วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
31 สิงหาคม 2561
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกลุ่มอบรมจริยธรรมกลุ่มอบรมจริยธรรมเมื่อ 18 สิงหาคม 2561 13:50:45
แก้ไขโดย กลุ่มอบรมจริยธรรม เมื่อ 18 สิงหาคม 2561 14:28:59 น.

ชื่อโครงการ : อบรมจริยธรรมสันติสุขในหมู่บ้าน »

ชื่อกิจกรรม : สรุปและประเมินโครงการ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (90)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการกลุ่มและคณะทำงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะกรรมการกลุ่มและคณะทำงานประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการ รวบรวมเอกสารประกอบของการดำเนินโครงการ ส่งให้ ศอ.บต.

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต 1.ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ ผลลัพธ์ 1.คณะกรรมการกลุ่มได้ร่วมหาหรือเพื่่อสรุปผลการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม และประเมินผลการดำเนินว่าได้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
7 กันยายน 2560
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกลุ่มอบรมจริยธรรมกลุ่มอบรมจริยธรรมเมื่อ 18 สิงหาคม 2561 12:14:09
แก้ไขโดย กลุ่มอบรมจริยธรรม เมื่อ 18 สิงหาคม 2561 13:57:52 น.

ชื่อโครงการ : อบรมจริยธรรมสันติสุขในหมู่บ้าน »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมและวางแผนโครงการ

 • photo

  กิจกรรมหลัก :

  คุณภาพกิจกรรม : (80)
  วัตถุประสงค์

   

  กิจกรรมตามแผน

  จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

   

  รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

   

  กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

  จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

  คณะกรรมการกลุ่มจริยธรรม จำนวน 10 คน

  รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

  ประชุมคณะกรรมการ คณะทำงานเพื่่อวางแผน การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน สถานที่ ช่วงเวลา ของการทำกิจกรรม

  ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

   

  ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

  ผลผลิต 1.วางแผนการดำเนินงาน 2.การประชาสัมพันธ์ 3.กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 4.กำหนดสถานที่จัดอบรม 5.กำหนดวันและเวลาจัดอบรม 6.สรรหาวิทยากร ผลลัพธ์ 1.การดำเนินกิจกรรมมีการวางแผนการดำเนินงานโดยคณะกรรมการแต่ละคนระดมความคิดเห็นต่างๆเพื่อให้การดำเนินงานเป้นไปตามวัตถุประสงค์ 2.การประชาสัมพันธ์ ทางคณะกรรมการ คณะทำงานมีการแบ่งงาน พื้นที่รับผิดชอบเพื่อประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมของโครงการให้สมาชิกกลุ่มและประชาชนในพื้นที่ทราบ เพื่อเข้าร่วมอบรม 3.การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายหลักๆ คือ สมาชิกกลุ่มจริยธรรม และประชาชนทั่วไปในพื้นที่และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง 4.การกำหนดสถานที่ ได้กำหนดสถานที่จัออบรมที่ศูนย์กลางด้านศาสนา ซึ่งก็คือที่มัสยิดในชุมชน 5.กำหนดวันและะเวลาอบรม ซึ่งได้กำหนดเป็นทุกๆวันศุกร์ของแต่ละเดือน เวลา 09:00 น. ถึง 11:00 น. เพราะประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่จะว่าง หยุดงานในวันศุกร์ ถึงเลือกวันศุกร์เป็นวันอบรม 6.การสรรหาวิทยากร ทางคณะกรรมการกลุ่มได้เลือกวิทยากรในพื้นที่ โดยเลือกวิทยากรมา 3 คน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ในหลักศาสนาดีเยี่ยม มาเป็นวิทยากร

  ปัญหา/แนวทางแก้ไข

   

  ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

   

  ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

   

  คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

   

  ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
  3 ธันวาคม 2560
  รายงานจากพื้นที่
  โพสท์โดยกลุ่มอบรมจริยธรรมกลุ่มอบรมจริยธรรมเมื่อ 18 สิงหาคม 2561 13:11:05
  แก้ไขโดย กลุ่มอบรมจริยธรรม เมื่อ 18 สิงหาคม 2561 13:45:12 น.

  ชื่อโครงการ : อบรมจริยธรรมสันติสุขในหมู่บ้าน »

  ชื่อกิจกรรม : ประชาสัมพันธ์โครงการ

  • photo
   • photo

    กิจกรรมหลัก :

    คุณภาพกิจกรรม : (90)
    วัตถุประสงค์

     

    กิจกรรมตามแผน

    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

     

    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

     

    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

    คณะกรรมการกลุ่มจริยธรรม คณะทำงาน

    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

    คณะกรรมการจริยธรรม และคณะทำงาน ติดป้ายประกาศและเดินสายประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มสมาชิกกลุ่มและประชนในพื้นที่ ที่สนใจรับการอบรม

    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

     

    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

    ผลผลิต 1.ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม
    ผลลัพธ์ 1. ประชาชนรับรู้ การจัดอบรมจริยธรรมอย่างทั่วถึง

    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

     

    ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

     

    ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

     

    คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

     

    ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
    22 ตุลาคม 2560
    รายงานจากพื้นที่
    โพสท์โดยสถาบันครอบครัวสุข ศานติสถาบันครอบครัวสุข ศานติเมื่อ 18 กรกฎาคม 2561 09:13:29
    แก้ไขโดย สถาบันครอบครัวสุข ศานติ เมื่อ 18 สิงหาคม 2561 10:52:14 น.

    ชื่อโครงการ : การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีด้วยกระบวนการซูรอ »

    ชื่อกิจกรรม : ค่ายอบรม"เปลี่ยนความขัดแย้งสู่ความเมตตาและให้อภัยต่อกัน

    • photo บรรยายพิเศษ
      บรรยายพิเศษ
     • photo ต้อนรับ ผู้เข้าร่วมการอบรม
       ต้อนรับ ผู้เข้าร่วมการอบรม"ค่ายเปลี่ยนความขัดแย้ง สู่ความเมตตาและอภัยต่อกัน โดย นายจิรวัฒน์ อาแว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกูเล็ง
      • photo นายอับดุลอาซิซ เจ๊ะเตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยี่งอมาพบปะ
        นายอับดุลอาซิซ เจ๊ะเตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยี่งอมาพบปะ
       • photo คุยกันสบายๆนอกรอบ
         คุยกันสบายๆนอกรอบ
        • photo จุดสร้างความเมตตา
          จุดสร้างความเมตตา
         • photo คุยกันสบายๆตามวิถึช่าวบ้าน
           คุยกันสบายๆตามวิถึช่าวบ้าน
          • photo มาพบปะแลกเปลี่ยนกับโต๊ะอีหม่ามมัสยิดตาอาวุนบางปู
            มาพบปะแลกเปลี่ยนกับโต๊ะอีหม่ามมัสยิดตาอาวุนบางปู
           • photo ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งใจฟัง
             ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งใจฟัง
            • photo พูดคยประเด็นการปฏิบัติตนอย่างไรเมือเผชิญความขัดแย้ง”
              พูดคยประเด็นการปฏิบัติตนอย่างไรเมือเผชิญความขัดแย้ง”
             • photo เก็บภาพที่ระลึกกับโต๊ะอีหม่าม
               เก็บภาพที่ระลึกกับโต๊ะอีหม่าม

              กิจกรรมหลัก :

              คุณภาพกิจกรรม : (90)
              วัตถุประสงค์

               

              กิจกรรมตามแผน

              จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

               

              รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

               

              กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

              จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 166 คน

              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

              • คณะทำงานสถาบันครอบครัวสุข ศานติ
              • ผู้ประสานงานเขตชุมชนกาปงนิบง บ้านกูเล็ง หมู่ที่ 2 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
              • ครอบครัวเยาวชนกลุ่มเสี่ยงกับความขัดแย้ง
              • ครอบครัวเจ๊ะฆูตาดีกา
              • ครอบครัวนักการเมืองท้องถิ่น
              • ครอบครัวผู้ขัดแย้ง
              • สมาชิกครอบครัวสุข ศานติ

              รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

              • ประชุมคณะทำงานและผู้ประสานงานเพื่อวางแผนงานและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
              • ประสานกับคณะทำงานและผู้ประสานงานในพื้นที่ชุมชนในเขตอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
              • ประสานกับผู้นำในพื้นที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนด้านฝ่ายปกครอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยี่งอตัวแทนฝ่ายท้องถิ่น โต๊ะอีหม่ามประจำมัสยิด ฝ่ายศาสนา คณะเจ็ะฆูตาดีกาผู้สอนอิสลามศึกษาประจำมัสยิดและครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย
              • ดำเนินการพูดคุยตามประเด็นหัวข้อที่ได้กำหนดเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้วางไว้
              • ได้พูดคุยให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสันติสุข
              • ได้พูดคุยในการจัดการความขัดแย้งด้วยวิถีชุมชน
              • ได้พูดคุยแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
              • ได้สร้างสภาวะแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อกระบวนการพูดคุยสันติสุขภายใต้บริบทความสัมพันธ์แบบเครือญาติ และเป็นมิตร
              • ได้นำหลักการกระบวนการซูรอในการสร้างสันติสุขในสังคมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
              • ผู้เข้าร่วมกิจได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ตามที่ได้พูดคุย
              • ได้นำแสนอวิธีการจัดการความขัดแย้งในรูปแบบการรับมือกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้น วันอาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม 2560 4.15 น. – 4.45 น. ตื่นนอน/กิจวัตรส่วนตัว/ละหมาดตาฮยุต/ละหมาดวิตร 4.45 น. – 5.45 น. ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดศุบฮฺ / ฝึกอ่านอัลกุรอานตามกลุ่ม/อ่านบทขอพรยามเช้า) 5.45 น. – 7.30 น. กิจกรรมนันทนาการ/ออกกำลังกาย/อาบน้ำ/กิจวัตรส่วนตัว 7.30 น.– 8.30 น. รับประทานอาหารเช้า 8.30 น. – 10.30 น. บรรยายในหัวข้อ “พลังธรรม พลังครอบครัวนำสังคมสู่สันติสข” 10.30 น – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่มและจัดเตรียมสัมภาระส่วนตัว 11.00 น. - 12.00 น. ออกเดินทางไปมัสยิดตาอาวุน บ้านปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
               12.00 น. – 13.30 น. พักรับประทานอาหาร/ปฏิบัติศาสนกิจ 13.30 น. – 15.30 น. บรรยายในหัวข้อ “ปฏิบัติตนอย่างไรเมือเผชิญความขัดแย้ง”โดยโต๊ะอีหม่ามมัสยิดตาอาวุน 15.30 น. – 16.30 น. ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอัศริ / บทขอพรยามเย็น 16.30 น. – 18.00 น. ออกเดินทางไปพักแรมที่หาดำบลแหลมโพธ์ อ.ยะหริ่ง / กิจวัตรส่วนตัว / อาบน้ำ 18.00 น. – 19.30 น. ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดมัฆริบ / รับประทานอาหารค่ำ 19.30 น. – 20.00 น. ละหมาดอิซาอฺ 20.00 น.– 21.30 น กิจกรรมฐานความรู้ ฐานที่ 1 ตะอารุฟ รู้จักซึ่งกันและกัน ฐานที่ 2 อัตตะอาลุฟ สร้างความคุ้นเคยสนิทสนมซึ่งกันและกัน ฐานที่ 3 อัตตะฟาฮุม สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน ฐานที่ 4 อัรริอายะฮ การเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกัน ฐานที่ 5 อัตตะอาวุน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 21.30 น.– 4.15 น พักผ่อน / นอน
              ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

               

              ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
              • ได้พูดคุยประเด็นปัญหาความไม่สงบ ความขัดแย้งกับกลุ่มคนที่ก่อเหตุการณ์ที่มีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น ได้นำไปสู่ความขัดแย้งทางสังคมในหลากหลายด้านที่จะต้องวางรากฐานของการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีในสังคม
              • ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ
              • ได้เรียนรู้ในการจัดการความขัดแย้งด้วยวิถีชุมชน ภายใต้บริบทความสัมพันธ์แบบเครือญาติ และเป็นมิตร
              • ได้แสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
              • ได้สร้างสภาวะแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อกระบวนการพูดคุยสันติสุขภายใต้บริบทความสัมพันธ์แบบเครือญาติ และเป็นมิตร
              • ได้นำหลักการกระบวนการซูรอในการสร้างสันติสุขในสังคมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
              • ผู้เข้าร่วมกิจได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ตามที่ได้พูดคุย
              • ได้นำแสนอวิธีการจัดการความขัดแย้งในรูปแบบการรับมือกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นสามารถสรุปสาระสำคัญดังนี้ ๑.แบบร่วมมือร่วมใจ เป็นการแก้ไขความขัดแย้งที่ต้องให้มีการร่วมมือร่วมใจของกลุ่มคนที่เห็นไม่ตรงกัน โดยให้ทั้งสองฝ่ายได้สื่อสารถึงปัญหาและความต้องการของตน โดยจะรักษาผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย ซึ่งมักจะใช้เมื่อทั้งสองฝ่ายมีความเกี่ยวข้องกันอย่างมาก และพร้อมที่จะให้ความเชื่อใจและกัน
               ๒.แบบเอื้ออำนวย เป็นเทคนิคที่มักจะใช้เมื่อมีปัญหาความขัดแย้งในสถานการณ์ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถเกิดความพึงพอใจได้ทั้งสองฝ่ายหรือเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งที่มีความรู้สึกรุนแรงในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกเฉยๆ หรือในสถานการณ์ของการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค้นพบว่าตนเองเป็นฝ่ายผิดในประเด็นที่ขัดแย้งกัน หรือเมื่อต่อสู้กันไปจนถึงที่สุด เมื่อไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเอาชนะกันได้เลยโดยไม่เน้นการรักษาผลประโยชน์แต่จะให้ความร่วมมือ ๓.แบบประนีประนอม เป็นการพบกันครึ่งทางระหว่างความต้องการทั้งสองฝ่าย มักจะใช้เมื่อไม่สามารถร่วมมือกัน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายได้ ดังนั้นจึงต้องจัดการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้แก่ การเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรองแบบสันติวิธีและสุนทรียสนทนา ซึ่งสามารถนำไปสู่การแก้ไข
              ปัญหา/แนวทางแก้ไข

               

              ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

               

              ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

               

              คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

               

              ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
              24 พฤศจิกายน 2560
              รายงานจากพื้นที่
              โพสท์โดยสถาบันครอบครัวสุข ศานติสถาบันครอบครัวสุข ศานติเมื่อ 18 กรกฎาคม 2561 20:25:06
              แก้ไขโดย สถาบันครอบครัวสุข ศานติ เมื่อ 18 สิงหาคม 2561 10:44:35 น.

