โครงการย่อย

ชื่อโครงการย่อยกิจกรรมบันทึกวันที่เริ่มติดตาม
1 คนเขาแก้วใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ 38 38 11 พ.ย. 2557
2 บ้านหนองชีพูน เป็นบ้านอยู่เย็นเป็นสุข 65 65 11 มิ.ย. 2557
3 180 วัน สลัดมันเอาอยู่ ชาวต้นประดู่สู้สู้ 46 46 11 มิ.ย. 2557
4 Green Food- Green market ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองจิก 37 28 29 พ.ค. 2558
5 กติกาชุมชนคนนาเกตุ 41 42 11 พ.ย. 2557
6 กระจาดเดือนสิบรวมใจเฉลิมพระชนม์ 60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาที่ บ้านทุ่งจูด 53 55 28 พ.ค. 2558
7 กระจาดสานใจเครื่องแกงกู้ภัยเศรษฐกิจบ้านนาแยกเหนือ (ต่อยอดปี 2) 50 50 31 พ.ค. 2558
8 กระบวนการชุมชนเพื่อพัฒนาอ่าวทุ่งนุ้ยสู่การจัดการตนเองบ้านหลอมปืน หมู่14 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล (ต่อยอด) 66 64 11 มิ.ย. 2557
9 กระบวนการเรียนรู้การผลิตและบริโภคอาหารที่ปลอดภัยเพื่อสุขภาวะชุมชนบ้านนามะพร้าว 24 22 27 ส.ค. 2554
10 กล้วยไข่บานลดสารเคมีบ้านพิตำ 50 51 28 พ.ค. 2558
11 กล้วยเภาร่วมใจจัดการขยะสู่หมู่บ้านสุขภาวะ 48 49 27 พ.ค. 2558
12 กลองยาวเกษตรอินทรีย์ บ้านสาคูเหนือ(ต่อยอด) 40 40 11 พ.ย. 2557
13 กลิ้งกลองสามัคคี มีความพอเพียง 15 2 11 พ.ย. 2557
14 กลุ่มชุมชนพันวาลร่วมใจพัฒนาอาชีพ 30 30 6 พ.ย. 2556
15 กลุ่มประมงบ้านบ่อเมา-แหลมแท่น รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี3 27 27 18 มิ.ย. 2558
16 กลุ่มเยาวชนดนตรี ต้นกล้าแห่งหนองราโพธิ์ 17 17 11 มิ.ย. 2557
17 กองปังสร้างสุขบ้านกะลาพอตก 54 54 30 พ.ค. 2558
18 การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 31 31 31 ต.ค. 2555
19 การจัดการขยะสู่ชุมชนน่าอยู่บ้านทอนตรน 46 37 10 ต.ค. 2556
20 การจัดการทรัพยากรป่าชายเลน บ้านเขาทอง unseen อ่าวท่าเลน 46 45 29 พ.ค. 2558
21 การจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชน บ้านท่าฉัตรไชย 40 40 28 พ.ค. 2558
22 การจัดการทางสังคมเชิงบูรณาการ โดยกลไกทางศาสนาอิสลามเพื่อชุมชนสุขภาวะ พื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านสาวอ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 13 13 27 ส.ค. 2554
23 การจัดการมูลฝอยที่ยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วม 43 1 27 ส.ค. 2554
24 การพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลาง 24 28 3 พ.ย. 2555
25 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน (ต่อเนื่อง ปี2) 47 47 22 มิ.ย. 2558
26 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน 26 30 6 พ.ย. 2556
27 การมีส่วนร่วมป้องกันภัยยาเสพติดเพื่อชุมชนน่าอยู่บ้านหูเล่ 33 35 3 พ.ย. 2555
28 กินดีมีสุข ณ บ้านเกาะรุ้ง 44 44 28 พ.ค. 2558
29 กินดีอยู่ดีด้วยวิถีพึ่งกันเอง 30 6 27 ส.ค. 2554
30 กินผักที่ปลูกและฮิญาบราคาถูกที่บ้านหลาแขก 46 46 28 พ.ค. 2558
31 เก็บขยะถูกที่ ดูดีต่อชุมชน 39 39 22 ธ.ค. 2556
32 เกษตรกรบ้านบางไทรนนท์ร่วมใจลดภัยสารเคมี 39 39 11 พ.ย. 2557
33 เกษตรแนวใหม่ สร้างพลังใจ พลังคนสู่ชุมชนที่สดใส 37 36 6 พ.ย. 2556
34 เกษตรปลอดสารพิษ ลดต้นทุนการผลิต ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 40 41 6 พ.ย. 2556
35 เกษตรปลูกผักและสมุนไพรปลอดสารเคมีไม่มีสารพิษใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 48 41 1 พ.ย. 2555
36 เกษตรผสมผสานบ้านทะเลปัง 50 51 11 มิ.ย. 2557
37 เกษตรพอเพียงตามวิถีชุมชนบ้านพรุสมภาร 52 52 28 พ.ค. 2558
38 เกษตรพอเพียงตามวิถีมุสลิมบ้านคลองยาง 26 27 11 พ.ย. 2557
39 เกษตรสีเขียวบ้านคลองลำหลิง 62 62 27 พ.ค. 2558
40 เกษตรอินทรีย์บนความพอเพียง บ้านสหกรณ์ 51 51 27 พ.ค. 2558
41 เกษตรอินทรีย์บนเรือนแพบ้านสระกูด 60 61 11 มิ.ย. 2557
42 เกษตรอินทรีย์บ้านปลักจอกเสริมรายได้ 38 42 28 พ.ค. 2558
43 เกษตรอินทรีย์เพิ่มรายได้ส่งเสริมสุขภาพบ้านคลองตูก 39 18 28 พ.ค. 2558
44 เกษตรอินทรีย์สร้างรายได้บ้านในหัน 37 41 28 พ.ค. 2558
45 เกาะทองสมใหม่เกษตรอินทรีย์สร้างสุข 45 47 11 มิ.ย. 2557
46 แก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัติน้ำท่วม 52 52 28 พ.ค. 2558
47 ใกล้บ้านใกล้ใจ สร้างจิตสดใส สุขภาพแข็งแรง 27 28 2 ก.ค. 2556
