ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 ???
(โครงการ)
Admin_ae รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA เขต 11PA - กิจกรรมทางกาย
19 19 - 18 ม.ค. 61 15:23 กำลังดำเนินโครงการ
2 60-00-1865 60-02146
(โครงการ)
Admin_ae สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน (แผนงานกลาง สร้างสุข#10)โครงการหลักของ สจรส.ม.อ.
15 7 - 11 ธ.ค. 60 15:11 กำลังดำเนินโครงการ
3 ???
(โครงการ)
Admin_ae เกษตรกรรมเพื่อสุขภาพงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61
- - - กำลังดำเนินโครงการ
4 ???
(โครงการ)
Admin_ae ตัวอย่าง โครงการมีส่วนร่วมประชาสังคม จชต.กองทุนประชาสังคมชายแดนใต้
7 3 - 25 ธ.ค. 60 21:20 กำลังดำเนินโครงการ
5 ???
(โครงการ)
Admin_ae หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. ตัวอย่าง (รอลบทิ้ง หลังเปิดใช้งาน)หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
6 5 - 26 ธ.ค. 60 21:45 กำลังดำเนินโครงการ
6 ???
(โครงการ)
Admin_ae บริหารงาน เว็บไซต์ เครือข่ายฅนสร้างสุขโครงการทั่วไป
7 4 - 2 ม.ค. 61 19:47 กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