วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
16 มกราคม 2560
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 18 มิถุนายน 2561 10:29:09
Project trainer
แก้ไขโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 18 มิถุนายน 2561 10:31:12 น.

ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ »

ชื่อกิจกรรม : ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ งวดที่ 1

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ชำระค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
3 พฤศจิกายน 2559
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 25 ตุลาคม 2560 15:01:07
Project trainer
แก้ไขโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 18 มิถุนายน 2561 10:19:23 น.

ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะกรรมการของโครงการหลักสูตร ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559  สถานที่ ห้องประชุม 1405 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ชั้น 14 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมคณะทำงานหลักสูตร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานหลักสูตร นำโดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ได้อธิบายถึงความเป็นมาของการจัดทำหลักสูตรว่า สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส)จึงมุ่งเน้นการพัฒนากลไกกลางที่เอื้อต่อการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพภาคี สสส. (Capacity Building)เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ สมรรถนะ และความสามารถที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานมาแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดเกิดการเชื่อมต่อความรู้ ขยายผลต่อยอดให้เกิดประโยชน์และเกิดประสิทธิผลในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น องค์กร และนโยบาย ทั้งในภาคีเครือข่ายเองหรือข้ามภาคีเครือข่าย สามารถขับเคลื่อนงานทางสังคมและสร้างพลังเครือข่ายได้อย่างยั่งยืน และมีกระบวนการพัฒนาทักษะให้แก่ภาคีเครือข่าย สสส. และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้จนนำไปสู่สังคมสุขภาวะโดย มีโจทย์ว่า ออกแบบอย่างไรให้กลุ่มเป้าหมายมาแล้วได้ในสิ่งทีต้องการ และActive Learning เสริมสิ่งที่เค้าทำอยู่แล้วให้ดีมากยิ่งขึ้น มีกระบวนการ คือ
1) พัฒนากระบวนการ ออกแบบ หลักสูตร 7 หลักสูตร
2) แบ่งหน้าที่การดำเนินงานในแต่ละหลักสูตรให้ อาจารย์แต่ละท่านรับผิดชอบออกแบบกระบวนการดังนี้ 1.Health promotion theory and methodology ดร.เพ็ญ สุขมาก 2.Leadership and Management skill in Health promotion ดร.ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา 3.Network and Partnership management ดร.กุลทัติ หงส์ชยางกูร 4.Project management in Health promotion ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 5.Social communication in Health promotion ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 6.Knowledge management in Health promotion ดร.จีรเนาว์ ทัศศรี ,ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา ,คุณวัลภา ฐาน์กาญจน์ ,คุณอุรพิณ หนุนอนันต์ 7.Sustainable managementดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 3) ประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัคร
คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากแต่ละสำนักจาก สสส.เลือกแกนนำ 4 เครือข่ายหลัก ปัจจัยเสี่ยง อาหาร ทรัพยากร ชุมชนนาอยู่ และบุคลากรทั่วไปที่สนใจ เช่น สายสุขภาพ มหาวิทยาลัย ฯลฯ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2560 13:02:59
Project trainer
แก้ไขโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 18 มิถุนายน 2561 09:57:52 น.

ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฯ (เตรียมความพร้อมการจัดการความรู้) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

 • photo

  กิจกรรมหลัก :

  คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
  วัตถุประสงค์

  ประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฯ (เตรียมความพร้อมการจัดการความรู้) 

  กิจกรรมตามแผน

  จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

  -

  รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

  -

  กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

  จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 8 คน

  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

  -

  รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

  ประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฯ (เตรียมความพร้อมการจัดการความรู้) สำหรับรุ่นที่ 2 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 สถานที่ ห้องประชุมชั้น 10 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ชั้น 14 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

   

  ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

  คณะทำงานหลักสูตรร่วมกันสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในหลักสูตรการจัดการความรู้ มีจำนวนประมาณ 65 คน จาก 20 เครือข่าย และมีเครือข่ายนักศึกษาปริญญาโทสาขาการจัดการระบบสุขภาพ จำนวน 17 คน รวมทั้งสิ้น 82 คน ร่วมออกแบบใบงาน รายละเอียดดังนี้ แนวคิดและพื้นฐานเรื่องการจัดการความรู้ ใบงานที่ 1: กิจกรรมของการจัดการความรู้ 1.แบ่งกลุ่ม
  2.แต่ละกลุ่มเขียนกิจกรรมที่ทำมาแล้วที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับ กระบวนการการจัดการความรู้ (KM) ลงในกระดาษ post it แล้วนำไปสิ่งที่เขียนใน post it นั้น ไปติดลงบนต้นไม้แห่งความรู้ การจัดการความรู้: เรียนรู้ความเป็นจริงแห่งชีวิตจากงาน

  ใบงานที่ 2: หลังจากฟังประเด็น “การจัดการความรู้: เรียนรู้ความเป็นจริงแห่งชีวิตจากงาน” ขอให้บันทึกในประเด็นดังต่อไปนี้ 1.ความรู้ใหม่ที่ได้รับ 2.ประเด็นที่จะนำไปใช้ในอนาคต Online Technology เพื่อการจัดการความรู้

  ใบงานที่ 3: หลังจากฟังประเด็น “ออนไลน์เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้” ขอให้บันทึกในประเด็นดังต่อไปนี้1.ความรู้ใหม่ที่ได้รับ 2.ประเด็นที่จะนำไปใช้ในอนาคต กระบวนการเรียนรู้ : หลักการพื้นฐานของการถอดบทเรียน และเทคนิคการถอดบทเรียน

  ใบงานที่ 4: ให้เลือกกิจกรรมที่แต่ละกลุ่มเห็นว่ามีความสำคัญ เพื่อนำมาใช้เป็นกรณีศึกษาในการถอดบทเรียน โดยควรมีลักษณะดังนี้: (1) เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการเสร็จสิ้นในระยะเวลาที่ผ่านมา และเห็นผลลัพธ์จากการดำเนินงานแล้ว และ (2) เป็นกิจกรรมที่สมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่รู้จักและเข้าใจกระบวนการทั้งหมด หลังจากนั้นตอบคำถามดังต่อไปนี้