48 ขยะเป็นปุ๋ยเพิ่มผลผลิตลดสารเคมี 45 43 6 พ.ย. 2556
49 ขยะลอยน้ำบ้านเปี๊ยะหัวเนิน(ต่อยอด) 46 46 11 พ.ย. 2557
50 ขยะสร้างคนข้างถนนกินได้ 29 30 23 พ.ค. 2556
51 ข้างถนนกินได้สร้างรายได้บ้านในถุ้ง(ต่อยอด) 40 41 11 พ.ย. 2557
52 ข้าวพื้นเมืองคืนชีวิตชาวนาปะขอ 50 51 11 มิ.ย. 2557
53 ข้าวยาโค ข้าวอาซูรอ สองศาสนาสานสัมพันธ์ที่บ้านยวนแหล 61 61 28 พ.ค. 2558
54 ข้าวสังหยดขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ที่บ้านควนพัง 34 31 11 มิ.ย. 2557
55 เขาหลักสืบทอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 11 1 6 พ.ย. 2556
56 คณะกรรมการหมู่บ้านเด็ก บูรณาการ สานสุข 9 1 27 ส.ค. 2554
57 คนเกาะขาม ใส่ใจสุขภาพ ด้วยพืชผักสมุนไพร 40 17 31 พ.ค. 2558
58 คนคลองลาดร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ 47 47 11 มิ.ย. 2557
59 คนโคกสิเหรงกินดีอยู่ดี มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ภายใต้สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ 56 21 11 มิ.ย. 2557
60 คนจงเก สร้างบ้านให้ปลา ด้วยป่าริมเล 49 57 11 มิ.ย. 2557
61 คนท่ายูงปลูกป่าในนาสหาย 80 79 27 พ.ค. 2558
62 คนนาโหรงร่วมทำฐานเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มรายได้ 37 32 1 พ.ย. 2555
63 คนน้ำฉากับการสืบทอดประเพณี 7 2 6 พ.ย. 2556
64 คนบ้านควน รวมใจ ลงมือ ลดนักเสพหน้าใหม่ในชุมชน 66 57 29 พ.ค. 2558
65 คนปากเปียดสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง 39 39 28 พ.ค. 2558
66 คนพรุกระแชงสุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย 49 49 11 พ.ย. 2557
67 คนวังฆ้องร่วมใจพัฒนาคลองสองสายน้ำเกิดสายน้ำแห่งความสุข 55 33 1 พ.ย. 2555
68 คนสร้างคลอง คลองสร้างคนด้วยชุมชนคนบ้านกลาง 43 49 11 มิ.ย. 2557
69 คนสามวัยใส่ใจสุขภาวะชุมชนบ้านทุ่งใหญ่ 30 34 11 พ.ย. 2557
70 คนเอาถ่านบ้านวัดโหนด 50 49 28 พ.ค. 2558
71 คบเด็กสร้างป่าสร้างสุขภาวะคนบ้านเขาอ้อ 49 47 11 มิ.ย. 2557
72 ครอบครัวสร้างสุขยี่งอน่าอยู่ด้วยกระบวนการสภาซูรอ (ต่อเนื่อง) 39 39 11 มิ.ย. 2557
73 ครอบครัวอบอุ่น มีภูมิคุ้มกัน แบ่งปันความสุขบ้านขุนสมุทร 22 12 31 พ.ค. 2558
74 ครอบครัวอาสาสร้างสุขภาพดีที่บ้านใต้ 17 11 3 พ.ย. 2555
75 ครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอดขยะ หมู่ที 2 บ้านสะพานเคียน 40 40 30 พ.ค. 2558
76 ครัวเรือนสุขภาพดีตามวิถีควนตราบ 44 45 5 พ.ย. 2555
77 คลองโชนเข้มแข็ง ชุมชนดี สู่วิถีพอเพียง 36 36 11 พ.ย. 2557
78 คลองสองปากน่าอยู่ ลูกหลานปลอดยา 29 30 5 ต.ค. 2556
79 คลังอาหาร อยู่ดี กินดีที่บ้านหนองสีขวัญ 66 66 11 มิ.ย. 2557
80 คลังอาหารบ้านดอนโรง(ต่อยอดปี 2) 48 48 14 มิ.ย. 2558
81 ควนเก รีไซเคิล 32 34 5 ต.ค. 2556
82 ควนขนุนปลอดขยะท้องถิ่นปลอดถัง 46 46 11 มิ.ย. 2557
83 ควนสูงน่าอยู่ ครอบครัวสดใส ห่างไกลอบายมุข 24 14 28 พ.ค. 2558
84 ความดันโลหิตสูง เบาหวาน บ้านสูแกเราเปลี่ยนได้ 42 40 11 พ.ย. 2557
85 ความมั่นคงทางด้านอาหารวิถีบ้านท่าช้าง ( ต่อเนื่อง ) 48 48 11 มิ.ย. 2557
86 ความมั่นคงทางอาหาร หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งพัฒนา (ต่อยอดโครงการ 3 ออมฯ) 37 36 11 มิ.ย. 2557
87 คอกช้างร่วมใจจัดการขยะ…รักสุขภาพ 43 44 11 มิ.ย. 2557
88 คืนธรรมชาติบ้านท่าใหญ่สู่ต้นแบบชุมชนเกษตรอินทรีย์ 64 64 28 พ.ค. 2558
89 คืนน้ำคืนป่าให้แผ่นดินคืนที่ทำกินให้ชุมชน 43 27 23 พ.ค. 2556
90 คืนเยาวชนคนดีสู่ชุมชนอาตะบือเระ 54 54 11 มิ.ย. 2557
91 คืนสู่ธรรมชาติบ้านพัฒนา 49 48 11 มิ.ย. 2557
92 คุณค่าเด็กแว็นซ์ ที่บ้านปากคลองวัดแดง(ต่อยอดปี2) 47 47 14 มิ.ย. 2558
93 คุณธรรมนำเยาวชนหมู่บ้านแก้ไขปัญหายาเสพติด 6 พ.ย. 2556
94 คุณธรรมสร้างคน จริยธรรมสร้างใจ ลดปัญหายาเสพติด ณ บ้านน้ำตก 41 41 31 พ.ค. 2558
95 คูเชื่อมคนกองพลน่าอยู่ 46 43 1 พ.ย. 2555
96 โคกทรายเกษตรอินทรีย์สร้างสุข 36 36 27 พ.ค. 2558
97 โคกเหล็กสะอาดจัดการขยะดีทุกชีวีมีสุข 36 38 16 พ.ค. 2556
98 โครงการ “ ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ บ้านบางดุก ” 46 18 27 ส.ค. 2554
