วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
18 สิงหาคม 2561
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยม.1 บ้านคลองรี ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานีม.1 บ้านคลองรี ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานีเมื่อ 18 สิงหาคม 2561 15:22:50

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมอาชีพเลี้ยง (เป็ด-ไก่ไข่) »

ชื่อกิจกรรม : โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงเป็ด

 • photo
  • photo
   • photo
    • photo
     • photo
      • photo
       • photo
        • photo
         • photo
          • photo
           • photo
            • photo

             กิจกรรมหลัก :

             คุณภาพกิจกรรม : (100)
             วัตถุประสงค์

              

             กิจกรรมตามแผน

             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

              

             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

              

             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 255 คน

             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

             หมู่ที่ 1 บ้านคลองรี ตำบลตุยง อำหนองจิก จังหวัดปัตตานี

             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

             ๑.วิทยากรครู ก. วิทยากรครู ข. คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจในการทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและจัดทำเวทีประชาคมเพื่อสรุปผลความต้องการของหมู่บ้านตามมติที่ประชุม ๒.วิทยากรครู ก. วิทยากรครู ข. คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ๓. คณะทำงาน ศอ.บต. คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนในหมู่บ้านร่วมกันติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน

             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

              

             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

             ผลผลิต (Output) ศอ.บต. สนับสนุนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านให้แก่ข้าราชการ (วิทยากรครู ก.) ผู้นำจิตอาสา (วิทยากรครู ข.) คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และให้ประชาชนในหมู่บ้าร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ๑ แผน ผลลัพธ์ (Outcome) หมู่บ้านมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมถึงเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนงานนโยบายของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. ผลกระทบ (Impact) ประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจ มีความเชื่อมั่นรัฐ และหันมาสนับสนุนแนวทางภาครัฐส่งผลให้เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ลดลง

             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

              

             ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

              

             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

              

             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

              

             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
             31 สิงหาคม 2561
             รายงานจากพื้นที่
             โพสท์โดยกลุ่มอบรมจริยธรรมกลุ่มอบรมจริยธรรมเมื่อ 18 สิงหาคม 2561 13:50:45
             แก้ไขโดย กลุ่มอบรมจริยธรรม เมื่อ 18 สิงหาคม 2561 14:28:59 น.

             ชื่อโครงการ : อบรมจริยธรรมสันติสุขในหมู่บ้าน »

             ชื่อกิจกรรม : สรุปและประเมินโครงการ

             กิจกรรมหลัก :

             คุณภาพกิจกรรม : (90)
             วัตถุประสงค์

              

             กิจกรรมตามแผน

             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

              

             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

              

             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

             คณะกรรมการกลุ่มและคณะทำงาน

             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

             คณะกรรมการกลุ่มและคณะทำงานประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการ รวบรวมเอกสารประกอบของการดำเนินโครงการ ส่งให้ ศอ.บต.

             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

              

             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

             ผลผลิต 1.ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ ผลลัพธ์ 1.คณะกรรมการกลุ่มได้ร่วมหาหรือเพื่่อสรุปผลการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม และประเมินผลการดำเนินว่าได้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม

             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

              

             ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

              

             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

              

             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

              

             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
             28 ตุลาคม 2560
             รายงานจากพื้นที่
             โพสท์โดยกลุ่มอบรมจริยธรรมกลุ่มอบรมจริยธรรมเมื่อ 18 สิงหาคม 2561 13:43:34

             ชื่อโครงการ : อบรมจริยธรรมสันติสุขในหมู่บ้าน »

             ชื่อกิจกรรม : ประชุมประเมินการดำเนินโครงการ

             • photo

              กิจกรรมหลัก :

              คุณภาพกิจกรรม : (100)
              วัตถุประสงค์

               

              กิจกรรมตามแผน

              จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

               

              รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

               

              กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

              จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

              คณะกรรมการกลุ่มจริยธรรมและคณะทำงาน

              รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

              ประชุมเพื่อประเมินผลการดำเนินกิจกรรมอบรมจริยธรรม ที่จัดกิจกรรม 1 เดือนที่ผ่านมา เพื่อแก้ใข้ ปรับปรุงการจัดอบรมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางใว้

              ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

               

              ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

              ผลผลิต 1.คณะกรรมการกลุ่มได้ยกปัญหา อุปสรรค์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นตอนจัดอบรม เพื่อหาทางแก้ใข้และปรับปรุง ผลลัพธ์ 1.สามารถรู้ถึงปัญหาและข้อจำกัดต่างๆ ของการดำเนินการอบรม และได้ระดมความคิดเห็นเพื่อแก้ใข้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อการอบรมเป็นไปตามเป้าหมายที่ว่างใว้

              ปัญหา/แนวทางแก้ไข

               

              ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

               

              ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

               

              คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

               

              ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
              8 กันยายน 2560
              รายงานจากพื้นที่
              โพสท์โดยกลุ่มอบรมจริยธรรมกลุ่มอบรมจริยธรรมเมื่อ 18 สิงหาคม 2561 13:30:38

              ชื่อโครงการ : อบรมจริยธรรมสันติสุขในหมู่บ้าน »

              ชื่อกิจกรรม : จัดอบรม

              • photo
               • photo
                • photo
                 • photo
                  • photo
                   • photo
                    • photo
                     • photo
                      • photo
                       • photo
                        • photo
                         • photo
                          • photo

                           กิจกรรมหลัก :

                           คุณภาพกิจกรรม : (90)
                           วัตถุประสงค์

                            

                           กิจกรรมตามแผน

                           จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                            

                           รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                            

                           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                           สมารชิกกลุ่มจริยธรรมและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

                           รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                           1.อบรมให้ความรู้หลักศาสนาอิสลามให้กับกลุ่มที่รับการอบรม โดยวิทยากรในพื้นที่ ที่มีความรู้ด้านศาสนาและเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน 2.อบรมสัปดาห์,ธ 1 วัน วันละ 2 ชั่วโมง 3.อบรมทุกๆวันศุกร์

                           ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                            

                           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                           ผลผลิต 1.อบรมให้ความรู้ด้านศาสนา 2.เป็นแหล่ง เป็นศูนย์กลาง แลกเปลี่ยนความรู้ 3.เป็นสถานที่พบปะ พูดคุย
                           ผลลัพธ์ 1.ผู้รับการอบรมได้ความรู้ ความเข้าใจที่เที่ยงตรง ของหลักศาสนาอิสลาม ไม่ถูกเบี่ยงแบนข้อความรู้ทางศาสนาอิสลามที่ผิดๆ 2.ชาวบ้านได้มาแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ลดการเห็นต่าง ความคิดสุดโต่งได้ 3.สร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มได้มาก เพราะมีการพบปะ พูดคุยระหว่างกัน ทุกๆสัปดาห์

                           ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                            

                           ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                            

                           ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                            

                           คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                            

                           ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                           3 ธันวาคม 2560
                           รายงานจากพื้นที่
                           โพสท์โดยกลุ่มอบรมจริยธรรมกลุ่มอบรมจริยธรรมเมื่อ 18 สิงหาคม 2561 13:11:05
                           แก้ไขโดย กลุ่มอบรมจริยธรรม เมื่อ 18 สิงหาคม 2561 13:45:12 น.

                           ชื่อโครงการ : อบรมจริยธรรมสันติสุขในหมู่บ้าน »

                           ชื่อกิจกรรม : ประชาสัมพันธ์โครงการ

                           • photo
                            • photo

                             กิจกรรมหลัก :

                             คุณภาพกิจกรรม : (90)
                             วัตถุประสงค์

                              

                             กิจกรรมตามแผน

                             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                              

                             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                              

                             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                             คณะกรรมการกลุ่มจริยธรรม คณะทำงาน

                             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                             คณะกรรมการจริยธรรม และคณะทำงาน ติดป้ายประกาศและเดินสายประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มสมาชิกกลุ่มและประชนในพื้นที่ ที่สนใจรับการอบรม

                             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                              

                             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                             ผลผลิต 1.ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม
                             ผลลัพธ์ 1. ประชาชนรับรู้ การจัดอบรมจริยธรรมอย่างทั่วถึง

                             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                              

                             ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                              

                             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                              

                             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                              

                             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                             7 กันยายน 2560
                             รายงานจากพื้นที่
                             โพสท์โดยกลุ่มอบรมจริยธรรมกลุ่มอบรมจริยธรรมเมื่อ 18 สิงหาคม 2561 12:14:09
                             แก้ไขโดย กลุ่มอบรมจริยธรรม เมื่อ 18 สิงหาคม 2561 13:57:52 น.

