วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
18 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2561 21:24:42
Project trainer
แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2561 22:17:34 น.

ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง จังหวัดสงขลา »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง (อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา)

 • photo ร่วมกันกำหนดแผนร่วมกันกำหนดแผน
 • photo ทำความเข้าใจการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพทำความเข้าใจการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ
 • photo ร่วมกันกำหนดแผนร่วมกันกำหนดแผน
 • photo แบ่งพื้นที่รับผิดชอบแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ
 • photo ทำความเข้าใจการทำโครงการและการวิเคราะห์โครงการทำความเข้าใจการทำโครงการและการวิเคราะห์โครงการ
 • photo ทำความเข้าใจการทำแผนชุมชนและการติดตามประเมินโครงการทำความเข้าใจการทำแผนชุมชนและการติดตามประเมินโครงการ
 • photo แนะนำตัว ทำความรู้จักพี่เลี้ยงแนะนำตัว ทำความรู้จักพี่เลี้ยง

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีกิจกรรม ดังนี้

 • แนะนำตัว ทำความรู้จักพี่เลี้ยง โดยมีพี่เลี้ยงเข้าร่วมประชุม จำนวน 6 คน ประกอบด้วย

  1. นายอะหมัด หลีขาหรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

  2. นางดวงใจ อ่อนแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

  3. นางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครหาดใหญ่

  4. นายอุสมาน หวังสนิ อาจารย์ นักวิจัย สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  5. นายประสิทธิ์ เร๊ะดุมหลี เจ้าพนักงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

  6. นางเฝาสี่ย๊ะ หลีขาหรี ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดคูแค องค์การบริหารส่วนตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 • พูดคุยทำความเข้าใจบทบาทพี่เลี้ยงในการพัฒนาและการติดตามโครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (เหล้า บุหรี่ สารเสพติด)
  โดยกำหนดให้พี่เลี้ยงมีบทบาทในการดำเนินการจัดกระบวนการและติดตามกองทุนสุขภาพตำบลในอำเภอจะนะ จำนวนไม่น้อยกว่า 10 กองทุน ดังนี้

  1. จัดกระบวนการและติดตามกองทุนสุขภาพตำบลให้มีแผนงานการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (เหล้า บุหรี่ สารเสพติด) และมีโครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (เหล้า บุหรี่ สารเสพติด) อย่างน้อยกองทุนละ 1 โครงการ

  2. พี่เลี้ยงต้องมีความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบติดตามประเมินผลผ่านเว็บไซต์ได้

 • ร่วมกันกำหนดแผนและแนวทางในการพัฒนาและการติดตามโครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (เหล้า บุหรี่ สารเสพติด)
  โดยได้กำหนดแผนและแนวทางในการดำเนินงานจำนวน 5 ขั้นตอน ได้แก่

  1. การสร้างทีมพี่เลี้ยง

  2. พัฒนาศักยภาพกองทุนสุขภาพตำบลให้สามารถทำแผนและโครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (เหล้า บุหรี่ สารเสพติด) โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่คณะกรรมการกองทุนฯและบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ

  3. การพัฒนาและปรับปรุงข้อเสนอโครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (เหล้า บุหรี่ สารเสพติด)

  4. กองทุน ฯ ดำเนินงานตามแผน/โครงการที่เสนอไว้

  5. ติดตามประเมินผลผ่านการลงพื้นที่และการติดตามผ่านเว็บไซต์

 • แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ และกำหนดแผนการลงพื้นที่ติดตามโครงการ โดยได้กำหนดให้พี้เลี้ยงรับผิดชอบลงพื้นที่ติดตามโครงการ ดังนี้

  1. นายอะหมัด หลีขาหรี และนางเฝาสี่ย๊ะ หลีขาหรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (เหล้า บุหรี่ สารเสพติด) ของกองทุนสุขภาพตำบลคู แค ขุนตัดหวาย น้ำขาว และสะพานไม้แก่น

  2. นางดวงใจ อ่อนแก้ว และนางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์ ลงพื้นที่ติดตามโครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (เหล้า บุหรี่ สารเสพติด) ของกองทุนสุขภาพตำบลนาหว้า ป่าชิง จะโหนง ท่าหมอไทรและเทศบาลตำบลบ้านนา

