ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 56-00-1072 56-02525
(โครงการ)
ยุทธนา  รัตนมณี โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ เขาล้านน่าอยู่มุ่งสู่ชุมชนสุขภาวะหมู่ที่ 8 บ้านเขาล้าน ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
18 4 2 #1#2 #1 9 พ.ค. 57 07:45 ยุติโครงการ
2 56-00-1084 56-02522
(โครงการ)
Peeraya Jindamanee เก็บขยะถูกที่ ดูดีต่อชุมชนชุมชนปรมินทร์ 12 ร่วมใจ หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
39 30 9 #1#2 #1#2 14 ต.ค. 57 20:28 ดำเนินการเสร็จสิ้น
3 56-00-1109 56-01209
(โครงการ)
Peeraya Jindamanee หมอชาวบ้านสืบสานภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้านบ้านสวนขัน หมู่ที่ 1 ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
32 28 5 #1#2 #1#2 16 ก.ย. 57 17:00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
4 56-00-1361 56-01241
(โครงการ)
Peeraya Jindamanee สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติแหลมโพธิ์ (พุมเรียง) สวนสาธารณะสีขาว ปลอดเหล้า ปลอดภัยสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติแหลมโพธิ์ (พุมเรียง) ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
15 14 1 #1 #1 28 พ.ค. 57 13:47 ยุติโครงการ
5 56-00-0863 56-01252
(โครงการ)
Peeraya Jindamanee คุณธรรมนำเยาวชนหมู่บ้านแก้ไขปัญหายาเสพติดโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - - ยุติโครงการ
6 56-00-1116 56-01324
(โครงการ)
Peeraya Jindamanee ส่งเสริมและฟื้นฟูป่าชายเลนด้วยพลังชุมชน1.ป่าชายเลน ณ ป่าชายเลนหมู่ที่ 2 และ 4 ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 2.นากุ้งร้างที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
37 13 6 #1#2 #1 10 ก.ย. 57 15:19 ดำเนินการเสร็จสิ้น
7 56-00-0862 56-01325
(โครงการ)
Peeraya Jindamanee ห้วยแห้งเดินตามรอยเท้าพ่อ สร้างความสมานฉันท์ความสามัคคีในชุมชนหมู่ที่6 ตำบลครน อำเภอสวีื จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
43 36 5 #1#2 #1#2 10 พ.ย. 57 03:10 ดำเนินการเสร็จสิ้น
8 56-00-0898 56-01327
(โครงการ)
Peeraya Jindamanee บ้านคูน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็งบ้านคู หมู่ที่ 12 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
20 17 3 #1#2 #1#2 5 ธ.ค. 57 11:24 ดำเนินการเสร็จสิ้น
9 56-00-0864 56-01332
(โครงการ)
Peeraya Jindamanee ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านดอนรักร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชุมชนหมู่ 4 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
39 35 5 #1#2 #1#2 18 ต.ค. 57 06:44 ดำเนินการเสร็จสิ้น
10 56-00-0861 56-01334
(โครงการ)
Peeraya Jindamanee คนน้ำฉากับการสืบทอดประเพณีบ้านน้ำฉา หมู่ที่ 5 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
7 1 1 6 เม.ย. 57 06:07 ยุติโครงการ
11 56-00-0899 56-01335
(โครงการ)
Peeraya Jindamanee ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ จรูณราษฎร์เสริมใยรักษ์ชุมชนจรูญราษฎร์ เลขที่ 19/35 หมู่ 9 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
57 33 2 #1 #1 22 มิ.ย. 57 15:27 ยุติโครงการ
12 56-00-1365 56-01341
(โครงการ)
Peeraya Jindamanee บ้านแก่งตะเคียนเข้มแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านแก่งตะเคียน ม.7 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
17 1 2 #1 6 เม.ย. 57 11:02 ยุติโครงการ
13 56-00-1358 56-01342
(โครงการ)
