แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
N/A 77,620.00(16.47%) 7,600.00(1.61%) 287,816.00(61.08%) 46,292.00(9.82%) 26,016.00(5.52%) 25,850.00(5.49%) 471,194.00 546,320.00 86.25%
PA - กิจกรรมทางกาย 370,200.00(56.63%) 20.00(0.00%) 267,344.00(40.90%) 9,416.00(1.44%) 50.00(0.01%) 6,700.00(1.02%) 653,730.00 120,000.00 544.78%
คณะทำงานสมัชชาสุขภาพระนองจัดเวทีเติมใจให้สังคม 83,750.00(8.15%) 58,555.00(5.70%) 578,414.00(56.29%) 15,776.00(1.54%) 69,700.00(6.78%) 221,307.00(21.54%) 1,027,502.00 16,517,600.00 6.22%
โครงการทั่วไป 2,001.00(11.11%) 5,000.00(27.77%) 3,000.00(16.66%) 3,000.00(16.66%) 5,000.00(27.77%) 2.00(0.01%) 18,003.00 1,000,100.00 1.8%
โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ 9,299,523.00(8.91%) 4,196,029.00(4.02%) 77,703,040.10(74.42%) 11,300,672.35(10.82%) 782,660.00(0.75%) 1,123,075.14(1.08%) 104,404,999.59 130,690,429.40 79.89%
โครงการหลักของ สจรส.ม.อ. 478,939.00(13.25%) 21,000.00(0.58%) 1,519,260.00(42.02%) 6,720.00(0.19%) 2,346.00(0.06%) 1,586,957.00(43.90%) 3,615,222.00 19,645,000.00 18.4%
งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61 244,600.00(32.88%) 2,140.00(0.29%) 493,926.00(66.39%) 3,315.00(0.45%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 743,981.00 800,000.00 93%
ปัจจัยเสี่ยงเหล้า/บุหรี่/ยาเสพติด 65,900.00(47.71%) 0.00(0.00%) 42,300.00(30.62%) 2,301.00(1.67%) 3,600.00(2.61%) 24,030.00(17.40%) 138,131.00 123,500.00 111.85%
สำนักงาน สช. จัดเวทีพัฒนานโยบายสาธารณะ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ 426,111.00(12.12%) 171,500.00(4.88%) 2,084,248.50(59.30%) 697,187.00(19.84%) 10,285.00(0.29%) 125,300.00(3.57%) 3,514,631.50 4,219,227.00 83.3%
หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 281,713.00(3.92%) 909,382.00(12.65%) 752,502.00(10.46%) 4,949,002.00(68.82%) 234,382.00(3.26%) 64,652.00(0.90%) 7,191,633.00 8,040,000.00 89.45%
รวม 11,330,357.00 5,371,226.00 83,731,850.60 17,033,681.35 1,134,039.00 3,177,873.14 121,779,027.09 181,702,176.40 67.02%
สัดส่วน(%) 9.3% 4.41% 68.76% 13.99% 0.93% 2.61% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