              ชื่อโครงการ : การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีด้วยกระบวนการซูรอ »

              ชื่อกิจกรรม : เวทีพูดคุยระดมความคิดเห็นหาทางออกจากความขัดแย้งกับสัปบุรุษมัสยิดอีเดาะหมู่ที่ 4

              • photo ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์กิจกรรม
                ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์กิจกรรม
               • photo เปิดประเด็นการพูดคุยแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง
                 เปิดประเด็นการพูดคุยแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง
                • photo แลกเปลี่ยนการนำเสนอความคิดเห็นตามวิถีชุมชน
                  แลกเปลี่ยนการนำเสนอความคิดเห็นตามวิถีชุมชน
                 • photo ผู้ใหญ่บ้านได้แนะนำแนวทางออกจากความขัดแย้ง
                   ผู้ใหญ่บ้านได้แนะนำแนวทางออกจากความขัดแย้ง
                  • photo นายก อบต.ยี่งอพร้อมคณะมาร่วมกิจกรรม
                    นายก อบต.ยี่งอพร้อมคณะมาร่วมกิจกรรม
                   • photo โต๊ะอีหม่ามประจำมัสยิดอีเดาะร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางออกจากความขัดแย้ง
                     โต๊ะอีหม่ามประจำมัสยิดอีเดาะร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางออกจากความขัดแย้ง
                    • photo ร่วมรับประทานอาหารตามวิถีชุมชน
                      ร่วมรับประทานอาหารตามวิถีชุมชน
                     • photo กลุ่มแม่บ้านพร้อมใจทำงานเพื่อชุมชนสันติ
                       กลุ่มแม่บ้านพร้อมใจทำงานเพื่อชุมชนสันติ
                      • photo คนมาเยอะแค่ใหนก็เต็มใจบริการอาหารเพื่อชุมชนสันติ
                        คนมาเยอะแค่ใหนก็เต็มใจบริการอาหารเพื่อชุมชนสันติ
                       • photo กินไปคุยไปสร้างสัมพันธ์รักสามัคคี
                         กินไปคุยไปสร้างสัมพันธ์รักสามัคคี
                        • photo กินไปคุยไปสร้างสัมพันธ์ ชุมชนเราน่าอยู่
                          กินไปคุยไปสร้างสัมพันธ์ ชุมชนเราน่าอยู่

                         กิจกรรมหลัก :

                         คุณภาพกิจกรรม : (70)
                         วัตถุประสงค์

                          

                         กิจกรรมตามแผน

                         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                          

                         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                          

                         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 80 คน

                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                         • อีหม่าม คอเต็บ บีลาล และสัปบุรุษมัสยิดอีเดาะห์ หมู่ที่ 4 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
                         • คณะทำงานสถาบันครอบครัวสุข ศานติ
                         • ผู้ประสานงานเขตชุมชนกาปงนิบง บ้านกูเล็ง หมู่ที่ 2 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
                         • ครอบครัวเยาวชนกลุ่มเสี่ยงกับความขัดแย้ง
                         • ครอบครัวเจ๊ะฆูตาดีกา
                         • ครอบครัวนักการเมืองท้องถิ่น
                         • ครอบครัวผู้ขัดแย้ง
                         • สมาชิกครอบครัวสุข ศานติ

                         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                         • ประชุมคณะทำงานและผู้ประสานงานเพื่อวางแผนงานและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
                         • ประสานกับคณะทำงานและผู้ประสานงานในพื้นที่ชุมชนหมู่่ที่ 4 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
                         • ประสานกับผู้นำในพื้นที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนด้านฝ่ายปกครอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยี่งอตัวแทนฝ่ายท้องถิ่น โต๊ะอีหม่ามประจำมัสยิด ฝ่ายศาสนา คณะเจ็ะฆูตาดีกาผู้สอนอิสลามศึกษาประจำมัสยิดและครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย
                         • ดำเนินการพูดคุยตามประเด็นหัวข้อที่ได้กำหนดเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้วางไว้
                         • ได้พูดคุยให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสันติสุข
                         • ได้พูดคุยในการจัดการความขัดแย้งด้วยวิถีชุมชน
                         • ได้พูดคุยแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
                         • ได้สร้างสภาวะแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อกระบวนการพูดคุยสันติสุขภายใต้บริบทความสัมพันธ์แบบเครือญาติ และเป็นมิตร
                         • ได้นำหลักการกระบวนการซูรอในการสร้างสันติสุขในสังคมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
                         • ผู้เข้าร่วมกิจได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ตามที่ได้พูดคุย
                         • ได้นำแสนอวิธีการจัดการความขัดแย้งในรูปแบบการรับมือกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
                         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                          

                         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                         • คณะทำงานและผู้ประสานงานได้พบปะพูดคุยกับกำนัน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา
                         • ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สุข ศานติศึกษา
                         • ได้พูดคุยประเด็นปัญหาความไม่สงบ ความขัดแย้งกับกลุ่มคนที่ก่อเหตุการณ์ที่มีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น ได้นำไปสู่ความขัดแย้งทางสังคมในหลากหลายด้านที่จะต้องวางรากฐานของการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีในสังคม
                         • ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ
                         • ได้เรียนรู้ในการจัดการความขัดแย้งด้วยวิถีชุมชน ภายใต้บริบทความสัมพันธ์แบบเครือญาติ และเป็นมิตร
                         • ได้แสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม -  ได้สร้างสภาวะแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อกระบวนการพูดคุยสันติสุขภายใต้บริบทความสัมพันธ์แบบเครือญาติ และเป็นมิตร -  ได้นำหลักการกระบวนการซูรอในการสร้างสันติสุขในสังคมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
                         • ผู้เข้าร่วมกิจได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ตามที่ได้พูดคุย
                         • ได้นำแสนอวิธีการจัดการความขัดแย้งในรูปแบบการรับมือกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นสามารถสรุปสาระสำคัญดังนี้ ๑.แบบร่วมมือร่วมใจ เป็นการแก้ไขความขัดแย้งที่ต้องให้มีการร่วมมือร่วมใจของกลุ่มคนที่เห็นไม่ตรงกัน โดยให้ทั้งสองฝ่ายได้สื่อสารถึงปัญหาและความต้องการของตน โดยจะรักษาผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย ซึ่งมักจะใช้เมื่อทั้งสองฝ่ายมีความเกี่ยวข้องกันอย่างมาก และพร้อมที่จะให้ความเชื่อใจและกัน
                          ๒.แบบเอื้ออำนวย เป็นเทคนิคที่มักจะใช้เมื่อมีปัญหาความขัดแย้งในสถานการณ์ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถเกิดความพึงพอใจได้ทั้งสองฝ่ายหรือเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งที่มีความรู้สึกรุนแรงในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกเฉยๆ หรือในสถานการณ์ของการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค้นพบว่าตนเองเป็นฝ่ายผิดในประเด็นที่ขัดแย้งกัน หรือเมื่อต่อสู้กันไปจนถึงที่สุด เมื่อไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเอาชนะกันได้เลยโดยไม่เน้นการรักษาผลประโยชน์แต่จะให้ความร่วมมือ ๓.แบบประนีประนอม เป็นการพบกันครึ่งทางระหว่างความต้องการทั้งสองฝ่าย มักจะใช้เมื่อไม่สามารถร่วมมือกัน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายได้ ดังนั้นจึงต้องจัดการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้แก่ การเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรองแบบสันติวิธีและสุนทรียสนทนา ซึ่งสามารถนำไปสู่การแก้ไข
                         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                          

                         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                          

                         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                          

                         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                          

                         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                         31 ธันวาคม 2560
                         รายงานจากพื้นที่
                         โพสท์โดยสถาบันครอบครัวสุข ศานติสถาบันครอบครัวสุข ศานติเมื่อ 19 กรกฎาคม 2561 07:37:00
                         แก้ไขโดย สถาบันครอบครัวสุข ศานติ เมื่อ 18 สิงหาคม 2561 10:42:22 น.

