวทางการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและการพัฒนาข้อเสนอโครงการ
                         • photo แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำแผนฯ
                           แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำแผนฯ
                          • photo แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำโครงการ
                            แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำโครงการ
                           • photo แบ่งกลุ่มปฏิบัติการบันทึกข้อมูลแผนสุขภาพชุมชนและโครงการในเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล
                             แบ่งกลุ่มปฏิบัติการบันทึกข้อมูลแผนสุขภาพชุมชนและโครงการในเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล
                            • photo ร่วมกันกำหนดแผนการลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการ
                              ร่วมกันกำหนดแผนการลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการ
                             • photo ตัวแทนกองทุนนำเสนอ
                               ตัวแทนกองทุนนำเสนอ
                              • photo สรุปผลการประชุม
                                สรุปผลการประชุม
                               • photo ผู้เข้าร่วมอบรมลงทะเบียนและรับเอกสาร
                                 ผู้เข้าร่วมอบรมลงทะเบียนและรับเอกสาร

                                ไฟล์ประกอบกิจกรรม

                                กิจกรรมหลัก :

                                คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                วัตถุประสงค์

                                 

                                กิจกรรมตามแผน

                                จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                 

                                รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                 

                                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                 

                                รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                • ชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและการพัฒนาข้อเสนอโครงการ
                                • แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนประเด็นการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ
                                • แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำโครงการการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ
                                • แบ่งกลุ่มปฏิบัติการบันทึกข้อมูลแผนสุขภาพชุมชนและโครงการในเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล
                                • ร่วมกันกำหนดแผนการลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการ
                                • สรุปผลการประชุม

                                การแบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและการพัฒนาโครงการประเด็นการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

                                กลุ่มที่ 1 ตำบลคู แค ขุนตัดหวาย น้ำขาว และสะพานไม้แก่น โดยนายอะหมัด หลีขาหรี และนางเฝาสี่ย๊ะ หลีขาหรี

                                กลุ่มที่ 2 ตำบลนาหว้า ป่าชิง จะโหนง ท่าหมอไทร เทศบาลตำบลบ้านนา โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว

                                กลุ่มที่ 3 ตำบลนาทับ ตลิ่งชัน สะกอม เทศบาลตำบลจะนะ โดยนายอุสมาน หวังสนิ และนายประสิทธิ์ เร๊ะดุมหลี

                                ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                 

                                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                 

                                ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                 

                                ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                 

                                ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                 

                                คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                 

                                ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                5 กันยายน 2561
                                รายงานจากพื้นที่
                                โพสท์โดยพนมสารคามพนมสารคามเมื่อ 1 กันยายน 2561 22:23:24
                                แก้ไขโดย Little Bear เมื่อ 4 ตุลาคม 2561 23:16:49 น.

                                ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคกลาง »

                                ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรรมการกองทุนฝ่ายสาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้อง

                                • photo
                                 • photo
                                  • photo
                                   • photo
                                    • photo
                                     • photo
                                      • photo
                                       • photo
                                        • photo
                                         • photo
                                          • photo
                                           • photo
                                            • photo
                                             • photo

                                              กิจกรรมหลัก :

                                              คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                              วัตถุประสงค์

                                               

                                              กิจกรรมตามแผน

                                              จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                               

                                              รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                               

                                              กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                              จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                               

                                              รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                              จัดประชุมคณะทำงาน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรรมการกองทุนฝ่ายสาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๑ กองทุนๆละ ๒ ท่าน ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

                                              วิทยากรจาก สปสช.เขต ๖ และผู้ทรงคุณวุฒิ

                                              ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                               

                                              ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                               

                                              ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                               

                                              ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                               

                                              ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                               

                                              คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                               

                                              ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                              4 มกราคม 2561
                                              รายงานจากพื้นที่
                                              โพสท์โดยBon=โชคดีBon=โชคดีเมื่อ 30 มีนาคม 2561 00:08:18
                                              แก้ไขโดย Admin_ae เมื่อ 4 ตุลาคม 2561 15:36:40 น.

