ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 ???
(โครงการ)
Admin_ae HIA RCโครงการหลักของ สจรส.ม.อ.
1 - - กำลังดำเนินโครงการ
2 ???
(โครงการ)
Admin_ae ความมั่นคงทางสุขภาพและเขตสุขภาพ - DHSงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61
1 - - กำลังดำเนินโครงการ
3 60-00-1865 60-02146
(โครงการ)
Admin_ae สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน (แผนงานกลาง สร้างสุข#10)โครงการหลักของ สจรส.ม.อ.
15 7 - 11 ธ.ค. 60 15:11 กำลังดำเนินโครงการ
4 59-00-2386 59-01612
(โครงการ)
Admin_ae พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้โครงการหลักของ สจรส.ม.อ.
20 21 - #1 #1 13 ธ.ค. 60 10:07 กำลังดำเนินโครงการ
5 ???
(โครงการ)
Admin_ae ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61
- - - กำลังดำเนินโครงการ
6 60-ข-070 ???
(โครงการ)
Admin_ae การจัดการปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สารเสพติดงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61
1 - - กำลังดำเนินโครงการ
7 60-ข-069 ???
(โครงการ)
Admin_ae ชุมชนน่าอยู่ (โหนดภาคใต้)งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61
5 1 - 24 ธ.ค. 60 16:37 กำลังดำเนินโครงการ
8 60-ข-067 ???
(โครงการ)
Admin_ae สุขภาวะ เด็ก เยาวชน และครอบครัวงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61
7 3 - #1 16 ม.ค. 61 14:02 กำลังดำเนินโครงการ
9 60-ข-071 ???
(โครงการ)
Admin_ae การจัดการภัยพิบัติงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61
4 1 - 21 ธ.ค. 60 12:23 กำลังดำเนินโครงการ
10 60-ข-068 ???
(โครงการ)
Admin_ae สันติสุขภาวะชายแดนใต้ และการแพทย์พหุวัฒนธรรมงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61
6 - - กำลังดำเนินโครงการ
11 ???
(โครงการ)
Admin_ae สสส. สนับสนุนงานสร้างสุข ภาคใต้ ปี 61โครงการทั่วไป
3 1 - 12 ต.ค. 60 11:45 กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