ปีรหัสโครงการเลขที่ข้อตกลงชื่อโครงการจังหวัดพื้นที่วันที่เริ่มวันที่สิ้นสุดสถานะวันที่สร้าง
2553 โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ - ชุดเล็ก ยุติโครงการ 27 มิ.ย. 2558
2553 โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น 16 พ.ค. 2552
2553 53-01775 53-00-0941 โครงการเสริมศักยภาพการบริหารจัดการหมู่บ้าน เพื่อบ้านช่องสะท้อนน่าอยู่ ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร ชุมพร บ้านช่องสะท้อน ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 10 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 13 ม.ค. 2554
2553 53-01729 53-00-0932 โครงการสร้างหลังสวนให้น่าอยู่ด้วยน้ำซาวข้าวกับตลาดนัดขยะ ชุมพร เทศบาลเมืองหลังสวน ต.ขันเงิน และ ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 10 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 13 ม.ค. 2554
2553 53-01777 53-00-0935 โครงการสร้างคนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ สู่บ้านควนน่าอยู่ ชุมพร อบต. บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 10 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 13 ม.ค. 2554
2553 53-01779 53-00-1045 โครงการเกษตรกรรมเอื้อไมตรีในพื้นที่ต้นน้ำเขาบรรทัด ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ตรัง บ้านทุ่งส้มปอย ม.4 ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 1 ก.ย. 2553 15 ต.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01748 53-00-0960 โครงการผู้สูงอายุพันธุ์ใหม่ ใส่ใจสุขภาพ หมู่ 1,2 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ตรัง หมู่ 1และ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 15 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01773 53-00-1131 โครงการสิ่งแวดล้อมดี สิ่งแวดล้อมสมดุล ชุมชนเข้มแข็ง บ้านมดตะนอย ตรัง บ้านมดตะนอย ม. 3 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง 15 ส.ค. 2553 15 ต.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 8 ก.พ. 2554
2553 53-01782 53-00-0961 โครงการรวมพลัง ระดมความคิด แก้วิกฤติสุขภาพ หมู่ที่ 4 บ้านพระม่วง ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัตรัง ตรัง หมู่ที่ 4 บ้านพระม่วง ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 15 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ยุติโครงการ 28 ม.ค. 2554
2553 53-01707 53-00-0950 โครงการเสริมสร้างครอบครัวสุขภาวะต้นแบบ หมู่ 2 , 10 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ตรัง หมู่ 2 และ 10 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 15 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01723 53-00-0947 โครงการคลินิกชุมชน คนรักสุขภาพ บ้านหัวลำภู หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บ้านหัวลำภู หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 15 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 13 ม.ค. 2554
2553 53-01774 53-00-0959 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้านหนองจิก หมู่ที่ 2 ตำบลนาง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช หมู่บ้านหนองจิก หมู่ที่ 2 ตำบลนาง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 15 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01957 53-00-0953 โครงการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยผักปลอดสารพิษของชุมชนสองศาสนา นครศรีธรรมราช บ้านกลาง ม. 6 ต.กำแพงเซา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 15 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01708 53-00-0956 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ชุมชนบ้านพรุชิง หมู่ที่ 11 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ชุมชนบ้านพรุชิง หมู่ที่ 11 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 15 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 13 ม.ค. 2554
2553 53-01724 53-00-0951 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านเกาะเสือ ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บ้านเกาะเสือ ม. 11 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 15 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 13 ม.ค. 2554
2553 53-01771 53-00-0944 แปลงต้นแบบเกษตรนาข้าวอินทรีย์พื้นที่ดินพรุเพื่อสุขภาพที่ดี-มีวิถีพอเพียง นครศรีธรรมราช บ้านเนินธัมมัง ม.5 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 15 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01718 53-00-0883 โครงการจัดการขยะในครอบครัว พัทลุง บ้านทุ่งนุ่น ม.9 ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 1 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01755 53-00-0948 โครงการจัดการขยะชุมชนคนคลองเฉลิม ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง พัทลุง บ้านน้ำตกไพรวัลย์ ม. 13 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง 20 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 ก.พ. 2554
2553 53-01710 53-00-0889 โครงการลดมลพิษผลิตข้าวปลอดภัย พัทลุง บ้านท่าช้าง ม.5 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 1 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01746 53-00-0873 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่เทศบาลตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง พัทลุง ครัวเรือนและสถานที่่ราชการในเขตเทศบาลตำบลเขาชัยสน จ.พัทลุง 1 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01767 53-00-0890 โครงการก้าวแรกที่ดอนนูด ดอนนูดน่าอยู่สู่สุขภาวะที่ดี พัทลุง บ้านดอนนูด ม. 2 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 1 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01751 53-00-1099 โครงการครอบครัวสุขสันต์ สานฝันสู่ชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ อำเภอปากพยูน จังหวัดพัทลุง พัทลุง ชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 4 ชุมชน เทศบาลตำบลปากพยูน อ.ปากพยูน จ.พัทลุง 3 ก.ย. 2553 31 พ.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01768 53-00-0885 โครงการอนุรักษ์คลองสะบ้าย้อย น่าดูน่ามองให้ท้องถิ่นน่าอยู่ พัทลุง ม. 4 บ้านโคกวา ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 1 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01745 53-00-0929 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นคืนชีวิต คลองวังหิน บ้านเกาะทัง ตำบลนาโหนด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง พัทลุง บ้านเกาะทัง ม.5 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง 5 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01765 53-00-0888 โครงการชุมชนโหล๊ะบ้าร่วมจัดการตนเองเพื่อสุขภาวะ พัทลุง ม. 4 ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 1 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01752 53-00-0905 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านหัวหินตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง พัทลุง ม. 10 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 10 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01722 53-00-0931 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษอาหารปลอดภัยบ้านแหลมจองถนน พัทลุง บ้านแหลมจองถนน ม.1 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 15 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 ก.พ. 2554
2553 53-01730 53-00-0937 โครงการคนชุมชนอนุรักษ์พันธุ์ไม้พีชผักท้องถิ่นรู้จักกิน รู้จักใช้ เพื่อสุขภาพ ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง พัทลุง บ้านคอแห้งงาม ม.7 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 10 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01743 53-00-0952 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์คลองตลิ่งชัน ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง พัทลุง คลองตลิ่งชัน ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 20 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01770 53-00-0886 โครงการปลูกพีชผักไร้สารพิษ สู่ชีวิตชุมชนห่างไกลโรค พัทลุง หมู่ที่ 12 บ้านปากทางเกาะทองสม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 1 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01766 53-00-0884 โครงการทำนาปลอดสารพิษอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านอ้ายใหญ่ พัทลุง บ้านอ้ายใหญ่ ม.2 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01726 53-00-0893 โครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้การผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาวะชุมชนทะเลน้อย พัทลุง บ้านทะเลน้อย ม.2 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 1 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01754 53-00-0898 โครงการชุมชนปลอดสารเคมี ประชาอยู่ดีมีสุข บ้านหัวหรั่ง ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง พัทลุง บ้านหัวหรั่ง ม.3 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง 1 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01778 53-00-0887 โครงการน้ำใสจากใจชุมชนห้วยช้างเล่น พัทลุง ม. 14 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 1 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01744 53-00-0993 โครงการคนกำพวนร่วมใจลดโรคเสี่ยงด้วยอาหารและยาพืชสมุนไพร ระนอง บ้านเหนือ ม. 2 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง 1 ก.ย. 2553 15 ต.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 13 ม.ค. 2554
2553 53-01764 53-00-0991 โครงการสวนสุขภาพบ้านปอ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สงขลา บ้านปอ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 20 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01728 53-00-0908 โครงการคลีนิคครอบครัวฟื้นฟูภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสุขภาพบ้านหัวยาง หมู่ 1 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สงขลา บ้านหัวยาง ม.1 ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 10 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01715 53-00-0902 โครงการบ้านวัดเลียบพอเพียง ทำ กิน อยู่ ใช้ ด้วยปัญญา (หมู่บ้านเกษตรปลอดสารพิษชีวิตพอเพียง) ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สงขลา บ้านวัดเลียบ ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา 10 ส.ค. 2553 10 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 8 ก.พ. 2554
2553 53-01719 53-00-0977 โครงการชุมชนผักพื้นบ้านรักษาสุขภาพ บ้านบ่อประดู่ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สงขลา หมู่ที่ 2 ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 20 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 8 ก.พ. 2554
2553 53-01713 53-00-0871 โครงการชุมชนตายายย่านสร้างความสุข (ภาวะ) ใต้ร่มพิกุล บ้านวัดพิกุล หมู่ 6 ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สงขลา บ้านวัดพิกุล หมู่ 6 ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 1 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01712 53-00-0892 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านบ่อประดู่ หมู่ 3 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สงขลา บ้านบ่อประดู่ หมู่ 3 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 1 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01725 53-00-0896 โครงการหมู่บ้านสมุนไพรส่งเสริมสุขภาพ บ้านรัดปูน ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา สงขลา บ้านรัดปูน ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 10 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 8 ก.พ. 2554
2553 53-01717 53-00-1174 โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเป็นสุข สุราษฎร์ธานี ชุมชนแฟลตเคหะ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 1 ต.ค. 2553 31 ต.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 8 ก.พ. 2554
2553 53-01832 53-00-0943 โครงการล้อมรั้ว ล้อมรัก สกัดโรคเรื้อรังแบบเด็กเสรีพล สุราษฎร์ธานี บ้านเสรีพล ม. 4 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 10 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 13 ม.ค. 2554
2554 54-01496 54-00-0622 ถักทอพลังสร้างสรรค์เยาวชนสู่ชุมชนศรียาภัยน่าอยู่ ชุมพร ถนนพิศิษฐพยาบาล ซอย 3/1 ถึง 3/3 1 ก.ค. 2554 30 มิ.ย. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01494 54-00-0621 โครงการแหลมยางนาพึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมพร หมู่ที่ 4 บ้านแหลมยางนา ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01489 54-00-0599 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านปากคลองบางสน ด้วยการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอ่าวบางสนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน ชุมพร ชายฝั่งบ้านปากคลองบางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01493 54-00-0620 โครงการชุมชนบ้านส้านแดงเกษตรอินทรีย์อยู่ดีมีสุข ชุมพร ชุมชนบ้านส้านแดง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01492 54-00-0606 โครงการเยาวชนสานฝัน คุ้มกันชุมชน ชุมพร ชุมชนท่ายาง ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 1 ก.ค. 2554 1 มิ.ย. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01491 54-00-0602 ร่วมสร้างชุมชนคูสวนหมากน่าอยู่ผู้คนน่ารัก ชุมพร ชุมชนคูสวนหมาก หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 1 ก.ค. 2554 30 มิ.ย. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01495 54-00-0619 สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชน ชุมพร ชุมชนสานฝันเทศบาลตำบลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01488 54-00-0581 สร้างท้องถิ่นน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลชุมโค ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ชุมพร ชายฝั่งทะเลตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01490 54-00-0604 โครงการร่วมสร้างในเหมืองน่าอยู่ด้วยสำนึกพลเมือง ชุมพร หมู่ที่ 10 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 1 ก.ย. 2554 30 มิ.ย. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01535 54-00-0666 โครงการ ส่งเสริมอาชีพ ครอบครัวเข้มแข็ง สุขภาพดี ร่วมเรียนรู้รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านเกาะมุกด์ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง ตรัง บ้านเกาะมุกด์ ตำบาลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ยุติโครงการ 27 ส.ค. 2554
2554 54-01518 54-00-0650 โครงการหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง หมุ่ที่ 3 บ้านในปง ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ตรัง หมู่ที่ 3 บ้านในปง ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01549 54-00-0678 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้านโคกถิน หมู่ที่ 6 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ตรัง หมู่ที่ 6 ตำบลนาโยงใต้ 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01546 54-00-0687 โรงเรียนปุ๋ยดิน สู่ ชุมชนปลอดภัยด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ ตรัง ณ ที่ทำการกลุ่มรักษ์ถิ่นทุ่งค่าย 94/3 ม.2 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01528 54-00-0649 โครงการร่วมสร้างสรรค์ให้บ้านควนน่าอยู่ ครอบครัวเข้มแข็ง สุขภาพดีถ้วนหน้าและสิ่งแวดล้อมสมดุล หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ตรัง บ้านควน หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 15 ก.ค. 2554 15 ธ.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 12 ก.ย. 2554
2554 54-01550 54-00-0685 คณะกรรมการหมู่บ้านเด็ก บูรณาการ สานสุข ตรัง ชุมชนบ้านลิพัง หมู่ที่ 1 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 15 ส.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01552 54-00-0691 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่หมู่บ้านผู้นำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ตรัง หมู่ที่ 2 ตำบล นาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01516 54-00-0652 โครงการเสริมสร้างครอบครัวสุขภาวะต้นแบบ หมู่ที่ 2 บ้านปากปรนท่าออก ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ตรัง บ้านปากปรนท่าออก หมู่ที่ 2 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 ก.ย. 2554
2554 54-01538 54-00-0658 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้านเขาหลัก หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ตรัง บ้านเขาหลัก หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01548 54-00-0680 โครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก ออกกำลังกาย ห่างไกลโรคเรื้อรัง หมู่ 8 ต. นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง ตรัง หมู่ที่ 8 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01541 54-00-0655 โครงการจากหนึ่งมือน้อยสู่ร้อยมือในชุมชน ตรัง หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเคี่ยม ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ยุติโครงการ 27 ส.ค. 2554
2554 54-01531 54-00-0660 โครงการชุมชนน่ามอง บ้านทุ่งรวงทองน่าอยู่ สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า ตรัง บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 15 ส.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ยุติโครงการ 12 ก.ย. 2554
2554 54-01512 54-00-0640 โครงการริมรั้วปลอดสารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง ลดเสี่ยงโรคภัย นครศรีธรรมราช บ้านแพงเซา หมู่ที่ 8 ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ก.ค. 2554 30 มิ.ย. 2555 ยุติโครงการ 27 ส.ค. 2554
2554 54-01601 54-00-0651 โครงการ เปิดบ้านสร้างฐานเรียนรู้ สู่วิถีชุมชน คนพอเพียง นครศรีธรรมราช หมู่ที่ 4 บ้านหนองกก ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01599 54-00-0612 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ชุมชนหมู่บ้านแหลมตะลุมพุก ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ก.ค. 2554 30 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ส.ค. 2554
2554 54-01507 54-00-0774 โครงการส่งเสริมความพอเพียง โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสุขภาวะชุมชน นครศรีธรรมราช ศาลาอเนกประสงค์ หมูที่ 6 ตำบลหัวตะพาน และพื้นที่หมูที่ 6 ตำบลหัวตะพาน 1 ส.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ส.ค. 2554
2554 54-01611 54-00-0681 โครงการสร้างสวนให้เป็นป่าคลังอาหารและยาชุมชน นครศรีธรรมราช ชุมชนบ้านเขากิว หมู่ที่ 11 ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01607 54-00-0614 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่บ้านริมคลองสุขุม ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช หมู่ที่ ๓ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 1 ก.ค. 2554 30 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01606 54-00-0668 โครงการชลธารามน่าอยู่ร่วมเรียนรู้คลอง3น้ำ นครศรีธรรมราช 1. ชุมชนวัดชลธาราม (บ้านเตาหม้อ บ้านทุ่งเขื่อน) 2. คลองเตาหม้อ ตั้งแต่วัดชลธาราม จนถึง สะพานหลาทวดทุ่งคา เป็นระยะทาง 1 กม. 1 ส.ค. 2554 31 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 26 ส.ค. 2554
2554 54-01502 54-00-0645 ร่วมสร้างชุมชนโพธิ์ทองให้น่่าอยู่ นครศรีธรรมราช - ชุมชนบ้านสี่แยกวัดโหนด หมู่ที่ ๕ ตำบล โพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01632 54-00-0669 บ้านเถลิงแจ่มใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม นครศรีธรรมราช ชุมชนบ้านเถลิง หมู่ที่ 3 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01560 54-00-0625 โครงการคลองสวยน้ำใสร่วมใจสู่สุขภาวะชุมชน นครศรีธรรมราช บ้านหนองหนอน หมู่ที่ 12 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01523 54-00-0590 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่ 7 บ้านเกาะไชย ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บ้านเกาะไชย 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01593 54-00-0686 สร้างท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนพรหมมานนท์ เทศบาลเมืองปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช หมู่บ้านเฉลิมพระเกียติ ชุมชนพรหมมานนท์ 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01594 54-00-0623 บ้านตลาดร่อนพิบูลย์น่าอยู่ เรียนรู้วัฒนธรรม น้อมนำภูมิปัญญา นำพาสุขพอเพียง นครศรีธรรมราช หมู่ที่ 12 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01527 54-00-0772 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านคลองสุขุม ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช หมู่ที่ ๑ ตำบลหูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 1 ส.ค. 2554 31 ส.ค. 2555 ยุติโครงการ 27 ส.ค. 2554
2554 54-01629 54-00-0642 สี่วัยสานสายใยรัก นครศรีธรรมราช ตำบลนาแว 1 ก.ค. 2554 30 มิ.ย. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01509 54-00-0615 ชุมชนเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพที่ดี วิถีเศรษฐกิจพอเพียง นครศรีธรรมราช 1.)พื้นที่ทำนาอินทรีย์จำนวน 500 ไร่ 2.)แปลงปลูกผักปลอดสารพิษของชุมชนจำนวน 2 ไร่ 3.)พื้นที่ว่างของโรงเรียนวัดมะม่วงสองต้นที่ใช้เป็นแปลงปลูกผักปลอดสารพิษจำนวน 2 งาน 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01525 54-00-0629 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านบางไชยปก ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช หมู่ที่ ๖ ตำบลปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01506 54-00-0667 โครงการฟื้นฟูอนุรักษ์คลองท่าซักและป่าชายเลน นครศรีธรรมราช ชุมชนบ้านปากพญา หมู่ที่ 6 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01520 54-00-0697 โครงการรวมพลังสร้างสรรค์เยาวชนเรียนรู้สู้ภัยพิบัติ นครศรีธรรมราช 1. พื้นที่ประสบภัยพิบัติเขตต้นน้ำ และปลายน้ำ คือ พื้นที่ตำบลฉลองและตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล2. พื้นที่ประสบภัยเขตปลายน้ำ คือ พื้นที่ 10 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชภอสิชล 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01603 54-00-0671 มโนราห์บำบัดและการจัดการป่าชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นครศรีธรรมราช บ้านควนเงิน หมู่ 2 ต.บ้านตูล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01633 54-00-0676 สุขภาวะดีตามวิถีสตรีมุสลิม นครศรีธรรมราช หมู่ 3 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01533 54-00-0630 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ชุมชนหลักกิโล ๓ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ส.ค. 2554
2554 54-01627 54-00-0662 โครงการ “ ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ บ้านบางดุก ” นครศรีธรรมราช หมู่ที่15 บ้านบางดุก ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01600 54-00-0648 หนองหินน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก พิทักษ์สิ่แวดล้อม นครศรีธรรมราช หมู่ 2 ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 13 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ส.ค. 2554
2554 54-01604 54-00-0613 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ชุมชนบ้านบางรากไม้ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช หมู่ที่ ๒ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ส.ค. 2554
2554 54-01530 54-00-0618 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้านชุมชนบ้านหมาก ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ชุมชนบ้านหมาก 40 ครัวเรือน จาก 85 ครัวเรือน 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01517 54-00-0587 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ชุมชนบ้านเขาวัง นครศรีธรรมราช ม.12 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูย์ จ.นครศรีธรรมราช 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01597 54-00-0657 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ตำบลถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช ตำบลถ้ำพรรณรา 1 ก.ค. 2554 30 มิ.ย. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01513 54-00-0654 ร่วมสร้างชุมชนจังหูนใต้น่าอยู่ นครศรีธรรมราช พื้นที่บ้านจังหูนใต้ หมู่ที่ 14 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01575 54-00-0634 โครงการ“ทำกินบนแผ่นดินเกิดด้วยสภาซูรอและชุมชนเข้มแข็ง” นราธิวาส ชุมชนบ้านทอนอามาน หมู่ 11 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ยุติโครงการ 27 ส.ค. 2554
2554 54-01581 54-00-0633 โครงการสานพลังครอบครัว ลด ละ เลิกบุหรี่สู่ชุมชนน่าอยู่ ชุมชนตาบาตะปอเยาะ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ปี 2554-2555 นราธิวาส ชุมชนตาบาตะปอเยาะ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01574 54-00-0637 การจัดการทางสังคมเชิงบูรณาการ โดยกลไกทางศาสนาอิสลามเพื่อชุมชนสุขภาวะ พื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านสาวอ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นราธิวาส หมู่ที่ 6 ตำบลสาวอ อำเภอรือเเสะ จังหวัดนราธิวาส 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01620 54-00-0724 ชุมชนไอกูบูพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน นราธิวาส ม.1บ้านไอกูบู ตำบล สุไหงปาดี อำเภอ สุไหงปาดี จังหวัด นราธิวาส 96140 15 ก.ค. 2554 15 ก.ค. 2555 ยุติโครงการ 27 ส.ค. 2554
2554 54-01580 54-00-0635 โครงการ “ กระบวนการชูรอตามทัศนะอิสลาม สร้างชุมชนให้น่าอยู่ ” นราธิวาส บ้านบือเระ ม.7 ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ส.ค. 2554
2554 54-01630 54-00-0646 โครงการจัดการขยะด้วยสองมือเราสู่ชุมชนน่าอยู่ ปัตตานี หมู่ที่ 1 บ้านรามง ตำบลปุยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01562 54-00-0597 โครงการประชาร่วมใจชุมชนตลาดปลอดภัยและน่าอยู่ : ตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เทศบาลเมืองปัตตานี ปัตตานี บริเวณชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1 15 ก.ค. 2554 14 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01610 54-00-0639 โครงการ ครอบครัวเข้มแข็ง ชุมชนบ้านละเวงน่าอยู่ ตำบลดอนทราย อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ปัตตานี หมู่ที่ 3 บ้านละเวง 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01570 54-00-0583 โครงการเวทีฮาลาเกาะห์ชุมชนเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสัมพันธ์ที่ดี ปัตตานี พื้นที่ชุมชนบ้านปาลัส หมู่ที่ 5 ตำบลลางา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 15 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ยุติโครงการ 27 ส.ค. 2554
2554 54-01572 54-00-0585 โครงการยาบี ลดเสี่ยง เลี่ยงโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 5 บ้านโคกวัด ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ปัตตานี หมู่ที่ 5 บ้านโคกวัด ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01571 54-00-0591 สภาซูรอกับการสร้างชุมชนตะลุโบะให้น่าอยู่ ปัตตานี บ้าน ตะลุโบะ ม.7 ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01543 54-00-0584 โครงการลดปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเสี่ยง เทศบาลตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ปัตตานี เขตเทศบาลตำบลบ่อทอง 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01573 54-00-0589 โครงการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ ปัตตานี หมู่ที่ 1 , 2 และ 6 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1 ส.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01704 54-00-0638 โครงการเสริมสร้างครัวเรือนต้นแบบในการจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่ตำบลดอน ปัตตานี ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 15 ก.ค. 2554 14 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01487 54-00-0580 โครงการสร้างพลังชุมชน เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย พังงา หมู่ 4บ้านบางจ๋วน ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 ก.ย. 2554
2554 54-00199 54-00196 ท่าจูดสดใส ผู้สูงวัยยิ้มได้ บ้านปักษ์ใต้พอเพียง พังงา บ้านท่าจูด ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 1 ต.ค. 2554 30 ก.ย. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 ต.ค. 2555
2554 54-01728 54-00-0930 งานสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่พื้นที่พัทลุงตอนล่าง พัทลุง พื้นที่ อ.ปากพะยูน อ.ป่าบอน อ.ตะโหมด อ.บางเเก้ว 7 ก.ย. 2554 6 ก.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 มิ.ย. 2556
2554 54-01515 54-00-0577 โครงการสวนผักชุมชนคนหูยาน บ้านน่าอยู่ สู่สุขภาวะ พัทลุง ชุมชนบ้านหูยาน(หมู่ที่ 8 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง) 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01545 54-00-0568 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ชุมชนบ้านค่ายเสือ พัทลุง ชุมชนบ้านค่ายเสือ 82 ม.4 มะกอกเหนือ 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ส.ค. 2554
2554 54-01511 54-00-0564 กินดีอยู่ดีด้วยวิถีพึ่งกันเอง พัทลุง บ้านหนองปริง หมู่ที่ 5 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01529 54-00-0565 อยู่ดี กินดี ที่บ้านหูแร่ พัทลุง หมู่ที่ 3 บ้านหูแร่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 1 ก.ค. 2554 30 มิ.ย. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01576 54-00-0778 โครงการแหล่งเรียนรู้อยู่ในสวนสมุนไพร ชุมชนบ้านหัวช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง พัทลุง หมู่ที่ 2 ตำบล ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง 1 ก.ค. 2554 30 มิ.ย. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01728 54-00-0930 งานสำนักงานกลาง พัทลุง จังหวัดพัทลุง 7 ก.ย. 2554 6 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 มิ.ย. 2556
2554 54-01728 54-00-0930 งานสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่พื้นที่พัทลุงตอนกลาง พัทลุง อำเภอเมือง อำเภอกงหรา อำเภอเขาชัยสน อำเภอศรีนครินทร์ 7 ก.ย. 2554 6 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 มิ.ย. 2556
2554 54-01547 54-00-0560 โครงการแหล่งน้ำเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานทรัพยากรชุมชนบ้านไสตอตก พัทลุง สายน้ำคลองตลิ่งชัน หมู่ที่ 16 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01553 54-00-0574 โครงการจัดการขยะชุมชน พัทลุง หมู่ที่ 12 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01519 54-00-0579 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลด คัด แยก ขยะ พัทลุง พื้นที่ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 ก.ค. 2554 30 มิ.ย. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01622 54-00-0562 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่หมู่บ้านสามหนอง หมู่ที่ 12 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พัทลุง หมู่ที่ 12 ตำบลชะมวง อำเอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01536 54-00-0575 โครงการจัดการขยะชุมชนบ้านควนกุฎ พัทลุง บ้านควนกุฎ หมู่ที่ 15 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01521 54-00-0563 ชุมชนปลอดสารพิษที่บ้านบ่อโพธิ์ พัทลุง บ้านบ่อโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01508 54-00-0561 โครงการเยาวชนสดใสจิตใจงดงาม พัทลุง ชุมชนเทศบาลตำบลตะโหมด 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01540 54-00-0570 กระบวนการเรียนรู้การผลิตและบริโภคอาหารที่ปลอดภัยเพื่อสุขภาวะชุมชนบ้านนามะพร้าว พัทลุง หมู่ที่ 6 บ้านนามะพร้าว ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01728 54-00-0930 งานสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่พื้นที่พัทลุงตอนบน พัทลุง อำเภอป่าพะยอม, อำเภอศรีบรรพต และอำเภอควนขนุน ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 มิ.ย. 2556
2554 54-01504 54-00-0567 โครงการชุมชนปลอดขยะ ลดภาวะมลพิษ พัทลุง ชุมขนหมู่ที่ 3 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01500 54-00-0727 โครงการหน่ออ่อนแห่งความพอเพียง ภูเก็ต หมู่ที่ 4,5 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 1 ส.ค. 2554 31 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ส.ค. 2554