  คำถามที่ 1 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลที่เกิดขึ้นจริงของกิจกรรมนี้คือ อะไร
  (ให้เวลา 30 นาที)

  คำถามที่ 2 บอกเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น (เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลที่คาดหวังกับผลที่เกิดขึ้นจริงว่าเกิดจากเงื่อนไขปัจจัยใดบ้าง ทั้งนี้ควรวิเคราะห์เงือนไขปัจจัยให้ครอบคลุมทุกระยะตั้งแต่เริ่ม ระหว่าง และเมื่อสิ้นสุดการทำกิจกรรม พร้อมระบุรายละเอียดที่เป็นทั้งปัจจัยภายใน และภายนอกโครงการ)(ให้เวลา 60 นาที)

  คำถามที่ 3 หากต้องการกิจกรรมนี้ในครั้งต่อไปให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น มีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง (ข้อเสนอแนะควรอยู่บนเงื่อนไขปัจจัยข้อ 2 โดยมีความชัด และเป็นรูปธรรม)
  (ให้เวลา 60 นาที) -ออกแบบเนื้อหาคู่มือ การจัดการความรู้

  ปัญหา/แนวทางแก้ไข

  -

  ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

  -

  ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

  -

  คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

  -

  ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
  -
  24 มกราคม 2560 เวลา 09:00 น.
  รายงานจากพื้นที่
  โพสท์โดยสุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2560 12:54:38
  Project trainer
  แก้ไขโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 18 มิถุนายน 2561 09:41:48 น.

  ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ »

  ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฯ วันที่ 24 มกราคม 2560

  • photo
   • photo

    กิจกรรมหลัก :

    คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
    วัตถุประสงค์

    เพื่อประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตร

    กิจกรรมตามแผน

    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

    -

    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

    วันที่ 24 มกราคม 2560 สถานที่ ห้องประชุม 1405 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ชั้น 14 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 8 คน

    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

    -

    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

    ประชุมคณะทำงานหลักสูตรการจัดการความรู้ ร่วมกันออกแบบ กระบวนการ กำหนดการ ในการประชุมวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560

    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

     

    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

    คณะทำงานหลักสูตรการจัดการความรู้ ร่วมกันออกแบบ กระบวนการ กำหนดการ ในการประชุมวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 60 ดังต่อไปนี้ วันที่ (เวลา) เนื้อหา วิทยากร/ผู้รับผิดชอบ 22 กุมภาพันธ์ 2560 09.00-09.15 น. แนะนำหลักสูตร: การจัดการความรู้ ผศ.ดร.พงศ์เทพ สุธีรวุฒิ

    09.15-10.00 น. แนวคิดและพื้นฐานเรื่องการจัดการความรู้ คุณอุรพิณ หนุนอนันต์ และคณะ

    10.30-12.00 น. การจัดการความรู้: เรียนรู้ความเป็นจริงแห่งชีวิตจากงาน คุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ 13.00-14.30 น.

    กระบวนทัศน์ใหม่ (new paradigm) การจัดการความรู้: ตัวอย่างการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้หรือองค์ความรู้ คุณอุรพิณ หนุนอนันต์ และคณะ

    15.00-16.00 น. ความคิดรวบยอดของการจัดการความรู้ คุณอุรพิณ หนุนอนันต์ และคณะ 23 กุมภาพันธ์ 2560 09.00-12 .00 น. Online Technology เพื่อการจัดการความรู้ ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ 13.00 -16.00 น กระบวนการเรียนรู้ : หลักการพื้นฐานของการถอดบทเรียน และเทคนิคการถอดบทเรียน ผศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา และคณะ 24 กุมภาพันธ์ 2560 09.00-10 .00 น. ถอดบทเรียน และข้อเสนอแนะจากการทำกิจกรรมกลุ่ม ผศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา และคณะ 10.30-12.00 น. การเลือกใช้ (จัดการ) ข้อมูลเชิงสุขภาวะ เพื่อสนับสนุนโครงการสุขภาวะ ผศ. ดร. พงค์เทพ สุธีรวุฒิ และคณะ

    13.00-15.00 น. นำเสนอผลการเลือกใช้ (จัดการ) ข้อมูลเชิงสุขภาวะ เพื่อสนับสนุนโครงการสุขภาวะ รศ. ดร. จีรเนาว์ ทัศศรี และคณะ

    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

    -

    ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

    -

    ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

    -

    คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

    -

    ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
    -
    4 มกราคม 2560 เวลา 09:00 น.
    รายงานจากพื้นที่
    โพสท์โดยสุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2560 12:48:24
    Project trainer
    แก้ไขโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 18 มิถุนายน 2561 09:34:56 น.

    ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ »

    ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฯ วันที่ 4 มกราคม 2560

    กิจกรรมหลัก :

    คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
    วัตถุประสงค์

    เพื่อประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตร

    กิจกรรมตามแผน

    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

    -

    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

    วันที่ 4 มกราคม 2560 สถานที่ ห้องประชุม สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ชั้น 10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 8 คน

    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

    -

    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

    ประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฯ ประสานงานรับสมัครภาคีเครือข่าย สสส.พื้นที่ ภาคใต้ รุ่นที่ 2

    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

     

    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

    คณะทำงานได้ร่วมกันปรับรูปแบบใบสมัคร เพื่อทราบข้อมูลเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมเรียนรู้ทั้งข้อมูลทั่วไป ลักษณะงานที่ดำเนินการในพื้นที่ และความคาดหวังต่อการเข้าร่วมในหลักสูตรนี้ ซึ่งจะทำให้ทำให้ผู้จัดรู้จักผู้เข้าร่วมเรียนรู้มากขึ้น
    คณะทำงานได้ร่วมกันออกแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยจะไม่ใช้คำว่าการอบรม แต่จะเปลี่ยนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  รายละเอียดแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ตามเอกสารไฟล์ที่แนบมาด้วยแล้ว กลุ่มเป้าหมาย ที่นอกเหนือจากภาคี สสส. คือ - สำนักงานสาธารณสุข 14 จังหวัดภาคใต้ - องค์การบริหารส่วนจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ - เครือข่าย สช. - เครือข่ายมหาวิทยาลัย - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 14 จังหวัดภาคใต้ สปสช.เขต 11  และ เขต 12

    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

    -

    ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

    -

    ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

    -

    คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

    -

    ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
    -
    27 มีนาคม 2560 เวลา 09:00 น.
    รายงานจากพื้นที่
    โพสท์โดยสุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2560 10:04:10
    Project trainer
    แก้ไขโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 17 มิถุนายน 2561 19:18:20 น.

    ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ »

    ชื่อกิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฯ (การสร้างเสริมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ) รุ่นที่ 1

    • photo
     • photo
      • photo
       • photo
        • photo
         • photo
          • photo
           • photo
            • photo
             • photo
              • photo
               • photo
                • photo
                 • photo
                  • photo
                   • photo
                    • photo
                     • photo
                      • photo
                       • photo
                        • photo
                         • photo
                          • photo
                           • photo
                            • photo
                             • photo

                              กิจกรรมหลัก :

                              คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                              วัตถุประสงค์

                              เพื่อจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฯ (การสร้างเสริมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ) 

                              กิจกรรมตามแผน

                              จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                              -

                              รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                              ประชุมเชิงปฏิบัติการ

                              กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                              จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 80 คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                              -

                              รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                              วันที่ 27-30 มีนาคม 2560 สถานที่สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ชั้น 14 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                              อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

                              ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                               

                              ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                              หลักสูตรการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะทำให้ภาคีมีเข้าใจและมีทักษะด้านการออกแบบระบบสร้างเสริมสุขภาพทั้งระดับพื้นที่และประเด็นขับเคลื่อนชุมชน เข้าใจและมีทักษะด้านเครื่องมือกระบวนการนโยบายสาธารณะทางสุขภาพ ใช้เครื่องมือธรรมนูญสุขภาพ สมัชชาสุขภาพ และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ มีความเข้าใจและทักษะด้านการบริหารจัดการโครงการ วางจุดหมาย สร้างยุทธศาสตร์ ออกแบบวิธีดำเนินงาน และติดตามประเมินผล ผู้เข้าร่วม จำนวน 95 คน อันประกอบไปด้วย 1.เครือข่ายภาคีนักสร้างเสริมสุขภาพ 16 เครือข่าย จำนวน 50 คนได้แก่ เครือข่ายชุมชนน่าอยู่ เครือข่ายปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ เครือข่ายปัจจัยเสี่ยงผู้หญิง เครือข่ายการท่องเที่ยว เครือข่ายเยียวยาชายแดนใต้ เครือข่ายชาวเล เครือข่ายสุขภาวะในสถาบันอาชีวะ เครือข่ายอาหาร เครือข่ายเยาวชน เครือข่ายสื่อ อาจารย์มหาวิทยาลัย
                              2.คณะทำงาน ทีม สจรส.มอ. ทีมวิทยากร สช.และ สสส. จำนวน 28 คน 3.นักศึกษาปริญญาโท จำนวน17 คน

                              ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                              -

                              ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                              -

                              ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                              -

                              คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                              -

                              ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                              -
                              27 ธันวาคม 2559 เวลา 09:00 น.
                              รายงานจากพื้นที่
                              โพสท์โดยสุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 25 ตุลาคม 2560 15:30:32
                              Project trainer
                              แก้ไขโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 17 มิถุนายน 2561 19:03:48 น.

                              ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ »

                              ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานหลักสูตร เพื่อปรับรูปแบบเนื้อหา วันที่ 27 ธันวาคม 2559

                              กิจกรรมหลัก :

                              คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                              วัตถุประสงค์

                              เพื่อปรับเนื้อหาหลักสูตร

                              กิจกรรมตามแผน

                              จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                              -

                              รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                              ดำเนินการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร วันที่ 27 ธันวาคม 2559 สถานที่ ห้องประชุม สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
                              ชั้น 14มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

                              กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                              จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                              -

                              รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                              วันที่ 7 ธันวาคม 2559 สถานที่ ห้องประชุม 1405สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ชั้น 14 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยคณะทำงานร่วมกันวางแผนเรื่อง เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร หลักสูตรการบริหารโครงการ และการสร้างเสริมสุขภาวะ

                              ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                               

                              ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                              คณะทำงานหลักสูตรพัฒนาศักยภาพได้ประชุมร่วมกันเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะใช้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีประเด็นเรื่อง
                              -การกำหนด Key Note Speaker ในแต่ละหลักสูตร เพื่อดึงดูดความสนใจ เพิ่มแรงบัลดาลใจ ให้แก่ผู้เข้าร่วม ไม่อยากให้เป็นการรูปแบบการบรรยายแนวราบ เพราะว่าหลักสูตรเชื่อว่าผู้เรียนมีศักยภาพ มีประสบการณ์และพร้อมที่จะแบ่งปันกับผู้อื่น หลักสูตร Key Note Speaker การจัดการความรู้ KM คุณ สุทธิพงศ์ ธรรมวุฒิ (ทีวีบูรพา) ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ (ผู้ก่อตั้ง GoToKnow) หลักการและแนวคิดการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ และการบริหารโครงการสุขภาวะ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ (สสส) นพ.พลเดช ปิ่นประทีป (สช.) ผู้นำและการบริหารเครือข่ายด้านสุขภาวะ อาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร (มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ) การสื่อสารและการบริหารจัดการความยั่งยืน ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ (บ.อริยชน) รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ (Thai PBS) คุณ สุพัฒนุช สอนดำริห์(ฝ่ายสื่อสาร สสส) ผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย )ADB) -การทบทวน และกำหนดการดำเนินงาน คณะทำงานหลักสูตรฯ มีความเห็นว่า ควรมีการลงพื้นที่เพื่อติดตามงาน ครั้งที่ 1 ในเดือนเมษายน เพราะอยากทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการเรียนว่าผู้เข้าร่วมเรียนรู้ ได้นำไปปรับใช้ในงานที่ดำเนินการหรือไม่ อย่างไร และเพื่อปรับรูปแบบกระบวนการออกแบบหลักสูตรของคณะทำงานด้วย และเพื่อประโยชน์ในการจัดการอบรมในรุ่นที่ 2
                              -กำหนดแผนการประเมินหลักสูตร รุ่นที่ 1 ในเดือนสิงหาคม 2560 -กำหนดแผนประเมินติดตามประเมินผล รุ่นที่ 1 ในเดือนพฤศจิกายน 2560

                              ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                              -

                              ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                              -

                              ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                              -

                              คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                              -

                              ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                              -
                              11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
                              รายงานจากพื้นที่
                              โพสท์โดยสุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 25 ตุลาคม 2560 13:13:28
                              Project trainer
                              แก้ไขโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 17 มิถุนายน 2561 19:01:27 น.