99 โครงการ ส่งเสริมอาชีพ ครอบครัวเข้มแข็ง สุขภาพดี ร่วมเรียนรู้รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านเกาะมุกด์ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง 20 12 27 ส.ค. 2554
100 โครงการ 3 ออม ด้วยพืชผักพื้นบ้าน 20 20 1 พ.ย. 2555
101 โครงการ “ กระบวนการชูรอตามทัศนะอิสลาม สร้างชุมชนให้น่าอยู่ ” 35 33 28 ส.ค. 2554
102 โครงการ ครอบครัวเข้มแข็ง ชุมชนบ้านละเวงน่าอยู่ ตำบลดอนทราย อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 47 46 27 ส.ค. 2554
103 โครงการ เปิดบ้านสร้างฐานเรียนรู้ สู่วิถีชุมชน คนพอเพียง 21 4 27 ส.ค. 2554
104 โครงการ"จากโรงเรียนสู่บ้าน สืบสานความพอเพียง" หมู่ 2 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 29 25 3 พ.ย. 2555
105 โครงการ"อาหารของแม่สร้างพลังชุมชนปราแว" 51 25 30 พ.ค. 2558
106 โครงการ“ทำกินบนแผ่นดินเกิดด้วยสภาซูรอและชุมชนเข้มแข็ง” 15 27 ส.ค. 2554
107 โครงการกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ชุมชนที่น่าอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 39 37 31 ต.ค. 2555
108 โครงการกลุ่มคนดอนร่วมใจใร้ขยะ 20 20 27 ส.ค. 2554
109 โครงการการจัดการขยะเพื่ออาหารปลอดภัย 22 16 5 พ.ย. 2555
110 โครงการการจัดการขยะสู่ชุมชนน่าอยู่บ้านน่ามองแบบมีส่วนร่วม"บ้านเขาฝาชีตำบลบางแก้วอำเภอละอุ่นจังหวัดระนอง" 9 1 27 ส.ค. 2554
111 โครงการการจัดการป่าชุมชนบ้านควนยูงแบบมีส่วนร่วม 43 49 5 พ.ย. 2555
112 โครงการการจัดการอ่าวทุ่งนุ่ย 19 18 1 พ.ย. 2555
113 โครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก ออกกำลังกาย ห่างไกลโรคเรื้อรัง หมู่ 8 ต. นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง 9 1 27 ส.ค. 2554
114 โครงการการฟื้นฟู ดูแล และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลนในชุมชนบ้านท่าฉางอย่างยั่งยืน 16 11 5 พ.ย. 2555
115 โครงการก้าวแรกที่ดอนนูด ดอนนูดน่าอยู่สู่สุขภาวะที่ดี 28 ม.ค. 2554
116 โครงการกุมปูลันวานีตาอาสา พัฒนากระบวนการปลดหนี้ ชุมชนสามัคคี หมู่ที่ 2 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 22 6 3 พ.ย. 2555
117 โครงการเกษตรกรรมเอื้อไมตรีในพื้นที่ต้นน้ำเขาบรรทัด ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 28 ม.ค. 2554
118 โครงการเกาะบุโหลนเลปลอดขยะ 28 32 31 ต.ค. 2555
119 โครงการคนกำพวนร่วมใจลดโรคเสี่ยงด้วยอาหารและยาพืชสมุนไพร 13 ม.ค. 2554
120 โครงการคนชุมชนอนุรักษ์พันธุ์ไม้พีชผักท้องถิ่นรู้จักกิน รู้จักใช้ เพื่อสุขภาพ ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 28 ม.ค. 2554
121 โครงการครอบครัวสัมพันธ์สร้างสรรค์สุขภาวะชุมชน คนพรุตาโรย ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 24 9 27 ส.ค. 2554
122 โครงการครอบครัวสุขสันต์ สานฝันสู่ชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ อำเภอปากพยูน จังหวัดพัทลุง 28 ม.ค. 2554
123 โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเป็นสุข 8 ก.พ. 2554
124 โครงการครอบครัวอบอุ่น สู่ชุมชนเข้มแข็ง 52 46 3 พ.ย. 2555
125 โครงการคลองสวยน้ำใสร่วมใจสู่สุขภาวะชุมชน 15 8 27 ส.ค. 2554
126 โครงการคลินิกชุมชน คนรักสุขภาพ บ้านหัวลำภู หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 13 ม.ค. 2554
127 โครงการคลีนิคครอบครัวฟื้นฟูภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสุขภาพบ้านหัวยาง หมู่ 1 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 28 ม.ค. 2554
128 โครงการควนโดนใน ร่วมใจสร้างชุมชนปลอดขยะ สู่ชุมชนสุขภาวะ 29 31 3 พ.ย. 2555
129 โครงการเครือข่ายสามแกนขับเคลื่อน"หลังสวนเมืองน่าอยู่" 38 45 4 พ.ย. 2555
130 โครงการจัดการขยะชุมชน 6 27 ส.ค. 2554
131 โครงการจัดการขยะชุมชนคนคลองเฉลิม ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 22 ก.พ. 2554
132 โครงการจัดการขยะชุมชนบ้านควนกุฎ 3 3 27 ส.ค. 2554
133 โครงการจัดการขยะด้วยสองมือเราสู่ชุมชนน่าอยู่ 27 27 27 ส.ค. 2554
134 โครงการจัดการขยะในครอบครัว 28 ม.ค. 2554
135 โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวบ้านนางกำ 34 45 5 พ.ย. 2555
136 โครงการจัดการพื้นที่สาธารณะประโยชน์สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้หมู่ที่ 4 บ้านห้วย ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 14 14 21 ก.ย. 2554