2554 54-01499 54-00-0726 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้านท่าเรือใหม่ (การเคหะแห่งชาติ) ม.7 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต โครงการเยาวชนต้นกล้า ภูเก็ต การเคหะแห่งชาติ โครงการ1 (หมู่บ้านท่าเรือใหม่ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต) 1 ส.ค. 2554 31 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01501 54-00-0725 การจัดการมูลฝอยที่ยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วม ภูเก็ต บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ หมู่8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 ส.ค. 2554 31 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 5401582 54-00-0644 โครงการยะหาน่าอยู่ ลดขยะ ลดขัดแย้ง ยะลา เทศบาลตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 1 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01532 54-00-0617 โครงการครอบครัวสัมพันธ์สร้างสรรค์สุขภาวะชุมชน คนพรุตาโรย ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง ระนอง หมู่ที่ 5 บ้านพรุตาโรย ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01534 54-00-0675 โครงการการจัดการขยะสู่ชุมชนน่าอยู่บ้านน่ามองแบบมีส่วนร่วม"บ้านเขาฝาชีตำบลบางแก้วอำเภอละอุ่นจังหวัดระนอง" ระนอง หมู่ที่ 4บ้านเขาฝาชี ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01526 54-00-0626 โครงการกลุ่มคนดอนร่วมใจใร้ขยะ ระนอง ชุมชนดอนหว้าดอนตำเสา เทศบาล ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01539 54-00-0596 สีเขียวเพื่อสุขภาพชุมชนคนบ้านเทิก ระนอง หมู่ 2 ต. บางพระใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ยุติโครงการ 27 ส.ค. 2554
2554 54-01484 54-00-0569 โครงการเยาวชนคนสร้างสรรค์ตำบลเกาะแต้ว สงขลา ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01626 54-00-0573 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สงขลา 7 หมู่บ้านกลุ่มเป้าหมาย 1 ก.ค. 2554 1 ก.ค. 2555 ยุติโครงการ 27 ส.ค. 2554
2554 54-01482 54-00-0556 โครงการธนาคารสุขภาวะแม่ทอมตก สงขลา บ้านแม่ทอมตก หมู่ที่ 2 ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01481 54-00-0558 โครงการต้นกล้าบ้านโคกพยอมสร้างสุขภาวะทางปัญญา สงขลา สำนักสงฆ์โคกพยอม 1 ก.ค. 2554 31 พ.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01577 54-00-0571 ชาวปากรอร่วมใจ ดำเนินรอยตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สงขลา ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01578 54-00-0582 โครงการตามรอยวิถีชีวิตมุสลิม นำมาสู่ความพอเพียง สงขลา บ้านสนี ม.2 ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 28 ก.ค. 2554 30 มิ.ย. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01480 54-00-0559 โครงการบ้านคอกช้าง-ควนดินแดง ร่วมใจสร้างสุขภาวะชุมชน สงขลา หมู่ที่ 5 บ้านคอกช้าง ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01479 54-00-0555 ผังชุมชนสร้างสุขภาวะหมู่บ้านหนองกวางข้อง สงขลา ม.13 บ้านหนองกวางข้อง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 1 ก.ค. 2554 31 พ.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01595 54-00-0576 โครงการตาสับปะรด หมู่ที่ 9 บ้านโคกสัก สงขลา หมู่ที่ 9 บ้านโคกสัก ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 1 ก.ค. 2554 30 ก.ย. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01625 54-00-0578 โครงการสร้างสุขภาวะผู้บริโภคตำบลควนรู สงขลา คือ ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01483 54-00-0557 โครงการอาหารสุขภาพ ชุมชนบ้านตีนวัด สงขลา ชุมชนบ้านตีนวัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01619 54-00-0572 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้าน ศาลาคงจันทร์ หมู่ที่ 2 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา สงขลา บ้านศาลาคงจันทร์ ม.2 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01634 54-00-0682 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ สตูล หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 91150 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01537 54-00-0656 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน สตูล หมู่ที่ 3 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 ก.ค. 2554 30 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01623 54-00-0683 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีคนเขาไคร สู่ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนน่าอยู่ สตูล บ้านเขาไคร หมู่ที่ 6 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01542 54-00-0761 มุสลิม๊ะนักจัดการคนและขยะในชุมชน สตูล บ้านควนโท๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบล แป-ระ อำเภอ ท่าแพ จังหวัดสตูล 1 ส.ค. 2554 31 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01522 54-00-0720 โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่เรียนรู้ภูมิปัญญา โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลพรุพี สุราษฎร์ธานี พื้นที่บ้านช่องช้าง ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01608 54-00-0653 โครงการจัดการพื้นที่สาธารณะประโยชน์สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้หมู่ที่ 4 บ้านห้วย ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชุมชนบ้านห้วย ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 21 ก.ย. 2554
2554 54-01605 54-00-0592 โครงการสร้างสุขภาวะชุมชนสู่คนลานตลาด สุราษฎร์ธานี ชุมชนตลาดท่าชนะ ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ยุติโครงการ 28 ส.ค. 2554
2554 54-01514 54-00-0594 โครงการยุวมัคคุเทศก์นำเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบึงขุนทะเล สุราษฎร์ธานี บึงขุนทะเล บ้านนิคม ม.1 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 21 ก.ย. 2554
2555 55-01812 55-00-0931 โครงการปลูกข้าวพันธ์พื้นเมือง ตามแนวทางชีววิถี บ้านคลองหมาก หมู่ที่3 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กระบี่ หมู่ที่ 3 บ้านคลองหมาก (ท่าไร่) ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 ต.ค. 2555
2555 55-01783 55-00-0945 โครงการชีวินทรีย์ เพื่อสุขภาวะชุมชนคนอ่าวลึกน้อย กระบี่ บ้านอ่าวลึกน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81110 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 ต.ค. 2555
2555 55-01875 55-00-1016 โครงการร่วมสร้างสมบูรณ์สุขให้มีสุขภาพดีโดยการจัดการขยะ ชุมพร หมู่ที่ 13 บ้านสมบูรณสุข ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01861 55-00-0912 โครงการบ้านน่ามอง คลองน่าดู ชุมชนน่าอยู่ หมู่ประชาเข้มแข็ง ชุมพร ชุมชนบ้านทุ่งจิก หมู่ที่ 8 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01911 55-00-0944 โครงการพิศิษฐ์ฯ ร่วมใจ เสริมใยรักษ์ ไร้พรมแดน ชุมพร ชุมชนพิศิษฐ์พยาบาล เทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 พ.ย. 2555
2555 55-01860 55-00-1028 โครงการนาด้วนเดินตามรอยเท้าพ่อ ชุมพร ชุมชนบ้านนาด้วน เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ยุติโครงการ 3 พ.ย. 2555
2555 55-00997 55-00-0650 โครงการเครือข่ายสามแกนขับเคลื่อน"หลังสวนเมืองน่าอยู่" ชุมพร ชุมชนเทศบาลหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 ก.ค. 2555 30 มิ.ย. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 พ.ย. 2555
2555 55-01852 55-00-1034 โครงการสุขภาวะชุมชนหน้าสวนสาธารณะน่าอยู่ ชุมพร ชุมชนหน้าสวนสาธารณะ เทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01862 55-00-0920 โครงการชุมชนท่าแขกน่าอยู่ ชุมพร ชุมชนบ้านท่าแขก หมู่ที่ 5 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01903 55-00-0943 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ชุมพร หมู่ที่ 2 ตำบลทรัพย์อนันตื อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01857 55-00-0916 โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำพรุตาอ้าย(พื้นน้ำ อาหาร บ้านยา ผืนป่า ปะทิว) ชุมพร หมู่ที่ 1 บ้านท่าตาเสือ ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01853 55-00-0989 โครงการบ้านเขากล้วยน่าอยู่เคียงคู่บ่อขยะ ชุมพร หมู่ที่ 10 บ้านเขากล้วย ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01842 55-00-0924 โครงการชุมชนบ้านเจริญทรัพย์ปลอดหนี้สิน ทำกินกันตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ชุมพร หมู่ที่ 7 ตำบลเจริญทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 พ.ย. 2555
2555 55-01835 55-00-1205 โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านหินเภาพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ชุมพร หมู่ที่17 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 พ.ย. 2555
2555 55-01855 55-00-0996 โครงการร่วมปลูกจิตสำนึกรักษ์บ้านชุมโค ชุมพร บ้านชุมโค หมู่ที่ ๒ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01840 55-00-0914 โครงการพัฒนาป่าชุมชนเพื่อแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านควนดิน ชุมพร หมู่ที่ 6 บ้านควนดิน ตำบลทุ่งตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 พ.ย. 2555
2555 55-01906 55-00-0990 โครงการลดหนี้เพิ่มรายได้สู่ชุมชนบ้านทอนจันทร์น่าอยู่ ชุมพร บ้านทอนจันทร์ หมู่ที่ 11 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01858 55-00-0883 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ชุมพร บ้านพะงุ้น หมู่ที่ 3 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01859 55-00-0885 โครงการบ้านทุ่งยอน่าอยู่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมพร บ้านทุ่งยอ หมู่ที่ 11 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01856 55-00-0994 โครงการพัฒนาคน สร้างสวัสดิการชุมชน สู่ชุมชนบ้านในกริมเป็นสุขอย่างยั่งยืน ชุมพร บ้านในกริม หมู่ที่ 8 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 พ.ย. 2555
2555 55-01841 55-00-0934 โครงการบ้านปากบ่อชุมชนต้นแบบสร้างสุขภาพเข้มแข็งแบบยั่งยืน ชุมพร พื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-00221 55-00-0417 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนเพื่อชุมชนอำเภอปะทิว ชุมพร หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 2ตำบลชุมโค และหมู่ที่ 1 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 ต.ค. 2555
2555 55-01813 55-00-0873 โครงการสมุนไพรไทยทางเลือกใหม่ของชุมชน ตรัง ม.3 ค.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ระงับโครงการ 5 พ.ย. 2555
2555 55-01778 55-00-1046 โรงเรียนชุมชนจัดการตนเองบ้านสวนป่า ตรัง บ้านสวนป่า ม.6 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01895 55-00-0852 ชุมชนน่าอยู่ รู้จักคุณค่าทรัพยากรท้องถิ่น ตรัง พื้นที่ที่จะดำเนินงาน บ้านแหลม หมู่ที่ 3 ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01889 55-00-0865 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สิทธิชุมชน ตรัง 1. บ้านนายอดทอง,บ้านทุ่งไพร,บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01893 55-00-0862 ครอบครัวอาสาสร้างสุขภาพดีที่บ้านใต้ ตรัง บ้านใต้ ม.4 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ยุติโครงการ 3 พ.ย. 2555
2555 55-01777 55-00-0890 บ้านบางนาวจัดการแหล่งอาหารชุมชนสร้างสุข ตรัง บ้านบางนาว หมู่ที่ 2 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01894 55-00-0854 โครงการบ้านท่าด่านน่าอยู่ สุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง ตรัง หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01837 55-00-0869 รายได้มั่นคง สุขภาพแข็งแรง บ้านป่ากอพัฒนาสู่ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ตรัง พื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านป่ากอ ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01832 55-00-0965 สามวัยเพื่อสายน้ำท่าดี นครศรีธรรมราช ลำคลองทาดี (หมู่ที่ ๑ และ ๗) ตำบลท่าดี อ. ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 พ.ย. 2555
2555 55-01871 55-00-1025 โครงการเยาวชนตลาดใน-จานเรียวรักครอบครัวรักษ์ชุมชน นครศรีธรรมราช ชุมชนตลาดใน - จานเรียว หมู่ที่ 12 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 5 พ.ย. 2555
2555 55-01868 55-00-0955 พัฒนาอาชีพเกษตรผสมผสานเพื่อเพิ่มรายได้บ้านกะโสม นครศรีธรรมราช บ้านกะโสมเหนือ บ้านผู้ใหญ่ นายวิรัตน์ ใจกระจ่าง เลขที่ประจำตัวประชาชน 3800900394916 ที่อยู่ 26 หมู่ที่ 4 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80310 โทรศัพท์ 083-1825046 80310 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 พ.ย. 2555
2555 55-01782 55-00-1050 ชุมชนสุขภาพดีวิถีชีวิตบ้านสมควร นครศรีธรรมราช หมู่ที่1บ้านสมควร ต.ควนหนองคว้า อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 5 พ.ย. 2555
2555 55-01907 55-00-0967 เกษตรปลูกผักและสมุนไพรปลอดสารเคมีไม่มีสารพิษใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง นครศรีธรรมราช บ้านสาคูเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 พ.ย. 2555
2555 55-01870 55-00-1067 โครงการชุมชนน่าอยู่เรียนรู้เรื่องการจัดการน้ำ นครศรีธรรมราช ม.5 ตำบลบางจาก อำเภอเมื่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 5 พ.ย. 2555
2555 55-01933 55-00-0969 เรียนรู้อยู่ได้ห่างไกลโรคอ้วน นครศรีธรรมราช ชุมชนบ้านต้นจันทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 พ.ย. 2555
2555 55-00996 55-00-0619 ริมบาทวิถีสองฝั่งนทีเพื่อชีวีลูกเกาะเสือ นครศรีธรรมราช บ้านเกาะเสือ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ก.ค. 2555 30 มิ.ย. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 พ.ย. 2555
2555 55-01922 55-00-0974 โครงการวัฒนธรรมสร้างใจ ศิลปินสร้างงาน ชุมชนสร้างสุข นครศรีธรรมราช บ้านวังขวาง หมู่ที่ 6 ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 5 พ.ย. 2555
2555 55-00875 55-00-0550 ทุ่งสงรักษ์สะอาดลดโลกร้อน นครศรีธรรมราช เทศบาลตำบลชะมาย ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 มิ.ย. 2555 31 พ.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 ต.ค. 2555
2555 55-01929 55-00-0972 โครงการวิถีชุมชนน่าอยู่ฟื้นฟูแพทย์แผนไทย นครศรีธรรมราช พื้นที่ดำเนินโครงการหมู่ที่ 2 ตำบลจันดี อ. ฉวาง จ. นครศรีธรรมราช 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 5 พ.ย. 2555
2555 55-01779 55-00-0938 สินสืบสุขร่วมใจทำบ้านน่าอยู่สิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากโรค นครศรีธรรมราช ชุมชนสินสืบสุข หมู่ที่ 1 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 พ.ย. 2555
2555 55-01918 55-00-0968 โครงการฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านควนสูง นครศรีธรรมราช บ้านควนสูง หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 5 พ.ย. 2555
2555 55-01823 55-00-1059 คนนาโหรงร่วมทำฐานเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มรายได้ นครศรีธรรมราช หมู่ที่ 1 บ้านนาโหรง ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 พ.ย. 2555
2555 55-01810 55-00-1032 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการหมู่บ้านเพื่อบ้านพรุขี้กลาน่าอยู่เข้มแข็ง นครศรีธรรมราช หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 5 พ.ย. 2555
2555 55-01826 55-00-0897 บ้านเปี๊ยะหัวเนินน่าอยู่สะอาดตาปลอดภัยปลอดโรค นครศรีธรรมราช พื้นที่หม่ที่ ๗ ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 พ.ย. 2555
2555 55-01828 55-00-0981 คนวังฆ้องร่วมใจพัฒนาคลองสองสายน้ำเกิดสายน้ำแห่งความสุข นครศรีธรรมราช หมู่ที่ 3 บ้านวังฆ้อง ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 พ.ย. 2555
2555 55-01872 55-00-1030 โครงการชุมชนสามร้อยกล้า ใส่ใจสุขภาพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นครศรีธรรมราช ชุมชนสามร้อยกล้า หมู่ที่ 7 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 5 พ.ย. 2555
2555 55-01833 55-00-0964 สร้างกระบวนการเรียนรู้สู่ชีวิตที่ปลอดโรค นครศรีธรรมราช บ้านอู่แก้ว หมุ่ที่ 9 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 พ.ย. 2555
2555 55-01829 55-00-0970 ปลูกผักปลอดสารพิษพิชิตโรค บ้านสำนักขัน หมู่ที่ 5 ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บ้านสำนักขันหมู่ที่ 5 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 5 พ.ย. 2555
2555 55-01896 55-00-1073 ประเพณีเชื่อมร้อยจิตใจสร้างสายใยชุมชน(การทำกระจาด) นครศรีธรรมราช บ้านนาแยะเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 พ.ย. 2555
2555 55-01821 55-00-1058 ครัวเรือนสุขภาพดีตามวิถีควนตราบ นครศรีธรรมราช ชุมชนบ้านควนตราบ หมู่ที่ 4 ตำบลควนหนองคว้า อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 5 พ.ย. 2555
2555 55-01915 55-00-0956 ตู้เย็นข้างบ้านคลังอาหารในสวนลดโรคอ้วนในชุมชน นครศรีธรรมราช หมุู่ 6 บ้านห้วยหินลับ ต . ทุ่งใส อ. สิชล จ.นครศรีธรรมราช โทร. 081-970-1665 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 พ.ย. 2555
2555 54-01843 55-00-0043 บ่อกุ้งร้างสร้างสุข นครศรีธรรมราช หมู่ที่9 บ้านสระท่าออก ตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 7 พ.ย. 2554 30 พ.ย. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 พ.ย. 2555
2555 55-01902 55-00-1071 โครงการการจัดการขยะเพื่ออาหารปลอดภัย นครศรีธรรมราช ชุมชนอินทรีย์บ้านนางตรา ชุมชนวัดท่าสูง หมู่ที่ 3 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 1 พ.ย. 2555 1 ก.ย. 2556 ยุติโครงการ 5 พ.ย. 2555
2555 55-01998 55-00-0973 คูเชื่อมคนกองพลน่าอยู่ นครศรีธรรมราช บ้านเทพสตรี หมู่ที่ 9 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 พ.ย. 2555
2555 55-01809 55-00-1024 โครงการป่ายางต้นแบบตามรอย ปู่-ตา (โป+พ่อเฒ่า) นครศรีธรรมราช บ้านนายาว เกาะค่างขาว หมู่ท่ี ๕ 1 ต.ค. 2555 30 ก.ย. 2556 ยุติโครงการ 5 พ.ย. 2555
2555 55-00995 55-00-0714 มหาวิทยาลัยหมู่บ้าน บ้านหัวลำภู นครศรีธรรมราช 1.ครัวเรือนในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านหัวลำภู ตำบลหัวไทร 2.ครัวเรือนผู้ใหญ่บ้าน / ผู้นำ ในพื้นที่ตำบลหัวไทร 2.ครัวเรือนที่มีเป้าหมายตามวัตถุประสงค์เดียวกัน 20 ก.ค. 2555 19 ก.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 พ.ย. 2555
2555 55-01780 55-00-0939 บ้านทุ่งคาเรียนรู้บัญชีวิถีพ่อ นครศรีธรรมราช 10/2 หมู่ 6 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 5 พ.ย. 2555
2555 55-01781 55-00-0879 โครงการบ้านดอนทะเลร่วมใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม นครศรีธรรมราช บ้านดอนทะเล หมู่ที่ 2 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 5 พ.ย. 2555
2555 55-01822 55-00-1015 สานสัมพันธ์คนสามวัยสืบสานตำรับสมุนไพรพื้นบ้าน นครศรีธรรมราช บ้านไกรไทย หมู่ที่ 4 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 พ.ย. 2555
2555 54-01742 55-00-0057 สวนพ่อเฒ่าสร้างสุขภาวะชุมชน นครศรีธรรมราช อำเภอหัวไทร,ชะอวด,ร่อนพิบูลย์,จุฬาภรณ์,เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ม.ค. 2555 30 มิ.ย. 2556 ยุติโครงการ 31 ต.ค. 2555
2555 55-00998 55-00-06 โครงการลูกคนดีตามวิถีสองศาสนา นครศรีธรรมราช หมู่ที่ 6 ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 1 ก.ค. 2555 30 มิ.ย. 2556 ยุติโครงการ 5 พ.ย. 2555
2555 55-01824 55-00-0900 บางสระสัมพันธ์ออกกำลังกายร่วมกันผูกพันครอบครัว นครศรีธรรมราช บ้านบางสระ หมู่ที่ 9 ตำบลคลองกระบือ 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 พ.ย. 2555
2555 55-01908 55-00-1068 โครงการสระสร้างสุขชุมชนคนสระบัว นครศรีธรรมราช หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 พ.ย. 2555 1 ก.ย. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 5 พ.ย. 2555
2555 55-01827 55-00-1066 ศาลาเสวนาปลดหนี้ นครศรีธรรมราช บ้านมะม่วงขาว หมู่ที่ 4 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 พ.ย. 2555
2555 55-01787 55-00-0863 โครงการลดปัญหายาเสพติดเพื่อหมู่บ้านตันหยงน่าอยู่ บ้านตันหยง หมู่ที่ 4 ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส นราธิวาส มัสยิดและโรงเรียนตาดีกา หมู่ที่ 4 บ้านตันหยง ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01786 55-00-0857 โครงการร่วมสร้างสุขให้ชุมชนบ้านยี่งอน่าอยู่ บ้านยี่งอ หมู่ที่ 7 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส นราธิวาส หมู่ที่ 7 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัด นราธิวาส 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01785 55-00-0901 โครงการกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ชุมชนที่น่าอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส นราธิวาส ชุมชนฮูมอลานัส หมู่ที่ 6 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 ต.ค. 2555
2555 55-01788 55-00-0848 โครงการกุมปูลันวานีตาอาสา พัฒนากระบวนการปลดหนี้ ชุมชนสามัคคี หมู่ที่ 2 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส นราธิวาส o ชุมชนสามัคคี หมู่ที่ 2 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2555 ยุติโครงการ 3 พ.ย. 2555
2555 55-01899 55-00-1027 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย สร้างสายใยชุมชน ปัตตานี ชุมชนโรงภาษีเก่า ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01865 55-00-1039 โครงการสร้างชุมชนให้มีสุขด้วยสภาซูรอ ปัตตานี หมู่ 4 และ 7 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 ต.ค. 2555
2555 54-00203 55-00065 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้หลัก 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) ปัตตานี หมู่ที่ 3.4.5 และ 6 ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 1 ม.ค. 2555 31 ธ.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 พ.ย. 2555
2555 54-00289 55-00062 โครงการส่งเสริมชาวพุทธเข้าวัดปฎิบัติธรรม ปัตตานี วัดมะกรูดหรือพื้นที่ใกล้เคียงในอำเภอโคกโพธิ์ 1 ก.พ. 2555 31 ม.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 พ.ย. 2555
2555 55-01898 55-00-1070 โครงการชุมชน 2 วิถีนำชุมชนน่าอยู่ ปัตตานี หมู่ 3 ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 54-00304 55-00070 โครงการนวดและประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ปัตตานี หมู่ที่ 6 บ้านคลองกลาง(บ้านไซม้า) ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี94180 1 ม.ค. 2555 31 ม.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 พ.ย. 2555
2555 55-01866 55-00-1065 โครงการตาดีกายุคใหม่ ใส่ใจพัฒนาสุขภาวะเยาวชนมุสลิมอย่างยั่งยืน ปัตตานี บ้านเกาะจัน หมู่ 4 ต.เกาะจัน อ.มายอ จ.ปัตตานี 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 54-00284 55-00060 โครงการประสานใจเพื่อพลานามัยผู้สูงอายุ ปัตตานี หมู่ที่ ๓ บ้านส้ม ตำบลควนรี ตำบลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1 ก.พ. 2555 31 ม.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 พ.ย. 2555
2555 55-00639 55-00-0579 โครงการสานพลัง อสม. คลองช้าง ส่งเสริมสุขภาพชุมชน ปัตตานี หมู่ 5 หมู่บ้านคลองช้าง ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 15 มิ.ย. 2555 15 พ.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 พ.ย. 2555
2555 55-01839 55-00-0992 ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชายเลน ป่าชุมชน ลำคลอง และเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำ พังงา ม.7 ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01796 55-00-1055 สำนึกรักบ้านเกิด พังงา ม.2 ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 54-00305 55-00066 ฝึกอบรมเทคนิคสร้างพลังชีวิตเพื่อสุขภาพ พังงา ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 1 มี.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 ต.ค. 2555
2555 55-01795 55-00-1056 งานสร้างคน เพื่อ พัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พังงา ม.2 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01925 55-00-0855 สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น พังงา ม.1 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01923 55-00-0976 สร้างพลังด้วย 2 มือ เพื่อลดขยะชุมชน พังงา ม.4 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01919 55-00-0902 จัดการขยะสู่ชุมชนน่าอยู่บ้านสะพานแต้ว พัทลุง หมู่ที่ 9 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-00992 55-00-0715 รักษ์นาต้องรักษ์คลอง ชวนน้องมาช่วยทำ พัทลุง หมู่5บ้านท่าช้าง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 20 ก.ค. 2555 19 ก.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 ต.ค. 2555
2555 55-01864 55-00-1033 โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พัทลุง พื้นที่ ม.6 ต.เกาะต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง บริเวณอ่างเก็บน้ำป่าพะยอม 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01934 55-00-0868 จัดการขยะชุมชนเพื่อร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านชะรัด พัทลุง หมู่ที่ 5 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง 1 ต.ค. 2555 30 ก.ย. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01932 55-00-0871 ร่วมสร้างชุมชนนากวดน่าอยู่ ด้วยกิจกรรมโครงการสืบชะตาคลองนาท่อม พัทลุง บ้านนากวด หมู่ที่ 7 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01816 55-00-0936 ชุมชนสีเขียวบรรยากาศสีขาว พัทลุง ครัวเรือนบ้านลำหมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน 147 ครัวเรือน 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01819 55-00-0925 สร้างการสุขภาวะชุมชนโดยการ"กวาดเกาะเพื่อให้ทะเลสะอาดที่บ้านช่องฟืน" พัทลุง บ้านช่องฟืน ม. 2 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-00993 55-00-0752 โครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ด้วยการฟื้นฟูและอนุรักษ์ห้วยหนุนปาน พัทลุง หมู่ที่ 10 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 1 ส.ค. 2556 31 ก.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01863 55-00-1026 พัฒนาพื้นที่สาธารณะห้วยหนองถินเพื่อสุขภาพ พัทลุง หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01064 55-00-1170 โครงการเยาวชนสร้างกระเเสชุมชนลดการดื่มเหล้าลดการสูบบุหรี่ พัทลุง ชุมชนห้วยพูด หมู่ที่ 7 ต.โคกสัก อ.บางเเก้ว จ.พัทลุง 1 ต.ค. 2555 31 พ.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 18 ก.พ. 2556
2555 55-01921 55-00-0915 สุขภาพดีด้วยวิถีมุสลิม พัทลุง หมู่ที่ 4 บ้านท่ายาง ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 1 ต.ค. 2555 30 ก.ย. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01818 55-00-0935 อาหารดีสุขภาพแข็งแรง สู่ชุมชนน่าอยู่บ้านควนขี้แรด พัทลุง หมู่ที่ 7 ตำบล ชะรัด อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01924 55-00-0891 การมีส่วนร่วมป้องกันภัยยาเสพติดเพื่อชุมชนน่าอยู่บ้านหูเล่ พัทลุง บ้านหูเล่ หมู่ที่ 8 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01913 55-00-0910 ริมคลองสวย น้ำคลองใสไหลริน ถิ่นบ้านโตระ พัทลุง บ้านโตระหมู่ ๘,๙,๑๓ ตำบลตำนาน 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01817 55-00-0993 สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะเพื่อชุมชนม่วงทวนน่าอยู่ พัทลุง บ้านม่วงทวน หมู่ที่ 3 ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 ต.ค. 2555 30 ก.ย. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01916 55-00-0888 ฐานทรัพยากรมั่นคง ชุมชนในโป๊ะท่าน้ำ พัทลุง ชุมชนในโป๊ะท่าน้ำหมู่ที่12ต.ตะโมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01897 55-00-0962 ชุมชนบ้านนครธรรม นักจัดการขยะ นักจัดการสุขภาพ ยะลา ชุมชนบ้านนครธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-00227 55-00-0240 โครงการองค์กรเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลวังพญา ยะลา 7 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 1 มี.ค. 2555 1 มี.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 พ.ย. 2555
2555 55-01797 55-00-0919 การพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลาง ยะลา ชุมชนบ้านพอเม็ง อ.รามัน จ.ยะลา 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01843 55-00-1053 โครงการชาวบางหินร่วมใจ นำวิถีชีวิตไทย สู่สุขภาวะชุมชน ระนอง หมู่ที่ 2 ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 5 พ.ย. 2555
2555 54-00367 55-00119 โครงการย่อย ส.ส.ส. ชมรมผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติกำพวน ระนอง ม.7 ต.กำพวน อ.กำพวน จ.ระนอง 1 เม.ย. 2555 31 มี.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 ต.ค. 2555
2555 55-01846 55-00-1035 โครงการการฟื้นฟู ดูแล และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลนในชุมชนบ้านท่าฉางอย่างยั่งยืน ระนอง จังหวัดระนอง 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ยุติโครงการ 5 พ.ย. 2555
2555 55-02084 55-00-1048 โครงการศาสนวิถีสัมพันธ์ บ้านเหนือมั่นคง พลังชุมชนต่ต้านยาเสพติด ระนอง ม.2 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ยุติโครงการ 5 พ.ย. 2555
2555 55-01844 55-00-1072 โครงการโตนกลอยรักษ์สายชล ต้นแบบวิถีสุขภาวะ ระนอง บ้านโตนกลอย หมู่ที่ 6 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 5 พ.ย. 2555
2555 55-00251 55-00-0608 โครงการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการอย่างยั่งยืน สงขลา ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา(พื้นที่นอกเขตเทศบาล) 1 ก.ค. 2555 30 เม.ย. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 ต.ค. 2555
2555 55-01892 55-00-0986 โครงการชาวปากช่องประสานใจ สร้างถนนสายหลัก สานใยรักษ์สุขภาพชุมชน สงขลา ปากช่อง หมู่ที่ 5 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01917 55-00-0995 วงเวียนสุขภาพลดเสี่ยงลดโรค สงขลา ชุมชนคลองผ่าน เทศบาลคลองแงะ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 54-00362 55-00125 โครงการทำเครื่องแกงสมุนไพรใส่ใจสุขภาพ สงขลา ชมรมผู้สูงอายุบ้านโคกกอ ม. 11 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา 1 เม.ย. 2555 31 มี.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 พ.ย. 2555
2555 55-00876 55-00-0582 อาหารปลอดภัยในนาอินทรีย์ สงขลา หมู่ที่1-6 ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 15 มิ.ย. 2555 15 พ.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 พ.ย. 2555
2555 55-00990 55-00-0708 โครงการบ้านวัดเลียบพอเพียง ทำ กิน อยู่ใช้ ด้วยปัญญา(หมู่บ้านเกษตรปลอดสารพิษ ชีวิตพอเพียง) "พันธุกรรมนำชีวิต สู่เศรษฐกิจพอเพียง" สงขลา หมู่ที่ 10 บ้านวัดเลียบ ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา 20 ก.ค. 2555 15 ก.ย. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01790 55-00-0988 โครงการพัฒนาสวัสดิการชุมชนจากกองทุนขยะ สงขลา โรงเรียนศาสนบำรุงวิทยาและบ้านคลองขา หมู่ที่ 1 ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-00991 55-00-0718 โครงการ"จากโรงเรียนสู่บ้าน สืบสานความพอเพียง" หมู่ 2 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สงขลา ณ ห้องประชุม โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ 20 ก.ค. 2555 19 ก.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-00877 55-00-0633 ชุมชนร่วมใจกำจัดภัยขยะอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในตำบลคลองรี สงขลา หมู่ที่ 1 - 9 ตำบลคลองรี 21 ส.ค. 2555 31 ก.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 ต.ค. 2555
2555 54-00363 55-00124 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเศรษฐกิจพอเพียง สงขลา โรงพยาบาลระโนดและบ้านเลขที่ 40 หม่ที่ 5 ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 1 เม.ย. 2555 31 มี.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 ต.ค. 2555
2555 55-01794 55-00-1064 โครงการฟื้นคืนชีวิตใหม่ คลองสองสะอาด สู่ชุมชนน่ามอง สงขลา บ้านคลองสอง หมู่ที่ 14 ตำบลนาทับ 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-00994 55-00-0716 โครงการหมู่บ้านสมุนไพรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขารัดปูน ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา สงขลา หมู่ที่ 2 บ้านรัดปูน ต. เชิงแส อ. กระแสสินธิ์ จ.สงขลา 10 ก.ค. 2555 19 ก.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-00869 56-00-0024 โครงการพัฒนารูปแบบการให้บริการผู้ป่วยนอนติดเตียงที่บ้านแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน สงขลา ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 1 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 ต.ค. 2555
2555 55-01791 55-00-1047 โครงการบูรณาการชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียงของชาวสะกอม สงขลา ชุมชนมัสยิดมัจญมูอิตตอลิบีน หมู่ที่ 8 ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01793 55-00-1045 โครงการวิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ สงขลา บ้านแคเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01999 55-00-0840 โครงการติดตาม สนับสนุน เสริมพลัง โครงการภาคใต้ ปี55 สงขลา 14 จังหวัดพื้นที่ภาคใต้ 15 ก.ย. 2555 15 พ.ย. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 19 ก.พ. 2556
2555 55-01891 55-00-1037 การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม สงขลา ชุมชนโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลคลองแงะ ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 90170 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 ต.ค. 2555