  3. นายอุสมาน หวังสนิ และนายประสิทธิ์ เร๊ะดุมหลี ลงพื้นที่ติดตามโครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (เหล้า บุหรี่ สารเสพติด) ของกองทุนสุขภาพตำบลนาทับ ตลิ่งชัน สะกอม และเทศบาลตำบลจะนะ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
15 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพรชนันพรชนันเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2561 10:34:53

ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA เขต 11 »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมคณะทำงานกองทุน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ชี้แจงการจัดทำแผน ลงบันทึก

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
14 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยซำซียะห์ซำซียะห์เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561 15:21:27

ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดปัตตานี »

ชื่อกิจกรรม : ติมตามโครงการ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พัฒนาระบบ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
6 มกราคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยเจกะพันธ์ พรหมมงคลเจกะพันธ์ พรหมมงคลเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561 06:41:15
แก้ไขโดย เจกะพันธ์ พรหมมงคล เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561 07:18:02 น.

ชื่อโครงการ : การจัดการปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สารเสพติด »

ชื่อกิจกรรม : รับฟังความเห็น ทำฐานข้อมูลเครือข่าย กำหนดผู้เกี่ยวข้อง

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อทบทวนข้อเสนอปี 59 และติดตามความคืบหน้าหรือผลลัพธ์จากข้อเสนอ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

นางสาวแสงนภา หลีรัตนะ สคล.ชุมพร นายสุชีพ พัฒน์ทอง สคล.ระนอง นางสาวกมลวรรณ จิตหวัง เพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย พังงา นางสาวสรัญญา บุญโสม บุหรี่ กระบี่ นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล สคล.ใต้บน นครศรีฯ นางสุจิตรา ป้านวัน อบต.นาไม้ไผ่ นางสุวนี สมาธิ ตรัง นางสาวลมัย ปังแลมาปุเลา ผู้ติดเชื้อ สตูล นางสาวมาเรียม ชัยสันทนะ ยะลา นางสาวลัดดา นิเงาะ นราธิวาส นางสาวศทิชา รัตนเดช ประชาสังคม ปัตตานี
นายวันอาฟันดี แจ๊ะสาเหาะ สคล.ใต้ล่าง สงขลา นายสันทิฐ อินทร์ด้วง พัทลุง นางสาวพิชญ์นรี ชูชื่น สุราษฎร์ธานี นางกัลยา เอี่ยวสกุล สคล.ปัตตานี นางสาววรรณา อ่อนประสงค์ ม.นิธิเพื่อนหญิง สงขลา นางสาวพวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณา สภาผู้ชม ผู้ฟังฯ นางสาวธิรดา ยศวัฒนะกุล สคล.สงขลา นางสาวธนิตา เขียวหอม เครือข่าย ม.สร้างสุข ภาคใต้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.แบบสอบถามออนไลน์ 2.รวบรวมข้อมูล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 19 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

นางสาวแสงนภา หลีรัตนะ สคล.ชุมพร นายสุชีพ พัฒน์ทอง สคล.ระนอง นางสาวกมลวรรณ จิตหวัง เพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย พังงา นางสาวสรัญญา บุญโสม บุหรี่ กระบี่ นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล สคล.ใต้บน นครศรีฯ นางสุจิตรา ป้านวัน อบต.นาไม้ไผ่ นางสุวนี สมาธิ ตรัง นางสาวลมัย ปังแลมาปุเลา ผู้ติดเชื้อ สตูล นางสาวมาเรียม ชัยสันทนะ ยะลา นางสาวลัดดา นิเงาะ นราธิวาส นางสาวศทิชา รัตนเดช ประชาสังคม ปัตตานี
นายวันอาฟันดี แจ๊ะสาเหาะ สคล.ใต้ล่าง สงขลา นายสันทิฐ อินทร์ด้วง พัทลุง นางสาวพิชญ์นรี ชูชื่น สุราษฎร์ธานี นางกัลยา เอี่ยวสกุล สคล.ปัตตานี นางสาววรรณา อ่อนประสงค์ ม.นิธิเพื่อนหญิง สงขลา นางสาวพวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณา สภาผู้ชม ผู้ฟังฯ นางสาวธิรดา ยศวัฒนะกุล สคล.สงขลา นางสาวธนิตา เขียวหอม เครือข่าย ม.สร้างสุข ภาคใต้

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.แจ้งวัตถุประสงผ่านกลุ่มไลน์ 2.ออกแบบชุดคำถาม 3.ส่งชุดคำถามให้เครือข่าย 4.รวบรวม/คีย์ข้อมูล 5.จัดทำข้อมูลและรายงานผล

