279 items(1/3) 2 3 Next » Last »|
ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 ???
(โครงการ)
Admin_ae บริหารโครงการการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม (ตัวอย่าง)ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
3 1 - 20 เม.ย. 61 17:17 กำลังดำเนินโครงการ
2 ???
(โครงการ)
Admin_ae ส่งเสริมพัฒนาสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
3 ???
(โครงการ)
Admin_ae ค่ายอบรมการละครเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อชุมชนสู่สันติสุข ชายแดนใต้ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
4 ???
(โครงการ)
Admin_ae ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการเรียนรู้แก่สมาชิกเครือข่ายราษฎรอาสาและประชาชนทั่วไป ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
5 ???
(โครงการ)
Admin_ae เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง สะบ้าย้อยขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
6 ???
(โครงการ)
Admin_ae เยาวชนจิตอาสาพัฒนาศักยภาพพื้นที่และวิถีชุมชนขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
7 ???
(โครงการ)
Admin_ae เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชนเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
8 ???
(โครงการ)
Admin_ae เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชนธนาคารออมทรัพย์ชุมชนบ้านแพร้ว หมู่ที่ 8 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
9 ???
(โครงการ)
Admin_ae ให้ความรู้ ฟื้นฟู ป่าชายเลนต.ปากบางขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
10 ???
(โครงการ)
Admin_ae สัมมนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อก้าวทันสู่การพัฒนายุค 4.0ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
11 ???
(โครงการ)
Admin_ae "หนูจะเป็นเด็กดี" กีรออาตีประจำมัสยิดนูรุดดีนบ้านล่องควนขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
12 ???
(โครงการ)
Admin_ae จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีลอยกระทงขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
13 ???
(โครงการ)
Admin_ae ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อสานเสวนาเยาวชนพุทธมุสลิมในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
14 ???
(โครงการ)
Admin_ae อบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้การใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎอีน ประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮฺ) ปี พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
15 ???
(โครงการ)
Admin_ae พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนอัลกุรอาน สถาบันอัลกุรอานสัมพันธ์ ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
16 ???
(โครงการ)
Admin_ae การสร้างความเข้าใจกลุ่มเครือข่ายชายแดนใต้ในการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ออนไลน์สำหรับเยาวชนในการประชาสัมพันธ์เชิงบวกของ เครือข่ายภาคประชาสังคมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
17 ???
(โครงการ)
Admin_ae เยาวชนสานใจสู่ความสงบสันติขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
18 ???
(โครงการ)
Admin_ae Develop Product Desing การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของจ.ยะลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
19 ???
(โครงการ)
Admin_ae บัณฑิตจิตอาสา นักพัฒนาสันติสุขขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
20 ???
(โครงการ)
Admin_ae ค่ายฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคมระดับต.และการสื่อสารชุมชน MOBILE JOUNALIST (MOJO)ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
21 ???
(โครงการ)
Admin_ae อบรมเยาวชนจิตอาสากู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่อ.รามัน จ.ยะลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
22 ???
(โครงการ)
Admin_ae พัฒนาศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคมกับการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
23 ???
(โครงการ)
Admin_ae พัฒนาศักยภาพเยาวชนด้วยหลักศาสนธรรมบำบัดห่างไกลยาเสพติดหมู่บ้าน บ้านตะโละ ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
24 ???
(โครงการ)
Admin_ae เด็กและเยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด ชุมชนกะตูปะและชุมชนใกล้เคียงในต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
25 ???
(โครงการ)
Admin_ae พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิก กองทุนอิบนูอัฟฟานอามานะห์ ต.มะนังดาลำ อ.สายบุรี จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
26 ???
(โครงการ)
Admin_ae พลังเยาวชนสร้างเครือข่ายต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
27 ???
(โครงการ)
Admin_ae ขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติการบทบาทผู้นำและมัสยิดในการส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามวิถีแห่งอิสลามอย่างยั่งยืนขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
28 ???
(โครงการ)
Admin_ae เสริมสร้างความเข้าใจและแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีของชุมชน ไทยพุทธในพื้นที่อ.เมืองยะลา อ.เบตง อ.ธารโต อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี และอ.เทพา จ.สงขลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
29 ???
(โครงการ)
Admin_ae บ่มเพาะ แตกหน่อ ต่อยอด เมล็ดพันธุ์ สันติภาพขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
30 ???
(โครงการ)
Admin_ae เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง กรงปีนังขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
31 ???
(โครงการ)
Admin_ae เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ยะหาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
32 ???
(โครงการ)
Admin_ae เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ธารโตขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
33 ???
(โครงการ)
Admin_ae เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง รามันขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
34 ???
(โครงการ)
Admin_ae ศานติวัฒนธรรม "สะพาน" ข้ามความขัดแย้งขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
35 ???
(โครงการ)
Admin_ae อบรมแกนนำเยาวชนต้นแบบสันติวิธีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
36 ???