2555 54-00270 55-00082 โครงการขยายเครือข่ายอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ "เพื่อนช่วยเพื่อน" รุ่นที่ 2 สงขลา - อำเภอรัตภูมิ/อำเภอสทิงพระ/อำเภอสิงหนคร/อำเภอหาดใหญ่/อำเภอเมือง/อำเภอกระแสสินธุ์ 1 มี.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 พ.ย. 2555
2555 55-01789 55-00-0987 โครงการสร้างสุขภาวะเกษตรกร ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร สงขลา หมู่ที่ 6 บ้านบนควน หมู่ที่ 7 บ้านคลองกั่ว หมู่ที 10 บ้านเขาสอยดาว หมู่ที่ 3 บ้านนาลึก หมู่ที่ 4 โรงเรียนบ้านเขาพระ เเละหมู่ที่ 11 โรงเรียนศึกษาศาสตร์ ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จำงหวัดสงขลา 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01928 55-00-0985 โครงการมุสลิมะห์ประสานใจต้านภัยยาเสพติดด้วยวิถีชีวิตพอเพียง สงขลา บ้านลำเปาเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01792 55-00-1049 โครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ สงขลา ชุมชนป้อมหก ถนน รัถการ, ถนน ถัดอุทิศ ,ถนน ป้อมหกดินแดง ,ซอย 38และ ซอยริมทางรถไฟ 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01874 55-00-0952 โครงการ 3 ออม ด้วยพืชผักพื้นบ้าน สตูล บ้านทุ่งพัฒนา ม.13 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 พ.ย. 2555
2555 55-01883 55-00-0980 โครงการเกาะบุโหลนเลปลอดขยะ สตูล บ้านเกาะบุโหลน ม. 1 ต. ปากน้ำ อ. ละงู จ. สตูล 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 ต.ค. 2555
2555 55-01873 55-00-0951 โครงการเชื่อมร้อยยกระดับศักยภาพศูนย์เรียนรู้ในชุมชน สตูล หมู่ 18 ต.ละงู 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01138 55-00-0922 โครงการหมู่บ้านสีเขียวเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ สตูล บ้านตะโละใส ม. 4 ต. ปากน้ำ อ. ละงู จ. สตูล 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 พ.ย. 2555
2555 55-01836 55-00-1054 โครงการร่องรอยศิลปะของชุมชน ขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่ สตูล บ้านมั่นคงบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 5 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01838 55-00-1052 โครงการสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ของหมู่ที่ 2 บ้านปากละงู สตูล พื้นที่หมู่ 2 บ้านปากละงู ตำบลละงู จังหวัดสตูล 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 พ.ย. 2555
2555 55-01887 55-00-1041 พลิกฟื้นเกษตรอินทรีย์ ชีวียั่งยืนกลับคืนวิถีชีวิต สตูล หมู่ที่ 8 บ้านดาหลำ ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 1 ต.ค. 2555 30 ก.ย. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 พ.ย. 2555
2555 55-01802 55-00-1010 โครงการควนโดนใน ร่วมใจสร้างชุมชนปลอดขยะ สู่ชุมชนสุขภาวะ สตูล ชุมชนควนโดนใน เทศบาลตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01886 55-00-0949 ด้วยรัก สามัคคี ด้วยวิถีชีวิตคนบ้านมุด สตูล บ้านมุด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 1 พ.ย. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 พ.ย. 2555
2555 55-01805 55-00-0946 สร้างสัมพันธ์เยาวชนให้รักคลองดาหลำ สตูล บ้านปลักหว้า หมู่ที่ 4 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 พ.ย. 2555
2555 55-01881 55-00-0953 โครงการชุมชนน่าอยู่ สู่สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์การออม สตูล บ้านวังเจริญราษฎร์ หมุ่ที่ 9 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 1 ต.ค. 2555 30 ก.ย. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01909 55-00-1040 โครงการสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ สตูล บ้านวังตง ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 1 ต.ค. 2555 1 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01800 55-00-1029 โครงการครอบครัวอบอุ่น สู่ชุมชนเข้มแข็ง สตูล ม.5 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01926 55-00-1042 โครงการภูมิปัญญา สานสามัคคี สตูล บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ 8 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01882 55-00-0978 โครงการท่าพยอมร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม สตูล บ้านท่าพยอม หมู่ 7 ต. ปากน้ำ อ. ละงู จ. สตูล 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 พ.ย. 2555
2555 55-01992 55-00-0950 โครงการการจัดการอ่าวทุ่งนุ่ย สตูล พื้นที่หมู่ 14 บ้านหลอมปืน อ.ละงู จ.สตูล 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 พ.ย. 2555
2555 55-01801 55-00-0960 ร่วมด้วยช่วยกัน สานฝัน พัฒนาบ้านเรา สตูล หมู่ที่ 7 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 พ.ย. 2555
2555 55-01803 55-00-0006 บ้านสวนเทศน่าอยู่ สู่สุขภาวะ ด้วยสองมือเรา สตูล บ้านสวนเทศ หมู่ที่ 5 ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล 15 ต.ค. 2555 15 พ.ย. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01799 55-00-0958 จูงมือลูก จูงมือหลาน สร้างสำนึกอนุรักษ์ป่าชายเลน สตูล บ้านควนโต๊ะเจ๊ะ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 พ.ย. 2555
2555 55-01806 55-00-1043 โครงการสร้างความมั่นคงและคุ้มครองแหล่งผลิตอาหารของชุมชนชายฝั่ง สตูล หมู่ที่ 1 ตำบล ขอนคลาน อำเภอ ทุ่งหว้า จังหวัด สตูล 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2555
2555 55-01867 55-00-0947 บ้านลุ่มรักษ์ปลัก เพื่อชุมชนน่าอยู่ สตูล บ้านลุ่ม ม.6 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 พ.ย. 2555
2555 55-01814 55-00-1057 โตดนุ้ยรักษ์ถิ่น - เล - ป่า สตูล บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 พ.ย. 2555
2555 55-00657 55-00-0710 โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ จ.สตูล สตูล อ. เมือง อ. ควนโดน อ. ทุ่งหว้า จ.สตูล 1 ก.ย. 2555 31 พ.ค. 2556 ยุติโครงการ 31 ต.ค. 2555
2555 55-01851 55-00-0859 โครงการชุมชนบ้านดอนหารเพื่อการจัดการทรัพยากรมะพร้าว สุราษฎร์ธานี ชุมชนบ้านดอนหาร หมู่ที่2 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 5 พ.ย. 2555
2555 55-01847 55-00-0984 โครงการล้อมรั้ว ล้อมรัก ด้วยผักพื้นบ้าน สุราษฎร์ธานี ชุมชนบ้านทรายขาว หมู่ที่ 9 ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 5 พ.ย. 2555
2555 55-01849 55-00-0866 โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านเหนือน้ำให้น่าอยู่ สุราษฎร์ธานี หมู่ 4 บ้านเหนือน้ำ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 ต.ค. 2555
2555 54-01712 55-00-0047 โครงการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาบ้านควนเนียงอย่างยั่งยืน สุราษฎร์ธานี บ้านควนเนียง หมู่ 6 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 15 พ.ย. 2554 30 ต.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 พ.ย. 2555
2555 55-01850 55-00-0843 โครงการการจัดการป่าชุมชนบ้านควนยูงแบบมีส่วนร่วม สุราษฎร์ธานี ชุมชนบ้านควนยูง หมู่ที่4 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 5 พ.ย. 2555
2555 55-01904 55-00-1008 โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวบ้านนางกำ สุราษฎร์ธานี บ้านนางกำ หมู่ที่ 10 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุุราษฎร์ธานี 84220 1 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 5 พ.ย. 2555
2555 55-01848 55-00-0864 โครงการชุมชนคนไทดำเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ สุราษฎร์ธานี ชุมชนไทดำไทรงาม ตำบลท่าข้าม,บ้านทับชัน ตำบลกรูด,บ้านท่าสะท้อน อำเภอพุนพินและตำบลทรัพย์ทวีอำเภอบ้านนาเดิม 1 ต.ค. 2555 30 ก.ย. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 5 พ.ย. 2555
2556 56-02531 56-00-1077 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ โครงการ เยาวชนคนสร้างสุข กระบี่ หมู่ที่ 9 บ้านนาเกาะไทร อ. เหนือคลอง จ. กระบี่ 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 พ.ย. 2556
2556 56-01491 56-00-1117 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน กระบี่ บ้านคลองขนาน หมู่ที่3 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 พ.ย. 2556
2556 56-01335 56-00-0899 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ จรูณราษฎร์เสริมใยรักษ์ ชุมพร ชุมชนจรูญราษฎร์ เลขที่ 19/35 หมู่ 9 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ยุติโครงการ 6 พ.ย. 2556
2556 56-01332 56-00-0864 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านดอนรักร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชุมชน ชุมพร หมู่ 4 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 พ.ย. 2556
2556 56-02523 56-00-1071 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่โครงการหน้าบ้านดูดี หลังบ้าน สะอาดตา ชุมพร ชุมชนกรมหลวง 2 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 พ.ย. 2556
2556 56-00258 56-00-0473 โครงการชุมชนบ้านส้านแดงเกษตรอินทรีย์ อยู่ดีมีสุข(ปี 2) ชุมพร หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 พ.ค. 2556 31 พ.ค. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 19 มิ.ย. 2556
2556 56-01325 56-00-0862 ห้วยแห้งเดินตามรอยเท้าพ่อ สร้างความสมานฉันท์ความสามัคคีในชุมชน ชุมพร หมู่ที่6 ตำบลครน อำเภอสวีื จังหวัดชุมพร 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 พ.ย. 2556
2556 56-02520 56-00-1058 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ดอนตาบ่าว คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชุมพร ชุมชนบ้านดอนตาบ่าว หมู่ 1 ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 พ.ย. 2556
2556 56-00273 56-00-0481 โครงการสร้างท้องถิ่นน่าอยู่ ชุมชนเข็มแข็ง สิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลชุมโค ชุมพร หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ต.ชุมโค และพื้นที่ชุมชนประมงชายฝั่งอ่าวบ่อเมา - หินกบ -พัฒนาแหลมแท่นให้เป็นที่ท่องเที่ยว -ของตำบลชุมโค 1 พ.ค. 2556 1 พ.ค. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 19 มิ.ย. 2556
2556 56-02518 56-00-1057 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พัฒนาสวนป่าชุมชนวัดจันทราวาสเพื่อสุขภาพ ชุมพร หมู่ 3 ตำบลครน บ้านวัดจันทร์ 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ยุติโครงการ 6 พ.ย. 2556
2556 56-00255 56-00-0477 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านปากคลองบางสน ด้วยการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอ่าวบางสนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน(ปี2) ชุมพร หมู่ที่ 1 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160 1 พ.ค. 2556 31 พ.ค. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 19 มิ.ย. 2556
2556 56-02525 56-00-1072 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ เขาล้านน่าอยู่มุ่งสู่ชุมชนสุขภาวะ ชุมพร หมู่ที่ 8 บ้านเขาล้าน ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ยุติโครงการ 26 ธ.ค. 2556
2556 56-01586 56-00-1438 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ :โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านควนสามัคคี ชุมพร หมู่ที่ 13 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ยุติโครงการ 6 พ.ย. 2556
2556 56-01341 56-00-1365 บ้านแก่งตะเคียนเข้มแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชุมพร ชุมชนบ้านแก่งตะเคียน ม.7 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ยุติโครงการ 6 พ.ย. 2556
2556 56-02534 56-00-1076 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยเกษตรอินทรีย์ ชุมพร บ้านช่องพงษ์ หมู่ที่ 14 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 พ.ย. 2556
2556 56-01334 56-00-0861 คนน้ำฉากับการสืบทอดประเพณี ชุมพร บ้านน้ำฉา หมู่ที่ 5 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ยุติโครงการ 6 พ.ย. 2556
2556 56-02524 56-00-1073 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ศาลาขาวหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ชุมพร ม.2 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 พ.ย. 2556
2556 56-00242 56-00-0378 โครงการบ้านห้วยทรายขาวน่าอยู่ ชุมชนร่วมใจ ห่างไกลโรค ชุมพร บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 1 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 1 เม.ย. 2556 31 พ.ค. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 20 มิ.ย. 2556
2556 56-01327 56-00-0898 บ้านคูน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง ชุมพร บ้านคู หมู่ที่ 12 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 พ.ย. 2556
2556 56-02521 56-00-1407 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์น้ำตกผานาง ชุมพร บ้านปลายกริม หมู่ที่ 10 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 พ.ย. 2556
2556 56-00262 56-00-0472 โครงการแหลมยางนาพึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง(ต่อยอด) ชุมพร บ้านแหลมยางนา 1 มิ.ย. 2556 31 พ.ค. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 19 มิ.ย. 2556
2556 56-02519 56-00-1060 ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง ชุมพร ชุมชนบ้านในซัง 160 ม.6 ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 พ.ย. 2556
2556 56-00263 56-00-0478 โครงการถักทอพลังสร้างสรรค์เยาวชนสู่ศรียาภัยน่าอยู่(ปี2) ชุมพร ชุมชนศรียาภัย 1 พ.ค. 2556 31 พ.ค. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 19 มิ.ย. 2556
2556 56-02517 56-00-1068 กลุ่มชุมชนพันวาลร่วมใจพัฒนาอาชีพ ชุมพร ชุมชนพันวาล หมู่ที่ 20 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 พ.ย. 2556
2556 56-02522 56-00-1084 เก็บขยะถูกที่ ดูดีต่อชุมชน ชุมพร ชุมชนปรมินทร์ 12 ร่วมใจ หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 ธ.ค. 2556
2556 56-01586 56-00-1059 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้าน:ชุมชนปลอดอบายมุข บ้านจัดสรรมีสุข ชุมพร ชุมชนบ้านจัดสรร หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 พ.ย. 2556
2556 56-01495 56-00-0883 ชุมชนท่านางสังข์น่าอยู่ เคียงคู่คลองสะอาด ชีวิตสดใส ชุมพร ชุมชนบ้านท่านางสังข์ เทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 พ.ย. 2556
2556 56-00243 56-00-0388 โครงการอนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง ชุมพร ป่าสงวนชุมชนดอนเทพมูล หมู่ 9 1 เม.ย. 2556 30 เม.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 19 มิ.ย. 2556
2556 56-01342 56-00-1358 เขาหลักสืบทอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมพร บ้านเขาหลัก หมู่ที่ 9 ตำบลครน อ.สวี จ.ชุมพร 1 ก.ย. 2556 31 ส.ค. 2557 ยุติโครงการ 6 พ.ย. 2556
2556 56-00282 56-00-0511 โครงการลิพังโมเดล สร้างพังให้น่าอยู่ ตรัง พื้นที่ดำเนินงาน : บ้านลิพัง หมู่ที่ 1 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 15 พ.ค. 2556 15 มิ.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 19 มิ.ย. 2556
2556 56-01521 56-00-0960 เกษตรปลอดสารพิษ ลดต้นทุนการผลิต ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง นครศรีธรรมราช ม.14 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 พ.ย. 2556
2556 56-01508 56-00-0980 ภูมิปัญญาเกษตรในครัวเรือนพัฒนาอาชีพรักษาสิ่งแวดล้อม นครศรีธรรมราช ชุมชนสะพานใหม่ เทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 พ.ย. 2556
2556 56-00247 56-00-0281 เห็ดศาลาบางปู ลดหนี้ ลดขยะ สร้างอาชีพ นครศรีธรรมราช หมู่ 10 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เม.ย. 2556 30 เม.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 23 พ.ค. 2556
2556 56-01512 56-00-0970 ดอนโรงสร้างสุข ด้วยวิถีเกษตรพอเพียง นครศรีธรรมราช บ้านดอนโรง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเีชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 พ.ย. 2556
2556 56-00277 56-00-0282 ขยะสร้างคนข้างถนนกินได้ นครศรีธรรมราช หมู่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 1 เม.ย. 2556 30 เม.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 23 พ.ค. 2556
2556 56-01502 56-00-0867 หน้าบ้านน่ามองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นลดการใช้สารเคมีในสวนของเกษตรกร นครศรีธรรมราช ชุมชนตลาดศุกร์ 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 พ.ย. 2556
2556 56-01500 56-00-0868 เกษตรแนวใหม่ สร้างพลังใจ พลังคนสู่ชุมชนที่สดใส นครศรีธรรมราช ใช้พื้นที่สองฝากถนนเป็นถนนแสนสวยด้วยพืชผัก / แล้วยังใช้พื้นที่บริเวณบ้านของแต่ละบ้านจัดเป็นผักสวนครัวรั้วกินได้ ที่ว่างเปล่าจัดให้เป็นดาวล้อมเดือน,แปลงผักปลอดสารพิษ / และปลูกแบบไฮโรโครนิค /นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มในครัวเรือนตามแนวเศษรฐกิจ 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 พ.ย. 2556
2556 56-01505 56-00-0947 เยาวชนต้นกล้ารักษ์สะอาด นครศรีธรรมราช ชุมชนต้นหาด 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 13 ต.ค. 2556
2556 56-01209 56-00-1109 หมอชาวบ้านสืบสานภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้าน นครศรีธรรมราช บ้านสวนขัน หมู่ที่ 1 ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 พ.ย. 2556
2556 56-00278 56-00-0480 สามประสานร่วมพัฒนาองค์ความรู้นำสู่การแลกเปลี่ยนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง นครศรีธรรมราช ม.2 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 1 พ.ค. 2556 31 พ.ค. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 23 พ.ค. 2556
2556 56-01496 56-00-0902 ชุมชนต้นแบบสุขภาพดี ตามวิถีพอเพียง นครศรีธรรมราช ณ ศาลาการเปรียญวัดโยธาธรรม ม.2 ต. นาเรียง อ. พรหมคีรี จ. นครศรีธรรมราช 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 พ.ย. 2556
2556 56-01532 56-00-0992 มังคุดผิวลายลดได้โดยใช้สารอินทรีย์ นครศรีธรรมราช ม. 3 ต.โพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 19 ต.ค. 2556
2556 56-01510 56-00-0977 ร่วมอนุรักษ์คลองบางไทร ล้อมรั้วด้วยใจ ถักทอสวนสายใยด้วยภูมิปัญญา นำพาสุขภาวะชุมชน นครศรีธรรมราช หมู่ที่ 2 บ้านบางไทร ตำบล คลองนัอย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 พ.ย. 2556
2556 56-01481 56-00-0892 ตู้เย็นข้างบ้านปลอดสารพิษภัย นครศรีธรรมราช บ้านยางในลุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีฯ 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 พ.ย. 2556
2556 56-01507 56-00-1063 นาควารีคนสุขภาพดีชุมชนสีเขียว นครศรีธรรมราช ชุมชนนาควารี และวัดนาควารี เทศบาลเมืองปากพนัง หมู่ที่ 3 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 พ.ย. 2556
2556 56-01528 56-00-0982 ชุมชนคนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ที่เอื้อต่อสุขภาพ นครศรีธรรมราช 1. พื้นที่ทำสวนอินทรีย์ จำนวน 50 ไร่ ในบ้านโพธิ์ทอง ม.5 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 2. แปลงผักปลอดสารพิษ จำนวน 10 ไร่ ในบ้านโพธิ์ทอง ม.5 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 พ.ย. 2556
2556 56-01514 56-00-1065 ร่วมสร้าง เส้นทางลดความตาย มีได้ด้วยอาสาร่วมพัฒนาทีมช่วยเพื่อนบ้านทันเวลาและปลอดภัย นครศรีธรรมราช ที่ทำการ รพ.สต. บ้านนบ 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 พ.ย. 2556
2556 56-00244 56-00-0283 ชุมชนคลายทุกข์ร่วมสร้างสุขคนปากเหมือง นครศรีธรรมราช หมู่ 3 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 1 เม.ย. 2556 30 เม.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 23 พ.ค. 2556
2556 56-01506 56-00-1427 สร้างคน สร้างชุมชนทองพูนตามรอยพ่อ นครศรีธรรมราช บ้านทองพูน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 พ.ย. 2556
2556 56-00246 56-00-0497 คืนน้ำคืนป่าให้แผ่นดินคืนที่ทำกินให้ชุมชน นครศรีธรรมราช หมู่ 11 ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จ.นครศรีธรรมราช 1 พ.ค. 2556 1 มี.ค. 2557 ยุติโครงการ 23 พ.ค. 2556
2556 56-01497 56-00-0934 ชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง ร่วมใจลดอุบัติเหตุ นครศรีธรรมราช บ้านปากคลองวัดแดง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 พ.ย. 2556
2556 56-01524 56-00-1096 สานสัมพันธ์คนสามวัยจัดการขยะชุมชน นครศรีธรรมราช ชุมชนรัตนาราม อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 13 ต.ค. 2556
2556 56-01509 56-00-1067 สุขพอดีชีวิตพอเพียงกับเกษตรครัวเรือนผสมผสานวิถีชุมชนคนแพรกจูด นครศรีธรรมราช ชุมชนแพรกจูด เทศบาลปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 19 ต.ค. 2556
2556 56-00249 56-00-0279 โคกเหล็กสะอาดจัดการขยะดีทุกชีวีมีสุข นครศรีธรรมราช หมู่ 9 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เม.ย. 2556 30 เม.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 16 พ.ค. 2556
2556 56-01504 56-00-0869 บ่อร้างสร้างคุณค่า เลี้ยงปลากะชังเสริม ปลูกผักเพิ่ม เติมรายได้ให้ชาวเกาะพุด นครศรีธรรมราช หมู่ที่ 5 บ้านเกาะพุด ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 พ.ย. 2556
2556 56-01581 56-00-1055 โรงเรียนร้างสร้างชีวิต นครศรีธรรมราช บ้านทุ่งหนองควาย หมู่ที่ 4 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 พ.ย. 2556
2556 56-01520 56-00-1075 ชาววารีสวัสดิ์พัฒนา คนร่วมสร้างชุมชนสีเขียว นครศรีธรรมราช พื้นที่ในชุมชนเลียบริมฝั่งถนนสุนอนันต์ อ้อมวงเวียนเลี้ยวซ้ายไปถนนวารีสวัสดิ์ ถึงสะพานบางศาลาความยาว 800 เมตร รวมท่าลงแพขนานยนต์ 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 พ.ย. 2556
2556 56-01530 56-00-1050 ขยะเป็นปุ๋ยเพิ่มผลผลิตลดสารเคมี นครศรีธรรมราช หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 พ.ย. 2556
2556 55-01677 56-00-0045 ฟื้นฟูความรู้สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการดูแลสุขภาพ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจชุมชนและสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรสู่เยาวชน นราธิวาส ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96160 ในเขตเทศบาลบูเกะตาและเขตอบต.โละจูด 1 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 มี.ค. 2556
2556 56-01252 56-00-0863 คุณธรรมนำเยาวชนหมู่บ้านแก้ไขปัญหายาเสพติด นราธิวาส 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ยุติโครงการ 6 พ.ย. 2556
2556 56-01542 56-00-1061 เยาวชนตัวอย่าง ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ นราธิวาส ศูนย์การเรียนรู้ประจำมัสยิดอัสฮาบูลกะห์ฟี และโรงเรียนบ้านบาโงปะแต 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 พ.ย. 2556
2556 56-00270 56-00-0479 ประชาร่วมใจ ชุมชนตลาดปลอดภัยและน่าอยู่ : ชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1 (ปี 2) ปัตตานี ชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1 1 พ.ค. 2556 31 พ.ค. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 8 พ.ค. 2556
2556 56-00275 56-00-0512 โครงการยาบี ลดเสี่ยง เลี่ยงโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หมู่ที่5บ้านโคกวัด ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีปี2(โรงเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนลดเสี่ยงบ้านโคกวัดอบอุ่น) ปัตตานี บ้านโคกวัด หมู่ที่ 5 ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 15 พ.ค. 2556 15 มิ.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 19 มิ.ย. 2556
2556 55-01541 56-00-0005 โครงการสร้างเสริมสุขภาพ รู้เท่าทันไข้เลือดออก และมาลาเรีย พังงา หมู่ที่ 5 บ้านปากด่าน ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 15 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 18 ก.พ. 2556
2556 56-01494 56-00-0901 วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน พังงา วัดมาตุคุณารามและหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ในตำบลกระโสม ตำบลใกล้เคียง อำเภอตะกั่วทุ่ง 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 พ.ย. 2556
2556 56-01501 56-00-1768 ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชุมชน ป่าชายเลน ลำคลองและเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำชุมชนบ้านท่าจูด พังงา หมู่ 3 บ้านท่าจูด ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 พ.ย. 2556
2556 56-00549 56-00-0730 อาสาสมัครฝ่ายพลเรือน เฝ้าระวังเตือนภัยพิบัติเพื่อสุขภาพ พัทลุง ตำบลเขาชัยสน 1 ก.ค. 2556 31 ก.ค. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 14 ส.ค. 2556
2556 56-02537 56-00-1053 การจัดการขยะสู่ชุมชนน่าอยู่บ้านทอนตรน พัทลุง หมู่ที่ 5 บ้านทอนตรน ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 10 ต.ค. 2556
2556 56-00250 56-00-0385 ชุมชนปลอดสารพิษ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พัทลุง หมุู่บ้านคลองหวะหลัง ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 1 เม.ย. 2556 30 เม.ย. 2557 ยุติโครงการ 18 พ.ค. 2556
2556 56-00264 56-00-0490 ชวนลูกหลานเรียนรู้วิถีชาวนาอินทรีย์ พัทลุง บ้านบ่อโพธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 1 พ.ค. 2556 31 พ.ค. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 19 มิ.ย. 2556
2556 56-02536 56 -00-102 จากอาหารปลอดภัยสู่เมนูเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 5 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พัทลุง หมู่ที่ 5 ตำบลนาท่อม 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 10 ต.ค. 2556
2556 56-00268 56-00-0474 ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง พัทลุง พื้นที่ บ้านหูยานหมู่ที่ 8 ตำบลนาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง 1 พ.ค. 2556 31 พ.ค. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 มิ.ย. 2556
2556 56-00269 56-00-0475 โครงการลด คัด แยก ขยะ ต้นทาง พัทลุง ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 1 พ.ค. 2556 31 พ.ค. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 20 พ.ค. 2556
2556 56-00272 56-00-0601 ใกล้บ้านใกล้ใจ สร้างจิตสดใส สุขภาพแข็งแรง ระนอง ชุมชนดอนหว้าดอนตำเสา เทศบาลตำบลน้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 1 มิ.ย. 2556 30 มิ.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 ก.ค. 2556
2556 55-00871 56-00-0075 โครงการเยาวชนเครือข่ายโรงเรียนปริกอาสาทำดีตามรอยเท้าพ่อ สงขลา โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 1 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 18 ม.ค. 2556
2556 56-00245 56-00-0377 โครงการพัฒนาศักยภาพ เยาวชนนักพัฒนา (ผลัดกันแลลูกเธอลูกฉัน) สงขลา บ้านป่าชิง ม. 1 ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา 1 เม.ย. 2556 30 เม.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 10 พ.ค. 2556
2556 56-00274 56-00-0515 โครงการสานพลัง สร้างบ้านสีขาว สงขลา หมู่ที่ 2 บ้านแม่ทอมตก และหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกับบ้านแม่ทอมตก ตำบลแม่ทอมอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 15 พ.ค. 2556 15 มิ.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 19 มิ.ย. 2556
2556 56-00393 56-00-0513 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านศาลาคงจันทร์ ปี2 สงขลา บ้านศาลาคงจันทร์หมู่ที่ 2 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 15 พ.ค. 2556 15 มิ.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 19 มิ.ย. 2556
2556 56-00391 56-00-0496 โครงการตามรอยวิถีชีวิตมุสลิม นำมาสู่ความพอเพียง ปี 2 สงขลา บ้านสนี ม.2 ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 1 พ.ค. 2556 31 พ.ค. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 23 พ.ค. 2556
2556 56-01324 56-00-1116 ส่งเสริมและฟื้นฟูป่าชายเลนด้วยพลังชุมชน สงขลา 1.ป่าชายเลน ณ ป่าชายเลนหมู่ที่ 2 และ 4 ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 2.นากุ้งร้างที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 พ.ย. 2556
2556 55-01192 56-00-0393 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนากลไกการทำงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคระดับพื้นที่ในจังหวัดสงขลา สงขลา พื้นที่ 16 อำเภอในจังหวัดสงขลา 1 เม.ย. 2556 30 เม.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 8 พ.ค. 2556
2556 56-00252 56-00-0273 อนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ประเพณีและวัฒนธรรม สตูล หมู่ที่ 5 บ้านนาแค ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 1 เม.ย. 2556 30 เม.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 19 มิ.ย. 2556
2556 56-00281 56-00-0600 สร้างต้นทุนชีวิต ผลิตเยาวชนต้นกล้า สตูล หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จั้งหวัดสตูล 1 มิ.ย. 2556 30 มิ.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 19 มิ.ย. 2556
2556 56-02528 56-00-1074 นาโต๊ะขุนน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง สตูล ชุมชนบ้านนาโต๊ะขุน หมู่ที่ 6 ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 5 ต.ค. 2556
2556 56-02533 56-00-1062 เยาวชนรักถิ่น บ้านหัวเขา สตูล ชุมชนบ้านหัวเขา หมู่ที่ 9 ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 5 ต.ค. 2556
2556 56-02529 เยาวชนเกาะไทร ร่วมใจสามัคคี สตูล ชุมชนบ้านเกาะไทร หมู่ที่ 3 ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 1 ก.ย. 2556 31 ส.ค. 2557 ยุติโครงการ 5 ต.ค. 2556
2556 56-00254 56-00-0289 ร้อยดวงใจ สู่ชุมชนสุขภาวะ วิถีไทยชุมชนบ้านกลาง สตูล หมู่ที่ 4 บ้านกลาง ต.ควนสตอ .อ.ควนโดน จ.สตูล 1 เม.ย. 2556 30 เม.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 19 มิ.ย. 2556
2556 56-02527 56-00-1125 บ้านโคกประดู่พัฒนาคลองมำบัง สตูล คลองมำบัง บ้านโคกประดู่ หมู่ที่ 11 ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 7 ต.ค. 2556
2556 56-02526 56-00-1056 คลองสองปากน่าอยู่ ลูกหลานปลอดยา สตูล ชุมชนบ้านคลองสองปาก หมู่ที่ 8 ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 5 ต.ค. 2556
2556 56-02530 56-00-1054 ควนเก รีไซเคิล สตูล ชุมชนบ้านควนเก หมู่ที่ 1 ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 5 ต.ค. 2556
2556 56-01838 56-00-1066 สร้างชุมชนอยู่ดีมีสุขที่บ้านเขาเพ-ลา สุราษฎร์ธานี ชุมชนบ้านเขาเพ-ลา หมู่ที่ 9 ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพื้นที่โดยรอบเขาเพ-ลา (หมู่ 25 / หมู่ 22 / หมู่ 18 / หมู่ 11) 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 พ.ย. 2556
2556 55-01603 56-00-0115 โครงการพลังจิตอาสา เพื่อสวนสาธารณะสีขาว สุราษฎร์ธานี 1. สวนสาธารณะสวนศรีตาปี 2. สวนสาธารณะสวนหลวง ร.9 และ 3. บึงขุนทะเล 1 ม.ค. 2556 31 ธ.ค. 2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น 16 ม.ค. 2556
2556 56-00348 56-00-0306 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนด้านพันธุ์ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร และผักพื้นบ้านปลอดสารพิษ สุราษฎร์ธานี หมู่บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เม.ย. 2556 30 เม.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 พ.ค. 2556
2556 56-01241 56-00-1361 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติแหลมโพธิ์ (พุมเรียง) สวนสาธารณะสีขาว ปลอดเหล้า ปลอดภัย สุราษฎร์ธานี สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติแหลมโพธิ์ (พุมเรียง) ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 ยุติโครงการ 6 พ.ย. 2556
2557 57-02584 58-00-0078 ชีวินทรีย์เพื่อสุขภาวะชุมชนคนอ่าวลึกน้อย กระบี่ ม.3 ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 20 ต.ค. 2557 20 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-01510 57-00-0934 ส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชน ตามหลักวิถีเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไสยง กระบี่ หมู่ที่ 9 บ้านไสยง ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 1 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-02583 58-00-0079 เกษตรพอเพียงตามวิถีมุสลิมบ้านคลองยาง กระบี่ หมู่ 2 บ้านคลองยาง ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 20 ต.ค. 2557 20 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-01506 57-00-0937 บ้านพังเหาสดใส ห่างไกลยาเสพติด มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง ชุมพร ชุมชนบ้านพังเหา หมู่ที่ 2 ตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ 86180 1 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-02579 58-00-0082 สร้างสมบูรณ์สุขให้มีสุขภาพดีโดยการจัดการขยะ (ต่อเนื่อง2) ชุมพร บ้านสมบูรณ์สุข ม.13 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 20 ต.ค. 2557 20 พ.ย. 2558 ระงับโครงการ 11 พ.ย. 2557
