แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
N/A 77,620.00(16.47%) 7,600.00(1.61%) 287,816.00(61.08%) 46,292.00(9.82%) 26,016.00(5.52%) 25,850.00(5.49%) 471,194.00 546,320.00 86.25%
PA - กิจกรรมทางกาย 43,500.00(58.76%) 20.00(0.03%) 25,000.00(33.77%) 2,760.00(3.73%) 50.00(0.07%) 2,700.00(3.65%) 74,030.00 120,000.00 61.69%
คณะทำงานสมัชชาสุขภาพระนองจัดเวทีเติมใจให้สังคม 83,750.00(8.15%) 58,555.00(5.70%) 578,414.00(56.29%) 15,776.00(1.54%) 69,700.00(6.78%) 221,307.00(21.54%) 1,027,502.00 16,517,600.00 6.22%
โครงการทั่วไป 2,001.00(11.11%) 5,000.00(27.77%) 3,000.00(16.66%) 3,000.00(16.66%) 5,000.00(27.77%) 2.00(0.01%) 18,003.00 1,000,100.00 1.8%
โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ 9,299,523.00(8.91%) 4,196,029.00(4.02%) 77,703,040.10(74.42%) 11,300,672.35(10.82%) 782,660.00(0.75%) 1,123,075.14(1.08%) 104,404,999.59 130,690,429.40 79.89%
โครงการหลักของ สจรส.ม.อ. 346,300.00(9.98%) 21,000.00(0.61%) 1,500,940.00(43.25%) 6,720.00(0.19%) 2,346.00(0.07%) 1,593,337.00(45.91%) 3,470,643.00 19,645,000.00 17.67%
งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61 22,600.00(25.11%) 600.00(0.67%) 45,610.00(50.67%) 4,500.00(5.00%) 0.00(0.00%) 16,700.00(18.55%) 90,010.00 500,000.00 18%
ปัจจัยเสี่ยงเหล้า/บุหรี่/ยาเสพติด 9,000.00(44.49%) 0.00(0.00%) 3,500.00(17.30%) 2,101.00(10.39%) 3,600.00(17.79%) 2,030.00(10.03%) 20,231.00 123,500.00 16.38%
สำนักงาน สช. จัดเวทีพัฒนานโยบายสาธารณะ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ 426,111.00(12.12%) 171,500.00(4.88%) 2,084,248.50(59.30%) 697,187.00(19.84%) 10,285.00(0.29%) 125,300.00(3.57%) 3,514,631.50 4,219,227.00 83.3%
หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 1.00(100.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 1.00 200,000.00 0%
รวม 10,310,406.00 4,460,304.00 82,231,568.60 12,079,008.35 899,657.00 3,110,301.14 113,091,245.09 173,562,176.40 65.16%
สัดส่วน(%) 9.12% 3.94% 72.71% 10.68% 0.8% 2.75% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