                                              ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคกลาง »

                                              ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมชี้แจงโครงการนำร่องพาคนสระบุรีมีกิจกรรมทางกายให้เพียงพอ

                                              • photo
                                               • photo
                                                • photo
                                                 • photo

                                                  กิจกรรมหลัก :

                                                  คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                  วัตถุประสงค์

                                                   

                                                  กิจกรรมตามแผน

                                                  จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                   

                                                  รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                   

                                                  กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                  จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                   

                                                  รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                  เชิญตัวแทนกองทุน กองทุนละ 2 คน มาประชุมเพื่อชี้แจงการจัดกิจกรรมโครงการนำร่องพาคนสระบุรีมีกิจกรรมทางกายให้เพียงพอ รวม 25 คน ที่ สสอ.แก่งคอย จ.สระบุรี

                                                  ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                   

                                                  ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                   

                                                  ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                   

                                                  ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                   

                                                  ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                   

                                                  คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                   

                                                  ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                  19 กันยายน 2561
                                                  รายงานจากพื้นที่
                                                  โพสท์โดยศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์เมื่อ 21 กันยายน 2561 08:13:34
                                                  แก้ไขโดย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์ เมื่อ 4 ตุลาคม 2561 09:43:37 น.

                                                  ชื่อโครงการ : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์ »

                                                  ชื่อกิจกรรม : ร่วมงานประเมินคัดเลือกมัสยิดพอเพียงหรือศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำมัสยิดระดับจังหวัดนราธิวาส

                                                  • photo
                                                   • photo
                                                    • photo
                                                     • photo

                                                      กิจกรรมหลัก :

                                                      คุณภาพกิจกรรม : (100)
                                                      วัตถุประสงค์

                                                       

                                                      กิจกรรมตามแผน

                                                      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                       

                                                      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                       

                                                      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 42 คน

                                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                      สมาชิกศูนย์มัสยิดนูรุลกูรอาน จำนวน30 คน สมาชิกกลุ่มเสื้อเขียวอำเภอตากใบ 5 คน และคณะกรรมการประเมินประกอบการขับตัวแทนเกรษตรและสหกรณ์จำหวัดนราธิวาส ประธานองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงนราธิวาสและตัวแทนบัญชีจังหวัดนราธิวาสจำนวน 7 คน

                                                      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                      เนื่องจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียนบ้านซีโปร์ตั้งอยู่ใกล้กกับมัสยิดนูรุลกุรอานและมีหลักเกรณ์เข้าข้ายกับศูนย์โครงการศูนย์เรียนรู้ประจำมัสยิดของหน่วยงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสทางศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์จึงประชุมหารือกันกับสมาชิกเพื่อที่จะยกระดับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นศูนย์เรียนรู้ประจำมัสยิดนูรุลกุรอานบ้านซีโปร์จึงสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 มีการอบรมให้ความรู้การปลูกผักการสาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การประชมหารือกัน การฝึกทำบัญชีครัวเรือนและได้ลงมือทำ วันนี้ได้มีการประเมินศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็นการติดตามว่าทุกมัสยิดให้ความสำคัญกับโครงการมากแค่ไหน ซึ่งการประเมินในครั้งนี้เป็นการประเมินครั้งที่ 3 แล้วซึ่งคัดเลือกในรอบ 5 มัสยิดสุดท้ายเพื่อคัดเลือกระดับ 1-5 ในการประเมินครั้งนี้มีการนำเสนอโดยรองประธานศูนย์มัสยิดตามเอกสารที่สรุปใว้

