วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
20 เมษายน 2561
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยAdmin_aeAdmin_aeเมื่อ 20 เมษายน 2561 17:17:03

ชื่อโครงการ : บริหารโครงการการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม (ตัวอย่าง) »

ชื่อกิจกรรม : ชนะเลิศประเด็นที่ 5 กลุ่มโรงเรียนชาวนาอำเภอแว้ง

 • photo

  กิจกรรมหลัก :

  คุณภาพกิจกรรม : (100)
  วัตถุประสงค์

   

  กิจกรรมตามแผน

  จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

   

  รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

   

  กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

  จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

   

  รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

  โปรเตอร์ชนะเลิศ ประเด็นที่ 5 กลุ่มโรงเรียนชาวนาอำเภอแว้ง

  ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

   

  ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

  โปรเตอร์ชนะเลิศ ประเด็นที่ 5 กลุ่มโรงเรียนชาวนาอำเภอแว้ง

  ปัญหา/แนวทางแก้ไข

   

  ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

   

  ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

   

  คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

   

  ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
  6 กุมภาพันธ์ 2561
  รายงานจากพื้นที่
  โพสท์โดยmarokeemarokeeเมื่อ 18 เมษายน 2561 15:05:20

  ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดปัตตานี »

  ชื่อกิจกรรม : การสร้างทีมพี่เลี้ยงเพื่อหนุนเสริมผู้เสนอโครงการ

  • photo
   • photo
    • photo
     • photo

      กิจกรรมหลัก :

      คุณภาพกิจกรรม : (0)
      วัตถุประสงค์

       

      กิจกรรมตามแผน

      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

       

      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

       

      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

       

      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

      เชิญผู้แทนกองทุนฯ จำนวน 13 กองทุนในฐานะพี่เลี้ยงของกองทุนตัวเอง เช่น ปลัดอบต.,ผอ.กองสาธารณสุขฯ,รองปลัด อบต.,หน.สำนักปลัด เป็ฯต้น เพื่อพูดคุยทำความเข้าใจบทบาทพี่เลี้ยงในการพัฒนาและการติดตามโครงการโดย นายรอมซี สาและ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (พี่เลี้ยงจังหวัด)  และการอธิบายการพัฒนาและการติดตามโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย ( PA )โดย นายมะรอกี เวาะเลง (พี่เลี้ยงกองทุนอำเภอหนองจิกและผู้ประสานงาน)


      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

       

      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

       

      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

       

      ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

       

      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

       

      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

       

      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
      30 มีนาคม 2561
      รายงานจากพื้นที่
      โพสท์โดยพี่เลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษพี่เลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษเมื่อ 11 เมษายน 2561 11:10:51

      ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

      ชื่อกิจกรรม : ประชุมติดตามการจัดทำแผนงานและโครงการ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ (ครั้งที่ 2)

      • photo
       • photo
        • photo

         กิจกรรมหลัก :

         คุณภาพกิจกรรม : (0)
         วัตถุประสงค์

          

         กิจกรรมตามแผน

         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

          

         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

          

         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

          

         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

         เวทีประชุมติดตามการจัดทำแผนงานและโครงการ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ (ครั้งที่ 2) ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ ให้แต่ละกองทุนรายงานความความคืบหน้าการพัฒนาแผนงานกิจกรรมทางกาย ซึ่งพบว่า มีแผนงานกิจกรรมทางกาย รวมทั้งสิ้น 12 แผนงาน/กองทุน และติดตามกองทุนที่ยังไม่พัฒนาแผนงานกิจกรรมทางกายในระบบออนไลน์ จำนวน 1 กองทุน คือ กองทุนสุขภาพตำบลภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ พบว่า อยู่ระหว่างการพัฒนาแผนงานกิจกรรมทางกาย แต่ได้พัฒนาข้อเสนอโครงการกิจกรรมทางกายในระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว
         แต่ละกองทุนรายงานความคืบหน้าการพัฒนาข้อเสนอโครงการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย  พบว่า มีโครงการรวมทั้งสิ้น 12 โครงการ
         วัยเด็ก เยาวชน รวม 4 โครงการ   1) โครงการเด็กไทยทำได้ "Aerobic Dane" ตำบลห้วยจันทร์ (อ.ขุนหาญ)   2) ขยับกาย สร้างสุขภาพ ตำบลบักดอง (อ.ขุนหาญ)   3) โครงการลดอ้วน ลดโรค ตำบลโนนสูง (อ.ขุนหาญ)   4) โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ตำบลบักดอง (อ.ขุนหาญ) วัยทำงาน รวม 3 โครงการ     1) โครงการแอโรบิกพลิกสุขภาพแม่บ้าน ตำบลโพธิ์กระสังข์ (อ.ขุนหาญ)     2) โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิก ตำบลขุนหาญ (อ.ขุนหาญ)     3) โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย “ฤาษีดัดตน” ตำบลกันทรอม (อ.ขุนหาญ) วัยผู้สูงอายุ รวม 3 โครงการ     1) โครงการผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสิร่วมใจ ออกกำลังกายตลอดปี      ชีวีแจ่มใส ตำบลสิ (อ.ขุนหาญ)     2) โครงการตำบลพรานสุขใจ ผู้สูงวัยแข็งแรง ตำบลพราน (อ.ขุนหาญ)     3) โครงการกิจกรรมทางกายเพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ ตำบลกระหวัน (อ.ขุนหาญ) ต้นแบบพื้นที่สุขภาวะที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย (บ้าน โรงเรียน องค์กรชุมชน)
           - ไม่มีโครงการ การใช้จักรยานเพื่อสุขภาวะและการวิ่งเพื่อสุขภาพ รวม 2 โครงการ ฺ    1) โครงการ Bike for health เทศบาลตำบลขุนหาญ (อ.ขุนหาญ)     2) โครงการปั่นจักยานเพื่อสุขภาพ ตำบลภูฝ้าย (อ.ขุนหาญ) กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ รวม 1 โครงการ
         - ไม่มีโครงการ

         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

          

         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

          

         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

          

         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

          

         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

          

         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

          

         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
         29 มีนาคม 2561
         รายงานจากพื้นที่
         โพสท์โดยชื่อพี่เลี้ยงอีสาน22ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน22เมื่อ 11 เมษายน 2561 10:33:37

         ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

         ชื่อกิจกรรม : ประชุมติดตามการจัดทำแผนงานและโครงการ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี (ครั้งที่ 2)

         • photo
          • photo
           • photo

            กิจกรรมหลัก :

            คุณภาพกิจกรรม : (0)
            วัตถุประสงค์

             

            กิจกรรมตามแผน

            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

             

            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

             

            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

             

