ชื่อ-สกุล นาย ญัตติพงศ์ แก้วทอง
ที่อยู่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เฟซบุ๊ค https://www.facebook.com/xenvi.kaewtong

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2547 ปริญาตรี เทคโนโลยีและการจัดการ การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2553 ปริญญาโท การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2549 บัณฑิตอาสา สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ รัฐ
พ.ศ. 2553 นักวิจัย หน่วยวิจัยเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์ รัฐ
พ.ศ. 2557 ผู้ประสานงานวิจัย สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
การจัดการสิ่งแวดล้อม /เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม / การจัดการป่าชายเลนชุมชน
การวิจัยและพัฒนาโครงการชุมชน / กระบวนการชุมชน

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน
พ.ศ. 2557 โครงการชุมชนน่าอยู่ ภาคใต้ สสส.
พ.ศ. 2560 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (PA) สสส.

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล