เยาวชนต้นกล้้าฟื้นฟูพลังงานทดแทนบ้านนาโหรง(ต่อยอด)

พัฒนาโครงการ

สำหรับเจ้าหน้าที่ สสส.

รหัสโครงการ :

วันที่ :         /              /25       

แบบเสนอโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ปี 2558 (เฉพาะภาคใต้)

1. ชื่อโครงการ

ควรสั้น กระชับ เข้าใจง่าย และสื่อสาระของสิ่งที่จะทำอย่างชัดเจน ควรจะระบุชื่อชุมชนในชื่อโครงการเพื่อความสะดวกในการค้นหา

เยาวชนต้นกล้้าฟื้นฟูพลังงานทดแทนบ้านนาโหรง(ต่อยอด)

โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่

หมู่ที่ 1 บ้านนาโหรง ตำบลนาหมอบุญ อำเภอ จุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระบุ หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด

คำนำหน้าชื่อ นาย ชื่อ สุนทร นามสกุล ชัยสุวรรณ

ตำแหน่งในชุมชน

เลขที่ประจำตัวประชาชน 13 หลัก    3801300422707

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง นาหมอบุญ อำเภอ/เขต จุฬาภรณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ 80130

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 0867452738 เบอร์มือถือ โทรสาร อีเมล์

2. ประเภทโครงการ

เป็นโครงการใหม่ เป็นโครงการต่อเนื่อง

** โครงการใหม่ หมายถึง เป็นโครงการที่ยังไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.
** โครงการต่อเนื่อง หมายถึง เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการที่เคยได้รับทุนจาก สสส.

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ

** ผู้รับผิดชอบโครงการ หมายถึงผู้ดำเนินการหลักของโครงการ อาจเป็นหรือไม่เป็นหัวหน้าองค์กรก็ได้
คุณสมบัติการเสนอโครงการ
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการอย่างน้อย 3-5 คน ประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้านหรือประธานชุมชน สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ข้าราชการที่อยู่ในชุมชน หรือตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนที่มีอยู่เดิม เช่น กลุ่มออมทรัพย์ ชมรมผู้สูงอายุ หรือกลุ่มอื่นๆ เป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินโครงการ
 2. ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้าน หรือตำบลนั้นๆ มีความตั้งใจ/ความมุ่งมั่นอดทนในการพัฒนาโครงการ มีศักยภาพที่จะบริหารจัดการโครงการให้สำเร็จได้ และมีโครงสร้างการบริหารจัดการโครงการที่ชัดเจน

1. ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบโครงการ

คำนำหน้าชื่อ นาย ชื่อ ปิยวิทย์ นามสกุล จันทร์เสถียร

ตำแหน่งในชุมชน กรรมการหมู่บ้าน อื่น ๆ (โปรดระบุ)

เลขที่ประจำตัวประชาชน 13 หลัก    3801300421697

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 1 ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง นาหมอบุญ อำเภอ/เขต จุฬาภรณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80130

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 0857926493 เบอร์มือถือ โทรสาร อีเมล์

4. รายชื่อผู้ร่วมทำโครงการ/คณะทำงาน (อย่างน้อย 3-5 คน)

รายชื่อผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ คนที่ 1

คำนำหน้าชื่อ นาง ชื่อ ศิริญญา นามสกุล เณรานนท์

ตำแหน่งในชุมชน อสม. อื่น ๆ (โปรดระบุ)

เลขที่ประจำตัวประชาชน 13 หลัก    3801300423507

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 1 ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง นาหมอบุญ อำเภอ/เขต จุฬาภรณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80130

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 0899715512 เบอร์มือถือ โทรสาร อีเมล์

บทบาทหน้าที่/ความรับผิดชอบในโครงการนี้ เหรัญญิก

รายชื่อผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ คนที่ 2

คำนำหน้าชื่อ นาย ชื่อ ชูศักดิ์ นามสกุล มณีฉาย

ตำแหน่งในชุมชน ปราชฌ์การทำกังกันลม อื่น ๆ (โปรดระบุ)

เลขที่ประจำตัวประชาชน 13 หลัก    3800900105426

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

บ้านเลขที่ 169 หมู่ที่ 1 ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง นาหมอบุญ อำเภอ/เขต จุฬาภรณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80130

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 0848421161 เบอร์มือถือ โทรสาร อีเมล์

บทบาทหน้าที่/ความรับผิดชอบในโครงการนี้ ประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ คนที่ 3

คำนำหน้าชื่อ นาย ชื่อ สมพงค์ นามสกุล ชมเชยวงค์

ตำแหน่งในชุมชน กรรมการหมู่บ้าน อื่น ๆ (โปรดระบุ)

เลขที่ประจำตัวประชาชน 13 หลัก    3801300057405

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

บ้านเลขที่ 194 หมู่ที่ 1 ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง นาหมอบุญ อำเภอ/เขต จุฬาภรณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80130

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 0835288519 เบอร์มือถือ 0835288519 โทรสาร อีเมล์

บทบาทหน้าที่/ความรับผิดชอบในโครงการนี้ รองประธาน

รายชื่อผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ คนที่ 4

คำนำหน้าชื่อ นาย ชื่อ ดำรงค์เกียรติ นามสกุล ลายสิงห์

ตำแหน่งในชุมชน ตัวแทนเยาวชน อื่น ๆ (โปรดระบุ)

เลขที่ประจำตัวประชาชน 13 หลัก    3801300423436

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 1 ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง นาหมอบุญ อำเภอ/เขต จุฬาภรณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80130

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก เบอร์มือถือ 0854284553 โทรสาร อีเมล์

บทบาทหน้าที่/ความรับผิดชอบในโครงการนี้ เลขานุการ

รายชื่อผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ คนที่ 5

คำนำหน้าชื่อ นาง ชื่อ อุบลรัตน์ นามสกุล จันทร์เสถียร

ตำแหน่งในชุมชน อาสาสมัครพลังงาน อื่น ๆ (โปรดระบุ)

เลขที่ประจำตัวประชาชน 13 หลัก    3801300424246

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

บ้านเลขที่ 28/1 หมู่ที่ 1 ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง นาหมอบุญ อำเภอ/เขต จุฬาภรณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80130

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก เบอร์มือถือ 0828314813 โทรสาร อีเมล์

บทบาทหน้าที่/ความรับผิดชอบในโครงการนี้ รองประธาน

5. รายชื่อแกนนำในชุมขน

ระบุรายชื่อแกนนำในชุมชน ให้ระบุเพิ่มอีก 3- 5 คน พร้อมประสบการณ์ในการทำงานที่จะมาช่วยหนุนเสริมการดำเนินงานของโครงการ( เช่น ปราชญ์ชาวบ้านสมาชิกองค์การบริหารตำบล ครู ผู้นำศาสนา กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มสวัสดิการ ผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. เป็นต้น)

นาย ประดิษฐ์ จันทร์เสถียร ปรชญ์ชาวบ้านเรื่องการใช้พลังงานทดแทน ได้แก่ ไปแซก ไฟตบ เตา
นาย ธรรมรัตน์ นาคสันต์ ผู้แทนกลุ่มสวัสดิการตำบล
นาย พัฒนา พูนพนัง ผอ.รพ.สต. บ้านกาโห่เหนือ


6. ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี

วันเริ่มต้น 15 กันยายน 2558 กำหนดเสร็จ 15 กันยายน 2559

7. รายละเอียดของโครงการ

คำแนะนำ
 • กรุณาให้รายละเอียดในหัวข้อที่กำหนดไว้ให้เพียงพอต่อการพิจารณา เพื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการพิจารณาอนุมัติการสนับสนุนโครงการ
 • ความกระจ่างชัดของเอกสารที่อ่านแล้วเข้าใจถึงจุดมุ่งหมาย วิธีการดำเนินการ ลักษณะการทำงานร่วมกันกับคนหลากหลาย การใช้เงินและทรัพยากรที่มีในชุมชนมาทำให้กิจกรรมบรรลุเป้าหมาย คนที่ร่วมคิดร่วมทำแต่ละคนมีบทบาทอย่างไร ฯลฯ มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติโครงการ

1. ท่านมีความพร้อมในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างน้อย 3 ครั้งเพื่อพัฒนาโครงการหรือการศึกษาดูงานนอกพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาชุมชนของท่านหรือไม่ (การเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการแต่ละครั้ง ต้องประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ ซึ่งอาจเป็นสมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แกนนำกลุ่มต่าง ๆ หรือผู้ที่มีศักยภาพในการดำเนินโครงการ )

มีความพร้อม (ต้องเข้าร่วมครบทุกครั้ง) ไม่มีความพร้อม

2. ท่านมีขั้นตอนการพัฒนาหรือเขียนโครงการนี้อย่างไร (เช่น การประชุมกลุ่มหรือการทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อการตัดสินใจร่วมกันในการทำโครงการ)

มีการเปิดเวทีประชาคมเพื่อการตัดสินใจร่วมกันในการทำกิจกรรมโครงการและระดมความคิด ในการทำแผนปฏิบัติและกำหนดกฎกติกาในการทำงานพร้อมกับตัววบุคคลที่รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมที่ชัดเจน

3. โปรดวิเคราะห์และอธิบายทุนที่มีอยู่ในชุมชน ที่จะเป็นปัจจัยเอื้อค่อการดำเนินโครงการ (ทุนของชุมชน ได้แก่ คน ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาและเศรษฐกิจชุมชน)

3.1 ในชุมชนของท่านมีใครที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน เป็นผู้นำ และแกนนำ ด้านใดบ้างที่ได้รับการยอมรับจากชุมชน (เช่น ผู้นำศาสนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมอพื้นบ้าน ครู เป็นต้น)

ในชุมชนหมู่ที่ 1 บ้านนาโหรงมีทุนในชุมชนที่เป็นปัจจัยเอื้นการดำเนินโครงการ
เช่นผู้นำหมู่บ้านที่มีวิสัยทัศน์ และเสียสละ พร้อมกับเป็นคนรุ่นใหม่ ที่มีความมุ่งมั่นที่จะนำพาสังคมชุมชนของตนเองให้โดดเด่น เป็นหมู่บ้านนำร่องในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มีปราชฌ์ชาวบ้านด้านพลังงาน เช่น พลังงานความร้อน จากเตาซุปเปอร์ฮั่งโล่ (นาย ปิยวิทย์ จันทร์ เสถียร)
เตาเผาถ่านโดยใช้ถังน้ำมัน 200 ลิตร (นางหนูแจ่ม พิชัยยุทธิ์)
แก๊ชชีวภาพ (นายประดิษฐ์ จันทร์ เสถียร)
ไฟแช็คโบราณ (นายประดิษฐ์ จันทร์ เสถียร)
สมาชิกสภา อบต. ที่มีบทบาทในสภา ( นายช่วง พิชัยยุทธ์) เพื่อหนุนเสริม งบประมาณ เพิ่มเติม
มีกลุ่มอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตในหมู่บ้านซึ่งเป็นเยาวชน ซึ่งมีแกนนำชื่อ นายฉัตรชัย รักษาสี

3.2 ในชุมชนของท่านมีกลุ่ม องค์กร หน่วยงานและเครือข่ายใดบ้าง ที่มีความเข้มแข็งเป็นกำลังหลักในงานพัฒนาชุมชน (เช่น เทศบาล, อบต., รพ.สต., โรงเรียน, อสม., กลุ่มแม่บ้าน, กลุ่มผู้สูงอายุ, กลุ่มอาชีพ เป็นต้น)

องค์กรที่มีความเข้มแข็งและเป็นกำลังหลักในการพัฒนาชุมชนมีหลากหลายองค์กรซึ่งจะร่วมกันพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการและทำงานเป็นทีม ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาโห่เหนือ อสม. กลุ่มพัฒนาองค์กรสตรี กลุ่มองค์กรสวัสดิการชุมชน กลุ่มอาชีพเสริม ต่าง ๆ เช่น กลุ่มทำปุ๋ยหมัก กลุ่มพัฒนาอาชีพ (สวนยาง นาข้าว) กลุ่มสุจจะออมทรัพย์ กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือน ชมรมผู้สูงอายุ ชมรม ทู บี นัมเบอร์วัน มรมออกกำลังกาย และกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มอนุรักษ์พลังงานทดแทนในครัวเรือน

3.3 ในชุมชนของท่านมีวิถีชีวิตหรือประเพณี วัฒนธรรมใดบ้างที่เป็นจุดเด่น สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน (เช่น ศาสนา ประเพณีพื้นบ้าน การบริโภค อาชีพ กีฬาและการละเล่น เป็นต้น)

ในชุมชน หมู่ที่1 บ้านนาโหรง ยังคงมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและการละเล่นพื้นบ้าน เช่น พระเพณีชักพระ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีงานเดือนสิบ ประเพณีทำขวัญนาคในงานบวช หนังตลุง มโนรา และมีการละเล่นต่าง ๆ เช่นกลองยาว ซึ่งหาดูได้ยากในสัยปัจจุบัน มีการอนุรักษ์ วิถีชีวิตแบบดังเดิม เอาไว้ เพื่อ ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ เช่น กลุ่มอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การผลิตงานฝีมือโดยใช้วัสดุในท้องถิ่น เช่น ก้อนดับกลิ่น ผลไม้ ที่ผ่านเผา โดยเตาที่มีประสิทธิภาพสูง การทำขนมโบราณและอาหารโบราณ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต เช่นแกงคั่วกลิ้ง ที่เลื่องชื่อ จนกลายเป็นคำขวัญประจำอำเภอ ที่ว่า “ สามวังลือเลื่อง นามเมืองเจ้าฟ้า ศิลาช่องคอย อร่อยคั่วกลิ้ง” การกวนขนมยาโค ประเพณี ให้ทานไฟ การละเล่นพื้นบ้าน เช่นการชกมวยตับจาก การชกมวยทะเล การเล่นวิ่งเปี้ยว เล่นตี่ ยิงสะบ้า ยิงธนู วงดนตีรำวงย้อนยุค ลิเกป่า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์สามารถทำให้สังคม ชุมชน เกิดความรัก ความสามัคคี เป็นสังคมที่น่าอยู่

3.4 ในชุมชนของท่านมีสิ่งใดที่ถือว่าเป็นภูมิปัญญา เป็นความรู้ เป็นนวัตกรรม ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาชุมชน (เช่น แพทย์แผนไทย เกษตรวิถีธรรมวิถีไท ตำรับอาหาร สิ่งประดิษฐ์และกรรมวิธีในการประกอบอาชีพ เป็นต้น)

ภูมิปัญญาในชุมชนที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาชุมชนมีปรากฏอย่งหลากหลายเช่นหลากหลาย เช่น ภูมิปัญญาด้านการพึ่งตนเอง ด้านการประหยัดพลังงาน เช่นการทำขนม ที่เป็นกุศโลบายในการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมให้กับคนในชุมชนรักบ้านเกิด และการอนุรักษ์ภูมิปัญญา เช่น การทำข้าวหลามเดือนห้า (เดือนห้าอากาศร้อน การทำข้าวหลามจะสอนให้คนมีความอดทน) การทำขนมพองขนมลาเ ดือนสิบ การคั่วข้าวตอก การตำข้าวม่าว (เน้นความสามัคคี) การกวนข้าวยาโค การทำขนมจาก (การประยุกต์ใช้ วัสดุในท้องถิ่นซึ่งมีมาก ริมฝั่งคลอง) การทำขนมกวน การทำขนมนึ่งต่าง ๆ การเคี่ยวน้ำมันมะพร้าว ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยสาขาต่าง ๆ เช่นหมอกระดูก หมอเอ็น หมอนวดผ่อนคลายเส้น การเกษตรที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
เน้นการพึ่งตนเอง ด้านการใช้พลังงานทดแทน

3.5 ในชุมชนของท่านมีศูนย์เรียนรู้ หรือกระบวนการเรียนรู้ หรือการจัดการความรู้ ในชุมชนอย่างไร (เช่น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรท้องถิ่น เวทีชาวบ้าน การวิจัยชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น)

ในชุมชนมีศูนย์เรียนรู้และมีการจัดการความู้อย่างต่อเนื่อง เช่นส่งเสริมให้มีการศึกษาตามอัธยศัยในชุมชน โดยใช้สถานที่ที่ประชุมหมู่บ้านเป็นที่ถ่ายทอดการเรียนรู้ และศึกษาค้นคว้าตำรา และมีการเปิดเวทีชาวบ้านเพื่อจัดการความรู้อย่างเหมาะสมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง จัดหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการพึ่งตนเองด้านต่าง ๆ หลักสูตรปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ กรีดยาง และมีศูนย์เรียนรู้การประกอบอาชีพ โดยการใช้วัสดุในท้องถิ่น เช่นศูนย์เรียนรู้การทำอาชีพเสริม เช่นการทำแก๊ชชีวภาพจากมูลสัตว์ (ขี้หมู) การทำน้ำยาอเนกประสงค์ โดยใช้วัสดุ ในท้องถิ่น เป็นวัตถุตั้งต้น เช่นการทำน้ำด่างจากขี้เถ้าแกลบจาการเผาถ่าน การทำดอกไม้ประดิษฐ์ต่าง ๆ และมีการจัดหลักสูตรการศึกษา โดยชุมชน ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทน ทั้งการผลิตและการใช้

3.6 ในชุมชนของท่านมีการทำงานร่วมกัน หรือกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างไร (เช่น สภาชุมชน สภากาแฟ การลงแขก เวทีชุมชน เวทีชาวบ้าน การทำงานเป็นกลุ่ม เครือข่าย เป็นต้น)

กระบวนการมีสวนร่วมในชุมชนมีหลากหลายตามความเหมาะสมตามจังหวะและฤดูกาล เช่น ถ้าในช่วงก่อนมีการเลือกตั้งมักจะพบปะกันรูปของสภากาแฟ แต่ในภาวะปกติมีการปรึกษาหารือร่วมกันในรูปของการประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเปิดเวทีประชาคม และมีการทำงานกันเป็นกลุ่มและเครือข่าย ตามวาระและความจำเป็นที่ต้องอาศัยความรับผิดชอบที่ชัดเจน ในกรณีที่เป็นวิถีชีวิตเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ มักจะอยู่ในรูปของการลงแขก เช่นลงแขกเกี่ยวข้าว ลงแขกร่วมโมธนางานบุญ

3.7 ในชุมชนของท่านมีเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนใดบ้าง ที่มีความเข้มแข็งและสามารถเข้าร่วมในการพัฒนาชุมชน (เช่น กองทุนออมทรัพย์ สหกรณ์ กองทุนสวัสดิการ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนสุขภาพตำบล เป็นต้น)

เครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็งสามารถเข้าร่วมในการพัฒนาชุมชน ได้แก่ กลุ่มกองทุนออมทรัพย์ กลุ่มกองทุนสวัสดิการ กองทุนหมู่บ้าน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล กลุ่มเขียงหมู วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพเสริมต่าง ๆ

4. สภาพปัญหาของชุมชนที่ต้องดำเนินการแก้ไข หรือพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

4.1 ให้ระบุปัญหาในชุมชนและจัดลำดับความสำคัญจากปัญหาที่สำคัญมากไปน้อย และให้รายละเอียดแต่ละปัญหาในตารางต่อไปนี้

ปัญหาในชุมชน ขนาดของปัญหา
(เป็นปัญหามากหรือน้อยเท่าใด)
ความรุนแรง
และผลกระทบของปัญหา
ความตระหนัก
ในการแก้ปัญหาของชุมชน
ความง่าย
ในการแก้ปัญหานี้ของชุมชน

1.

1.เยาวชนติดยาเสพติด

4

4

4

5

ระดับคะแนน 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

2.

2.การบริโภคไม่ปลอดภัย

4

4

3

4

ระดับคะแนน 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

3.

3.โรคเรื้อรังเพิ่มขึ้น

4

4

3

3

ระดับคะแนน 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

4.

4.สิ่งแวดล้อม (ปัญหาขยะชีวมวล ในครัวเรือน)

4

3

3

2

ระดับคะแนน 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

5.

เยาวชนติดยาเสพติด

5

4

2

1

ระดับคะแนน 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

ให้อธิบายเหตุผลสำคัญว่าทำไมชุมชนจึงเลือกปัญหาใดปัญหาหนึ่ง (หรืออาจจะมากกว่าหนึ่งปัญหา) ในตารางข้างต้นมาเพื่อดำเนินโครงการนี้

4.2 หากท่านดำเนินการตามโครงการนี้สำเร็จ จะทำให้บรรลุภาพความเป็นชุมชนน่าอยู่ของท่านได้หรือไม่ อย่างไร

หากการดำเนินโครงการนี้สำเร็จ จะทำให้ เยาวชนหมุ่ที่ 1 ตำบลนาหมอบุญทั้งใน และนอกระบบการศึกษา มีความรู้ และมีทักษะ การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในครัวเรือน เช่นพลังงานสำหรับการหุงต้ม แก๊ชชีวภาพ เตาเผาถ่นประสิทธิภาพสูง มีการใช้ทรัพยากรของท้องถิ่นอย่างรู้คุณค่า ประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถสร้างอาชีพเสริมให้กับครัวเรือน เพิ่มรายได้ และมีความรักความสามัคคีในชุมชนใช้ทรัพยากรของท้องถิ่นอย่างรู้คุณค่าทำให้สังคม หมู่ที่ 1 ตำบลนาหมอบุญ สามารถพึ่งตนเองได้ ตามแนวทางของความพอเพียง สามารถพึ่งตนเองในด้านการจัดหาแหล่งพลังงานมาใช้ในครัวเรือนได้อย่างไม่เดือดร้อน สามารถรับมือได้ทุกสถานการณ์ ไม่ว่า เกิดกรณี วิกฤติใดภัยพิบัติใด ๆ (น้ำท่วม ไฟฟ้าดับ) มีความรักความสามัคคีในชุมชนใช้ทรัพยากรของท้องถิ่นอย่างรู้คุณค่าทำให้สังคม หมู่ที่ 1 ตำบลนาหมอบุญ สามารถพึ่งตนเองได้ ตามแนวทางของความพอเพียง เยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา มีความรู้ และมีทักษะ(ทำได้ ใช้เป็น เห็นประโยชน์ และขยายผลสู่ชุมชนอื่นได้) ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด

4.3 ปัจจัยอะไรที่เป็นสาเหตุของปัญหาและปัจจัยอะไรที่เอื้อต่อการแก้ปัญหาที่ระบุในโครงการ

4.3.1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคน (เช่น ความรู้ ความตระหนัก พฤติกรรม ความเชื่อ จิตวิญญาณ)

ครัวเรือน หมู่ที่ 1 ตำบลนาหมอบุญ เริ่มมีความตื่นตัว และเห็นสถานการณ์ด้านพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป และประสบการณ์ ที่ประสบกับภัยพิบัติ น้ำท่วม พายุ ที่ทำให้เกิดความเดือดร้อน อย่างหนัก เพราะไม่มีไฟฟ้าใช้ ทำให้กิจกรรมในชีวิตประจำวันต้องหยุดชะงัก จึงเป็นบทเรียน ที่จะต้องเตรียมความพร้อม โดยการประยุกต์ใช้ สิ่งที่มีคุณค่า ที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ และพึ่งพาตนเองให้ได้ โดยไม่ต้องอาศัยพลังงานจากไฟฟ้าจึงเกิดจิตสำนึกที่จะฟื้นฟู ประกอบกับการเห็นคุณค่า และประโยชน์ของพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แหล่งทรัพยากรในท้องถิ่น ในการสร้างอาชีพเสริม เป็นนโยบายในการพัฒนาหมู่บ้าน และผู้นำชุมชน และปราชฌ์ชาวบ้าน ที่มีภูมิปัญญาด้านพลังงาน และส่วนที่เกี่ยวข้อง มีจิตสาธารณะ พร้อมที่จะเป็นแกนนำในการขับเคลื่อน ประกอบกับ ในหมู่ที่ 1 ตำบลนาหมอบุญ มีเยาวชน ทั้งใน และนอกสถานศึกษาจำนวน 150 คน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความพร้อม ที่จะตอบสนองกิจกรรมของชุมชนที่เป็นวิถีชีวิต

4.3.2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม (เช่น วิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง นโยบาย เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม)

ตำบลนหมอบูญ มีอาชีพทำสวน ยางพารา สวนผลไม้ นาข้าว ซึ่งมีปัจจัยเอื้อ ของแหล่งวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน สามารถ นำมาใช้เป็นพลังทดแทนในครัวเรือน ประกอบกับตำบลนาหมอบุญ มีสถานการศึกษาระดับมัธยม คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ ซึงได้จัดแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน โดยจัดหลักสูตรท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ซึ่งทางคณะครู นักเรียน มีมติเห็นพ้องกันในการจัดให้มี การส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟู การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนในครัวเรือน มาเป็นหลักสูตรท้องถิ่น เพิ่มเติมในการเรียนการสอน ประกอบกับอาจารย์ ที่รับผิดชอบหลักสูตรท้องถิ่นเป็นคนในพื้นที่เข้าใจชุมชน ทำให้กิจกรรมสามารถขับเคลื่อนไปได้ อย่างมีคุณภาพ

4.3.3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกลไก (เช่น ระบบสาธารณสุข กลไกของกลุ่ม และเครือข่ายในชุมชน กลไกท้องถิ่น กลไกของหน่วยราชการในชุมชน กลไกสื่อสารสาธารณะ)

ตำบลนาหมอบุญ มีสถานการศึกษาระดับมัธยม คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ ซึงได้จัดแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน โดยจัดหลักสูตรท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ซึ่งทางคณะครู นักเรียน มีมติเห็นพ้องกันในการจัดให้มี การส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟู การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนในครัวเรือน มาเป็นหลักสูตรท้องถิ่น เพิ่มเติมในการเรียนการสอน ประกอบกับอาจารย์ ที่รับผิดชอบหลักสูตรท้องถิ่นเป็นคนในพื้นที่เข้าใจชุมชน ทำให้กิจกรรมสามารถขับเคลื่อนไปได้ อย่างมีคุณภาพ

4.4 ท่านจะใช้แนวทางสำคัญ วิธีการสำคัญ หรือกลวิธีดำเนินงานที่สำคัญอะไร อย่างไร เพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

