แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
N/A 77,620.00(16.47%) 7,600.00(1.61%) 287,816.00(61.08%) 46,292.00(9.82%) 26,016.00(5.52%) 25,850.00(5.49%) 471,194.00 546,320.00 86.25%
PA - กิจกรรมทางกาย 375,900.00(56.05%) 20.00(0.00%) 277,294.00(41.35%) 10,716.00(1.60%) 50.00(0.01%) 6,700.00(1.00%) 670,680.00 120,000.00 558.9%
ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ 3,061,340.00(16.74%) 1,625,043.00(8.89%) 8,983,423.00(49.13%) 2,574,590.00(14.08%) 1,490,694.02(8.15%) 548,679.00(3.00%) 18,283,769.02 31,183,117.00 58.63%
คณะทำงานสมัชชาสุขภาพระนองจัดเวทีเติมใจให้สังคม 83,750.00(8.15%) 58,555.00(5.70%) 578,414.00(56.29%) 15,776.00(1.54%) 69,700.00(6.78%) 221,307.00(21.54%) 1,027,502.00 16,517,600.00 6.22%
โครงการทั่วไป 2,001.00(11.11%) 5,000.00(27.77%) 3,000.00(16.66%) 3,000.00(16.66%) 5,000.00(27.77%) 2.00(0.01%) 18,003.00 1,000,100.00 1.8%
โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ 9,299,523.00(8.91%) 4,196,029.00(4.02%) 77,703,040.10(74.42%) 11,300,672.35(10.82%) 782,660.00(0.75%) 1,123,075.14(1.08%) 104,404,999.59 130,690,429.40 79.89%
โครงการหลักของ สจรส.ม.อ. 870,139.00(9.54%) 287,500.00(3.15%) 2,817,881.00(30.90%) 23,745.00(0.26%) 2,690.00(0.03%) 5,117,737.00(56.12%) 9,119,692.00 19,645,000.00 46.42%
งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61 244,600.00(32.88%) 2,140.00(0.29%) 493,926.00(66.39%) 3,315.00(0.45%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 743,981.00 800,000.00 93%
ปัจจัยเสี่ยงเหล้า/บุหรี่/ยาเสพติด 124,600.00(53.73%) 0.00(0.00%) 51,520.00(22.22%) 13,301.00(5.74%) 3,600.00(1.55%) 38,880.00(16.77%) 231,901.00 123,500.00 187.77%
สำนักงาน สช. จัดเวทีพัฒนานโยบายสาธารณะ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ 426,111.00(12.12%) 171,500.00(4.88%) 2,084,248.50(59.30%) 697,187.00(19.84%) 10,285.00(0.29%) 125,300.00(3.57%) 3,514,631.50 4,219,227.00 83.3%
หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 281,713.00(3.24%) 909,382.00(10.46%) 752,502.00(8.66%) 6,152,102.00(70.78%) 382,792.00(4.40%) 213,552.00(2.46%) 8,692,043.00 9,240,000.00 94.07%
รวม 14,847,297.00 7,262,769.00 94,033,064.60 20,840,696.35 2,773,487.02 7,421,082.14 147,178,396.11 214,085,293.40 68.75%
สัดส่วน(%) 10.09% 4.93% 63.89% 14.16% 1.88% 5.04% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