107 items(1/2) 2 Next » Last »|
ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 ???
(โครงการ)
Admin_ae ฝึกอบรมการพัฒนาสมาชิกในชมรมอนุรักษ์นกเงือกเพื่ออนุรักษ์และรักษาให้คงอยู่ในป่าบูโดขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
2 ???
(โครงการ)
Admin_ae เปิดพื้นที่การสื่อสารองค์กรประชาสังคมเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
3 ???
(โครงการ)
Admin_ae พัฒนาศักยภาพสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
4 ???
(โครงการ)
Admin_ae เพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนกับการสร้างสันติสุขขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
5 ???
(โครงการ)
Admin_ae พัฒนาศักยภาพกระบวนการเยียวยาเชิงลึกแนวพุทธขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
6 ???
(โครงการ)
Admin_ae พัฒนาศักยภาพคณะทำงานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
7 ???
(โครงการ)
Admin_ae พัฒนาระบบและกลไกอาสาสมัครชายแดนภาคใต้เพื่อเสริมสร้างสันติภาพโดยการมีส่วนร่วมของพื้นที่ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
8 ???
(โครงการ)
Admin_ae พัฒนาศักยภาพอาสาพัฒนาชุมชนจ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
9 ???
(โครงการ)
Admin_ae ป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในเยาวชน ต.กระเสาะ อ.มายอ จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
10 ???
(โครงการ)
Admin_ae สร้างคน ให้เป็นคน สานพลังเยาวชน คืนคนดี สานสันติสุขชายแดนใต้อย่างยั่งยืนขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
11 ???
(โครงการ)
Admin_ae เยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติดขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
12 ???
(โครงการ)
Admin_ae ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูยาเสพติดในสถาบันศึกษาปอเนาะพัฒนาเยาวชน ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
13 ???
(โครงการ)
Admin_ae การเสริมสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมสร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชนในชุมชน ม.3 บ.แบรอ ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
14 ???
(โครงการ)
Admin_ae ประชาอุ่นใจ วัยรุ่นสดใส ห่างไกลยาเสพติด ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
15 ???
(โครงการ)
Admin_ae สานพลัง กลไกการดูแลและเฝ้าระวังสถานการณ์เด็กเยาวชนสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับชุมชนต้นแบบ (อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี)ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
16 ???
(โครงการ)
Admin_ae เสียงของเยาวชนกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
17 ???
(โครงการ)
Admin_ae ส่งเสริมสิทธิและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและประชาสังคม ตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2560-2562 ทางสื่อวิทยุและสื่อออนไลน์ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
18 ???
(โครงการ)
Admin_ae เกษตรผสมผสาน (ต่อยอดโครงการเลี้ยงเป็ดไข่เพื่อสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ตามโครงการ 9101)ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
19 ???
(โครงการ)
Admin_ae ฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตร ตัดเย็บเสื้อผ้าตามสมัยนิยมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
20 ???
(โครงการ)
Admin_ae แกนนำเยาวชนรุ่นใหม่สู่ชุมชนขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
21 ???
(โครงการ)
Admin_ae การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองต้นแบบ อ.หนองจิก สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
22 ???
(โครงการ)
Admin_ae พัฒนาอาชีพโดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะนาวเพื่อเพิ่มรายได้ ให้กับสมาชิกในในชุมชนและประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
23 ???
(โครงการ)
Admin_ae ศูนย์รวบรวมและจำหน่ายแพะ - แกะตามมาตรฐาน GAP จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
24 ???
(โครงการ)
Admin_ae สร้างความเข้าใจกระบวนการสันติสุขแก่คนไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
25 ???
(โครงการ)
Admin_ae "ทางออกของการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้" อย่างยั่งยืนขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
26 ???
(โครงการ)
Admin_ae ความสุขที่ชุมชนด้วยประชาหารือเพื่อสานสันติภาพแสวงหาแนวทางสันติวิธีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
27 ???
(โครงการ)
Admin_ae การขับเคลื่อนองค์ความรู้เพื่อความเข้าใจนโยบายการพัฒนาของรัฐสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในกลุ่มผู้เลี้ยงนกเขาชวารายย่อย สนามแข่งขันนกเขาชวา บ้านนาแม ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
28 ???
(โครงการ)
Admin_ae พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีด้วยหลักศาสนาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
29 ???
(โครงการ)
Admin_ae สร้างการเรียนรู้กระบวนการสันติภาพ โดยสันติวิธีในเครือข่ายอาสาสมัครอัสสลามขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
30 ???
(โครงการ)
Admin_ae เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายชุมชนสันติวิธีในพื้นที่ต้นแบบชุมชนสันติธรรม(Kampong Damai)ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
31 ???
(โครงการ)
Admin_ae คอตัมอัลกุรอาน สร้างเยาวชนและครอบครัวรักสันติขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
32 ???
(โครงการ)
Admin_ae ขยายเมล็ดพันธ์แห่งสันติ (ณ สถาบันอาชีวศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 13 วิทยาลัย)ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
33 ???