4.4.1 กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับคน กลุ่มคน

การแก้ปัญหาดังกล่าว ต้องสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ชุมชน ต้องวางเป้าหมายร่วมกัน รู้ และเข้าใจสถานการณ์ โดยให้ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม ในการคิดวิเคราะห์ และวางแผนการปฏิบัติ และประเมินผล และพร้อมที่จะขยายผล เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืน โดยใช้ใช้ปราชฌ์ชาวบ้าน หรือ ผู้ที่มี ทักษะความชำนาญ มาเป็นแกนนำ หรือวิทยากรชุมชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

4.4.2 กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับการปรับสภาพแวดล้อม

มีจัดฐานเรียนรู้ภายในชุมชน และรวบรวมภูมิปัญญาด้านการใช้พลังงานทดแทน ขึ้นในชุมชน เพื่อ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ โดยใช้สถานที่บ้านว่าง ของผู้นำชุมชน เป็นสถานที่จัดแสดงอุปกรณ์ประหยัดพลังงานต่าง ๆ และมีการสาธิต และฝึกทักษะเพื่อให้ปฏิบัติได้ เช่น ฐานเรียนรู้ การผลิต เตาฮั่งโล่ ประหยัดพลังงาน ฐานเรียนรู้ การผลิต การเผาถ่านด้วยเตาเผาถ่านที่มีประสิทธิภาพสูงจากถังน้ำมัน 200 ลิตร ฐานเรียนรู้ การทำน้ำหมักชีวภาพ ฐานเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์ ไล่แมลง จากน้ำส้มควันไม้ ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการเผาถ่าน ฐานเรียนรู้ การปั๊มน้ำโดยการใช้จักรยานฯลฯ มีการจัดหลักสูตรท้องถิ่นในสถานการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ในระดับนักเรียนชั้นมัธยม ปลาย

4.4.3 กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและปรับปรุงกลไก

1 สร้างแกนนำในการดำเนินโครงการ ในรูปแบบของคณะปฏิบัติงาน(เช่นครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ โรงเรียนกศน. ตำบลนาหมอบุญ) โดยให้ผู้ที่มีภูมิปัญญาด้านการประหยัดพลังงานในชุมชน เป็นแกนนำหลัก และบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหนุนเสริมคุณภาพในการทำโครงการ มอบหมายภารกิจให้รับผิดชอบ ส่งเสริม และสนับสนุน การเรียนรู้อย่างต่อเนิ่อง

4.5 ผลจากการดำเนินโครงการท่านคาดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่อไปนี้อย่างไร

4.5.1 การเปลี่ยนของคนและกลุ่มคนในชุมชน

ผลจากการดำเนินโครงการท่านคาดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของคนและกลุ่มคนในชุมชน คือคนในชุมชนเตรียมความพร้อมที่จะรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติต่าง ๆ เยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษามีความรู้ มีทักษะที่จะการประยุกต์ใช้ สิ่งที่มีคุณค่า ที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ และพึ่งพาตนเองให้ได้ โดยไม่ต้องอาศัยพลังงานจากไฟฟ้าจึงเกิดจิตสำนึกที่จะฟื้นฟู ประกอบกับการเห็นคุณค่า และประโยชน์ของพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยคือ คนมีความสมัครสมนสามัคคี มีจิตสำนึกรักบ้านเกิดและท้องถิ่นของตนเอง สามารถเผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ เกี่ยวทักษะ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนสู่ ชุมชนอื่น ๆ (สอนแนะ ทำได้ ใช้เป็น ) มีอาชีพเสริม เกิดการพึ่งตนเอง ตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ คุณภาพชีวิตดีขึ้น

4.5.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนที่เอื้อต่อชุมชนน่าอยู่

คนมีความสมัครสมานสามัคคี และมีความเสียสละ เพื่อที่จะแบ่งปันความรู้ ความสามารถ ในการผลิตอุปกรณ์ การประหยัดพลังงานให้กับประชาชนนท้องถิ่น อย่างเต็มใจ ใช้ประโยชน์ จากวัสดุในท้องถิ่นอย่างรู้คุณค่ามีอาชีพเสริม เกิดการพึ่งตนเอง ตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง ลดปัญหาขัดแย้ง และภาวะเครียด จากภัยพิบัติต่าง ๆ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาสในการทำงาน และประกอบอาชีพ เกิดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เยาวชนมีจิตสำนึกรัก หวงแหนกิจกรรมอันเป็นวิถีชีชีวิต คุณภาพชีวิตดีขึ้น

4.5.3 การเปลี่ยนแปลงของกลไกในชุมชน

หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตื่นตัว และ พร้อมที่จะบูรณาการ การพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนพร้อมที่จะเรียนรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะ สถานการศึกษา และ แกนนำชุมชน สามารถบูรณาการกิจกรรม ไปได้พร้อม ๆกัน มีความสมัครสมานสามัคคี มีจิตสำนึกรักบ้านเกิดและท้องถิ่นของตนเอง มีอาชีพเสริม เกิดการพึ่งตนเอง ตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ คุณภาพชีวิตดีขึ้นชุมชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทุกขั้นตอนและพร้อมที่จะเป็นแบบอย่างให้ชุมชนอื่นลอกเลียนแบบ

8. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด การดำเนินงาน

 • บอกจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานโครงการ และสิ่งที่ต้องการให้เกิดผลจากการดำเนินงานโครงการ วัตถุประสงค์นี้จะต้อง เฉพาะเจาะจง วัดได้จริง แสดงโอกาสที่จะเกิดผลสำเร็จ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล ในระยะเวลาที่กำหนด
 • ตัวชี้วัด ให้ระบุความชัดเจนว่า เมื่อดำเนินการตามโครงการเสร็จแล้ว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือบรรลุผลสำเร็จอะไรบ้างและมากน้อยเพียงใด และควรแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมวัดผลได้ และระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการทั้งในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาโดยตรง

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

ดูรายละเอียดวัตถุประสงค์เดิม V

กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์และพื้นที่ดำเนินงาน

ระบุกลุ่มเป้าหมายว่าเป็นใครบ้าง จำนวนเท่าไร มีวิธีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายอย่างไร หากมีกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่มควรระบุกลุ่มเป้าหมายหลักและเป้าหมายรองด้วย

กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ รวม คน

กลุ่มเป้าหมายรอง (ถ้ามี) ได้แก่ รวม คน


9. แผนการดำเนินงาน

 • กิจกรรม แสดงขั้นตอนการทำกิจกรรมและกระบวนการดำเนินงาน เขียนให้ละเอียดว่าจะทำอะไร อย่างไร จึงจะสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ เขียนให้เห้นลำดับเป็นขั้นเป็นตอน
 • งบประมาณ ในแต่ละกิจกรรม ขอให้จำแนกรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยละเอียด
ตัวชี้วัดกิจกรรมกลุ่มเป้าหมายกิจกรรม
(จะทำอะไร วิธีการอย่างไร)
งบประมาณ
รวม 0/0 0.00

จำนวนงบประมาณที่ต้องการสนับสนุนจาก สสส. จำนวน 0.00 บาท

รวมเงิน
ค่าใช้จ่าย 0.00
เปอร์เซ้นต์ 100.00%

ดูรายละเอียดแผนงานเดิม V


งบประมาณโครงการ

จำนวนงบประมาณที่ต้องการสนับสนุนจาก สสส. จำนวน 200,000.00 บาท (ไม่เกิน 200,000 บาท)

งบประมาณสมทบจาก จำนวน บาท

งบประมาณรวม จำนวน 200,000.00 บาท

10. การติดตาม/การประเมินผล

ใช้กระบวนการสภาผู้นำ/สภาชุมชน ที่มีการประชุมหมู่บ้านอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละครั้ง และกำหนดให้มีวาระการติดตามประเมินผลโครงการ การจัดทำแผนชุมชน เป็นต้น พร้อมทั้งจัดทีม เพื่อทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลเป็นระยะว่าแต่ละโครงการ แต่ละกิจกรรม เป็นตามแผนหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรค และต้องปรับปรุงการดำเนินงานอะไร อย่างไรบ้าง สุดท้ายทำเสร็จแล้วจะได้คุณค่าอะไรบ้าง ทั้งนี้ การติดตามประเมินผล ควรระบุการกำกับติดตามกิจกรรมต่างๆ ของโครงการที่ชัดเจน ได้แก่ วิธีการติดตามประเมินผล เครื่องมือในการติดตาม ผู้มีบทบาทในการติดตาม ระยะเวลาในการติดตาม เป็นต้น

11. แนวทางการพัฒนาเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืน และการขยายผล

แสดงให้ชัดเจนในเรื่องคาดหวังผลของโครงการว่าจะเกิดอะไรขึ้น และจะนำไปทำอะไร อย่างไร ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในชุมชน/ท้องถิ่น และใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไป ชุมชนจะทำเองต่อ หรือใช้แหล่งทุนใดในชุมชน ตลอดจนจะมีวิธีการขยายผลจากการดำเนินโครงการนี้อย่างไร และชุมชน หรือผู้อื่นจะใช้ประโยชน์จากผลของโครงการอย่างไร


ภาคผนวกที่ 1

ข้อมูลชุมชน

ท่านมีขั้นตอนวิธีการรวมรวบข้อมูลชุมชน และวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนอย่างไร

ข้อมูลต่อไปนี้ในชุมชนของท่านเป็นอย่างไร

1. ข้อมูลประชากรศาสตร์

 1. โครงสร้าง ลักษณะและสถานภาพต่าง ๆ ของคนในหมู่บ้าน เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ สถานภาพการสมรส เป็นต้น

 2. สภาพการเคลื่อนย้ายของคน ได้แก่ การย้ายเข้าและออกของคนในหมู่บ้าน

 3. จำนวนคนในหมู่บ้าน พร้อมทั้งแยกตามเพศและอายุ

 4. การเพิ่มของคน ได้แก่ อัตราเพิ่มของคนในหมู่บ้านในรอบปีที่ผ่านมา

2. ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม

 1. ประวัติศาสตร์ชุมชน

 2. ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต และความเชื่อถือต่าง ๆ

 3. องค์การชุมชนรวมทั้งผู้นำของชุมชน

 4. อาชีพปัจจุบัน อาชีพหลัก อาชีพรอง

 5. ความสามารถในการทำงานแต่ละอาชีพ

 6. ระดับรายได้เป็นรายบุคคลและครอบครัว

 7. รายจ่ายเป็นรายบุคคลและครอบครัว

 8. ภาระหนี้สิน

 9. ระดับการศึกษา

 10. การซื้อขายผลิตผล เช่น ข้าว และพืชไร่ต่าง ๆ เป็นต้น

 11. การคมนาคมไปสู่ชุมชนอื่น

 12. กองทุนชุมชนต่าง ๆ เช่น กองทุนออมทรัพย์ กองทุนสวัสดิการ เป็นต้น

3. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องความอุดมสมบูรณ์และสถานการณ์ปัญหา