137 โครงการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านควนตุ้งกู 69 50 11 พ.ย. 2557
138 โครงการจากหนึ่งมือน้อยสู่ร้อยมือในชุมชน 12 2 27 ส.ค. 2554
139 โครงการชลธารามน่าอยู่ร่วมเรียนรู้คลอง3น้ำ 10 26 ส.ค. 2554
140 โครงการชาวบางหินร่วมใจ นำวิถีชีวิตไทย สู่สุขภาวะชุมชน 29 34 5 พ.ย. 2555
141 โครงการชาวปากช่องประสานใจ สร้างถนนสายหลัก สานใยรักษ์สุขภาพชุมชน 34 38 3 พ.ย. 2555
142 โครงการชีวินทรีย์ เพื่อสุขภาวะชุมชนคนอ่าวลึกน้อย 29 24 31 ต.ค. 2555
143 โครงการชุมชน 2 วิถีนำชุมชนน่าอยู่ 54 42 3 พ.ย. 2555
144 โครงการชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา 70 70 30 พ.ค. 2558
145 โครงการชุมชนคนไทดำเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ 42 44 5 พ.ย. 2555
146 โครงการชุมชนตายายย่านสร้างความสุข (ภาวะ) ใต้ร่มพิกุล บ้านวัดพิกุล หมู่ 6 ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 28 ม.ค. 2554
147 โครงการชุมชนท่าแขกน่าอยู่ 40 42 3 พ.ย. 2555
148 โครงการชุมชนน่ามอง บ้านทุ่งรวงทองน่าอยู่ สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า 5 12 ก.ย. 2554
149 โครงการชุมชนน่าอยู่ สู่สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์การออม 72 76 3 พ.ย. 2555
150 โครงการชุมชนน่าอยู่เรียนรู้เรื่องการจัดการน้ำ 44 37 5 พ.ย. 2555
151 โครงการชุมชนบ้านเจริญทรัพย์ปลอดหนี้สิน ทำกินกันตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 39 41 4 พ.ย. 2555
152 โครงการชุมชนบ้านดอนหารเพื่อการจัดการทรัพยากรมะพร้าว 26 31 5 พ.ย. 2555
153 โครงการชุมชนบ้านส้านแดงเกษตรอินทรีย์ อยู่ดีมีสุข(ปี 2) 50 46 19 มิ.ย. 2556
154 โครงการชุมชนบ้านส้านแดงเกษตรอินทรีย์อยู่ดีมีสุข 11 11 27 ส.ค. 2554
155 โครงการชุมชนปลอดขยะ ลดภาวะมลพิษ 6 1 27 ส.ค. 2554
156 โครงการชุมชนปลอดสารเคมี ประชาอยู่ดีมีสุข บ้านหัวหรั่ง ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 28 ม.ค. 2554
157 โครงการชุมชนผักพื้นบ้านรักษาสุขภาพ บ้านบ่อประดู่ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 8 ก.พ. 2554
158 โครงการชุมชนร่วมใจ สูงวัยมีสุข ม.12 บ้านในเมือง 68 68 31 พ.ค. 2558
159 โครงการชุมชนสามร้อยกล้า ใส่ใจสุขภาพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 26 41 5 พ.ย. 2555
160 โครงการชุมชนโหล๊ะบ้าร่วมจัดการตนเองเพื่อสุขภาวะ 28 ม.ค. 2554
161 โครงการเชื่อมร้อยยกระดับศักยภาพศูนย์เรียนรู้ในชุมชน 17 15 3 พ.ย. 2555
162 โครงการต้นกล้าบ้านโคกพยอมสร้างสุขภาวะทางปัญญา 12 6 27 ส.ค. 2554
163 โครงการตลาดอาหารปลอดภัยของชุมชน ม.13 บ้านนา ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 31 32 11 มิ.ย. 2557
164 โครงการตาดีกายุคใหม่ ใส่ใจพัฒนาสุขภาวะเยาวชนมุสลิมอย่างยั่งยืน 44 56 3 พ.ย. 2555
165 โครงการตามรอยวิถีชีวิตมุสลิม นำมาสู่ความพอเพียง ปี 2 28 30 23 พ.ค. 2556
166 โครงการตามรอยวิถีชีวิตมุสลิม นำมาสู่ความพอเพียง 24 15 27 ส.ค. 2554
167 โครงการตาสับปะรด หมู่ที่ 9 บ้านโคกสัก 16 4 27 ส.ค. 2554
168 โครงการโตนกลอยรักษ์สายชล ต้นแบบวิถีสุขภาวะ 19 14 5 พ.ย. 2555
169 โครงการถักทอพลังสร้างสรรค์เยาวชนสู่ศรียาภัยน่าอยู่(ปี2) 23 25 19 มิ.ย. 2556
170 โครงการท่าพยอมร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม 27 30 1 พ.ย. 2555
171 โครงการทำนาปลอดสารพิษอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านอ้ายใหญ่ 28 ม.ค. 2554
172 โครงการธนาคารสุขภาวะแม่ทอมตก 48 33 27 ส.ค. 2554
173 โครงการนักจัดการขยะและสุขภาพบ้านศรีนคร 42 42 11 มิ.ย. 2557
174 โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว 135 136 11 มิ.ย. 2557
175 โครงการนาด้วนเดินตามรอยเท้าพ่อ 16 6 3 พ.ย. 2555
176 โครงการน้ำใสจากใจชุมชนห้วยช้างเล่น 1 28 ม.ค. 2554
177 โครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ 45 44 3 พ.ย. 2555
178 โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 19 20 3 พ.ย. 2555
179 โครงการบ้านเขากล้วยน่าอยู่เคียงคู่บ่อขยะ 21 22 3 พ.ย. 2555
180 โครงการบ้านคอกช้าง-ควนดินแดง ร่วมใจสร้างสุขภาวะชุมชน 22 12 27 ส.ค. 2554