                         ชื่อโครงการ : การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีด้วยกระบวนการซูรอ »

                         ชื่อกิจกรรม : ปิดโครงการ "เสวนาถอดบทเรียนการจัดการความขัดแย้ง

                         • photo ประธานชี้แจงวัตถุประสงค์กิจกรรมถอดบทเรีย
                           ประธานชี้แจงวัตถุประสงค์กิจกรรมถอดบทเรีย
                          • photo ทีมงานจัดกระบวนการถอดบทเรียน
                            ทีมงานจัดกระบวนการถอดบทเรียน
                           • photo คณะทำงานและผู้ประสานงาน
                             คณะทำงานและผู้ประสานงาน
                            • photo คณะวิทยากรร่วมถอดบทเรียนการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีด้วยกระบวนการซูรอ
                              คณะวิทยากรร่วมถอดบทเรียนการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีด้วยกระบวนการซูรอ
                             • photo ดร.อิบรอเฮ็ม อับดุลเลาะ ได้นำเสนอความขัดแย้งในอดีต
                               ดร.อิบรอเฮ็ม อับดุลเลาะ ได้นำเสนอความขัดแย้งในอดีต
                              • photo ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากันเต็มห้อง
                                ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากันเต็มห้อง
                               • photo ผู้เข้าร่วมถอดบทเรียนฯ
                                 ผู้เข้าร่วมถอดบทเรียนฯ
                                • photo ผู้เข้าร่วมถอดบทเรียนฯ
                                  ผู้เข้าร่วมถอดบทเรียนฯ
                                 • photo ผู้เข้าร่วมถอดบทเรียนฯ
                                   ผู้เข้าร่วมถอดบทเรียนฯ
                                  • photo ผู้เข้าร่วมถอดบทเรียนฯ
                                    ผู้เข้าร่วมถอดบทเรียนฯ
                                   • photo คณะทำงานเต็มใจดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรม
                                     คณะทำงานเต็มใจดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรม
                                    • photo ท่านผู้ใหญ่บ้านสัญญา อาบูบากาเข้าร่วมถอดบทเรียนฯ
                                      ท่านผู้ใหญ่บ้านสัญญา อาบูบากาเข้าร่วมถอดบทเรียนฯ
                                     • photo มุมบริการกาแฟและอาหารว่าง
                                       มุมบริการกาแฟและอาหารว่าง
                                      • photo ขอถ่ายรูปกับคณะทำงานฯ
                                        ขอถ่ายรูปกับคณะทำงานฯ

                                       กิจกรรมหลัก :

                                       คุณภาพกิจกรรม : (90)
                                       วัตถุประสงค์

                                        

                                       กิจกรรมตามแผน

                                       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                        

                                       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                        

                                       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 258 คน

                                       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                       • คณะทำงานสถาบันครอบครัวสุข ศานติ
                                       • ผู้ประสานงานเขตชุมชนแต่ละหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
                                       • ครอบครัวเยาวชนกลุ่มเสี่ยงกับความขัดแย้ง
                                       • ครอบครัวเจ๊ะฆูตาดีกา
                                       • ครอบครัวนักการเมืองท้องถิ่น
                                       • ครอบครัวผู้ขัดแย้ง
                                       • สมาชิกครอบครัวสุข ศานติ

                                       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                       • เลขาประสานกับคณะทำงานและผู้ประสานงานแต่ละหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
                                       • ได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
                                       • คณะวิทยากรที่ได้ร่วมถอดบทเรียนการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีด้วยกระบวนการซูรอดังนี้ 1.ดร.ยูโชะ ตาเละ ผอ.สถาบันอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 2. ดร.อิบรอเฮ็ม อับดุลเลาะห์จากมหาวิทยานราธิวาสราชนครินทร์ 3. โต๊ะอีหม่ามฮาซํน เจะสนิประธานชมรมมัสยิดตำบลยี่งอ
                                       • แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                                       • แจ้งกลุ่มเป้าหมาย
                                       • ดำเนินตามแผนที่กำหนด
                                       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                        

                                       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                       • คณะทำงานและผู้ประสานงานได้พบปะพูดคุยกับนายรังสฤษฎ์ ราชมุกดา นายกเทศมนตรีตำบลยี่งอ
                                       • ได้ถอดบทเรียนประเด็นปัญหาความไม่สงบ ความขัดแย้งกับกลุ่มคนที่ก่อเหตุการณ์ ได้นำไปสู่ความขัดแย้งทางสังคมที่จะต้องแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีในสังคม
                                       • ได้เสวนาถอดบทเรียนการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีด้วยกระบวนการซูรอ
                                       • ได้เรียนรู้ในการจัดการความขัดแย้งด้วยวิถีชุมชน ภายใต้บริบทความสัมพันธ์แบบเครือญาติ และเป็นมิตร
                                       • ได้แสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
                                       • ได้สร้างสภาวะแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อกระบวนการพูดคุยสันติสุขภายใต้บริบทความสัมพันธ์แบบเครือญาติ และเป็นมิตร
                                       • ได้นำหลักการกระบวนการซูรอในการสร้างสันติสุขในสังคมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
                                       • ผู้เข้าร่วมกิจได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ตามที่ได้พูดคุย
                                       • ได้นำแสนอวิธีการจัดการความขัดแย้งในรูปแบบการรับมือกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นสามารถสรุปสาระสำคัญดังนี้ 1.แบบร่วมมือร่วมใจ เป็นการแก้ไขความขัดแย้งที่ต้องให้มีการร่วมมือร่วมใจของกลุ่มคนที่เห็นไม่ตรงกัน โดยให้ทั้งสองฝ่ายได้สื่อสารถึงปัญหาและความต้องการของตน โดยจะรักษาผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย ซึ่งมักจะใช้เมื่อทั้งสองฝ่ายมีความเกี่ยวข้องกันอย่างมาก และพร้อมที่จะให้ความเชื่อใจและกัน 2.แบบเอื้ออำนวย เป็นเทคนิคที่มักจะใช้เมื่อมีปัญหาความขัดแย้งในสถานการณ์ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถเกิดความพึงพอใจได้ทั้งสองฝ่ายหรือเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งที่มีความรู้สึกรุนแรงในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกเฉยๆ หรือในสถานการณ์ของการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค้นพบว่าตนเองเป็นฝ่ายผิดในประเด็นที่ขัดแย้งกัน หรือเมื่อต่อสู้กันไปจนถึงที่สุด เมื่อไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเอาชนะกันได้เลยโดยไม่เน้นการรักษาผลประโยชน์แต่จะให้ความร่วมมือ 3.แบบประนีประนอม เป็นการพบกันครึ่งทางระหว่างความต้องการทั้งสองฝ่าย มักจะใช้เมื่อไม่สามารถร่วมมือกัน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายได้ ดังนั้นจึงต้องจัดการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้แก่ การเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรองแบบสันติวิธีและสุนทรียสนทนา ซึ่งสามารถนำไปสู่การแก้ไข
                                       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                        

                                       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                        

                                       ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                        

                                       คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                        

                                       ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                       9 มกราคม 2561
                                       รายงานจากพื้นที่
                                       โพสท์โดยสถาบันครอบครัวสุข ศานติสถาบันครอบครัวสุข ศานติเมื่อ 9 สิงหาคม 2561 15:32:52
                                       แก้ไขโดย สถาบันครอบครัวสุข ศานติ เมื่อ 18 สิงหาคม 2561 10:38:00 น.

                                       ชื่อโครงการ : การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีด้วยกระบวนการซูรอ »

                                       ชื่อกิจกรรม : ประชุมร่วมกับเครือข่ายสายเชือกเดียวกัน

                                       • photo ประชุมวางแผนงาน
                                         ประชุมวางแผนงาน
                                        • photo ช่วยกันเสนอความคิดเห็น
                                          ช่วยกันเสนอความคิดเห็น
                                         • photo รอบคอบทุกขั้นตอนการทำงาน
                                           รอบคอบทุกขั้นตอนการทำงาน
                                          • photo แบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานตามความถนัด
                                            แบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานตามความถนัด

                                           กิจกรรมหลัก :

                                           คุณภาพกิจกรรม : (90)
                                           วัตถุประสงค์

                                            

                                           กิจกรรมตามแผน

                                           จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                            

                                           รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                            

                                           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 23 คน

                                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                           1. คณะทำงานสถาบันครอบครัวสุข ศานติ
                                           2. กลุ่มอามานะห์เพื่อการลงทุน
                                           3. ตัวแทนจากสายเชือกเดียวกัน

                                           รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                           ประสานกับประธานแต่ละกลุ่มให้รับทราบ นัดวัน เวลา สถานที่ประชุม

                                           ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                            

                                           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                           • ได้ประชุมกับเครือข่ายอาสาทำงานเพื่อสังคมสันติ
                                           • ได้ประชุมวางแผนแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
                                           ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                            

                                           ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                            

                                           ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                            

                                           คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                            

                                           ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                           27 มกราคม 2561
                                           รายงานจากพื้นที่
                                           โพสท์โดยสถาบันครอบครัวสุข ศานติสถาบันครอบครัวสุข ศานติเมื่อ 9 สิงหาคม 2561 15:39:05
                                           แก้ไขโดย สถาบันครอบครัวสุข ศานติ เมื่อ 18 สิงหาคม 2561 10:35:30 น.