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ความคืบหน้าของข้อเสนอจากปี 59 2.รายชื่อเครือข่าย/แกนประสาน 14 จังหวัดภาคใต้ 3.แผนงานปี 61

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.แกนประสานยังไม่ครบทั้ง 14 จังหวัด ยังขาดสุราษฎร์ธานี ภูเก็ต จึงต้องประสานงานเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อเข้ามาเป็นแกนประสาน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
13 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางน้องนุช คีรีมาศทองนางน้องนุช คีรีมาศทองเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561 14:50:04

ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคเหนือ »

ชื่อกิจกรรม : เข้าร่วมประชุมร่วมกับ สจรส.มอ.

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุม รับทราบแนวทางการดำเนินการ 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
13 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยAdmin_aeAdmin_aeเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561 14:03:54

ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคเหนือ »

ชื่อกิจกรรม : test

 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
13 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยชื่อพี่เลี้ยงพิษณุโลก2ชื่อพี่เลี้ยงพิษณุโลก2เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561 13:59:10

ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคเหนือ »

ชื่อกิจกรรม :

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
12 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยAdmin_aeAdmin_aeเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561 13:59:03

ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคเหนือ »

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาแผนxxxx

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
10 มกราคม 2561
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนครสวรรค์1นครสวรรค์1เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561 13:52:53

ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคกลาง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมชี้แจงกองทุนที่รับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมชี้แจงกองทุนในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ เก้าเลี้ยว บรรพตพิสัย และชุมแสง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
13 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยชื่อพี่เลี้ยงพิษณุโลก4ชื่อพี่เลี้ยงพิษณุโลก4เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561 13:50:43

ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคเหนือ »

ชื่อกิจกรรม :

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
13 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยAdmin_aeAdmin_aeเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561 13:50:13

ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคเหนือ »

ชื่อกิจกรรม : 1

 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
13 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยAdmin_aeAdmin_aeเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561 13:50:12

ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคเหนือ »

ชื่อกิจกรรม : 1

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
12 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2561 19:17:57
Project trainer
แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2561 19:45:02 น.

ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดสงขลา »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย

 • photo ลงทะเบียนรับเอกสารลงทะเบียนรับเอกสาร
 • photo ทพญ.ขนิษฐา อุปการ กล่าวต้อนรับทพญ.ขนิษฐา อุปการ กล่าวต้อนรับ
 • photo ชี้แจงที่มาโครงการชี้แจงที่มาโครงการ
 • photo แบ่งกลุ่มจัดทำแผนสุขภาพ (PA)แบ่งกลุ่มจัดทำแผนสุขภาพ (PA)
 • photo แบ่งกลุ่มจัดทำโครงการแบ่งกลุ่มจัดทำโครงการ
 • photo อาหารกลางวันและอาหารว่างอาหารกลางวันและอาหารว่าง
 • photo แบ่งกลุ่มปฏิบัติการบันทึกข้อมูลแบ่งกลุ่มปฏิบัติการบันทึกข้อมูล
 • photo ร่วมกันกำหนดแผนการลงพื้นที่ร่วมกันกำหนดแผนการลงพื้นที่

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย โดยมีกิจกรรม ดังนี้

 • กล่าวต้อนรับ โดย ทพญ. ขนิษฐา อุปการ ตัวแทนประธานเครือข่ายสุขภาพอำเภอจะนะ

 • ชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและการพัฒนาข้อเสนอโครงการ โดยนายอะหมัด หลีขาหรี ผู้ประสานงานจังหวัด

 • แบ่งกลุ่มจัดทำแผนสุขภาพชุมชนประเด็นส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย

 • แบ่งกลุ่มจัดทำโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย

 • แบ่งกลุ่มปฏิบัติการบันทึกข้อมูลแผนสุขภาพชุมชนและโครงการในเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล

 • ร่วมกันกำหนดแผนการลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการ

การแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ

กลุ่มที่ 1 ตำบลคู แค ขุนตัดหวาย น้ำขาว และสะพานไม้แก่น

โดย นายอะหมัด หลีขาหรี และนางเฝาสี่ย๊ะ หลีขาหรี

กลุ่มที่ 2 ตำบลนาหว้า ป่าชิง จะโหนง ท่าหมอไทร เทศบาลตำบลบ้านนา

โดย นางดวงใจ อ่อนแก้ว และนางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์

กลุ่มที่ 3 ตำบลนาทับ ตลิ่งชัน สะกอม เทศบาลตำบลจะนะ

โดย นายอุสมาน หวังสนิ และนายประสิทธิ์ เร๊ะดุมหลี

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
9 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยNasruddinNasruddinเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2561 11:12:05
แก้ไขโดย Nasruddin เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2561 11:12:57 น.

ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง จังหวัดนราธิวาส »

ชื่อกิจกรรม : สร้างทีมพี่เลี้ยงเพื่อการหนุนเสริมกองทุนตำบล 10 กองทุน (ครั้งที่ 2)

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. เรื่องการพัฒนาโครงการ
 2. กำหนดการ หรือแผนการดำเนินการ 3.ติดตามการบันทึกข้อมูล
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
9 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยNasruddinNasruddinเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2561 11:09:39

ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดนราธิวาส »

ชื่อกิจกรรม : สร้างทีมพี่เลี้ยงเพื่อการหนุนเสริมกองทุนตำบล 10 กองทุน (ครั้งที่2)

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. เรื่องการพัฒนาโครงการ
 2. กำหนดการ หรือแผนการดำเนินการ 3.ติดตามการบันทึกข้อมูล
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยYuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2561 09:29:41
Project trainer
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2561 14:06:24 น.

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาข้อเสนอและการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย »

ชื่อกิจกรรม : การปรับปรุงข้อเสนอโครงการ เขตภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างทีมพี่เลี้ยงในการหนุนเสริมผู้เสนอโครงการทั้งในขั้นตอนการพัฒนาโครงการและการติดตามประเมินผล และปรับปรุงข้อเสนอโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงาน (พี่เลี้ยง) จำนวน 14 คน
 • ทีม สจรส.มอ. 3 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การประชุมการสร้างทีมพี่เลี้ยงเพื่อการหนุนเสริมผู้เสนอโครงการทั้งในขั้นตอนการพัฒนาโครงการและการติดตามประเมินผล และปรับปรุงข้อเสนอโครงการ (เขตภาคเหนือ จ.เชียงใหม่)

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 17 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงาน (พี่เลี้ยง) จำนวน 14 คน
 • ทีม สจรส.มอ. 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

การประชุมการสร้างทีมพี่เลี้ยงเพื่อการหนุนเสริมผู้เสนอโครงการทั้งในขั้นตอนการพัฒนาโครงการและการติดตามประเมินผล และปรับปรุงข้อเสนอโครงการ (เขตภาคเหนือ จ.เชียงใหม่) ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเดอะปาร์ค อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • จังหวัดที่ได้เข้าร่วม ได้แก่ จ.ลำพูน จ.แพร่ จ.เชียงใหม่
 • คณะทำงานพี่เลี้ยงสามารถใช้ระบบติดตามออนไลน์ได้ สามารถบันทึกกิจกรรมได้ สามารถลงงบประมาณค่าใช้จ่ายได้ สามารถบันทึกรูปภาพกิจกรรมได้ ซึ่งทุกกิจกรรมที่ทำต้องบันทึกเข้าไป โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่าย
 • จากนั้นจะเข้าสู่ระบบรายงาน ได้แก่ รายงานฉบับสมบูรณ รายงานการเงิน
 • พี่เลี้ยงสามารถใช้ระบบพัฒนาโครงการ และติดตามประเมินผล
 • โครงการกิจกรรมทางกาย เกิดการปรับปรุงให้สมบูรณ์ขึ้น

แลกเปลี่ยน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
9 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยNasruddinNasruddinเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2561 10:19:25
แก้ไขโดย Nasruddin เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2561 10:26:56 น.

ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง จังหวัดนราธิวาส »

ชื่อกิจกรรม : สร้างทีมพี่เลี้ยงเพื่อการหนุนเสริมกองทุนตำบล 10 กองทุน(ครั้งที่ 1)

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานพี่เลี้ยง
 2. พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง พัฒนาโครงการ และติดตามประเมิน
 3. ฝึกปฏิบัติการระบบการพัฒนาโครงการ Online ผ่านทาง Website
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
26 มกราคม 2561
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยNasruddinNasruddinเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2561 09:17:08

ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดนราธิวาส »

ชื่อกิจกรรม : สร้างทีมพี่เลี้ยงเพื่อการหนุนเสริมกองทุนตำบล 10 กองทุน (ครั้งที่ 1)

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานพี่เลี้ยง
 2. พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง พัฒนาโครงการ และติดตามประเมิน
 3. ฝึกปฏิบัติการระบบการพัฒนาโครงการ Online ผ่านทาง Website
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
14 กันยายน 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2561 20:29:54
Project trainer
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2561 20:35:05 น.