(โครงการ)
Admin_ae เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง โคกโพธิ์ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
34 ???
(โครงการ)
Admin_ae เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ทุ่งยางแดงขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
35 ???
(โครงการ)
Admin_ae เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ปะนาเระขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
36 ???
(โครงการ)
Admin_ae เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง มายอขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
37 ???
(โครงการ)
Admin_ae เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ยะรังขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
38 ???
(โครงการ)
Admin_ae เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง สายบุรีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
39 ???
(โครงการ)
Admin_ae เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง หนองจิกขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
40 ???
(โครงการ)
Admin_ae อบรมสร้างความเข้าใจแนวทางสันติวิธีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
41 ???
(โครงการ)
Admin_ae งานพัฒนาศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตการแปรรูปยางเครปขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
42 ???
(โครงการ)
Admin_ae ส่งเสริมและฝึกอาชีพมะพร้าวคั่วขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
43 ???
(โครงการ)
Admin_ae พัฒนาเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
44 ???
(โครงการ)
Admin_ae พัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชนขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
45 ???
(โครงการ)
Admin_ae ส่งเสริมศักภาพบุคลากรเยาวชนและชุมชนเพื่อพัฒนาท่องเที่ยวชายแดนใต้ ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
46 ???
(โครงการ)
Admin_ae อบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
47 ???
(โครงการ)
Admin_ae จัดการท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
48 ???
(โครงการ)
Admin_ae พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแก่ชุมชนบางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
49 ???
(โครงการ)
Admin_ae สร้างผู้นำเยาวชนจิตอาสาในท้องถิ่นขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
50 ???
(โครงการ)
Admin_ae ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนกูแบอีเต๊ะ จ.ปัตตานีและบ้านสาวอ จ.นราธิวาสขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
51 ???
(โครงการ)
Admin_ae เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
52 ???
(โครงการ)
Admin_ae พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตลาดใหม่นาประดู่ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
53 ???
(โครงการ)
Admin_ae พัฒนาศักยภาพผู้นำผู้หญิง เด็กและเยาวชน ด้วยทักษะการตัดเย็บและการสื่อสารเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบ้านบาราเฮาะ จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
54 ???
(โครงการ)
Admin_ae น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในพื้นที่จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
55 ???
(โครงการ)
Admin_ae พัฒนาบทบาทเยาวชนกับการพัฒนาความสัมพันธ์พื้นที่พหุวัฒนธรรมต.พ่อมิ่งขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
56 ???
(โครงการ)
Admin_ae การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและด้านสุขภาวะให้กับนักเรียนโรงเรียนธรรมพิทยาคารขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
57 ???
(โครงการ)
Admin_ae นำร่องฟาร์มตัวอย่างตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสุขภาวะคนปุลากงขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
58 ???
(โครงการ)
Admin_ae ฝึกอาชีพเสริมการแปรรูปอาหารทะเลฮาลาล (ข้าวเกรียบปลา) หมู่ที่ 2 ต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
59 ???
(โครงการ)
Admin_ae พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 8 ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
60 ???
(โครงการ)
Admin_ae ส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าแก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ ในพื้นที่ จชต.ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
61 ???
(โครงการ)
Admin_ae สร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร ตัดเย็บเสื้อผ้าขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
62 ???
(โครงการ)
Admin_ae สร้างเครือข่ายผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
63 ???
(โครงการ)
Admin_ae อบรมจริยธรรมสันติสุขในหมู่บ้านขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
64 ???
(โครงการ)
Admin_ae VCDแกะรอยการจัดการปัญหาการจัดการเรียนการสอนอัลกุรอาน ระบบกีรออาตีและการบริหารจัดการศูนย์กีรออาตีที่ผ่านงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เพื่อการเรียนรู้และเผยแพร่สู่สังคมสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
65 ???
(โครงการ)
Admin_ae สัมมนาวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ เรื่อง การสร้างนวัฒกรรมเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
66 ???
(โครงการ)
Admin_ae ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
67 ???
(โครงการ)
Admin_ae การแข่งขันฟุตบอลหญ้าเทียม 7 คน เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
68 ???
(โครงการ)
Admin_ae อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันสิ่งเสพติดต่อนักเรียนในสถานศึกษาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
69 ???
(โครงการ)
Admin_ae ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
70 ???
(โครงการ)
Admin_ae ครอบครัวอบอุ่นด้วยธรรมนำสันติสุขชายแดนใต้ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
71 ???
(โครงการ)
Admin_ae ศึกษาออกแบบศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่น "ฮัจยีสุหลง"ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
72 ???
(โครงการ)
Admin_ae สืบสานประเพณี วัฒนธรรม วันสารท เดือนสิบขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
73 ???
(โครงการ)
Admin_ae กีรออาตีสัมพันธ์เสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
74 ???
(โครงการ)
Admin_ae การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอัลกุรอานด้วยระบบท่องจำ (อัลฮุฟาซ)โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง นักเรียนและครูผู้สอนโครงเรียนอัลกุรอานเพื่อสร้างอัจฉริยะ ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
75 ???