            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

            จัดเวทีติดตามการจัดทำแผนงานและโครงการ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน แต่ละกองทุนรายงานความความคืบหน้าการพัฒนาแผนงานกิจกรรมทางกาย ซึ่งพบว่า มีแผนงานกิจกรรมทางกายครอบทุกกองทุน รวมทั้งสิ้น 20 แผนงาน/กองทุน ประกอบด้วย อ.เขื่องในครบทั้ง 19 แผนงาน/กองทุน และ อ.พิบูลมังสาหาร มี 1 แผนงาน/กองทุน (เพิ่ม) แต่ละกองทุนรายงานความคืบหน้าการพัฒนาข้อเสนอโครงการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พบว่ามีโครงการรวมทั้งสิ้นรวม 25 โครงการ
            วัยเด็ก เยาวชน รวม 10 โครงการ
                1)  โครงการค่ายการจัดการเรียนรู้แบบ Active play ผ่านกิจกรรมเครื่องบินพลังยาง ตำบลหัวดอน (อ.เขื่องใน)
                2)  โครงการส่งเสริมสุขภาพในวัยรุ่น ตำบลหัวดอน (อ.เขื่องใน)     3)  โครงการละเล่นมอญซ่อนผ้า ตำบลหนองเหล่า (อ.เขื่องใน)     4) โครงการปลูกผักสวนครัวในโรงเรียน ตำบลธาตุน้อย (อ.เขื่องใน)     5)  โครงการพัฒนาการเด็กสมวัย เติมโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ ปี 2561 ตำบลสร้างถ่อ (อ.เขื่องใน)     6) โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2561ตำบลสร้างถ่อ (อ.เขื่องใน)     7) โครงการออกกำลังกายครบวงจรเพื่อสุขภาพ ตำบลศรีสุข (อ.เขื่องใน)   8) โครงการศูนย์เด็กเล็กแอคทีพเพลย์ ตำบลสหธาตุ (อ.เขื่องใน)   9) โครงการเด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ ตำบลบ้านกอก (อ.เขื่องใน)   10) โครงการขยับกายสบายชีวี ตำบลกลางใหญ่ (อ.เขื่องใน) วัยทำงาน รวม 4 โครงการ
            1) โครงการ บ้านสวยเมืองสุข บ้านบุตร หมู่ 3 ตำบลแดงหม้อ (อ.เขื่องใน) 2) โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายแบบบูรณาการในกลุ่มวัยทำงาน บ้า2ท่าไห หมู่ที่ 2 ตำบลท่าไห (อ.เขื่องใน)     3) โครงการตรวจสุขภาพประชาชนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตำบลยางขี้นก (อ.เขื่องใน)     4)  โครงการออกกำลังกายใส่ใจทุกกลุ่มวัย ตำบลห้วยเรือ (อ.เขื่องใน) วัยผู้สูงอายุ รวม 8 โครงการ
            1) โครงการ ฒ ไม่เฒ่า ตำบลก่อเอ้ (อ.เขื่องใน) 2) โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกาย ตำบลแดงหม้อ (อ.เขื่องใน) 3) โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลบ้านไทย (อ.เขื่องใน) 4) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลหัวดอน (อ.เขื่องใน) 5) โครงการขยับกายสบายชีวี ตำบลนาคำใหญ่ (อ.เขื่องใน) 6) โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต/สุขภาพร่างกายของประชาชนกลุ่มอายุ18-64ปี ตำบลสร้างถ่อ (อ.เขื่องใน) 7) โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้สูงอายุ ตำบลค้อทอง (อ.เขื่องใน) 8) โครงการผู้สูงวัยรักษ์โลกรักสุขภาพ ตำบลโพธิ์ไทร (อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี) ต้นแบบพื้นที่สุขภาวะที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย (บ้าน โรงเรียน องค์กรชุมชน) รวม 1 โครงการ
                1)  โครงการสถานที่ทำงานส่งเสริมการออกกำลังกาย ตำบลสหธาตุ (อ.เขื่องใน) การใช้จักรยานเพื่อสุขภาวะและการวิ่งเพื่อสุขภาพ รวม 1 โครงการ     1) โครงการวิ่งปั่นสร้างสุข ตำบลโนนรัง (อ.เขื่องใน) กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ รวม 1 โครงการ
                1) โครงการลดพุง ลดโรค ตำบลโนนรัง (อ.เขื่องใน)

            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

             

            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

             

            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

             

            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

             

            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

             

            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

             

            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
            9 มีนาคม 2561
            รายงานจากพื้นที่
            โพสท์โดยชื่อพี่เลี้ยงอีสาน22ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน22เมื่อ 11 เมษายน 2561 10:26:46
            แก้ไขโดย ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน22 เมื่อ 11 เมษายน 2561 10:28:39 น.

            ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

            ชื่อกิจกรรม : เวที่ติดตามการจัดทำแผนงานและโครงการ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี (ครั้งที่ 1)

            • photo
             • photo
              • photo
               • photo
                • photo
                 • photo
                  • photo
                   • photo
                    • photo
                     • photo

                      กิจกรรมหลัก :

                      คุณภาพกิจกรรม : (0)
                      วัตถุประสงค์

                       

                      กิจกรรมตามแผน

                      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                       

                      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                       

                      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                       

                      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                      จัดเวทีติดตามแผนงานและโครงการกิจกรรมทางกาย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี มีการทบทวนบทบาทพี่เลี้ยงกองทุนในอำเภอเขื่องในเพื่อรับผิดชอบการให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและติดตามการทำงานของกองทุน จากนั้นอธิบายแนวทางการพัฒนาและการปรับปรุงข้อเสนอโครงการกิจกรรมทางกายและการใช้ระบบงานออนไลน์ โดยให้กรรมการกองทุนฝึกปฏิบัติการใช้ระบบงานออนไลน์ (การพัฒนาข้อเสนอโครงการ การปรับปรุงโครงการ และการติดตามโครงการ)นอกจากนี้พี่เลี้ยงกองทุนแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงาน โดยยกตัวอย่างการบูรณาการกิจกรรมและการใช้งบประมาณ โครงการกิจกรรมทางกายกับภารกิจของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน พบว่า มีการพัฒนาโครงการและบันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์เพิ่มขึ้น กล่าวคือ มีการพัฒนาโครงการและบันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์เพิ่มขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2561 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
                      1) โครงการสถานที่ทำงานส่งเสริมการออกกำลังกาย ตำบลสหธาตุ
                      2) โครงการ บ้านสวยเมืองสุข บ้านบุตร หมู่ 3 ตำบลแดงหม้อ มีการพัฒนาโครงการและบันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์เพิ่มขึ้นหลังจากวันที่ 9 มีนาคม 2561 จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการวิ่งปั่นสร้างสุข ตำบลโนนรัง
                      2) โครงการลดพุง ลดโรค ตำบลโนนรัง 3) โครงการขยับกายสบายชีวี ตำบลนาคำใหญ่ 4) โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายแบบบูรณาการในกลุ่มวัยทำงาน บ้า2ท่าไห หมู่ที่ 2 ตำบลท่าไห 5) โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต/สุขภาพร่างกายของประชาชนกลุ่มอายุ18-64ปี ตำบลสร้างถ่อ