                                           ชื่อโครงการ : การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีด้วยกระบวนการซูรอ »

                                           ชื่อกิจกรรม : สุข

                                           • photo บัตรสมทบทุนงานสุข
                                             บัตรสมทบทุนงานสุข
                                            • photo นายอำเภอเมืองมาเป็นประธานพิธีเปิดแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
                                              นายอำเภอเมืองมาเป็นประธานพิธีเปิดแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
                                             • photo กล่าวรายงานสายเชือกเดียวกัน
                                               กล่าวรายงานสายเชือกเดียวกัน
                                              • photo ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเต็มห้องประชุม
                                                ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเต็มห้องประชุม
                                               • photo คณะทำงานต้องทำงานหนักไม่มีที่นั่ง
                                                 คณะทำงานต้องทำงานหนักไม่มีที่นั่ง
                                                • photo ฟังด้วยความตั้งใจ
                                                  ฟังด้วยความตั้งใจ
                                                 • photo วิทยากรจากกรุงเทพมาร่วมด้วย
                                                   วิทยากรจากกรุงเทพมาร่วมด้วย
                                                  • photo สุข...ที่ได้มาร่วมกิจกรรม
                                                    สุข...ที่ได้มาร่วมกิจกรรม
                                                   • photo ห้องประชุมเต็มแล้วต้องเตรียมสถานทีสำรอง
                                                     ห้องประชุมเต็มแล้วต้องเตรียมสถานทีสำรอง
                                                    • photo บรรยากาศนอกห้องประชุม
                                                      บรรยากาศนอกห้องประชุม
                                                     • photo บรรยากาศนอกห้องประชุม
                                                       บรรยากาศนอกห้องประชุม
                                                      • photo อัดเต็มไม่มีทางเดินจะออกก็ลำบาก
                                                        อัดเต็มไม่มีทางเดินจะออกก็ลำบาก
                                                       • photo มาทุกเพศทุกวัยลูกเล็กก็มาร่วมด้วย
                                                         มาทุกเพศทุกวัยลูกเล็กก็มาร่วมด้วย
                                                        • photo สุข....เล็กๆที่เราได้จัดขึ้น
                                                          สุข....เล็กๆที่เราได้จัดขึ้น
                                                         • photo ส.ค.ส.ส่งความสุขให้กับทุกคน
                                                           ส.ค.ส.ส่งความสุขให้กับทุกคน
                                                          • photo สุข....ที่ได้ทำงานรวมกัน
                                                            สุข....ที่ได้ทำงานรวมกัน
                                                           • photo สุข..ที่ได้มาช่วยงาน
                                                             สุข..ที่ได้มาช่วยงาน
                                                            • photo สุข...ด้วยรอยยิ้ม
                                                              สุข...ด้วยรอยยิ้ม
                                                             • photo ยอดเงินบริจาคจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม
                                                               ยอดเงินบริจาคจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม
                                                              • photo สุข....ที่ได้แบ่งปัน
                                                                สุข....ที่ได้แบ่งปัน
                                                               • photo ณ จุดลงทะเบียน
                                                                 ณ จุดลงทะเบียน
                                                                • photo ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสุข ได้ความรู้
                                                                  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสุข ได้ความรู้
                                                                 • photo สุข..ที่เข้าใจกัน
                                                                   สุข..ที่เข้าใจกัน
                                                                  • photo สุข.. ที่ได้รู้จักกัน
                                                                    สุข.. ที่ได้รู้จักกัน

                                                                   กิจกรรมหลัก :

                                                                   คุณภาพกิจกรรม : (90)
                                                                   วัตถุประสงค์

                                                                    

                                                                   กิจกรรมตามแผน

                                                                   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                    

                                                                   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                    

                                                                   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1,000 คน

                                                                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                   สมาชิกครอบครัวสุข ศานติ สมาชิกสายเชือกเดียวกัน

                                                                   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                   • ประสานกับกลุ่มเป้าหมาย
                                                                   • ประชุมวางแผน แบ่งงานรับผิดชอบ
                                                                   • ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมกิจกรรม
                                                                   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                    

                                                                   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                                                   • ได้ดำเนินกิจกรรมงาน "สุข"
                                                                   • ได้พบปะกับหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่
                                                                   • ได้สานสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐกับประชาชน
                                                                   • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจตามประเด็นที่ได้นำเสนอ
                                                                   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                    

                                                                   ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                    

                                                                   ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                    

                                                                   คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                    

                                                                   ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                   30 ธันวาคม 2560
                                                                   รายงานจากพื้นที่
                                                                   โพสท์โดยกลุ่มอาชีพนิด้ากลุ่มอาชีพนิด้าเมื่อ 17 สิงหาคม 2561 23:49:29
                                                                   แก้ไขโดย กลุ่มอาชีพนิด้า เมื่อ 18 สิงหาคม 2561 00:06:34 น.

                                                                   ชื่อโครงการ : ส่งเสริมและฝึกอาชีพมะพร้าวคั่ว »

                                                                   ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

                                                                   กิจกรรมหลัก :

                                                                   คุณภาพกิจกรรม : (100)
                                                                   วัตถุประสงค์

                                                                    

                                                                   กิจกรรมตามแผน

                                                                   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                    

                                                                   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                    

                                                                   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

                                                                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                   องค์กรภาคประชาสังคมกลุ่มพัฒนาอาชีพนิด้า  จำนวน  10  คน

                                                                   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                   • ประสานทีมงาน
                                                                   • ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน
                                                                   • รวบรวมข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
                                                                   • จ้างพิมพ์เอกสาร  จัดทำรายงานเป็นเล่มเอกสาร
                                                                   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                    

                                                                   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                                                   • จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเป็นเล่มเอกสารเสร็จสมบูรณ์  จำนวน  4  เล่ม
                                                                   • จัดส่งให้  ศอ.บต.  จำนวน 3  เล่ม
                                                                   • เก็บฉบับจริงไว้กับกลุ่ม    จำนวน 1  เล่ม
                                                                   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                    

                                                                   ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                    

                                                                   ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                    

                                                                   คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                    

                                                                   ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                   10 ธันวาคม 2560
                                                                   รายงานจากพื้นที่
                                                                   โพสท์โดยกลุ่มอาชีพนิด้ากลุ่มอาชีพนิด้าเมื่อ 17 สิงหาคม 2561 18:34:12
                                                                   แก้ไขโดย กลุ่มอาชีพนิด้า เมื่อ 17 สิงหาคม 2561 22:21:38 น.

