แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
N/A 77,620.00(16.47%) 7,600.00(1.61%) 287,816.00(61.08%) 46,292.00(9.82%) 26,016.00(5.52%) 25,850.00(5.49%) 471,194.00 546,320.00 86.25%
PA - กิจกรรมทางกาย 383,300.00(56.40%) 20.00(0.00%) 278,844.00(41.03%) 10,716.00(1.58%) 50.00(0.01%) 6,700.00(0.99%) 679,630.00 120,000.00 566.36%
ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ 3,293,540.00(16.98%) 1,647,493.00(8.50%) 9,381,623.00(48.38%) 2,688,215.00(13.86%) 1,810,397.02(9.34%) 571,709.00(2.95%) 19,392,977.02 31,624,567.00 61.32%
คณะทำงานสมัชชาสุขภาพระนองจัดเวทีเติมใจให้สังคม 83,750.00(8.15%) 58,555.00(5.70%) 578,414.00(56.29%) 15,776.00(1.54%) 69,700.00(6.78%) 221,307.00(21.54%) 1,027,502.00 16,517,600.00 6.22%
โครงการทั่วไป 2,001.00(11.11%) 5,000.00(27.77%) 3,000.00(16.66%) 3,000.00(16.66%) 5,000.00(27.77%) 2.00(0.01%) 18,003.00 1,000,100.00 1.8%
โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ 9,299,523.00(8.91%) 4,196,029.00(4.02%) 77,703,040.10(74.42%) 11,300,672.35(10.82%) 782,660.00(0.75%) 1,123,075.14(1.08%) 104,404,999.59 130,690,429.40 79.89%
โครงการหลักของ สจรส.ม.อ. 870,139.00(9.54%) 287,500.00(3.15%) 2,817,881.00(30.90%) 23,745.00(0.26%) 2,690.00(0.03%) 5,117,737.00(56.12%) 9,119,692.00 19,645,000.00 46.42%
งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61 244,600.00(32.88%) 2,140.00(0.29%) 493,926.00(66.39%) 3,315.00(0.45%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 743,981.00 800,000.00 93%
ปัจจัยเสี่ยงเหล้า/บุหรี่/ยาเสพติด 240,300.00(59.98%) 0.00(0.00%) 93,240.00(23.27%) 19,949.00(4.98%) 5,266.00(1.31%) 41,880.00(10.45%) 400,635.00 123,500.00 324.4%
สำนักงาน สช. จัดเวทีพัฒนานโยบายสาธารณะ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ 426,111.00(12.12%) 171,500.00(4.88%) 2,084,248.50(59.30%) 697,187.00(19.84%) 10,285.00(0.29%) 125,300.00(3.57%) 3,514,631.50 4,219,227.00 83.3%
หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 281,713.00(3.24%) 909,382.00(10.46%) 752,502.00(8.66%) 6,152,102.00(70.78%) 382,792.00(4.40%) 213,552.00(2.46%) 8,692,043.00 9,240,000.00 94.07%
รวม 15,202,597.00 7,285,219.00 94,474,534.60 20,960,969.35 3,094,856.02 7,447,112.14 148,465,288.11 214,526,743.40 69.21%
สัดส่วน(%) 10.24% 4.91% 63.63% 14.12% 2.08% 5.02% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