ชื่อ-สกุล ผศ. มะดาโอะ ปูเตะ
ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
เฟซบุ๊ค Dawood Puteh

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2541 ปริญาตรี Economics Accounting Widya Wiwaha Economic Collage, Indonesia
พ.ศ. 2550 ปริญญาโท Social and politics Public Administration Gadjah Mada University, Indonesia

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2550 อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เอกชน
พ.ศ. 2555 หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เอกชน

ความชำนาญ

สาขา
รัฐประศาสนศาสตร์
การพัฒนาชุมชน
ภาษามลายู
ภาษาอินโดนีเซีย
วัฒนธรรมมลายู

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน
พ.ศ. 2560 ชุมชนโสร่งน่าอยู่ สสส.

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน
ผศ.มาหะมะดารี แวโนะ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล

  • photo ผศ. มะดาโอะ ปูเตะ