                      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                       

                      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                       

                      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                       

                      ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                       

                      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                       

                      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                       

                      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                      30 มกราคม 2561
                      รายงานจากพื้นที่
                      โพสท์โดยชื่อพี่เลี้ยงอีสาน22ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน22เมื่อ 11 เมษายน 2561 10:13:27

                      ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

                      ชื่อกิจกรรม : เวทีปรับปรุงข้อเสนอแผนงาน/โครงการกิจกรรมทางกาย จังหวัดอุบลราชธานี

                      • photo
                       • photo
                        • photo
                         • photo
                          • photo
                           • photo

                            กิจกรรมหลัก :

                            คุณภาพกิจกรรม : (0)
                            วัตถุประสงค์

                             

                            กิจกรรมตามแผน

                            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                             

                            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                             

                            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                             

                            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                            • ทีมพี่เลี้ยงชี้แจงวัตถุประสงค์ของการลงพื้นที่ติดตามงาน ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน และให้แต่ละกองทุนรายงานความคืบหน้าการพัฒนาแผนงาน และข้อเสนอโครงการกิจกรรมทางกาย ซึ่งความคืบหน้าของแต่ละกองทุน มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ พบว่า ผู้ข้าร่วมประชุมได้รับทราบวัตถุประสงค์ของการนัดหมายผู้บริหาร จนท.ผู้ประสานงานกองทุน และบุคลากรจาก.รพ.สต.มาร่วมประชุมกัน
                            • นำเสนอสถานการณ์ ความคืบหน้าการจัดทำแผนงาน/โครงการกิจกรรมทางกายของกองทุนสุขภาพตำบล รวมถึงปัญหาอุปสรรค พบว่า ได้รับทราบสถานการณ์ ความคืบหน้าการจัดทำแผนงาน/โครงการกิจกรรมทางกายของกองทุนสุขภาพตำบล รวมถึงปัญหาอุปสรรค จำนวน 19 กองทุน พร้อมทั้งทีมพี่เลี้ยงได้ให้ข้อเสนอแนะเป็นรายกองทุน รายละเอียดมีดังนี้ (1) อบต.ก่อเอ้
                             -  ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561 อยู่ระหว่างนัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุน
                             -  มี รพ.สต.3 แห่ง
                            • (ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (2) อบต.นาคำใหญ่ -  มีร่างข้อเสนอโครงการแล้ว อยู่ระหว่างนัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่ออนุมัติโครงการ
                             -  (ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (3) อบต.ค้อทอง (ไม่มาร่วมประชุม) (4) อบต.แดงหม้อ -  มีร่างข้อเสนอโครงการแล้ว อยู่ระหว่างนัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่ออนุมัติโครงการ -  (ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (5)  อบต.ธาตุน้อ -  อยู่ระหว่างนัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อจัดทำแผน PA และแผนลดปัจจัยเสี่ยง
                             (6)  อบต.บ้านไทย
                             -  อนุมัติโครงการแล้ว มีโครงการที่ครอบคลุมแผน PA และแผนลดปัจจัยเสี่ยงอยู่แล้ว -  (ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (7) อบต.ยางขี้นก 
                             -  อนุมัติโครงการแล้ว มีโครงการที่ครอบคลุมแผน PA และแผนลดปัจจัยเสี่ยงอยู่แล้ว -  (ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (8)  อบต.ศรีสุข -  ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561 อยู่ระหว่างนัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุน -  (ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (9) อบต.สร้างถ่อ -  ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561 อยู่ระหว่างนัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุน -  (ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (10) อบต.สหธาตุ -  ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561 อยู่ระหว่างนัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุนในเดือน ก.พ.61 -  (ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (11) อบต.หนองเหล่า
                             -  ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561 อยู่ระหว่างนัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุนในเดือน ก.พ.61 -  (ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (12) อบต.หัวดอน -  อนุมัติโครงการแล้ว มีโครงการที่ครอบคลุมแผน PA กลุ่มเด็กนักเรียน -  (ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (13) อบต.ชีทวน
                             -  จะนัดหมายประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวของในการจัดทำแผน PA และแผนลดปัจจัยเสี่ยง และจะเสนอแผนเพื่อให้คณะกรรมการกองทุนอนุมัติต่อไป -  (ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (14) อบต.ท่าไห 
                             -  ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561 อยู่ระหว่างนัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุนในเดือน ม.ค.61 -  (ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (15) อบต.โนนรัง -  ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561 อยู่ระหว่างนัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุน
                             -  (ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (16) อบต.กลางใหญ่ (ไม่มาร่วมประชุม) (17) เทศบาลตำบลห้วยเรือ -  ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561 อยู่ระหว่างนัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุน
                             -  มี รพ.สต.3 แห่ง -  (ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (18) เทศบาลตำบลเขื่องใน (ไม่มาร่วมประชุม) (19) เทศบาลตำบลบ้านกอก
                             -  อนุมัติโครงการปี 2561 แล้ว จะไปดูความสอดคล้องกับแผน PA และแผนลดปัจจัยเสี่ยงอีกครั้ง
                             -  (ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้)
                            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                             

                            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                             

                            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                             

                            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                             

                            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                             

                            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                             

                            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                            15 มีนาคม 2561
                            รายงานจากพื้นที่
                            โพสท์โดยพี่เลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษพี่เลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษเมื่อ 10 เมษายน 2561 15:26:36
                            แก้ไขโดย พี่เลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อ 11 เมษายน 2561 11:05:32 น.

                            ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

                            ชื่อกิจกรรม : เวที่ติดตามการจัดทำแผนงานและโครงการ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ (ครั้งที่ 1)

                            • photo
                             • photo
                              • photo
                               • photo

                                กิจกรรมหลัก :

                                คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                วัตถุประสงค์

                                 

                                กิจกรรมตามแผน

                                จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                 

                                รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                 

                                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                 

                                รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                ทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่จัดประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำแผนงานและโครงการ รับฟังสถานการณ์และปัญหา/อุปสรรคของการดำเนินงาน พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการกิจกรรมทางกายผ่านระบบออนไลน์ (การพัฒนาแผนงาน การพัฒนาโครงการ และการติดตามโครงการ) พบว่า มีการพัฒนาโครงการและบันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์เพิ่มขึ้น กล่าวคือ มีการพัฒนาโครงการและบันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์เพิ่มขึ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2561 จำนวน1โครงการ ได้แก่
                                1) โครงการแอโรบิกพลิกสุขภาพแม่บ้าน ตำบลโพธิ์กระสังข์ มีการพัฒนาโครงการและบันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์เพิ่มขึ้นหลังจากวันที่ 15 มีนาคม 2561 จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการปั่นจักยานเพื่อสุขภาพ ตำบลภูฝ้าย 2) โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย “ฤาษีดัดตน” ตำบลกันทรอม 3) โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ตำบลบักดอง 4) โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิก ตำบลขุนหาญ

                                ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                 

                                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                 

                                ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                 

                                ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                 

                                ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                 

                                คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                 

                                ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                5 กุมภาพันธ์ 2561
                                รายงานจากพื้นที่
                                โพสท์โดยพี่เลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษพี่เลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษเมื่อ 10 เมษายน 2561 15:25:26
                                แก้ไขโดย พี่เลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อ 11 เมษายน 2561 10:49:47 น.

