วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
18 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2561 21:24:42
Project trainer
แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2561 22:17:34 น.

ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง จังหวัดสงขลา »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง (อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา)

 • photo ร่วมกันกำหนดแผนร่วมกันกำหนดแผน
 • photo ทำความเข้าใจการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพทำความเข้าใจการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ
 • photo ร่วมกันกำหนดแผนร่วมกันกำหนดแผน
 • photo แบ่งพื้นที่รับผิดชอบแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ
 • photo ทำความเข้าใจการทำโครงการและการวิเคราะห์โครงการทำความเข้าใจการทำโครงการและการวิเคราะห์โครงการ
 • photo ทำความเข้าใจการทำแผนชุมชนและการติดตามประเมินโครงการทำความเข้าใจการทำแผนชุมชนและการติดตามประเมินโครงการ
 • photo แนะนำตัว ทำความรู้จักพี่เลี้ยงแนะนำตัว ทำความรู้จักพี่เลี้ยง

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีกิจกรรม ดังนี้

 • แนะนำตัว ทำความรู้จักพี่เลี้ยง โดยมีพี่เลี้ยงเข้าร่วมประชุม จำนวน 6 คน ประกอบด้วย

  1. นายอะหมัด หลีขาหรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

  2. นางดวงใจ อ่อนแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

  3. นางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครหาดใหญ่

  4. นายอุสมาน หวังสนิ อาจารย์ นักวิจัย สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  5. นายประสิทธิ์ เร๊ะดุมหลี เจ้าพนักงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

  6. นางเฝาสี่ย๊ะ หลีขาหรี ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดคูแค องค์การบริหารส่วนตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 • พูดคุยทำความเข้าใจบทบาทพี่เลี้ยงในการพัฒนาและการติดตามโครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (เหล้า บุหรี่ สารเสพติด)
  โดยกำหนดให้พี่เลี้ยงมีบทบาทในการดำเนินการจัดกระบวนการและติดตามกองทุนสุขภาพตำบลในอำเภอจะนะ จำนวนไม่น้อยกว่า 10 กองทุน ดังนี้

  1. จัดกระบวนการและติดตามกองทุนสุขภาพตำบลให้มีแผนงานการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (เหล้า บุหรี่ สารเสพติด) และมีโครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (เหล้า บุหรี่ สารเสพติด) อย่างน้อยกองทุนละ 1 โครงการ

  2. พี่เลี้ยงต้องมีความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบติดตามประเมินผลผ่านเว็บไซต์ได้

 • ร่วมกันกำหนดแผนและแนวทางในการพัฒนาและการติดตามโครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (เหล้า บุหรี่ สารเสพติด)
  โดยได้กำหนดแผนและแนวทางในการดำเนินงานจำนวน 5 ขั้นตอน ได้แก่

  1. การสร้างทีมพี่เลี้ยง

  2. พัฒนาศักยภาพกองทุนสุขภาพตำบลให้สามารถทำแผนและโครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (เหล้า บุหรี่ สารเสพติด) โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่คณะกรรมการกองทุนฯและบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ

  3. การพัฒนาและปรับปรุงข้อเสนอโครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (เหล้า บุหรี่ สารเสพติด)

  4. กองทุน ฯ ดำเนินงานตามแผน/โครงการที่เสนอไว้

  5. ติดตามประเมินผลผ่านการลงพื้นที่และการติดตามผ่านเว็บไซต์

 • แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ และกำหนดแผนการลงพื้นที่ติดตามโครงการ โดยได้กำหนดให้พี้เลี้ยงรับผิดชอบลงพื้นที่ติดตามโครงการ ดังนี้

  1. นายอะหมัด หลีขาหรี และนางเฝาสี่ย๊ะ หลีขาหรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (เหล้า บุหรี่ สารเสพติด) ของกองทุนสุขภาพตำบลคู แค ขุนตัดหวาย น้ำขาว และสะพานไม้แก่น

  2. นางดวงใจ อ่อนแก้ว และนางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์ ลงพื้นที่ติดตามโครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (เหล้า บุหรี่ สารเสพติด) ของกองทุนสุขภาพตำบลนาหว้า ป่าชิง จะโหนง ท่าหมอไทรและเทศบาลตำบลบ้านนา

  3. นายอุสมาน หวังสนิ และนายประสิทธิ์ เร๊ะดุมหลี ลงพื้นที่ติดตามโครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (เหล้า บุหรี่ สารเสพติด) ของกองทุนสุขภาพตำบลนาทับ ตลิ่งชัน สะกอม และเทศบาลตำบลจะนะ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
28 มกราคม 2561
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 28 มกราคม 2561 20:18:35
Project trainer
แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2561 21:19:38 น.

ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดสงขลา »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1

 • photo แนะนำตัว ทำความรู้จักทีมพี่เลี้ยงแนะนำตัว ทำความรู้จักทีมพี่เลี้ยง
 • photo ทีมพี่เลี้ยงอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาทีมพี่เลี้ยงอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
 • photo รับประทานอาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน
 • photo พูดคุยทำความเข้าใจบทบาทพี่เลี้ยงพูดคุยทำความเข้าใจบทบาทพี่เลี้ยง
 • photo พักรับประทานอาหารว่างพักรับประทานอาหารว่าง
 • photo ร่วมกันกำหนดแผนและแบ่งพื้นที่ร่วมกันกำหนดแผนและแบ่งพื้นที่

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง โดยมีกิจกรรม ดังนี้

 • แนะนำตัว ทำความรู้จักพี่เลี้ยง โดยมีพี่เลี้ยงเข้าร่วมประชุม จำนวน 6 คน ประกอบด้วย

  1. นายอะหมัด หลีขาหรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

  2. นางดวงใจ อ่อนแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

  3. นางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครหาดใหญ่

  4. นายอุสมาน หวังสนิ อาจารย์ นักวิจัย สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  5. นายประสิทธิ์ เร๊ะดุมหลี เจ้าพนักงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

