160 items(1/2) 2 Next » Last »|
ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 55-00-0840 55-01999
(โครงการ)
วินิจ ชุมนูรักษ์ โครงการติดตาม สนับสนุน เสริมพลัง โครงการภาคใต้ ปี5514 จังหวัดพื้นที่ภาคใต้โครงการหลักของ สจรส.ม.อ.
34 35 - 20 ต.ค. 56 21:00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
2 55-00-1170 55-01064
(โครงการ)
yaowalak โครงการเยาวชนสร้างกระเเสชุมชนลดการดื่มเหล้าลดการสูบบุหรี่ชุมชนห้วยพูด หมู่ที่ 7 ต.โคกสัก อ.บางเเก้ว จ.พัทลุงสำนักงาน สช. จัดเวทีพัฒนานโยบายสาธารณะ ๑๔ จังหวัดภาคใต้
13 13 2 #1#2 #1#2 20 มิ.ย. 56 22:38 ดำเนินการเสร็จสิ้น
3 55-00-1068 55-01908
(โครงการ)
นัยนา หนูนิล โครงการสระสร้างสุขชุมชนคนสระบัวหมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
44 38 6 #1#2 #1 16 ก.ย. 56 11:03 ดำเนินการเสร็จสิ้น
4 55-00-1032 55-01810
(โครงการ)
ครูนง โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการหมู่บ้านเพื่อบ้านพรุขี้กลาน่าอยู่เข้มแข็งหมู่ที่ 6 ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
35 35 4 #1#2 #1#2 25 ก.ย. 56 12:03 ดำเนินการเสร็จสิ้น
5 55-00-06 55-00998
(โครงการ)
นัยนา หนูนิล โครงการลูกคนดีตามวิถีสองศาสนาหมู่ที่ 6 ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
7 1 - 5 พ.ย. 55 19:28 ยุติโครงการ
6 55-00-0974 55-01922
(โครงการ)
ครูนง โครงการวัฒนธรรมสร้างใจ ศิลปินสร้างงาน ชุมชนสร้างสุขบ้านวังขวาง หมู่ที่ 6 ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
53 53 6 #1#2 #1 16 ก.ย. 56 12:35 ดำเนินการเสร็จสิ้น
7 55-00-0968 55-01918
(โครงการ)
ครูนง โครงการฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านควนสูงบ้านควนสูง หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
45 41 2 #1#2 #1#2#3 27 ก.ย. 56 15:32 ดำเนินการเสร็จสิ้น
8 55-00-0939 55-01780
(โครงการ)
กำไล บ้านทุ่งคาเรียนรู้บัญชีวิถีพ่อ10/2 หมู่ 6 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
46 30 2 #1#2 #1 15 ก.ย. 56 14:56 ดำเนินการเสร็จสิ้น
9 55-00-0972 55-01929
(โครงการ)
ครูนง โครงการวิถีชุมชนน่าอยู่ฟื้นฟูแพทย์แผนไทยพื้นที่ดำเนินโครงการหมู่ที่ 2 ตำบลจันดี อ. ฉวาง จ. นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
50 46 4 #1#2 #1 16 ก.ย. 56 16:33 ดำเนินการเสร็จสิ้น
10 55-00-1024 55-01809
(โครงการ)
ครูนง โครงการป่ายางต้นแบบตามรอย ปู่-ตา (โป+พ่อเฒ่า)บ้านนายาว เกาะค่างขาว หมู่ท่ี ๕โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
23 13 3 #1 #1 6 พ.ค. 56 03:49 ยุติโครงการ
11 55-00-0873 55-01813
(โครงการ)
ไพฑูรย์ (พัทลุง) โครงการสมุนไพรไทยทางเลือกใหม่ของชุมชนม.3 ค.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรังโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
44 39 3 #1#2 #1 17 พ.ค. 56 21:11 ระงับโครงการ
12 55-00-0879 55-01781
(โครงการ)
นัยนา หนูนิล โครงการบ้านดอนทะเลร่วมใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านดอนทะเล หมู่ที่ 2 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
91 59 7 #1#2 #1#2#3 25 ก.ย. 56 13:54 ดำเนินการเสร็จสิ้น
13 55-00-1071 55-01902
(โครงการ)
นัยนา หนูนิล โครงการการจัดการขยะเพื่ออาหารปลอดภัยชุมชนอินทรีย์บ้านนางตรา ชุมชนวัดท่าสูง หมู่ที่ 3 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
22 11 5 #1 #1 26 ก.พ. 56 15:30 ยุติโครงการ
14 55-00-1067 55-01870
(โครงการ)