                                                                   ชื่อโครงการ : ส่งเสริมและฝึกอาชีพมะพร้าวคั่ว »

                                                                   ชื่อกิจกรรม : จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรม "ส่งเสริมสุขภาวะ ทำดีเพื่อพ่อ"

                                                                   กิจกรรมหลัก :

                                                                   คุณภาพกิจกรรม : (100)
                                                                   วัตถุประสงค์

                                                                    

                                                                   กิจกรรมตามแผน

                                                                   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                    

                                                                   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                    

                                                                   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

                                                                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                   องค์กรภาคประชาสังคมกลุ่มพัฒนาอาชีพนิด้า  จำนวน  10  คน

                                                                   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                   • เดินทางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทำดีเพื่อพ่อ 
                                                                   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                    

                                                                   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                   ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทำดีเพื่อพ่อ  ดังนี้     1. จัดซื้อวัสดุนวดฝ่าเท้า     2. จัดซ์็อวัสดุทำยาหม่องไพลสด     3. จัดซื้อวัสดุทำลูกประคบสมุนไพร


                                                                   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                    

                                                                   ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                    

                                                                   ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                    

                                                                   คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                    

                                                                   ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                   18 พฤศจิกายน 2560
                                                                   รายงานจากพื้นที่
                                                                   โพสท์โดยกลุ่มอาชีพนิด้ากลุ่มอาชีพนิด้าเมื่อ 17 สิงหาคม 2561 18:12:34
                                                                   แก้ไขโดย กลุ่มอาชีพนิด้า เมื่อ 17 สิงหาคม 2561 18:14:19 น.

                                                                   ชื่อโครงการ : ส่งเสริมและฝึกอาชีพมะพร้าวคั่ว »

                                                                   ชื่อกิจกรรม : อบรมเรื่องการฝึกอาชีพเสริมหลักสูตรการแปรรูปมะพร้าว (การทำมะพร้าวคั่ว)

                                                                   กิจกรรมหลัก :

                                                                   คุณภาพกิจกรรม : (100)
                                                                   วัตถุประสงค์

                                                                    

                                                                   กิจกรรมตามแผน

                                                                   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                    

                                                                   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                    

                                                                   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

                                                                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                   • กลุ่มสตรี  จำนวน  20  คน

                                                                   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                   • ประสานผู้เข้าร่วม  กลุ่มสตรี  จำนวน  20  คน
                                                                   • ประสานวิทยากร  จำนวน  1  คน
                                                                   • ประสาน ผู้จัดทำ  อาหารกล่อง  อาหารว่างและเครื่องดื่ม
                                                                   • จัดเตรียมสถานที่
                                                                   • ดำเนินการจัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวงข้อง
                                                                   • ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปมะพร้าว (การทำมะพร้าวคั่ว) โดยวิทยากร
                                                                   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                    

                                                                   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                                                   • กลุ่มสตรี  จำนวน  20  คน  ได้รับการฝึกอบรม  หลักสูตรการแปรรูปมะพร้าว  (การทำมะพร้าวคั่ว)
                                                                   • กลุ่มสตรีได้รับความรู้ในการแปรรูปวัตถุดิบในท้องถิ่น  พร้อมนำไปประกอบอาชีพ  เป็นการสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว
                                                                   • ผู้ฝึกอบรมได้มีทักษะฝีมือในการคั่วมะพร้าวอย่างถูกวิธี
                                                                   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                    

                                                                   ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                    

                                                                   ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                    

                                                                   คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                    

                                                                   ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                   5 พฤศจิกายน 2560
                                                                   รายงานจากพื้นที่
                                                                   โพสท์โดยกลุ่มอาชีพนิด้ากลุ่มอาชีพนิด้าเมื่อ 17 สิงหาคม 2561 16:57:20
                                                                   แก้ไขโดย กลุ่มอาชีพนิด้า เมื่อ 17 สิงหาคม 2561 17:00:04 น.

                                                                   ชื่อโครงการ : ส่งเสริมและฝึกอาชีพมะพร้าวคั่ว »

                                                                   ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน

                                                                   กิจกรรมหลัก :

                                                                   คุณภาพกิจกรรม : (100)
                                                                   วัตถุประสงค์

                                                                    

                                                                   กิจกรรมตามแผน

                                                                   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                    

                                                                   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                    

                                                                   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

                                                                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                   • องค์กรภาคประชาสังคมกลุ่มพัฒนาอาชีพนิด้า  จำนวน  10  คน

                                                                   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                   • ประสานคณะทำงานเข้าร่วมประชุม
                                                                   • ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
                                                                   • ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
                                                                   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                    

                                                                   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                                                   • วางแผนการประสานงานกลุ่มสตรีผู้เข้าร่วมอบรม
                                                                   • วางแผนการประสานงานกับวิทยากร
                                                                   • จัดทำหนังสือขอเบิกงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบใช้ในการฝึกอบรมอาชีพการทำมะพร้าวคั่ว
                                                                   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                    

                                                                   ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                    

                                                                   ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                    

                                                                   คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                    

                                                                   ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                   17 สิงหาคม 2561
                                                                   รายงานจากพื้นที่
                                                                   โพสท์โดยม.1 บ้านคลองรี ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานีม.1 บ้านคลองรี ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานีเมื่อ 17 สิงหาคม 2561 16:22:31
                                                                   แก้ไขโดย ม.1 บ้านคลองรี ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เมื่อ 17 สิงหาคม 2561 16:35:29 น.

                                                                   ชื่อโครงการ : ส่งเสริมอาชีพเลี้ยง (เป็ด-ไก่ไข่) »

                                                                   ชื่อกิจกรรม : โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ไข่

                                                                   • photo
                                                                    • photo
                                                                     • photo
                                                                      • photo
                                                                       • photo
                                                                        • photo
                                                                         • photo
                                                                          • photo
                                                                           • photo
                                                                            • photo
                                                                             • photo

                                                                              กิจกรรมหลัก :

                                                                              คุณภาพกิจกรรม : (100)
                                                                              วัตถุประสงค์

                                                                               

                                                                              กิจกรรมตามแผน

                                                                              จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                               

                                                                              รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                               

                                                                              กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                              จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 45 คน

                                                                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                              ให้หมู่บ้านมีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของภาครัฐและมีแผนพัฒนาหมู่บ้าน

                                                                              รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                              ๑.วิทยากรครู ก. วิทยากรครู ข. คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจในการทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและจัดทำเวทีประชาคมเพื่อสรุปผลความต้องการของหมู่บ้านตามมติที่ประชุม ๒.วิทยากรครู ก. วิทยากรครู ข. คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ๓. คณะทำงาน ศอ.บต. คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนในหมู่บ้านร่วมกันติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน

                                                                              ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                               

                                                                              ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                              ผลผลิต (Output) ศอ.บต. สนับสนุนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านให้แก่ข้าราชการ (วิทยากรครู ก.) ผู้นำจิตอาสา (วิทยากรครู ข.) คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และให้ประชาชนในหมู่บ้าร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ๑ แผน ผลลัพธ์ (Outcome) หมู่บ้านมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมถึงเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนงานนโยบายของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. ผลกระทบ (Impact) ประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจ มีความเชื่อมั่นรัฐ และหันมาสนับสนุนแนวทางภาครัฐส่งผลให้เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ลดลง

                                                                              ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                               

                                                                              ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                               

                                                                              ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                               

                                                                              คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                               

                                                                              ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                              14 ตุลาคม 2560
                                                                              รายงานจากพื้นที่
                                                                              โพสท์โดยกลุ่มแปรรูปอาหารทะเลฮาลาลกลุ่มแปรรูปอาหารทะเลฮาลาลเมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 22:45:20
                                                                              แก้ไขโดย กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลฮาลาล เมื่อ 17 สิงหาคม 2561 11:38:23 น.