  6. นางเฝาสี่ย๊ะ หลีขาหรี ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดคูแค องค์การบริหารส่วนตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 • พูดคุยทำความเข้าใจบทบาทพี่เลี้ยงในการพัฒนาและการติดตามโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย
  โดยกำหนดให้พี่เลี้ยงมีบทบาทในการดำเนินการจัดกระบวนการและติดตามให้กองทุนสุขภาพตำบลในอำเภอจะนะ จำนวนไม่น้อยกว่า 10 กองทุน
  มีแผนงานกิจกรรมทางกาย และมีโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย อย่างน้อยกองทุนละ 1 โครงการ และพี่เลี้ยงต้องมีความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบติดตามประเมินผลผ่านเว็บไซต์ได้

 • ร่วมกันกำหนดแผนและแนวทางในการพัฒนาและการติดตามโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย โดยได้กำหนดแผนและแนวทางในการดำเนินงานจำนวน 5 ขั้นตอน ได้แก่

  1. การสร้างทีมพี่เลี้ยง

  2. การพัฒนาข้อเสนอโครงการกิจกรรมทางกาย

  3. การปรับปรุงข้อเสนอโครงการ

  4. กองทุน ฯ ดำเนินงานตามแผน/โครงการที่เสนอไว้

  5. ติดตามประเมินผลผ่านการลงพื้นที่และการติดตามผ่านเว็บไซต์

 • แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ และกำหนดแผนการลงพื้นที่ติดตามโครงการ โดยได้กำหนดให้พี้เลี้ยงรับผิดชอบลงพื้นที่ติดตามโครงการ ดังนี้

  1. นายอะหมัด หลีขาหรี และนางเฝาสี่ย๊ะ หลีขาหรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายของกองทุนสุขภาพตำบลคู แค ขุนตัดหวาย น้ำขาว และสะพานไม้แก่น

  2. นางดวงใจ อ่อนแก้ว และนางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์ ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายของกองทุนสุขภาพตำบลนาหว้า ป่าชิง จะโหนง ท่าหมอไทรและเทศบาลตำบลบ้านนา

  3. นายอุสมาน หวังสนิ และนายประสิทธิ์ เร๊ะดุมหลี ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายของกองทุนสุขภาพตำบลนาทับ ตลิ่งชัน สะกอม และเทศบาลตำบลจะนะ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
6 มกราคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยเจกะพันธ์ พรหมมงคลเจกะพันธ์ พรหมมงคลเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561 06:41:15
แก้ไขโดย เจกะพันธ์ พรหมมงคล เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561 07:18:02 น.

ชื่อโครงการ : การจัดการปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สารเสพติด »

ชื่อกิจกรรม : รับฟังความเห็น ทำฐานข้อมูลเครือข่าย กำหนดผู้เกี่ยวข้อง

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อทบทวนข้อเสนอปี 59 และติดตามความคืบหน้าหรือผลลัพธ์จากข้อเสนอ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

นางสาวแสงนภา หลีรัตนะ สคล.ชุมพร นายสุชีพ พัฒน์ทอง สคล.ระนอง นางสาวกมลวรรณ จิตหวัง เพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย พังงา นางสาวสรัญญา บุญโสม บุหรี่ กระบี่ นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล สคล.ใต้บน นครศรีฯ นางสุจิตรา ป้านวัน อบต.นาไม้ไผ่ นางสุวนี สมาธิ ตรัง นางสาวลมัย ปังแลมาปุเลา ผู้ติดเชื้อ สตูล นางสาวมาเรียม ชัยสันทนะ ยะลา นางสาวลัดดา นิเงาะ นราธิวาส นางสาวศทิชา รัตนเดช ประชาสังคม ปัตตานี
นายวันอาฟันดี แจ๊ะสาเหาะ สคล.ใต้ล่าง สงขลา นายสันทิฐ อินทร์ด้วง พัทลุง นางสาวพิชญ์นรี ชูชื่น สุราษฎร์ธานี นางกัลยา เอี่ยวสกุล สคล.ปัตตานี นางสาววรรณา อ่อนประสงค์ ม.นิธิเพื่อนหญิง สงขลา นางสาวพวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณา สภาผู้ชม ผู้ฟังฯ นางสาวธิรดา ยศวัฒนะกุล สคล.สงขลา นางสาวธนิตา เขียวหอม เครือข่าย ม.สร้างสุข ภาคใต้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.แบบสอบถามออนไลน์ 2.รวบรวมข้อมูล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 19 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

นางสาวแสงนภา หลีรัตนะ สคล.ชุมพร นายสุชีพ พัฒน์ทอง สคล.ระนอง นางสาวกมลวรรณ จิตหวัง เพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย พังงา นางสาวสรัญญา บุญโสม บุหรี่ กระบี่ นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล สคล.ใต้บน นครศรีฯ นางสุจิตรา ป้านวัน อบต.นาไม้ไผ่ นางสุวนี สมาธิ ตรัง นางสาวลมัย ปังแลมาปุเลา ผู้ติดเชื้อ สตูล นางสาวมาเรียม ชัยสันทนะ ยะลา นางสาวลัดดา นิเงาะ นราธิวาส นางสาวศทิชา รัตนเดช ประชาสังคม ปัตตานี
นายวันอาฟันดี แจ๊ะสาเหาะ สคล.ใต้ล่าง สงขลา นายสันทิฐ อินทร์ด้วง พัทลุง นางสาวพิชญ์นรี ชูชื่น สุราษฎร์ธานี นางกัลยา เอี่ยวสกุล สคล.ปัตตานี นางสาววรรณา อ่อนประสงค์ ม.นิธิเพื่อนหญิง สงขลา นางสาวพวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณา สภาผู้ชม ผู้ฟังฯ นางสาวธิรดา ยศวัฒนะกุล สคล.สงขลา นางสาวธนิตา เขียวหอม เครือข่าย ม.สร้างสุข ภาคใต้

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.แจ้งวัตถุประสงผ่านกลุ่มไลน์ 2.ออกแบบชุดคำถาม 3.ส่งชุดคำถามให้เครือข่าย 4.รวบรวม/คีย์ข้อมูล 5.จัดทำข้อมูลและรายงานผล

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ความคืบหน้าของข้อเสนอจากปี 59 2.รายชื่อเครือข่าย/แกนประสาน 14 จังหวัดภาคใต้ 3.แผนงานปี 61

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.แกนประสานยังไม่ครบทั้ง 14 จังหวัด ยังขาดสุราษฎร์ธานี ภูเก็ต จึงต้องประสานงานเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อเข้ามาเป็นแกนประสาน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
12 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2561 19:17:57
Project trainer
แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2561 19:45:02 น.

ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดสงขลา »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย

 • photo ลงทะเบียนรับเอกสารลงทะเบียนรับเอกสาร
 • photo ทพญ.ขนิษฐา อุปการ กล่าวต้อนรับทพญ.ขนิษฐา อุปการ กล่าวต้อนรับ
 • photo ชี้แจงที่มาโครงการชี้แจงที่มาโครงการ
 • photo แบ่งกลุ่มจัดทำแผนสุขภาพ (PA)แบ่งกลุ่มจัดทำแผนสุขภาพ (PA)
 • photo แบ่งกลุ่มจัดทำโครงการแบ่งกลุ่มจัดทำโครงการ
 • photo อาหารกลางวันและอาหารว่างอาหารกลางวันและอาหารว่าง
 • photo แบ่งกลุ่มปฏิบัติการบันทึกข้อมูลแบ่งกลุ่มปฏิบัติการบันทึกข้อมูล
 • photo ร่วมกันกำหนดแผนการลงพื้นที่ร่วมกันกำหนดแผนการลงพื้นที่

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย โดยมีกิจกรรม ดังนี้

 • กล่าวต้อนรับ โดย ทพญ. ขนิษฐา อุปการ ตัวแทนประธานเครือข่ายสุขภาพอำเภอจะนะ

 • ชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและการพัฒนาข้อเสนอโครงการ โดยนายอะหมัด หลีขาหรี ผู้ประสานงานจังหวัด

 • แบ่งกลุ่มจัดทำแผนสุขภาพชุมชนประเด็นส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย

 • แบ่งกลุ่มจัดทำโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย

 • แบ่งกลุ่มปฏิบัติการบันทึกข้อมูลแผนสุขภาพชุมชนและโครงการในเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล

 • ร่วมกันกำหนดแผนการลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการ

การแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ

กลุ่มที่ 1 ตำบลคู แค ขุนตัดหวาย น้ำขาว และสะพานไม้แก่น

โดย นายอะหมัด หลีขาหรี และนางเฝาสี่ย๊ะ หลีขาหรี

กลุ่มที่ 2 ตำบลนาหว้า ป่าชิง จะโหนง ท่าหมอไทร เทศบาลตำบลบ้านนา

โดย นางดวงใจ อ่อนแก้ว และนางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์

กลุ่มที่ 3 ตำบลนาทับ ตลิ่งชัน สะกอม เทศบาลตำบลจะนะ

โดย นายอุสมาน หวังสนิ และนายประสิทธิ์ เร๊ะดุมหลี

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
8 มกราคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยYuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 21 มกราคม 2561 18:10:54
Project trainer
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2561 12:27:25 น.

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาข้อเสนอและการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย »

ชื่อกิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ ภาคอีสาน จ.อุบลราชธานี

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการกิจกรรมทางกาย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานพี่เลี้ยง จ.อุบลราชธานี, คณะทำงานกองทุนตำบลฯจ.อุบลราชธานี

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ สำหรับผู้เสนอโครงการ เพื่อจัดทำกรอบแนวคิดของโครงการให้มีความชัดเจน รวมทั้งแนะนำและฝึกปฏิบัติการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการพัฒนาโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

.

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

.

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

.

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
28 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยYuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 21 มกราคม 2561 17:58:13
Project trainer
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2561 12:27:15 น.

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาข้อเสนอและการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย »

ชื่อกิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ ภาคใต้ จ.สุราษฏร์ธานี

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการกิจกรรมทางกาย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานพี่เลี้ยง จ.สุราษฏร์ธานี , คณะทำงานกองทุนตำบลฯ จ.สุราษฏร์ธานี

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ สำหรับผู้เสนอโครงการ เพื่อจัดทำกรอบแนวคิดของโครงการให้มีความชัดเจน รวมทั้งแนะนำและฝึกปฏิบัติการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการพัฒนาโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานพี่เลี้ยง จ.สุราษฏร์ธานี , คณะทำงานกองทุนตำบลฯ จ.สุราษฏร์ธานี

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมเชิงเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการ

 • แลกเปลี่ยนเรียนเรื่อง เรื่อง สถานการณ์ระบบสุขภาพของชุมชน แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการ และการพัฒนาข้อเสนอโครงการ
 • ความสำคัญของการการจัดการกิจกรรมทางกาย
 • ฝึกปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและโครงการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกาย
 • ฝึกปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและโครงการฯ (ต่อ) โดย ผศ.ดร.พงค์เทพสุธีรวุฒิ ผอ.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดแผนกิจกรรมทางกายในกองทุน อ.นาสาร จ.สุราษฏร์ธานีจำนวน 11 กองทุน ดังนี้

 1. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ลำพูน
 2. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคลองปราบ
 3. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เพิ่มพูนทรัพย์
 4. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลพรุพี
 5. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าชี
 6. แผนงานการเคลื่อนไหวทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองนาสาร
 7. แผนงานการเคลื่อนไหวทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งเตาใหม่
 8. แผนงานการเคลื่อนไหวทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.น้ำพุ
 9. แผนงานการเคลื่อนไหวทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลควนศรี
 10. แผนงานการเคลื่อนไหวทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ควนสุบรรณ
 11. แผนงานการเคลื่อนไหวทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งเตา
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
12 มกราคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยYuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2561 21:37:14
Project trainer
แก้ไขโดย Admin_ae เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2561 12:20:46 น.

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาข้อเสนอและการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย »

ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงทั้งการพัฒนาโครงการและการติดตามประเมินผล

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

.

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

.

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

.

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

.

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

.

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
26 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยYuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 21 มกราคม 2561 17:44:30
Project trainer
แก้ไขโดย Admin_ae เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2561 12:18:09 น.