นัยนา หนูนิล โครงการชุมชนน่าอยู่เรียนรู้เรื่องการจัดการน้ำม.5 ตำบลบางจาก อำเภอเมื่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
44 27 10 #1 #1#2 18 ก.ย. 56 22:02 ดำเนินการเสร็จสิ้น
15 55-00-1058 55-01821
(โครงการ)
yaowalak ครัวเรือนสุขภาพดีตามวิถีควนตราบชุมชนบ้านควนตราบ หมู่ที่ 4 ตำบลควนหนองคว้า อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
44 42 3 #1 #1#2 15 ก.ย. 56 16:43 ดำเนินการเสร็จสิ้น
16 55-00-1050 55-01782
(โครงการ)
yaowalak ชุมชนสุขภาพดีวิถีชีวิตบ้านสมควรหมู่ที่1บ้านสมควร ต.ควนหนองคว้า อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
48 44 5 #1#2 #1#2 17 ต.ค. 56 10:17 ดำเนินการเสร็จสิ้น
17 55-00-0970 55-01829
(โครงการ)
yaowalak ปลูกผักปลอดสารพิษพิชิตโรค บ้านสำนักขัน หมู่ที่ 5 ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราชบ้านสำนักขันหมู่ที่ 5 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
41 39 4 #1#2 #1#2 17 ต.ค. 56 09:02 ดำเนินการเสร็จสิ้น
18 55-00-1025 55-01871
(โครงการ)
wichian2 โครงการเยาวชนตลาดใน-จานเรียวรักครอบครัวรักษ์ชุมชนชุมชนตลาดใน - จานเรียว หมู่ที่ 12 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
14 18 - #1#2 #1#2 29 ก.ย. 56 23:45 ดำเนินการเสร็จสิ้น
19 55-00-1030 55-01872
(โครงการ)
wichian2 โครงการชุมชนสามร้อยกล้า ใส่ใจสุขภาพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสามร้อยกล้า หมู่ที่ 7 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
26 25 16 #1#2 #1 25 ก.ย. 56 13:01 ดำเนินการเสร็จสิ้น
20 55-00-1053 55-01843
(โครงการ)
บุษกร สสจระนอง โครงการชาวบางหินร่วมใจ นำวิถีชีวิตไทย สู่สุขภาวะชุมชนหมู่ที่ 2 ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนองโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
29 26 8 #1#2 #1#2 20 ก.ย. 56 14:18 ดำเนินการเสร็จสิ้น
21 55-00-1048 55-02084
(โครงการ)
บุษกร สสจระนอง โครงการศาสนวิถีสัมพันธ์ บ้านเหนือมั่นคง พลังชุมชนต่ต้านยาเสพติดม.2 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนองโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
28 13 4 #1#2 #1#2 31 พ.ค. 56 17:13 ยุติโครงการ
22 55-00-1072 55-01844
(โครงการ)
บุษกร สสจระนอง โครงการโตนกลอยรักษ์สายชล ต้นแบบวิถีสุขภาวะบ้านโตนกลอย หมู่ที่ 6 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
19 10 4 #1#2 #1 31 พ.ค. 56 16:35 ดำเนินการเสร็จสิ้น
23 55-00-1035 55-01846
(โครงการ)
aewp โครงการการฟื้นฟู ดูแล และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลนในชุมชนบ้านท่าฉางอย่างยั่งยืนจังหวัดระนองโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
16 8 3 #1 #1 19 ก.พ. 56 10:22 ยุติโครงการ
24 55-00-0864 55-01848
(โครงการ)
kannapat janthong โครงการชุมชนคนไทดำเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติชุมชนไทดำไทรงาม ตำบลท่าข้าม,บ้านทับชัน ตำบลกรูด,บ้านท่าสะท้อน อำเภอพุนพินและตำบลทรัพย์ทวีอำเภอบ้านนาเดิมโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
42 41 3 #1#2 #1#2 18 ก.ย. 56 15:29 ดำเนินการเสร็จสิ้น
25 55-00-0984 55-01847
(โครงการ)
kannapat janthong โครงการล้อมรั้ว ล้อมรัก ด้วยผักพื้นบ้านชุมชนบ้านทรายขาว หมู่ที่ 9 ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
25 26 3 #1#2 #1#2 18 ก.ย. 56 13:55 ดำเนินการเสร็จสิ้น
26 55-00-1008 55-01904
(โครงการ)