                              ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ »

                              ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานหลักสูตร วันที่ 11พฤศจิกายน 2559

                              • photo

                               กิจกรรมหลัก :

                               คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                               วัตถุประสงค์

                               เพื่อประชุมคณะทำงานหลักสูตร

                               กิจกรรมตามแผน

                               จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                               -

                               รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                               ประชุมคณะทำงานหลักสูตร ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559  สถานที่ ห้องประชุม 1405สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ชั้น 14

                               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                               -

                               รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                               ประชุมคณะทำงานนัดปรึกษาหารือ เรื่อง outline ของแต่ละหลักสูตรที่อาจารย์แต่ละท่านรับผิดชอบ

                               ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                

                               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                               -คณะทำงานนัดปรึกษาหารือ เรื่อง outline ของแต่ละหลักสูตรที่อาจารย์แต่ละท่านรับผิดชอบ โดยมี concept คือ หยิบงานเดิมมาปัดฝุ่น ทบทวน ให้ดีขึ้น และให้ทราบว่าสิ่งที่ทำอยู่ได้ความรู้อะไรบ้าง

                               -หลักสูตรต้องพัฒนาศักยภาพของคนโดย ให้ความรู้ ให้ทักษะ ให้คู่มือ ให้เครื่องมือ ที่สามารถนำกลับไปใช้ต่อในพื้นที่ได้

                               -วางแผนว่าต้องมีการติดตามงานในพื้นที่ โดยที่กลุ่มเป้าหมายนำความรู้ที่ได้ไป นำไปใช้อย่างไร วางแนวทาง ให้ทีมนำเสนอให้เห็น

                               -ทีมเข้าร่วมต้องเป็นแกนนำเครือข่าย รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงาน

                               ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                               -

                               ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                               -

                               ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                               -

                               คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                               -

                               ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                               -
                               21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
                               รายงานจากพื้นที่
                               โพสท์โดยสุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 25 ตุลาคม 2560 12:34:55
                               Project trainer
                               แก้ไขโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 17 มิถุนายน 2561 18:46:59 น.

                               ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ »

                               ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานหลักสูตร วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

                               • photo
                                • photo
                                 • photo
                                  • photo
                                   • photo
                                    • photo

                                     ไฟล์ประกอบกิจกรรม

                                     กิจกรรมหลัก :

                                     คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                     วัตถุประสงค์

                                     เพื่อประชุมเตรียมงานอบรมหลักสูตร

                                     กิจกรรมตามแผน

                                     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                     -

                                     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                     ประชุมคณะทำงาน  ดูเนื้อหาหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ สสส. (รายละเอียดคู่มือ) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559  สถานที่ ห้องประชุม 1405สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ชั้น 14มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่
                                     จ.สงขลา

                                     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                     -

                                     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                     ประชุมเตรียมความพร้อมของแต่ละหลักสูตร

                                     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                      

                                     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                     คณะทำงานงานหลักสูตร ปรึกษาหารือ ในเรื่องรายละเอียดการสอนในแต่ละหลักสูตรและช่วงเวลาในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 1. Health promotion theory and methodology
                                     ดร.เพ็ญ สุขมาก และ Project management in Health promotion ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 60 - การสอนแบบ Lecture ให้น้อย
                                     -ใช้สื่อ case study มาร่วมคุยแลกเปลี่ยน/วิเคราะห์ -ใช้เกมส์ เป็นสื่อในการสอน - key note อ.สุเมธ/อ.สุปรีดา

                                     2.Leadership and Management skill in Health promotion
                                     ดร.ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา และ Network and Partnership management ดร.กุลทัติ หงส์ชยางกูร ระยะเวลา : เดือนพฤษภาคม 2560 -ใช้รูปแบบ ศึกษาวิเคราะห์จากวีดีโอ -ออกแบบเครือข่ายการสร้างผู้นำในชุมชน -Game
                                     -มีเอกสารคู่มือ

                                     3.Knowledge management in Health promotion ดร.จีรเนาว์ ทัศศรี ,ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา ,คุณวัลภา ฐาน์กาญจน์ ,คุณอุรพิณ หนุนอนันต์ ระยะเวลา : เดือนมีนาคม 2560 -นำทีม KM คณะแพทย์ร่วมออกแบบหลักสูตร และเป็นวิทยากรกระบวนการ
                                     -ดูวีดีโอ ความรู้เบื้องต้น การจัดการความรู้ -สอนกระบวนการถอดบทเรียน โดยนำโครงการของทีมมาประยุกต์

                                     4.Sustainable managementและ Social communication in Health promotion ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
                                     -key note คุณสุพัฒนุช สอนดำริห์ สสส. หมายเหตุ จะจัดให้มีกิจกรรมกรรมก่อนการอบรม 1 วัน

                                     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                     -

                                     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                     -

                                     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                     -

                                     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                     -

                                     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                     -
                                     24 มกราคม 2560
                                     รายงานจากพื้นที่
                                     โพสท์โดยสุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 24 ตุลาคม 2560 20:38:07
                                     Project trainer
                                     แก้ไขโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 17 มิถุนายน 2561 17:51:37 น.