Peeraya Jindamanee เขาหลักสืบทอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขาหลัก หมู่ที่ 9 ตำบลครน อ.สวี จ.ชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
11 1 - 26 ธ.ค. 56 15:41 ยุติโครงการ
14 56-00-0892 56-01481
(โครงการ)
Peeraya Jindamanee ตู้เย็นข้างบ้านปลอดสารพิษภัยบ้านยางในลุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีฯโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
32 27 3 #1#2 #1#2 7 ก.ย. 57 12:11 ดำเนินการเสร็จสิ้น
15 56-00-1117 56-01491
(โครงการ)
Peeraya Jindamanee การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนานบ้านคลองขนาน หมู่ที่3 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
26 16 14 #1#2 #1#2#3 30 ก.ย. 57 14:43 ดำเนินการเสร็จสิ้น
16 56-00-0901 56-01494
(โครงการ)
Peeraya Jindamanee วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนวัดมาตุคุณารามและหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ในตำบลกระโสม ตำบลใกล้เคียง อำเภอตะกั่วทุ่งโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
24 21 4 #1#2 #1#2 26 ก.ย. 57 09:44 ดำเนินการเสร็จสิ้น
17 56-00-0883 56-01495
(โครงการ)
Peeraya Jindamanee ชุมชนท่านางสังข์น่าอยู่ เคียงคู่คลองสะอาด ชีวิตสดใสชุมชนบ้านท่านางสังข์ เทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
47 41 6 #1#2 #1#2 11 ต.ค. 57 01:38 ดำเนินการเสร็จสิ้น
18 56-00-0902 56-01496
(โครงการ)
Peeraya Jindamanee ชุมชนต้นแบบสุขภาพดี ตามวิถีพอเพียงณ ศาลาการเปรียญวัดโยธาธรรม ม.2 ต. นาเรียง อ. พรหมคีรี จ. นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
31 30 3 #1#2 #1#2 29 ก.ค. 57 10:40 ดำเนินการเสร็จสิ้น
19 56-00-0934 56-01497
(โครงการ)
Peeraya Jindamanee ชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง ร่วมใจลดอุบัติเหตุบ้านปากคลองวัดแดง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
45 36 11 #1#2 #1#2 16 ก.ย. 57 21:01 ดำเนินการเสร็จสิ้น
20 56-00-0868 56-01500
(โครงการ)
Peeraya Jindamanee เกษตรแนวใหม่ สร้างพลังใจ พลังคนสู่ชุมชนที่สดใสใช้พื้นที่สองฝากถนนเป็นถนนแสนสวยด้วยพืชผัก / แล้วยังใช้พื้นที่บริเวณบ้านของแต่ละบ้านจัดเป็นผักสวนครัวรั้วกินได้ ที่ว่างเปล่าจัดให้เป็นดาวล้อมเดือน,แปลงผักปลอดสารพิษ / และปลูกแบบไฮโรโครนิค /นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มในครัวเรือนตามแนวเศษรฐกิจโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
37 33 3 #1#2 #1#2 29 ก.ค. 57 14:04 ดำเนินการเสร็จสิ้น
21 56-00-1768 56-01501
(โครงการ)
Peeraya Jindamanee ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชุมชน ป่าชายเลน ลำคลองและเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำชุมชนบ้านท่าจูดหมู่ 3 บ้านท่าจูด ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
24 21 3 #1#2 #1#2 26 ก.ย. 57 10:38 ดำเนินการเสร็จสิ้น
22 56-00-0867 56-01502
(โครงการ)
Peeraya Jindamanee หน้าบ้านน่ามองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นลดการใช้สารเคมีในสวนของเกษตรกรชุมชนตลาดศุกร์โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
30 30 4 #1#2 #1#2 5 ส.ค. 57 10:06 ดำเนินการเสร็จสิ้น
23 56-00-1427 56-01506
(โครงการ)
Peeraya Jindamanee สร้างคน สร้างชุมชนทองพูนตามรอยพ่อบ้านทองพูน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
44 37 7 #1#2 #1#2 18 ก.ย. 57 20:50 ดำเนินการเสร็จสิ้น
24 56-00-0970 56-01512
(โครงการ)
Peeraya Jindamanee ดอนโรงสร้างสุข ด้วยวิถีเกษตรพอเพียงบ้านดอนโรง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเีชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