                                                      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                       

                                                      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                      เนื่องจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียนบ้านซีโปร์ตั้งอยู่ใกล้กกับมัสยิดนูรุลกุรอานและมีหลักเกรณ์เข้าข้ายกับศูนย์โครงการศูนย์เรียนรู้ประจำมัสยิดของหน่วยงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสทางศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์จึงประชุมหารือกันกับสมาชิกเพื่อที่จะยกระดับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นศูนย์เรียนรู้ประจำมัสยิดนูรุลกุรอานบ้านซีโปร์จึงสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 มีการอบรมให้ความรู้การปลูกผักการสาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การประชมหารือกัน การฝึกทำบัญชีครัวเรือนและได้ลงมือทำ วันนี้ได้มีการประเมินศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็นการติดตามว่าทุกมัสยิดให้ความสำคัญกับโครงการมากแค่ไหน ซึ่งการประเมินในครั้งนี้เป็นการประเมินครั้งที่ 3 แล้วซึ่งคัดเลือกในรอบ 5 มัสยิดสุดท้ายเพื่อคัดเลือกระดับ 1-5 ในการประเมินครั้งนี้มีการนำเสนอโดยรองประธานศูนย์มัสยิดตามเอกสารที่สรุปใว้

                                                      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                       

                                                      ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                       

                                                      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                       

                                                      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                       

                                                      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                      21 กันยายน 2561
                                                      รายงานจากพื้นที่
                                                      โพสท์โดยศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์เมื่อ 21 กันยายน 2561 08:09:47
                                                      แก้ไขโดย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์ เมื่อ 4 ตุลาคม 2561 09:40:31 น.

                                                      ชื่อโครงการ : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์ »

                                                      ชื่อกิจกรรม : อบรมการจัดการขยะ ขัดแยกขยะ จัดตังธนาคารขยะในตาดีกา

                                                      • photo
                                                       • photo
                                                        • photo
                                                         • photo
                                                          • photo

                                                           กิจกรรมหลัก :

                                                           คุณภาพกิจกรรม : (20)
                                                           วัตถุประสงค์

                                                            

                                                           กิจกรรมตามแผน

                                                           จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                            

                                                           รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                            

                                                           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 6 คน

                                                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                           ทีมงานศูนย์เรียนรู้บ้านซีโปร์ ได้เข้าไปให้ความรู้เกียวกับการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ แกเด็กๆนักเรียนตาดีกาดารุลกะรอมะห์ บ้านซีโปร์ ดูการสาธิต และรวมมือคัดแยกขยะจริงๆ ในชวงเช้า
                                                             ในชวงบาย ได้นำนักเรียนตาดีกาและครูผู้สอนตาดีกาเข้ารวมชมฐานการจัดการขยะ ในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์ ซึงแตละฐานเรียนรู้ วา ฐานธนาคารขยะ ฐานปุยหมักชีวภาพ ฐานแปลงผักปลอดสารพิษ เด็กๆนารักมาก เรียนอยางสนุกสนาน และกิจกรรมสุดท้าย ทุกคนร่วมกันเดินรณรงค์ ตามถนน สาธารณรวมเก็บขยะตามริมทาง รวมคัดแยก ภายในถังด้วย ระหวางทางประมาณ 500 เมตร สุดท้ายทุกคนมารวมดื่มนำทีตาดีกาอีกครั้งหนึง รวมสรุปบทเรียน สะท้อนความรู้ทีได้วันนี้และวางแผนทีจะทำ ธนาคารขยะทีตาดีกา ตอไป ในต้อนบาย ได้มีการสอดแทรก หลักความเชือทีถูกต้องทีจะร่วมตอต้านความเชือทีผิดๆนันทำไห้เกิดความแตกแยกของบ้านเมืองและ ร่วมกันวางแผน ให้บ้านเมืองสงบสุขภายในอนาคตอันใกล้นี้

                                                           รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                           ความรู้การจัดการขยะ คัดแยกขยะ ธนาคารขยะ ถือวาเป็นความรูใหมๆของทีตาดีกา ถูกถายทอดให้กับนักเรียน ทุกคนมีพลังทีจะทำให้ตาดีกาสะอาด มีแกนนำทีจะกับเคลือนงานกับครูตาดีกานักเรียนชั้นป.6ทั้งด้านการจัดการขยะและจัดการชุมชนในด้านแนวทางสันติ เกิดเครื่อยข่ายการจัดการขยะและจัดการชุมชนอีกที่หนึ่ง เกิดการสอดแทรกหลักความเชื่อที่ถูกต้องให้กับลูกหลานตั้งแต่เยาวชนคือการปลูกฝังและแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นนํ้า