                                ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

                                ชื่อกิจกรรม : เวทีปรับปรุงข้อเสนอแผนงาน/โครงการกิจกรรมทางกาย จังหวัดศรีสะเกษ

                                • photo
                                 • photo
                                  • photo

                                   กิจกรรมหลัก :

                                   คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                   วัตถุประสงค์

                                    

                                   กิจกรรมตามแผน

                                   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                    

                                   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                    

                                   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                    

                                   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                   • เวทีปรับปรุงข้อเสนอแผนงาน/โครงการกิจกรรมทางกาย ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ ทีมพี่เลี้ยงชี้แจงวัตถุประสงค์ของการลงพื้นที่ติดตามงาน และให้แต่ละกองทุนรายงานความคืบหน้าการพัฒนาแผนงาน และข้อเสนอโครงการกิจกรรมทางกาย ซึ่งความคืบหน้าของแต่ละกองทุน มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบวัตถุประสงค์ของการนัดหมายทุกกองทุนมาร่วมประชุม
                                   • นำเสนอสถานการณ์ ความคืบหน้าการจัดทำแผนงาน/โครงการกิจกรรมทางกายของกองทุนสุขภาพตำบล รวมถึงปัญหาอุปสรรค พบว่า ได้รับทราบสถานการณ์ ความคืบหน้าการจัดทำแผนงาน/โครงการกิจกรรมทางกายของกองทุนสุขภาพตำบล รวมถึงปัญหาอุปสรรค จำนวน 13 กองทุน รายละเอียดมีดังนี้
                                    (1) เทศบาลตำบลกระหวัน -ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561
                                    -นัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุนในเดือน ก.พ.61 เพื่อนำเสนอแนวคิดการจัดทำแผน PA (นำร่อง) และจะอนุมัติโครงการในเดือน มี.ค.61
                                    -(ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (2) เทศบาลตำบลกันทรอม
                                   • ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561 อยู่ระหว่างเปิดรับโครงการ
                                    จนถึง 31 มกราคม 2561
                                   • นัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุน เพื่ออนุมัติ โครงการในเดือน มี.ค.61 จะเลือกจัดทำแผน PA (นำร่อง)
                                    -(ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (3) เทศบาลตำบลโนนสูง
                                    -ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561
                                    -อยู่ระหว่างนัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุน
                                    -(ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (4) เทศบาลตำบลสิ
                                    -ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561
                                    -ประชุมคณะกรรมการกองทุนแล้ว 1 ครั้ง เพื่อเปิดรับข้อเสนอโครงการ และนัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุน เพื่ออนุมัติโครงการในเดือน ก.พ.61 -(ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (5) เทศบาลตำบลขุนหาญ
                                    -ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561 อยู่ระหว่างจัดทำแผนงานร่วมกับพชอ.ระดับตำบลในเดือน ก.พ.61 -มีภารกิจค่อนข้างเยอะ / ตัวชี้วัดเยอะ
                                    -(ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (6) เทศบาลตำบลโพธิ์กระสัง
                                    -ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561 -มีการประชุมคณะอนุกรรมการ 1 ครั้ง เพื่อกำหนดนโยบายและเปิดรับข้อเสนอโครงการ -นัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุน เพื่ออนุมัติ โครงการในเดือน ก.พ.61
                                    -(ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (7) อบต.บักดอง
                                    -ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561 -มีการบูรณาการแผน 4 ปี อบต.กับกกองทุน สปสช. ปี 2561
                                    -อยู่ระหว่างเปิดรับโครงการในเดือน ก.พ. 2561 -นัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุน เพื่ออนุมัติ โครงการในเดือน มี.ค.61
                                    -(ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (8)อบต.โพธิ์วงศ์
                                    -ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561 -อยู่ระหว่างเปิดรับข้อเสนอโครงการ -นัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุน เพื่ออนุมัต โครงการในเดือน ก.พ.61
                                    -(ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (9) อบต.ไพร -ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561 -อยู่ระหว่างเปิดรับข้อเสนอโครงการ โดยบูรณาการกับเวทีประชาคมทำแผนของอบต. (ให้แนวทางการจัดทำแผน PA และแผนลดปัจจัยเสี่ยง) และจะเลือกโครงการต้นแบบอีกครั้ง -นัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุน เพื่ออนุมัติ โครงการในเดือน ก.พ.61
                                    -(ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (10) อบต.ภูฝ้าย
                                    -ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561 -ยังไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุนอย่างชัดเจน
                                    -นายกให้ความสำคัญกับงานสร้างเสริมสุขภาพ เป็นพื้นที่ต้นแบบองค์กรงดเหล้า และตำบลสุขภาวะ -(ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (11) อบต.ห้วยจันทร์
                                    -ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561 -อยู่ระหว่างเปิดรับข้อเสนอโครงการ และนัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่ออนุมัติโครงการ
                                    -(ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (12) อบต.พราน -ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561
                                    -นัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุน เพื่ออนุมัติ โครงการในวันที่ 20 ก.พ.61
                                    -จะเลือกจัดทำแผน PA (นำร่อง) คือ โครงการปั่นจักรยานเยี่ยมบ้าน และจะบันทึกข้อมูลในระบบต่อไป -(ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (13) อบต.ขุนหาญ
                                    -ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561 อยู่ระหว่างเปิดรับโครงการ
                                    จนถึง 20 ก.พ. 2561
                                   • นัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุน เพื่ออนุมัติ โครงการในเดือน มี.ค.61
                                    -จะเลือกจัดทำแผนต้นแบบ 1 หน่วยงาน 1 โครงการ
                                    -(ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้)
                                   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                    

                                   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                    

                                   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                    

                                   ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                    

                                   ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                    

                                   คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                    

                                   ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                   7 เมษายน 2561
                                   รายงานจากพื้นที่
                                   โพสท์โดยพี่เลี้ยงเขต9 นครราชสีมาพี่เลี้ยงเขต9 นครราชสีมาเมื่อ 10 เมษายน 2561 15:21:28
                                   แก้ไขโดย Admin_ae เมื่อ 11 เมษายน 2561 12:07:50 น.

