แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
N/A 77,620.00(16.47%) 7,600.00(1.61%) 287,816.00(61.08%) 46,292.00(9.82%) 26,016.00(5.52%) 25,850.00(5.49%) 471,194.00 546,320.00 86.25%
PA - กิจกรรมทางกาย 105,200.00(56.70%) 20.00(0.01%) 71,260.00(38.41%) 7,300.00(3.93%) 50.00(0.03%) 1,700.00(0.92%) 185,530.00 120,000.00 154.61%
คณะทำงานสมัชชาสุขภาพระนองจัดเวทีเติมใจให้สังคม 83,750.00(8.15%) 58,555.00(5.70%) 578,414.00(56.29%) 15,776.00(1.54%) 69,700.00(6.78%) 221,307.00(21.54%) 1,027,502.00 16,517,600.00 6.22%
โครงการทั่วไป 2,001.00(11.11%) 5,000.00(27.77%) 3,000.00(16.66%) 3,000.00(16.66%) 5,000.00(27.77%) 2.00(0.01%) 18,003.00 1,000,100.00 1.8%
โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ 9,299,523.00(8.91%) 4,196,029.00(4.02%) 77,703,040.10(74.42%) 11,300,672.35(10.82%) 782,660.00(0.75%) 1,123,075.14(1.08%) 104,404,999.59 130,690,429.40 79.89%
โครงการหลักของ สจรส.ม.อ. 355,300.00(10.18%) 21,000.00(0.60%) 1,512,880.00(43.33%) 6,720.00(0.19%) 2,346.00(0.07%) 1,593,337.00(45.63%) 3,491,583.00 19,645,000.00 17.77%
งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61 58,220.00(25.52%) 600.00(0.26%) 135,984.00(59.61%) 6,086.00(2.67%) 1,315.00(0.58%) 25,928.00(11.37%) 228,133.00 500,000.00 45.63%
ปัจจัยเสี่ยงเหล้า/บุหรี่/ยาเสพติด 17,401.00(60.77%) 0.00(0.00%) 3,500.00(12.22%) 2,101.00(7.34%) 3,600.00(12.57%) 2,030.00(7.09%) 28,632.00 123,500.00 23.18%
สำนักงาน สช. จัดเวทีพัฒนานโยบายสาธารณะ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ 426,111.00(12.12%) 171,500.00(4.88%) 2,084,248.50(59.30%) 697,187.00(19.84%) 10,285.00(0.29%) 125,300.00(3.57%) 3,514,631.50 4,219,227.00 83.3%
หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 281,713.00(3.92%) 909,382.00(12.65%) 752,502.00(10.46%) 4,949,002.00(68.82%) 234,382.00(3.26%) 64,652.00(0.90%) 7,191,633.00 8,040,000.00 89.45%
รวม 10,706,839.00 5,369,686.00 83,132,644.60 17,034,136.35 1,135,354.00 3,183,181.14 120,561,841.09 181,402,176.40 66.46%
สัดส่วน(%) 8.88% 4.45% 68.95% 14.13% 0.94% 2.64% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