                                     ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ »

                                     ชื่อกิจกรรม : เข้าร่วมประชุมอบรมหลักสูตรเครือข่ายที่ กทม. 23-24 มกราคม 2560

                                     กิจกรรมหลัก :

                                     คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                     วัตถุประสงค์

                                      

                                     กิจกรรมตามแผน

                                     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                     -

                                     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                      

                                     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                      

                                     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                     อบรมการใช้เว็บไซต์ DOL ของสสส. ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ส่งรายงานในแต่ละงวด และเผยแพร่ข้อมูลของโครงการบนเว็บ DOL

                                     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                      

                                     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                     เรียนรู้การรายงานความก้าวหน้าของโครงการบนเว็บไซต์ DOL ของสสส. 

                                     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                     -

                                     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                     -

                                     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                     -

                                     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                     -

                                     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                     -
                                     19 ธันวาคม 2560
                                     รายงานจากพื้นที่
                                     โพสท์โดยพี่เลี้ยงเขต9 นครราชสีมาพี่เลี้ยงเขต9 นครราชสีมาเมื่อ 29 พฤษภาคม 2561 21:35:05
                                     แก้ไขโดย พี่เลี้ยง เขต 10 อุบลราชธานี เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 19:05:21 น.

                                     ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

                                     ชื่อกิจกรรม : จัดทำแผนงานและโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

                                     กิจกรรมหลัก :

                                     คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                     วัตถุประสงค์

                                      

                                     กิจกรรมตามแผน

                                     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                      

                                     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                      

                                     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                      

                                     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                     2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานและโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 50 คน 1. ทำความเข้าใจกับกรรมการกองทุนฯ ทุกกองทุนเข้าใจบทบาทหน้าที่และแนวทางในการปฏิบัติงาน 2.ปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกาย 10 กองทุนฯ
                                     3. ได้แนวคิดของโครงการให้มีความชัดเจนรวมทั้งแนะนำและฝึกปฏิบัติการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการพัฒนาโครงการ

                                     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                      

                                     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                      

                                     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                      

                                     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                      

                                     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                      

                                     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                      

                                     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                     18 มกราคม 2561
                                     รายงานจากพื้นที่
                                     โพสท์โดยพี่เลี้ยงเขต9 นครราชสีมาพี่เลี้ยงเขต9 นครราชสีมาเมื่อ 29 พฤษภาคม 2561 21:39:16
                                     แก้ไขโดย พี่เลี้ยง เขต 10 อุบลราชธานี เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 18:57:36 น.

                                     ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

                                     ชื่อกิจกรรม : ติดตามแผนงานและโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อำเภอคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

                                     กิจกรรมหลัก :

                                     คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                     วัตถุประสงค์

                                      

                                     กิจกรรมตามแผน

                                     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                      

                                     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                      

                                     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                      

                                     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                     3.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามแผนงานและโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อำเภอคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 18มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 20 คน 1. ทบทวนทำความเข้าใจกับกรรมการกองทุนฯในการจัดทำแผน
                                     2.ปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกาย
                                     3.แผนการสนับสนุนการจัดทำแผนงานและโครงการการจัดกิจกรรมทางกาย

                                     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                      

                                     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                      

                                     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                      

                                     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                      

                                     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                      

                                     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                      

                                     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                     15 มีนาคม 2561
                                     รายงานจากพื้นที่
                                     โพสท์โดยพี่เลี้ยงเขต9 นครราชสีมาพี่เลี้ยงเขต9 นครราชสีมาเมื่อ 29 พฤษภาคม 2561 21:42:25
                                     แก้ไขโดย พี่เลี้ยง เขต 10 อุบลราชธานี เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 17:53:41 น.

                                     ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

                                     ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงระดับอำเภอเพื่อติดตามแผนพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

                                     กิจกรรมหลัก :

                                     คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                     วัตถุประสงค์

                                      

                                     กิจกรรมตามแผน

                                     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                      

                                     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                      

                                     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                      

                                     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                     ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงระดับอำเภอเพื่อติดตามแผนพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 10 คน 1. ทบทวนทำความเข้าใจกับพี่เลี้ยงและตัวแทนกรรมการกองทุนฯ ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่และแนวทางในการปฏิบัติงาน 2.การติดตามแผนสุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกาย ของกองทุน 3. จัดทำกรอบแนวคิดของโครงการให้มีความชัดเจนรวมทั้งแนะนำและฝึกปฏิบัติการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการพัฒนาโครงการ 4.แผนการสนับสนุนการจัดทำแผนงานและโครงการการจัดกิจกรรมทางกาย

                                     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                      

                                     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                      

                                     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                      

                                     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                      

                                     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                      

                                     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                      

                                     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                     22 มีนาคม 2561
                                     รายงานจากพื้นที่
                                     โพสท์โดยพี่เลี้ยงเขต9 นครราชสีมาพี่เลี้ยงเขต9 นครราชสีมาเมื่อ 29 พฤษภาคม 2561 21:44:07
                                     แก้ไขโดย พี่เลี้ยง เขต 10 อุบลราชธานี เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 17:23:27 น.

                                     ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

                                     ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงระดับอำเภอเพื่อติดตามแผนพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

                                     กิจกรรมหลัก :

                                     คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                     วัตถุประสงค์

                                      

                                     กิจกรรมตามแผน

                                     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                      

                                     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                      

                                     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                      

                                     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                     ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงระดับอำเภอเพื่อติดตามแผนพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 10 คน 1. ทบทวนทำความเข้าใจกับพี่เลี้ยงและตัวแทนกรรมการกองทุนฯ ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่และแนวทางในการปฏิบัติงาน 2.การติดตามแผนสุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกาย ของกองทุน 3. จัดทำกรอบแนวคิดของโครงการให้มีความชัดเจนรวมทั้งแนะนำและฝึกปฏิบัติการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการพัฒนาโครงการ 4.แผนการสนับสนุนการจัดทำแผนงานและโครงการการจัดกิจกรรมทางกาย

                                     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                      

                                     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                      

                                     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                      

                                     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                      

                                     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                      

                                     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                      

                                     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                     28 พฤษภาคม 2561
                                     รายงานจากพื้นที่
                                     โพสท์โดยพี่เลี้ยงเขต8 อุดรพี่เลี้ยงเขต8 อุดรเมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 01:50:50
                                     แก้ไขโดย พี่เลี้ยงเขต8 อุดร เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 15:44:19 น.