                                   ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

                                   ชื่อกิจกรรม : รายงานกิจกรรมทางกาย เขต 9 นครราชสีมา

                                   • photo
                                    • photo
                                     • photo
                                      • photo
                                       • photo
                                        • photo
                                         • photo
                                          • photo
                                           • photo
                                            • photo
                                             • photo
                                              • photo
                                               • photo
                                                • photo
                                                 • photo
                                                  • photo
                                                   • photo
                                                    • photo
                                                     • photo
                                                      • photo
                                                       • photo
                                                        • photo
                                                         • photo
                                                          • photo
                                                           • photo
                                                            • photo
                                                             • photo

                                                              ไฟล์ประกอบกิจกรรม

                                                              กิจกรรมหลัก :

                                                              คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                              วัตถุประสงค์

                                                               

                                                              กิจกรรมตามแผน

                                                              จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                               

                                                              รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                               

                                                              กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                              จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                               

                                                              รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                              รายละเอียดกิจกรรม วันเดือนปี สถานที่ จำนวนผู้เข้าร่วม ผลที่เกิดขึ้น 1.เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนและโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นพื้นที่
                                                              อำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา18 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 70 คน 1. ทำความเข้าใจกับกรรมการกองทุนฯ ทุกกองทุนเข้าใจบทบาทหน้าที่และแนวทางในการปฏิบัติงาน 2.ปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกาย 11 กองทุนฯ
                                                              3. ได้แนวคิดของโครงการให้มีความชัดเจนรวมทั้งแนะนำและฝึกปฏิบัติการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการพัฒนาโครงการ 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานและโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 50 คน 1. ทำความเข้าใจกับกรรมการกองทุนฯ ทุกกองทุนเข้าใจบทบาทหน้าที่และแนวทางในการปฏิบัติงาน 2.ปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกาย 10 กองทุนฯ
                                                              3. ได้แนวคิดของโครงการให้มีความชัดเจนรวมทั้งแนะนำและฝึกปฏิบัติการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการพัฒนาโครงการ 3.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามแผนงานและโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อำเภอคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 18มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 20 คน 1. ทบทวนทำความเข้าใจกับกรรมการกองทุนฯในการจัดทำแผน
                                                              2.ปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกาย
                                                              3.แผนการสนับสนุนการจัดทำแผนงานและโครงการการจัดกิจกรรมทางกาย

                                                              4.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามแผนพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 20 คน 1. ทบทวนทำความเข้าใจกับกรรมการกองทุนฯในการจัดทำแผน
                                                              2.ปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกาย
                                                              3.แผนการสนับสนุนการจัดทำแผนงานและโครงการการจัดกิจกรรมทางกาย 5.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงระดับอำเภอเพื่อติดตามแผนพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 10 คน 1. ทบทวนทำความเข้าใจกับพี่เลี้ยงและตัวแทนกรรมการกองทุนฯ ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่และแนวทางในการปฏิบัติงาน 2.การติดตามแผนสุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกาย ของกองทุน 3. จัดทำกรอบแนวคิดของโครงการให้มีความชัดเจนรวมทั้งแนะนำและฝึกปฏิบัติการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการพัฒนาโครงการ 4.แผนการสนับสนุนการจัดทำแผนงานและโครงการการจัดกิจกรรมทางกาย 6.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงระดับอำเภอเพื่อติดตามแผนพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 10 คน 1. ทบทวนทำความเข้าใจกับพี่เลี้ยงและตัวแทนกรรมการกองทุนฯ ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่และแนวทางในการปฏิบัติงาน 2.การติดตามแผนสุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกาย ของกองทุน 3. จัดทำกรอบแนวคิดของโครงการให้มีความชัดเจนรวมทั้งแนะนำและฝึกปฏิบัติการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการพัฒนาโครงการ 4.แผนการสนับสนุนการจัดทำแผนงานและโครงการการจัดกิจกรรมทางกาย 7.ติดตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 20 กองทุน ผ่านเว็ปไซต์โดยพี่เลี้ยงกองทุน 22-30 มีนาคม 2561 1.พื้นที่กองทุน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา11 แห่ง
                                                              2. พื้นที่กองทุน
                                                              อำเภอคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 10 แห่ง
                                                              6 คน (พี่เลี้ยง) 1.ติดตามโครงการกองทุน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 11 แห่ง
                                                              มีจำนวน 13 โครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 2. ติดตามโครงการกองทุน อำเภอคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 10 แห่งมีจำนวน 13 โครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว รวม 26 โครงการ ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

                                                              ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                               

                                                              ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                               

                                                              ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                               

                                                              ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                               

                                                              ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                               

                                                              คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                               

                                                              ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                              19 ธันวาคม 2560
                                                              รายงานจากพื้นที่
                                                              โพสท์โดยพี่เลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษพี่เลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษเมื่อ 10 เมษายน 2561 15:17:51

                                                              ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

                                                              ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานและโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

                                                              • photo
                                                               • photo
                                                                • photo
                                                                 • photo
                                                                  • photo
                                                                   • photo
                                                                    • photo

                                                                     กิจกรรมหลัก :

                                                                     คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                     วัตถุประสงค์

                                                                      

                                                                     กิจกรรมตามแผน

                                                                     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                      

                                                                     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                      

                                                                     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                      

                                                                     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                     1.สร้างความเข้าใจกับกรรมการกองทุนฯ ถึงเหตุผลที่มีการดำเนินการโครงการดังกล่าว รวมถึงความเป็นไปเป็นมาที่มูลนิธิต้องประสานความร่วมมือกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พบว่า คณะกรรมการกองทุนทุกกองทุน (13 กองทุน) มีความเข้าใจและสมัครใจเข้าร่วมโครงการทุกกองทุน 2.เสนอแนะกิจกรรมโครงการที่ควรดำเนินการในการดำเนินโครงการของกองทุนใน 5 ประเด็น ประกอบด้วย การมีกิจกรรมทางกาย เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด และอาหาร พบว่า คณะกรรมการกองทุนมีความเข้าใจถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องมีกิจกรรมทั้ง 5 และพร้อมที่จะนำกิจกรรมดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติโครงการของกองทุนในแต่ละพื้นที่ 3.นำเสนอผลงานการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณของกองทุนในเขตที่ 10 พบว่า กองทุนเขตที่ 10 มีการเบิกจ่ายงบประมาณเพียงร้อยละ 60 ส่วนที่เหลือยังไม่มีการเบิกจ่าย กองทุนระดับพื้นที่อำเภอขุนหาญเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 90 แต่ยังมีส่วนที่เหลือบางกองทุนยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ คณะกรรมการกองทุนรับทราบและเข้าใจในเป้าหมายการดำเนินกิจกรรมโครงการ และรับปัญหาดังกล่าวไปดำเนินการเพื่อตอบปัญหาพื้นที่ 4.การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามปัญหาพื้นที่ พบว่า ปัญหาพื้นที่มีความสอดคล้องกับ 5 กิจกรรม และควรดำเนินการเร่งด่วนในเรื่องการมีกิจกรรมทางกายและผสมผสานกับกิจกรรมอื่น ๆ กำหนดแผน และพัฒนาโครงการให้มีความสอดคล้องกับกิจกรรมดังกล่าว