                                                                              ชื่อโครงการ : ฝึกอาชีพเสริมการแปรรูปอาหารทะเลฮาลาล (ข้าวเกรียบปลา) หมู่ที่ 2 ต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี »

                                                                              ชื่อกิจกรรม : อบรมการฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการแปรรูอาหารทะเลฮาลาล (ข้าวเกรียบปลา)

                                                                              • photo ป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม หลักสูตรการแปรรูปอาหารทะเลฮาลาล(ข้าวเกรียบปลา)
                                                                                ป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม หลักสูตรการแปรรูปอาหารทะเลฮาลาล(ข้าวเกรียบปลา)
                                                                               • photo การทำความสะอาดปลา
                                                                                 การทำความสะอาดปลา
                                                                                • photo การนวดส่วนผสมต่างๆในการทำข้าวเกรียบปลา
                                                                                  การนวดส่วนผสมต่างๆในการทำข้าวเกรียบปลา
                                                                                 • photo เอาก้านปลาออก
                                                                                   เอาก้านปลาออก
                                                                                  • photo การนวดหรือปั้นเป็นก้อน แล้วนำมาคลึงเป็นเท่งๆ
                                                                                    การนวดหรือปั้นเป็นก้อน แล้วนำมาคลึงเป็นเท่งๆ
                                                                                   • photo การคลึงแป้งให้เป็นแท่งข้าวเกรียบ
                                                                                     การคลึงแป้งให้เป็นแท่งข้าวเกรียบ
                                                                                    • photo วิธีการต้มข้าวเกรียบ
                                                                                      วิธีการต้มข้าวเกรียบ
                                                                                     • photo ข้าวเกรียบปลาที่สุกแล้ว มาพึงลมไว้
                                                                                       ข้าวเกรียบปลาที่สุกแล้ว มาพึงลมไว้
                                                                                      • photo การตากข้าวเกรียบปลา โดยวิธีตากแห้ง แบบแผ่นกลม
                                                                                        การตากข้าวเกรียบปลา โดยวิธีตากแห้ง แบบแผ่นกลม
                                                                                       • photo การตากข้าวเกรียบปลา โดยวิธีตากแห้ง แบบเฟรนด์ฟราย
                                                                                         การตากข้าวเกรียบปลา โดยวิธีตากแห้ง แบบเฟรนด์ฟราย
                                                                                        • photo วิธีการแกะก้านปลา
                                                                                          วิธีการแกะก้านปลา
                                                                                         • photo วิธีการนวดส่วนผสมต่างๆ
                                                                                           วิธีการนวดส่วนผสมต่างๆ
                                                                                          • photo วิธีการนวดให้เป็นแท่ง
                                                                                            วิธีการนวดให้เป็นแท่ง

                                                                                           กิจกรรมหลัก :

                                                                                           คุณภาพกิจกรรม : (90)
                                                                                           วัตถุประสงค์

                                                                                            

                                                                                           กิจกรรมตามแผน

                                                                                           จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                            

                                                                                           รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                            

                                                                                           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

                                                                                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                           กลุ่มสตรีที่มีความชำนาญในการแปรรูปอาหารทะเลแและเป็นสมาชิกกลุ่ม  จำนวน  20  คน

                                                                                           รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                           -จัดเตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่

                                                                                           -ประสานผู้เข้าร่วมอบรม

                                                                                           -อบรมเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน,  การคัดเลือกวัตถุดิบเพื่อการแปรรูปอาหาร,  การทำข้าวเกรียบสด, การทำข้าวเกรียบสมุนไพร,  และการทำข้าวเกรียบตากแห้งข

                                                                                           ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                            

                                                                                           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                           -ผู้ฝึกอบรมได้รับความรู้ในการแปรรูปอาหารทะเล โดยเน้นวัตถุดิบจากท้องถิ่น

                                                                                           -ผู้ฝึกอบรมได้รู้จักวิธีการถนอมอาหารเพิ่มมากขึ้น

                                                                                           -ผู้ฝึกอบรมสามารถมีงาน  มีอาชีพ  มีรายได้  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

                                                                                           -ผู้ฝึกอบรมมีทักษะฝีมือในการแปรรูปอาหารทะเลอย่างถูกต้องแและถูกวิธีมากขึ้น

                                                                                           ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                            

                                                                                           ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                            

                                                                                           ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                            

                                                                                           คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                            

                                                                                           ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                           25 พฤศจิกายน 2560
                                                                                           รายงานจากพื้นที่
                                                                                           โพสท์โดยสถาบันครอบครัวสุข ศานติสถาบันครอบครัวสุข ศานติเมื่อ 16 สิงหาคม 2561 08:28:07
                                                                                           แก้ไขโดย สถาบันครอบครัวสุข ศานติ เมื่อ 16 สิงหาคม 2561 08:30:55 น.

                                                                                           ชื่อโครงการ : การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีด้วยกระบวนการซูรอ »

                                                                                           ชื่อกิจกรรม : พบปะกลุ่มจิตอาสา

                                                                                           • photo
                                                                                            • photo
                                                                                             • photo
                                                                                              • photo
                                                                                               • photo
                                                                                                • photo
                                                                                                 • photo
                                                                                                  • photo
                                                                                                   • photo

                                                                                                    กิจกรรมหลัก :

                                                                                                    คุณภาพกิจกรรม : (80)
                                                                                                    วัตถุประสงค์

                                                                                                     

                                                                                                    กิจกรรมตามแผน

                                                                                                    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                                     

                                                                                                    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                                     

                                                                                                    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 90 คน

                                                                                                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                                    กลุ่มจิตอาสา

                                                                                                    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                                    ประสานงานกับกลุ่มจิตอาสา

                                                                                                    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                                     

                                                                                                    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                                                                                    • เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่ม
                                                                                                    • ได้แลกเปลี่ยนการทำงานอาสาเพื่อสังคม
                                                                                                    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                                     

                                                                                                    ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                                     

                                                                                                    ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                                     

                                                                                                    คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                                     

                                                                                                    ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                                    26 กันยายน 2560
                                                                                                    รายงานจากพื้นที่
                                                                                                    โพสท์โดยสถาบันครอบครัวสุข ศานติสถาบันครอบครัวสุข ศานติเมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 06:50:37
                                                                                                    แก้ไขโดย สถาบันครอบครัวสุข ศานติ เมื่อ 16 สิงหาคม 2561 08:05:27 น.

                                                                                                    ชื่อโครงการ : การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีด้วยกระบวนการซูรอ »

                                                                                                    ชื่อกิจกรรม : เวทีพูดคุยระดมความคิดหาทางออกจากความขัดแย้งกับชุมชนกาปงนิบงหมู่ที่ 2

                                                                                                    • photo ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์
                                                                                                      ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์
                                                                                                     • photo เสนอประเด็นความขัดแย้ง
                                                                                                       เสนอประเด็นความขัดแย้ง
                                                                                                      • photo ผู้ร่วมกิจกรรมตั้งใจฟัง
                                                                                                        ผู้ร่วมกิจกรรมตั้งใจฟัง
                                                                                                       • photo แลกเปลียนเรียนรู้ สุข ศานติศึกษา
                                                                                                         แลกเปลียนเรียนรู้ สุข ศานติศึกษา
                                                                                                        • photo พุดคุยตามไสตบ้านๆ
                                                                                                          พุดคุยตามไสตบ้านๆ
                                                                                                         • photo พูดคุยตามวิถีชุมชน
                                                                                                           พูดคุยตามวิถีชุมชน
                                                                                                          • photo พบปะครอบครัวผู้ขัดแย้ง
                                                                                                            พบปะครอบครัวผู้ขัดแย้ง
                                                                                                           • photo แสนอแนวทางออกความขัดแย้ง
                                                                                                             แสนอแนวทางออกความขัดแย้ง
                                                                                                            • photo รวบรวมข้อเสนอแนะ
                                                                                                              รวบรวมข้อเสนอแนะ
                                                                                                             • photo เห็นด้วยกับสันติวิถี
                                                                                                               เห็นด้วยกับสันติวิถี

                                                                                                              ไฟล์ประกอบกิจกรรม

                                                                                                              กิจกรรมหลัก :

                                                                                                              คุณภาพกิจกรรม : (60)
                                                                                                              วัตถุประสงค์

                                                                                                               

                                                                                                              กิจกรรมตามแผน

                                                                                                              จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                                               

                                                                                                              รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                                               

                                                                                                              กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                              จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 46 คน

