ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการปีจังหวัดชื่อโครงการสถานะโครงการรายงานงวดที่วันเริ่มต้นงวดวันครบกำหนดล่าช้า(วัน)
1 54-00-0930 54-01728 2554 พัทลุง งานสำนักงานกลาง ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 07 ก.ย. 2554 29 ก.พ. 2555 2182
2 55-00-1071 55-01902 2555 นครศรีธรรมราช โครงการการจัดการขยะเพื่ออาหารปลอดภัย ยุติโครงการ 1 01 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1802
3 55-00-1029 55-01800 2555 สตูล โครงการครอบครัวอบอุ่น สู่ชุมชนเข้มแข็ง ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 1572
4 56-00-1072 56-02525 2556 ชุมพร โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ เขาล้านน่าอยู่มุ่งสู่ชุมชนสุขภาวะ ยุติโครงการ 1 01 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 1480
5 56-00-1072 56-02525 2556 ชุมพร โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ เขาล้านน่าอยู่มุ่งสู่ชุมชนสุขภาวะ ยุติโครงการ 2 01 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 1299
6 57-00-0745 57-01430 2557 พัทลุง ร่วมสร้างแผนชุมชนบ้านยางงามสู่ความพอเพียง ยุติโครงการ 1 20 พ.ค. 2557 15 ต.ค. 2557 1223
7 57-00-1034 57-01412 2557 สตูล สร้างงาน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดาหลำ ยุติโครงการ 1 10 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 1197
8 58-00-0092 57-02561 2557 ยะลา บ้านยือโร๊ะ ต้นแบบการจัดการสุขภาวะ ระงับโครงการ 1 20 ต.ค. 2557 20 มี.ค. 2558 1067
9 58-00-0082 57-02579 2557 ชุมพร สร้างสมบูรณ์สุขให้มีสุขภาพดีโดยการจัดการขยะ (ต่อเนื่อง2) ระงับโครงการ 1 20 ต.ค. 2557 20 มี.ค. 2558 1067
10 57-00-0733 57-01492 2557 สตูล สภาซูรอเขาน้อยใต้ จัดสรรสิ่งที่ดีให้เยาวชน ยุติโครงการ 2 16 ต.ค. 2557 15 พ.ค. 2558 1011
11 58-00-0082 57-02579 2557 ชุมพร สร้างสมบูรณ์สุขให้มีสุขภาพดีโดยการจัดการขยะ (ต่อเนื่อง2) ระงับโครงการ 2 21 มี.ค. 2558 20 ก.ย. 2558 883
12 58-00-2121 58-03810 2558 สงขลา คนเกาะขาม ใส่ใจสุขภาพ ด้วยพืชผักสมุนไพร ยุติโครงการ 1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 735
13 58-00-2144 58-03839 2558 สงขลา สร้างหมู่บ้านในฝัน ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านลานไทร ยุติโครงการ 1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 735
14 58-00-1931 58-03870 2558 นครศรีธรรมราช ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวนาบ้านควนเงิน ยุติโครงการ 1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 735
15 58-00-1985 58-03972 2558 สตูล เยาวชนอาสา บ้านผังปาล์ม 7 อนุรักษ์ทรัพยากร ยุติโครงการ 1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 735
16 58-00-1893 58-03833 2558 กระบี่ เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านควนเกาะจันทร์ ยุติโครงการ 2 25 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 553
17 58-00-2084 58-03807 2558 ชุมพร บ้านนาเหนือเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน ยุติโครงการ 2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 553
18 58-00-1908 58-04001 2558 พัทลุง พัฒนาคน...ชุมชนพอเพียง ณ บ้านควนยวน ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 553
19 58-00-2115 58-03858 2558 นครศรีธรรมราช ชุมชนสามร้อยกล้า ใส่ใจสุขภาพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี2 ยุติโครงการ 2 01 เม.ย. 2559 15 ส.ค. 2559 553
20 58-00-1886 58-03895 2558 นครศรีธรรมราช เกษตรอินทรีย์สร้างรายได้บ้านในหัน ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 16 มี.ค. 2559 15 ส.ค. 2559 553
21 58-00-2199 58-03878 2558 นครศรีธรรมราช บ้านไสโคกเกาะ ร่วมใจลดภัยสารเคมีในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 553
22 59-00-2386 59-01612 2560 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ กำลังดำเนินโครงการ 1 15 ต.ค. 2559 15 ก.พ. 2560 369