                             ชื่อโครงการ : อบรมจริยธรรมสันติสุขในหมู่บ้าน »

                             ชื่อกิจกรรม : ประชุมและวางแผนโครงการ

                             • photo

                              กิจกรรมหลัก :

                              คุณภาพกิจกรรม : (80)
                              วัตถุประสงค์

                               

                              กิจกรรมตามแผน

                              จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                               

                              รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                               

                              กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                              จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                              คณะกรรมการกลุ่มจริยธรรม จำนวน 10 คน

                              รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                              ประชุมคณะกรรมการ คณะทำงานเพื่่อวางแผน การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน สถานที่ ช่วงเวลา ของการทำกิจกรรม

                              ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                               

                              ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                              ผลผลิต 1.วางแผนการดำเนินงาน 2.การประชาสัมพันธ์ 3.กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 4.กำหนดสถานที่จัดอบรม 5.กำหนดวันและเวลาจัดอบรม 6.สรรหาวิทยากร ผลลัพธ์ 1.การดำเนินกิจกรรมมีการวางแผนการดำเนินงานโดยคณะกรรมการแต่ละคนระดมความคิดเห็นต่างๆเพื่อให้การดำเนินงานเป้นไปตามวัตถุประสงค์ 2.การประชาสัมพันธ์ ทางคณะกรรมการ คณะทำงานมีการแบ่งงาน พื้นที่รับผิดชอบเพื่อประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมของโครงการให้สมาชิกกลุ่มและประชาชนในพื้นที่ทราบ เพื่อเข้าร่วมอบรม 3.การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายหลักๆ คือ สมาชิกกลุ่มจริยธรรม และประชาชนทั่วไปในพื้นที่และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง 4.การกำหนดสถานที่ ได้กำหนดสถานที่จัออบรมที่ศูนย์กลางด้านศาสนา ซึ่งก็คือที่มัสยิดในชุมชน 5.กำหนดวันและะเวลาอบรม ซึ่งได้กำหนดเป็นทุกๆวันศุกร์ของแต่ละเดือน เวลา 09:00 น. ถึง 11:00 น. เพราะประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่จะว่าง หยุดงานในวันศุกร์ ถึงเลือกวันศุกร์เป็นวันอบรม 6.การสรรหาวิทยากร ทางคณะกรรมการกลุ่มได้เลือกวิทยากรในพื้นที่ โดยเลือกวิทยากรมา 3 คน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ในหลักศาสนาดีเยี่ยม มาเป็นวิทยากร

                              ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                               

                              ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                               

                              ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                               

                              คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                               

                              ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                              30 ธันวาคม 2560
                              รายงานจากพื้นที่
                              โพสท์โดยกลุ่มอาชีพนิด้ากลุ่มอาชีพนิด้าเมื่อ 17 สิงหาคม 2561 23:49:30

                              ชื่อโครงการ : ส่งเสริมและฝึกอาชีพมะพร้าวคั่ว »

                              ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

                              กิจกรรมหลัก :

                              คุณภาพกิจกรรม : (100)
                              วัตถุประสงค์

                               

                              กิจกรรมตามแผน

                              จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                               

                              รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                               

                              กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                              จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                              องค์กรภาคประชาสังคมกลุ่มพัฒนาอาชีพนิด้า  จำนวน  10  คน

                              รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                              • ประสานทีมงาน
                              • ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน
                              • รวบรวมข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
                              • จ้างพิมพ์เอกสาร  จัดทำรายงานเป็นเล่มเอกสาร
                              ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                               