                                                           ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                            

                                                           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                           ความรู้การจัดการขยะ คัดแยกขยะ ธนาคารขยะ ถือวาเป็นความรูใหมๆของทีตาดีกา ถูกถายทอดให้กับนักเรียน ทุกคนมีพลังทีจะทำให้ตาดีกาสะอาด มีแกนนำทีจะกับเคลือนงานกับครูตาดีกานักเรียนชั้นป.6ทั้งด้านการจัดการขยะและจัดการชุมชนในด้านแนวทางสันติ เกิดเครื่อยข่ายการจัดการขยะและจัดการชุมชนอีกที่หนึ่ง เกิดการสอดแทรกหลักความเชื่อที่ถูกต้องให้กับลูกหลานตั้งแต่เยาวชนคือการปลูกฝังและแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นนํ้า

                                                           ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                            

                                                           ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                            

                                                           ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                            

                                                           คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                            

                                                           ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                           28 กันยายน 2561
                                                           รายงานจากพื้นที่
                                                           โพสท์โดยพี่เลี้ยง เขต 10 อุบลราชธานีพี่เลี้ยง เขต 10 อุบลราชธานีเมื่อ 1 ตุลาคม 2561 14:15:38
                                                           แก้ไขโดย พี่เลี้ยง เขต 10 อุบลราชธานี เมื่อ 1 ตุลาคม 2561 14:16:34 น.

                                                           ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

                                                           ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาและปรับแก้โครงการ เขต 10 (อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ และอ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี)

                                                           • photo
                                                            • photo
                                                             • photo
                                                              • photo
                                                               • photo
                                                                • photo
                                                                 • photo
                                                                  • photo
                                                                   • photo

                                                                    กิจกรรมหลัก :

                                                                    คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                    วัตถุประสงค์

                                                                     

                                                                    กิจกรรมตามแผน

                                                                    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                     

                                                                    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                     

                                                                    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                     

                                                                    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                    08.00 - 08.30  น.  ลงทะเบียน 08.30 - 12.00  น.  ตัวแทนกองทุนพื้นที่อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี นำเสนอโครงการเกี่ยวกับการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพฯ ระบบอาหารและโภชนาการ และทีมพี่เลี้ยงให้ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับแก้โครงการ 12.00 -13.00  น.    รับประทานอาหารกลางวัน
                                                                    13.00 – 16.00 น.    ตัวแทนกองทุนอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ นำเสนอโครงการเกี่ยวกับการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพฯ ระบบอาหารและโภชนาการ และทีมพี่เลี้ยงให้ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับแก้โครงการ 16.00 – 17.00 น.    สรุปผลและนัดหมายติดตามงานกับทีมพี่เลี้ยง 2 อำเภอ / 2 จังหวัด

                                                                                  สรุปการประชุม

                                                                    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                     

                                                                    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                     

                                                                    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                     

                                                                    ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                     

                                                                    ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                     

                                                                    คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                     

                                                                    ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                    รายงานจากพื้นที่
                                                                    โพสท์โดยสูงเม่น1สูงเม่น1เมื่อ 30 กันยายน 2561 13:02:17
                                                                    แก้ไขโดย สูงเม่น1 เมื่อ 30 กันยายน 2561 23:07:00 น.

                                                                    ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคเหนือ »

                                                                    ชื่อกิจกรรม : ติดตามการบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

                                                                    กิจกรรมหลัก :

                                                                    คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                    วัตถุประสงค์

                                                                     

                                                                    กิจกรรมตามแผน

                                                                    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                     

                                                                    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                     

                                                                    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                     

                                                                    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                    แนะนำ สาธิต ตรวจสอบการบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงตำบลบ้านเวียงทองแ่ก่เจ้าหน้าที่และแกนนำ

                                                                    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                     

                                                                    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                     

                                                                    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                     

                                                                    ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                     

                                                                    ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                     

                                                                    คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                     

                                                                    ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                    23 สิงหาคม 2561
                                                                    รายงานจากพื้นที่
                                                                    โพสท์โดยชื่อพี่เลี้ยงแพร่1ชื่อพี่เลี้ยงแพร่1เมื่อ 30 กันยายน 2561 20:19:59
                                                                    แก้ไขโดย ชื่อพี่เลี้ยงแพร่1 เมื่อ 30 กันยายน 2561 20:28:07 น.