                                                                     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                      

                                                                     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                      

                                                                     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                      

                                                                     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                      

                                                                     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                      

                                                                     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                      

                                                                     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                     25 ธันวาคม 2560
                                                                     รายงานจากพื้นที่
                                                                     โพสท์โดยพี่เลี้ยง จังหวัดอุบลราชธานีพี่เลี้ยง จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อ 10 เมษายน 2561 14:47:14

                                                                     ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

                                                                     ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานและโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

                                                                     • photo
                                                                      • photo
                                                                       • photo
                                                                        • photo
                                                                         • photo

                                                                          กิจกรรมหลัก :

                                                                          คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                          วัตถุประสงค์

                                                                           

                                                                          กิจกรรมตามแผน

                                                                          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                           

                                                                          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                           

                                                                          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                           

                                                                          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                          1.สร้างความเข้าใจกับกรรมการกองทุนฯ ถึงเหตุผลที่มีการดำเนินการโครงการดังกล่าว รวมถึงความเป็นไปเป็นมาที่มูลนิธิต้องประสานความร่วมมือกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พบว่า คณะกรรมการกองทุนทุกกองทุน (19 กองทุน) มีความเข้าใจและสมัครใจเข้าร่วมโครงการทุกกองทุน 2.เสนอแนะกิจกรรมโครงการที่ควรดำเนินการในการดำเนินโครงการของกองทุนใน 5 ประเด็น ประกอบด้วย การมีกิจกรรมทางกาย เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด และอาหาร พบว่า คณะกรรมการกองทุนมีความเข้าใจถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องมีกิจกรรมทั้ง 5 และพร้อมที่จะนำกิจกรรมดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติโครงการของกองทุนในแต่ละพื้นที่ 3.นำเสนอผลงานการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณของกองทุนในเขตที่ 10 พบว่า กองทุนเขตที่ 10 มีการเบิกจ่ายงบประมาณเพียงร้อยละ 60 ส่วนที่เหลือยังไม่มีการเบิกจ่าย กองทุนระดับพื้นที่อำเภอเขื่องในเบิกจ่ายงบประมาณไปบางส่วน แต่ยังมีพื้นที่บางกองทุนที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ คณะกรรมการกองทุนรับทราบและเข้าใจในเป้าหมายการดำเนินกิจกรรมโครงการ และรับปัญหาดังกล่าวไปดำเนินการเพื่อตอบปัญหาพื้นที่ 4.การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามปัญหาพื้นที่ พบว่า ปัญหาพื้นที่มีความสอดคล้องกับ 5 กิจกรรม และควรดำเนินการเร่งด่วนในเรื่องการมีกิจกรรมทางกายและผสมผสานกับกิจกรรมอื่น ๆ กำหนดแผน และพัฒนาโครงการให้มีความสอดคล้องสอดคล้องกับกิจกรรมดังกล่าว

                                                                          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                           

                                                                          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                           

                                                                          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                           

                                                                          ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                           

                                                                          ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                           

                                                                          คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                           

                                                                          ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                          6 เมษายน 2561
                                                                          รายงานจากพื้นที่
                                                                          โพสท์โดยนายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 9 เมษายน 2561 19:18:49
                                                                          Project trainer
                                                                          แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 9 เมษายน 2561 19:19:09 น.

                                                                          ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดสงขลา »

                                                                          ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำขาว

                                                                          • photo
                                                                           • photo
                                                                            • photo

                                                                             กิจกรรมหลัก :

                                                                             คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                             วัตถุประสงค์

                                                                              

                                                                             กิจกรรมตามแผน

                                                                             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                              

                                                                             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                              

                                                                             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                              

                                                                             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                               นายอะหมัด หลีขาหรี และนางสาวเฝาสี่ย๊ะ หลีขาหรี ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำขาว

                                                                             พบว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำขาว มีโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่รอการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

                                                                             โครงการหนูน้อยรักสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว เสนอโครงการโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว

                                                                             โดยพี่เลี้ยงได้ให้คำแนะนำในการบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ผ่านเมนูติดตามโครงการให้สมบูรณ์ หลังจากที่โครงการผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ

                                                                             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                              

                                                                             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                              

                                                                             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                              

                                                                             ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                              

                                                                             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                              

                                                                             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                              

                                                                             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                             5 เมษายน 2561
                                                                             รายงานจากพื้นที่
                                                                             โพสท์โดยนายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 9 เมษายน 2561 19:14:06
                                                                             Project trainer
                                                                             แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 9 เมษายน 2561 19:15:47 น.

                                                                             ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดสงขลา »

                                                                             ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่น

                                                                             • photo
                                                                              • photo

                                                                               กิจกรรมหลัก :

                                                                               คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                               วัตถุประสงค์

                                                                                

                                                                               กิจกรรมตามแผน

                                                                               จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                

                                                                               รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                

                                                                               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                

                                                                               รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                               นายอะหมัด หลีขาหรี และนางสาวเฝาสี่ย๊ะ หลีขาหรี ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่น

                                                                               พบว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่น มีโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่รอการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

                                                                               1. โครงการบ้านกลางร่วมใจ ผู้สูงวัยแข็งแรง

                                                                               2. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกายของผู้สูงอายุ บ้านทุ่งเอาะ

                                                                               3. โครงการเพิ่มกิจกรรมทางกายด้วยการละเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

                                                                               โดยพี่เลี้ยงได้ให้คำแนะนำในการบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ผ่านเมนูติดตามโครงการให้สมบูรณ์ หลังจากที่โครงการผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ

                                                                               ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                

                                                                               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                

                                                                               ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                

                                                                               ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                

                                                                               ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                

                                                                               คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                

                                                                               ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                               4 เมษายน 2561
                                                                               รายงานจากพื้นที่
                                                                               โพสท์โดยนายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 9 เมษายน 2561 19:09:11
                                                                               Project trainer
                                                                               แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 9 เมษายน 2561 19:15:22 น.