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาข้อเสนอและการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย »

ชื่อกิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ ภาคใต้ จ.ชุมพร

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการกิจกรรมทางกาย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานพี่เลี้ยง จ.ชุมพร , คณะทำงานกองทุนตำบลฯ จ.ชุมพร

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ สำหรับผู้เสนอโครงการ เพื่อจัดทำกรอบแนวคิดของโครงการให้มีความชัดเจน รวมทั้งแนะนำและฝึกปฏิบัติการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการพัฒนาโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานพี่เลี้ยง จ.ชุมพร , คณะทำงานกองทุนตำบลฯ จ.ชุมพร

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมเชิงเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการ

 • แลกเปลี่ยนเรียนเรื่อง เรื่อง สถานการณ์ระบบสุขภาพของชุมชน แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการ และการพัฒนาข้อเสนอโครงการ
 • ความสำคัญของการการจัดการกิจกรรมทางกาย
 • ฝึกปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและโครงการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกาย
 • ฝึกปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและโครงการฯ (ต่อ) โดย ผศ.ดร.พงค์เทพสุธีรวุฒิ ผอ.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดแผนกิจกรรมทางกายในกองทุน อ.สวี จ.ชุมพร จำนวน 11 กองทุน ดังนี้

 1. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา
 2. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เขาค่าย
 3. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.วิสัยใต้
 4. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สวี
 5. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาโพธิ์
 6. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่าหิน ึ7. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งระยะ
 7. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ด่านสวี
 8. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาสัก
 9. แผนงานการเคลื่อนไหวทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ครน
 10. แผนงานการเคลื่อนไหวทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เขาทะลุ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยYuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 21 มกราคม 2561 11:39:44
Project trainer
แก้ไขโดย Admin_ae เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2561 12:17:41 น.

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาข้อเสนอและการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย »

ชื่อกิจกรรม : การประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ (เขตภาคกลาง ภาคเหนือ และอีสาน)

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการกิจกรรมทางกาย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานพี่เลี้ยง เขตภาคกลาง ภาคเหนือ และอีสาน , คณะทำงานกองทุนตำบลฯ เขตภาคกลาง ภาคเหนือ และอีสาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ สำหรับผู้เสนอโครงการ เพื่อจัดทำกรอบแนวคิดของโครงการให้มีความชัดเจน รวมทั้งแนะนำและฝึกปฏิบัติการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการพัฒนาโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานพี่เลี้ยง เขตภาคกลาง ภาคเหนือ และอีสาน , คณะทำงานกองทุนตำบลฯ เขตภาคกลาง ภาคเหนือ และอีสาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

.

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

.

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

.

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

.

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

.

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยYuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2561 09:29:41
Project trainer
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2561 14:06:24 น.

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาข้อเสนอและการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย »

ชื่อกิจกรรม : การปรับปรุงข้อเสนอโครงการ เขตภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างทีมพี่เลี้ยงในการหนุนเสริมผู้เสนอโครงการทั้งในขั้นตอนการพัฒนาโครงการและการติดตามประเมินผล และปรับปรุงข้อเสนอโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงาน (พี่เลี้ยง) จำนวน 14 คน
 • ทีม สจรส.มอ. 3 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การประชุมการสร้างทีมพี่เลี้ยงเพื่อการหนุนเสริมผู้เสนอโครงการทั้งในขั้นตอนการพัฒนาโครงการและการติดตามประเมินผล และปรับปรุงข้อเสนอโครงการ (เขตภาคเหนือ จ.เชียงใหม่)

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 17 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงาน (พี่เลี้ยง) จำนวน 14 คน
 • ทีม สจรส.มอ. 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

การประชุมการสร้างทีมพี่เลี้ยงเพื่อการหนุนเสริมผู้เสนอโครงการทั้งในขั้นตอนการพัฒนาโครงการและการติดตามประเมินผล และปรับปรุงข้อเสนอโครงการ (เขตภาคเหนือ จ.เชียงใหม่) ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเดอะปาร์ค อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • จังหวัดที่ได้เข้าร่วม ได้แก่ จ.ลำพูน จ.แพร่ จ.เชียงใหม่
 • คณะทำงานพี่เลี้ยงสามารถใช้ระบบติดตามออนไลน์ได้ สามารถบันทึกกิจกรรมได้ สามารถลงงบประมาณค่าใช้จ่ายได้ สามารถบันทึกรูปภาพกิจกรรมได้ ซึ่งทุกกิจกรรมที่ทำต้องบันทึกเข้าไป โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่าย
 • จากนั้นจะเข้าสู่ระบบรายงาน ได้แก่ รายงานฉบับสมบูรณ รายงานการเงิน
 • พี่เลี้ยงสามารถใช้ระบบพัฒนาโครงการ และติดตามประเมินผล
 • โครงการกิจกรรมทางกาย เกิดการปรับปรุงให้สมบูรณ์ขึ้น

แลกเปลี่ยน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
9 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยNasruddinNasruddinเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2561 11:12:05
แก้ไขโดย Nasruddin เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2561 11:12:57 น.

ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง จังหวัดนราธิวาส »

ชื่อกิจกรรม : สร้างทีมพี่เลี้ยงเพื่อการหนุนเสริมกองทุนตำบล 10 กองทุน (ครั้งที่ 2)

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. เรื่องการพัฒนาโครงการ
 2. กำหนดการ หรือแผนการดำเนินการ 3.ติดตามการบันทึกข้อมูล
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
9 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยNasruddinNasruddinเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2561 10:19:25
แก้ไขโดย Nasruddin เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2561 10:26:56 น.

ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง จังหวัดนราธิวาส »

ชื่อกิจกรรม : สร้างทีมพี่เลี้ยงเพื่อการหนุนเสริมกองทุนตำบล 10 กองทุน(ครั้งที่ 1)

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานพี่เลี้ยง
 2. พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง พัฒนาโครงการ และติดตามประเมิน
 3. ฝึกปฏิบัติการระบบการพัฒนาโครงการ Online ผ่านทาง Website
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
24 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสุดาสุดาเมื่อ 24 ธันวาคม 2560 16:37:30
Project trainer
แก้ไขโดย ไพฑูรย์ (พัทลุง) เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2561 10:09:40 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนน่าอยู่ (โหนดภาคใต้) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมพี่เลี้ยงชุมชนน่าอยู่