2557 57-01495 57-00-1073 ร่วมปลุกจิตสำนึกรักษ์บ้านชุมโค(ต่อเนื่อง) ชุมพร ป่าชายเลน ม.2 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 10 มิ.ย. 2557 10 ก.ค. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01497 57-00-0943 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านหินเภาพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง) ชุมพร บ้านหินเภาพัฒนา หมู่ที่ 17 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86190 1 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01500 57-00-0942 รักษาสิ่งแวดล้อมและประมงชายฝั่งบ้านสามเสียม ชุมพร บ้านสามเสียม หมู่ที่ 5 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-02556 58-00-0096 บ้านห้วยใหญ่ วิถีชุมชนพอเพียง ชุมพร บ้านห้วยใหญ่ ม.8 ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่่งตะโก 15 ต.ค. 2557 15 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-02586 58-00-0076 คลองโชนเข้มแข็ง ชุมชนดี สู่วิถีพอเพียง ชุมพร บ้านคลองโชน หมู่ที่3 ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 20 ต.ค. 2557 20 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-01502 57-00-0940 ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น ชุมพร ที่ทำการหมู่บ้าน ม.6 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 1 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01504 57-00-1027 สามพลัง ร่วมสร้างคนวัดพระขวางให้อบอุ่น ชุมพร บ้านวัดพระขวาง หมู่ที่ 6 ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 10 มิ.ย. 2557 10 ก.ค. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-02590 58-00-0126 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนทรัพย์อนันต์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2 ชุมพร บ้านทรัพย์อนันต์ หมู่ที่ 2 ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 20 ต.ค. 2557 20 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-01505 57-00-0938 คนคลองลาดร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ ชุมพร ม.13 บ้านคลองลาด ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 1 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01494 57-00-0945 ชุมชนบ้านเจริญทรัพย์น่าอยู่เชิดชูผู้สูงวัย (ต่อเนื่อง) ชุมพร บ้านเจริญทรัพย์ ม.7 ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 1 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-02550 58-00-0100 ปรับพฤติกรรมการกิน สร้างสุขคนควนทัง ชุมพร บ้านควนทัง หมู่ 7 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 15 ต.ค. 2557 15 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-01496 57-00-0944 อนุรักษ์ป่าต้นน้ำพรุตาอ้าย (พื้นน้ำ อาหาร บ้านยา ผืนป่า ปะทิว) (ต่อเนื่อง) ชุมพร หมู่ที่1 ตำบล ทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01499 57-00-1072 บ้านทุ่งยอน่าอยู่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง) ชุมพร บ้านทุ่งยอ หมู่ที่ 11 ตำบล ชุมโค อำเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร รหัส 86160 10 มิ.ย. 2557 10 ก.ค. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01501 57-00-0941 บ้านยางฆ้อร่วมใจพัฒนาคุณค่าประชาชน ชุมพร บ้านยางฆ้อ หมู่ที่ 7ตําบลท่าแซะ อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 1 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01503 57-00-0939 ห้วยคล้าชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ชุมพร บ้านห้วยคล้า ม.12 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 1 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-02589 58-00-0127 พัฒนาป่าชุมชนเพื่อแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านควนดิน(ต่อเนื่อง 2 ) ชุมพร บ้านควนดิน ม.6 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 20 ต.ค. 2557 20 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-02536 58-00-0044 คนเขาแก้วใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ ตรัง บ้านเขาแก้ว ม.2 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง 15 ต.ค. 2557 15 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-02575 58-00-0085 โครงการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านควนตุ้งกู ตรัง ชุมชนท่าเรือบ้านควนตุ้งกู 15 ต.ค. 2557 15 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-02541 58-00-0132 กลิ้งกลองสามัคคี มีความพอเพียง ตรัง บ้านกลิ้งกลอง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 20 พ.ย. 2557 20 พ.ย. 2558 ยุติโครงการ 11 พ.ย. 2557
2557 57-02539 58-00-0043 สตรีบ้านโต๊ะบันก้าวหน้า พัฒนาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตรัง บ้านโต๊ะบัน หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 15 ต.ค. 2557 15 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-02533 58-00-0109 โครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านน้ำราบ ตรัง ุชุมชนท่ากะหยง หมู่ที่ 4 ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง 15 ต.ค. 2557 15 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-02543 58-00-0105 บ้านโคกไม้ไผ่ รู้จด รู้ใช้ สุขได้ด้วยพอเพียง ตรัง บ้านโคกไม้ไผ่ หมู่ที่ 4 ต.นาบินหลา อ.เมือง จ.ตรัง 92000 15 ต.ค. 2557 15 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-02535 58-00-0108 สร้างความมั่นคงทางอาหารบ้านทุ่งทวย ตรัง ม.7 บ้านทุ่งทวย ต.นาเมืองเชร อ.สิเกา จ.ตรัง 15 ต.ค. 2557 15 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-01541 57-00-1019 สร้างงานสานรอยยิ้มบ้านบางไร่ นครศรีธรรมราช บ้านบางไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 มิ.ย. 2557 10 ก.ค. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01470 57-00-1079 ข้าวสังหยดขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ที่บ้านควนพัง นครศรีธรรมราช บ้านห้วยข่อย หมู่ที่ 2 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 10 มิ.ย. 2557 10 ก.ค. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-02546 58-00-0102 ปราชญ์ตัวน้อยช่วยเศรษฐกิจที่บ้านไสหร้า นครศรีธรรมราช บ้านไสหร้า หมู่ที่ 1 ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 15 ต.ค. 2557 15 พ.ย. 2558 ยุติโครงการ 11 พ.ย. 2557
2557 57-01472 57-00-1032 บ้านต้นกระท้อนหลีกเลี่ยงสารเคมีด้วยครัวตัวอย่าง นครศรีธรรมราช บ้านต้นกระท้อน หมู่ที่ 7ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 10 มิ.ย. 2557 10 ก.ค. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01474 57-00-1031 บ้านอู่แก้วเป็นหมู่บ้านวิถีพอเพียง (ต่อยอด) นครศรีธรรมราช บ้านอู่แก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 10 มิ.ย. 2557 10 ก.ค. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01476 57-00-1030 คลังอาหาร อยู่ดี กินดีที่บ้านหนองสีขวัญ นครศรีธรรมราช บ้านหนองสีขวัญ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 10 มิ.ย. 2557 10 ก.ค. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-02551 58-00-0099 ขยะลอยน้ำบ้านเปี๊ยะหัวเนิน(ต่อยอด) นครศรีธรรมราช บ้านเปี๊ยะหัวเนิน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง 15 ต.ค. 2557 18 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-01532 57-00-1024 บ้านโคกเหล็กพอเพียงหลีกเลียงสารเคมี (ต่อยอด ) นครศรีธรรมราช บ้านโคกเหล็ก หมู่ 9 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช 10 มิ.ย. 2557 10 ก.ค. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01463 57-00-0858 ชุมชนบ้านห้วยไทร นำขยะสร้างอาชีพ นครศรีธรรมราช ชุมชนบ้านห้วยไทร หมู่ที่ 4 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 มิ.ย. 2557 31 พ.ค. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01478 57-00-0961 รวมพลัง สานสัมพันธ์สร้างสุขภาพคนเขาปูน นครศรีธรรมราช บ้านเขาปูน หมู่ที่ 8 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01534 57-00-1023 หนังตะลุงโขนสดลดสารเคมีบ้านปากเหมือง(ต่อยอด) นครศรีธรรมราช บ้านปากเหมือง ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 10 มิ.ย. 2557 10 ก.ค. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01465 57-00-1080 สินสืบสุขร่วมใจสร้างชุมชนเข้มแข็ง (ต่อยอด) นครศรีธรรมราช โรงยิมโรงเรยนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ 10 มิ.ย. 2557 10 ก.ค. 2558 กำลังดำเนินโครงการ 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01481 57-00-1028 ป่าต้นน้ำบ้านห้วยยวนเหนือ นครศรีธรรมราช หมู่ทีj 7 บ้านห้วยยวนเหนือ ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 10 มิ.ย. 2557 10 ก.ค. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-02622 58-00-0154 กลองยาวเกษตรอินทรีย์ บ้านสาคูเหนือ(ต่อยอด) นครศรีธรรมราช หมู่ที่ 10 บ้านสาคูเหนือ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 15 พ.ย. 2557 15 ธ.ค. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-01536 57-00-1021 สวนผักคนเมืองชุมชนพรหมมานนท์ (ต่อเนื่อง) นครศรีธรรมราช ชุมชนพรหมมานนท์ 10 มิ.ย. 2557 10 ก.ค. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01467 57-00-0963 ชุมชนหอยราก สืบสานตำนานขนมลาสร้างสุข นครศรีธรรมราช ชุมชนศรีสมบูรณ์ (หอยราก) ม 2 ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 1 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01484 57-00-0946 สืบสานวิถีชีวิตคนต้นน้ำบ้านขุนคีรี นครศรีธรรมราช บ้านขุนคีรี หมู่ที่ 9 ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01538 57-00-0924 เกษตรผสมผสานบ้านทะเลปัง นครศรีธรรมราช บ้านทะเลปัง ม.2 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 1 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01540 57-00-1020 บ่อกุ้งร้างสร้างสุขบ้านหนองนกไข่ นครศรีธรรมราช บ้านหนองนกไข่ หมู่ที่ 5 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 10 มิ.ย. 2557 10 ก.ค. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01469 57-00-0962 ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในดอน นครศรีธรรมราช บ้านในดอนหมู่ที่ 5 ต.ฉลองอ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 1 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-02568 58-00-0129 บ้านโคกเคี่ยมสะอาดถูกหลัก คนที่รักปลอดโรค นครศรีธรรมราช หมู่ 6 บ้านโคกเคี่ยม ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ 20 ต.ค. 2557 20 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-01471 57-00-1078 บ้านไม้มูกปลอดกลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์ด้วยสมุนไพร นครศรีธรรมราช บ้านไม้มูก หมู่ที่ 5 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ก.ค. 2557 30 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01542 57-00-1018 คืนสู่ธรรมชาติบ้านพัฒนา นครศรีธรรมราช บ้านพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบล หัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 10 มิ.ย. 2557 10 ก.ค. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01473 57-00-1087 เกษตรอินทรีย์บนเรือนแพบ้านสระกูด นครศรีธรรมราช บ้านสระกูด ม.14 ต.เสาเภา อ.สิชล จ. นครศรีธรรมราช 14 มิ.ย. 2557 13 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01475 57-00-1077 บ้านไกรไทยเป็นชุมชนสร้างเสริมสุขภาพดีด้วยตำรับสมุนไพร(ต่อยอด) นครศรีธรรมราช บ้านไกรไทย หมู่ที่ 4 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 10 มิ.ย. 2557 10 ก.ค. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-02581 58-00-0081 รักษ์สุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม ที่บ้านเขากอย นครศรีธรรมราช บ้านเขากอย หมู่ที่ 3 ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 20 ต.ค. 2557 20 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-01462 57-00-1033 บ้านศาลาบางปู พัฒนาศูนย์เรียนรู้อาชีพเพาะเห็ดสู่สวัสดิการชุมชน ( ต่อยอด) นครศรีธรรมราช หมู่ที่ 10 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 10 มิ.ย. 2557 10 ก.ค. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01477 57-00-1029 บ้านหนองชีพูน เป็นบ้านอยู่เย็นเป็นสุข นครศรีธรรมราช บ้านหนองชีพูน หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 10 มิ.ย. 2557 10 ก.ค. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-02553 58-00-0098 บ้านดอนมะปราง มีชีวิตปลอดภัยด้วยเกษตรอินทรีย์ นครศรีธรรมราช บ้านดอนมะปราง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าประจำ อำเภอชะอวด 15 ต.ค. 2557 15 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-01533 57-00-0991 ปฏิรูปหัวลำภูสู่หมู่บ้านจัดการตนเอง(ต่อยอด) นครศรีธรรมราช บ้านหัวลำภู หมู่ที่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 10 มิ.ย. 2557 10 ก.ค. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01464 57-00-0857 บ้านป่าไหม้ร่วมใจนำป่าสาคูสร้างสุข นครศรีธรรมราช ชุมชน (วัด, หมู่บ้าน) 1 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01479 57-00-0947 พลังแห่งความรัก ถักทอสายใย สานใจชุมชนบ้านปากคลอง นครศรีธรรมราช บ้านปากคลอง หมู่ที่ 1 ต.บ้านใหมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 1 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-02555 58-00-0171 เอาพลาสติกคืนไปเอาพฤกษ์ไพรคืนบ้านดอนทะเล(ต่อยอด) นครศรีธรรมราช บ้านดอนทะเล หมู่ที่ 2 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง 15 ต.ค. 2557 15 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-02585 58-00-0077 เกษตรกรบ้านบางไทรนนท์ร่วมใจลดภัยสารเคมี นครศรีธรรมราช บ้านบางไทรนนท์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง 20 ต.ค. 2557 20 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-01535 57-00-1022 สามวัยสานใจดูแลชุมชนสนามกีฬา นครศรีธรรมราช ชุมชนสนามกีฬา เทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 10 มิ.ย. 2557 10 ก.ค. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01466 57-00-0964 บ้านบางสระ สาน 6 อ. สู่หมู่บ้านจัดการสุขภาพองค์รวม(ต่อยอด) นครศรีธรรมราช บ้านบางสระ หมู่ที่ 9 ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง 1 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01483 57-00-1075 ฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด นครศรีธรรมราช หมู่ที่ 1 ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 10 มิ.ย. 2557 10 ก.ค. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-02625 58-00-0025 ปลอดโรคปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงบ้านมะม่วงขาว(ต่อยอด) นครศรีธรรมราช บ้านมะม่วงขาว หมู่ที่ 4 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 20 ม.ค. 2558 20 ก.พ. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-02587 58-00-0075 ข้างถนนกินได้สร้างรายได้บ้านในถุ้ง(ต่อยอด) นครศรีธรรมราช บ้านในถุ้ง หมู่ที่ 5 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 20 ต.ค. 2557 20 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-01537 57-00-0925 บ้านปลาบ้านปูฟื้นฟูป่าชายเลนลดหนี้นอกระบบบ้านหน้าทับ นครศรีธรรมราช บ้านหน้าทับ ม. 7 ต.ท่าศาลา อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 1 มิ.ย. 2557 31 ส.ค. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01468 57-00-0856 บ้านเหนือทุ่งคลองสวยรวยสมุนไพร นครศรีธรรมราช คลองท่าน้อย ม. 2 ต. เขาน้อย อ. สิชล จ. นครศรีธรรมราช 1 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01539 57-00-0923 ปลุกพลังผู้สูงวัยบ้านลำคลอง นครศรีธรรมราช บ้านลำคลอง ม.7 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 1 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01522 57-00-0928 โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว นราธิวาส หมู่บ้านนากอฮูแต 1 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01524 57-00-1068 พัฒนาศักยภาพเยาวชนและชุมชนบ้านลาแปให้น่าอยู่อย่างมีคุณธรรม นราธิวาส ชุมชนบ้านลาแป ม.2 ต.บองอ อ.ระแงะ 1 มิ.ย. 2557 10 ก.ค. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-02542 58-00-0150 นำคุณธรรม ลดอบายมุข คืนสันติสุขสู่บ้านตันหยง นราธิวาส บ้านตันหยง หมู่ที่2 ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 1 พ.ย. 2557 30 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-02571 58-00-0087 ลดปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านสะแตน่าอยู่ นราธิวาส บ้านสะแต ถนนสะแต1 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 15 ต.ค. 2557 15 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-02594 58-00-0071 ชุมชนบูเกะสูดอร่วมใจจัดการขยะ สร้างสุขภาพ นราธิวาส หมู่บ้านบูเกะสูดอ ม.2 ต. บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170 15 ต.ค. 2557 15 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-02623 58-00-0149 ธนาคารต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านสาขาชุมชนวังกระบือ นราธิวาส ชุมชนวังกระบือ หมู่ 7 ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส 1 พ.ย. 2557 30 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-02606 58-00-0069 เยาวชนธรมมะบ้านบางน้อยใส่ใจสุขภาพสูงวัย นราธิวาส วัดธรากร (วัดบ้านบางน้อย) หมู่ 4 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ 20 ต.ค. 2557 20 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-01519 57-00-0929 ครอบครัวสร้างสุขยี่งอน่าอยู่ด้วยกระบวนการสภาซูรอ (ต่อเนื่อง) นราธิวาส หมู่ที่ 7 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัด นราธิวาส 1 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-02599 58-00-0251 ความดันโลหิตสูง เบาหวาน บ้านสูแกเราเปลี่ยนได้ นราธิวาส บ้านสูแก ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส 20 ม.ค. 2558 20 ก.พ. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-01521 57-00-1086 ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเจาะเกาะให้น่าอยู่ นราธิวาส บ้านเจาะเกาะ ม.1 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 11 มิ.ย. 2557 10 ก.ค. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01523 57-00-0927 คืนเยาวชนคนดีสู่ชุมชนอาตะบือเระ นราธิวาส บ้านอาตะบือเระ ม. 2 ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 1 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-02562 58-00-0144 ปือมูดอบือราเป๊ะ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม นราธิวาส หมู่บ้านบือราเป๊ะ ม.3 บ้านบือราเป๊ะ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 25 ต.ค. 2557 25 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-01520 57-00-1069 โครงการสภาเด็กและเยาวชนกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ปี 2 ต่อเนื่อง) นราธิวาส ชุมชนฮูมอลานัส หมู่ 6 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 10 มิ.ย. 2557 10 ก.ค. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-02549 58-00-0131 เยาวชนต้นแบบบ้านลาเกาะ ม.2 ปัตตานี บ้านลาเกาะ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะจัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 20 ต.ค. 2557 20 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-02577 58-00-0143 กติกาชุมชนคนนาเกตุ ปัตตานี หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 1 พ.ย. 2557 30 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-02554 58-00-0097 สุขภาวะบ้านพิเทน ในวิถีชีวิตพอเพียง ปัตตานี หมู่ 2 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 15 ต.ค. 2557 15 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-02570 58-00-0088 ร่วมสร้างชุมชนสุขภาวะและท้องถิ่นน่าอยู่บ้านต้นทุเรียน ปัตตานี ม.6 ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 20 ต.ค. 2557 20 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-02607 58-00-0124 เมล็ดพันธุ์สารวัน สานพลังสร้างสุข ปัตตานี หมู่ที่ 2 บ้านสาวรวัน ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 20 ต.ค. 2557 20 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-02604 58-00-0155 รูปแบบการจัดการตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เพื่อสุขภาวะของชุมชน (ต่อเนื่อง) ปัตตานี ตลาดเทศวิวัฒน์ 1 15 พ.ย. 2557 15 ธ.ค. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-02544 58-00-0104 สานฝันชุมชนสุขภาวะบ้านดอนรัก ปัตตานี ชุมชนบ้านดอนรัก 15 ต.ค. 2557 15 พ.ย. 2558 ยุติโครงการ 11 พ.ย. 2557
2557 57-02558 58-00-0095 ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยสร้างสายใยชุมชน ปี 2 ปัตตานี ชุมชนโรงภาษีเก่า เทศบาลตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี 20 ต.ค. 2557 20 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-02578 58-00-0083 พลังชุมชน สร้างสัมพันธ์ สู่ฝันคนคลองช้าง ปี 2 ปัตตานี ม.4 และ ม.7 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ 20 ต.ค. 2557 20 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-01511 57-00-1071 สร้างสังคมมีสุขด้วยครอบครัวคุณภาพ พังงา บ้านบางวัน หมู่ 1 ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 10 มิ.ย. 2557 31 ก.ค. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01513 57-00-1026 ทุ่งนางดำน่าอยู่ คู่ป่าชายเลน พังงา หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งนางดำ ต.คุระ อ.คุระบุรี 10 มิ.ย. 2557 10 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-02600 58-00-0125 พันธมิตรพิชิตขยะ บ้านบางหละจัดการตนเอง พังงา บ้านบางหละ ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี 20 ต.ค. 2557 20 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-02545 58-00-0103 พัฒนาชุมชนราษฏร์บำรุงแบบเศรษฐกิจพอเพียง พังงา ชุมชนราษฎร์บำรุง 222/1 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 16 ต.ค. 2557 15 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-02774 58-00-0122 เพื่อรมณีย์น่าอยู่ ปรับเปลี่ยนการกินอยู่ทั้งหมู่บ้าน พังงา บ้านศรีราชา หมุ่ที่ 4 ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 20 ต.ค. 2557 20 พ.ย. 2558 ยุติโครงการ 11 พ.ย. 2557
2557 57-01512 57-00-1070 บ้านห้วยทรัพย์น่าอยู่ คู่พลับพลึงธาร ร่วมต้านโรคติดต่อ พังงา บ้านห้วยทรัพย์ ม.6 ต.คุระ อ.คุระบุรี 10 มิ.ย. 2557 10 ก.ค. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01514 57-00-1025 ปลุกพลังสังคมคนสวนใหม่ชุมชนในเกาะ พังงา บ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี 10 มิ.ย. 2557 10 ก.ค. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01417 57-00-0954 คบเด็กสร้างป่าสร้างสุขภาวะคนบ้านเขาอ้อ พัทลุง หมู่ที่ 3 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 1 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01435 57-00-0740 โรงเรียนชาวนาบ้านควนขี้แรด (ต่อเนื่อง) พัทลุง หมู่ที่7 ต.ชะรัดอ.กงหราจ.พัทลุง 20 พ.ค. 2557 19 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01420 57-00-1169 บ้านหาดสูงน่าอยู่มุ่งสู่สุขภาวะ พัทลุง หมู่ที่ 6 บ้านหาดสูง ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 1 ก.ค. 2557 31 ก.ค. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01424 57-00-0952 โครงการตลาดอาหารปลอดภัยของชุมชน ม.13 บ้านนา ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง พัทลุง หมู่ที่ 13 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01440 57-00-0950 ต่อลมหายใจคนปลายน้ำที่บ้านทุ่งแซะ พัทลุง บ้านทุ่งแซะ หมู่ที่ 5 ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01430 57-00-0745 ร่วมสร้างแผนชุมชนบ้านยางงามสู่ความพอเพียง พัทลุง หมู่ที่ 3 บ้านยางงาม ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 15 มิ.ย. 2557 31 พ.ค. 2558 ยุติโครงการ 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01445 57-00-0949 ฟื้นอ่าว เพิ่มป่า ที่บ้านคลองขุด พัทลุง พื้นที่ หมู่ 8 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 1 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01432 57-00-0743 รวมพลังจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่บ้านสะพานแต้ว พัทลุง หมู่ที่ 9 สะพานแต้ว 20 พ.ค. 2557 19 มิ.ย. 2558 ยุติโครงการ 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01447 57-00-0965 180 วัน สลัดมันเอาอยู่ ชาวต้นประดู่สู้สู้ พัทลุง หมู่ที่ 1 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา 1 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01434 57-00-0741 ยกระดับคุณภาพชีวิต พิชิตความจน คนนาพร้าว (ต่อเนื่อง) พัทลุง บ้านนามะพร้าว หมู่ที่ 6 ต.ชะรัด อ.กงหรา 20 พ.ค. 2557 19 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01414 57-00-0957 สร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่บ้านทุ่งยาว พัทลุง หมู่ที่11 ตำบลโคกม่วง บ้านทุ่งยาวทั้งหมู่บ้าน 1 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01416 57-00-0955 เสริมพลังชุมชนด้วยคน 3 วัย บ้านโคกแย้ม พัทลุง บ้านโคกแย้ม 1 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01436 57-000-739 ความมั่นคงทางด้านอาหารวิถีบ้านท่าช้าง ( ต่อเนื่อง ) พัทลุง ชุมชนบ้านท่าช้าง ม.5 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 20 พ.ค. 2557 19 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01418 57-00-1170 ดับบ้าน ดับคน กับวิถีชุมชนคนไทรงาม พัทลุง บ้านไทรงาม หมู่ที่ 11 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 ก.ค. 2557 31 ก.ค. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01422 57-00-0953 เยาวชนสร้างอาชีพสู่ชุมชนออกศาลาเป็นสุข พัทลุง บ้านออกศาลา หมู่ที่ 5 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 1 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01438 57-00-0951 ป่าฟื้น คนฟื้น ที่บ้านทุ่งยูง พัทลุง บ้านทุ่งยูง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 1 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01429 57-00-0746 ข้าวพื้นเมืองคืนชีวิตชาวนาปะขอ พัทลุง บ้านนาปะขอ ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว 20 พ.ค. 2557 19 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01441 57-00-1081 คนสร้างคลอง คลองสร้างคนด้วยชุมชนคนบ้านกลาง พัทลุง ชุมชน บ้านกลาง ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 10 มิ.ย. 2557 10 ก.ค. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01431 57-00-0744 บวร ไตรพลังสร้างสุขสู่บ้านนากวดน่าอยู่ (ต่อเนื่อง) พัทลุง ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านนากวด 20 พ.ค. 2557 19 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01446 57-00-0948 คนจงเก สร้างบ้านให้ปลา ด้วยป่าริมเล พัทลุง บ้านจงเก หมู่ที่ 3 ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01433 57-00-0742 เยาวชนวัยใส ใส่ใจ ป้องกันภัยยาเสพติดบ้านหูเล่ (ต่อเนื่อง) พัทลุง ม.8 บ้านหูเล่ ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา 20 พ.ค. 2557 19 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01448 57-00-0737 สานมือ รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านหลาไม้ไผ่ พัทลุง หมู่ที่ 8 บ้านศาลาไม้ไผ่ ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง 20 พ.ค. 2557 19 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01437 57-00-0738 ควนขนุนปลอดขยะท้องถิ่นปลอดถัง พัทลุง หมู่ที่ ๕,๖,๘ ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 20 พ.ค. 2557 19 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01415 57-00-0956 เกาะทองสมใหม่เกษตรอินทรีย์สร้างสุข พัทลุง หมู่ที่ 15 บ้านเกาะทองสมใหม่ ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-02561 58-00-0092 บ้านยือโร๊ะ ต้นแบบการจัดการสุขภาวะ ยะลา หมู่ที่ 2 บ้านยือโร๊ะ ตำบลบาโงย อำเภอรามัน 20 ต.ค. 2557 20 พ.ย. 2558 ระงับโครงการ 11 พ.ย. 2557
2557 57-01515 57-00-0933 ชุมชนบ้านนครธรรม ต้นแบบนักจัดการขยะ นักจัดการสุขภาพ (ต่อเนื่อง) ยะลา บ้านนครธรรม ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 1 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-02565 58-00-0091 โครงการเยาวชนตัวอย่าง ร่วมสร้างชุมชนอุเปน่าอยู่ ยะลา บ้านอุเป หมู่9 ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัด ยะลา 95000 20 ต.ค. 2557 20 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-01517 57-00-0931 คอกช้างร่วมใจจัดการขยะ…รักสุขภาพ ยะลา ชุมชนบ้านคอกช้าง 1 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-02557 58-00-0170 ชุมชนพิกุลทอง สุขภาพดี ด้วยสมุนไพรไทย ยะลา หมู่ที่ 1 ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา 15 พ.ย. 2557 15 ธ.ค. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-01516 57-00-0932 โครงการนักจัดการขยะและสุขภาพบ้านศรีนคร ยะลา บ้านศรีนคร หมู่ที่ 3 ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 1 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-02624 58-00-0123 มัสยิดกุนุงจนองสร้างสุข สู่สองวัยใส่ใจสุขภาพ ยะลา ชุมชนกุนุงจนอง ต.เบตง อ.เบตง 20 ต.ค. 2557 20 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-01518 57-00-0930 ศรีท่าน้ำสุขภาวะดี วิถีพอเพียง ยะลา บ้านศรีท่าน้ำ ตำบลธารโต อ.ธารโต จังหวัดยะลา 1 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-02598 58-00-0040 เยาวชนบางกล้วยนอกนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนฐานทรัพยากร 3 วงล้อ ระนอง ชุมชนบ้านบางกล้วยนอก ต.นาคา อ.สุขสำราญ 15 ต.ค. 2557 15 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-02591 58-00-0073 ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่บ้านศาลาคงจันทร์ปี 3 : ชุมชนจัดการตนเองตามวิถีพอเพียง สงขลา บ้านศาลาคงจันทร์ ม.2 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 15 ต.ค. 2557 15 พ.ย. 2558 ยุติโครงการ 11 พ.ย. 2557
2557 57-02573 58-00-0041 อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยสมุนไพรพื้้นบ้าน : บ้านคลองทราย สงขลา หมู่ที่ 1 ตำบลคลองทราย อำเภอ นาทวี 15 ต.ค. 2557 15 พ.ย. 2558 ยุติโครงการ 11 พ.ย. 2557
2557 57-01527 57-001065 พื้นที่สร้างสรรค์เด็กและเยาวชน บ้านไทรขึง สงขลา บ้านไทรขึง หมู่ที่ 7 ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 10 มิ.ย. 2557 10 ก.ค. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-02576 58-00-0084 บ้านดอนขี้เหล็กอุ่นใจ ห่างไกลภัยในชุมชน สงขลา บ้านดอนขี้เหล็ก ม.5 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 15 ต.ค. 2557 15 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-01529 57-00-0926 คนโคกสิเหรงกินดีอยู่ดี มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ภายใต้สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ สงขลา บ้านโคกสิเหรง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 1 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 ยุติโครงการ 11 มิ.ย. 2557
2557 โครงการหลักของ สจรส.ม.อ. สงขลา ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 ก.ย. 2552
2557 57-02582 58-00-0080 คนสามวัยใส่ใจสุขภาวะชุมชนบ้านทุ่งใหญ่ สงขลา ม. 5 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ 15 พ.ย. 2557 15 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-02626 58-00-0067 ตามรอยวิถีชีวิตมุสลิม นำมาสู่ความพอเพียง ชุมชนบ้านสนี ปี 3 : ชุมชนท้องถิ่่นจัดการตนเอง สงขลา บ้านสนี หมู่ที่ 2 ตำบล ทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย 15 ต.ค. 2557 15 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-00154 57-00-0307 โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ภาคใต้ สงขลา พื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดตรัง สงขลา พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา และภูเก็ต 25 ม.ค. 2557 25 ม.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 10 พ.ค. 2557