43 35 8 #1#2 #1#2 18 ก.ย. 57 10:43 ดำเนินการเสร็จสิ้น
25 56-00-1065 56-01514
(โครงการ)
Peeraya Jindamanee ร่วมสร้าง เส้นทางลดความตาย มีได้ด้วยอาสาร่วมพัฒนาทีมช่วยเพื่อนบ้านทันเวลาและปลอดภัยที่ทำการ รพ.สต. บ้านนบโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
29 26 6 #1#2 #1#2 19 ส.ค. 57 18:54 ดำเนินการเสร็จสิ้น
26 56-00-0960 56-01521
(โครงการ)
Peeraya Jindamanee เกษตรปลอดสารพิษ ลดต้นทุนการผลิต ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงม.14 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
40 37 4 #1#2 #1#2 6 ส.ค. 57 19:17 ดำเนินการเสร็จสิ้น
27 56-00-0982 56-01528
(โครงการ)
Peeraya Jindamanee ชุมชนคนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ที่เอื้อต่อสุขภาพ1. พื้นที่ทำสวนอินทรีย์ จำนวน 50 ไร่ ในบ้านโพธิ์ทอง ม.5 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 2. แปลงผักปลอดสารพิษ จำนวน 10 ไร่ ในบ้านโพธิ์ทอง ม.5 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
39 32 4 #1#2 #1#2 4 ส.ค. 57 15:23 ดำเนินการเสร็จสิ้น
28 56-00-1050 56-01530
(โครงการ)
Peeraya Jindamanee ขยะเป็นปุ๋ยเพิ่มผลผลิตลดสารเคมีหมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
45 40 3 #1#2 #1 4 ส.ค. 57 15:39 ดำเนินการเสร็จสิ้น
29 56-00-1061 56-01542
(โครงการ)
Peeraya Jindamanee เยาวชนตัวอย่าง ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ศูนย์การเรียนรู้ประจำมัสยิดอัสฮาบูลกะห์ฟี และโรงเรียนบ้านบาโงปะแตโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
30 23 4 #1#2 #1#2 18 ธ.ค. 57 12:03 ดำเนินการเสร็จสิ้น
30 56-00-1055 56-01581
(โครงการ)
Peeraya Jindamanee โรงเรียนร้างสร้างชีวิตบ้านทุ่งหนองควาย หมู่ที่ 4 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
41 37 3 #1#2 #1#2 31 ก.ค. 57 10:59 ดำเนินการเสร็จสิ้น
31 56-00-1438 56-01586
(โครงการ)
Peeraya Jindamanee ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ :โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านควนสามัคคีหมู่ที่ 13 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
2 - 2 9 พ.ค. 57 07:24 ยุติโครงการ
32 56-00-1059 56-01586
(โครงการ)
Peeraya Jindamanee ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้าน:ชุมชนปลอดอบายมุข บ้านจัดสรรมีสุขชุมชนบ้านจัดสรร หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
32 25 7 #1#2 #1#2 10 ก.ย. 57 12:35 ดำเนินการเสร็จสิ้น
33 56-00-1066 56-01838
(โครงการ)
Peeraya Jindamanee สร้างชุมชนอยู่ดีมีสุขที่บ้านเขาเพ-ลาชุมชนบ้านเขาเพ-ลา หมู่ที่ 9 ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพื้นที่โดยรอบเขาเพ-ลา (หมู่ 25 / หมู่ 22 / หมู่ 18 / หมู่ 11)โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
48 45 3 #1#2 #1#2 8 ต.ค. 57 11:57 ดำเนินการเสร็จสิ้น
34 56-00-1068 56-02517
(โครงการ)
Peeraya Jindamanee กลุ่มชุมชนพันวาลร่วมใจพัฒนาอาชีพชุมชนพันวาล หมู่ที่ 20 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
30 25 5 #1#2 #1#2 19 ก.ย. 57 15:46 ดำเนินการเสร็จสิ้น
35 56-00-1057 56-02518
(โครงการ)
Peeraya Jindamanee ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พัฒนาสวนป่าชุมชนวัดจันทราวาสเพื่อสุขภาพหมู่ 3 ตำบลครน บ้านวัดจันทร์โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
40 - 3 9 พ.ค. 57 06:21 ยุติโครงการ
36 56-00-1060 56-02519
(โครงการ)
Peeraya Jindamanee ชุมชนสูงวัย บ้านในซังชุมชนบ้านในซัง 160 ม.6 ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