(โครงการ)
Admin_ae มุ่งสู่อุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสามจังหวัดชายแดนใต้ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
76 ???
(โครงการ)
Admin_ae สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดชายแดนใต้ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
77 ???
(โครงการ)
Admin_ae อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัมนธรรมท้องถิ่น (สิละ)ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
78 ???
(โครงการ)
Admin_ae ภาษาพาเพลิน หนูก็เรียนได้ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
79 ???
(โครงการ)
Admin_ae สืบสานวัฒนธรรมไทย รายอสัมพันธ์ ชุมชนละเมาะบกขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
80 ???
(โครงการ)
Admin_ae พัฒนาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจำมัสยิด (ตาดีกา) ปี พ.ศ.2559ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
81 ???
(โครงการ)
Admin_ae ประเพณีวัฒนธรรมกวนอาซูรอกาละเล่นกีฬาพื้นบ้านและการขับร้องอนาซีดขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
82 ???
(โครงการ)
Admin_ae พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนตาดีกาเครือข่ายตาดีกานูรุลฮีอายะห์ ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
83 ???
(โครงการ)
Admin_ae สร้างความเข้าใจบริบทในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตอน ท่องวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติพหุวัฒนธรรมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
84 ???
(โครงการ)
Admin_ae ภาษาร้อยใจด้วยสื่อสันติภาพชายแดนใต้ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
85 ???
(โครงการ)
Admin_ae การอยู่ร่วมกันของประชาชนที่มีวัฒนธรรมหลากหลายภายใต้กฎหมายเดียวกันขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
86 ???
(โครงการ)
Admin_ae การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการแก้ไขปัญหาผู้กระทำความผิดในกระบวนการยุติธรรม และการเยียวยาให้กับผู้เสียหายทางอาญา : กรณีศึกษาต.ตากใบ อ.ตากใบขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
87 ???
(โครงการ)
Admin_ae สร้างพลังประชาชนคนยุติธรรมนำสันติสุขสู่ชุมชนชายแดนใต้ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
88 ???
(โครงการ)
Admin_ae กลุ่มอาสาพัฒนาและป้องกันเขตชุมชน ม.2ต.ควนโนรี ม.2 ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานีต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
89 ???
(โครงการ)
Admin_ae กลุ่มอาสาพัฒนาและป้องกันเขตชุมชน ม.1 ม. 6 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานีต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
90 ???
(โครงการ)
Admin_ae เพิ่มศักยภาพเยาวชนเพื่อรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
91 ???
(โครงการ)
Admin_ae อบรมให้ความรู้ด้านป้องกันตนเองจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ชุมชนบ้านโคกกอและชุมชนดอนยาง หมู่ที่ 8 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
92 ???
(โครงการ)
Admin_ae หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 6 บ้านสวนสมเด็จ ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานีหมู่ที่ 6 บ้านสวนสมเด็จ ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานีหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
2 - - กำลังดำเนินโครงการ
93 ???
(โครงการ)
Admin_ae หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 1 บ้านสุไหงปาแน ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานีหมู่ที่ 1 บ้านสุไหงปาแน ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานีหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
- - - กำลังดำเนินโครงการ
94 ???
(โครงการ)
Admin_ae หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 11 กะลูปี ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานีหมู่ที่ 11 กะลูปี ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานีหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
- - - กำลังดำเนินโครงการ
95 ???
(โครงการ)
Admin_ae หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 3 บ้านบาโงสาเมาะ ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ จ.ปัตตานีหมู่ที่ 3 บ้านบาโงสาเมาะ ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ จ.ปัตตานีหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
1 - - กำลังดำเนินโครงการ
96 ???
(โครงการ)
Admin_ae หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 5 คู ต.ยาบี อ.หนองจิก จ.ปัตตานีหมู่ที่ 5 คู ต.ยาบี อ.หนองจิก จ.ปัตตานีหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
1 - - กำลังดำเนินโครงการ
97 ???
(โครงการ)
Admin_ae หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 3 บ้านน้ำดำ ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานีหมู่ที่ 3 บ้านน้ำดำ ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานีหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
2 - - กำลังดำเนินโครงการ
98 ???
(โครงการ)
Admin_ae หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 2 บ้านศาลาบุดี ต.สะกำ อ.มายอ จ.ปัตตานีหมู่ที่ 2 บ้านศาลาบุดี ต.สะกำ อ.มายอ จ.ปัตตานีหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
4 - - กำลังดำเนินโครงการ
99 ???
(โครงการ)
Admin_ae หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 2 ตรัง ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานีหมู่ที่ 2 ตรัง ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานีหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
1 - - กำลังดำเนินโครงการ
100 ???
(โครงการ)
Admin_ae หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 2 บ้านบือราแง ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานีหมู่ที่ 2 บ้านบือราแง ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานีหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
1 - - กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ
107 items(1/2) 2 Next » Last »|

รวมทั้งสิ้น 107 โครงการ