                              ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                              • จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเป็นเล่มเอกสารเสร็จสมบูรณ์  จำนวน  4  เล่ม
                              • จัดส่งให้  ศอ.บต.  จำนวน 3  เล่ม
                              • เก็บฉบับจริงไว้กับกลุ่ม    จำนวน 1  เล่ม
                              ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                               

                              ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                               

                              ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                               

                              คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                               

                              ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                              30 ธันวาคม 2560
                              รายงานจากพื้นที่
                              โพสท์โดยกลุ่มอาชีพนิด้ากลุ่มอาชีพนิด้าเมื่อ 17 สิงหาคม 2561 23:49:29
                              แก้ไขโดย กลุ่มอาชีพนิด้า เมื่อ 18 สิงหาคม 2561 00:06:34 น.

                              ชื่อโครงการ : ส่งเสริมและฝึกอาชีพมะพร้าวคั่ว »

                              ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

                              กิจกรรมหลัก :

                              คุณภาพกิจกรรม : (100)
                              วัตถุประสงค์

                               

                              กิจกรรมตามแผน

                              จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                               

                              รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                               

                              กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                              จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                              องค์กรภาคประชาสังคมกลุ่มพัฒนาอาชีพนิด้า  จำนวน  10  คน

                              รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                              • ประสานทีมงาน
                              • ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน
                              • รวบรวมข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
                              • จ้างพิมพ์เอกสาร  จัดทำรายงานเป็นเล่มเอกสาร
                              ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                               

                              ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                              • จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเป็นเล่มเอกสารเสร็จสมบูรณ์  จำนวน  4  เล่ม
                              • จัดส่งให้  ศอ.บต.  จำนวน 3  เล่ม
                              • เก็บฉบับจริงไว้กับกลุ่ม    จำนวน 1  เล่ม
                              ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                               

                              ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                               

                              ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                               

                              คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                               

                              ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                              16 ธันวาคม 2560
                              รายงานจากพื้นที่
                              โพสท์โดยกลุ่มอาชีพนิด้ากลุ่มอาชีพนิด้าเมื่อ 17 สิงหาคม 2561 23:37:08

                              ชื่อโครงการ : ส่งเสริมและฝึกอาชีพมะพร้าวคั่ว »

                              ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ "ทำดีเพื่อพ่อ"

                              กิจกรรมหลัก :

                              คุณภาพกิจกรรม : (90)
                              วัตถุประสงค์

                               

                              กิจกรรมตามแผน

                              จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                               

                              รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                               

                              กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                              จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                              กลุ่มสตรีผู้สนใจจำนวน  30  คน

                              รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                              ดำเนินการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาวะทำดีเพื่อพ่อเพื่อให้คนในครอบครัวมีสุขภาพที่ดี ดังนี้ - ฝึกอบรมการนวดประคบสมุนไพรพื้นฐาน - ฝึกอบรมการทำลูกประคบสมุนไพร - ฝึก อบรมการนวดฝ่าเท้า - ฝึกอบรมการทำยาหม่องไพลสด     ดำเนินการฝึกอบรมโดยวิทยากรจาก  ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว  ตำบลเปาะเส้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา

                              ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                               

                              ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                              กลุ่มสตรีผู้สนใจจำนวน  30  คน  ได้รับความรู้  และทักษะฝีมือ ในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาวะทำดีเพื่อพ่อเพื่อให้คนในครอบครัวมีสุขภาพที่ดี ดังนี้ -ได้รับความรู้  และทักษะฝีมือ ในการนวดประคบสมุนไพรพื้นฐาน - ได้รับความรู้  และทักษะฝีมือ ในการทำลูกประคบสมุนไพร - ได้รับความรู้  และทักษะฝีมือ ในการนวดฝ่าเท้า - ได้รับความรู้  และทักษะฝีมือ ในการทำยาหม่องไพลสด