32 26 6 #1#2 #1#2 4 ก.ย. 57 14:56 ดำเนินการเสร็จสิ้น
37 56-00-1058 56-02520
(โครงการ)
Peeraya Jindamanee ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ดอนตาบ่าว คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านดอนตาบ่าว หมู่ 1 ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
30 25 5 #1#2 #1#2#3 15 ต.ค. 57 13:40 ดำเนินการเสร็จสิ้น
38 56-00-1407 56-02521
(โครงการ)
Peeraya Jindamanee ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์น้ำตกผานางบ้านปลายกริม หมู่ที่ 10 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
45 41 5 #1#2 #1#2 10 พ.ย. 57 03:35 ดำเนินการเสร็จสิ้น
39 56-00-1071 56-02523
(โครงการ)
Peeraya Jindamanee ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่โครงการหน้าบ้านดูดี หลังบ้าน สะอาดตาชุมชนกรมหลวง 2โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
32 27 5 #1#2 #1 31 ต.ค. 57 16:38 ดำเนินการเสร็จสิ้น
40 56-00-1073 56-02524
(โครงการ)
Peeraya Jindamanee ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ศาลาขาวหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงม.2 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
42 36 8 #1#2 #1 21 พ.ย. 57 20:34 ดำเนินการเสร็จสิ้น
41 56-00-1077 56-02531
(โครงการ)
Peeraya Jindamanee ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ โครงการ เยาวชนคนสร้างสุขหมู่ที่ 9 บ้านนาเกาะไทร อ. เหนือคลอง จ. กระบี่โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
42 29 13 #1#2 #1#2#3 7 ต.ค. 57 23:41 ดำเนินการเสร็จสิ้น
42 56-00-1076 56-02534
(โครงการ)
Peeraya Jindamanee ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยเกษตรอินทรีย์บ้านช่องพงษ์ หมู่ที่ 14 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
35 29 6 #1#2 #1#2 4 พ.ย. 57 05:23 ดำเนินการเสร็จสิ้น
43 56-00-1075 56-01520
(โครงการ)
Peeraya Jindamanee ชาววารีสวัสดิ์พัฒนา คนร่วมสร้างชุมชนสีเขียวพื้นที่ในชุมชนเลียบริมฝั่งถนนสุนอนันต์ อ้อมวงเวียนเลี้ยวซ้ายไปถนนวารีสวัสดิ์ ถึงสะพานบางศาลาความยาว 800 เมตร รวมท่าลงแพขนานยนต์โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
42 41 5 #1#2 #1#2 10 ส.ค. 57 12:15 ดำเนินการเสร็จสิ้น
44 56-00-1063 56-01507
(โครงการ)
Peeraya Jindamanee นาควารีคนสุขภาพดีชุมชนสีเขียวชุมชนนาควารี และวัดนาควารี เทศบาลเมืองปากพนัง หมู่ที่ 3 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
37 32 6 #1#2 #1#2 3 ส.ค. 57 15:32 ดำเนินการเสร็จสิ้น
45 56-00-0869 56-01504
(โครงการ)
Peeraya Jindamanee บ่อร้างสร้างคุณค่า เลี้ยงปลากะชังเสริม ปลูกผักเพิ่ม เติมรายได้ให้ชาวเกาะพุดหมู่ที่ 5 บ้านเกาะพุด ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
30 27 4 #1#2 #1#2 9 ส.ค. 57 14:19 ดำเนินการเสร็จสิ้น
46 56-00-0977 56-01510
(โครงการ)
Peeraya Jindamanee ร่วมอนุรักษ์คลองบางไทร ล้อมรั้วด้วยใจ ถักทอสวนสายใยด้วยภูมิปัญญา นำพาสุขภาวะชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านบางไทร ตำบล คลองนัอย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
39 35 4 #1#2 #1#2 11 ส.ค. 57 14:57 ดำเนินการเสร็จสิ้น
47 56-00-0980 56-01508
(โครงการ)
กำไล ภูมิปัญญาเกษตรในครัวเรือนพัฒนาอาชีพรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนสะพานใหม่ เทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
43 36 9 #1#2 #1#2 29 ก.ค. 57 19:25 ดำเนินการเสร็จสิ้น
48 56-00-1067 56-01509
(โครงการ)