kannapat janthong โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวบ้านนางกำบ้านนางกำ หมู่ที่ 10 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุุราษฎร์ธานี 84220โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
34 34 11 #1 #1#2 18 ก.ย. 56 11:41 ดำเนินการเสร็จสิ้น
27 55-00-0859 55-01851
(โครงการ)
kannapat janthong โครงการชุมชนบ้านดอนหารเพื่อการจัดการทรัพยากรมะพร้าวชุมชนบ้านดอนหาร หมู่ที่2 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
26 26 5 #1#2 #1 18 ก.ย. 56 14:35 ดำเนินการเสร็จสิ้น
28 55-00-0843 55-01850
(โครงการ)
kannapat janthong โครงการการจัดการป่าชุมชนบ้านควนยูงแบบมีส่วนร่วมชุมชนบ้านควนยูง หมู่ที่4 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
43 43 6 #1#2 #1#2 18 ก.ย. 56 14:24 ดำเนินการเสร็จสิ้น
29 55-00-0650 55-00997
(โครงการ)
somjai โครงการเครือข่ายสามแกนขับเคลื่อน"หลังสวนเมืองน่าอยู่"ชุมชนเทศบาลหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
38 39 6 #1 #1#2 28 มิ.ย. 56 17:16 ดำเนินการเสร็จสิ้น
30 55-00-0914 55-01840
(โครงการ)
ยุทธนา  รัตนมณี โครงการพัฒนาป่าชุมชนเพื่อแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านควนดินหมู่ที่ 6 บ้านควนดิน ตำบลทุ่งตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
28 16 4 #1#2 #1#2 2 ส.ค. 56 16:48 ดำเนินการเสร็จสิ้น
31 55-00-0944 55-01911
(โครงการ)
ยุทธนา  รัตนมณี โครงการพิศิษฐ์ฯ ร่วมใจ เสริมใยรักษ์ ไร้พรมแดนชุมชนพิศิษฐ์พยาบาล เทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
25 23 1 #1#2 #1#2 19 ก.ย. 56 13:59 ดำเนินการเสร็จสิ้น
32 55-00-1205 55-01835
(โครงการ)
somjai โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านหินเภาพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงหมู่ที่17 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
42 22 8 #1#2 #1#2 24 ก.ย. 56 22:17 ดำเนินการเสร็จสิ้น
33 55-00-0924 55-01842
(โครงการ)
somjai โครงการชุมชนบ้านเจริญทรัพย์ปลอดหนี้สิน ทำกินกันตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงหมู่ที่ 7 ตำบลเจริญทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
39 35 6 #1#2 #1#2 20 ก.ย. 56 21:41 ดำเนินการเสร็จสิ้น
34 55-00-1016 55-01875
(โครงการ)
ยุทธนา  รัตนมณี โครงการร่วมสร้างสมบูรณ์สุขให้มีสุขภาพดีโดยการจัดการขยะหมู่ที่ 13 บ้านสมบูรณสุข ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
42 30 1 #1#2 #1 22 ก.ย. 56 17:17 ดำเนินการเสร็จสิ้น
35 55-00-0989 55-01853
(โครงการ)
ยุทธนา  รัตนมณี โครงการบ้านเขากล้วยน่าอยู่เคียงคู่บ่อขยะหมู่ที่ 10 บ้านเขากล้วย ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
21 17 5 #1#2 #1#2 22 ก.พ. 57 14:44 ดำเนินการเสร็จสิ้น
36 55-00-0934 55-01841
(โครงการ)
somjai โครงการบ้านปากบ่อชุมชนต้นแบบสร้างสุขภาพเข้มแข็งแบบยั่งยืนพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
34 25 9 #1#2 #1#2#3 20 ก.ย. 56 17:10 ดำเนินการเสร็จสิ้น
37 55-00-0865 55-01889
(โครงการ)
chonpadae ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สิทธิชุมชน1. บ้านนายอดทอง,บ้านทุ่งไพร,บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรังโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
43 35 3 #1 #1#2 13 ต.ค. 56 17:38 ดำเนินการเสร็จสิ้น
38 55-00-0885 55-01859
(โครงการ)
parben โครงการบ้านทุ่งยอน่าอยู่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งยอ หมู่ที่ 11 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