ชื่อโครงการ : สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน (แผนงานกลาง สร้างสุข#10) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2561 ครั้งที่ 2

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อวางแผนและเตรียมงานสร้างสุข

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • 08.30 – 09.00 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์ ภาพรวมการจัดงาน “สานงาน เสริมพลัง วาระสร้างสุขภาคใต้ ปี 2561”
 • 09.30 – 10.00 น. สรุปการประชุม “สานงาน เสริมพลังที่ จ.นครศรีธรรมราช”
 • 10.00 – 12.00 น.รูปแบบการจัดงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2561 ทบทวนข้อเสนอเชิงนโยบายจากห้องย่อยงานสร้างสุขปี 2559 และสถานการณ์ขับเคลื่อนงาน เสริมพลังในแต่ละประเด็น
 1. ระบบอาหาร : ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย โภชนาการ
 2. การจัดการปัจจัยเสี่ยง : เหล้า บุหรี่ สารเสพติด
 3. สุขภาวะ เด็ก เยาวชน และครอบครัว
 4. การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวชุมชน
 5. การจัดการภัยพิบัติ
 6. ความมั่นคงทางสุขภาพ : กองทุนตำบล เขตสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) เขตสุขภาพเพื่อประชาชนกิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. อาจารย์และบุคลากร สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 2. เทศบาลตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
 3. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
 4. เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
 5. วิทยาลัยภูมิปัญญา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาแขตพัทลุง
 6. สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 7. เครือข่ายธนาคารต้นไม้ จังหวัดชุมพร
 8. สมาคมชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้
 9. เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน
 10. สำนักงานประชาสังคมงดเหล้าจังหวัดปัตตานี
 11. ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง
 12. เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดชุมพร
 13. เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสงขลา
 14. กลุ่มยุวชนสร้างสรรค์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 15. เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 16. เครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จังหวัดตรังและกระบี่
 17. เครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติจังหวัดพังงา
 18. สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา
 19. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
 20. เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนอง
 21. ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสตูล
 22. สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 23. สมาคมประชาสังคมจังหวัดชุมพร
 24. ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11
 25. โครงการชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ และโครงการครอบครัวอบอุ่นภาคใต้
 26. สมาคมจันทร์เสี้ยวภาคใต้
 27. คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 28. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
 29. สถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวฯ
 30. มูลนิธิสุขภาพภาคใต้
 31. สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 32. มูลนิธิ SCCERN 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • 08.30 – 09.00 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์ ภาพรวมการจัดงาน “สานงาน เสริมพลัง วาระสร้างสุขภาคใต้ ปี 2561”
 • 09.30 – 10.00 น. สรุปการประชุม “สานงาน เสริมพลังที่ จ.นครศรีธรรมราช”
 • 10.00 – 12.00 น.รูปแบบการจัดงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2561 ทบทวนข้อเสนอเชิงนโยบายจากห้องย่อยงานสร้างสุขปี 2559 และสถานการณ์ขับเคลื่อนงาน เสริมพลังในแต่ละประเด็น
 1. ระบบอาหาร : ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย โภชนาการ
 2. การจัดการปัจจัยเสี่ยง : เหล้า บุหรี่ สารเสพติด
 3. สุขภาวะ เด็ก เยาวชน และครอบครัว
 4. การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวชุมชน
 5. การจัดการภัยพิบัติ
 6. ความมั่นคงทางสุขภาพ : กองทุนตำบล เขตสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) เขตสุขภาพเพื่อประชาชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปรูปแบบ และประเด็นขับเคลื่อนในงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2561 (1) รูปแบบงานสร้างสุข 1. เสวนา – สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน
2. การขับเคลื่อนวิกฤตภาคใต้ 10 ประเด็น 3. การประชุมวิชาการ
4. งานวิชาการนโยบายสาธารณะ 4P-W 5. ลานเสวนา และนิทรรศการ 6. เวทีสื่อสารสาธารณะ - จริยธรรมสื่อเพื่อสุขภาวะทางสังคม 7. ห้องเรียนปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง ระบบการจัดการฐานข้อมูล และเครื่องมือธรรมนูญ HIA / ธรรมนูญสุขภาพ / 4PW
8. ก้าวข้ามสู่เครือข่ายสุขภาวะในอาเซี่ยน