                                                                    ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคเหนือ »

                                                                    ชื่อกิจกรรม : ติดตามการจัดทำแผนและบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

                                                                    กิจกรรมหลัก :

                                                                    คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                    วัตถุประสงค์

                                                                     

                                                                    กิจกรรมตามแผน

                                                                    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                     

                                                                    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                     

                                                                    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                     

                                                                    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                    แนะนำแนวทางการจัดทำแผนและบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสบสายแก่ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลและแกนนำรับทุน

                                                                    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                     

                                                                    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                     

                                                                    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                     

                                                                    ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                     

                                                                    ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                     

                                                                    คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                     

                                                                    ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                    14 สิงหาคม 2561
                                                                    รายงานจากพื้นที่
                                                                    โพสท์โดยชื่อพี่เลี้ยงแพร่5ชื่อพี่เลี้ยงแพร่5เมื่อ 30 กันยายน 2561 19:51:20
                                                                    แก้ไขโดย ชื่อพี่เลี้ยงแพร่5 เมื่อ 30 กันยายน 2561 19:58:44 น.

                                                                    ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคเหนือ »

                                                                    ชื่อกิจกรรม : ติดตามการจัดทำแผนและบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

                                                                    กิจกรรมหลัก :

                                                                    คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                    วัตถุประสงค์

                                                                     

                                                                    กิจกรรมตามแผน

                                                                    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                     

                                                                    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                     

                                                                    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                     

                                                                    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                    แนะนำแนวทางการบันทึกการจัดทำแผนและบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกาศ แก่แกนนำ

                                                                    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                     

                                                                    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                     

                                                                    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                     

                                                                    ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                     

                                                                    ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                     

                                                                    คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                     

                                                                    ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                    21 สิงหาคม 2561
                                                                    รายงานจากพื้นที่
                                                                    โพสท์โดยชื่อพี่เลี้ยงแพร่3ชื่อพี่เลี้ยงแพร่3เมื่อ 30 กันยายน 2561 19:29:58
                                                                    แก้ไขโดย ชื่อพี่เลี้ยงแพร่3 เมื่อ 30 กันยายน 2561 19:31:35 น.

                                                                    ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคเหนือ »

                                                                    ชื่อกิจกรรม : ติดตามการจัดทำแผนและบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.บ้านพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

                                                                    • photo

                                                                     กิจกรรมหลัก :

                                                                     คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                     วัตถุประสงค์

                                                                      

                                                                     กิจกรรมตามแผน

                                                                     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                      

                                                                     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                      

                                                                     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                      

                                                                     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                     แนะนำและตรวจสอบการบันทึกการทำแผนและการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านพระหลวงของเจ้าหน้าที่กองทุนและแกนนำ

                                                                     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                      

                                                                     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                      

                                                                     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                      

                                                                     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                      

                                                                     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                      

                                                                     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                      

                                                                     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                     7 สิงหาคม 2561
                                                                     รายงานจากพื้นที่
                                                                     โพสท์โดยชื่อพี่เลี้ยงแพร่4ชื่อพี่เลี้ยงแพร่4เมื่อ 30 กันยายน 2561 18:43:35
                                                                     แก้ไขโดย ชื่อพี่เลี้ยงแพร่4 เมื่อ 30 กันยายน 2561 18:45:30 น.

                                                                     ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคเหนือ »

                                                                     ชื่อกิจกรรม : แนะนำการจัดทำแผนและบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.บ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

                                                                     • photo

                                                                      กิจกรรมหลัก :

                                                                      คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                      วัตถุประสงค์

                                                                       

                                                                      กิจกรรมตามแผน

                                                                      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                       

                                                                      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                       

                                                                      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                       

                                                                      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                      แนะนำแนวทางบันทึกการจัดทำแผนและบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.บ้านกวาง แก่เจ้าหน้าที่และแกนนำ

                                                                      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                       

                                                                      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                       

                                                                      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                       

                                                                      ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                       

                                                                      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                       

                                                                      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                       

                                                                      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                      23 สิงหาคม 2561
                                                                      รายงานจากพื้นที่
                                                                      โพสท์โดยชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่9ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่9เมื่อ 30 กันยายน 2561 14:35:04
                                                                      แก้ไขโดย ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่9 เมื่อ 30 กันยายน 2561 14:48:49 น.