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อวางแผนออกแบบการจัดงานคนใต้สร้างสุขและมอบหมายบทบาทหน้าที่พิจารณาเลือกพื้นที่ที่จะถอดบทเรียน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานตัวแทนพี่เลี้ยงชุมชนน่าอยู่ จังหวัดละ 1 คน ผู้บริหารNode 3 คน 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. เชิญตัวแทนพี่เลี้ยงชุมชนน่าอยู่จังหวัดละ 1 คน ผู้บริหารโหนด 3 คน รวม 15 คนมาร่วมประชุม
 2. ที่ประชุมพิจารณาทบทวนผลการดำเนินงานชุมชนน่าอยู่ตามมติงานสร้างสุขครั้งที่ผ่านมา
 3. ที่ประชุมพิจารณาเลือกพื้นที่และประเด็นที่จะถอดบทเรียน
 4. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสถานการณ์ของโครงการชุมชนน่าอยู่
 5. ทบทวนข้อเสนอปี 59 มีประเด็นไหนที่ขับเคลื่อนได้แล้ว และประเด็นไหนที่ยังไม่ขับเคลื่อน
 6. วางแผนการขับเคลื่อนในประเด็นที่ยังไม่ได้ทำ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานตัวแทนพี่เลี้ยงชุมชนน่าอยู่ ผู้บริหารโหนด

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ตัวแทนพี่เลี้ยงชุมชนน่าอยู่และผู้บริหาร node ชุมชนน่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ รวม จำนวน 8 คน ประชุมทบทวนงานและกำหนดประเด็นการถอดบทเรียนพื้นที่เด่น

2.พิจารณาเลือกพื้นที่และประเด็นที่จะถอดบทเรียน จำนวน 12 พื้นที่

 1. ร่างกำหนดการกิจกรรมชุมชนน่าอยู่ในงานคนใต้สร้างสุข
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ตัวแทนพี่เลี้ยงชุมชนน่าอยู่และผู้บริหาร node ชุมชนน่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ รวม จำนวน 8 คน ประชุมทบทวนงาน และกำหนดประเด็นการถอดบทเรียน เพื่อนำข้อมูลไปใช้เผยแพร่ในงานคนใต้สร้างสุข

 2. พิจารณาเลือกพื้นที่และประเด็นที่จะถอดบทเรียน จำนวน 12 พื้นที่ ได้แก่ ประเด็นสภาผู้นำชุมชนเข้มแข็ง 1 พื้นที่ แผนชุมชนพึ่งตนเอง 1 พื้นที่ เศรษฐกิจครัวเรือน 4 พื้นที่ การจัดการขยะ 2 พื้นที่ การจัดการสิ่งแวดล้อม 2 พื้นที่และบริโภคผักปลอดสารเคมี 2 พื้นที่

 3. จัดทำฉบับร่างของกำหนดการลานโชว์ ชิม ช็อป แชร์ เชื่อม ชุมชนน่าอยู่

วันแรก
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.เครือข่ายจัดเตรียมนิทรรศการในลานปัญญาชุมชน

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. เปิดลาน ชิม Shop อาหารเพื่อสุขภาพจากใจชุมชน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. เครือข่ายชุมชนน่าอยู่เข้าร่วมพิธีเปิดงานสร้างสุขภาคใต้

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ชุดที่ ๑

๑๔.๔๕ – ๑๕.๑๐ น. โชว์ แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ ด้วยเศรษฐกิจชุมชน ๑

๑๔.๑๐ – ๑๔.๓๕ น. โชว์ แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ ด้วยเศรษฐกิจชุมชน ๒

๑๕.๓๕ – ๑๕.๕๕ น. เชื่อมภาคีที่สนใจประเด็นและซักถามข้อข้องใจกับเพื่อนภาคีที่นำเสนอ

๑๕.๕๕ – ๑๕.๒๐ น. โชว์ แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ประเด็นการจัดการขยะโดยชุมชน ๑

๑๕.๒๐ - ๑๕.๔๕ น. โชว์ แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ประเด็นการจัดการขยะโดยชุมชน ๒

๑๕.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. เชื่อมภาคีที่สนใจประเด็นและซักถามข้อข้องใจกับเพื่อนภาคีที่นำเสนอ

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. เปิดลานโชว์ของดีวิถีชุมชนน่าอยู่

วันที่สอง

๐๘.๓๐ – ๐๙.๑๕ น. เปิดลาน ชิม Shop อาหารเพื่อสุขภาพจากใจชุมชน

๐๙.๑๕ – ๐๙.๔๐ น. โชว์ แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ ประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ๑

๐๙.๔๐ – ๑๐.๐๕ น. โชว์ แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ ประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ๒

๑๐.๐๕– ๑๐.๒๕ น. เชื่อมภาคีที่สนใจประเด็นและซักถามข้อข้องใจกับเพื่อนภาคีที่นำเสนอ

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ชุดที่ ๒

๑๐.๑๕ – ๑๐.๔๐ น. แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ ประเด็นบริโภคผักปลอดสารเคมี ๑

๑๐.๔๐ – ๑๑.๐๕ น. แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ ประเด็นบริโภคผักปลอดสารเคมี ๒

๑๑.๐๕ – ๑๑.๒๕ น. เชื่อมภาคีที่สนใจประเด็นและซักถามข้อข้องใจกับเพื่อนภาคีที่นำเสนอ

๑๑.๒๕ – ๑๒.๔๕ น. เปิดลาน ชิม Shop อาหารเพื่อสุขภาพจากใจชุมชน

๑๒.๔๕ – ๑๓.๐๐ น. การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ชุดที่ ๓

๑๓.๐๐ – ๑๓.๒๕ น. แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ด้วยกลไกสภาผู้นำชุมชนเข้มแข็ง

๑๓.๒๕ – ๑๓.๕๐ น. แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ด้วยแผนชุมชนพึ่งตนเอง

๑๓.๕๐ – ๑๔.๑๐ น. เชื่อมภาคีที่สนใจประเด็นและซักถามข้อข้องใจกับเพื่อนภาคีที่นำเสนอ

๑๔.๑๐ – ๑๔.๑๕ น. การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ชุดที่ ๔

๑๔.๑๕ – ๑๓.๔๐ น. แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ ด้วยเศรษฐกิจชุมชน ๓

๑๓.๔๐ – ๑๔.๐๕ น. แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ ด้วยเศรษฐกิจชุมชน ๔

๑๔.๐๕ - ๑๔.๒๕ น. เชื่อมภาคีที่สนใจประเด็นและซักถามข้อข้องใจกับเพื่อนภาคีที่นำเสนอ

๑๔.๒๕ – ๑๖.๓๐ น. เปิดลานให้เป็นพื้นที่กลาง เยี่ยมชม ซักถาม โชว์ แชร์ เชื่อม เพื่อนภาคี และแลกเปลี่ยนเพื่อเสนอข้อเสนอจากพื้นที่สู่ระดับนโยบาย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ขอสนับสนุนค่าเดินทางและค่าที่พักให้กับตัวแทนของพื้นที่ ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในโครงการคนใต้สร้างสุข

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

สจรส.มอ. สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรม

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
14 กันยายน 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2561 20:29:54
Project trainer
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2561 20:35:05 น.

