พื้นที่ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
ไม่ระบุจังหวัด 378,401.00 26,620.00 1,550,050.00 14,581.00 7,396.00 1,611,569.00 3,588,617.00 21,145,100.00 17%
จังหวัดกระบี่ 291,830.00 262,060.00 2,073,548.07 305,554.00 61,255.00 20,946.00 3,015,193.07 3,437,670.00 88%
จังหวัดชุมพร 1,042,999.00 991,389.00 7,938,249.00 1,749,930.00 75,780.00 355,216.05 12,153,563.05 15,054,740.00 81%
จังหวัดตรัง 392,330.00 98,395.00 2,333,094.00 286,532.00 18,133.00 18,600.00 3,147,084.00 5,435,211.00 58%
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1,438,850.00 350,653.00 24,943,571.50 3,000,291.00 215,213.00 403,911.40 30,352,489.90 35,554,927.40 85%
จังหวัดนราธิวาส 444,201.00 64,946.00 3,919,477.00 385,559.00 3,642.00 11,878.00 4,829,703.00 5,870,975.00 82%
จังหวัดปัตตานี 408,676.00 123,970.00 3,558,744.74 246,470.00 13,375.00 20,996.00 4,372,231.74 7,225,455.00 61%
จังหวัดพังงา 425,626.00 151,010.00 1,504,669.00 282,179.00 190,792.00 23,450.00 2,577,726.00 2,982,656.00 86%
จังหวัดพัทลุง 1,760,650.00 997,649.00 8,508,145.00 1,675,775.00 113,597.00 314,493.00 13,370,309.00 31,399,241.00 43%
จังหวัดภูเก็ต 92,595.00 55,490.00 551,639.06 56,734.00 0.00 2,500.00 758,958.06 1,263,515.00 60%
จังหวัดยะลา 217,600.00 96,310.00 1,653,397.00 354,960.00 10,000.00 14,780.00 2,347,047.00 2,770,020.00 85%
จังหวัดระนอง 61,000.00 30,000.00 642,421.00 170,004.00 1,440.00 33,250.00 938,115.00 1,613,215.00 58%
จังหวัดสงขลา 1,047,165.00 338,896.00 6,336,752.68 1,061,310.50 89,552.00 83,540.00 8,957,216.18 13,503,895.00 66%
จังหวัดสตูล 1,973,523.00 747,690.00 13,893,528.13 1,998,782.35 94,286.00 186,516.00 18,894,325.48 21,324,276.00 89%
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 334,960.00 125,226.00 2,824,282.42 490,346.50 5,196.00 8,655.69 3,788,666.61 5,229,880.00 72%
รวม 10,310,406.00 4,460,304.00 82,231,568.60 12,079,008.35 899,657.00 3,110,301.14 113,091,245.09 173,810,776.40 65%
สัดส่วน(%) 9% 4% 73% 11% 1% 3% 100%