181 โครงการบ้านดอนทะเลร่วมใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม 91 66 5 พ.ย. 2555
182 โครงการบ้านท่าด่านน่าอยู่ สุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง 32 37 3 พ.ย. 2555
183 โครงการบ้านทุ่งยอน่าอยู่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 43 43 3 พ.ย. 2555
184 โครงการบ้านน่ามอง คลองน่าดู ชุมชนน่าอยู่ หมู่ประชาเข้มแข็ง 19 26 3 พ.ย. 2555
185 โครงการบ้านปากบ่อชุมชนต้นแบบสร้างสุขภาพเข้มแข็งแบบยั่งยืน 34 34 3 พ.ย. 2555
186 โครงการบ้านวัดเลียบพอเพียง ทำ กิน อยู่ ใช้ ด้วยปัญญา (หมู่บ้านเกษตรปลอดสารพิษชีวิตพอเพียง) ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 8 ก.พ. 2554
187 โครงการบ้านวัดเลียบพอเพียง ทำ กิน อยู่ใช้ ด้วยปัญญา(หมู่บ้านเกษตรปลอดสารพิษ ชีวิตพอเพียง) "พันธุกรรมนำชีวิต สู่เศรษฐกิจพอเพียง" 19 21 3 พ.ย. 2555
188 โครงการบ้านห้วยทรายขาวน่าอยู่ ชุมชนร่วมใจ ห่างไกลโรค 29 29 20 มิ.ย. 2556
189 โครงการบูรณาการชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียงของชาวสะกอม 37 19 3 พ.ย. 2555
190 โครงการประชาร่วมใจชุมชนตลาดปลอดภัยและน่าอยู่ : ตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เทศบาลเมืองปัตตานี 147 134 27 ส.ค. 2554
191 โครงการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยผักปลอดสารพิษของชุมชนสองศาสนา 28 ม.ค. 2554
192 โครงการปลูกข้าวพันธ์พื้นเมือง ตามแนวทางชีววิถี บ้านคลองหมาก หมู่ที่3 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 30 32 31 ต.ค. 2555
193 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษอาหารปลอดภัยบ้านแหลมจองถนน 22 ก.พ. 2554
194 โครงการปลูกพีชผักไร้สารพิษ สู่ชีวิตชุมชนห่างไกลโรค 28 ม.ค. 2554
195 โครงการป่ายางต้นแบบตามรอย ปู่-ตา (โป+พ่อเฒ่า) 23 16 5 พ.ย. 2555
196 โครงการผู้สูงอายุพันธุ์ใหม่ ใส่ใจสุขภาพ หมู่ 1,2 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 28 ม.ค. 2554
197 โครงการพัฒนาคน สร้างสวัสดิการชุมชน สู่ชุมชนบ้านในกริมเป็นสุขอย่างยั่งยืน 27 27 1 พ.ย. 2555
198 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีคนเขาไคร สู่ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนน่าอยู่ 33 14 27 ส.ค. 2554
199 โครงการพัฒนาป่าชุมชนเพื่อแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านควนดิน 28 20 4 พ.ย. 2555
200 โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ภาคใต้ 103 99 10 พ.ค. 2557
201 โครงการพัฒนาศักยภาพ เยาวชนนักพัฒนา (ผลัดกันแลลูกเธอลูกฉัน) 73 75 10 พ.ค. 2556
202 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน 44 8 27 ส.ค. 2554
203 โครงการพัฒนาสวัสดิการชุมชนจากกองทุนขยะ 33 42 3 พ.ย. 2555
204 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่หมู่บ้านผู้นำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 35 35 27 ส.ค. 2554
205 โครงการพิศิษฐ์ฯ ร่วมใจ เสริมใยรักษ์ ไร้พรมแดน 25 24 4 พ.ย. 2555
206 โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนลดรายจ่าย ม.15 บ้านในใส ต.ละงู 56 55 31 พ.ค. 2558
207 โครงการฟื้นคืนชีวิตใหม่ คลองสองสะอาด สู่ชุมชนน่ามอง 29 33 3 พ.ย. 2555
208 โครงการฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านควนสูง 45 43 5 พ.ย. 2555
209 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์คลองตลิ่งชัน ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 1 28 ม.ค. 2554
210 โครงการฟื้นฟูอนุรักษ์คลองท่าซักและป่าชายเลน 40 27 ส.ค. 2554
211 โครงการภูมิปัญญา สานสามัคคี 104 107 3 พ.ย. 2555
212 โครงการมุสลิมะห์ประสานใจต้านภัยยาเสพติดด้วยวิถีชีวิตพอเพียง 32 32 3 พ.ย. 2555
213 โครงการย้อนอดีตคืนความสุข 2 วิถีชุมชนสะพานม้า 55 55 30 พ.ค. 2558
214 โครงการยะหาน่าอยู่ ลดขยะ ลดขัดแย้ง 10 9 27 ส.ค. 2554
215 โครงการยาบี ลดเสี่ยง เลี่ยงโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 5 บ้านโคกวัด ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 35 14 27 ส.ค. 2554
