รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "บ้านห้วยลึก ต.ทรายขาว กระบี่" (จำนวน 1 โครงการ)

ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 58-00-1878 58-03840
(โครงการ)
บ้านห้วยลึก ต.ทรายขาว กระบี่ ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านห้วยลึก จัดการขยะชุมชนหมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
34 23 9 #1#2 #1 14 พ.ย. 59 15:58 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