ชื่อ-สกุล นาง ปาริชาติ แก้วทองประคำ
ที่อยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
เฟซบุ๊ค Parichart Keawthongprakum

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2539 ปริญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2557 ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน มหาลัยราชภัฎสงขลา

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2533 จพ.สาธารณสุขชุมชน สอ.ตช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง รัฐ
พ.ศ. 2539 นักวิชาการสาธารณสุข สอต.ช่อง .นาโยง จ.ตรัง รัฐ
พ.ศ. 2542 นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.ระแงะ จ.นราธิวาส รัฐ
พ.ศ. 2546 นักวิชาการสาธารณสุข สอต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี รัฐ
พ.ศ. 2547 นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ยาบี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี รัฐ
พ.ศ. 2559 นักวิชาการสาธารฯสุข สสอ.หนองจิก จ.ปัตตานี รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
งานอนามัยแม่และเด็ก

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน
พ.ศ. 2560 PPA การแก้ปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ จังหวัดปัตตานี สปสช.เขต12
พ.ศ. 2560 โครงการฑันตสุขภาพจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สปสชเขต12
พ.ศ. 2560 โครงการคัดกรองภาวะโลหิตจางในเด็ก0-6เดือน จังหวัดตรัง สปสชเขต12
พ.ศ. 2560 โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จังหวัด ปัตตานี นราธิวาส สปสชเขต12

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน
นายแวฮาซัน โตะฮิเล สสอ.หนองจิก
นางกนิษฐา สวนเสน สปสช.เขต12

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล

  • photo นาง ปาริชาติ แก้วทองประคำ