ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 58-00-2082 58-03809
(โครงการ)ปี 2558
cherdsak.chamnan กลุ่มประมงบ้านบ่อเมา-แหลมแท่น รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี3บ้านบ่อเมา - แหลมแท่น หมู่ที่ 1 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ. ชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
27 24 3 #1#2 #1 18 พ.ย. 59 09:25 ดำเนินการเสร็จสิ้น
2 58-00-2074 58-03829
(โครงการ)ปี 2558
panu ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง ต่อเนื่องปี 2ชุมชนบ้านในซัง หมู่ที่ 6 ตำบลนาทุุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
45 39 6 #1#2 #1 21 ต.ค. 59 12:58 ดำเนินการเสร็จสิ้น
3 58-00-2081 58-03811
(โครงการ)ปี 2558
แต๋วดอนตาบ่าว ร่วมสร้างชุมชนบ้านดอนตาบ่าวให้น่าอยู่ คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2บ้านดอนตาบ่าว ม.1 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
37 30 7 #1#2 #1 25 ต.ค. 59 08:36 ดำเนินการเสร็จสิ้น
4 58-00-2078 58-03818
(โครงการ)ปี 2558
อำพันธ์ บ้านห้วยทรายขาวน่าอยู่ ชุมชนร่วมใจ ห่างไกลโรค ปี2บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 1 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
53 48 5 #1#2 #1 16 พ.ย. 59 08:57 ดำเนินการเสร็จสิ้น
5 58-00-2076 58-03823
(โครงการ)ปี 2558
krangsak บ้านดอนรักษ์ร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชุมชน ปี2ชุมชนบ้านดอนรักษ์ หมู่ 4 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
42 38 4 #1#2 #1 17 พ.ย. 59 12:18 ดำเนินการเสร็จสิ้น
6 58-00-2073 58-03834
(โครงการ)ปี 2558
นางเกศินี     สุวรรณรัตน์ ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น ปี2บ้านเนินทอง ม.6 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
40 36 4 #1#2 #1 26 ต.ค. 59 18:49 ดำเนินการเสร็จสิ้น
7 58-00-2072 58-03842
(โครงการ)ปี 2558
ณวพล อนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง ปี2ชุมชนดอนเทพมูล ม.9 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
77 72 6 #1#2 #1 5 พ.ย. 59 06:23 ดำเนินการเสร็จสิ้น
8 58-00-2077 58-03821
(โครงการ)ปี 2558
พิเชษฐ์ ศรีสดใส ชุมชนเขาเจดีย์-ตลาดใน ห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วยวิถีพอเพียง ปี2ชุมชนเขาเจดีย์ - ตลาดในหมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
28 25 3 #1#2 #1 14 พ.ย. 59 16:55 ดำเนินการเสร็จสิ้น
9 59-00-0003 58-03828
(โครงการ)ปี 2558
พิสุทธิ์  กฤษะพรพงษ์ สภาพแวดล้อมดีชีวีมีสุขที่บ้านนาโครงช้างบ้านนาโครงช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
40 36 4 #1#2 #1 18 พ.ย. 59 05:07 ดำเนินการเสร็จสิ้น
10 58-00-2084 58-03807
(โครงการ)ปี 2558
ศิริพร  ผลพานิช บ้านนาเหนือเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืนบ้านนาเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
38 18 4 #1#2 #1 13 พ.ค. 59 13:53 ยุติโครงการ
11 58-00-2079 58-03814
(โครงการ)ปี 2558
อนันต์  นาคสังข์ บ้านวังทองน่าอยู่ด้วยวิถีพอเพียงชุมชนบ้านวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
41 37 4 #1#2 #1 21 พ.ย. 59 23:01 ดำเนินการเสร็จสิ้น
12 58-00-2080 58-03812
(โครงการ)ปี 2558
สุวรรณดี  เทียมทัน ซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติ บ้านปะติมะบ้านปะติมะ หมู่ที่ 14 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
48 42 6 #1#2 #1 9 ต.ค. 59 08:28 ดำเนินการเสร็จสิ้น
13 58-00-2083 58-03808
(โครงการ)ปี 2558
จเร  ขวัญราช บ้านตรังสร้างสุขบ้านตรัง หมู่ที่ 12 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
43 37 6 #1#2 #1 7 ต.ค. 59 23:41 ดำเนินการเสร็จสิ้น
14 58-00-2075 58-03827
(โครงการ)ปี 2558
คำรณ  แสงสิริ ปลูกจิตสำนึกชุมชนบ้านในจูนน่าอยู่บ้านในจูน หมู่ที่ 15 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
49 43 5 #1#2 #1 12 ต.ค. 59 17:28 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 14 โครงการ