กำไล สุขพอดีชีวิตพอเพียงกับเกษตรครัวเรือนผสมผสานวิถีชุมชนคนแพรกจูดชุมชนแพรกจูด เทศบาลปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
44 36 8 #1#2 #1#2 27 ก.ค. 57 21:50 ดำเนินการเสร็จสิ้น
49 56-00-0992 56-01532
(โครงการ)
กำไล มังคุดผิวลายลดได้โดยใช้สารอินทรีย์ม. 3 ต.โพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
30 28 3 #1#2 #1 4 ส.ค. 57 15:10 ดำเนินการเสร็จสิ้น
50 56-00-1096 56-01524
(โครงการ)
กำไล สานสัมพันธ์คนสามวัยจัดการขยะชุมชนชุมชนรัตนาราม อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
35 29 4 #1#2 #1 3 ส.ค. 57 13:00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
51 56-00-0947 56-01505
(โครงการ)
กำไล เยาวชนต้นกล้ารักษ์สะอาดชุมชนต้นหาดโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
29 24 5 #1#2 #1 16 ส.ค. 57 16:58 ดำเนินการเสร็จสิ้น
52 56 -00-102 56-02536
(โครงการ)
Nongluk_R จากอาหารปลอดภัยสู่เมนูเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 5 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุงหมู่ที่ 5 ตำบลนาท่อมโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
21 17 - #1#2 #1#2 16 พ.ย. 57 11:51 ดำเนินการเสร็จสิ้น
53 56-00-1053 56-02537
(โครงการ)
Nongluk_R การจัดการขยะสู่ชุมชนน่าอยู่บ้านทอนตรนหมู่ที่ 5 บ้านทอนตรน ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
46 37 - #1#2 #1#2 21 พ.ย. 57 14:25 ดำเนินการเสร็จสิ้น
54 56-00-1125 56-02527
(โครงการ)
narumon Satun บ้านโคกประดู่พัฒนาคลองมำบังคลองมำบัง บ้านโคกประดู่ หมู่ที่ 11 ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
26 25 3 #1#2 #1#2 16 ต.ค. 57 02:09 ดำเนินการเสร็จสิ้น
55 56-02529
(โครงการ)
narumon Satun เยาวชนเกาะไทร ร่วมใจสามัคคีชุมชนบ้านเกาะไทร หมู่ที่ 3 ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
26 - - ยุติโครงการ
56 56-00-1054 56-02530
(โครงการ)
narumon Satun ควนเก รีไซเคิลชุมชนบ้านควนเก หมู่ที่ 1 ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
32 30 4 #1#2 #1#2 18 ต.ค. 57 17:44 ดำเนินการเสร็จสิ้น
57 56-00-1062 56-02533
(โครงการ)
narumon Satun เยาวชนรักถิ่น บ้านหัวเขาชุมชนบ้านหัวเขา หมู่ที่ 9 ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
27 26 3 #1#2 #1#2 13 ต.ค. 57 23:44 ดำเนินการเสร็จสิ้น
58 56-00-1056 56-02526
(โครงการ)
narumon Satun คลองสองปากน่าอยู่ ลูกหลานปลอดยาชุมชนบ้านคลองสองปาก หมู่ที่ 8 ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
29 29 1 #1#2 #1#2 2 พ.ย. 57 13:14 ดำเนินการเสร็จสิ้น
59 56-00-1074 56-02528
(โครงการ)
narumon Satun นาโต๊ะขุนน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็งชุมชนบ้านนาโต๊ะขุน หมู่ที่ 6 ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
36 33 2 #1#2 #1 20 ธ.ค. 57 12:01 ดำเนินการเสร็จสิ้น
60 56-00-0601 56-00272
(โครงการ)
Peeraya Jindamanee ใกล้บ้านใกล้ใจ สร้างจิตสดใส สุขภาพแข็งแรงชุมชนดอนหว้าดอนตำเสา เทศบาลตำบลน้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนองโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
27 25 3 #1#2 #1#2 11 ก.ค. 57 16:06 ดำเนินการเสร็จสิ้น
61 56-00-0378 56-00242
(โครงการ)
somjai โครงการบ้านห้วยทรายขาวน่าอยู่ ชุมชนร่วมใจ ห่างไกลโรคบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 1 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
29 25 4 #1#2 #1#2 23 พ.ค. 57 12:28 ดำเนินการเสร็จสิ้น
62 56-00-0388 56-00243
(โครงการ)