                              ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                               

                              ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                               

                              ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                               

                              คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                               

                              ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                              13 ธันวาคม 2560
                              รายงานจากพื้นที่
                              โพสท์โดยกลุ่มอาชีพนิด้ากลุ่มอาชีพนิด้าเมื่อ 17 สิงหาคม 2561 23:20:26

                              ชื่อโครงการ : ส่งเสริมและฝึกอาชีพมะพร้าวคั่ว »

                              ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน

                              กิจกรรมหลัก :

                              คุณภาพกิจกรรม : (100)
                              วัตถุประสงค์

                               

                              กิจกรรมตามแผน

                              จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                               

                              รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                               

                              กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                              จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                              องค์กรภาคประชาสังคมกลุ่มพัฒนาอาชีพนิด้า  จำนวน  10  คน

                              รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                              • ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาวะทำดีเพื่อพ่อ
                              • ประชุมวางแผน  การดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาวะทำดีเพื่อพ่อ
                              ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                               

                              ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                              • ประสานงานกลุ่มสตรีผู้เข้าร่วมโครงการ
                              • ประสานวิทยากร
                              • คณะทีมงานจัดเตรียมสถานที่
                              • ประสานผู้จัดทำอาหารกล่อง  อาหารว่างและเครื่องดื่ม
                              ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                               

                              ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                               

                              ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                               

                              คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                               

                              ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                              17 สิงหาคม 2561
                              รายงานจากพื้นที่
                              โพสท์โดยกลุ่มอาชีพนิด้ากลุ่มอาชีพนิด้าเมื่อ 17 สิงหาคม 2561 23:08:00

                              ชื่อโครงการ : ส่งเสริมและฝึกอาชีพมะพร้าวคั่ว »

                              ชื่อกิจกรรม : ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการฯลฯ ตลอดระยะเวลาในเดือนธันวาคม

                              กิจกรรมหลัก :

                              คุณภาพกิจกรรม : (100)
                              วัตถุประสงค์

                               

                              กิจกรรมตามแผน

                              จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                               

                              รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                               

                              กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                              จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                               

                              รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                              เดินทางประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ 

                              ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                               

                              ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                              • คณะทำงานสามารถทำงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์
                              • คณะทำงานใช้ค่าเดินทางในการดำเนินกิจกรรมทีเป็นประโยชน์
                              ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                               

                              ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                               

                              ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                               

                              คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                               

                              ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                              10 ธันวาคม 2560
                              รายงานจากพื้นที่
                              โพสท์โดยกลุ่มอาชีพนิด้ากลุ่มอาชีพนิด้าเมื่อ 17 สิงหาคม 2561 18:34:12
                              แก้ไขโดย กลุ่มอาชีพนิด้า เมื่อ 17 สิงหาคม 2561 22:21:38 น.

                              ชื่อโครงการ : ส่งเสริมและฝึกอาชีพมะพร้าวคั่ว »

                              ชื่อกิจกรรม : จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรม "ส่งเสริมสุขภาวะ ทำดีเพื่อพ่อ"

                              กิจกรรมหลัก :

                              คุณภาพกิจกรรม : (100)
                              วัตถุประสงค์

                               

                              กิจกรรมตามแผน

                              จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                               

                              รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                               

                              กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                              จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                              องค์กรภาคประชาสังคมกลุ่มพัฒนาอาชีพนิด้า  จำนวน  10  คน

                              รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                              • เดินทางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทำดีเพื่อพ่อ 
                              ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                               

                              ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                              ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทำดีเพื่อพ่อ  ดังนี้     1. จัดซื้อวัสดุนวดฝ่าเท้า     2. จัดซ์็อวัสดุทำยาหม่องไพลสด     3. จัดซื้อวัสดุทำลูกประคบสมุนไพร


                              ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                               

                              ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                               

                              ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                               

                              คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                               

                              ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                              18 พฤศจิกายน 2560
                              รายงานจากพื้นที่
                              โพสท์โดยกลุ่มอาชีพนิด้ากลุ่มอาชีพนิด้าเมื่อ 17 สิงหาคม 2561 18:12:34
                              แก้ไขโดย กลุ่มอาชีพนิด้า เมื่อ 17 สิงหาคม 2561 18:14:19 น.