                                                                               ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดสงขลา »

                                                                               ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลขุนตัดหวาย

                                                                               • photo
                                                                                • photo
                                                                                 • photo

                                                                                  กิจกรรมหลัก :

                                                                                  คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                                  วัตถุประสงค์

                                                                                   

                                                                                  กิจกรรมตามแผน

                                                                                  จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                   

                                                                                  รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                   

                                                                                  กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                  จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                   

                                                                                  รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                  นายอะหมัด หลีขาหรี และนางสาวเฝาสี่ย๊ะ หลีขาหรี ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลขุนตัดหวาย

                                                                                  พบว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลขุนตัดหวาย มีโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

                                                                                  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เสนอโครงการโดยชมรมผู้สูงอายุตำบลขุนตัดหวาย

                                                                                  โดยพี่เลี้ยงได้ให้คำแนะนำในการบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ผ่านเมนูติดตามโครงการให้สมบูรณ์ หลังจากที่โครงการผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ

                                                                                  ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                   

                                                                                  ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                   

                                                                                  ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                   

                                                                                  ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                   

                                                                                  ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                   

                                                                                  คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                   

                                                                                  ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                  3 เมษายน 2561
                                                                                  รายงานจากพื้นที่
                                                                                  โพสท์โดยนายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 9 เมษายน 2561 19:05:16
                                                                                  Project trainer
                                                                                  แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 9 เมษายน 2561 19:15:12 น.

                                                                                  ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดสงขลา »

                                                                                  ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแค

                                                                                  • photo
                                                                                   • photo
                                                                                    • photo

                                                                                     กิจกรรมหลัก :

                                                                                     คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                                     วัตถุประสงค์

                                                                                      

                                                                                     กิจกรรมตามแผน

                                                                                     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                      

                                                                                     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                      

                                                                                     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                      

                                                                                     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                     นายอะหมัด หลีขาหรี และนางสาวเฝาสี่ย๊ะ หลีขาหรี ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแค

                                                                                     พบว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคู มีโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยวิธีเต้นแอโรบิค

                                                                                     และกำลังรอการอนุมัติ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

                                                                                     1. โครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในกลุ่มเด็กเล็กโดยใช้การละเล่นพื้นบ้าน

                                                                                     2. โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ ฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้าน แบ่งปันอาหารปลอดภัย

                                                                                     โดยพี่เลี้ยงได้ให้คำแนะนำในการบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ผ่านเมนูติดตามโครงการให้สมบูรณ์ หลังจากที่โครงการผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ

                                                                                     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                      

                                                                                     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                      

                                                                                     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                      

                                                                                     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                      

                                                                                     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                      

                                                                                     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                      

                                                                                     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                     2 เมษายน 2561
                                                                                     รายงานจากพื้นที่
                                                                                     โพสท์โดยนายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 9 เมษายน 2561 18:58:34
                                                                                     Project trainer
                                                                                     แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 9 เมษายน 2561 19:15:05 น.

                                                                                     ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดสงขลา »

                                                                                     ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคู

                                                                                     • photo
                                                                                      • photo
                                                                                       • photo

                                                                                        กิจกรรมหลัก :

                                                                                        คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                                        วัตถุประสงค์

                                                                                         

                                                                                        กิจกรรมตามแผน

                                                                                        จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                         

                                                                                        รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                         

                                                                                        กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                        จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                                        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                         

                                                                                        รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                        นายอะหมัด หลีขาหรี และนางสาวเฝาสี่ย๊ะ หลีขาหรี ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคู

                                                                                        พบว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคู มีโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่รอการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

                                                                                        โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค เสนอโครงการโดยชมรมเต้นแอโรบิคตำบลคู

                                                                                        โดยพี่เลี้ยงได้ให้คำแนะนำในการบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ผ่านเมนูติดตามโครงการให้สมบูรณ์ หลังจากที่โครงการผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ

                                                                                        ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                         

                                                                                        ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                         

                                                                                        ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                         

                                                                                        ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                         

                                                                                        ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                         

                                                                                        คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                         

                                                                                        ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                        24 มีนาคม 2561
                                                                                        รายงานจากพื้นที่
                                                                                        โพสท์โดยพี่เลี้ยงเขต7 ขอนแก่นพี่เลี้ยงเขต7 ขอนแก่นเมื่อ 8 เมษายน 2561 14:12:59

                                                                                        ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

                                                                                        ชื่อกิจกรรม : ปรับปรุงข้อเสนอโครงการกิจกรรมทางกาย

                                                                                        • photo
                                                                                         • photo
                                                                                          • photo
                                                                                           • photo
                                                                                            • photo
                                                                                             • photo
                                                                                              • photo

                                                                                               กิจกรรมหลัก :

                                                                                               คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                                               วัตถุประสงค์

                                                                                                

                                                                                               กิจกรรมตามแผน

                                                                                               จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                                

                                                                                               รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                                

                                                                                               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                                

                                                                                               รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                               สถานที่จัดประชุม ณ โรงพยาบาลคำม่วง
                                                                                               จำนวนผู้เข้าร่วมพี่เลี้ยงและตัวแทนคณะกรรมการกองทุน 20 คน กิจกรรมหลัก 1.นำเสนอผลการดำเนินงานพัฒนาโครงการกองทุน 2.แลกเปลี่ยนโครงการเพื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงการ 3.แนวทางการติดตามโครงการ ผลการดำเนินงาน ปรับปรุงข้อเสนอโครงการกิจกรรมทางกาย จำนวน 32 โครงการ ปัญหาอุปสรรค -พี่เลี้ยงยังไม่สามารถเสนอแนะปรับแก้โครงการได้

                                                                                               ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                                

                                                                                               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                                

                                                                                               ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                                

                                                                                               ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                                

                                                                                               ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                                

                                                                                               คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                                

                                                                                               ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                               9 กุมภาพันธ์ 2561
                                                                                               รายงานจากพื้นที่
                                                                                               โพสท์โดยพี่เลี้ยงเขต7 ขอนแก่นพี่เลี้ยงเขต7 ขอนแก่นเมื่อ 8 เมษายน 2561 13:27:41

                                                                                               ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

                                                                                               ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

                                                                                               • photo
                                                                                                • photo
                                                                                                 • photo
                                                                                                  • photo
                                                                                                   • photo
                                                                                                    • photo
                                                                                                     • photo
                                                                                                      • photo
                                                                                                       • photo
                                                                                                        • photo

                                                                                                         กิจกรรมหลัก :

                                                                                                         คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                                                         วัตถุประสงค์

                                                                                                          

                                                                                                         กิจกรรมตามแผน

                                                                                                         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                                          

                                                                                                         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                                          

                                                                                                         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                                                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                                          