43 32 11 #1#2 #1#2 12 ต.ค. 56 08:29 ดำเนินการเสร็จสิ้น
39 55-00-0916 55-01857
(โครงการ)
ยุทธนา  รัตนมณี โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำพรุตาอ้าย(พื้นน้ำ อาหาร บ้านยา ผืนป่า ปะทิว)หมู่ที่ 1 บ้านท่าตาเสือ ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
15 15 - #1#2 #1#2#3 19 ก.ย. 56 10:18 ดำเนินการเสร็จสิ้น
40 55-00-0943 55-01903
(โครงการ)
somjai โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงหมู่ที่ 2 ตำบลทรัพย์อนันตื อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
31 31 7 #1#2 #1#2 19 ก.ย. 56 17:11 ดำเนินการเสร็จสิ้น
41 55-00-0883 55-01858
(โครงการ)
parben โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงบ้านพะงุ้น หมู่ที่ 3 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
82 79 9 #1 #1#2 14 ต.ค. 56 11:23 ดำเนินการเสร็จสิ้น
42 55-00-1034 55-01852
(โครงการ)
ยุทธนา  รัตนมณี โครงการสุขภาวะชุมชนหน้าสวนสาธารณะน่าอยู่ชุมชนหน้าสวนสาธารณะ เทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
33 29 1 #1#2 #1#2 19 ก.ย. 56 13:33 ดำเนินการเสร็จสิ้น
43 55-00-0990 55-01906
(โครงการ)
parben โครงการลดหนี้เพิ่มรายได้สู่ชุมชนบ้านทอนจันทร์น่าอยู่บ้านทอนจันทร์ หมู่ที่ 11 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
23 17 6 #1#2 #1#2 19 ก.ย. 56 19:48 ดำเนินการเสร็จสิ้น
44 55-00-1028 55-01860
(โครงการ)
ยุทธนา  รัตนมณี โครงการนาด้วนเดินตามรอยเท้าพ่อชุมชนบ้านนาด้วน เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
16 4 2 #1 #1 4 มี.ค. 56 18:02 ยุติโครงการ
45 55-00-0996 55-01855
(โครงการ)
parben โครงการร่วมปลูกจิตสำนึกรักษ์บ้านชุมโคบ้านชุมโค หมู่ที่ ๒ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
64 54 7 #1#2 #1#2 19 ก.ย. 56 17:44 ดำเนินการเสร็จสิ้น
46 55-00-0912 55-01861
(โครงการ)
parben โครงการบ้านน่ามอง คลองน่าดู ชุมชนน่าอยู่ หมู่ประชาเข้มแข็งชุมชนบ้านทุ่งจิก หมู่ที่ 8 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
19 19 7 #1#2 #1#2#3 19 ก.ย. 56 13:22 ดำเนินการเสร็จสิ้น
47 55-00-1045 55-01793
(โครงการ)
parichat โครงการวิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่บ้านแคเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
44 44 2 #1#2 #1#2 15 ก.ย. 56 16:48 ดำเนินการเสร็จสิ้น
48 55-00-0986 55-01892
(โครงการ)
parichat โครงการชาวปากช่องประสานใจ สร้างถนนสายหลัก สานใยรักษ์สุขภาพชุมชนปากช่อง หมู่ที่ 5 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
34 34 4 #1#2 #1#2 15 ก.ย. 56 15:46 ดำเนินการเสร็จสิ้น
49 55-00-1047 55-01791
(โครงการ)
parichat โครงการบูรณาการชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียงของชาวสะกอมชุมชนมัสยิดมัจญมูอิตตอลิบีน หมู่ที่ 8 ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
37 16 2 #1#2 #1#2 4 ก.ค. 56 23:13 ดำเนินการเสร็จสิ้น
50 55-00-0985 55-01928
(โครงการ)
parichat โครงการมุสลิมะห์ประสานใจต้านภัยยาเสพติดด้วยวิถีชีวิตพอเพียงบ้านลำเปาเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
32 30 2 #1#2 #1 15 ก.ย. 56 15:41 ดำเนินการเสร็จสิ้น
51 55-00-0852 55-01895
(โครงการ)
wanna ชุมชนน่าอยู่ รู้จักคุณค่าทรัพยากรท้องถิ่นพื้นที่ที่จะดำเนินงาน บ้านแหลม หมู่ที่ 3 ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง 92110โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
26 27 6 #1#2 #1 14 ก.ย. 56 15:41 ดำเนินการเสร็จสิ้น