 1. ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่า น้ำ พืช สัตว์ แหล่งน้ำดื่ม เป็นต้น

 2. สิ่งแวดล้อม เช่น สภาพภูมิประเทศ สภาพและลักษณะบ้านแต่ละครอบครัว ขยะมูลฝอย น้ำเสีย แมลงและสัตว์ที่เป็นพาหนะของโรค

4. นวัตกรรมและภูมิปัญญา

 1. นวัตกรรม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ กลไก วิธีการ หรือ ลักษณะของกิจกรรม อันเป็นสิ่งใหม่ หรือความรู้ใหม่ในพื้นที่หรือเป็นการต่อยอดจากความรู้ที่สะสมอยู่ก่อนแล้วในพื้นที่

 2. ภูมิปัญญา หมายถึง ชุดความรู้ที่มีอยู่ในชุมชน เช่น การแพทย์แผนไทย การเกษตรแบบผสมผสาน เป็นต้น

5. คน กลุ่มคน เครือข่าย

 1. คน กลุ่มคน เครือข่าย ที่เป็นภาคีหลัก หมายถึง มีบทบาท หน้าที่ ในการดำเนินงานในเรื่องนั้นๆ

 2. คน กลุ่มคน เครือข่าย ที่เป็นภาคียุทธศาสตร์ หมายถึง เป็นตัวทำหน้าที่ผลักดัน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานในเรื่องนั้น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ

6. ข้อมูลเกี่ยวกับสถิติชีพและอนามัย

 1. ความยืนยาวของชีวิต

 2. การเจ็บป่วยทางกายและทางจิต เช่น อัตราป่วยด้วยโรคต่าง ๆ เป็นต้น

 3. ความทุพพลภาพ ได้แก่ อัตราคนพิการจากสาเหตุต่าง ๆ

 4. การตาย ได้แก่ อัตราตายจากสาเหตุต่าง ๆ

 5. สภาวะเสี่ยงและปัจจัยที่ทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการเกิดโรค เช่น บุหรี่ เหล้า ยาเสพติด เป็นต้น

7. ข้อมูลเกี่ยวกับกลไก ระบบ ด้านสุขภาพ

 1. บุคลากรและสถานบริการด้านสาธารณสุขของรัฐ ท้องถิ่นและเอกชนในหมู่บ้าน และเขตใกล้เคียง

 2. การครอบคลุมการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพและการใช้บริการด้านสุขภาพของชุมชน

 3. กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น

 4. กองทุนสวัสดิการสุขภาพชุมชน

 5. เครือข่ายอาสาสมัครสุขภาพของชุมชนเครือข่ายหรือกลุ่มที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับสุขภาพ


ภาคผนวกที่ 2

ข้อมูลแผนชุมชน

ท่านมีขั้นตอนการทำและทบทวนแผนชุมชนอย่างไร

รายละเอียดในแผนชุมชนของท่านเป็นอย่างไร

เป้าประสงค์ (เรื่องหรือประเด็นที่ต้องทำให้สำเร็จ) ยุทธวิธี (แนวทางหรือวิธีการสำคัญที่จะทำให้สำเร็จในแต่ละเป้าประสงค์) วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย (ต้องการให้เกิดผลอะไรบ้างในแต่ละยุทธวิธี) โครงการหรือกิจกรรม (ต้องทำอะไรอย่างไรบ้างในแต่ละวัตถุประสงค์) ผู้รับผิดชอบ (ใครเป็นคนทำและใครร่วมทำ) งบประมาณ (ต้องใช้เงินเท่าไรจากแหล่งทุนใด) การติดตาม และ ประเมินผล (จะใช้วิธีการใดทำให้รู้ว่างานได้ผลสำเร็จ)

1.

1.

1.

2.

3.

2.

1.

2.

3.

2.

1.

1.

2.

3.

2.

1.

2.

3.

3.

1.

1.

2.

3.

2.

1.

2.

3.

4.

1.

1.

2.

3.

2.

1.

2.

3.


ภาคผนวกที่ 3

ความเห็น

1. ความเห็นของ สจรส.ม.อ. - พี่เลี้ยง

เหตุผลที่ควรให้การสนับสนุน

1. บริบทชุมชนในปัจจุบันมีความเข้มแข็งของชุมชนที่สามารถจัดการตนเองอย่างไร เช่น คน, กลไกชุมชน, กระบวนการในชุมชน, การจัดการข้อมูล, การจัดการแผน รวมถึงการบริหารจัดการของชุมชน

2. การดำเนินโครงการนี้ จะทำให้ชุมชนน่าอยู่ เข้มแข็ง จัดการตนเองได้อย่างไร เช่น คนในชุมชนมีศักยภาพเพิ่มขึ้นอย่างไร, เกิดกระบวนการชุมชนทั้งเรื่อง การจัดการข้อมูล, แผน, เกิดกลไกการบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อนของชุมชนอย่างไร

3. การดำเนินงานของโครงการ จะแก้ปัญหาหรือสร้างนวัตกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้าง อย่างไร

4. อื่น ๆ

2. ความเห็นของ สสส. - ผู้ทรงคุณวุฒิ