                                                                                                         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                                         จัด ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำนวนผู้เข้าร่วม คณะกรรมการกองทุนฯและ กรรมการชุมชนเป้าหมาย 125 คน กิจกรรมหลัก -กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการ ทิศทางการทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปี 2561 โดย นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ - บรรยายแนวโน้มสถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงกับการจัดแผนกองทุนแบบบูรณาการ ประจำปี 2561 -บรรยายสถานการณ์ปัญหาสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ -ระดมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนกองทุนสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการ ประจำปี 2561 เกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย
                                                                                                         -เข้ากลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

                                                                                                         ผลการดำเนินการ 1.ทำความเข้าใจกับกรรมการกองทุนและตัวแทนประชาชนพื้นที่เป้าหมายจัดทำโครงการ 2.วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงกับการจัดแผนกองทุนแบบบูรณาการ ประจำปี 2561 3.สถานการณ์ปัญหาสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 4.ปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อจัดทำแผนกองทุนสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการ ประจำปี 2561 เกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย 5.ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย

                                                                                                         ปัญหา/อุปสรรค 1.กรรมการชุมชน บางส่วนยังไม่เข้าใจบทบาทและกระบวนการทำงานของกองทุนฯ 2.การระดมข้อมูล ยังไม่สะท้อนภาพรวมทุกชุมชนในเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
                                                                                                         3.บทบาทเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติด มีหน่วยงานอื่นดำเนินการแล้ว ไม่ใช่บทบาทของกองทุนสุขภาพฯของเทศบาล

                                                                                                         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                                          

                                                                                                         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                                          

                                                                                                         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                                          

                                                                                                         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                                          

                                                                                                         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                                          

                                                                                                         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                                          

                                                                                                         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                                         6 กุมภาพันธ์ 2561
                                                                                                         รายงานจากพื้นที่
                                                                                                         โพสท์โดยพี่เลี้ยงเขต7 ขอนแก่นพี่เลี้ยงเขต7 ขอนแก่นเมื่อ 8 เมษายน 2561 13:18:48

                                                                                                         ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

                                                                                                         ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ ตำบลห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

                                                                                                         • photo
                                                                                                          • photo
                                                                                                           • photo
                                                                                                            • photo
                                                                                                             • photo
                                                                                                              • photo
                                                                                                               • photo

                                                                                                                กิจกรรมหลัก :

                                                                                                                คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                                                                วัตถุประสงค์

                                                                                                                 

                                                                                                                กิจกรรมตามแผน

                                                                                                                จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                                                 

                                                                                                                รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                                                 

                                                                                                                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                                                 

                                                                                                                รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                                                จัด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ จำนวนผู้เข้าร่วม คณะกรรมการกองทุนฯเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ จำนวน 25 คน กิจกรรมหลัก 1.กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการนายกเทศมนตรีตำบลห้วยโพธิ์ 2.บรรยายแนวโน้มสถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงกับการจัดแผนกองทุนแบบบูรณาการ ประจำปี 2561 3.ปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อจัดทำแผนกองทุนสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการกิจกรรมทางกาย
                                                                                                                4.ปฏิบัติการเขียนโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย อาหารและภาวะโภชนาการ
                                                                                                                5.แนวทางการปรับปรุงและติดตามโครงการ ผลการดำเนินงาน 1. ทำความเข้าใจกับกรรมการกองทุนฯ ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่และแนวทางในการปฏิบัติงาน 2.ปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกาย ของกองทุน 3. จัดทำกรอบแนวคิดของโครงการให้มีความชัดเจนรวมทั้งแนะนำและฝึกปฏิบัติการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการพัฒนาโครงการ 4.แผนการสนับสนุนการจัดทำแผนงานและโครงการการจัดกิจกรรมทางกาย ปัญหา/อุปสรรค 1.คณะกรรมการกองทุนบางส่วนไม่ได้เข้าร่วมตลอด เนื่องจากมีภารกิจโครงการไทยนิยมยั่งยืน

                                                                                                                ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                                                 

                                                                                                                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                                                 

                                                                                                                ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                                                 

                                                                                                                ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                                                 

                                                                                                                ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                                                 

                                                                                                                คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                                                 

                                                                                                                ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                                                19 มกราคม 2561
                                                                                                                รายงานจากพื้นที่
                                                                                                                โพสท์โดยพี่เลี้ยงเขต7 ขอนแก่นพี่เลี้ยงเขต7 ขอนแก่นเมื่อ 8 เมษายน 2561 12:31:19
                                                                                                                แก้ไขโดย พี่เลี้ยงเขต7 ขอนแก่น เมื่อ 8 เมษายน 2561 12:48:32 น.

                                                                                                                ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

                                                                                                                ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อำเภอพระยืน จ.ขอนแก่น

                                                                                                                • photo
                                                                                                                 • photo
                                                                                                                  • photo
                                                                                                                   • photo
                                                                                                                    • photo
                                                                                                                     • photo

                                                                                                                      กิจกรรมหลัก :

                                                                                                                      คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                                                                      วัตถุประสงค์

                                                                                                                       

                                                                                                                      กิจกรรมตามแผน

                                                                                                                      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                                                       

                                                                                                                      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                                                       

                                                                                                                      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                                      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                                                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                                                       

                                                                                                                      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                                                      จัด ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพระยืน จ.ขอนแก่น
                                                                                                                      จำนวนผู้เข้าร่วม คณะกรรมการกองทุน ุ6 แห่ง จำนวน 45 คน กิจกรรมหลัก 1.กล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับโดยนายอำเภอพระยืน 2.ความสำคัญของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 3.ความสำคัญของกิจกรรมทางกาย
                                                                                                                      4.ฝึกปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนกองทุนสุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
                                                                                                                      5.ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ผลการดำเนินงาน 1. ทำความเข้าใจกับกรรมการกองทุนฯส่วนใหญ่เข้าใจ แต่บางกองทุนยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่กองทุนในการจัดทำแผน
                                                                                                                      2.ปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกาย มีบางกองทุนไม่สามารถลงข้อมูลในแผนได้เนื่องจากไม่มีข้อมูล 3.แผนการสนับสนุนการจัดทำแผนงานและโครงการการจัดกิจกรรมทางกาย ปัญหาอุปสรรค 1.กองทุน อ.พระยืนส่วนใหญ่ มีงบประมาณคงค้างเนื่องจาก ไม่มั่นใจในการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนฯ และ มีความเห็นว่าใช้จ่ายยาก 2.บางกองทุนคณะกรรมการมาเข้าร่วมน้อย ไม่สามารถกรอกข้อมูลแผนงานและโครงการได้ 3.กองทุนฯมองว่าเพิ่มภารงาน และ ซ้ำซ้อน

                                                                                                                      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                                                       

                                                                                                                      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                                                       

                                                                                                                      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                                                       

                                                                                                                      ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                                                       

                                                                                                                      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                                                       

                                                                                                                      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                                                       

                                                                                                                      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.