ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 ???
(โครงการ)ปี 2561
Admin_ae งานบริหารโครงการเครือข่ายนักประเมิน (ตัวอย่างสำหรับทดสอบ)โครงการเครือข่ายนักติดตามประเมินผล
7 1 - 10 ส.ค. 61 13:40 กำลังดำเนินโครงการ
2 ???
(โครงการ)ปี 2561
Admin_ae รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือPA - กิจกรรมทางกาย
52 48 - #1 #1 28 ก.ย. 61 09:20 กำลังดำเนินโครงการ
3 ???
(โครงการ)ปี 2561
Admin_ae รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปัจจัยเสี่ยงเหล้า/บุหรี่/ยาเสพติด
15 15 - 14 ต.ค. 61 09:05 กำลังดำเนินโครงการ
4 61-00-6397 61-00-63
(โครงการ)ปี 2561
Admin_ae โครงการเครือข่ายนักติดตามประเมินผลโครงการหลักของ สจรส.ม.อ.
7 3 - 25 ก.ย. 61 16:36 กำลังดำเนินโครงการ
5 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae บริหารโครงการการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม (ตัวอย่าง)ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
3 3 - 23 เม.ย. 61 11:10 กำลังดำเนินโครงการ
6 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae บริหารงาน เว็บไซต์ เครือข่ายฅนสร้างสุขโครงการทั่วไป
7 4 - 2 ม.ค. 61 19:47 กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