ชื่อโครงการ : สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน (แผนงานกลาง สร้างสุข#10) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2561 ครั้งที่ 2

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อวางแผนและเตรียมงานสร้างสุข

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • 08.30 – 09.00 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์ ภาพรวมการจัดงาน “สานงาน เสริมพลัง วาระสร้างสุขภาคใต้ ปี 2561”
 • 09.30 – 10.00 น. สรุปการประชุม “สานงาน เสริมพลังที่ จ.นครศรีธรรมราช”
 • 10.00 – 12.00 น.รูปแบบการจัดงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2561 ทบทวนข้อเสนอเชิงนโยบายจากห้องย่อยงานสร้างสุขปี 2559 และสถานการณ์ขับเคลื่อนงาน เสริมพลังในแต่ละประเด็น
 1. ระบบอาหาร : ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย โภชนาการ
 2. การจัดการปัจจัยเสี่ยง : เหล้า บุหรี่ สารเสพติด
 3. สุขภาวะ เด็ก เยาวชน และครอบครัว
 4. การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวชุมชน
 5. การจัดการภัยพิบัติ
 6. ความมั่นคงทางสุขภาพ : กองทุนตำบล เขตสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) เขตสุขภาพเพื่อประชาชนกิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. อาจารย์และบุคลากร สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 2. เทศบาลตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
 3. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
 4. เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
 5. วิทยาลัยภูมิปัญญา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาแขตพัทลุง
 6. สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 7. เครือข่ายธนาคารต้นไม้ จังหวัดชุมพร
 8. สมาคมชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้
 9. เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน
 10. สำนักงานประชาสังคมงดเหล้าจังหวัดปัตตานี
 11. ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง
 12. เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดชุมพร
 13. เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสงขลา
 14. กลุ่มยุวชนสร้างสรรค์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 15. เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 16. เครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จังหวัดตรังและกระบี่
 17. เครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติจังหวัดพังงา
 18. สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา
 19. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
 20. เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนอง
 21. ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสตูล
 22. สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 23. สมาคมประชาสังคมจังหวัดชุมพร
 24. ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11
 25. โครงการชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ และโครงการครอบครัวอบอุ่นภาคใต้
 26. สมาคมจันทร์เสี้ยวภาคใต้
 27. คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 28. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
 29. สถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวฯ
 30. มูลนิธิสุขภาพภาคใต้
 31. สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 32. มูลนิธิ SCCERN 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • 08.30 – 09.00 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์ ภาพรวมการจัดงาน “สานงาน เสริมพลัง วาระสร้างสุขภาคใต้ ปี 2561”
 • 09.30 – 10.00 น. สรุปการประชุม “สานงาน เสริมพลังที่ จ.นครศรีธรรมราช”
 • 10.00 – 12.00 น.รูปแบบการจัดงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2561 ทบทวนข้อเสนอเชิงนโยบายจากห้องย่อยงานสร้างสุขปี 2559 และสถานการณ์ขับเคลื่อนงาน เสริมพลังในแต่ละประเด็น
 1. ระบบอาหาร : ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย โภชนาการ
 2. การจัดการปัจจัยเสี่ยง : เหล้า บุหรี่ สารเสพติด
 3. สุขภาวะ เด็ก เยาวชน และครอบครัว
 4. การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวชุมชน
 5. การจัดการภัยพิบัติ
 6. ความมั่นคงทางสุขภาพ : กองทุนตำบล เขตสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) เขตสุขภาพเพื่อประชาชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปรูปแบบ และประเด็นขับเคลื่อนในงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2561 (1) รูปแบบงานสร้างสุข 1. เสวนา – สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน
2. การขับเคลื่อนวิกฤตภาคใต้ 10 ประเด็น 3. การประชุมวิชาการ
4. งานวิชาการนโยบายสาธารณะ 4P-W 5. ลานเสวนา และนิทรรศการ 6. เวทีสื่อสารสาธารณะ - จริยธรรมสื่อเพื่อสุขภาวะทางสังคม 7. ห้องเรียนปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง ระบบการจัดการฐานข้อมูล และเครื่องมือธรรมนูญ HIA / ธรรมนูญสุขภาพ / 4PW
8. ก้าวข้ามสู่เครือข่ายสุขภาวะในอาเซี่ยน

(2) ประเด็นขับเคลื่อนวิกฤตภาคใต้ มี 8 ประเด็น ประเด็น  ผู้รับผิดชอบ เวลา 1. เกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ เรื่องอาหารและโภชนาการ อ.สมคิด ทองสม ห้อง 1-2 (เช้า-บ่าย) 2. การจัดการปัจจัยเสี่ยง นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล ห้อง 7 (เช้า) 3.เรื่องเด็กเยาวชนและครอบครัว นายฮาริส มาศชาย ห้อง 3-4 (เช้า-บ่าย) 4. เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว นายเชภาดร จันทร์หอม ห้อง 5-6 (เช้า-บ่าย) 5. การจัดการภัยพิบัติ นายไมตรี จงไกรจักร ห้อง 8 (บ่าย) 6. ความมั่นคงทางสุขภาพ เรื่อง DHB/เขตสุขภาพเพื่อประชาชน /4PW ดร.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย นายจารึก ไชยรักษ์ 10-11 (เช้า-บ่าย) 7. จริยธรรมสื่อเพื่อสุขภาวะทางสังคม นายอานนท์ มีศรี ลานสร้างสุข 8. สันติสุขภาวะชายแดนใต้ และการแพทย์พหุวัฒนธรรม นายอิลฟาน ตอแลมา ห้อง 11 (เช้า) 9. ***ลานชุมชนน่าอยู่ นายไพฑูรย์ ทองสม/นางกำไล สมรักษ์ ลานสร้างสุข

(3) กรอบการทำงาน (timeline) ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561) มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ทบทวนข้อเสนอจากงานสร้างสุขปี 59 2. วางแผนขับเคลื่อนในแต่ละประเด็น มีการเสริมพัฒนาศักยภาพทีมเครือข่าย โดย สจรส.ม.อ. 3. ขับเคลื่อนงานตามประเด็น และใช้สื่อสารสาธารณะ 4. สังเคราะห์บทเรียน จัดทำเอกสารเผยแพร่ 5. แลกเปลี่ยนนำเสนอในงานสร้างสุขภาคใต้ (4) การสนับสนุนงบประมาณ - สนับสนุนห้องย่อยในวันงานสร้างสุขห้องย่อยละไม่เกิน 10,000 บาท - สนับสนุนกระบวนการทำข้อมูลประเด็นละไม่เกิน 100,000 บาท - เครือข่ายไหนก็สนับสนุนค่าเดินทางในแต่ละเครือข่าย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
4 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2561 15:25:04
Project trainer
แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2561 19:29:18 น.

ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดสงขลา »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2

 • photo ชี้แจงการจัดทำและบันทึกข้อมูลแผนสุขภาพชุมชนในเว็บไซต์ชี้แจงการจัดทำและบันทึกข้อมูลแผนสุขภาพชุมชนในเว็บไซต์
 • photo กำหนดแนวทางการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการกำหนดแนวทางการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ
 • photo เตรียมความพร้อมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ
 • photo สรุปผลการประชุมสรุปผลการประชุม

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง โดยมีกิจกรรม ดังนี้

 • กิจกรรมช่วงเช้า ชี้แจงการจัดทำและบันทึกข้อมูลแผนสุขภาพชุมชน ประเด็นส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายและฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูลแผนสุขภาพชุมชนในเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล โดย นายอะหมัด หลีขาหรี ผู้ประสานงานจังหวัด

 • กิจกรรมช่วงบ่าย กำหนดแนวทางและเตรียมความพร้อมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการสำหรับผู้เสนอโครงการ ดังนี้

 1. กำหนดจัดประชุมในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลจะนะ
 2. กำหนดผู้เข้าร่วม จำนวน 64 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จัดการประชุม จำนวน 2 คน พี่เลี้ยง จำนวน 6 คน เจ้าหน้าที่กองทุนและผู้เสนอโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน กองทุนละ 4 คน จาก 14 กองทุน จำนวน 56 คน
 3. กำหนดกิจกรรมหลักประกอบด้วย การจัดทำแผนสุขภาพประเด็นการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และการพัฒนาข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนสุขภาพตำบล และฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูลแผนและโครงการลงในเว็บไซต์
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00- น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวารี ฉ่ำมาลีวารี ฉ่ำมาลีเมื่อ 21 ธันวาคม 2560 12:23:24
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2561 18:28:28 น.

ชื่อโครงการ : การจัดการภัยพิบัติ »

ชื่อกิจกรรม : 1. เวทีข้อเสนอนโยบายภัยพิบัติ ณ สำนักงานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจังหวัดพัทลุง(พอช.ภาคใต้)

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเกิดข้อเสนอเชิงนโยบาย กฎหมายที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาภัยพิบัติ และป้องกันภัยพิบัติโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ผู้แทนเครือข่ายภัยพิบัติภาคใต้ -คณะทำงานโครงการ
 • ผู้แทน พอช.
 • ผู้แทนเครือข่ายภัยพิบัติ สสส.
 • ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -นักวิชาการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

21 พ.ย. 60 เวลา 13.00 - 18.30 น. 22 พ.ย. 60 เวลา 08.00 - 13.00 น.

1.เกิดเครือข่ายภัยพิบัติภาคใต้ 2.เกิดข้อเสนอเชิงนโยบาย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงานภัยพิบัติเชิงนโยบาย 1 คน
 • เครือข่ายพังงาแห่งความสุข 1 คน
 • ตัวแทน พอช.ภาคใต้ 9 คน
 • ตัวแทนเครือข่ายฯ จังหวัดพังงา 3 คน
 • ตัวแทนเครือข่ายฯ จังหวัดนครศรีฯ 10 คน
 • ตัวแทนเครือข่ายฯ จังหวัดตรัง 2 คน
 • ตัวแทนเครือข่ายฯ จังหวัดกระบี่ 3 คน
 • ตัวแทนเครือข่ายฯ จังหวัดปัตตานี 3 คน
 • ตัวแทนเครือข่ายฯ จังหวัดสุราษฎร์ฯ 1 คน
 • ตัวแทนเครือข่ายฯ จังหวัดสงขลา 1 คน
 • ตัวแทนเครือข่ายฯ จังหวัดชุมพร 7 คน
 • ตัวแทนเครือข่ายฯ จังหวัดพัทลุง 5 คน
 • ตัวแทนเครือข่ายฯ จังหวัดนราธิวาส 2 คน
 • ตัวแทนเครือข่ายฯ จังหวัดระนอง 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
1 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยLittle BearLittle Bearเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2561 15:47:19
Project trainer
แก้ไขโดย Little Bear เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2561 09:40:22 น.

ชื่อโครงการ : หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. ตัวอย่าง (รอลบทิ้ง หลังเปิดใช้งาน) »

ชื่อกิจกรรม : Test

 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (50)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

12

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

13

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
18 มกราคม 2561
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยเฉลิมพล  เมืองน้อยเฉลิมพล เมืองน้อยเมื่อ 18 มกราคม 2561 14:52:54
แก้ไขโดย Little Bear เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2561 16:10:05 น.

ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง เขต 11 »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานทีมพี่เลี้ยงบ้านนาสาร

 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
16 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยYuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 21 มกราคม 2561 11:47:44
Project trainer
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 31 มกราคม 2561 21:42:19 น.