52 55-00-0888 55-01916
(โครงการ)
เสณี จ่าวิสูตร ฐานทรัพยากรมั่นคง ชุมชนในโป๊ะท่าน้ำชุมชนในโป๊ะท่าน้ำหมู่ที่12ต.ตะโมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
24 22 2 #1#2 #1#2 17 ก.ย. 56 11:55 ดำเนินการเสร็จสิ้น
53 55-00-0936 55-01816
(โครงการ)
Churee ชุมชนสีเขียวบรรยากาศสีขาวครัวเรือนบ้านลำหมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน 147 ครัวเรือนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
27 26 2 #1#2 #1#2#3 30 ต.ค. 56 09:22 ดำเนินการเสร็จสิ้น
54 55-00-0869 55-01837
(โครงการ)
yaowalak รายได้มั่นคง สุขภาพแข็งแรง บ้านป่ากอพัฒนาสู่ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่พื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านป่ากอ ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรังโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
22 22 6 #1#2 #1#2 18 ก.ย. 56 11:13 ดำเนินการเสร็จสิ้น
55 55-00-0920 55-01862
(โครงการ)
parben โครงการชุมชนท่าแขกน่าอยู่ชุมชนบ้านท่าแขก หมู่ที่ 5 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
40 31 11 #1#2 #1#2 19 ก.ย. 56 10:44 ดำเนินการเสร็จสิ้น
56 55-00-0854 55-01894
(โครงการ)
wanna โครงการบ้านท่าด่านน่าอยู่ สุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียงหมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรังโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
32 32 5 #1#2 #1#2 18 ก.ย. 56 12:13 ดำเนินการเสร็จสิ้น
57 55-00-0871 55-01932
(โครงการ)
Churee ร่วมสร้างชุมชนนากวดน่าอยู่ ด้วยกิจกรรมโครงการสืบชะตาคลองนาท่อมบ้านนากวด หมู่ที่ 7 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
53 53 2 #1 #1#2 19 ต.ค. 56 12:45 ดำเนินการเสร็จสิ้น
58 55-00-0910 55-01913
(โครงการ)
Churee ริมคลองสวย น้ำคลองใสไหลริน ถิ่นบ้านโตระบ้านโตระหมู่ ๘,๙,๑๓ ตำบลตำนานโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
28 25 1 #1 #1#2 27 ก.ย. 56 13:56 ดำเนินการเสร็จสิ้น
59 55-00-0868 55-01934
(โครงการ)
เสณี จ่าวิสูตร จัดการขยะชุมชนเพื่อร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านชะรัดหมู่ที่ 5 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
48 48 2 #1 #1#2 24 ก.ย. 56 15:48 ดำเนินการเสร็จสิ้น
60 55-00-0891 55-01924
(โครงการ)
เสณี จ่าวิสูตร การมีส่วนร่วมป้องกันภัยยาเสพติดเพื่อชุมชนน่าอยู่บ้านหูเล่บ้านหูเล่ หมู่ที่ 8 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
33 33 2 #1#2 #1#2#3 24 ก.ย. 56 18:34 ดำเนินการเสร็จสิ้น
61 55-00-0863 55-01787
(โครงการ)
gentlen05 โครงการลดปัญหายาเสพติดเพื่อหมู่บ้านตันหยงน่าอยู่ บ้านตันหยง หมู่ที่ 4 ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาสมัสยิดและโรงเรียนตาดีกา หมู่ที่ 4 บ้านตันหยง ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
40 29 3 #1#2 #1#2 26 ก.ย. 56 14:43 ดำเนินการเสร็จสิ้น
62 55-00-0915 55-01921
(โครงการ)
เสณี จ่าวิสูตร สุขภาพดีด้วยวิถีมุสลิมหมู่ที่ 4 บ้านท่ายาง ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
39 39 2 #1#2 #1#2 27 ก.ย. 56 18:52 ดำเนินการเสร็จสิ้น
63 55-00-0902 55-01919
(โครงการ)
เสณี จ่าวิสูตร จัดการขยะสู่ชุมชนน่าอยู่บ้านสะพานแต้วหมู่ที่ 9 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
46 46 2 #1#2 #1#2 24 ก.ย. 56 17:42 ดำเนินการเสร็จสิ้น
64 55-00-0752 55-00993
(โครงการ)