216 โครงการยาบี ลดเสี่ยง เลี่ยงโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หมู่ที่5บ้านโคกวัด ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีปี2(โรงเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนลดเสี่ยงบ้านโคกวัดอบอุ่น) 86 87 19 มิ.ย. 2556
217 โครงการยุวมัคคุเทศก์นำเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบึงขุนทะเล 22 17 21 ก.ย. 2554
218 โครงการเยาวชนคนสร้างสรรค์ตำบลเกาะแต้ว 5 5 27 ส.ค. 2554
219 โครงการเยาวชนคนสร้างสุข บ้านนาเกาะไทร (ต่อเนื่อง ปี2) 53 53 30 พ.ค. 2558
220 โครงการเยาวชนตลาดใน-จานเรียวรักครอบครัวรักษ์ชุมชน 14 18 5 พ.ย. 2555
221 โครงการเยาวชนตัวอย่าง ร่วมสร้างชุมชนอุเปน่าอยู่ 41 40 11 พ.ย. 2557
222 โครงการเยาวชนสดใสจิตใจงดงาม 35 6 27 ส.ค. 2554
223 โครงการเยาวชนสานฝัน คุ้มกันชุมชน 13 13 27 ส.ค. 2554
224 โครงการร่วมปลูกจิตสำนึกรักษ์บ้านชุมโค 64 61 3 พ.ย. 2555
225 โครงการรวมพลัง ระดมความคิด แก้วิกฤติสุขภาพ หมู่ที่ 4 บ้านพระม่วง ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัตรัง 28 ม.ค. 2554
226 โครงการรวมพลังสร้างสรรค์เยาวชนเรียนรู้สู้ภัยพิบัติ 49 29 27 ส.ค. 2554
227 โครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ด้วยการฟื้นฟูและอนุรักษ์ห้วยหนุนปาน 17 14 3 พ.ย. 2555
228 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ชุมชนบ้านเขาวัง 29 12 27 ส.ค. 2554
229 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ เขาล้านน่าอยู่มุ่งสู่ชุมชนสุขภาวะ 18 6 26 ธ.ค. 2556
230 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ชุมชนบ้านค่ายเสือ 3 28 ส.ค. 2554
231 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ชุมชนบ้านพรุชิง หมู่ที่ 11 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 13 ม.ค. 2554
232 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านเกาะเสือ ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 2 13 ม.ค. 2554
233 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านปากคลองบางสน ด้วยการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอ่าวบางสนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน(ปี2) 31 28 19 มิ.ย. 2556
234 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านปากคลองบางสน ด้วยการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอ่าวบางสนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน 22 14 27 ส.ค. 2554
235 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่ 7 บ้านเกาะไชย ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 40 13 27 ส.ค. 2554
236 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้าน ศาลาคงจันทร์ หมู่ที่ 2 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 42 5 27 ส.ค. 2554
237 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้านโคกถิน หมู่ที่ 6 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 16 1 27 ส.ค. 2554
238 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้านท่าเรือใหม่ (การเคหะแห่งชาติ) ม.7 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต โครงการเยาวชนต้นกล้า 14 9 27 ส.ค. 2554
239 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้านหนองจิก หมู่ที่ 2 ตำบลนาง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 28 ม.ค. 2554
240 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ตำบลถ้ำพรรณรา 22 1 27 ส.ค. 2554
241 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่เทศบาลตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 28 ม.ค. 2554
242 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านบ่อประดู่ หมู่ 3 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 28 ม.ค. 2554
243 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านศาลาคงจันทร์ ปี2 42 48 19 มิ.ย. 2556
244 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านหัวหินตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 28 ม.ค. 2554
245 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ 10 3 27 ส.ค. 2554