                                     ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

                                     ชื่อกิจกรรม : เข้าพบผู้บริหาร อปท.ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เพื่อเชิญเข้าร่วมโครงการ

                                     กิจกรรมหลัก :

                                     คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                     วัตถุประสงค์

                                      

                                     กิจกรรมตามแผน

                                     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                      

                                     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                      

                                     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                      

                                     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                     1 ผู้ประสานงานเขต 8 (ผศ.ดร.อัจฉราจินวงษ์) โทรศัพท์ นัดหมายผู้บริหาร ทุก อปท. ทุกแห่ง
                                     2. เข้าพบประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ทุกแห่ง เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการและ เพื่อสอบถามความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ
                                     ผลการดำเนินงานพบว่า มีกองทุนตำบลสนใจสมัครใจเข้าร่วมโครงการจำนวน23 แห่ง (อุดรธานี 14 แห่ง และ หนองคาย 9 แห่ง )

                                     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                      

                                     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                      

                                     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                      

                                     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                      

                                     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                      

                                     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                      

                                     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                     7 เมษายน 2561
                                     รายงานจากพื้นที่
                                     โพสท์โดยพี่เลี้ยงเขต9 นครราชสีมาพี่เลี้ยงเขต9 นครราชสีมาเมื่อ 10 เมษายน 2561 15:21:28
                                     แก้ไขโดย พี่เลี้ยงเขต9 นครราชสีมา เมื่อ 29 พฤษภาคม 2561 21:32:55 น.

                                     ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

                                     ชื่อกิจกรรม : รายงานกิจกรรมทางกาย เขต 9 นครราชสีมา

                                     • photo
                                      • photo
                                       • photo
                                        • photo
                                         • photo
                                          • photo
                                           • photo
                                            • photo
                                             • photo
                                              • photo
                                               • photo
                                                • photo
                                                 • photo
                                                  • photo
                                                   • photo
                                                    • photo
                                                     • photo
                                                      • photo
                                                       • photo
                                                        • photo
                                                         • photo
                                                          • photo
                                                           • photo
                                                            • photo
                                                             • photo
                                                              • photo
                                                               • photo

                                                                ไฟล์ประกอบกิจกรรม

                                                                กิจกรรมหลัก :

                                                                คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                วัตถุประสงค์

                                                                 

                                                                กิจกรรมตามแผน

                                                                จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                 

                                                                รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                 

                                                                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                 

                                                                รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                รายละเอียดกิจกรรม วันเดือนปี สถานที่ จำนวนผู้เข้าร่วม ผลที่เกิดขึ้น 1.เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนและโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นพื้นที่
                                                                อำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา18 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 70 คน 1. ทำความเข้าใจกับกรรมการกองทุนฯ ทุกกองทุนเข้าใจบทบาทหน้าที่และแนวทางในการปฏิบัติงาน 2.ปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกาย 11 กองทุนฯ
                                                                3. ได้แนวคิดของโครงการให้มีความชัดเจนรวมทั้งแนะนำและฝึกปฏิบัติการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการพัฒนาโครงการ 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานและโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 50 คน 1. ทำความเข้าใจกับกรรมการกองทุนฯ ทุกกองทุนเข้าใจบทบาทหน้าที่และแนวทางในการปฏิบัติงาน 2.ปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกาย 10 กองทุนฯ
                                                                3. ได้แนวคิดของโครงการให้มีความชัดเจนรวมทั้งแนะนำและฝึกปฏิบัติการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการพัฒนาโครงการ 3.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามแผนงานและโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อำเภอคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 18มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 20 คน 1. ทบทวนทำความเข้าใจกับกรรมการกองทุนฯในการจัดทำแผน
                                                                2.ปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกาย
                                                                3.แผนการสนับสนุนการจัดทำแผนงานและโครงการการจัดกิจกรรมทางกาย

                                                                4.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามแผนพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 20 คน 1. ทบทวนทำความเข้าใจกับกรรมการกองทุนฯในการจัดทำแผน
                                                                2.ปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกาย
                                                                3.แผนการสนับสนุนการจัดทำแผนงานและโครงการการจัดกิจกรรมทางกาย 5.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงระดับอำเภอเพื่อติดตามแผนพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 10 คน 1. ทบทวนทำความเข้าใจกับพี่เลี้ยงและตัวแทนกรรมการกองทุนฯ ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่และแนวทางในการปฏิบัติงาน 2.การติดตามแผนสุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกาย ของกองทุน 3. จัดทำกรอบแนวคิดของโครงการให้มีความชัดเจนรวมทั้งแนะนำและฝึกปฏิบัติการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการพัฒนาโครงการ 4.แผนการสนับสนุนการจัดทำแผนงานและโครงการการจัดกิจกรรมทางกาย 6.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงระดับอำเภอเพื่อติดตามแผนพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 10 คน 1. ทบทวนทำความเข้าใจกับพี่เลี้ยงและตัวแทนกรรมการกองทุนฯ ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่และแนวทางในการปฏิบัติงาน 2.การติดตามแผนสุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกาย ของกองทุน 3. จัดทำกรอบแนวคิดของโครงการให้มีความชัดเจนรวมทั้งแนะนำและฝึกปฏิบัติการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการพัฒนาโครงการ 4.แผนการสนับสนุนการจัดทำแผนงานและโครงการการจัดกิจกรรมทางกาย 7.ติดตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 20 กองทุน ผ่านเว็ปไซต์โดยพี่เลี้ยงกองทุน 22-30 มีนาคม 2561 1.พื้นที่กองทุน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา11 แห่ง
                                                                2. พื้นที่กองทุน
                                                                อำเภอคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 10 แห่ง
                                                                6 คน (พี่เลี้ยง) 1.ติดตามโครงการกองทุน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 11 แห่ง
                                                                มีจำนวน 13 โครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 2. ติดตามโครงการกองทุน อำเภอคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 10 แห่งมีจำนวน 13 โครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว รวม 26 โครงการ ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

                                                                ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                 

                                                                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                 

                                                                ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                 

                                                                ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                 

                                                                ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                 

                                                                คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                 

                                                                ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                30 มีนาคม 2561
                                                                รายงานจากพื้นที่
                                                                โพสท์โดยพี่เลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษพี่เลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษเมื่อ 11 เมษายน 2561 11:10:51
                                                                แก้ไขโดย พี่เลี้ยงเขต8 อุดร เมื่อ 29 พฤษภาคม 2561 14:23:30 น.