(โครงการ)
Admin_ae ปัญญาชนมุสลิมการกับการสร้างสังคมสันติสุขขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
37 ???
(โครงการ)
Admin_ae เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง บันนังสตาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
38 ???
(โครงการ)
Admin_ae พัฒนาองค์ความรู้เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตผ้าบาติกเพื่อเพิ่มรายได้ ลดการว่างงาน เพื่อสืบสานตำนานศิลป หัตถกรรมท้องถิ่น ชาวปักต์ใต้ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
39 ???
(โครงการ)
Admin_ae เพิ่มศักยภาพการผลิตของกลุ่มโรงแปรรูปปลาดุกร้าและปลาส้ม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าบ้านคลองทราย เพื่อการบริโภคและจำหน่าย เป็นการสร้างรายได้และอาชีพที่ยั่งยืนให้กับคนในชุมชนขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
40 ???
(โครงการ)
Admin_ae พัฒนาศักยภาพนักข่าวภาคพลเมืองในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
41 ???
(โครงการ)
Admin_ae พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตและแปรรูปกล้วยหินยะลา แบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจ.ยะลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
42 ???
(โครงการ)
Admin_ae ส่งเสริมอาชีพการตัดผมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
43 ???
(โครงการ)
Admin_ae ปลูกผักกางมุ้งสร้างรายได้ให้กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนกาลอขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
44 ???
(โครงการ)
Admin_ae ฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาชีพเพื่อพัฒนาส่งเสริมด้านอาชีพแก่กลุ่มแม่บ้านในเขตต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
45 ???
(โครงการ)
Admin_ae การจัดการขยะโดยชุมชนขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
46 ???
(โครงการ)
Admin_ae ป้องกันและเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง ชุมชนบ้านควน หมู่ที่ 5 ต.พร่อน อ.เมือง จ.ยะลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
47 ???
(โครงการ)
Admin_ae พัฒนาศักยภาพแกนนำสภาองค์กรชุมชนต. จ.ยะลา สร้างความเข้มแข็งให้กับแกนนำสภาองค์กรชุมชนต.จ.ยะลา จำนวน 59 ต.ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
48 ???
(โครงการ)
Admin_ae อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีมายา หน้าถ้ำขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
49 ???
(โครงการ)
Admin_ae พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
50 ???
(โครงการ)
Admin_ae สีสันกำแพงแดนใต้ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
51 ???
(โครงการ)
Admin_ae งานการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
52 ???
(โครงการ)
Admin_ae "สร้างเวที สร้างโอกาส สร้างคน"ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
53 ???
(โครงการ)
Admin_ae อบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กนักเรียนตาดีกานูรูลฮูดา บ้านปอเยาะ ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
54 ???
(โครงการ)
Admin_ae พัฒนาบุคลิกภาพครูผู้สอนและนักเรียนตาดีกาเครือข่ายตาดีดารุล อัฎฟาล ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
55 ???
(โครงการ)
Admin_ae อบรมนักเรียนเพื่อปลูกฝังหลักศาสนาอิสลาม วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่นขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
56 ???
(โครงการ)
Admin_ae เทศน์แอนด์ทอล์ค ธรรมะสมานฉันท์ สร้างสีสันปลายด้ามขวานไทยขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
57 ???
(โครงการ)
Admin_ae อบรมองค์ความรู้และการปฏิบัติตามหลักการอิสลามแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำกลางอ.เมือง จ.ยะลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
58 ???
(โครงการ)
Admin_ae บรรพชาอุปสมบทชาวพุทธเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช (ในพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ)ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
59 ???
(โครงการ)
Admin_ae อิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ)ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
60 ???
(โครงการ)
Admin_ae ชุมชนต้นแบบคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้พลังบวรขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
61 ???
(โครงการ)
Admin_ae Deep South Children Voice for Peace เสียงเด็กชายแดนใต้เพื่อสันติภาพขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
62 ???
(โครงการ)
Admin_ae ส่งเสริมทักษะการเรียนและการค้นหาตนเองในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(Senior Sharing พาน้องพิชิตฝัน)ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
63 ???
(โครงการ)
Admin_ae ภาพ (สันติ) ภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต้ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
64 ???
(โครงการ)
Admin_ae ปลูกต้นกล้ามนุษยธรรม รุ่นที่ 3/2560ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
65 ???
(โครงการ)
Admin_ae อบรมสัมมนากรรมการสภานักเรียนเพื่อสร้างอุดมการณ์ประชาธิปไตยและแรงบันดาลใจสร้างสันติภาพขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
66 ???
(โครงการ)
Admin_ae ยกพี่ให้เป็นครู ยกน้องให้เป็นงานขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
67 ???
(โครงการ)
Admin_ae เพิ่มศักยภาพมวลชนบ้านปาแดรูเพื่อรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
68 ???
(โครงการ)
Admin_ae รักษาความสงบความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินภาคประชาสังคมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
69 ???