246 โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่เรียนรู้ภูมิปัญญา โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลพรุพี 7 6 27 ส.ค. 2554
247 โครงการร่วมสร้างในเหมืองน่าอยู่ด้วยสำนึกพลเมือง 33 14 27 ส.ค. 2554
248 โครงการร่วมสร้างสมบูรณ์สุขให้มีสุขภาพดีโดยการจัดการขยะ 42 31 3 พ.ย. 2555
249 โครงการร่วมสร้างสรรค์ให้บ้านควนน่าอยู่ ครอบครัวเข้มแข็ง สุขภาพดีถ้วนหน้าและสิ่งแวดล้อมสมดุล หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 19 11 12 ก.ย. 2554
250 โครงการร่วมสร้างสุขให้ชุมชนบ้านยี่งอน่าอยู่ บ้านยี่งอ หมู่ที่ 7 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 44 46 3 พ.ย. 2555
251 โครงการร่องรอยศิลปะของชุมชน ขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่ 20 18 3 พ.ย. 2555
252 โครงการร่องรอยศิลปะของชุมชนขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่ (ต่อยอด) 34 34 11 มิ.ย. 2557
253 โครงการริมรั้วปลอดสารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง ลดเสี่ยงโรคภัย 37 31 27 ส.ค. 2554
254 โครงการลด คัด แยก ขยะ ต้นทาง 31 31 20 พ.ค. 2556
255 โครงการลดปัญหายาเสพติดเพื่อหมู่บ้านตันหยงน่าอยู่ บ้านตันหยง หมู่ที่ 4 ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 40 32 3 พ.ย. 2555
256 โครงการลดปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเสี่ยง เทศบาลตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 37 36 27 ส.ค. 2554
257 โครงการลดมลพิษผลิตข้าวปลอดภัย 28 ม.ค. 2554
258 โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ชุมชน(ม. 11 บ้านห้วยมะพร้าว) 51 51 31 พ.ค. 2558
259 โครงการลดหนี้เพิ่มรายได้สู่ชุมชนบ้านทอนจันทร์น่าอยู่ 23 23 3 พ.ย. 2555
260 โครงการล้อมรั้ว ล้อมรัก สกัดโรคเรื้อรังแบบเด็กเสรีพล 13 ม.ค. 2554
261 โครงการล้อมรั้ว ล้อมรัก ด้วยผักพื้นบ้าน 25 29 5 พ.ย. 2555
262 โครงการลาซังสร้างสันติสุขบ้านเตราะแก่นเชื่อมพี่น้องสองศาสนา 62 62 30 พ.ค. 2558
263 โครงการลิพังโมเดล สร้างพังให้น่าอยู่ 14 16 19 มิ.ย. 2556
264 โครงการลูกคนดีตามวิถีสองศาสนา 7 1 5 พ.ย. 2555
265 โครงการวัฒนธรรมสร้างใจ ศิลปินสร้างงาน ชุมชนสร้างสุข 53 59 5 พ.ย. 2555
266 โครงการวิถีชุมชนน่าอยู่ฟื้นฟูแพทย์แผนไทย 50 50 5 พ.ย. 2555
267 โครงการวิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ 44 46 3 พ.ย. 2555
268 โครงการเวทีฮาลาเกาะห์ชุมชนเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสัมพันธ์ที่ดี 2 2 27 ส.ค. 2554
269 โครงการศาสนวิถีสัมพันธ์ บ้านเหนือมั่นคง พลังชุมชนต่ต้านยาเสพติด 28 17 5 พ.ย. 2555
270 โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านเหนือน้ำให้น่าอยู่ 24 30 31 ต.ค. 2555
271 โครงการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ 24 24 27 ส.ค. 2554
272 โครงการส่งเสริมความพอเพียง โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสุขภาวะชุมชน 7 28 ส.ค. 2554
273 โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านหินเภาพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 42 30 4 พ.ย. 2555
274 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 31 38 3 พ.ย. 2555
275 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย สร้างสายใยชุมชน 129 143 3 พ.ย. 2555
276 โครงการสภาเด็กและเยาวชนกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ปี 2 ต่อเนื่อง) 39 39 11 มิ.ย. 2557
277 โครงการสมุนไพรไทยทางเลือกใหม่ของชุมชน 44 42 5 พ.ย. 2555
278 โครงการสระสร้างสุขชุมชนคนสระบัว 44 44 5 พ.ย. 2555
279 โครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้การผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาวะชุมชนทะเลน้อย 28 ม.ค. 2554
280 โครงการสร้างคนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ สู่บ้านควนน่าอยู่ 13 ม.ค. 2554
281 โครงการสร้างความมั่นคงและคุ้มครองแหล่งผลิตอาหารของชุมชนชายฝั่ง 44 36 3 พ.ย. 2555
282 โครงการสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 24 26 3 พ.ย. 2555
283 โครงการสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ของหมู่ที่ 2 บ้านปากละงู 26 19 1 พ.ย. 2555