2557 57-02564 58-00-0130 สร้างคลอง สร้างฅน สร้างสุขภาวะชุมชนฅนหนองบัว สงขลา ชุมชนบ้านหนองบัว ม.5 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 20 ต.ค. 2557 20 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-02595 58-00-0070 ศูนย์เรียนรู้วิถีอิสลามยั่งยืนบ้านน้ำเค็ม (ชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง) สงขลา บ้านน้ำเค็ม ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 15 ต.ค. 2557 15 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-01526 57-00-1067 วิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ ปี 2 (ต่อเนื่อง) สงขลา บ้านแคเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 10 มิ.ย. 2557 10 ก.ค. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01528 57-00-1064 แนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ปีที่ 2 : ป้อมหก Eco planet ปฎิบัติการชุมชนรักษ์โลก(ต่อเนื่อง) สงขลา ชุมชนป้อมหก 170/18 ถ.รัถการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 10 มิ.ย. 2557 10 ก.ค. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01530 57-00-1063 บ้านต้นมะขามเทศ น่าอยู่ สุขภาพดี ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน สงขลา หมู่ที่ 4 บ้านต้นมะขามเทศ ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ 10 มิ.ย. 2557 10 ก.ค. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-02559 58-00-0094 ฟื้นชีวิตเล คืนวิถีชีวิตชุมชน บ้านหัวลำภู สงขลา บ้านหัวลำภู หมู่ที่ 1 ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 15 ต.ค. 2557 15 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-02627 58-00-0066 พลังเยาวชนร่วมสืบสานวิถีวัฒนธรรมชุมชน: คนบ้านปริก สงขลา ตำบลแขวง ปริก อำเภอเขต สะเดา จังหวัด สงขลา 15 ต.ค. 2557 15 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-02567 58-00-0090 ร้อยดวงใจ สู่ชุมชนสุขภาวะ วิถีไทยชุมชนบ้านกลาง(ต่อยอด) สตูล หมู่ที่ 4 บ้าน กลาง ต.ควนสตอ อ.ควนโดน 15 ต.ค. 2557 15 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-01489 57-000-735 สุไหงมาตี พลิกฟื้นชีวี ด้วยความพอเพียง สตูล ม.4 บ้านสุไหงมาตี ตำบลฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 20 พ.ค. 2557 19 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01455 57-00-1452 ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน หมู่ 18 บ้านโคกพยอม สตูล บ้านโคกพยอม หมู่ที่ 18 ตำบล ละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล 15 ส.ค. 2557 15 ก.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-02592 58-00-0072 บ้านปลักใหญ่ใจดี สานสัมพันธ์ เชิดชูผู้สูงวัย สู่สุขภาวะ สตูล ม.8 บ้านปลักใหญ่ใจดี ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 15 ต.ค. 2557 15 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-02540 58-00-0106 ส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนโดยผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา สตูล หมู่ที่ 7 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 15 ต.ค. 2557 15 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-02569 58-00-0089 ประกายฝันผู้สูงวัยบ้านควนโพธิ์ สตูล หมู่ที่ 2 ตำบลควนโพธิ์ 20 ต.ค. 2557 20 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-01491 57-00-0734 จากผืนนา สู่ผืนป่าชายเลนที่ควนโต๊ะเจ๊ะ (ต่อเนื่อง) สตูล บ้านควนโต๊ะเจ๊ะ หมูที่ 5 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 20 พ.ค. 2557 19 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01457 57-00-0860 อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติบ้านบากันเคย สตูล หมู่ที่ 3 บ้านบากันเคย ตำบลตันหยงโป อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 1 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01406 57-00-0959 บ้านควนไสน รวมพลังสร้างสุขภาพ ปลูกและใช้สมุนไพรใกล้ตัว สตูล บ้านควนไสน หมู่ที่ 1 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01493 57-00-0732 สภาทุ่งพัก นำพาตามหลักพอเพียง สตูล หมู่บ้านทุ่งพัก หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 20 พ.ค. 2557 19 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01459 57-00-0859 ญาติใคร ใครก็รัก ม.2 บ้านปากละงู (ต่อยอด) สตูล ม.2 บ้านปากละงู ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 1 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01461 57-00-0772 สี่แยกวัดใจลูกหลาน ม.5 บ้านปลักแรด สตูล ชุมชน หมู่ 5 ตำบล สาคร อำเภอ ท่าแพ จังหวัด สตูล 20 พ.ค. 2557 20 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01410 57-00-1083 ฉีดวัคซีนต้านรายจ่าย เพิ่มรายได้ ชุมชนบ้านปาล์ม 2 สตูล หมู่ที่ 4 บ้านผังปาล์ม 2 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 10 มิ.ย. 2557 10 ก.ค. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01449 57-00-1097 อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชุมชนถ้ำภูผาเพชร สตูล หมู่ที่ 9 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 15 มิ.ย. 2557 15 ก.ค. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01412 57-00-1034 สร้างงาน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดาหลำ สตูล หมู่ที่ 5 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล 10 มิ.ย. 2557 10 ก.ค. 2558 ยุติโครงการ 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01408 57-00-1036 บุโหลนเล ปลอดขยะ (ต่อยอด) สตูล หมู่ที่ 3 ตำบล ปากน้ำ (เกาะบุโหลนเล) 10 มิ.ย. 2557 10 ก.ค. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01452 57-00-1453 ร้อยเรียงวิถีชุมชน ชุบชีวิตแบบยั่งยืน คืนชุมชนสู่ธรรมชาติ สตูล ชุมชน้านท่าข้ามควาย ตำบลนาทอน อำเภอทุ้งหว้า 15 ส.ค. 2557 15 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-02588 58-00-0074 ชุมชนตันหยงโป หมู่ที่ 1 ร่วมใจ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรสัตว์น้ำ และทรัพยากรชายฝั่ง สตูล หมู่ที่ 1 บ้านตันหยงโป ตำบลตันหยงโป อำเภอเมือง 15 ต.ค. 2557 15 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-01488 57-00-0736 หุ่นกระบอก ออกเดิน ที่บ้านสวนเทศ(ต่อเนื่อง) สตูล บ้านสวนเทศ 96 หมู่ที่ 5 ตำบล แป-ระ อำท่าแพ จังหวัดสตูล 20 พ.ค. 2557 19 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01454 57-00-1139 ชุมชนน่าอยู่ สู่สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์การออม (ต่อยอด) สตูล บ้านวังเจริญราษฎร์ ม.9 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า 20 มิ.ย. 2557 19 ส.ค. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-02538 58-00-0107 เพิ่มต้นทุนชีวิต พิชิตโรค สู่ชุมชนน่าอยู่ บ้านหัวสะพานเหล็ก สตูล หมู่ที่6 บ้านหัวสะพานเหล็ก 15 ต.ค. 2557 15 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-01490 57-00-1074 เด็กน้อยเกาะโตดนุ้ย เล่านิทานปูม้า ปูทะเล(ต่อเนื่อง) สตูล หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 10 มิ.ย. 2557 10 ก.ค. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01456 57-00-0773 ความมั่นคงทางอาหาร หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งพัฒนา (ต่อยอดโครงการ 3 ออมฯ) สตูล 213 หมู่ที่ 13 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล 20 พ.ค. 2557 20 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01405 57-00-1037 ปฎิรูปครัวเรือน มุ่งสู่แบบพอเพียงบ้านปาล์ม 3 สตูล หมู่ 2 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 10 มิ.ย. 2557 10 ก.ค. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-02572 58-00-0086 หมู่บ้านจัดการสุขภาวะดี วิถีพอเพียง บ้านทุ่งมะปรัง สตูล หมู่ท่ี 1 บ้านทุ่งมะปรัง ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล 15 พ.ย. 2557 15 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-01492 57-00-0733 สภาซูรอเขาน้อยใต้ จัดสรรสิ่งที่ดีให้เยาวชน สตูล บ้านเขาน้อยใต้ หมู่ที่ 12 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล 20 พ.ค. 2557 19 มิ.ย. 2558 ยุติโครงการ 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01458 57-00-1088 โครงการร่องรอยศิลปะของชุมชนขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่ (ต่อยอด) สตูล หมู่ที่ 5 ตำบลละงู อำเภอละงู จ.สตูล 11 มิ.ย. 2557 10 ก.ค. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-02596 ร่วมสร้างบ้านท่าพยอมให้น่าอยู่ (ต่อยอด) สตูล ระงับโครงการ 11 พ.ย. 2557
2557 57-02547 58-00-0101 บ้านนาปริก สุขภาวะดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ตามแนวทางวิถีพอเพียง สตูล บ้านนาปริก หมู่ที่ 9 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน 15 ต.ค. 2557 15 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-02574 58-00-0128 ท่ามาลัยร่วมใจสานฝันครอบครัวอบอุ่น ตำบลปากน้ำ สตูล บ้านท่ามาลัย หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู 20 ต.ค. 2557 20 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-01460 57-00-1211 กระบวนการชุมชนเพื่อพัฒนาอ่าวทุ่งนุ้ยสู่การจัดการตนเองบ้านหลอมปืน หมู่14 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล (ต่อยอด) สตูล ชุมชนบ้านหลอมปืน หมู่ที่14 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 ก.ค. 2557 31 ก.ค. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01409 57-00-1035 เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชุมชน คนปาล์มทอง สตูล บ้านปาล์มทองพัฒนา หมู่ที่ 8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 10 มิ.ย. 2557 10 ก.ค. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01413 57-00-0958 สร้างคุณค่า พัฒนาแหล่งชุมชน จัดการขยะบ้านผังปาล์ม 1 สตูล บ้านผังปาล์ม 1 หมู่ที่ 1 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 1 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-02621 58-00-0068 เยาวชนบ้านใหม่รักครอบครัวไม่เมามัวยาเสพติดเพื่อความเข็มแข็งของชุมชน สตูล หมู่ที่5 ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 15 ต.ค. 2557 15 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-01450 57-00-1455 สร้างสุขภาวะ ชุมชนน่าอยู่ สานสามัคคี หมู่ 2 สตูล บ้านนาเปรีย หมู่ที่ 2 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 15 ส.ค. 2557 15 ก.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01411 57-00-1089 ศูนย์เรียนรู้ป่าต้นน้ำ บ้านผังปาล์ม 4,5 สตูล หมู่ที่ 3 บ้านผังปาล์ม 4,5 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 27 ก.พ. 2558 15 ก.พ. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01451 57-00-1454 สร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ( ต่อยอด ) สตูล หมู่ 4 ต.นาทอน อ. ทุ่งหว้า จ. สตูล 15 ส.ค. 2557 15 ก.ย. 2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-02563 58-00-0180 เด็กและเยาวชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านหาดทรายยาว หมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงโป สตูล หมู่ที่ 2 บ้านหาดทรายยาว ตำบลตันหยงโป อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 24 พ.ย. 2557 30 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-01487 57-00-0855 รองแง็งเยาวชน ต่อลมหายใจป่าชายเลน บ้านท่าน้ำเค็มใต้ สตูล บ้านท่าน้ำเค็มใต้ ม.1 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล 1 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01453 57-001212 ภูมิปัญญา สานสามัคคี (ต่อยอด) สตูล บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 1 ก.ค. 2557 31 ก.ค. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01407 57-00-1082 กลุ่มเยาวชนดนตรี ต้นกล้าแห่งหนองราโพธิ์ สตูล ม.6 บ้านหนองราโพธิ์ ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล 10 มิ.ย. 2557 10 ก.ค. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-01508 57-00-0935 พื้นที่สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์คนสองวัยชุมชนหัวแหลมพัฒนา สุราษฎร์ธานี ชุมชนหัวแหลมพัฒนา ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2557 57-02548 58-00-0042 ผัก:สายสัมพันธ์สู่่ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียง สุราษฎร์ธานี ทับคริสต์ หมู่ 3 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม 15 ต.ค. 2557 15 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-02560 58-00-0093 อยู่อย่างวิถีไทย ชาวควนสินชัยสุขภาพดี สุราษฎร์ธานี บ้านควนสินชัย หมู่ที่ 5 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 20 ต.ค. 2557 20 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-02534 58-00-0045 คนพรุกระแชงสุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย สุราษฎร์ธานี หมู่ 1 บ้านพรุกระแชง ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ 15 ต.ค. 2557 15 พ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 พ.ย. 2557
2557 57-01507 57-00-0936 บ้านเหนือสะอาด ชุมชนสดใส ประชาร่วมใจพัฒนา สุราษฎร์ธานี ชุมชนบ้านเหนือ ต.นาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 1 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 มิ.ย. 2557
2558 58-03840 58-00-1878 ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านห้วยลึก จัดการขยะชุมชน กระบี่ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 19 ก.ค. 2558
2558 58-03830 58-00-1894 ครอบครัวอบอุ่น มีภูมิคุ้มกัน แบ่งปันความสุขบ้านขุนสมุทร กระบี่ บ้านขุนสมุทร หมู่ 10 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ยุติโครงการ 31 พ.ค. 2558
2558 58-03846 58-00-1889 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน (ต่อเนื่อง ปี2) กระบี่ หมู่ที่ 3 บ้านคลองขนาน ตำบลคลองท่อมใต้อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81120 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 มิ.ย. 2558
2558 58-03849 58-00-1888 แหล่งเรียนรู้ ปลูกข้าวพันธ์พื้นเมือง ตามแนวทางชีววิถี บ้านคลองหมาก (ต่อยอด ปี 2) กระบี่ บ้านคลองหมาก หมู่ที่3 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 มิ.ย. 2558
2558 58-03815 58-00-1896 Green Food- Green market ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองจิก กระบี่ หมู่ 2 บ้านหนองจิก ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ยุติโครงการ 29 พ.ค. 2558
2558 58-03841 58-00-1879 การจัดการทรัพยากรป่าชายเลน บ้านเขาทอง unseen อ่าวท่าเลน กระบี่ หมู่ที่ 3 บ้านท่าเลนตำบลเขาทองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่.. 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 29 พ.ค. 2558
2558 58-03835 58-00-1892 เศรษกิจพอเพียงด้วยบัญชีครัวเรือนบ้านท่าพรุ กระบี่ บ้านท่าพรุ ม.5 ตำบลเขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 พ.ค. 2558
2558 58-03838 58-00-1891 ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านหัวหินปลอดขยะ กระบี่ ม.8 บ้านหัวหิน ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 29 พ.ค. 2558
2558 58-03824 58-00-1895 รู้เร็ว รู้ไว จัดการภัยพิบัติ บ้านปลายทับใหม่ กระบี่ ม.5 บ้านปลายทับใหม่ ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ 81190 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 29 พ.ค. 2558
2558 58-03844 58-00-1890 โครงการเยาวชนคนสร้างสุข บ้านนาเกาะไทร (ต่อเนื่อง ปี2) กระบี่ มัสยิดบ้านนาเกาะไทร 103 หมู่บ้านนาเกาะไทร ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 30 พ.ค. 2558
2558 58-03833 58-00-1893 เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านควนเกาะจันทร์ กระบี่ หมู่ที่ 7 บ้านควนเกาะจันทร์ ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ยุติโครงการ 29 พ.ค. 2558
2558 58-03828 59-00-0003 สภาพแวดล้อมดีชีวีมีสุขที่บ้านนาโครงช้าง ชุมพร บ้านนาโครงช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 15 ต.ค. 2558 15 พ.ย. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 พ.ค. 2558
2558 58-03811 58-00-2081 ร่วมสร้างชุมชนบ้านดอนตาบ่าวให้น่าอยู่ คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2 ชุมพร บ้านดอนตาบ่าว ม.1 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 15 มิ.ย. 2558
2558 58-03814 58-00-2079 บ้านวังทองน่าอยู่ด้วยวิถีพอเพียง ชุมพร ชุมชนบ้านวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 พ.ค. 2558
2558 58-03808 58-00-2083 บ้านตรังสร้างสุข ชุมพร บ้านตรัง หมู่ที่ 12 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 พ.ค. 2558
2558 58-03818 58-00-2078 บ้านห้วยทรายขาวน่าอยู่ ชุมชนร่วมใจ ห่างไกลโรค ปี2 ชุมพร บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 1 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 12 มิ.ย. 2558
2558 58-03829 58-00-2074 ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง ต่อเนื่องปี 2 ชุมพร ชุมชนบ้านในซัง หมู่ที่ 6 ตำบลนาทุุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 15 มิ.ย. 2558
2558 58-03821 58-00-2077 ชุมชนเขาเจดีย์-ตลาดใน ห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วยวิถีพอเพียง ปี2 ชุมพร ชุมชนเขาเจดีย์ - ตลาดในหมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 พ.ค. 2558
2558 58-03842 58-00-2072 อนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง ปี2 ชุมพร ชุมชนดอนเทพมูล ม.9 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 มิ.ย. 2558
2558 58-03834 58-00-2073 ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น ปี2 ชุมพร บ้านเนินทอง ม.6 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 15 ก.ย. 2558 26 เม.ย. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 5 มิ.ย. 2558
2558 58-03812 58-00-2080 ซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติ บ้านปะติมะ ชุมพร บ้านปะติมะ หมู่ที่ 14 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 พ.ค. 2558
2558 58-03827 58-00-2075 ปลูกจิตสำนึกชุมชนบ้านในจูนน่าอยู่ ชุมพร บ้านในจูน หมู่ที่ 15 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 พ.ค. 2558
2558 58-03823 58-00-2076 บ้านดอนรักษ์ร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชุมชน ปี2 ชุมพร ชุมชนบ้านดอนรักษ์ หมู่ 4 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 มิ.ย. 2558
2558 58-03809 58-00-2082 กลุ่มประมงบ้านบ่อเมา-แหลมแท่น รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี3 ชุมพร บ้านบ่อเมา - แหลมแท่น หมู่ที่ 1 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ. ชุมพร 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 18 มิ.ย. 2558
2558 58-03807 58-00-2084 บ้านนาเหนือเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน ชุมพร บ้านนาเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ยุติโครงการ 27 พ.ค. 2558
2558 58-03799 58-00-1936 ทบทวนปลดหนี้คนหมู่ 4 บ้านหน้าเขา ตรัง บ้านหน้าเขา-ในวังหมู่4 ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 พ.ค. 2558
2558 58-03789 58-00-1937 พลังชุมชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านบางค้างคาว ตรัง บ้านบางค้างคาว หมู่ที่4 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 พ.ค. 2558
2558 58-03785 58-00-2258 รักษา"ครัวทะเล"ที่บ้านบาตู ตรัง บ้านบาตูปูเต๊ะ หมู่ 4 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 พ.ค. 2558
2558 58-03867 58-00-2161 คืนธรรมชาติบ้านท่าใหญ่สู่ต้นแบบชุมชนเกษตรอินทรีย์ นครศรีธรรมราช บ้านท่าใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03919 58-00-2042 สมุนไพรช่วยสร้างสามัคคีและลดหนี้ ที่บ้านไร่เหนือ นครศรีธรรมราช บ้านไร่เหนือ ม.9 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03866 58-00-2202 บ้านห้วยทรายขาว ชีวิตดี มีเศรษฐกิจพอเพียง นครศรีธรรมราช บ้านทรายขาว หมู่ที่10 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03857 58-00-2205 บ้านท่าแห้งปลอดโรค ปลดหนี้ ด้วยวิถีพอเพียง นครศรีธรรมราช บ้านท่าแห้ง ม.3 ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03890 58-00-2044 วัด ชุมชน ร่วมจัดการทุนที่บ้านทองพูน (ต่อยอดปี 2) นครศรีธรรมราช บ้านทองพูน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 14 มิ.ย. 2558
2558 58-03887 58-00-2157 บ้านโคกใหญ่ร่วมใจส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ปลดหนี้ครอบครัว นครศรีธรรมราช บ้านโคกใหญ่ ม.4.ต บางตะพง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03930 58-00-2021 คนเอาถ่านบ้านวัดโหนด นครศรีธรรมราช ชุมชนวัดโหนด ม.1 ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03911 58-00-2154 เซเว่น ภูมิปัญญา สร้างสุขสองฝั่งคลองบ้านบางไทร (ต่อยอดปี2) นครศรีธรรมราช บ้านบางไทร หมู่ที่ 2 ตำบลคลองนัอย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 ก.ค. 2558
2558 58-03856 58-00-2257 ร่วมสร้างผลไม้อินทรีย์จากสวนสมรมบ้านห้วยพาน นครศรีธรรมราช บ้านห้วยพาน หมู่ที่ 2 ตำบลกรุงชิงอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03901 58-00-1929 ร่วมใจแก้ไขปัญหาขยะในชุมชุนบ้านตูล นครศรีธรรมราช บ้านตูล หมู่ 1 ต.บ้านตูล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 พ.ค. 2558
2558 58-03874 58-00-2200 บ้านคันเบ็ดปลอดสารพิษด้วยเศรษฐกิจพอเพียง นครศรีธรรมราช บ้านคันเบ็ด หมู่ที่5 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03889 58-00-2026 ภูมิปัญญา เพิ่มรายได้ สร้างสุขที่บ้านยางในลุ่ม (ต่อยอดปี 2) นครศรีธรรมราช บ้านยางในลุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 14 มิ.ย. 2558
2558 58-03938 58-00-2183 อาชีพเสริมเพิ่มรายได้บ้านควนยูง นครศรีธรรมราช บ้านควนยูง ม 9. ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03893 58-00-2066 ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงบ้านคลองเล นครศรีธรรมราช บ้านคลองเล ม.3 ต.ดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03932 58-00-1922 สร้างครัวคนห้วยยวนด้วยธนาคารริมคลอง (ต่อเนื่อง) นครศรีธรรมราช บ้านห้วยยวนเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 24 มิ.ย. 2558
2558 58-03880 58-00-2198 คนปากเปียดสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง นครศรีธรรมราช บ้านปากเปียด ม.5 ต.นาแว อ.ฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03942 58-00-2020 บ้านห้วยแหยง สืบสานภูมิปัญญา นครศรีธรรมราช บ้านห้วยแหยง ม.4 ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03826 58-00-2118 สองข้างทางสร้างรายได้ บ้านตีนคลอง นครศรีธรรมราช บ้านตีนคลอง ม.6.ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03853 58-00-2071 กล้วยไข่บานลดสารเคมีบ้านพิตำ นครศรีธรรมราช บ้านพิตำ หมู่ 3 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จัหวัดนครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03899 58-00-2024 ข้าวยาโค ข้าวอาซูรอ สองศาสนาสานสัมพันธ์ที่บ้านยวนแหล นครศรีธรรมราช บ้านยวนแหล ม.4 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03872 58-00-2201 กินดีมีสุข ณ บ้านเกาะรุ้ง นครศรีธรรมราช บ้านเกาะรุ้ง ม2.ต.บ้านใหม่ อ.ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03855 58-00-2070 กินผักที่ปลูกและฮิญาบราคาถูกที่บ้านหลาแขก นครศรีธรรมราช บ้านหลาแขก ม.3 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จนครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03946 58-00-2153 พัฒนาบ้านบางคูให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน นครศรีธรรมราช บ้านบางคู ม.9 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03907 58-00-2193 กระจาดเดือนสิบรวมใจเฉลิมพระชนม์ 60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาที่ บ้านทุ่งจูด นครศรีธรรมราช บ้านทุ่งจูด ม.1 ต.คลองเส อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03881 58-00-2197 เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้บ้านทุ่งกระจูด นครศรีธรรมราช บ้านทุ่งกระจูด หมู่ที่ 7 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03903 58-00-2195 บ้านบางคุระพอเพียงหลีกเลี่ยงสารเคมี นครศรีธรรมราช บ้านบางคุระ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03876 58-00-2159 ตลาดร่วมใจปากท่าซอง นครศรีธรรมราช บ้านปากท่าซอง ม.8 ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03950 58-00-2151 นำศาสตร์พระราชา สร้างสุขสู่บ้านบางไทร นครศรีธรรมราช บ้านบางไทร ม.2 ต.บางศาลา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03871 58-00-2255 ทุนชุมชนสร้างรายได้บ้านสวนขัน (ต่อยอดปี 2) นครศรีธรรมราช บ้านสวนขัน หมู่ที่ 1 ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 15 มิ.ย. 2558
2558 58-03913 58-00-2252 บ้านดอนจิกพัฒนาเพื่อส่งเสริมอาชีพ นครศรีธรรมราช บ้านดอนจิก ม.4 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03873 58-00-2254 บ้านไทรทองชีวิตปลอดสารพิษวิถีเศรษฐกิจพอเพียง นครศรีธรรมราช บ้านไทรทอง หมู่ที่ 2 ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03910 58-00-2191 เกษตรอินทรีย์เพิ่มรายได้ส่งเสริมสุขภาพบ้านคลองตูก นครศรีธรรมราช บ้านคลองตูก หมู่ที่ 1 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 30 มิ.ย. 2559 ยุติโครงการ 28 พ.ค. 2558
2558 58-03883 58-00-2027 บ้านควนหนองหงส์เรียนรู้การลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง นครศรีธรรมราช บ้านควนหนองหงส์ ม.3 ต.ควนหนองหงส์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 30 พ.ค. 2558
2558 58-03917 58-00-1885 ผักปัญญาอ่อนสร้างสุขบ้านแขก นครศรีธรรมราช บ้านแขก ม.13 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03858 58-00-2115 ชุมชนสามร้อยกล้า ใส่ใจสุขภาพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี2 นครศรีธรรมราช ชุมชนสามร้อยกล้า หมู่ที่ 7 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ยุติโครงการ 28 พ.ค. 2558
2558 58-03949 58-00-2152 ชุมชนเสาธงทองผักสวนครัวปลอดสารพิษขยะมีชีวิตร่วมคิดร่วมทำ นครศรีธรรมราช ชุมชนเสาธงทอง ทม.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03859 58-00-2028 ยาเหลืองสูตรคุณยายที่บ้านกาโห่ใต้ นครศรีธรรมราช บ้านกาโห่ ม.1 ต.ควนหนองหงส์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03895 58-00-1886 เกษตรอินทรีย์สร้างรายได้บ้านในหัน นครศรีธรรมราช บ้านในหัน ม.4 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03869 58-00-2068 ร้านค้าคุณธรรมนำวิถีเดิมลดสารเคมีบ้านปากลง นครศรีธรรมราช บ้านปากลง หมู่ที่ 6 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03897 58-00-1930 ตู้เย็นข้างเรินบ้านชายควน นครศรีธรรมราช บ้านชายควน หมู่ 2 ต.บ้านชะอวด อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 พ.ค. 2558
2558 58-03900 58-00-2196 มัคคุเทศน้อยแห่งเขาขุนพนม นครศรีธรรมราช บ้านเขาขุนพนม หมู่ที่ 4.ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03922 58-00-2023 ผังฟาร์มลดรายจ่ายที่บ้านทรายขาว นครศรีธรรมราช บ้านทรายขาว ม.1 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03878 58-00-2199 บ้านไสโคกเกาะ ร่วมใจลดภัยสารเคมีในชุมชน นครศรีธรรมราช บ้านไสโคกเกาะ หมู่ที่ 2.ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03861 58-00-2069 ปรับพื้นที่ว่างปลดหนี้บ้านท่าม่วง นครศรีธรรมราช บ้านท่าม่วง ม.1.ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03870 58-00-1931 ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวนาบ้านควนเงิน นครศรีธรรมราช บ้านควนเงินหมู่ที่ 2ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ยุติโครงการ 28 พ.ค. 2558
2558 58-03879 58-00-2045 ศูนย์การเรียนรู้การผลิตข้าวสังหยดอินทรีชีวภาพครบวงจรเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ที่บ้านควนพัง (ต่อเนื่องปี2) นครศรีธรรมราช บ้านควนพัง หมู่ที่ 2 ตำบลควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 24 มิ.ย. 2558
2558 58-03909 58-00-2043 คลังอาหารบ้านดอนโรง(ต่อยอดปี 2) นครศรีธรรมราช บ้านดอนโรง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 14 มิ.ย. 2558
2558 58-03843 58-00-2208 สายน้ำสร้างสุขณ บ้านทุ่งโชน นครศรีธรรมราช ชุมชนบ้านทุ่งโชนม.6ต.เขาพระทองอ.ชะอวดจ.นครศรีธรรมราช80180 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03877 58-00-2067 กระจาดสานใจเครื่องแกงกู้ภัยเศรษฐกิจบ้านนาแยกเหนือ (ต่อยอดปี 2) นครศรีธรรมราช บ้านนาแยกเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 พ.ค. 2558
2558 58-03892 58-00-2025 คุณค่าเด็กแว็นซ์ ที่บ้านปากคลองวัดแดง(ต่อยอดปี2) นครศรีธรรมราช บ้านปากคลองวัดแดง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 14 มิ.ย. 2558
2558 58-03854 58-00-2206 ชุมชนบ้านชะเอียนยิ้มได้ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง นครศรีธรรมราช บ้านชะเอียน ม.5.ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03888 58-00-2112 บ้านโปนปลอดสารพิษด้วยวิถีชีวิตพอเพียง นครศรีธรรมราช บ้านโปน ม.4 ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03852 58-00-2116 ปันตงสร้างสุขบ้านสี่แยกวัดโหนด (ต่อยอดปี 2) นครศรีธรรมราช บ้านสี่แยกวัดโหนด หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 14 มิ.ย. 2558
2558 58-03918 58-00-1897 เกษตรอินทรีย์บ้านปลักจอกเสริมรายได้ นครศรีธรรมราช บ้านปลักจอก ม.6 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03935 58-00-2184 ตำรับอาหารเป็นยา ณ บ้านนาพา นครศรีธรรมราช บ้านนาพา หมู่ที่ 5 ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03864 58-00-2114 โรงเรียนร้างสร้างชีวิตบ้านทุ่งหนองควาย (ต่อยอดปี 2) นครศรีธรรมราช บ้านทุ่งหนองควาย หมู่ที่ 4ตำบลดุสิตอำเภอถ้ำพรรณราจังหวัดนครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 พ.ค. 2558
2558 58-03916 58002356 บ้านไสใหญ่รายได้ดีชีวีมีสุข นครศรีธรรมราช บ้านไสใหญ่ หมู่ที่ 12 ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03894 58-00-2155 แก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัติน้ำท่วม นครศรีธรรมราช บ้านทรายเพชร ม.10. ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03875 58-00-2160 ฝายกั้นขยะคืนชีวิตชุมชนบางฉนาก นครศรีธรรมราช ชุมชนบางฉนาก ทม.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03860 58-00-2204 สุขสวรรค์ ที่ บ้านควนสวรรค์ นครศรีธรรมราช บ้านควนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03863 58-00-216 ผักสวนครัวปลอดสารเคมี วิถีบ้านท่าช้าง นครศรีธรรมราช บ้านท่าช้าง ม.5 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03884 58-00-2158 โรงเรียนสร้างสุข สู้เศรษฐกิจ คืนวิถึชีวิตบ้านท้องลาน นครศรีธรรมราช บ้านท้องลาน ม.5 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03927 58-00-2022 บ้านสหกรณ์ เรียนรู้วิธีลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง นครศรีธรรมราช บ้านสหกรณ์ ม.3 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03885 58-00-1887 ชุมชนปลอดสารพิษตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในโคร๊ะ นครศรีธรรมราช บ้านในโคระ ม.10 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 15 ก.ย. 2558 26 เม.ย. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03868 58-00-2113 เศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านทุ่งหล่อ นครศรีธรรมราช บ้านทุ่งหล่อ หมู่ที่ 7 ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03801 58-00-2213 ชุมชนตาบาฮีเลน่าอยู่ปลอดขยะด้วยสองมือเรา นราธิวาส ชุมชนตาบาฮีเล หมู่ 1 ต.เจ๊ะเหอ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 พ.ค. 2558
2558 58-03788 58-00-2219 ทำนบร่วมสร้างอาชีพสร้างรายได้ อยู่อย่างพอเพียง นราธิวาส บ้านทำนบ หมู่ 5 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 พ.ค. 2558
2558 58-03994 58-00-2176 หมู่บ้านยะออ ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพกายใจดี ชีวีมีสุข นราธิวาส บ้านยะออ ม.1 ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 พ.ค. 2558
2558 58-03784 59-00-0004 เยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด นราธิวาส บ้านต้นตาล ม.๒ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอจ.นราธิวาส 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 พ.ค. 2558
2558 58-03989 58-00-2177 ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นราธิวาส บ้านบาลาหมู่ที่ 5 ตำบลโละจูด อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 พ.ค. 2558
2558 58-03791 58-00-2218 คุณธรรมสร้างคน จริยธรรมสร้างใจ ลดปัญหายาเสพติด ณ บ้านน้ำตก นราธิวาส บ้านน้ำตก ม. 5 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 พ.ค. 2558
2558 58-03782 58-00-2221 ตะโละแน็งอามานสร้างสุข รู้จักพอเพียงและเพียงพอ นราธิวาส บ้าน ตะโละแน็งอามาน ตำบล บางปอ อำเภอ เมือง จังหวัด นราธิวาส 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 พ.ค. 2558
2558 58-03796 58-00-2215 ชาวตือกอร่วมมือ ร่วมใจ ชุมชนสะอาด นราธิวาส หมู่บ้านตือกอ หมู่ 7 ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 96220 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 พ.ค. 2558
2558 58-03780 58-00-2222 หมู่บ้านตือระร่วมมือร่วมใจสร้างสามัคคีสู่ชุมชนเข้มแข็ง นราธิวาส บ้านตือระ หมู่ที่2 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 พ.ค. 2558
2558 58-03804 58-00-2212 สร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่ ม.7 บ้านเจาะกะพ้อใน ปัตตานี ม.7 บ้านเจาะกะพ้อใน ต.กะรุบี อ.กะพ้อจ.ปัตตานี 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 30 พ.ค. 2558
2558 58-03794 58-00-2216 โครงการชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา ปัตตานี ม.3 ต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 30 พ.ค. 2558
2558 58-03798 58-00-2214 กองปังสร้างสุขบ้านกะลาพอตก ปัตตานี บ้านกะลาพอตก ม. 8 ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 30 พ.ค. 2558
2558 58-03805 58-00-2211 โครงการลาซังสร้างสันติสุขบ้านเตราะแก่นเชื่อมพี่น้องสองศาสนา ปัตตานี บ้านเตราะแก่น ม.5 ต.แป้น อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 30 พ.ค. 2558
2558 58-03787 58-00-2220 โครงการ"อาหารของแม่สร้างพลังชุมชนปราแว" ปัตตานี ชุมชนปราแว ม.4 ต.ยะรัง อ.ยะรัง.จ.ปัตตานี 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ยุติโครงการ 30 พ.ค. 2558
2558 58-03806 58-00-2210 สือดังเบอร์ซาตู (ร่วมเป็นหนึ่ง) ปัตตานี บ้านสือดัง ม.4 ต. เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 30 พ.ค. 2558
2558 58-03978 58-00-2179 โครงการย้อนอดีตคืนความสุข 2 วิถีชุมชนสะพานม้า ปัตตานี ชุมชนสะพานม้าเทศบาลเมืองตะลุบัน ถ.สะพานม้า ต.ตะลุบัน อำเภอสายบุรี จ.ปัตตานี 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 30 พ.ค. 2558
2558 58-03792 58-00-2217 ร้อยมือสร้างวิถีชุมชนบ้านบางโกระ ปัตตานี ม.2 บ้านบางโกระ ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 มิ.ย. 2558