ไพฑูรย์ (พัทลุง) โครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ด้วยการฟื้นฟูและอนุรักษ์ห้วยหนุนปานหมู่ที่ 10 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
17 13 1 #1#2 #1#2 19 ก.ค. 56 10:21 ดำเนินการเสร็จสิ้น
65 55-00-1049 55-01792
(โครงการ)
twoseadj โครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ชุมชนป้อมหก ถนน รัถการ, ถนน ถัดอุทิศ ,ถนน ป้อมหกดินแดง ,ซอย 38และ ซอยริมทางรถไฟโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
45 41 3 #1#2 #1#2#3 1 ต.ค. 56 00:21 ดำเนินการเสร็จสิ้น
66 55-00-1064 55-01794
(โครงการ)
twoseadj โครงการฟื้นคืนชีวิตใหม่ คลองสองสะอาด สู่ชุมชนน่ามองบ้านคลองสอง หมู่ที่ 14 ตำบลนาทับโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
29 29 4 #1#2 #1 1 ต.ค. 56 11:57 ดำเนินการเสร็จสิ้น
67 55-00-0987 55-01789
(โครงการ)
twoseadj โครงการสร้างสุขภาวะเกษตรกร ลดใช้สารเคมีทางการเกษตรหมู่ที่ 6 บ้านบนควน หมู่ที่ 7 บ้านคลองกั่ว หมู่ที 10 บ้านเขาสอยดาว หมู่ที่ 3 บ้านนาลึก หมู่ที่ 4 โรงเรียนบ้านเขาพระ เเละหมู่ที่ 11 โรงเรียนศึกษาศาสตร์ ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จำงหวัดสงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
24 20 2 #1#2 #1#2#3 12 ก.ย. 56 12:55 ดำเนินการเสร็จสิ้น
68 55-00-0925 55-01819
(โครงการ)
เสณี จ่าวิสูตร สร้างการสุขภาวะชุมชนโดยการ"กวาดเกาะเพื่อให้ทะเลสะอาดที่บ้านช่องฟืน"บ้านช่องฟืน ม. 2 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
26 26 6 #1 #1#2#3 26 ก.ย. 56 13:16 ดำเนินการเสร็จสิ้น
69 55-00-0993 55-01817
(โครงการ)
เสณี จ่าวิสูตร สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะเพื่อชุมชนม่วงทวนน่าอยู่บ้านม่วงทวน หมู่ที่ 3 ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
35 36 1 #1#2 #1#2 1 ต.ค. 56 10:03 ดำเนินการเสร็จสิ้น
70 55-00-0857 55-01786
(โครงการ)
gentlen05 โครงการร่วมสร้างสุขให้ชุมชนบ้านยี่งอน่าอยู่ บ้านยี่งอ หมู่ที่ 7 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาสหมู่ที่ 7 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัด นราธิวาสโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
44 43 3 #1#2 #1#2 7 ก.ย. 56 14:12 ดำเนินการเสร็จสิ้น
71 55-00-1056 55-01795
(โครงการ)
สุทธาทิพย์ ทวีกิจพัฒนภักดี งานสร้างคน เพื่อ พัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงม.2 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
20 20 17 #1#2 #1#2 22 ก.ย. 56 10:20 ดำเนินการเสร็จสิ้น
72 55-00-1010 55-01802
(โครงการ)
suttichart โครงการควนโดนใน ร่วมใจสร้างชุมชนปลอดขยะ สู่ชุมชนสุขภาวะชุมชนควนโดนใน เทศบาลตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
29 29 2 #1#2 #1#2#3 27 ก.ย. 56 21:37 ดำเนินการเสร็จสิ้น
73 55-00-0006 55-01803
(โครงการ)
narumon Satun บ้านสวนเทศน่าอยู่ สู่สุขภาวะ ด้วยสองมือเราบ้านสวนเทศ หมู่ที่ 5 ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
43 42 5 #1#2 #1 23 ก.ย. 56 11:42 ดำเนินการเสร็จสิ้น
74 55-00-1054 55-01836
(โครงการ)
นภาภรณ์ สตูล โครงการร่องรอยศิลปะของชุมชน ขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่บ้านมั่นคงบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 5 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
20 18 - #1#2 #1 22 ก.ย. 56 14:13 ดำเนินการเสร็จสิ้น
75 55-00-0848 55-01788
(โครงการ)