                              ชื่อโครงการ : ส่งเสริมและฝึกอาชีพมะพร้าวคั่ว »

                              ชื่อกิจกรรม : อบรมเรื่องการฝึกอาชีพเสริมหลักสูตรการแปรรูปมะพร้าว (การทำมะพร้าวคั่ว)

                              กิจกรรมหลัก :

                              คุณภาพกิจกรรม : (100)
                              วัตถุประสงค์

                               

                              กิจกรรมตามแผน

                              จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                               

                              รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                               

                              กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                              จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                              • กลุ่มสตรี  จำนวน  20  คน

                              รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                              • ประสานผู้เข้าร่วม  กลุ่มสตรี  จำนวน  20  คน
                              • ประสานวิทยากร  จำนวน  1  คน
                              • ประสาน ผู้จัดทำ  อาหารกล่อง  อาหารว่างและเครื่องดื่ม
                              • จัดเตรียมสถานที่
                              • ดำเนินการจัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวงข้อง
                              • ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปมะพร้าว (การทำมะพร้าวคั่ว) โดยวิทยากร
                              ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                               

                              ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                              • กลุ่มสตรี  จำนวน  20  คน  ได้รับการฝึกอบรม  หลักสูตรการแปรรูปมะพร้าว  (การทำมะพร้าวคั่ว)
                              • กลุ่มสตรีได้รับความรู้ในการแปรรูปวัตถุดิบในท้องถิ่น  พร้อมนำไปประกอบอาชีพ  เป็นการสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว
                              • ผู้ฝึกอบรมได้มีทักษะฝีมือในการคั่วมะพร้าวอย่างถูกวิธี
                              ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                               

                              ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                               

                              ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                               

                              คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                               

                              ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                              9 พฤศจิกายน 2560
                              รายงานจากพื้นที่
                              โพสท์โดยกลุ่มอาชีพนิด้ากลุ่มอาชีพนิด้าเมื่อ 17 สิงหาคม 2561 17:54:41

                              ชื่อโครงการ : ส่งเสริมและฝึกอาชีพมะพร้าวคั่ว »

                              ชื่อกิจกรรม : ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการฯลฯ ตลอดระยะเวลาในเดือนพฤศจิกายน

                              กิจกรรมหลัก :

                              คุณภาพกิจกรรม : (100)
                              วัตถุประสงค์

                               

                              กิจกรรมตามแผน

                              จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                               

                              รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                               

                              กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                              จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                              องค์กรภาคประชาสังคมกลุ่มพัฒนาอาชีพนิด้า  จำนวน    10  คน

                              รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                              • เดินทางประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ในด้านต่างๆ
                              ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                               

                              ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                              • คณะทำงานสามามารถทำงานได้บรรลุวัตถประสงค์
                              • คณะทำงานใช้ค่าเดินทางที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
                              ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                               

                              ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                               

                              ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                               

                              คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                               

                              ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                              9 พฤศจิกายน 2560
                              รายงานจากพื้นที่
                              โพสท์โดยกลุ่มอาชีพนิด้ากลุ่มอาชีพนิด้าเมื่อ 17 สิงหาคม 2561 17:38:10

                              ชื่อโครงการ : ส่งเสริมและฝึกอาชีพมะพร้าวคั่ว »

                              ชื่อกิจกรรม : จัดซื้อวัตถุดิบ (มะพร้าว)

                              กิจกรรมหลัก :

                              คุณภาพกิจกรรม : (100)
                              วัตถุประสงค์

                               

                              กิจกรรมตามแผน

                              จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                               

                              รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                               

                              กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                              จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                              องค์กรภาคประชาสังคมกลุ่มพัฒนาอาชีพนิด้า  จำนวน  10  คน

                              รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                              • ติดต่อประสานงานในการ  จัดซื้อวัตถุดิบ (ลูกมะพร้าว) ที่จะใช้ในการฝึกอบรมการแปรรูปมะพร้าวการทำมพร้าวคั่ว
                              ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                               