                                                                                                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                                              • คณะทำงานสถาบันครอบครัวสุข ศานติ
                                                                                                              • ผู้ประสานงานเขตชุมชนกาปงนิบง บ้านกูเล็ง หมู่ที่ 2 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
                                                                                                              • ครอบครัวเยาวชนกลุ่มเสี่ยงกับความขัดแย้ง
                                                                                                              • ครอบครัวเจ๊ะฆูตาดีกา
                                                                                                              • ครอบครัวนักการเมืองท้องถิ่น
                                                                                                              • ครอบครัวผู้ขัดแย้ง
                                                                                                              • สมาชิกครอบครัวสุข ศานติ

                                                                                                              รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                                              • ประชุมคณะทำงานและผู้ประสานงานเพื่อวางแผนงานและแบ่งหน้าที่ความรับผิด
                                                                                                              • ประสานกับคณะทำงานและผู้ประสานงานในพื้นที่ชุมชนกาปงนิบง บ้านกูเล็ง หมู่่ที่ 2 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
                                                                                                              • ประสานกับผู้นำในพื้นที่ กำนัน ตัวแทนด้านฝ่ายปกครอง นายก อบต.ตัวแทนฝ่ายท้องถิ่น โต๊ะอีหม่าม ฝ่ายศาสนา คณะเจ็ะฆูตาดีกาผู้สอนอิสลามศึกษาประจำมัสยิดและครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย
                                                                                                              • ดำเนินการพูดคุยตามประเด็นหัวข้อที่ได้กำหนดเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้วางไว้
                                                                                                              ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                                               

                                                                                                              ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                                                                                              • คณะทำงานและผู้ประสานงานได้พบปะพูดคุยกับกำนัน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา
                                                                                                              • ได้แลกเปลียนเรียนรู้ สุข ศานติศึกษา
                                                                                                              • ได้พูดคุยประเด็นปัญหาความไม่สงบ ความขัดแย้งกับกลุ่มคนที่ก่อเหตุการณ์ที่มีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น ได้นำไปสู่ความขัดแย้งทางสังคมในหลากหลายด้านที่จะต้องวางรากฐานของการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีในสังคม
                                                                                                              • ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ
                                                                                                              • ได้แสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
                                                                                                              • ได้สร้างสภาวะแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อกระบวนการพูดคุยสันติสุข
                                                                                                              • ได้นำหลักการกระบวนการซูรอในการสร้างสันติสุขในสังคม
                                                                                                              • ผู้เข้าร่วมกิจได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ตามที่ได้พูดคุย
                                                                                                              ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                                               

                                                                                                              ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                                               

                                                                                                              ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                                               

                                                                                                              คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                                               

                                                                                                              ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                                              27 กันยายน 2560
                                                                                                              รายงานจากพื้นที่
                                                                                                              โพสท์โดยศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนเมื่อ 15 สิงหาคม 2561 21:11:23
                                                                                                              แก้ไขโดย ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน เมื่อ 15 สิงหาคม 2561 21:33:26 น.

                                                                                                              ชื่อโครงการ : อบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพกลุ่มองค์กรแกนนำภาคประชาสังคม ต.จอเบาะ »

                                                                                                              ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่1

                                                                                                              กิจกรรมหลัก :

                                                                                                              คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                                                              วัตถุประสงค์

                                                                                                               

                                                                                                              กิจกรรมตามแผน

                                                                                                              จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                                               

                                                                                                              รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                                               

                                                                                                              กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                              จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 18 คน

                                                                                                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                                              คณะกรรมการบริหารโครงการ จำนวน 18 คน

                                                                                                              รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                                              จัดประชุมเพื่อชี้แจงโครงการ

                                                                                                              ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                                               

                                                                                                              ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                                              ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการ

                                                                                                              ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                                               

                                                                                                              ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                                               

                                                                                                              ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                                               

                                                                                                              คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                                               

                                                                                                              ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                                              27 พฤศจิกายน 2560
                                                                                                              รายงานจากพื้นที่
                                                                                                              โพสท์โดยศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนเมื่อ 15 สิงหาคม 2561 21:20:17
                                                                                                              แก้ไขโดย ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน เมื่อ 15 สิงหาคม 2561 21:21:41 น.

                                                                                                              ชื่อโครงการ : อบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพกลุ่มองค์กรแกนนำภาคประชาสังคม ต.จอเบาะ »

                                                                                                              ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมกลุ่มสตรี

                                                                                                              กิจกรรมหลัก :

                                                                                                              คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                                                              วัตถุประสงค์

                                                                                                               

                                                                                                              กิจกรรมตามแผน

                                                                                                              จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                                               

                                                                                                              รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                                               

                                                                                                              กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                              จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 90 คน

                                                                                                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                                              กลุ่มสตรี จำนวน 90 คน

                                                                                                              รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                                              จัดอบรมการเลี้ยงดูแลบุตรตามหลักศาสนาอิสลาม จำนวน 90 คน

                                                                                                              ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                                               

                                                                                                              ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                                              จัดอบรมการเลี้ยงดูแลบุตรตามหลักศาสนาอิสลาม จำนวน 90 คน

                                                                                                              ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                                               

                                                                                                              ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                                               

                                                                                                              ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                                               

                                                                                                              คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                                               

                                                                                                              ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                                              24 พฤศจิกายน 2560
                                                                                                              รายงานจากพื้นที่
                                                                                                              โพสท์โดยศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนเมื่อ 14 กรกฎาคม 2561 11:58:46
                                                                                                              แก้ไขโดย ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน เมื่อ 15 สิงหาคม 2561 21:14:21 น.

                                                                                                              ชื่อโครงการ : อบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพกลุ่มองค์กรแกนนำภาคประชาสังคม ต.จอเบาะ »

                                                                                                              ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมปลูกข้าวปลูกข้าวพันธ์ุกระดังงาแลุะวิธีการทำปุ๋ยหมักน้ำคุณภาพสูง

                                                                                                              • photo
                                                                                                               • photo

                                                                                                                กิจกรรมหลัก :

                                                                                                                คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                                                                วัตถุประสงค์

                                                                                                                 

                                                                                                                กิจกรรมตามแผน

                                                                                                                จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                                                 

                                                                                                                รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                                                 

                                                                                                                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

                                                                                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                                                กลุ่มฟื้นฟูนาร้างจัดอบรมวิธีการปลูกข้าวกระดังงาและวิธีทำปุ๋ยหมักน้ำคุณภาพสูง

                                                                                                                รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                                                กลุ่มฟื้นฟูนาร้างจัดอบรมวิธีการปลูกข้าวกระดังงาและวิธีทำปุ๋ยหมักน้ำคุณภาพสูง

                                                                                                                ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                                                 

                                                                                                                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                                                ได้บันทึกข้อมูล โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. ปี2560

                                                                                                                ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                                                 

                                                                                                                ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                                                 

                                                                                                                ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                                                 

                                                                                                                คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                                                 

                                                                                                                ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                                                24 พฤศจิกายน 2560
                                                                                                                รายงานจากพื้นที่
                                                                                                                โพสท์โดยศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนเมื่อ 14 กรกฎาคม 2561 14:12:39
                                                                                                                แก้ไขโดย ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน เมื่อ 15 สิงหาคม 2561 21:06:04 น.

                                                                                                                ชื่อโครงการ : อบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพกลุ่มองค์กรแกนนำภาคประชาสังคม ต.จอเบาะ »

                                                                                                                ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2

                                                                                                                กิจกรรมหลัก :

                                                                                                                คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                                                                วัตถุประสงค์

                                                                                                                 

                                                                                                                กิจกรรมตามแผน

                                                                                                                จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                                                 

                                                                                                                รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                                                 

                                                                                                                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

                                                                                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                                                คณะกรรมการบริหารโครงการ

                                                                                                                รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                                                จัดทำแผนอบรมวางแผนการดำเนินงาน

                                                                                                                ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                                                 

                                                                                                                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                                                จัดทำแผนการดำเนินโครงการและวันอบรมของแต่ละกลุ่ม

                                                                                                                ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                                                 

                                                                                                                ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                                                 

                                                                                                                ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                                                 

                                                                                                                คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                                                 

                                                                                                                ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.