(โครงการ)
Admin_ae รักษาความสงบความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินภาคประชาสังคมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
70 ???
(โครงการ)
Admin_ae ฝึกอบรมชุมชนรักชาติ ตอบแทนคุณแผ่นดินขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
71 ???
(โครงการ)
Admin_ae กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างจิตอาสาของเยาวชนสู่การพัฒนาที่เข้มแข็งและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนบ้านพะปูเงาะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
72 ???
(โครงการ)
Admin_ae จัดประชุมสัมมนาอาสาสมัครพิทักษ์คุ้มครองวัด พระสงฆ์ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
73 ???
(โครงการ)
Admin_ae ฝึกอบรมการพัฒนาสมาชิกในชมรมอนุรักษ์นกเงือกเพื่ออนุรักษ์และรักษาให้คงอยู่ในป่าบูโดขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
74 ???
(โครงการ)
Admin_ae เปิดพื้นที่การสื่อสารองค์กรประชาสังคมเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
75 ???
(โครงการ)
Admin_ae พัฒนาศักยภาพสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
76 ???
(โครงการ)
Admin_ae เพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนกับการสร้างสันติสุขขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
77 ???
(โครงการ)
Admin_ae พัฒนาศักยภาพกระบวนการเยียวยาเชิงลึกแนวพุทธขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
78 ???
(โครงการ)
Admin_ae พัฒนาศักยภาพคณะทำงานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
79 ???
(โครงการ)
Admin_ae พัฒนาระบบและกลไกอาสาสมัครชายแดนภาคใต้เพื่อเสริมสร้างสันติภาพโดยการมีส่วนร่วมของพื้นที่ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
80 ???
(โครงการ)
Admin_ae พัฒนาศักยภาพอาสาพัฒนาชุมชนจ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
81 ???
(โครงการ)
Admin_ae ป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในเยาวชน ต.กระเสาะ อ.มายอ จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
82 ???
(โครงการ)
Admin_ae สร้างคน ให้เป็นคน สานพลังเยาวชน คืนคนดี สานสันติสุขชายแดนใต้อย่างยั่งยืนขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
83 ???
(โครงการ)
Admin_ae เยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติดขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
84 ???
(โครงการ)
Admin_ae ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูยาเสพติดในสถาบันศึกษาปอเนาะพัฒนาเยาวชน ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
85 ???
(โครงการ)
Admin_ae การเสริมสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมสร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชนในชุมชน ม.3 บ.แบรอ ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
86 ???
(โครงการ)
Admin_ae ประชาอุ่นใจ วัยรุ่นสดใส ห่างไกลยาเสพติด ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
87 ???
(โครงการ)
Admin_ae สานพลัง กลไกการดูแลและเฝ้าระวังสถานการณ์เด็กเยาวชนสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับชุมชนต้นแบบ (อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี)ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
88 ???
(โครงการ)
Admin_ae เสียงของเยาวชนกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
89 ???
(โครงการ)
Admin_ae ส่งเสริมสิทธิและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและประชาสังคม ตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2560-2562 ทางสื่อวิทยุและสื่อออนไลน์ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
90 ???
(โครงการ)
Admin_ae เกษตรผสมผสาน (ต่อยอดโครงการเลี้ยงเป็ดไข่เพื่อสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ตามโครงการ 9101)ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
91 ???
(โครงการ)
Admin_ae ฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตร ตัดเย็บเสื้อผ้าตามสมัยนิยมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
92 ???
(โครงการ)
Admin_ae แกนนำเยาวชนรุ่นใหม่สู่ชุมชนขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
93 ???
(โครงการ)
Admin_ae การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองต้นแบบ อ.หนองจิก สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
94 ???
(โครงการ)
Admin_ae พัฒนาอาชีพโดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะนาวเพื่อเพิ่มรายได้ ให้กับสมาชิกในในชุมชนและประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
95 ???
(โครงการ)
Admin_ae ศูนย์รวบรวมและจำหน่ายแพะ - แกะตามมาตรฐาน GAP จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
96 ???
(โครงการ)
Admin_ae สร้างความเข้าใจกระบวนการสันติสุขแก่คนไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
97 ???
(โครงการ)
Admin_ae "ทางออกของการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้" อย่างยั่งยืนขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
98 ???
(โครงการ)
Admin_ae ความสุขที่ชุมชนด้วยประชาหารือเพื่อสานสันติภาพแสวงหาแนวทางสันติวิธีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
99 ???
(โครงการ)
Admin_ae การขับเคลื่อนองค์ความรู้เพื่อความเข้าใจนโยบายการพัฒนาของรัฐสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในกลุ่มผู้เลี้ยงนกเขาชวารายย่อย สนามแข่งขันนกเขาชวา บ้านนาแม ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
100 ???
(โครงการ)
Admin_ae พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีด้วยหลักศาสนาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - - กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ
279 items(1/3) 2 3 Next » Last »|

รวมทั้งสิ้น 279 โครงการ