                              ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                              • ได้วัตถุดิบ (ลูกมะพร้าว) เพื่อที่จะใช้ในการฝึกอบรมการแปรรูปมะพร้าวการทำมพร้าวคั่ว
                              ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                               

                              ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                               

                              ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                               

                              คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                               

                              ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                              5 พฤศจิกายน 2560
                              รายงานจากพื้นที่
                              โพสท์โดยกลุ่มอาชีพนิด้ากลุ่มอาชีพนิด้าเมื่อ 17 สิงหาคม 2561 16:57:20
                              แก้ไขโดย กลุ่มอาชีพนิด้า เมื่อ 17 สิงหาคม 2561 17:00:04 น.

                              ชื่อโครงการ : ส่งเสริมและฝึกอาชีพมะพร้าวคั่ว »

                              ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน

                              กิจกรรมหลัก :

                              คุณภาพกิจกรรม : (100)
                              วัตถุประสงค์

                               

                              กิจกรรมตามแผน

                              จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                               

                              รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                               

                              กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                              จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                              • องค์กรภาคประชาสังคมกลุ่มพัฒนาอาชีพนิด้า  จำนวน  10  คน

                              รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                              • ประสานคณะทำงานเข้าร่วมประชุม
                              • ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
                              • ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
                              ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                               

                              ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                              • วางแผนการประสานงานกลุ่มสตรีผู้เข้าร่วมอบรม
                              • วางแผนการประสานงานกับวิทยากร
                              • จัดทำหนังสือขอเบิกงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบใช้ในการฝึกอบรมอาชีพการทำมะพร้าวคั่ว
                              ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                               

                              ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                               

                              ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                               

                              คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                               

                              ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                              17 สิงหาคม 2561
                              รายงานจากพื้นที่
                              โพสท์โดยม.1 บ้านคลองรี ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานีม.1 บ้านคลองรี ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานีเมื่อ 17 สิงหาคม 2561 16:22:31
                              แก้ไขโดย ม.1 บ้านคลองรี ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เมื่อ 17 สิงหาคม 2561 16:35:29 น.

                              ชื่อโครงการ : ส่งเสริมอาชีพเลี้ยง (เป็ด-ไก่ไข่) »

                              ชื่อกิจกรรม : โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ไข่

                              • photo
                               • photo
                                • photo
                                 • photo
                                  • photo
                                   • photo
                                    • photo
                                     • photo
                                      • photo
                                       • photo
                                        • photo

                                         กิจกรรมหลัก :

                                         คุณภาพกิจกรรม : (100)
                                         วัตถุประสงค์

                                          

                                         กิจกรรมตามแผน

                                         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                          

                                         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                          

                                         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 45 คน

                                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                         ให้หมู่บ้านมีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของภาครัฐและมีแผนพัฒนาหมู่บ้าน

                                         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                         ๑.วิทยากรครู ก. วิทยากรครู ข. คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจในการทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและจัดทำเวทีประชาคมเพื่อสรุปผลความต้องการของหมู่บ้านตามมติที่ประชุม ๒.วิทยากรครู ก. วิทยากรครู ข. คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ๓. คณะทำงาน ศอ.บต. คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนในหมู่บ้านร่วมกันติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน

                                         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                          

                                         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                         ผลผลิต (Output) ศอ.บต. สนับสนุนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านให้แก่ข้าราชการ (วิทยากรครู ก.) ผู้นำจิตอาสา (วิทยากรครู ข.) คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และให้ประชาชนในหมู่บ้าร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ๑ แผน ผลลัพธ์ (Outcome) หมู่บ้านมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมถึงเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนงานนโยบายของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. ผลกระทบ (Impact) ประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจ มีความเชื่อมั่นรัฐ และหันมาสนับสนุนแนวทางภาครัฐส่งผลให้เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ลดลง

                                         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                          

                                         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                          

                                         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                          

                                         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                          

                                         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                         12 พ.ค. 2561
                                         รายงานจากพื้นที่
                                         โพสท์โดยสถาบันครอบครัวสุข ศานติสถาบันครอบครัวสุข ศานติเมื่อ 16 สิงหาคม 2561 15:14:52