somjai โครงการอนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวงป่าสงวนชุมชนดอนเทพมูล หมู่ 9โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
47 39 6 #1#2 #1#2 15 พ.ค. 57 17:21 ดำเนินการเสร็จสิ้น
63 56-00-0477 56-00255
(โครงการ)
ยุทธนา  รัตนมณี โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านปากคลองบางสน ด้วยการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอ่าวบางสนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน(ปี2)หมู่ที่ 1 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
31 24 4 #1#2 #1#2 23 พ.ค. 57 14:22 ดำเนินการเสร็จสิ้น
64 56-00-0478 56-00263
(โครงการ)
ยุทธนา  รัตนมณี โครงการถักทอพลังสร้างสรรค์เยาวชนสู่ศรียาภัยน่าอยู่(ปี2)ชุมชนศรียาภัยโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
23 20 5 #1#2 #1#2 29 มิ.ย. 57 11:42 ดำเนินการเสร็จสิ้น
65 56-00-0481 56-00273
(โครงการ)
somjai โครงการสร้างท้องถิ่นน่าอยู่ ชุมชนเข็มแข็ง สิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลชุมโคหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ต.ชุมโค และพื้นที่ชุมชนประมงชายฝั่งอ่าวบ่อเมา - หินกบ -พัฒนาแหลมแท่นให้เป็นที่ท่องเที่ยว -ของตำบลชุมโคโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
36 26 5 #1#2 #1 23 พ.ค. 57 20:48 ดำเนินการเสร็จสิ้น
66 56-00-0472 56-00262
(โครงการ)
ยุทธนา  รัตนมณี โครงการแหลมยางนาพึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง(ต่อยอด)บ้านแหลมยางนาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
38 35 7 #1#2 #1#2 18 ก.ย. 57 09:57 ดำเนินการเสร็จสิ้น
67 56-00-0473 56-00258
(โครงการ)
parben โครงการชุมชนบ้านส้านแดงเกษตรอินทรีย์ อยู่ดีมีสุข(ปี 2)หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
50 37 9 #1#2 #1#2 23 ส.ค. 57 02:02 ดำเนินการเสร็จสิ้น
68 56-00-0289 56-00254
(โครงการ)
suttichart ร้อยดวงใจ สู่ชุมชนสุขภาวะ วิถีไทยชุมชนบ้านกลางหมู่ที่ 4 บ้านกลาง ต.ควนสตอ .อ.ควนโดน จ.สตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
26 20 3 #1#2 #1#2 19 มิ.ย. 57 13:54 ดำเนินการเสร็จสิ้น
69 56-00-0273 56-00252
(โครงการ)
suttichart อนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ประเพณีและวัฒนธรรมหมู่ที่ 5 บ้านนาแค ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
29 25 3 #1#2 #1#2 7 ก.ค. 57 14:55 ดำเนินการเสร็จสิ้น
70 56-00-0490 56-00264
(โครงการ)
เสณี จ่าวิสูตร ชวนลูกหลานเรียนรู้วิถีชาวนาอินทรีย์บ้านบ่อโพธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
28 27 1 #1#2 #1#2 29 ธ.ค. 57 12:32 ดำเนินการเสร็จสิ้น
71 56-00-0512 56-00275
(โครงการ)
กัลยา เอี่ยวสกุล โครงการยาบี ลดเสี่ยง เลี่ยงโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หมู่ที่5บ้านโคกวัด ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีปี2(โรงเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนลดเสี่ยงบ้านโคกวัดอบอุ่น)บ้านโคกวัด หมู่ที่ 5 ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
86 83 4 #1#2 #1#2 26 ก.ค. 57 11:07 ดำเนินการเสร็จสิ้น
72 56-00-0513 56-00393
(โครงการ)
อารีย์ สุวรรณชาตรี โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านศาลาคงจันทร์ ปี2บ้านศาลาคงจันทร์หมู่ที่ 2 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
42 41 7 #1#2 #1#2 2 มิ.ย. 57 19:51 ดำเนินการเสร็จสิ้น
73 56-00-0511 56-00282
(โครงการ)
yaowalak โครงการลิพังโมเดล สร้างพังให้น่าอยู่พื้นที่ดำเนินงาน : บ้านลิพัง หมู่ที่ 1 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
14 14 2 #1#2 #1#2#3 6 มิ.ย. 57 08:28 ดำเนินการเสร็จสิ้น