gentlen05 โครงการกุมปูลันวานีตาอาสา พัฒนากระบวนการปลดหนี้ ชุมชนสามัคคี หมู่ที่ 2 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสo ชุมชนสามัคคี หมู่ที่ 2 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
22 6 - 21 ก.พ. 56 08:28 ยุติโครงการ
76 55-00-0951 55-01873
(โครงการ)
นภาภรณ์ สตูล โครงการเชื่อมร้อยยกระดับศักยภาพศูนย์เรียนรู้ในชุมชนหมู่ 18 ต.ละงูโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
17 15 - #1#2 #1#2 22 ก.ย. 56 12:57 ดำเนินการเสร็จสิ้น
77 55-00-1042 55-01926
(โครงการ)
suttichart โครงการภูมิปัญญา สานสามัคคีบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ 8 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
104 103 4 #1#2 #1#2 22 ก.ย. 56 14:46 ดำเนินการเสร็จสิ้น
78 55-00-1033 55-01864
(โครงการ)
ไพฑูรย์ (พัทลุง) โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พื้นที่ ม.6 ต.เกาะต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง บริเวณอ่างเก็บน้ำป่าพะยอมโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
19 19 1 #1#2 #1#2 5 ธ.ค. 56 15:10 ดำเนินการเสร็จสิ้น
79 55-00-1029 55-01800
(โครงการ)
suttichart โครงการครอบครัวอบอุ่น สู่ชุมชนเข้มแข็งม.5 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
52 44 2 #1#2 #1 22 ก.ย. 56 17:17 ดำเนินการเสร็จสิ้น
80 55-00-0995 55-01917
(โครงการ)
Peeraya Jindamanee วงเวียนสุขภาพลดเสี่ยงลดโรคชุมชนคลองผ่าน เทศบาลคลองแงะ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
42 41 1 #1#2 #1#2 13 ก.ย. 56 15:27 ดำเนินการเสร็จสิ้น
81 55-00-1040 55-01909
(โครงการ)
suttichart โครงการสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่บ้านวังตง ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
24 24 2 #1#2 #1#2 2 พ.ย. 56 11:55 ดำเนินการเสร็จสิ้น
82 55-00-0976 55-01923
(โครงการ)
สุทธาทิพย์ ทวีกิจพัฒนภักดี สร้างพลังด้วย 2 มือ เพื่อลดขยะชุมชนม.4 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
21 21 10 #1#2 #1#2#3 21 ก.ย. 56 12:09 ดำเนินการเสร็จสิ้น
83 55-00-0953 55-01881
(โครงการ)
suttichart โครงการชุมชนน่าอยู่ สู่สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์การออมบ้านวังเจริญราษฎร์ หมุ่ที่ 9 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
72 72 4 #1#2 #1#2#3 26 ก.ย. 56 14:04 ดำเนินการเสร็จสิ้น
84 55-00-0988 55-01790
(โครงการ)
twoseadj โครงการพัฒนาสวัสดิการชุมชนจากกองทุนขยะโรงเรียนศาสนบำรุงวิทยาและบ้านคลองขา หมู่ที่ 1 ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
33 34 8 #1 #1 2 พ.ย. 56 11:38 ดำเนินการเสร็จสิ้น
85 55-00-1065 55-01866
(โครงการ)
Sunya P. โครงการตาดีกายุคใหม่ ใส่ใจพัฒนาสุขภาวะเยาวชนมุสลิมอย่างยั่งยืนบ้านเกาะจัน หมู่ 4 ต.เกาะจัน อ.มายอ จ.ปัตตานีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
44 46 10 #1#2 #1 23 ก.ย. 56 19:31 ดำเนินการเสร็จสิ้น
86 55-00-0708 55-00990
(โครงการ)
twoseadj โครงการบ้านวัดเลียบพอเพียง ทำ กิน อยู่ใช้ ด้วยปัญญา(หมู่บ้านเกษตรปลอดสารพิษ ชีวิตพอเพียง) "พันธุกรรมนำชีวิต สู่เศรษฐกิจพอเพียง"หมู่ที่ 10 บ้านวัดเลียบ ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
19 19 2 #1#2 #1#2#3 11 ต.ค. 56 16:38 ดำเนินการเสร็จสิ้น
87 55-00-0935 55-01818
(โครงการ)
เสณี จ่าวิสูตร อาหารดีสุขภาพแข็งแรง สู่ชุมชนน่าอยู่บ้านควนขี้แรดหมู่ที่ 7 ตำบล ชะรัด อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
37 37 2 #1#2 #1#2 20 พ.ย. 56 09:37 ดำเนินการเสร็จสิ้น
