พื้นที่ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
ไม่ระบุจังหวัด 454,121.00 26,620.00 1,689,864.00 17,867.00 8,711.00 1,619,797.00 3,816,980.00 21,145,100.00 18%
จังหวัดกระบี่ 291,830.00 262,060.00 2,073,548.07 305,554.00 61,255.00 20,946.00 3,015,193.07 3,437,670.00 88%
จังหวัดชุมพร 1,042,999.00 991,389.00 7,938,249.00 1,749,930.00 75,780.00 355,216.05 12,153,563.05 15,054,740.00 81%
จังหวัดตรัง 392,330.00 98,395.00 2,333,094.00 286,532.00 18,133.00 18,600.00 3,147,084.00 5,435,211.00 58%
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1,438,850.00 350,653.00 24,943,571.50 3,000,291.00 215,213.00 403,911.40 30,352,489.90 35,554,927.40 85%
จังหวัดนราธิวาส 599,303.00 650,848.00 4,063,979.00 1,622,761.00 104,344.00 54,580.00 7,095,815.00 8,510,975.00 83%
จังหวัดปัตตานี 521,676.00 263,970.00 3,575,304.74 1,604,310.00 118,375.00 30,996.00 6,114,631.74 9,225,455.00 66%
จังหวัดพังงา 425,626.00 151,010.00 1,504,669.00 282,179.00 190,792.00 23,450.00 2,577,726.00 2,982,656.00 86%
จังหวัดพัทลุง 1,760,650.00 997,649.00 8,508,145.00 1,675,775.00 113,597.00 314,493.00 13,370,309.00 31,399,241.00 43%
จังหวัดภูเก็ต 92,595.00 55,490.00 551,639.06 56,734.00 0.00 2,500.00 758,958.06 1,263,515.00 60%
จังหวัดยะลา 244,210.00 279,790.00 2,246,397.00 2,711,760.00 38,680.00 26,730.00 5,547,567.00 5,970,020.00 93%
จังหวัดระนอง 61,000.00 30,000.00 642,421.00 170,004.00 1,440.00 33,250.00 938,115.00 1,613,215.00 58%
จังหวัดสงขลา 1,073,166.00 338,896.00 6,343,952.68 1,061,310.50 89,552.00 83,540.00 8,990,417.18 13,255,295.00 68%
จังหวัดสตูล 1,973,523.00 747,690.00 13,893,528.13 1,998,782.35 94,286.00 186,516.00 18,894,325.48 21,324,276.00 89%
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 334,960.00 125,226.00 2,824,282.42 490,346.50 5,196.00 8,655.69 3,788,666.61 5,229,880.00 72%
รวม 10,706,839.00 5,369,686.00 83,132,644.60 17,034,136.35 1,135,354.00 3,183,181.14 120,561,841.09 181,402,176.40 66%
สัดส่วน(%) 9% 4% 69% 14% 1% 3% 100%