                                                                ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

                                                                ชื่อกิจกรรม : ประชุมติดตามการจัดทำแผนงานและโครงการ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ (ครั้งที่ 2)

                                                                • photo
                                                                 • photo
                                                                  • photo
                                                                   • photo
                                                                    • photo
                                                                     • photo

                                                                      กิจกรรมหลัก :

                                                                      คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                      วัตถุประสงค์

                                                                       

                                                                      กิจกรรมตามแผน

                                                                      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                       

                                                                      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                       

                                                                      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                       

                                                                      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                      เวทีประชุมติดตามการจัดทำแผนงานและโครงการ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ (ครั้งที่ 2) ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ ให้แต่ละกองทุนรายงานความความคืบหน้าการพัฒนาแผนงานกิจกรรมทางกาย ซึ่งพบว่า มีแผนงานกิจกรรมทางกาย รวมทั้งสิ้น 12 แผนงาน/กองทุน และติดตามกองทุนที่ยังไม่พัฒนาแผนงานกิจกรรมทางกายในระบบออนไลน์ จำนวน 1 กองทุน คือ กองทุนสุขภาพตำบลภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ พบว่า อยู่ระหว่างการพัฒนาแผนงานกิจกรรมทางกาย แต่ได้พัฒนาข้อเสนอโครงการกิจกรรมทางกายในระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว
                                                                      แต่ละกองทุนรายงานความคืบหน้าการพัฒนาข้อเสนอโครงการการส่งเสริมกิจกรรมทางกายพบว่า มีโครงการรวมทั้งสิ้น 12 โครงการ
                                                                      วัยเด็ก เยาวชน รวม 4 โครงการ 1) โครงการเด็กไทยทำได้ "Aerobic Dane" ตำบลห้วยจันทร์ (อ.ขุนหาญ) 2) ขยับกาย สร้างสุขภาพ ตำบลบักดอง (อ.ขุนหาญ) 3) โครงการลดอ้วน ลดโรค ตำบลโนนสูง (อ.ขุนหาญ) 4) โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ตำบลบักดอง (อ.ขุนหาญ) วัยทำงาน รวม 3 โครงการ 1) โครงการแอโรบิกพลิกสุขภาพแม่บ้าน ตำบลโพธิ์กระสังข์ (อ.ขุนหาญ) 2) โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิก ตำบลขุนหาญ (อ.ขุนหาญ) 3) โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย “ฤาษีดัดตน” ตำบลกันทรอม (อ.ขุนหาญ) วัยผู้สูงอายุ รวม 3 โครงการ 1) โครงการผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสิร่วมใจ ออกกำลังกายตลอดปีชีวีแจ่มใส ตำบลสิ (อ.ขุนหาญ) 2) โครงการตำบลพรานสุขใจ ผู้สูงวัยแข็งแรง ตำบลพราน (อ.ขุนหาญ) 3) โครงการกิจกรรมทางกายเพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ ตำบลกระหวัน (อ.ขุนหาญ) ต้นแบบพื้นที่สุขภาวะที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย (บ้าน โรงเรียน องค์กรชุมชน)
                                                                      - ไม่มีโครงการ การใช้จักรยานเพื่อสุขภาวะและการวิ่งเพื่อสุขภาพ รวม 2 โครงการ ฺ 1) โครงการ Bike for health เทศบาลตำบลขุนหาญ (อ.ขุนหาญ) 2) โครงการปั่นจักยานเพื่อสุขภาพ ตำบลภูฝ้าย (อ.ขุนหาญ) กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ รวม 1 โครงการ
                                                                      -ไม่มีโครงการ

                                                                      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                       

                                                                      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                       

                                                                      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                       

                                                                      ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                       

                                                                      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                       

                                                                      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                       

                                                                      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                      25 ธันวาคม 2560
                                                                      รายงานจากพื้นที่
                                                                      โพสท์โดยพี่เลี้ยงเขต7 ขอนแก่นพี่เลี้ยงเขต7 ขอนแก่นเมื่อ 8 เมษายน 2561 11:46:43
                                                                      แก้ไขโดย พี่เลี้ยง เขต 10 อุบลราชธานี เมื่อ 24 พฤษภาคม 2561 15:19:00 น.

                                                                      ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

                                                                      ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานและโครงการกิจกรรมทางกายของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อำเภอคำม่วง 4 ตำบล วันที่ 25 ธันวาคม 2560

                                                                      • photo
                                                                       • photo
                                                                        • photo
                                                                         • photo

                                                                          กิจกรรมหลัก :

                                                                          คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                          วัตถุประสงค์

                                                                           

                                                                          กิจกรรมตามแผน

                                                                          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                           

                                                                          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                           

                                                                          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                           

                                                                          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                          ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานและโครงการกิจกรรมทางกายของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อำเภอคำม่วง 4 ตำบล วันที่ 25 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้เข้าร่วม คณะกรรมการกองทุนฯ 4 แห่ง จำนวน 50 คน
                                                                          กล่าวรายงานโดย อาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล กิจกรรมหลัก 1.กล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับโดยนายอำเภอคำม่วง 2.บรรยายความสำคัญของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สถานการณ์ระบบสุขภาพของชุมชน แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการ และการพัฒนาข้อเสนอโครงการ และบทบาทหน้าที่ของกองทุน 3.ความสำคัญของการการจัดการกิจกรรมทางกาย
                                                                          4.ฝึกปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกาย 5.ฝึกปฏิบัติพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกาย ผลการดำเนินงาน 1. ทำความเข้าใจกับกรรมการกองทุนฯ ทุกกองทุนเข้าใจบทบาทหน้าที่และแนวทางในการปฏิบัติงาน 2.มีการนำเข้าสถานการณ์สุขภาพของประชาชนในอำเภอคำม่วงจากคณะกรรมการ DHS อำเภอคำม่วง 3.ปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกาย 4 กองทุนฯ
                                                                          4. พัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายผ่านทางเว็ปไซต์ จำนวน 4 โครงการ