74 56-00-0515 56-00274
(โครงการ)
Peeraya Jindamanee โครงการสานพลัง สร้างบ้านสีขาวหมู่ที่ 2 บ้านแม่ทอมตก และหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกับบ้านแม่ทอมตก ตำบลแม่ทอมอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
39 38 6 #1#2 #1#2#3 24 มิ.ย. 57 10:22 ดำเนินการเสร็จสิ้น
75 56-00-0600 56-00281
(โครงการ)
narumon Satun สร้างต้นทุนชีวิต ผลิตเยาวชนต้นกล้าหมู่ที่ 2 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จั้งหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
35 33 3 #1#2 #1#2 1 พ.ย. 57 09:56 ดำเนินการเสร็จสิ้น
76 56-00-0474 56-00268
(โครงการ)
Churee ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเองพื้นที่ บ้านหูยานหมู่ที่ 8 ตำบลนาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
40 40 - #1#2 #1#2 2 ก.ค. 57 11:10 ดำเนินการเสร็จสิ้น
77 56-00-0480 56-00278
(โครงการ)
กำไล สามประสานร่วมพัฒนาองค์ความรู้นำสู่การแลกเปลี่ยนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงม.2 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
76 67 5 #1#2 #1 13 พ.ค. 57 22:25 ดำเนินการเสร็จสิ้น
78 56-00-0497 56-00246
(โครงการ)
กำไล คืนน้ำคืนป่าให้แผ่นดินคืนที่ทำกินให้ชุมชนหมู่ 11 ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
43 21 6 #1#2 #1 8 ม.ค. 57 16:24 ยุติโครงการ
79 56-00-0282 56-00277
(โครงการ)
กำไล ขยะสร้างคนข้างถนนกินได้หมู่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
29 25 5 #1#2 #1#2 25 ก.พ. 57 16:39 ดำเนินการเสร็จสิ้น
80 56-00-0283 56-00244
(โครงการ)
กำไล ชุมชนคลายทุกข์ร่วมสร้างสุขคนปากเหมืองหมู่ 3 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
37 26 4 #1#2 #1 11 มี.ค. 57 16:33 ดำเนินการเสร็จสิ้น
81 56-00-0281 56-00247
(โครงการ)
กำไล เห็ดศาลาบางปู ลดหนี้ ลดขยะ สร้างอาชีพหมู่ 10 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
36 34 5 #1#2 #1#2#3 1 มี.ค. 57 14:12 ดำเนินการเสร็จสิ้น
82 56-00-0496 56-00391
(โครงการ)
Peeraya Jindamanee โครงการตามรอยวิถีชีวิตมุสลิม นำมาสู่ความพอเพียง ปี 2บ้านสนี ม.2 ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
28 26 4 #1#2 #1#2 7 มิ.ย. 57 23:37 ดำเนินการเสร็จสิ้น
83 56-00-0475 56-00269
(โครงการ)
เสณี จ่าวิสูตร โครงการลด คัด แยก ขยะ ต้นทางตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
31 31 - #1#2 #1#2 13 ต.ค. 57 14:57 ดำเนินการเสร็จสิ้น
84 56-00-0385 56-00250
(โครงการ)
เสณี จ่าวิสูตร ชุมชนปลอดสารพิษ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหมุู่บ้านคลองหวะหลัง ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
16 11 1 #1#2 #1 7 ก.ค. 57 10:10 ยุติโครงการ
85 56-00-0279 56-00249
(โครงการ)
กำไล โคกเหล็กสะอาดจัดการขยะดีทุกชีวีมีสุขหมู่ 9 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
36 34 4 #1#2 #1#2 10 ก.พ. 57 16:01 ดำเนินการเสร็จสิ้น
86 56-00-0377 56-00245
(โครงการ)
Peeraya Jindamanee โครงการพัฒนาศักยภาพ เยาวชนนักพัฒนา (ผลัดกันแลลูกเธอลูกฉัน)บ้านป่าชิง ม. 1 ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
73 71 4 #1#2 #1#2 13 มิ.ย. 57 17:36 ดำเนินการเสร็จสิ้น
87 56-00-0479 56-00270
(โครงการ)
wanna ประชาร่วมใจ ชุมชนตลาดปลอดภัยและน่าอยู่ : ชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1 (ปี 2)ชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
152 137 4 #1#2 #1#2 12 พ.ค. 57 16:32 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 87 โครงการ