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาข้อเสนอและการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย »

ชื่อกิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ โซนภาคกลาง จ.อยุธยา

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการกิจกรรมทางกาย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานพี่เลี้ยง โซนภาคกลาง , คณะทำงานกองทุนตำบลฯ โซนภาคกลาง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ สำหรับผู้เสนอโครงการ เพื่อจัดทำกรอบแนวคิดของโครงการให้มีความชัดเจน รวมทั้งแนะนำและฝึกปฏิบัติการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการพัฒนาโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานพี่เลี้ยง โซนภาคกลาง , คณะทำงานกองทุนตำบลฯ โซนภาคกลาง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมเชิงเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

 • แลกเปลี่ยนเรียนเรื่อง เรื่อง สถานการณ์ระบบสุขภาพของชุมชน แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการ และการพัฒนาข้อเสนอโครงการ โดย ผศ.ดร.พงค์เทพสุธีรวุฒิ ผอ.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์

 • ความสำคัญของการการจัดการกิจกรรมทางกาย

 • ฝึกปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและโครงการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกาย โดย ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร รอง ผอ.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์
 • ฝึกปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและโครงการฯ (ต่อ)
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เกิดแผนกิจกรรมทางกายในกองทุน จ.เพชรบุรี จำนวนกองทุน ดังนี้
 1. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านในดง
 2. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เขากระปุก
 3. แผนงานการเคลื่อนไหวทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มาบปลาเค้า
 4. แผนงานการเคลื่อนไหวทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองจอก
 5. แผนงานการเคลื่อนไหวทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.กลัดหลวง
 6. แผนงานการเคลื่อนไหวทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางหย่อง
 7. แผนงานการเคลื่อนไหวทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ปึกเตียน
 8. แผนงานการเคลื่อนไหวทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าไม้รวก
 9. แผนงานการเคลื่อนไหวทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.วังไคร้
 10. แผนงานการเคลื่อนไหวทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่าคอย
 • เกิดแผนกิจกรรมทางกายในกองทุน จ.กาญจนบุรี จำนวนกองทุน ดังนี้
 1. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าล้อ
 2. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านใหม่
 3. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลหนองตากยา
 4. แผนงานการเคลื่อนไหวทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งสมอ
 5. แผนงานการเคลื่อนไหวทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองโรง
 • เกิดแผนกิจกรรมทางกายในกองทุน จ.ฉะเชิงเทรา จำนวนกองทุน ดังนี้
 1. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะขนุน
 2. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เขาหินซ้อน
 3. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองแหน
 4. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าถ่าน
 5. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านซ่อง
 6. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลพนมสารคาม
 7. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เมืองเก่า
 8. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองยาว
 9. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเกาะขนุน
 10. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.พนมสารคาม


- เกิดแผนกิจกรรมทางกายในกองทุน จ.นครสวรรค์ จำนวนกองทุน ดังนี้

 1. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หูกวาง
 2. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลนครนครสวรรค์
 3. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านมะเกลือ
 4. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.อ่างทอง
 5. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองกรด
 6. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ตาสัง
 7. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บางม่วง
 8. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.พิกุล
 9. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นครสวรรค์ออก
 10. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่าไม้
 11. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองกระโดน
 12. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มหาโพธิ
 13. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเต่า
 14. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่างิ้ว
 15. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทับกฤช
 16. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บางตาหงาย
 17. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.กลางแดด
 18. แผนงานการเคลื่อนไหวทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองปลิง
 • เกิดแผนกิจกรรมทางกายในกองทุน จ.พิจิตร จำนวนกองทุน ดังนี้
 1. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บึงนาราง
 2. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินสว่าง
 3. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดงเสือเหลือง
 4. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โพธิ์ประทับช้าง
 5. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลไผ่รอบ
 6. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง
 7. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ไผ่ท่าโพ
 8. แผนงานการเคลื่อนไหวทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.แหลมรัง
 9. แผนงานการเคลื่อนไหวทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โพธิ์ไทรงาม
 10. แผนงานการเคลื่อนไหวทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ห้วยแก้ว
 • เกิดแผนกิจกรรมทางกายในกองทุน จ.ลพบุรี จำนวนกองทุน ดังนี้
 1. แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โคกลำพาน
 2. แผนงานการเคลื่อนไหวทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่าแค
 3. แผนงานการเคลื่อนไหวทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บางขันหมาก
 4. แผนงานการเคลื่อนไหวทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โก่งธนู
 5. แผนงานการเคลื่อนไหวทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกกโก
 6. แผนงานการเคลื่อนไหวทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โพธิ์เก้าต้น
 7. แผนงานการเคลื่อนไหวทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลถนนใหญ่
 8. แผนงานการเคลื่อนไหวทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านข่อย
 • เกิดแผนกิจกรรมทางกายในกองทุน จ.สระแก้ว จำนวนกองทุน ดังนี้
 1. แผนงานการเคลื่อนไหวทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทับพริก
 2. แผนงานการเคลื่อนไหวทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านด่าน
 3. แผนงานการเคลื่อนไหวทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หันทราย
 4. แผนงานการเคลื่อนไหวทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
 5. แผนงานการเคลื่อนไหวทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่าข้าม
 6. แผนงานการเคลื่อนไหวทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เมืองไผ่
 7. แผนงานการเคลื่อนไหวทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.คลองทับจันทร์
 8. แผนงานการเคลื่อนไหวทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.คลองน้ำใส
 • เกิดแผนกิจกรรมทางกายในกองทุน จ.สระบุรี จำนวนกองทุน ดังนี้
 1. แผนงานการเคลื่อนไหวทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่ามะปราง
 2. แผนงานการเคลื่อนไหวทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองแก่งคอย
 3. แผนงานการเคลื่อนไหวทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่าคล้อ
 4. แผนงานการเคลื่อนไหวทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ชะอม
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยYuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 21 มกราคม 2561 14:45:10
Project trainer
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 31 มกราคม 2561 21:20:24 น.

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาข้อเสนอและการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย »

ชื่อกิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ (โซนจังหวัดชุมพร)

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการกิจกรรมทางกาย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานพี่เลี้ยง จ.ชุมพร , คณะทำงานกองทุนตำบลฯ จ.ชุมพร

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ สำหรับผู้เสนอโครงการ เพื่อจัดทำกรอบแนวคิดของโครงการให้มีความชัดเจน รวมทั้งแนะนำและฝึกปฏิบัติการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการพัฒนาโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานพี่เลี้ยง จ.ชุมพร , คณะทำงานกองทุนตำบลฯ จ.ชุมพร

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมเชิงเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการ

 • แลกเปลี่ยนเรียนเรื่อง เรื่อง สถานการณ์ระบบสุขภาพของชุมชน แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการ และการพัฒนาข้อเสนอโครงการ
 • ความสำคัญของการการจัดการกิจกรรมทางกาย
 • ฝึกปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและโครงการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกาย
 • ฝึกปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและโครงการฯ (ต่อ) โดย ผศ.ดร.พงค์เทพสุธีรวุฒิ ผอ.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-