2558 58-03832 58-00-1933 นาอินทรีย์คืนวิถีคนไทรงาม (ต่อเนื่อง) พัทลุง บ้านไทรงาม หมู่ที่ 11 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93150 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 23 มิ.ย. 2558
2558 58-03998 58-00-1909 คนท่ายูงปลูกป่าในนาสหาย พัทลุง ชุมชนท่ายูง หมู่ที่ 5 ต.ตะเเพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 พ.ค. 2558
2558 58-03982 58-00-1912 ฟื้นป่า รักษ์เคย ที่บ้านปากหวะ หมู่.10 ต.ลำปำ พัทลุง บ้านปากหวะ หมู่ที่ 10 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 พ.ค. 2558
2558 58-03837 58-00-1932 เมื่อเด็กกล้วยเถื่อนสร้างธนาคารฯที่บ้านทุ่งยูง(ต่อเนื่อง) พัทลุง บ้านทุ่งยูง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 93190 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 25 มิ.ย. 2558
2558 58-04009 58-00-2173 กล้วยเภาร่วมใจจัดการขยะสู่หมู่บ้านสุขภาวะ พัทลุง ชุมชนกล้วยเภา ม.5 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 พ.ค. 2558
2558 58-03985 58-00-2239 อยู่ดี กินดี มีสุข บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ พัทลุง หมู่ที่ 8 ตำบล โคกสัก อำเภอบางแก้ว จ้งหวัดพัทลุง 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 พ.ค. 2558
2558 58-03979 58-00-2240 ชุมชนฝาละมีเข้มแข้งครอบครัวอบอุ่นด้วยวิถีพอเพียง พัทลุง บ้านฝาละมี หมู่ที่ 1 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 พ.ค. 2558
2558 58-03825 58-00-1934 ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง(ต่อเนื่องปี 3) พัทลุง บ้านหูยานหมู่ที่ 8 ตำบลนาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 19 มิ.ย. 2558
2558 58-03990 58-00-2238 เกษตรอินทรีย์บนความพอเพียง บ้านสหกรณ์ พัทลุง บ้านสหกรณ์ ม.8 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 พ.ค. 2558
2558 58-03999 58-00-2175 โคกทรายเกษตรอินทรีย์สร้างสุข พัทลุง ชุมชนโคกทราย หมู่ 5 ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 พ.ค. 2558
2558 58-03996 58-00-1910 ร่วมมือร่วมใจสร้างระบบอาหารปลอดภัยบ้านหนองเพ็ง พัทลุง บ้านหนองเพ็ง หมู่ที่4 ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 พ.ค. 2558
2558 58-04005 58-00-1907 สร้างหลาด(ตลาด)ในห้วยที่บ้านห้วยไม้ไผ่ พัทลุง บ้านห้วยไม้ไผ่ หมู่ 12 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 พ.ค. 2558
2558 58-03977 58-00-1914 รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์ชีวิต ที่บ้านเขาปู่ พัทลุง ชุมชนหน้าวัด หมู่ที่ 11 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 พ.ค. 2558
2558 58-03820 58-00-1935 ศูนย์เรียนรู้นาอินทรีย์ที่บ้านโคกแย้ม (ต่อเนื่อง) พัทลุง ชุมชนบ้านโคกแย้ม หมู่ที่2 ต. นาท่อม อ.เมืองพัทลุงจ. พัทลุง 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 มิ.ย. 2558
2558 58-03822 58-00-2209 รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านศาลาไม้ไผ่(ต่อเนื่อง) พัทลุง บ้านศาลาไม้ไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 13 มิ.ย. 2558
2558 58-03976 58-00-2241 ร่วมใจคืนสุขบ้านเกาะเหรียง พัทลุง หมู่ 6 ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 พ.ค. 2558
2558 58-03981 58-00-1913 ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้คนสำนักกอ พัทลุง ชุมชนสำนักกอ หมู่ที่ 3 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 พ.ค. 2558
2558 58-03980 58-00-2178 ร่วมใจรักษ์สภาพแวดล้อมสู่สุขภาวะบ้านควนปอม พัทลุง ชุมชนบ้านควนปอม ม.11 ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 พ.ค. 2558
2558 58-04001 58-00-1908 พัฒนาคน...ชุมชนพอเพียง ณ บ้านควนยวน พัทลุง บ้านควนยวน หมู่ 9 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 พ.ค. 2558
2558 58-04006 58-00-2174 เกษตรสีเขียวบ้านคลองลำหลิง พัทลุง บ้านป่าพ้อหมู่ที่ 13 ตำบลตำนานอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 พ.ค. 2558
2558 58-03983 58-00-1911 รู้จักจ่าย รู้จักออม ร่วมสร้างงานที่บ้านม่วงเตี้ย พัทลุง ชุมชนบ้านม่วงเตี้ย หมู่ที่ 1 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 พ.ค. 2558
2558 58-03988 58-00-1984 อนุรักษ์ เพิ่ม สร้าง ทรัพยากรชายฝั่งเพื่อเศรษฐกิจชุมชนอ่าวหลังแดง ภูเก็ต บ้านอ่าวกุ้ง หมู่ 9 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ยุติโครงการ 28 พ.ค. 2558
2558 58-03997 58-00-1981 การจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชน บ้านท่าฉัตรไชย ภูเก็ต บ้านท่าฉัตรไชยหมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03992 58-00-1982 สานสายใยรักบ้านไม้ขาวร่วมจัดการโรคเรื้อรัง ภูเก็ต ม.4 บ้านไม้ขาว ต.ถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-04004 58-00-1980 ชุมชนชายฝั่ง สร้างพลังเศรษฐกิจพอเพียง บ้านยามู ภูเก็ต ชุมชนบ้านยามู หมู่ 7 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 พ.ค. 2558
2558 58-03991 58-00-1983 เกษตรพอเพียงตามวิถีชุมชนบ้านพรุสมภาร ภูเก็ต หมู่ที่ 8 บ้านพรุสมภาร ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03783 58-00-2030 บ้านปากบางจัดการขยะ สู่ชุมชนปลอดสารพิษ ยะลา บ้านปากบาง หมู่ 8 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 30 พ.ค. 2558
2558 58-03802 58-00-2029 เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสร้างสุขบ้านยือเราะ ยะลา บ้านยือเราะ หมู่ 1 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 30 พ.ค. 2558
2558 58-03781 58-00-1988 มัสยิดสร้าง เยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแต่น่าอยู่ ยะลา ชุมชนบ้านสโลว์ปาแต หมู่ที่ 1 ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 มิ.ย. 2558
2558 58-03817 58-00-1265 ร่วมสร้างสุข ด้วยซั้งกอที่บ้านทะเลนอก สงขลา ชุมชนบ้านทะเลนอก 146 ม.1 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ. สงขลา 90280 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 พ.ค. 2558
2558 58-00710 58-00-0386 โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้ พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ ปี 58 สงขลา 14 จังหวัดภาคใต้ 1 เม.ย. 2558 30 พ.ย. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 มิ.ย. 2558
2558 58-03850 58-002117 สานใจคนสามวัย ร่วมสร้างบ้านโคกเมืองให้น่าอยู่ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน สงขลา ชุมชนบ้านโคกเมือง หมู่ที่ 12 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 พ.ค. 2558
2558 58-03882 58-00-2143 สิ่งแวดล้อมดี ชีวีเป็นสุข ชุมชนบ้านจุ้มปะ สงขลา บ้านจุ้มปะ หมู่ 5 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 พ.ค. 2558
2558 58-03810 58-00-2121 คนเกาะขาม ใส่ใจสุขภาพ ด้วยพืชผักสมุนไพร สงขลา บ้านเกาะขาม หมู่ 2 ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ยุติโครงการ 31 พ.ค. 2558
2558 58-03898 58-00-2111 ชาวนาปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค บ้านหนองถ้วย สงขลา บ้านหนองถ้วยหมู่ 2 ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 พ.ค. 2558
2558 58-03831 ชุมชนตลาดปริก ฉลาดกิน ฉลาดใช้ สร้างเครือข่ายผู้บริโภค สงขลา ชุมชนตลาดปริก ต.ปริก อ.สะเดาจ.สงขลา 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ระงับโครงการ 31 พ.ค. 2558
2558 58-03839 58-00-2144 สร้างหมู่บ้านในฝัน ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านลานไทร สงขลา บ้านลานไทรหมู่ 2 ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ยุติโครงการ 31 พ.ค. 2558
2558 58-03847 58-00-2163 ร่วมสร้างสุขให้ชุมชน ด้วยการฟื้นเลบ้านคูขุด สงขลา ชุมชนบ้านคูขุด หมู่ที่ 5 ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 พ.ค. 2558
2558 58-03836 58-00-2164 ชุมชนน่าอยู่ฟื้นฟูทรัพยากร สิ่งแวดล้อมดี ที่บ้านพังสาย หมู่ 7 ต.กะดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา สงขลา ชุมชนบ้านพังสาย หมู่ที่ 7 ตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 พ.ค. 2558
2558 58-03886 58-00-2141 ลดรายจ่าย เสริมรายได้ชุมชนต้นแบบวิถีพอเพียง บ้านหนองไม้แก่น สงขลา หมู่ 14 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 พ.ค. 2558
2558 58-03819 58-00-2119 สร้างสุขคนบ้านปะโอ ชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์ สงขลา บ้านปะโอ หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 มิ.ย. 2558
2558 58-03813 58-00-2120 ซอยปลักควายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง สงขลา ชุมชนซอยปลักควาย 37/2. หมู่ที่ 1 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 พ.ค. 2558
2558 58-03891 58-00-2156 ท่องเที่ยวเชิงเกษตรลดสารเคมี สร้างสุขภาวะชุมชนบ้านคลองลำแชง (ต่อเนื่อง ปี 2) สงขลา ชุมชนบ้านคลองลำแชง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 10 มิ.ย. 2558
2558 58-03816 58-00-2142 อาชีพเสริมเพิ่มคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านคลองต่อ สงขลา บ้านคลองต่อ หมู่ 10 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 พ.ค. 2558
2558 58-03921 58-00-1925 เยาวชนหมู่ 6 บ้านหัวทางร่วมใจอนุรักษ์คลองละงู สตูล หมู่ 6 บ้านหัวทาง ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 พ.ค. 2558
2558 58-03947 58-00-1918 ชาวเกาะยวน หมู่ 3 ยุคใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ ใส่ใจสุขภาพ สตูล หมู่ที่ 3 บ้านเกาะยวน อ.ละงู จ.สตูล 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 พ.ค. 2558
2558 58-03971 58-00-2180 ปลุกจิตสำนึกชุมชน คนป่าเสม็ดอนุรักษ์ป่าชายเลน สตูล บ้านป่าเสม็ด หมู่ที่ 2 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 29 พ.ค. 2558
2558 58-03939 58-00-2248 โครงการชุมชนร่วมใจ สูงวัยมีสุข ม.12 บ้านในเมือง สตูล ม.12 บ้านในเมือง ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 พ.ค. 2558
2558 58-03934 58-00-2250 สร้างจิตสำนึกเยาวชนบ้านนาทอนเพื่อการเรียนรู้การเกษตร สตูล หมู่ที่ 1 บ้านนาทอนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 มิ.ย. 2558
2558 58-03931 58-00-2185 คนบ้านควน รวมใจ ลงมือ ลดนักเสพหน้าใหม่ในชุมชน สตูล คนบ้านควน รวมใจ ลงมือ ลดนักเสพหน้าใหม่ในชุมชน 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 29 พ.ค. 2558
2558 58-03928 58-00-2187 ชุมชนสามัคคีปลอดโรค ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำทะลุ สตูล หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำทะลุ ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 30 พ.ค. 2558
2558 58-03914 58-00-2190 บ้านไร่ทอน อนุรักษ์คลังปัญญา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง สตูล บ้านไร่ทอน หมู่ที่3 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 29 พ.ค. 2558
2558 58-03904 58-00-2194 หมู่บ้านสีเขียว ปลอดโรค ปลอดสารเคมี ด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 4 บ้านควนโต๊ะเหลง สตูล หมู่ที่ 4 บ้านควนโต๊ะเหลง ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 30 พ.ค. 2558
2558 58-03848 58-00-2207 เยาวชนคนสองปาก ศึกษาราก เรียนรู้จากชุมชน(ต่อเนื่องปี2) สตูล บ้านคลองสองปาก หมู่ที่ 8 ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 26 มิ.ย. 2558
2558 58-03865 58-00-2256 ร่วมพลังคนบ้านช่องไทรจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่ สตูล ชุมชนบ้านช่องไทร หมู่ที่ 3 ตำนาทอน อำทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 มิ.ย. 2558
2558 58-03923 58-00-1987 บ้านมะนังเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน สตูล บ้านมะนัง หมู่ที่ 5 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 29 พ.ค. 2558
2558 58-03902 58-00-1928 มัสยิดสัมพันธ์ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ม.17 บ้านวังช่อนชัย สตูล บ้านวังช่อนชัย ม.17 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 พ.ค. 2558
2558 58-03929 58-00-2186 เปลี่ยนชีวิต ปรับวิถี เพื่อชีวีที่พอเพียง บ้านห้วยน้ำดำ สตูล บ้านห้วยน้ำดำ หมู่ที่ 1 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 29 พ.ค. 2558
2558 58-04023 58-00-2015 เปิดลานบ้านกำแพง ลด ละ เลิก เกมส์ออนไลน์ สตูล หมู่ 4 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ยุติโครงการ 29 พ.ค. 2558
2558 58-03945 58-00-1919 บ้านนาข่าเหนือ หมู่ที่ 4 ร่วมใจจัดการขยะเพื่อความยั่งยืน สตูล หมู่ที่ 4 บ้านนาข่าเหนือ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 มิ.ย. 2558
2558 58-03944 58-00-2246 รวมใจ สานสัมพันธ์ บ้านกุบังจามังเหนือ สตูล บ้านกุบังจามังเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 29 พ.ค. 2558
2558 58-03948 58-00-1917 บ้านห้วยไทร หมู่ 10 น่าอยู่ฟื้นฟูเศรษฐกิจเน้นความเจริญด้านอาหาร สตูล ม.10 บ้านห้วยไทร ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 พ.ค. 2558
2558 58-03972 58-00-1985 เยาวชนอาสา บ้านผังปาล์ม 7 อนุรักษ์ทรัพยากร สตูล บ้านผังปาล์ม 7 ม.7ต.ปาล์มพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูล 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ยุติโครงการ 29 พ.ค. 2558
2558 58-03943 58-00-1920 โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนลดรายจ่าย ม.15 บ้านในใส ต.ละงู สตูล ม.15 บ้านในใส ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 พ.ค. 2558
2558 58-03924 58-00-2188 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สานสายใยสู่ชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านคลองบาราเกตุ สตูล หมู่ที่ 10 บ้านคลองบาราเกตุ ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 30 พ.ค. 2558
2558 58-03936 58-00-1921 หมู่บ้านยุคใหม่ใส่ใจสุขภาวะ หมู่ 7บ้านนาข่าใต้ สตูล หมู่ที่ 7 บ้านนาข่าใต้ ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 พ.ค. 2558
2558 58-03967 58-00-2243 พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ในชุมชนบ้านบารายี สตูล บ้านบารายี 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 มิ.ย. 2558
2558 58-03969 58-00-2181 หมู่ที่ 7 บ้านบูเกตยามูชีวิตดี วิถีพอเพียง สตูล หมู่ที่ 7 บ้านบูเกตยามู ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 30 พ.ค. 2558
2558 58-03862 58-00-2203 ครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอดขยะ หมู่ที 2 บ้านสะพานเคียน สตูล หมู่ที่ 2 บ้านสะพานเคียน ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 30 พ.ค. 2558
2558 58-03908 58-00-2192 ซีจันตุงฮาตี รวมพลอาบะ อาบี นำชีวีด้วยจริยธรรมแบบโคกทราย สตูล บ้านโคกทราย ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 29 พ.ค. 2558
2558 58-03941 58-00-1986 ผังนิคมเข้มแข็ง เสริมสร้างสุขภาพเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืน สตูล บ้านผัง 16,17,19,20 หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 29 พ.ค. 2558
2558 58-03961 58-00-2244 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านท่าศิลา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สตูล บ้านท่าศิลา ม.5 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 มิ.ย. 2558
2558 58-03912 58-00-1926 โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ชุมชน(ม. 11 บ้านห้วยมะพร้าว) สตูล บ้านห้วยมะพร้าว หมู่ที่ 11 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 พ.ค. 2558
2558 58-03851 59-00-0002 เยาวชนนาโต๊ะขุน คนรุ่นใหม่ ใส่ใจจัดการขยะ (ต่อเนื่อง ปี 2) สตูล บ้านนาโต๊ะขุน หมู่ที่ 6 ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 15 ต.ค. 2558 15 พ.ย. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 26 มิ.ย. 2558
2558 58-03920 58-00-2189 สานชุมชน รวมพลเครือข่าย สู่เป้าหมายบ้านซอย 10 วิถีพอเพียง สตูล บ้านซอย 10 หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 29 พ.ค. 2558
2558 58-03968 58-00-2182 เยาวชนคนแป-ระใต้สามัคคี ทำดีเพื่อชุมชน สตูล บ้านแป-ระใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 91150 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 29 พ.ค. 2558
2558 58-03964 58-00-1915 ทุ่งเกาะปาบร่วมรักษ์พืชผักพื้นบ้าน ม. 6 บ้านทุ่งเกาะปาบ สตูล หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเกาะปาบ ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 พ.ค. 2558
2558 58-03963 58-00-1916 รักษ์เกาะสาหร่าย หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล สตูล หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 29 พ.ค. 2558
2558 58-03970 58-00-2242 วัฒนธรรมนำสุขคนกงตาก สุราษฎร์ธานี ม.4 บ้านกงตาก ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี 84160 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03937 58-00-2249 ดาวเรืองสร้างสุขคนปากตรัง สุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 2บ้านปากตรัง ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03926 58-00-1923 ลดขยะ สร้างสุขภาวะคนบ้านกลาง สุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 6 บ้านกลาง ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03906 58-00-2253 สร้างสุขภาวะชุมชนคนเสม็ดเรียง สุราษฎร์ธานี ชุมชนเสม็ดเรียง ม.1 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03915 58-00-2251 ควนสูงน่าอยู่ ครอบครัวสดใส ห่างไกลอบายมุข สุราษฎร์ธานี ชุมชนบ้านควนสูง หมู่ที่ 3 บ้านควนสูง ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ยุติโครงการ 28 พ.ค. 2558
2558 58-03959 59-00-0001 ผัก สมุนไพรเชื่อมใยรักคนเขาปูน สุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 5 บ้านเขาปูน ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 15 ต.ค. 2558 15 พ.ย. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03925 58-00-1924 ร่วมอนุรักษ์ปากน้ำกะแดะให้ชุมชนน่าอยู่ สุราษฎร์ธานี ชุมชนบ้านปากกะแดะ หมู่ที่ 7 ตำบลปากกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03905 58-00-1927 สมุนไพรสร้างสุขบ้านถ้ำผุด สุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 11 บ้านถ้ำผุด ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84250 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03940 58-00-2247 บ้านปากหานสร้างสุขด้วยสมุนไพร สุราษฎร์ธานี บ้านปากหาน ม.6 ตำบลคลองฉนวนอำเภอเวียงสระจังหวัดสุราษฏร์ธานี 84190 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2558 58-03965 เยาวชนหินดานรักษ์บ้านเกิด สุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 2 บ้านหินดาน ต.ท่ากระดาน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ระงับโครงการ 28 พ.ค. 2558
2558 58-03958 58-00-2245 สวนป่า สร้างสุขคนโกงเหลง สุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 3 บ้านโกงเหลง ต.ควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 15 ก.ย. 2558 15 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 พ.ค. 2558
2560 โครงการทั่วไป กำลังดำเนินโครงการ 27 ส.ค. 2560
2560 HIA RC กำลังดำเนินโครงการ 22 พ.ย. 2560
2560 งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61 1 ก.ค. 2560 30 มิ.ย. 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น 12 ต.ค. 2560
2560 60-ข-068 สันติสุขภาวะชายแดนใต้ และการแพทย์พหุวัฒนธรรม 1 พ.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ต.ค. 2560
2560 60-ข-067 60-ข-067 ประเด็นสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว 1 พ.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ต.ค. 2560
2560 60-ข-070 การจัดการปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สารเสพติด 1 พ.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ต.ค. 2560
2560 59-01612 59-00-2386 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ 1 ต.ค. 2560 31 ต.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ต.ค. 2560
2560 60-02146 60-00-1865 สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน (แผนงานกลาง สร้างสุข#10) 1 ก.ย. 2560 31 พ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ต.ค. 2560
2560 CSO SBPA ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ กำลังดำเนินโครงการ 17 ส.ค. 2560
2560 บริหารงาน เว็บไซต์ เครือข่ายฅนสร้างสุข 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 14 ต.ค. 2560
2560 สสส. สนับสนุนงานสร้างสุข ภาคใต้ ปี 61 14 ก.ย. 2560 30 เม.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ต.ค. 2560
2560 59-00-2392 โครงการพัฒนาข้อเสนอและการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย 1 ต.ค. 2559 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 27 พ.ย. 2560
2560 60-ข-071 การจัดการภัยพิบัติ 1 พ.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ต.ค. 2560
2560 60-ข-069 ชุมชนน่าอยู่ (โหนดภาคใต้) 1 พ.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ต.ค. 2560
2560 60-ข-074 60-ข-074 ห้องย่อยประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว 1 พ.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ต.ค. 2560
2560 60-ข-073 เกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ : สวนยาง พืชร่วมยาง ข้าว ธนาคารต้นไม้ ตำบลบูรณาการ ความมั่นคงทางอาหาร 1 พ.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ต.ค. 2560
2560 60-01038 60-00-0680 การพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด 1 มิ.ย. 2560 28 ก.พ. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ต.ค. 2560
2560 60-ข-072 ความมั่นคงทางสุขภาพและเขตสุขภาพ :กองทุนตำบล เขตสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) เขตสุขภาพเพื่อประชาชน 1 พ.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 14 ต.ค. 2560
2560 ปัจจัยเสี่ยงเหล้า/บุหรี่/ยาเสพติด 1 ธ.ค. 2560 31 มี.ค. 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 ธ.ค. 2552
2560 พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีต.ลุโบะบายะ นราธิวาส ต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 1 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 4 เม.ย. 2561
2560 ฝึกและพัฒนาอาชีพสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต นราธิวาส กิจกรรมโครงการแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ี 1ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัสตำบลตันหนงมัสอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสรุ่นที่ 2 ณ.สถาบันการเงินชุมชนวัดไชยรัตนารามหมู่ 3(วัดบ้านไท) ตำบล ตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 25 มี.ค. 2561
2560 ศิลปะ วรรณกรรม และการเปิดพื้นที่การเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมในชุมชนพหุวัฒนธรรม นราธิวาส กำลังดำเนินโครงการ 25 มี.ค. 2561
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 2 ร่อน ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส นราธิวาส หมู่ที่ 2 ร่อน ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 1 ต.ค. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 2 ม.ค. 2561
2560 อบรมอาชีพเพื่อสร้างเป็นเครือข่ายทางแอฟฟิเคชั่น (ไลน์) ให้กับพี่น้องในชุมชน(77 ต.) นราธิวาส 45/2-3 ถนนนรา-ตากใบ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 25 มี.ค. 2561
2560 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ระเงะ นราธิวาส กำลังดำเนินโครงการ 4 เม.ย. 2561
2560 ผลิตหนังสือนิทานคุณธรรมภาษาบาฮาซาก้าวทันอาเซียน นราธิวาส 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 25 มี.ค. 2561
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 3 ทุ่งขนุน ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส นราธิวาส หมู่ที่ 3 ทุ่งขนุน ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส กำลังดำเนินโครงการ 2 ม.ค. 2561
2560 สร้างสรรค์สังคม ด้วยสื่ออิสลาม นราธิวาส กำลังดำเนินโครงการ 25 มี.ค. 2561
2560 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ตากใบ นราธิวาส กำลังดำเนินโครงการ 4 เม.ย. 2561
2560 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง บาเจาะ นราธิวาส 1/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบาเเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 1 ก.ย. 2560 30 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 4 เม.ย. 2561
2560 พัฒนาศักยภาพกลไกชายคามัสยิดนำร่องจ.นราธิวาส นราธิวาส กำลังดำเนินโครงการ 25 มี.ค. 2561
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 1 กาหลง ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส นราธิวาส หมู่ที่ 1 กาหลง ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 1 ส.ค. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 2 ม.ค. 2561
2560 ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการและแม่ค้าตลาดน้ำยะกัง ขนม 100 ปี ชุมชนยะกัง 1 ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส นราธิวาส ตลาดน้ำยะกัง ขนม ๑๐๐ ปี ซอย ๔ ถนนยะกัง ๑ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 17 ก.ย. 2560 1 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 25 มี.ค. 2561
2560 การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีด้วยกระบวนการซูรอ นราธิวาส เขตพื้นที่ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 17 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 4 เม.ย. 2561
2560 การให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ/สุขในพื้นที่จ.นราธิวาส นราธิวาส 18 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 4 เม.ย. 2561
2560 Road of life and education นราธิวาส กำลังดำเนินโครงการ 25 มี.ค. 2561
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 6 ไอร์บาลอ ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส นราธิวาส หมู่ที่ 6 ไอร์บาลอ ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 1 ส.ค. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 2 ม.ค. 2561
2560 ส่งเสริมการมีอาหารและเพิ่มรายได้ในครัวเรือนของผู้มีรายได้น้อยและว่างงานในชุมชน นราธิวาส กำลังดำเนินโครงการ 25 มี.ค. 2561
2560 พัฒนาความรู้เรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวัน นราธิวาส ตำบลเกาะสะท้อนตำบลนานาค ตำบลโฆษิต ตำบลไพรวะันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 25 มี.ค. 2561
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 2 ทรายขาว ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส นราธิวาส หมู่ที่ 2 ทรายขาว ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 1 ส.ค. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 2 ม.ค. 2561
2560 นำสื่อมวลชนและตัวแทนการท่องเที่ยวมาเลเซียดูงานและนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ นราธิวาส 25 ก.ย. 2560 5 ต.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 4 เม.ย. 2561
2560 ๋่่ การพัฒนาทักษะการอ่านและการสอนอัลกุรอานที่ถูกต้องตามหลักการอ่านแบบ กีรออาตี บ้านสะหริ่ง ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส นราธิวาส ศูนย์เรียนรู้ภาษาอัลกุรอานบ้านสะหริ่ง หมู่ที่ ๑ ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 1 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 25 มี.ค. 2561
2560 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนต.แว้ง กิจกรรมชุมชนสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชน นราธิวาส ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 25 มี.ค. 2561
2560 เยาวชนต้นกล้า ป้องกัน แก้ไขและต้านภัยยาเสพติด นราธิวาส ศาลาหมู่บ้าน.กม3สายยะลา ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส กำลังดำเนินโครงการ 25 มี.ค. 2561
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 2 บูเกะบากง ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส นราธิวาส หมู่ที่ 2 บูเกะบากง ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 1 ก.ย. 2560 26 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 2 ม.ค. 2561
2560 เสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. : ชีวิตปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็งสังคมพหุวัฒนธรรม สันติสุขอย่างยั่งยืน นราธิวาส ชุมชนบ้านไทยสุข (เป็นชุมชนที่มีทั้งไทยพุทธและมุสลิมอยู่ด้วยกัน) และชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 4 เม.ย. 2561
2560 พัฒนาเยาวชนคนต้นแบบเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม นราธิวาส กำลังดำเนินโครงการ 25 มี.ค. 2561
2560 148/2560 สานพลังพลเมืองจิตอาสาประชารัฐเพื่อบริบาล กลุ่มเปราะบาง นราธิวาส 13 อำเภอ 77 ตำบล 87 อปท. 589 หมู่บ้าน ในจังหวัดนราธิวาส 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 25 มี.ค. 2561
2560 คืนรอยยิ้มให้น้อง ๆ ชายแดนใต้ด้วยศาสตร์พระราชา นราธิวาส กำลังดำเนินโครงการ 25 มี.ค. 2561
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 4 ซือเลาะ ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส นราธิวาส หมู่ที่ 4 ซือเลาะ ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส กำลังดำเนินโครงการ 2 ม.ค. 2561
2560 สนับสนุนกีฬาต้านภัยยาเสพติด นราธิวาส ม.1 ต.รือเสาะ อ รือเสาะ จนราธิวาส 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 4 เม.ย. 2561
2560 พัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้กับสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์อิซละห์บ้านกูบู นราธิวาส หมู่ที่ 6 บ้านกูบู ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส หมู่ที่ 10 บ้านบึงฉลาม ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 25 มี.ค. 2561
2560 J 96037 ปลูกกาแฟในสวนยางเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร นราธิวาส 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 25 มี.ค. 2561
2560 พัฒนาระบบป้องกันการแพร่ระบาดและช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดโดยชุมชน นราธิวาส ชุมชนบางปลาหมอ ม.2 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี, ชุมชนบ้านทอนอามาน ม.11 ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส, ชุมชนบ้านปายอ ม.2 ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา และชุมชนโคกยาง ม.8 ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา 17 ก.ย. 2560 30 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 4 เม.ย. 2561
2560 069 แปรรูปข้าวโพดและฟักทอง นราธิวาส กลุ่มแม่บ้านนาโอนและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลรือเสาะจ.นราธิวาส 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 25 มี.ค. 2561
2560 ส่งเสริมอาชีพเยาวชนเลี้ยงปลาในกระชังบ้านโคก หมู่ที่ 5 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง นราธิวาส กำลังดำเนินโครงการ 25 มี.ค. 2561
2560 เสริมสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนตามหลักศาสนาอิสลาม นราธิวาส เด็กและเยาวชบ้านสามแยกหมู่ที่ 6 ตำบลกายูคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส 8 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 25 มี.ค. 2561
2560 J9604 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์ นราธิวาส บ้านซีโปร์ หมู่ 4 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 4 เม.ย. 2561
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 5 กาหนั๊ว ต.กาลิชา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส นราธิวาส หมู่ที่ 5 กาหนั๊ว ต.กาลิชา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส กำลังดำเนินโครงการ 2 ม.ค. 2561
2560 อบรมศาสนธรรมนำสันติสุขสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นราธิวาส โรงเรียนอิสลามบาเจาะวิทยา ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 4 เม.ย. 2561
2560 การพัฒนาเทคนิคการเขียน การถ่ายภาพ การทำสารคดีสั้น เพื่อการสื่อสารและเพิ่มศักยภาพองค์ภาคประชาสังคม นราธิวาส 260/22 ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 28 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 4 เม.ย. 2561
2560 พัฒนาศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าสำหรับน้อง ๆ ตาดีกา กิจกรรม เลี้ยงปลาหมอชุมพรเพื่อสร้างรายได้ให้องค์กรและเป็นอาหารกลางวัน นราธิวาส 116 หมู่ที่ 4 ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 1 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 25 มี.ค. 2561
2560 โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและการอำนวยความยุติธรรมสู่สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ นราธิวาส บ้านเลขที่ 5 ถ.ระแงะ่มรรคา ม.7 ต.ตันหยงมัสอ.ระแงะจ.นราธิวาส 1 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 4 เม.ย. 2561
2560 แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ PPS แนะแนวสัญจร สานฝันน้องสู่อนาคต ประจำปี 2560 นราธิวาส 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 25 มี.ค. 2561
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. หมู่ที่ 4 สากอ ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส นราธิวาส หมู่ที่ 4 สากอ ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 1 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 2 ม.ค. 2561