                                                                      ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคเหนือ »

                                                                      ชื่อกิจกรรม : สนับสนุนทีมพี่เลี้ยงติดตามและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบล พื้นที่ตำบลอุโมงค์ ครั้งที่ 1

                                                                      • photo

                                                                       กิจกรรมหลัก :

                                                                       คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                       วัตถุประสงค์

                                                                        

                                                                       กิจกรรมตามแผน

                                                                       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                        

                                                                       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                        

                                                                       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                        

                                                                       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                       นัดหมาย แนะนำการลงบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมให้ครบถ้วนตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติ

                                                                       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                        

                                                                       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                        

                                                                       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                        

                                                                       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                        

                                                                       ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                        

                                                                       คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                        

                                                                       ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                       20 สิงหาคม 2561
                                                                       รายงานจากพื้นที่
                                                                       โพสท์โดยชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่9ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่9เมื่อ 30 กันยายน 2561 14:47:12
                                                                       แก้ไขโดย ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่9 เมื่อ 30 กันยายน 2561 14:48:26 น.

                                                                       ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคเหนือ »

                                                                       ชื่อกิจกรรม : สนับสนุนทีมพี่เลี้ยงติดตามและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบล พื้นที่ตำบลเหมืองง่า ครั้ง1

                                                                       กิจกรรมหลัก :

                                                                       คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                       วัตถุประสงค์

                                                                        

                                                                       กิจกรรมตามแผน

                                                                       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                        

                                                                       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                        

                                                                       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                        

                                                                       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                       นัดหมายพื้นที่ ติดตามการลงบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมให้ครบตามแผนงานโครงการที่ได้รับการอนุมัติ

                                                                       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                        

                                                                       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                        

                                                                       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                        

                                                                       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                        

                                                                       ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                        

                                                                       คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                        

                                                                       ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                       5 กันยายน 2561
                                                                       รายงานจากพื้นที่
                                                                       โพสท์โดยสูงเม่น1สูงเม่น1เมื่อ 30 กันยายน 2561 12:57:01
                                                                       แก้ไขโดย สูงเม่น1 เมื่อ 30 กันยายน 2561 13:11:15 น.

                                                                       ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคเหนือ »

                                                                       ชื่อกิจกรรม : ติดตามการบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

                                                                       กิจกรรมหลัก :

                                                                       คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                       วัตถุประสงค์

                                                                        

                                                                       กิจกรรมตามแผน

                                                                       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                        

                                                                       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                        

                                                                       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                        

                                                                       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                       แนะนำ สาธิต และตรวจสอบการลงบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงแก่เจ้าหน้าที่และแกนนำ

                                                                       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                        

                                                                       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                        

                                                                       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                        

                                                                       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                        

                                                                       ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                        

                                                                       คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                        

                                                                       ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                       8 สิงหาคม 2561
                                                                       รายงานจากพื้นที่
                                                                       โพสท์โดยชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่5ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่5เมื่อ 27 กันยายน 2561 22:09:16
                                                                       แก้ไขโดย ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่5 เมื่อ 29 กันยายน 2561 21:27:50 น.