                                                                          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                           

                                                                          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                           

                                                                          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                           

                                                                          ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                           

                                                                          ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                           

                                                                          คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                           

                                                                          ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                          25 ธันวาคม 2560
                                                                          รายงานจากพื้นที่
                                                                          โพสท์โดยพี่เลี้ยง เขต 10 อุบลราชธานีพี่เลี้ยง เขต 10 อุบลราชธานีเมื่อ 10 เมษายน 2561 14:47:14
                                                                          แก้ไขโดย พี่เลี้ยง เขต 10 อุบลราชธานี เมื่อ 24 พฤษภาคม 2561 15:12:47 น.

                                                                          ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

                                                                          ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานและโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

                                                                          • photo
                                                                           • photo
                                                                            • photo
                                                                             • photo
                                                                              • photo

                                                                               กิจกรรมหลัก :

                                                                               คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                               วัตถุประสงค์

                                                                                

                                                                               กิจกรรมตามแผน

                                                                               จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                

                                                                               รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                

                                                                               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                

                                                                               รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                               1.สร้างความเข้าใจกับกรรมการกองทุนฯ ถึงเหตุผลที่มีการดำเนินการโครงการดังกล่าว รวมถึงความเป็นไปเป็นมาที่มูลนิธิต้องประสานความร่วมมือกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พบว่า คณะกรรมการกองทุนทุกกองทุน (19 กองทุน) มีความเข้าใจและสมัครใจเข้าร่วมโครงการทุกกองทุน 2.เสนอแนะกิจกรรมโครงการที่ควรดำเนินการในการดำเนินโครงการของกองทุนใน 5 ประเด็น ประกอบด้วย การมีกิจกรรมทางกาย เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด และอาหาร พบว่า คณะกรรมการกองทุนมีความเข้าใจถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องมีกิจกรรมทั้ง 5 และพร้อมที่จะนำกิจกรรมดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติโครงการของกองทุนในแต่ละพื้นที่ 3.นำเสนอผลงานการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณของกองทุนในเขตที่ 10 พบว่า กองทุนเขตที่ 10 มีการเบิกจ่ายงบประมาณเพียงร้อยละ 60 ส่วนที่เหลือยังไม่มีการเบิกจ่าย กองทุนระดับพื้นที่อำเภอเขื่องในเบิกจ่ายงบประมาณไปบางส่วน แต่ยังมีพื้นที่บางกองทุนที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ คณะกรรมการกองทุนรับทราบและเข้าใจในเป้าหมายการดำเนินกิจกรรมโครงการ และรับปัญหาดังกล่าวไปดำเนินการเพื่อตอบปัญหาพื้นที่ 4.การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามปัญหาพื้นที่ พบว่า ปัญหาพื้นที่มีความสอดคล้องกับ 5 กิจกรรม และควรดำเนินการเร่งด่วนในเรื่องการมีกิจกรรมทางกายและผสมผสานกับกิจกรรมอื่น ๆ กำหนดแผน และพัฒนาโครงการให้มีความสอดคล้องสอดคล้องกับกิจกรรมดังกล่าว

                                                                               ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                

                                                                               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                

                                                                               ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                

                                                                               ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                

                                                                               ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                

                                                                               คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                

                                                                               ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                               26 ธันวาคม 2560
                                                                               รายงานจากพื้นที่
                                                                               โพสท์โดยพี่เลี้ยงเขต7 ขอนแก่นพี่เลี้ยงเขต7 ขอนแก่นเมื่อ 8 เมษายน 2561 11:50:00
                                                                               แก้ไขโดย พี่เลี้ยง เขต 10 อุบลราชธานี เมื่อ 24 พฤษภาคม 2561 14:38:40 น.

                                                                               ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

                                                                               ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานและโครงการกิจกรรมทางกายของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อำเภอคำม่วง 4 ตำบล วันที่ 26 ธันวาคม 2560

                                                                               • photo
                                                                                • photo
                                                                                 • photo
                                                                                  • photo

                                                                                   กิจกรรมหลัก :

                                                                                   คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                                   วัตถุประสงค์

                                                                                    

                                                                                   กิจกรรมตามแผน

                                                                                   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                    

                                                                                   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                    

                                                                                   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                    

                                                                                   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                   ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานและโครงการกิจกรรมทางกายของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อำเภอคำม่วง 4 ตำบล วันที่ 26 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้เข้าร่วม คณะกรรมการกองทุนฯ 4 แห่ง จำนวน 60 คน
                                                                                   กล่าวรายงานโดย อาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล กิจกรรมหลัก 1.บรรยายความสำคัญของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สถานการณ์ระบบสุขภาพของชุมชน แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการ และการพัฒนาข้อเสนอโครงการ และบทบาทหน้าที่ของกองทุน 2.ความสำคัญของการการจัดการกิจกรรมทางกาย
                                                                                   3.ฝึกปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกาย 4.ฝึกปฏิบัติพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกาย ผลการดำเนินงาน 1. ทำความเข้าใจกับกรรมการกองทุนฯ ทุกกองทุนเข้าใจบทบาทหน้าที่และแนวทางในการปฏิบัติงาน 2.มีการนำเข้าสถานการณ์สุขภาพของประชาชนในอำเภอคำม่วงจากคณะกรรมการ DHS อำเภอคำม่วง
                                                                                   3.ปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกาย 4 กองทุนฯ
                                                                                   4. พัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายนำร่องผ่านทางเว็ปไซต์ จำนวน 4 โครงการ

                                                                                   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                    

                                                                                   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                    

                                                                                   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                    

                                                                                   ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                    

                                                                                   ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                    

                                                                                   คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                    

                                                                                   ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.