88 55-00-0716 55-00994
(โครงการ)
twoseadj โครงการหมู่บ้านสมุนไพรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขารัดปูน ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาหมู่ที่ 2 บ้านรัดปูน ต. เชิงแส อ. กระแสสินธิ์ จ.สงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
25 20 2 #1#2 #1#2#3 12 ก.ย. 56 10:25 ดำเนินการเสร็จสิ้น
89 55-00-0919 55-01797
(โครงการ)
สุวิทย์ หมาดอะดำ การพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลางชุมชนบ้านพอเม็ง อ.รามัน จ.ยะลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
24 22 6 #1#2 #1#2 31 ต.ค. 56 11:29 ดำเนินการเสร็จสิ้น
90 55-00-1070 55-01898
(โครงการ)
Sunya P. โครงการชุมชน 2 วิถีนำชุมชนน่าอยู่หมู่ 3 ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
54 33 9 #1#2 #1#2 19 พ.ย. 56 16:45 ดำเนินการเสร็จสิ้น
91 55-00-0855 55-01925
(โครงการ)
สุทธาทิพย์ ทวีกิจพัฒนภักดี สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นม.1 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
21 21 12 #1#2 #1#2 21 ก.ย. 56 16:40 ดำเนินการเสร็จสิ้น
92 55-00-0962 55-01897
(โครงการ)
สุวิทย์ หมาดอะดำ ชุมชนบ้านนครธรรม นักจัดการขยะ นักจัดการสุขภาพชุมชนบ้านนครธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
45 39 2 #1#2 #1#2 10 ก.ย. 56 18:45 ดำเนินการเสร็จสิ้น
93 55-00-1043 55-01806
(โครงการ)
suttichart โครงการสร้างความมั่นคงและคุ้มครองแหล่งผลิตอาหารของชุมชนชายฝั่งหมู่ที่ 1 ตำบล ขอนคลาน อำเภอ ทุ่งหว้า จังหวัด สตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
44 34 2 #1#2 #1#2 29 ก.ย. 56 19:26 ดำเนินการเสร็จสิ้น
94 55-00-0718 55-00991
(โครงการ)
twoseadj โครงการ"จากโรงเรียนสู่บ้าน สืบสานความพอเพียง" หมู่ 2 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาณ ห้องประชุม โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
29 22 3 #1#2 #1 15 ก.ย. 56 13:40 ดำเนินการเสร็จสิ้น
95 55-00-0890 55-01777
(โครงการ)
chonpadae บ้านบางนาวจัดการแหล่งอาหารชุมชนสร้างสุขบ้านบางนาว หมู่ที่ 2 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
30 29 3 #1#2 #1 15 ต.ค. 56 19:12 ดำเนินการเสร็จสิ้น
96 55-00-1027 55-01899
(โครงการ)
Sunya P. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย สร้างสายใยชุมชนชุมชนโรงภาษีเก่า ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
129 131 12 #1#2 #1 23 ก.ย. 56 22:09 ดำเนินการเสร็จสิ้น
97 55-00-0862 55-01893
(โครงการ)
chonpadae ครอบครัวอาสาสร้างสุขภาพดีที่บ้านใต้บ้านใต้ ม.4 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
17 10 1 #1 5 ก.ค. 56 11:38 ยุติโครงการ
98 55-00-1046 55-01778
(โครงการ)
chonpadae โรงเรียนชุมชนจัดการตนเองบ้านสวนป่าบ้านสวนป่า ม.6 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
35 34 4 #1#2 #1 1 พ.ย. 56 13:12 ดำเนินการเสร็จสิ้น
99 55-00-1026 55-01863
(โครงการ)
ไพฑูรย์ (พัทลุง) พัฒนาพื้นที่สาธารณะห้วยหนองถินเพื่อสุขภาพหมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
21 21 3 #1#2 #1 17 ก.ย. 56 15:57 ดำเนินการเสร็จสิ้น
100 55-00-1055 55-01796
(โครงการ)
สุทธาทิพย์ ทวีกิจพัฒนภักดี สำนึกรักบ้านเกิดม.2 ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
17 17 12 #1#2 #1#2#3 21 ก.ย. 56 14:11 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ
160 items(1/2) 2 Next » Last »|

รวมทั้งสิ้น 160 โครงการ