2560 พัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส นราธิวาส ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 1 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 25 มี.ค. 2561
2560 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ศรีสาคร นราธิวาส กำลังดำเนินโครงการ 4 เม.ย. 2561
2560 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้สอนศูนย์ฯ (ตาดีกา) อ.เมืองนราธิวาส เพื่อเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ จชต. ตามหลักสูตรฟัรฎูอีนฯ 2559 นราธิวาส กำลังดำเนินโครงการ 25 มี.ค. 2561
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 8 ราษฏร์ผดุง ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส นราธิวาส หมู่ที่ 8 ราษฏร์ผดุง ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 1 ส.ค. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 2 ม.ค. 2561
2560 การถักกระเป๋าด้วยเชือกร่ม หมู่ที่ 3 บ้านโต๊ะแบบ ต.มะรือโบออก นราธิวาส กำลังดำเนินโครงการ 25 มี.ค. 2561
2560 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง เจาะไอร้อง นราธิวาส กำลังดำเนินโครงการ 4 เม.ย. 2561
2560 การอบรมเผยแพร่ศาสนาอิสลาที่บริสุทธิ์ในงานดะวะห์เพื่อแก้ไขปัญหา 3 จชต. ในมิติศาสนา นราธิวาส 3 จชต. 18 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 4 เม.ย. 2561
2560 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ เพื่อเป็นเกราะป้องกันเยาวชนจากยาเสพติด นราธิวาส โรงเรียนบ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) ม.6 ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 1 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 25 มี.ค. 2561
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 3 โต๊ะเวาะ ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นราธิวาส หมู่ที่ 3 โต๊ะเวาะ ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 30 ต.ค. 2560 31 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 2 ม.ค. 2561
2560 เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจชุมชนบ้านชุมบก นราธิวาส บ้านชุมบก หมู่ที่ื 9 ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 25 มี.ค. 2561
2560 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง รือเสาะ นราธิวาส กำลังดำเนินโครงการ 4 เม.ย. 2561
2560 บือราแงเข้มแข็ง เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน นราธิวาส หมู่ที่ 9 บือราแง ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 1 ส.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 2 ม.ค. 2561
2560 สานสัมพันธ์สายใยรัก นราธิวาส 28 ก.ย. 2560 28 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 4 เม.ย. 2561
2560 อบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพกลุ่มองค์กรแกนนำภาคประชาสังคม ต.จอเบาะ นราธิวาส ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 9 ส.ค. 2560 31 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 25 มี.ค. 2561
2560 ส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายแกนนำในพื้นที่เพื่อการเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพ จ.นราธิวาส นราธิวาส 86 ม.3 ถ.รามโกมุท ต.ยี่่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 28 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 25 มี.ค. 2561
2560 การมีส่วนร่วมของประชาชนกับกำนันและผู้ใหญ่บ้านในการแก้ไขปัญหาความ ไม่สงบด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสู่สังคมสันติสุข นราธิวาส ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 25 มี.ค. 2561
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 4 โคกมะม่วง ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส นราธิวาส หมู่ที่ 4 โคกมะม่วง ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 1 ต.ค. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 2 ม.ค. 2561
2560 พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน หนุนเสริมการแก้ไขปัญหา 3 จชต. นราธิวาส ม.2 ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 4 เม.ย. 2561
2560 พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจ.นราธิวาสเพื่อยกระดับมาตรฐานการครองตนภายใต้กรอบกฎหมายบ้านเมืองและบทบัญญัติอิสลามผ่านกระบวนการฮะละเกาะฮ์ อัลกุรอาน (เรียนรู้บทบัญญัติ) นราธิวาส มัสยิดหะยีดาวูด ถ.พนาสณฑ์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 28 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 25 มี.ค. 2561
2560 บ้านฉันสวรรค์ของฉันและการผลิตสื่อสร้างสันติภาพสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นราธิวาส 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 25 มี.ค. 2561
2560 เครือข่ายจักรยานเพื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ นราธิวาส หมู่ที่5ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 25 มี.ค. 2561
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. หมู่ที่ 2 ยะลูตง ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส นราธิวาส หมู่ที่ 2 ยะลูตง ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 1 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 2 ม.ค. 2561
2560 ซาลามัติ นราธิวาส ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 4 เม.ย. 2561
2560 อัลฟารุกสร้างคน ขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่สันติภาพที่ยั่งยืน นราธิวาส บ้านกือทอง หมู่ที่ 5 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 1 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 25 มี.ค. 2561
2560 โรงเรียนชาวนาฟื้นฟูนาร้างด้วยเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส นราธิวาส กำลังดำเนินโครงการ 25 มี.ค. 2561
2560 พัฒนาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจำมัสยิด (ตาดีกา) ปี พ.ศ.2559 นราธิวาส กำลังดำเนินโครงการ 25 มี.ค. 2561
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 6 บ้านบาเละ ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส นราธิวาส หมู่ที่ 6 บ้านบาเละ ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 1 ส.ค. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 2 ม.ค. 2561
2560 7 มาตรการสกัดกั้นนักสูบหน้าใหม่ สู่สถานศึกษาปลอดบุหรี่โรงเรียนขยายโอกาส จ.นราธิวาส นราธิวาส กำลังดำเนินโครงการ 4 เม.ย. 2561
2560 อบรมและส่งเสริมอาชีพเพื่อชุมชนยั่งยืน นราธิวาส ชุมชนบ้านยะกังตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 25 มี.ค. 2561
2560 การเสริมสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมกสร้างสรรค์แก่เด็กเยาวชนในชุมชนบ้านลุโบะดาโต๊ะ นราธิวาส ชุมชนบ้านลุโบะดาโต๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 25 มี.ค. 2561
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 1 ไม้แก่น ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ปัตตานี หมู่ที่ 1 ไม้แก่น ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 1 ส.ค. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 2 ม.ค. 2561
2560 เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายชุมชนสันติวิธีในพื้นที่ต้นแบบชุมชนสันติธรรม(Kampong Damai) ปัตตานี กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 สร้างเครือข่ายผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ปัตตานี ตำบลป่าไร่ทั้ง 7 หมู่บ้าน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตนี 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 การเสริมสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมสร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชนในชุมชน ม.3 บ.แบรอ ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ปัตตานี กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 ส่งเสริมศักภาพบุคลากรเยาวชนและชุมชนเพื่อพัฒนาท่องเที่ยวชายแดนใต้ ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ปัตตานี 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 มุ่งสู่อุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสามจังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94170 1 ส.ค. 2560 31 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 สร้างความเข้าใจบริบทในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตอน ท่องวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติพหุวัฒนธรรม ปัตตานี กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 1 แม่กัง ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ปัตตานี ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 1 ส.ค. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 2 ม.ค. 2561
2560 พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีด้วยหลักศาสนา ปัตตานี หมู่ที่ 1 บ้านสุไหงปาแน หมู่ที่ 4 บ้านกำปงตารง หมู่ที่ 5บ้านกูวิง หมู่ที่ 6 บ้านจือโระ ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 ส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าแก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ ในพื้นที่ จชต. ปัตตานี 1 ก.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 อบรมให้ความรู้ด้านป้องกันตนเองจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ชุมชนบ้านโคกกอและชุมชนดอนยาง หมู่ที่ 8 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ปัตตานี บ้านโคกกอ หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 4 เม.ย. 2561
2560 เยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติด ปัตตานี พื้นที่บ้านตะบิงตีงี หมู่ที่๔ ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 1 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 431/2560 พัฒนาเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี 3 หมู่บ้าน ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่จ.ปัตตานี หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งเค็จ ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี, จ.นราธิวาส หมู่ที่ 2 บ้านโคกพะยอม ต.โคกเคียน อ.เมือง, จ.ยะลา หมู่ที่ 2 บ้านแยะ ต.อาซ่อง อ.รามัน 5 ต.ค. 2560 30 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 กลุ่มอาสาพัฒนาและป้องกันเขตชุมชน ม.1 ม. 6 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ปัตตานี ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 4 เม.ย. 2561
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 5 คลองทราย ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ปัตตานี หมู่ที่ 5 คลองทราย ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 2 ม.ค. 2561
2560 ความสุขที่ชุมชนด้วยประชาหารือเพื่อสานสันติภาพแสวงหาแนวทางสันติวิธี ปัตตานี 26 ก.ย. 2560 30 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 ฝึกอาชีพเสริมการแปรรูปอาหารทะเลฮาลาล (ข้าวเกรียบปลา) หมู่ที่ 2 ต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ปัตตานี อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่2ตำบลบ้านน้ำบ่ออำเภอปะนาเระจังหวัดปัตตานี 17 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในเยาวชน ต.กระเสาะ อ.มายอ จ.ปัตตานี ปัตตานี กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 งานพัฒนาศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตการแปรรูปยางเครป ปัตตานี 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 กีรออาตีสัมพันธ์เสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ม.2 ต.ตาแกะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 สร้างพลังประชาชนคนยุติธรรมนำสันติสุขสู่ชุมชนชายแดนใต้ ปัตตานี 1.ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบาราโหม หมู่ที่ 1 ต.บาราโหม อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 2.ห้องประชุมองคืการบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 3.ลานอเนกประสงคือาคารกีรออาตีมัสยิดบ้านบาโลย อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 28 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 4 เม.ย. 2561
2560 สร้างความเข้าใจกระบวนการสันติสุขแก่คนไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี วัดน้ำขาวยะกา ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส วันที่ 16 ธันวาคม 2560,ศาลาบ้านท่าด่าน หมู่ที่ 3ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี วันที่ 19 ธันวาคม 2560,วัดสิริปุณณาราม (วัดลำพะยา) ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลาวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ,ที่ 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและด้านสุขภาวะให้กับนักเรียนโรงเรียนธรรมพิทยาคาร ปัตตานี กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง หนองจิก ปัตตานี 12 ตำบล ในอำเภอหนองจิก 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 ศึกษาออกแบบศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่น "ฮัจยีสุหลง" ปัตตานี การดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการ ใช้สถานที่ดังนี้คือ ๕.๑ ห้องประชุมของบริษัทปัตตานีขนส่ง จำกัด ใช้ในกิจกรรม ประชุมเตรียมการและเปิดตัวโครงการ การรื้อค้น/จัดหมวดหมู่เอกสารเก่า และเก็บรักษาเอกสาร วิเคราะห์เอกสารทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับฮัจยีสุหลงฯ โ 31 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี 1.อำเภอเมืองปัตตานี จำนวน 4 หมู่บ้านๆ ละ 5 คนรวม 20 คน ประกอบด้วย- บ้านคลองมานิงหมู่ที่2 ตำบลคลองมานิงอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี- บ้านเมาะโม๊าะ หมู่ที่ 1 ตำบลกะมิยออำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี- บ้านตะลุโบ๊ะหมู่ที่ 7 ตำบลตะลุโบ๊ะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี- บ้าน 28 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 การอยู่ร่วมกันของประชาชนที่มีวัฒนธรรมหลากหลายภายใต้กฎหมายเดียวกัน ปัตตานี 300/122 หมู่บ้านออมทอง หมู่ที่ 4 ต.รุสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 1 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 4 เม.ย. 2561
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 2 ตรัง ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานี ปัตตานี หมู่ที่ 2 ตรัง ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานี 1 ส.ค. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 2 ม.ค. 2561
2560 พัฒนาอาชีพโดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะนาวเพื่อเพิ่มรายได้ ให้กับสมาชิกในในชุมชนและประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำมะนาวสร้างตนเอง 16/2 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 พัฒนาระบบและกลไกอาสาสมัครชายแดนภาคใต้เพื่อเสริมสร้างสันติภาพโดยการมีส่วนร่วมของพื้นที่ ปัตตานี 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ยะรัง ปัตตานี ตำบลเมาะมาวี, ตำบลเขาตูม, ตำบลกระโด, ตำบลคลองใหม่, ตำบลปิตูมุดี, ตำบลยะรัง, ตำบลสะดาวา, และตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 J94072 แกนนำเยาวชนรุ่นใหม่สู่ชุมชน ปัตตานี สำนักงาน/ ศูนย์ประสานงาน (มูลนิธิอัลมะฮัดอัลอิสลามีบาตัสกูบู 98/4ม.1ต.สาคอบนอ.มายอจ.ปัตตานี/ 073-470445) 17 ก.ย. 2560 30 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตลาดใหม่นาประดู่ ปัตตานี กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนตาดีกาเครือข่ายตาดีกานูรุลฮีอายะห์ ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ปัตตานี กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 3 บ้านน้ำดำ ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ปัตตานี หมู่ที่ 3 บ้านน้ำดำ ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 ส.ค. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 2 ม.ค. 2561
2560 พัฒนาศักยภาพกระบวนการเยียวยาเชิงลึกแนวพุทธ ปัตตานี ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ปะนาเระ ปัตตานี 111/1 หมู่2 ต.ท่าน้ำ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 30 ก.ย. 2560 29 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 การแข่งขันฟุตบอลหญ้าเทียม 7 คน เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ ปัตตานี สนามฟุตบอลหญ้าเทียม เดอะฟาตอนี่สเตเดี่ยมถนนเจริญประดิษฐ์ต.รูสะมิแลอ.เมืองจ.ปัตตานี 30 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 เกษตรผสมผสาน (ต่อยอดโครงการเลี้ยงเป็ดไข่เพื่อสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ตามโครงการ 9101) ปัตตานี กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 J94042 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนกูแบอีเต๊ะ จังหวัดปัตตานี และบ้านสาวอ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ชุมชนกูแบอีเต๊ะ ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และบ้านสาวอ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 17 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 พัฒนาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจำมัสยิด (ตาดีกา) ปี พ.ศ.2559 ปัตตานี กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 3 บ้านบาโงสาเมาะ ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ปัตตานี หมู่ที่ 3 บ้านบาโงสาเมาะ ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 1 ส.ค. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 2 ม.ค. 2561
2560 พัฒนาศักยภาพสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี 24 ก.ย. 2560 10 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง โคกโพธิ์ ปัตตานี กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 สัมมนาวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ เรื่อง การสร้างนวัฒกรรมเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ปัตตานี กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 เสียงของเยาวชนกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแก่ชุมชนบางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ปัตตานี ชุมชนบ้านบางปู ม.3 ตำบล บางปู อำเภอยะหริ่ง จ.ปัตตานี 28 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 ภาษาพาเพลิน หนูก็เรียนได้ ปัตตานี มูลนิธิอัลฮูดาวันนูร ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 29 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 1 บ้านสุไหงปาแน ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี ปัตตานี หมู่ที่ 1 บ้านสุไหงปาแน ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี กำลังดำเนินโครงการ 2 ม.ค. 2561
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 7 นิปิสกูเละ ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ปัตตานี หมู่ที่ 7 นิปิสกูเละ ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 16 ก.ย. 2560 30 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 2 ม.ค. 2561
2560 ฝึกอบรมการพัฒนาสมาชิกในชมรมอนุรักษ์นกเงือกเพื่ออนุรักษ์และรักษาให้คงอยู่ในป่าบูโด ปัตตานี สมาชิกชมรมอนุรักษ์นกเงือก จำนวน 4 หมู่บ้าน 1 ตำบลกะรุบี ในพื้นที่อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี พื้นที่ (ม.1 ม.2 ม.4และม.7)หมู่บ้านที่มีพื้นที่เขาบูโด ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 1 ส.ค. 2560 31 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 คอตัมอัลกุรอาน สร้างเยาวชนและครอบครัวรักสันติ ปัตตานี สถาบันศึกษาปอเนาะบัยตุลอิฮซาน(บ้านส้ม) ม.3 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 16 ส.ค. 2560 15 ต.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 448/60 อบรมจริยธรรมสันติสุขในหมู่บ้าน ปัตตานี มัสยิดบ้านตูตง หมู่ 7 บ้านตูตง ต. บาราเฮาะ อ. เมือง จ. ปัตตานี 94000 1 ก.ย. 2560 31 ส.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 ประชาอุ่นใจ วัยรุ่นสดใส ห่างไกลยาเสพติด ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ปัตตานี ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 อบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพ ปัตตานี กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 3 ทรายขาวออก ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ปัตตานี หมู่ที่ 3 ทรายขาวออก ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 1 ส.ค. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 2 ม.ค. 2561
2560 สร้างการเรียนรู้กระบวนการสันติภาพ โดยสันติวิธีในเครือข่ายอาสาสมัครอัสสลาม ปัตตานี 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 สร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร ตัดเย็บเสื้อผ้า ปัตตานี 87ม.3 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ. ปัตตานี 10 ส.ค. 2560 15 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูยาเสพติดในสถาบันศึกษาปอเนาะพัฒนาเยาวชน ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ปัตตานี หมู่ที่ 7ตำบลท่ากำชำอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 พัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน ปัตตานี 71/1บ้านดอนยางม.4 ต. บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี94170 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 3 บ้านบางปู ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ปัตตานี หมู่ที่ 3 บ้านบางปู ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 1 ส.ค. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 2 ม.ค. 2561
2560 การขับเคลื่อนองค์ความรู้เพื่อความเข้าใจนโยบายการพัฒนาของรัฐสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในกลุ่มผู้เลี้ยงนกเขาชวารายย่อย สนามแข่งขันนกเขาชวา บ้านนาแม ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง จ.ปัตตานี ปัตตานี บ้านนาแม ต. คลองมานิง อฺ เมือง จฺ ปัตตานี 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 8 ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ปัตตานี ม.1,ม.2 และ ม.8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 เพิ่มศักยภาพเยาวชนเพื่อรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน ปัตตานี ชุมชมบ้านวังกว้าง หมู่ที่ 5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 4 เม.ย. 2561
2560 สร้างคน ให้เป็นคน สานพลังเยาวชน คืนคนดี สานสันติสุขชายแดนใต้อย่างยั่งยืน ปัตตานี สภาองค์กรชุมชนตำบลสะนอ - สำนักงาน/ ศูนย์ประสานงาน 34/1หมู่ 4 ต.สะนอ อ.ยะรังจ. ปัตตานี 17 ก.ย. 2561 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 ส่งเสริมและฝึกอาชีพมะพร้าวคั่ว ปัตตานี 56หมู่ที่ 2ตำบลพ่อมิ่งอำเภอปะนาเระจังหวัดปัตตานี 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอัลกุรอานด้วยระบบท่องจำ (อัลฮุฟาซ)โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง นักเรียนและครูผู้สอนโครงเรียนอัลกุรอานเพื่อสร้างอัจฉริยะ ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี ปัตตานี กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 กลุ่มอาสาพัฒนาและป้องกันเขตชุมชน ม.2ต.ควนโนรี ม.2 ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ปัตตานี ม.2 ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ม.2 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 4 เม.ย. 2561
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 2 บ้านบือราแง ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ปัตตานี หมู่ที่ 2 บ้านบือราแง ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 1 ส.ค. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 2 ม.ค. 2561
2560 "ทางออกของการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้" อย่างยั่งยืน ปัตตานี หมู่ที่ 9 ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 โทร 081-5425178 20 ก.ย. 2560 30 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 นำร่องฟาร์มตัวอย่างตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสุขภาวะคนปุลากง ปัตตานี 27ม.1ต.ปุลากงอ.ยะหริ่งจ.ปัตตานี 15 ก.ย. 2560 29 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 อบรมสร้างความเข้าใจแนวทางสันติวิธี ปัตตานี โรงเรียนอิสลามประชาสงเคราะห์ ม.4ต.พิเทนอ.ทุ่งยางแดงจ.ปัตตานี 1 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 สืบสานประเพณี วัฒนธรรม วันสารท เดือนสิบ ปัตตานี วัดควนนอก หมู่ที่ 2 ต.ควน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการแก้ไขปัญหาผู้กระทำความผิดในกระบวนการยุติธรรม และการเยียวยาให้กับผู้เสียหายทางอาญา : กรณีศึกษาต.ตากใบ อ.ตากใบ ปัตตานี ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 4 เม.ย. 2561
2560 ่J94069 ศูนย์รวบรวมและจำหน่ายแพะ - แกะตามมาตรฐาน GAP จ.ปัตตานี ปัตตานี 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 พัฒนาบทบาทเยาวชนกับการพัฒนาความสัมพันธ์พื้นที่พหุวัฒนธรรมต.พ่อมิ่ง ปัตตานี ม.2 ตำบลพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 1 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 พัฒนาศักยภาพอาสาพัฒนาชุมชนจ.ปัตตานี ปัตตานี กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง สายบุรี ปัตตานี กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 ครอบครัวอบอุ่นด้วยธรรมนำสันติสุขชายแดนใต้ ปัตตานี 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 พัฒนาศักยภาพผู้นำผู้หญิง เด็กและเยาวชน ด้วยทักษะการตัดเย็บและการสื่อสารเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบ้านบาราเฮาะ จ.ปัตตานี ปัตตานี หมู่ที่ 8 ตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 ภาษาร้อยใจด้วยสื่อสันติภาพชายแดนใต้ ปัตตานี พื้นที่เป้าหมาย -มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี -จังหวัดปัตตานี เขตอุสาหกรรม(สะพานปลา) ตะโล๊ะสะมีแล มัสยิดกรือเซะ บางปู สุเหร่าตันหยง -จังหวัดนราธิวาส มัสยิด 300 ปี หาดนาราทัศน์ ชายแดนการค้าตากใบ พิพิธพันธ์ของโบราณยี่งอ -จังหวัดยะลา สวนน้ำ 4 ก.ย. 2560 5 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 4 เม.ย. 2561
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 2 บ้านศาลาบุดี ต.สะกำ อ.มายอ จ.ปัตตานี ปัตตานี หมู่ที่ 2 บ้านศาลาบุดี ต.สะกำ อ.มายอ จ.ปัตตานี 1 ส.ค. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 2 ม.ค. 2561
2560 - การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองต้นแบบ อ.หนองจิก สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ปัตตานี ตำบลบางเขาอ.หนองจิกจ.ปัตตานี 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 พัฒนาศักยภาพคณะทำงานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน จ.ปัตตานี ปัตตานี ตำบลสภาองค์กรชุมชนจังหวัดปัตตานี90 ตำบล 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง มายอ ปัตตานี 13ตำบลของอำเภอมายอจังหวัดปัตตานี กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันสิ่งเสพติดต่อนักเรียนในสถานศึกษา ปัตตานี โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา, ชุมชนจะรังบาตู หมู่ที่ 5 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 1 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 ฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตร ตัดเย็บเสื้อผ้าตามสมัยนิยม ปัตตานี กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 ประเพณีวัฒนธรรมกวนอาซูรอกาละเล่นกีฬาพื้นบ้านและการขับร้องอนาซีด ปัตตานี สนามโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี หมู่ที่ ๓ ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 15 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 5 คู ต.ยาบี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ปัตตานี หมู่ที่ 5 คู ต.ยาบี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 ส.ค. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 2 ม.ค. 2561
2560 เพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนกับการสร้างสันติสุข ปัตตานี ห้องประชุมพื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล ต.บ้านนำ้บ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 1 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ทุ่งยางแดง ปัตตานี กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม ปัตตานี กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 ส่งเสริมสิทธิและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและประชาสังคม ตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2560-2562 ทางสื่อวิทยุและสื่อออนไลน์ ปัตตานี 27 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 สร้างผู้นำเยาวชนจิตอาสาในท้องถิ่น ปัตตานี หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 8 ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 สืบสานวัฒนธรรมไทย รายอสัมพันธ์ ชุมชนละเมาะบก ปัตตานี ชุมชนละเมาะบก ต.ตะลุบัน อ.สายบุรั จ.ปัตตานี 1 ก.ค. 2560 30 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 11 กะลูปี ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ปัตตานี หมู่ที่ 11 กะลูปี ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 1 ส.ค. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 2 ม.ค. 2561
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 3 บ้านนอก ต.บ้านนอก อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ปัตตานี หมู่ที่ 3 บ้านนอก ต.บ้านนอก อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 1 ส.ค. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 2 ม.ค. 2561
2560 เปิดพื้นที่การสื่อสารองค์กรประชาสังคมเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี 1 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 ขยายเมล็ดพันธ์แห่งสันติ (ณ สถาบันอาชีวศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 13 วิทยาลัย) ปัตตานี 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 VCDแกะรอยการจัดการปัญหาการจัดการเรียนการสอนอัลกุรอาน ระบบกีรออาตีและการบริหารจัดการศูนย์กีรออาตีที่ผ่านงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เพื่อการเรียนรู้และเผยแพร่สู่สังคมสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 17 ก.ย. 2560 31 ม.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 สานพลัง กลไกการดูแลและเฝ้าระวังสถานการณ์เด็กเยาวชนสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับชุมชนต้นแบบ (อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี) ปัตตานี 1/5 ม.2 ในตำบลป่าไร ใน7 หมู่บ้าน อำเภอแม่ลาน จ.ปัตตานี 15 ก.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 จัดการท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ปัตตานี ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 1 ส.ค. 2560 31 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (สิละ) ปัตตานี ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 1 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 9 เม.ย. 2561
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 6 บ้านสวนสมเด็จ ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี ปัตตานี หมู่ที่ 6 บ้านสวนสมเด็จ ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 1 ส.ค. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 2 ม.ค. 2561
2560 ขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติการบทบาทผู้นำและมัสยิดในการส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามวิถีแห่งอิสลามอย่างยั่งยืน ยะลา กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 J95016 อบรมองค์ความรู้และการปฏิบัติตามหลักการอิสลามแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำกลางอ.เมือง จ.ยะลา ยะลา 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตและแปรรูปกล้วยหินยะลา แบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจ.ยะลา ยะลา กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างจิตอาสาของเยาวชนสู่การพัฒนาที่เข้มแข็งและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนบ้านพะปูเงาะ ยะลา บ้านพะปูเงาะ ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 18 ก.ย. 2560 20 ส.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 พัฒนาศักยภาพเยาวชนด้วยหลักศาสนธรรมบำบัดห่างไกลยาเสพติดหมู่บ้าน บ้านตะโละ ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา ยะลา พื้นที่หมู่บ้านและชุมชนบ้านตะโละ หมู่ที่ 3 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 อบรมนักเรียนเพื่อปลูกฝังหลักศาสนาอิสลาม วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น ยะลา ตาดีการูรูลฮีดายะห์ม.5 ต ยะต๊ะอ รามันจ ยะลา และ ตาดีกาดารูลนาอีม ม.3ต ยะต๊ะ อ รามันจ ยะลา 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 รักษาความสงบความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินภาคประชาสังคม ยะลา 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 เพิ่มศักยภาพการผลิตของกลุ่มโรงแปรรูปปลาดุกร้าและปลาส้ม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าบ้านคลองทราย เพื่อการบริโภคและจำหน่าย เป็นการสร้างรายได้และอาชีพที่ยั่งยืนให้กับคนในชุมชน ยะลา กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 อบรมเยาวชนจิตอาสากู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่อ.รามัน จ.ยะลา ยะลา 1. โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยาหมู่ที่ 1 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา2. วิทยาลัยการอาชีพรามัน หมู่ที่ 1 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา3. โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา ถนนยะลา-โกตาบารูตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา4. โรงเรียนมะฮัดดะวะห์อิสลามียะห์หมู่ท 1 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 อบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กนักเรียนตาดีกานูรูลฮูดา บ้านปอเยาะ ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา ยะลา กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 2 หลักห้า ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ยะลา หมู่ที่ 2 หลักห้า ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 1 ส.ค. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 2 ม.ค. 2561