(2) ประเด็นขับเคลื่อนวิกฤตภาคใต้ มี 8 ประเด็น ประเด็น  ผู้รับผิดชอบ เวลา 1. เกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ เรื่องอาหารและโภชนาการ อ.สมคิด ทองสม ห้อง 1-2 (เช้า-บ่าย) 2. การจัดการปัจจัยเสี่ยง นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล ห้อง 7 (เช้า) 3.เรื่องเด็กเยาวชนและครอบครัว นายฮาริส มาศชาย ห้อง 3-4 (เช้า-บ่าย) 4. เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว นายเชภาดร จันทร์หอม ห้อง 5-6 (เช้า-บ่าย) 5. การจัดการภัยพิบัติ นายไมตรี จงไกรจักร ห้อง 8 (บ่าย) 6. ความมั่นคงทางสุขภาพ เรื่อง DHB/เขตสุขภาพเพื่อประชาชน /4PW ดร.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย นายจารึก ไชยรักษ์ 10-11 (เช้า-บ่าย) 7. จริยธรรมสื่อเพื่อสุขภาวะทางสังคม นายอานนท์ มีศรี ลานสร้างสุข 8. สันติสุขภาวะชายแดนใต้ และการแพทย์พหุวัฒนธรรม นายอิลฟาน ตอแลมา ห้อง 11 (เช้า) 9. ***ลานชุมชนน่าอยู่ นายไพฑูรย์ ทองสม/นางกำไล สมรักษ์ ลานสร้างสุข

(3) กรอบการทำงาน (timeline) ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561) มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ทบทวนข้อเสนอจากงานสร้างสุขปี 59 2. วางแผนขับเคลื่อนในแต่ละประเด็น มีการเสริมพัฒนาศักยภาพทีมเครือข่าย โดย สจรส.ม.อ. 3. ขับเคลื่อนงานตามประเด็น และใช้สื่อสารสาธารณะ 4. สังเคราะห์บทเรียน จัดทำเอกสารเผยแพร่ 5. แลกเปลี่ยนนำเสนอในงานสร้างสุขภาคใต้ (4) การสนับสนุนงบประมาณ - สนับสนุนห้องย่อยในวันงานสร้างสุขห้องย่อยละไม่เกิน 10,000 บาท - สนับสนุนกระบวนการทำข้อมูลประเด็นละไม่เกิน 100,000 บาท - เครือข่ายไหนก็สนับสนุนค่าเดินทางในแต่ละเครือข่าย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
4 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2561 15:25:04
Project trainer
แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2561 19:29:18 น.

ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดสงขลา »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2

 • photo ชี้แจงการจัดทำและบันทึกข้อมูลแผนสุขภาพชุมชนในเว็บไซต์ชี้แจงการจัดทำและบันทึกข้อมูลแผนสุขภาพชุมชนในเว็บไซต์
 • photo กำหนดแนวทางการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการกำหนดแนวทางการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ
 • photo เตรียมความพร้อมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ
 • photo สรุปผลการประชุมสรุปผลการประชุม

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง โดยมีกิจกรรม ดังนี้

 • กิจกรรมช่วงเช้า ชี้แจงการจัดทำและบันทึกข้อมูลแผนสุขภาพชุมชน ประเด็นส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายและฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูลแผนสุขภาพชุมชนในเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล โดย นายอะหมัด หลีขาหรี ผู้ประสานงานจังหวัด

 • กิจกรรมช่วงบ่าย กำหนดแนวทางและเตรียมความพร้อมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการสำหรับผู้เสนอโครงการ ดังนี้

 1. กำหนดจัดประชุมในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลจะนะ
 2. กำหนดผู้เข้าร่วม จำนวน 64 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จัดการประชุม จำนวน 2 คน พี่เลี้ยง จำนวน 6 คน เจ้าหน้าที่กองทุนและผู้เสนอโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน กองทุนละ 4 คน จาก 14 กองทุน จำนวน 56 คน
 3. กำหนดกิจกรรมหลักประกอบด้วย การจัดทำแผนสุขภาพประเด็นการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และการพัฒนาข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนสุขภาพตำบล และฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูลแผนและโครงการลงในเว็บไซต์
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.