                                                                       ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคเหนือ »

                                                                       ชื่อกิจกรรม : ประชุมพัฒนาการดำเนินงานของทีม พี่เลี้ยงระดับจังหวัด ครั้งที่ 1

                                                                       • photo

                                                                        กิจกรรมหลัก :

                                                                        คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                        วัตถุประสงค์

                                                                         

                                                                        กิจกรรมตามแผน

                                                                        จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                         

                                                                        รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                         

                                                                        กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                        จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                         

                                                                        รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                        เตรียมเนื้อหาการประชุม นัดหมายวันเวลาสถานที่ และประชุมทีมทำความเข้าใจถึงเนื้อหาและรายละเอียดการลงบันทึกข้อมูล การติดตามหนุนเสริมพื้นที่ที่รับผิดชอบคนละ 2 กองทุน รวมทั้งรายละเอียดค่าใช้จ่าย

                                                                        ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                         

                                                                        ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                         

                                                                        ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                         

                                                                        ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                         

                                                                        ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                         

                                                                        คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                         

                                                                        ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                        23 สิงหาคม 2561
                                                                        รายงานจากพื้นที่
                                                                        โพสท์โดยชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่5ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่5เมื่อ 27 กันยายน 2561 22:15:07
                                                                        แก้ไขโดย ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่5 เมื่อ 29 กันยายน 2561 21:27:18 น.

                                                                        ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคเหนือ »

                                                                        ชื่อกิจกรรม : สนับสนุนทีมพี่เลี้ยงติดตามและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบล พื้นที่ตำบลป่าสัก ครั้งที่ 1

                                                                        • photo

                                                                         กิจกรรมหลัก :

                                                                         คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                         วัตถุประสงค์

                                                                          

                                                                         กิจกรรมตามแผน

                                                                         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                          

                                                                         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                          

                                                                         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                          

                                                                         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                         นัดหมายพื้นที่และลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการลงบันทึกข้อมูล รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การลงบันทึกข้อมูลและการจัดทำโครงการของกองทุนสุขภาพตำบล พบว่าอยู่ในระหว่างบันทึกโครงการลงในโปรแกรมแต่ยังไม่ครบถ้วน

                                                                         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                          

                                                                         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                          

                                                                         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                          

                                                                         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                          

                                                                         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                          

                                                                         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                          

                                                                         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                         3 กันยายน 2561
                                                                         รายงานจากพื้นที่
                                                                         โพสท์โดยชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่5ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่5เมื่อ 27 กันยายน 2561 22:18:52
                                                                         แก้ไขโดย ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่5 เมื่อ 29 กันยายน 2561 21:26:52 น.

                                                                         ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคเหนือ »

                                                                         ชื่อกิจกรรม : สนับสนุนทีมพี่เลี้ยงติดตามและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบล พื้นที่ตำบลบ้านแป้นครั้งที่ 1

                                                                         • photo

                                                                          กิจกรรมหลัก :

                                                                          คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                          วัตถุประสงค์

                                                                           

                                                                          กิจกรรมตามแผน

                                                                          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                           

                                                                          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                           

                                                                          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                           

                                                                          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                          นัดหมายพื้นที่ ลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริมการลงบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พบว่ากำลังบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม แต่ยังไม่ครบถ้วน

                                                                          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                           

                                                                          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                           

                                                                          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                           

                                                                          ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                           

                                                                          ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                           

                                                                          คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                           

                                                                          ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                          17 กันยายน 2561
                                                                          รายงานจากพื้นที่
                                                                          โพสท์โดยชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่5ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่5เมื่อ 27 กันยายน 2561 22:25:22
                                                                          แก้ไขโดย ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่5 เมื่อ 29 กันยายน 2561 21:26:13 น.

                                                                          ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคเหนือ »

                                                                          ชื่อกิจกรรม : ประชุมพัฒนาการดำเนินงานของทีม พี่เลี้ยงระดับจังหวัด ครั้งที่ 2

                                                                          • photo

                                                                           กิจกรรมหลัก :

                                                                           คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                           วัตถุประสงค์

                                                                            

                                                                           กิจกรรมตามแผน

                                                                           จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                            

                                                                           รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                            

                                                                           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                            

                                                                           รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                           นัดหมายทีมพี่เลี้ยงเพื่อติดตามความก้าวหน้า การทำความเข้าใจการลงบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมของพื้นที่ที่ทีมพี่เลี้ยงรับผิดชอบ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

                                                                           ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                            

                                                                           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                            

                                                                           ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                            

                                                                           ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                            

                                                                           ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                            

                                                                           คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                            

                                                                           ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.