2560 เพิ่มศักยภาพมวลชนบ้านปาแดรูเพื่อรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน ยะลา กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง บันนังสตา ยะลา กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 บัณฑิตจิตอาสา นักพัฒนาสันติสุข ยะลา ตำบลตลิ่งชันอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลา 1 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 งานการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ยะลา กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 7 บ้านดอน ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ยะลา หมู่ที่ 7 บ้านดอน ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 1 ส.ค. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 2 ม.ค. 2561
2560 อบรมสัมมนากรรมการสภานักเรียนเพื่อสร้างอุดมการณ์ประชาธิปไตยและแรงบันดาลใจสร้างสันติภาพ ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา / ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 1 ส.ค. 2560 30 พ.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 อบรมแกนนำเยาวชนต้นแบบสันติวิธี ยะลา ตลาดนัดซอฮาบะห์ หมู่ที่ 2 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลา ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 19 ก.ย. 2560 16 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 4 เลสุ ต.กาลูปัง อ.รามัน จ.ยะลา ยะลา หมู่ที่ 4 เลสุ ต.กาลูปัง อ.รามัน จ.ยะลา 1 ส.ค. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 2 ม.ค. 2561
2560 ภาพ (สันติ) ภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง อ.รามัน จ.ยะลา ยะลา ณ มัสยิดดุลเราะมัน หมู่ที่ 5 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 1 ก.ย. 2560 30 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิก กองทุนอิบนูอัฟฟานอามานะห์ ต.มะนังดาลำ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ยะลา กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 5 ดินเสมอ ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา ยะลา หมู่ที่ 5 ดินเสมอ ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา 1 ส.ค. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 2 ม.ค. 2561
2560 Deep South Children Voice for Peace เสียงเด็กชายแดนใต้เพื่อสันติภาพ ยะลา 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ธารโต ยะลา กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 ป้องกันและเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง ชุมชนบ้านควน หมู่ที่ 5 ต.พร่อน อ.เมือง จ.ยะลา ยะลา ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 ก.ย. 2560 15 ม.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 8 ลือมุ ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา ยะลา หมู่ที่ 8 ลือมุ ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 1 ส.ค. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 2 ม.ค. 2561
2560 อิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ยะลา 27 ก.ย. 2560 15 ต.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง กรงปีนัง ยะลา กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาชีพเพื่อพัฒนาส่งเสริมด้านอาชีพแก่กลุ่มแม่บ้านในเขต ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา ยะลา 36 ม.2 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา 22 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 เสริมสร้างความเข้าใจและแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีของชุมชน ไทยพุทธในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี ยะลา 1 ก.ย. 2560 1 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 J95032 ส่งเสริมอาชีพการตัดผม ยะลา 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 พลังเยาวชนสร้างเครือข่ายต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ยะลา โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาโกตาบารู 59 หมู่ 2 ตำบล บาโงย อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา 95140 1 ก.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 เทศน์แอนด์ทอล์ค ธรรมะสมานฉันท์ สร้างสีสันปลายด้ามขวานไทย ยะลา กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 ฝึกอบรมชุมชนรักชาติ ตอบแทนคุณแผ่นดิน ยะลา กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 พัฒนาศักยภาพนักข่าวภาคพลเมืองในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ยะลา กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 พัฒนาศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคมกับการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพ ยะลา กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 พัฒนาบุคลิกภาพครูผู้สอนและนักเรียนตาดีกาเครือข่ายตาดีดารุล อัฎฟาล ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา ยะลา กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 องค์กรชุ รักษาความสงบความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินภาคประชาสังคม ยะลา 23 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 พัฒนาองค์ความรู้เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตผ้าบาติกเพื่อเพิ่มรายได้ ลดการว่างงาน เพื่อสืบสานตำนานศิลป หัตถกรรมท้องถิ่น ชาวปักต์ใต้ ยะลา กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 ค่ายฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคมระดับต.และการสื่อสารชุมชน MOBILE JOUNALIST (MOJO) ยะลา รุ่นที่ 1 กลุ่มเยาวชนอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีรุ่นที่ 2 กลุ่มดอกไม้ยิ้ม ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลารุ่นที่ 3 กลุ่มชุมชนแว้ง ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาสรุ่นที่ 4 กลุ่มชุมชนโคกสะตอ ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสรุ่นที่ 5 กลุ่มชุมชนอั 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 "สร้างเวที สร้างโอกาส สร้างคน" ยะลา กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 3 บ้านพรุ ต.ลำพะยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ยะลา หมู่ที่ 3 บ้านพรุ ต.ลำพะยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 1 ส.ค. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 2 ม.ค. 2561
2560 ยกพี่ให้เป็นครู ยกน้องให้เป็นงาน ยะลา 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 ปัญญาชนมุสลิมการกับการสร้างสังคมสันติสุข ยะลา กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 Develop Product Desing การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของจ.ยะลา ยะลา 29 ก.ย. 2560 20 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 สีสันกำแพงแดนใต้ ยะลา กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 3 บ้านลูกา ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา ยะลา หมู่ที่ 3 บ้านลูกา ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 1 ส.ค. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 2 ม.ค. 2561
2560 ปลูกต้นกล้ามนุษยธรรม รุ่นที่ 3/2560 ยะลา หอประชุมตลาดซอฮาบะฮฺ ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 1 ก.ย. 2560 15 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 ศานติวัฒนธรรม "สะพาน" ข้ามความขัดแย้ง ยะลา กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีมายา หน้าถ้ำ ยะลา ชุมชนตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 3 บันนังบูโบ ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา ยะลา หมู่ที่ 3 บันนังบูโบ ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 31 ส.ค. 2558 31 มี.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 2 ม.ค. 2561
2560 J95011 ส่งเสริมทักษะการเรียนและการค้นหาตนเองในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(Senior Sharing พาน้องพิชิตฝัน) ยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 เด็กและเยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด ชุมชนกะตูปะและชุมชนใกล้เคียงในต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา ยะลา ม.6 ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 พัฒนาศักยภาพแกนนำสภาองค์กรชุมชนต. จ.ยะลา สร้างความเข้มแข็งให้กับแกนนำสภาองค์กรชุมชนต.จ.ยะลา จำนวน 59 ต. ยะลา 59 ตำบล เช่น ตำบลเปาะเส้ง8 อำเภอ เช่น อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 1 บันนังดามา ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา ยะลา หมู่ที่ 1 บันนังดามา ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 1 ส.ค. 2560 30 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 2 ม.ค. 2561
2560 ชุมชนต้นแบบคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้พลัง บวร. ยะลา ม. 4,5,1 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 17 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ยะหา ยะลา 1 ก.ย. 2560 30 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 การจัดการขยะโดยชุมชน ยะลา หมู่ 4 ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 บรรพชาอุปสมบทชาวพุทธเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช (ในพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ) ยะลา กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 บ่มเพาะ แตกหน่อ ต่อยอด เมล็ดพันธุ์ สันติภาพ ยะลา จังหวัดยะลา ตำบลยุโปตำบล หน้าถ้ำ 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 ปลูกผักกางมุ้งสร้างรายได้ให้กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนกาลอ ยะลา กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 จัดประชุมสัมมนาอาสาสมัครพิทักษ์คุ้มครองวัด พระสงฆ์ ยะลา กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชนธนาคารออมทรัพย์ชุมชนบ้านแพร้ว หมู่ที่ 8 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สงขลา กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 เยาวชนจิตอาสาพัฒนาศักยภาพพื้นที่และวิถีชุมชน สงขลา ตำบลบ้านโหนด ม.3,4,6,7 ตำบลเปีียน ม.4 อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการเรียนรู้แก่สมาชิกเครือข่ายราษฎรอาสาและประชาชนทั่วไป ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา สงขลา ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 ส่งเสริมพัฒนาสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม สงขลา ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 1 ต.ค. 2560 10 ม.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 เยาวชนสานใจสู่ความสงบสันติ สงขลา โรงเรียนสันติวิทย์ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนอัลกุรอาน สถาบันอัลกุรอานสัมพันธ์ ต.ล่องควน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา สงขลา บ้านปลักไม้ไผ่ ตำบลล่องควน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อสานเสวนาเยาวชนพุทธมุสลิมในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ สงขลา โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวดสงขลา ระยะเวลาดำเนินงาน 24 พ.ย. 2561 15 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 "หนูจะเป็นเด็กดี" กีรออาตีประจำมัสยิดนูรุดดีนบ้านล่องควน สงขลา ศูนย์พัฒนาเยาวชน หนูจะเป็นเด็กดี มัสยิดนูรุดดีน ม.๖ ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 29 ก.ย. 2561 14 ม.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 ให้ความรู้ ฟื้นฟู ป่าชายเลน ตำบลปากบาง สงขลา ตำบลปากบาง 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชนเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน สงขลา กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง สะบ้าย้อย สงขลา 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 ค่ายอบรมการละครเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อชุมชนสู่สันติสุข ชายแดนใต้ สงขลา 1 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 บริหารโครงการการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม (ตัวอย่าง) สงขลา กำลังดำเนินโครงการ 11 เม.ย. 2561
2560 การสร้างความเข้าใจกลุ่มเครือข่ายชายแดนใต้ในการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ออนไลน์สำหรับเยาวชนในการประชาสัมพันธ์เชิงบวกของ เครือข่ายภาคประชาสังคม สงขลา กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 อบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้การใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎอีน ประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮฺ) ปี พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 สงขลา โรงเรียนตัสดีกียะห์หมู่ที่ 1ต.ตลิ่งชันอ.จะนะจ.สงขลา 18 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีลอยกระทง สงขลา บ้านท่าไทร ม.7 ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา 3 พ.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2560 สัมมนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อก้าวทันสู่การพัฒนายุค 4.0 สงขลา 44 หมู่ที่ 3 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2561
2561 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคกลาง กำลังดำเนินโครงการ 12 ม.ค. 2561
2561 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคเหนือ กำลังดำเนินโครงการ 12 ม.ค. 2561
2561 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำลังดำเนินโครงการ 5 ธ.ค. 2560
2561 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA เขต 11 กำลังดำเนินโครงการ 12 ม.ค. 2561
2561 หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 1 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น 25 ธ.ค. 2560
2561 PA - กิจกรรมทางกาย ดำเนินการเสร็จสิ้น 12 ม.ค. 2561
2561 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำลังดำเนินโครงการ 12 ม.ค. 2561
2561 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคกลาง กำลังดำเนินโครงการ 5 ธ.ค. 2560
2561 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง เขต 11 กำลังดำเนินโครงการ 12 ม.ค. 2561
2561 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคเหนือ กำลังดำเนินโครงการ 5 ธ.ค. 2560
2561 งานบริหารโครงการเครือข่ายนักประเมิน 16 ก.ค. 2561 16 ก.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 10 ส.ค. 2561
2561 96130212 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.12 บ้านบูเกะกือจิ ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส นราธิวาส ม.12 บ้านบูเกะกือจิ ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 1 มี.ค. 2561 1 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 20 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.8 บ้านทุ่งกง ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส นราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส กำลังดำเนินโครงการ 20 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.5 โคกกะเปาะ ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส นราธิวาส ตำบลเกาะสะท้อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส กำลังดำเนินโครงการ 20 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.3 บ้านตอหลัง ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส นราธิวาส ม.3 บ้านตอหลัง ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 31 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 20 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.6 บ้านนากอ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส นราธิวาส ม.6 บ้านนากอ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส กำลังดำเนินโครงการ 20 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.4 บ้านบูเก๊ะมูนิง ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส นราธิวาส ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส กำลังดำเนินโครงการ 20 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.2 บ้านแป๊ะบุญ ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส นราธิวาส ม.2 บ้านแป๊ะบุญ ต.บาเจาะ 1 เม.ย. 2561 31 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 20 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.2 บ้านกาวะ ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส นราธิวาส ม.2 บ้านกาวะ ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 1 มี.ค. 2561 31 ก.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 20 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.8 บ้านลูกาฮีเลตะวันตก ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส นราธิวาส ม.8 บ้านลูกาฮีเลตะวันตก ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส กำลังดำเนินโครงการ 20 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.3 บ้านน้ำใส ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส นราธิวาส ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 20 มี.ค. 2561
2561 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดนราธิวาส นราธิวาส กำลังดำเนินโครงการ 22 ม.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.6 บ้านบือแนนากอ ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส นราธิวาส ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 20 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านบือแรง ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส นราธิวาส ต.ลาโละ อใรือเสาะ จ.นราธิวาส 1 พ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 20 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.4 บ้านไอร์บือแต ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส นราธิวาส ม.4 บ้านไอร์บือแต ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 20 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.6 บ้านเขาสามสิบ ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส นราธิวาส ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส 1 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 20 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.2 บ้านตาโงะ ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส นราธิวาส ม.2 บ้านตาโงะ ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส กำลังดำเนินโครงการ 20 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านเจาะไอร้อง ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส นราธิวาส ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 20 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.6 บ้านจืองา ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส นราธิวาส ม.6 บ้านจืองา ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส กำลังดำเนินโครงการ 20 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.2 บ้านบอฆอ ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส นราธิวาส ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 20 มี.ค. 2561
2561 12 11 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.5 บ้านตราแด๊ะ ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส นราธิวาส ม.5 บ้านตราแด๊ะ ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 10 เม.ย. 2561 17 พ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 20 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.2 บ้านทุ่งคา ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส นราธิวาส ม.2 บ้านทุ่งคา ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส กำลังดำเนินโครงการ 20 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส นราธิวาส บ้านใหม่ หมู่ที่ 3 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส กำลังดำเนินโครงการ 20 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.3 บ้านกาเยาะมาตี ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส นราธิวาส ม.3 บ้านกาเยาะมาตี ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 28 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 20 มี.ค. 2561
2561 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง จังหวัดนราธิวาส นราธิวาส กำลังดำเนินโครงการ 12 ม.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.8 บ้าน สว.ใน ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส นราธิวาส หมู่ที่ 8 บ้าน สว.ใน ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 20 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.7 บ้านจือเจ๊าะบองอ ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส นราธิวาส ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส กำลังดำเนินโครงการ 20 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.5 บ้านไอร์เจี๊ยะ ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส นราธิวาส ม.5 บ้านไอร์เจี๊ยะ ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 20 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านซรายอ ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นราธิวาส ม.1 บ้านซรายอ ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส กำลังดำเนินโครงการ 20 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.4 บ้านควนกาแม ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส นราธิวาส ม.4 บ้านควนกาแมตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 30 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 20 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.3 บ้านสุแฆ ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส นราธิวาส ม.3 บ้านสุแฆ ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 20 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. สวนพร้าว อ.สุไห-โกลก จ.นราธิวาส นราธิวาส ต.สวนพร้าว อ.สุไห-โกลก จ.นราธิวาส 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 22 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านลูกไผ่ ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ปัตตานี ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 61 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.2 บ้านสวนหมาก ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ปัตตานี ม.2 บ้านสวนหมาก ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.3 บ้านบูหวะ ต.กระเสาะ อ.มายอ จ.ปัตตานี ปัตตานี ตำบลกระเสาะอำเภอมายอจังหวัดปัตตานี 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.3 บ้านเกาะหวาย ต.วัด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ปัตตานี ม.3 บ้านเกาะหวาย ต.วัด อ.ยะรัง 25 มี.ค. 2561 1 ก.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านควนคูหา ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ปัตตานี ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.3 บ้านอีบุ๊ ต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ปัตตานี ม.3 บ้านอีบุ๊ ต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 ืื หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.4 ต.ตะโละดือรามันอ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ปัตตานี หมู่ที่4 ต.ตะโละดือรามัน อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.2 บ้านสารวัน ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ปัตตานี ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านเตราะบอน ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ปัตตานี หมู่ที่ 1 บ้านเตราะบอน ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง จังหวัดปัตตานี ปัตตานี กำลังดำเนินโครงการ 12 ม.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านนาเกตุ ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ปัตตานี หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อ.โคกโพธิ์จ.ปัตตานี 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.3 บ้านบาราเฮาะ ต.ปุยุด อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี ปัตตานี ม.3 บ้านบาราเฮาะ ต.ปุยุด อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.4 บ้านกุหมัง ต.ตาแกะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ปัตตานี ตำบลตาแกะอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานี 1 ต.ค. 2560 1 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดปัตตานี ปัตตานี กำลังดำเนินโครงการ 22 ม.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านปลักปรือ ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ปัตตานี ม.1 บ้านปลักปรือ ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 M9406020 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.2 บ้านพิเทน ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ปัตตานี หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านปาลัส (โตะแน) ต.ควน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ปัตตานี ม.1 บ้านปาลัส ต.ควน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.2 บ้านมาหยอ ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี ปัตตานี ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.4 บ้านดอนตะวันออก ต.ดอน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ปัตตานี ต.ดอน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านเคียน ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ปัตตานี ม.1 บ้านเคียน ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 24 มี.ค. 2561
2561 ส่งเสริมอาชีพเลี้ยง (เป็ด-ไก่ไข่) ปัตตานี หมู่ที่ ๑ บ้านคลองรี ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 เม.ย. 2561 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.3 บ้านเกาะหวาย ต.วัด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ปัตตานี ม.3 บ้านเกาะหวาย ต.วัด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 25 มี.ค. 2561 1 ก.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.4 บ้านบารูกา ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ปัตตานี บ้านบาลูกา หมู่ที่ 4ตำบลกะรุบีอำเภอกะพ้อ 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านป่าไหม้ ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ปัตตานี ตำบล ดอนทราย อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.4 บ้านทุ่งเค็จ ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ปัตตานี บ้านทุ่งเค็จ หมู่ที่ 4 ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.3 บ้านช้างให้ตก ต.ช้างให้ตก อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ปัตตานี ม.3 บ้านช้างให้ตก ต.ช้างให้ตก อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านกูวิง ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี ปัตตานี ม.1 บ้านกูวิง ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 28 มี.ค. 2561 30 มิ.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านยางแดง ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ปัตตานี ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.6 บ้านนาหอม ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ปัตตานี หมูท่ี่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จัดหวัดปัตตานี 30 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.2 บ้านแม่ตีน๊ะ ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ปัตตานี ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.3 บ้านบาโด ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ยะลา ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านละแอ ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา ยะลา ม.1 บ้านละแอ ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านเปาะเส้ง ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ยะลา ม.1 บ้านเปาะเส้ง ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.๗ บ้านคอกช้าง ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา ยะลา ม.๗ บ้านคอกช้าง ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา 14 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านธารโต ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา ยะลา ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.5 บ้านอุเผะ ต.กรงปีนัง อ.กรงปีนัง จ.ยะลา ยะลา ม.5 บ้านอุเผะ ต.กรงปีนัง อ.กรงปีนัง จ.ยะลา 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.5 บ้านสี่สิบ ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา ยะลา ม.5 บ้านสี่สิบ ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านสนามบิน ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา ยะลา ม.1 บ้านสนามบิน ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.8 บ้านบาโย ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา ยะลา ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา 1 ส.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.2 บ้านไม้แก่น ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา ยะลา ม.2 บ้านไม้แก่น ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.8 บ้านลาบู ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา ยะลา ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดยะลา ยะลา กำลังดำเนินโครงการ 22 ม.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.8 บ้านบูเก็ตดาราแซ ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา ยะลา ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา 1 ต.ค. 2561 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.4 บ้านลากอ ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา ยะลา ม.4 บ้านลากอ ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านลำใหม่ ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ยะลา ม.1 บ้านลำใหม่ ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.6 บ้านปือรอ ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา ยะลา ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.5 บ้านบันนังกระแจะ ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา ยะลา ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.4 บ้านสะอะใน ต.สะเอะ อ.กรงปีนัง จ.ยะลา ยะลา ม.4 บ้านสะอะใน ต.สะเอะ อ.กรงปีนัง จ.ยะลา 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.8 บ้านบาซาตาแป ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา ยะลา ม.8 บ้านบาซาตาแป ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง จังหวัดยะลา ยะลา กำลังดำเนินโครงการ 12 ม.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.2 บ้าน กม.26 ใน ต.ตาเน๊าะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา ยะลา ต.ตาเน๊าะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.2 บ้านนอก ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา ยะลา ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.5 บ้านสะโต ต.อาช่อง อ.รามัน จ.ยะลา ยะลา ต.อาช่อง อ.รามัน จ.ยะลา 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.6 บ้านลูกาลูวัน ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา ยะลา ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.2 บ้านบ่อน้ำร้อน ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา ยะลา ม.2 บ้านบ่อน้ำร้อน ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.6 บ้านลูรงค์ ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา ยะลา หมู่ที่ 6 บ้านลูรงค์ ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 23 มี.ค. 2561
2561 - - รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง จังหวัดสงขลา สงขลา 15 พ.ย. 2560 15 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ม.ค. 2561
2561 - - รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดสงขลา สงขลา 15 ธ.ค. 2560 10 เม.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 22 ม.ค. 2561
2561 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง จังหวัดสตูล สตูล กำลังดำเนินโครงการ 12 ม.ค. 2561
2561 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดสตูล สตูล กำลังดำเนินโครงการ 22 ม.ค. 2561
2562 โครงการเครือข่ายนักประเมิน ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 ส.ค. 2561