                                         ชื่อโครงการ : การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีด้วยกระบวนการซูรอ »

                                         ชื่อกิจกรรม : สุข ศานติศีกษาสัญจร ณ อำเภอบาเจาะ

                                         • photo
                                          • photo
                                           • photo
                                            • photo
                                             • photo
                                              • photo
                                               • photo
                                                • photo
                                                 • photo

                                                  กิจกรรมหลัก :

                                                  คุณภาพกิจกรรม : (80)
                                                  วัตถุประสงค์

                                                   

                                                  กิจกรรมตามแผน

                                                  จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                   

                                                  รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                   

                                                  กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                  จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 70 คน

                                                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                  • ข้าราชการมุสลิม
                                                  • กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

                                                  รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                  ประสานกับคณะทำงาน นัดวันเวลาดำเนินกิจกรรม

                                                  ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                   

                                                  ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                                  • ได้สร้างสัมพันธ์
                                                  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ความรู้ ความเข้าใจ
                                                  ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                   

                                                  ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                   

                                                  ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                   

                                                  คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                   

                                                  ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                  10 มีนาคม 2561
                                                  รายงานจากพื้นที่
                                                  โพสท์โดยสถาบันครอบครัวสุข ศานติสถาบันครอบครัวสุข ศานติเมื่อ 16 สิงหาคม 2561 14:52:47

                                                  ชื่อโครงการ : การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีด้วยกระบวนการซูรอ »

                                                  ชื่อกิจกรรม : สุข ศานติศีกษาสัญจร ณ มัสยิดโคกพะยอม

                                                  • photo
                                                   • photo
                                                    • photo
                                                     • photo
                                                      • photo

                                                       กิจกรรมหลัก :

                                                       คุณภาพกิจกรรม : (70)
                                                       วัตถุประสงค์

                                                        

                                                       กิจกรรมตามแผน

                                                       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                        

                                                       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                        

                                                       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

                                                       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                       • คณะทำงานสถาบันครอบครัวสุข ศานติ
                                                       • สัปบุรุษมัสยิดบ้านโคกพะยอม

                                                       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                       • นัดประชุมคณะทำงาน
                                                       • ประสานกับโตะอีหม่ามและผู้รับผิดชอบมัสยิดบ้านโคกพะยอม
                                                       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                        

                                                       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                                       • ได้สร้างสัมพันธ์กับสัปบุรุษมัสยิดบ้านโคกพะยอม
                                                       • ได้พูดคุยกระบวนการสร้างสันติสุข
                                                       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                        

                                                       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                        

                                                       ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                        

                                                       คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                        

                                                       ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                       10 กุมภาพันธ์ 2561
                                                       รายงานจากพื้นที่
                                                       โพสท์โดยสถาบันครอบครัวสุข ศานติสถาบันครอบครัวสุข ศานติเมื่อ 16 สิงหาคม 2561 14:39:49

                                                       ชื่อโครงการ : การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีด้วยกระบวนการซูรอ »

                                                       ชื่อกิจกรรม : สุข ศานติศีกษาสัญจร

                                                       • photo
                                                        • photo
                                                         • photo
                                                          • photo
                                                           • photo

                                                            กิจกรรมหลัก :

                                                            คุณภาพกิจกรรม : (60)
                                                            วัตถุประสงค์

                                                             

                                                            กิจกรรมตามแผน

                                                            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                             

                                                            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                             

                                                            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

                                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                            คณะทำงานสถาบันครอบครัวสุข ศานติ สัปบุรุษมัสยิดบ้านละหาร

                                                            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                            นัดประชุมคณะทำงาน ประสานกับโตะอีหม่ามมัสยิดบ้านละหาร

                                                            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                             

                                                            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                                            • ได้สร้างสัมพันธ์กับโตะอีหม่ามมัสยิดบ้านละหาร
                                                            • ได้สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสันติสุข
                                                            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                             

                                                            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                             

                                                            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                             

                                                            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                             

                                                            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.