284 โครงการสร้างชุมชนให้มีสุขด้วยสภาซูรอ 50 44 31 ต.ค. 2555
285 โครงการสร้างท้องถิ่นน่าอยู่ ชุมชนเข็มแข็ง สิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลชุมโค 36 31 19 มิ.ย. 2556
286 โครงการสร้างพลังชุมชน เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย 5 4 6 ก.ย. 2554
287 โครงการสร้างสวนให้เป็นป่าคลังอาหารและยาชุมชน 9 1 27 ส.ค. 2554
288 โครงการสร้างสุขภาวะเกษตรกร ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร 24 22 3 พ.ย. 2555
289 โครงการสร้างสุขภาวะชุมชนสู่คนลานตลาด 5 5 28 ส.ค. 2554
290 โครงการสร้างสุขภาวะผู้บริโภคตำบลควนรู 18 13 27 ส.ค. 2554
291 โครงการสร้างหลังสวนให้น่าอยู่ด้วยน้ำซาวข้าวกับตลาดนัดขยะ 13 ม.ค. 2554
292 โครงการสวนผักชุมชนคนหูยาน บ้านน่าอยู่ สู่สุขภาวะ 20 5 27 ส.ค. 2554
293 โครงการสวนสุขภาพบ้านปอ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 28 ม.ค. 2554
294 โครงการสานพลัง สร้างบ้านสีขาว 39 44 19 มิ.ย. 2556
295 โครงการสานพลังครอบครัว ลด ละ เลิกบุหรี่สู่ชุมชนน่าอยู่ ชุมชนตาบาตะปอเยาะ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ปี 2554-2555 25 25 27 ส.ค. 2554
296 โครงการสิ่งแวดล้อมดี สิ่งแวดล้อมสมดุล ชุมชนเข้มแข็ง บ้านมดตะนอย 8 ก.พ. 2554
297 โครงการสุขภาวะชุมชนหน้าสวนสาธารณะน่าอยู่ 33 30 3 พ.ย. 2555
298 โครงการเสริมศักยภาพการบริหารจัดการหมู่บ้าน เพื่อบ้านช่องสะท้อนน่าอยู่ ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 13 ม.ค. 2554
299 โครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านน้ำราบ 72 71 11 พ.ย. 2557
300 โครงการเสริมสร้างครอบครัวสุขภาวะต้นแบบ หมู่ 2 , 10 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 28 ม.ค. 2554
301 โครงการเสริมสร้างครอบครัวสุขภาวะต้นแบบ หมู่ที่ 2 บ้านปากปรนท่าออก ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 13 11 4 ก.ย. 2554
302 โครงการเสริมสร้างครัวเรือนต้นแบบในการจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่ตำบลดอน 26 8 27 ส.ค. 2554
303 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 82 88 3 พ.ย. 2555
304 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการหมู่บ้านเพื่อบ้านพรุขี้กลาน่าอยู่เข้มแข็ง 35 39 5 พ.ย. 2555
305 โครงการหน่ออ่อนแห่งความพอเพียง 8 28 ส.ค. 2554
306 โครงการหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง หมุ่ที่ 3 บ้านในปง ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 20 9 27 ส.ค. 2554
307 โครงการหมู่บ้านสมุนไพรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขารัดปูน ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 25 22 3 พ.ย. 2555
308 โครงการหมู่บ้านสมุนไพรส่งเสริมสุขภาพ บ้านรัดปูน ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 8 ก.พ. 2554
309 โครงการหมู่บ้านสีเขียวเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 35 35 1 พ.ย. 2555
310 โครงการแหล่งน้ำเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานทรัพยากรชุมชนบ้านไสตอตก 11 6 27 ส.ค. 2554
311 โครงการแหล่งเรียนรู้อยู่ในสวนสมุนไพร ชุมชนบ้านหัวช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 6 27 ส.ค. 2554
312 โครงการแหลมยางนาพึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง(ต่อยอด) 38 42 19 มิ.ย. 2556
313 โครงการแหลมยางนาพึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง 25 18 27 ส.ค. 2554
314 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นคืนชีวิต คลองวังหิน บ้านเกาะทัง ตำบลนาโหนด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 28 ม.ค. 2554
315 โครงการอนุรักษ์คลองสะบ้าย้อย น่าดูน่ามองให้ท้องถิ่นน่าอยู่ 28 ม.ค. 2554
316 โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำพรุตาอ้าย(พื้นน้ำ อาหาร บ้านยา ผืนป่า ปะทิว) 15 15 3 พ.ย. 2555
317 โครงการอนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง 47 45 19 มิ.ย. 2556
318 โครงการอาหารสุขภาพ ชุมชนบ้านตีนวัด 22 12 27 ส.ค. 2554
319 งานสร้างคน เพื่อ พัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 20 37 3 พ.ย. 2555
320 จัดการขยะชุมชนเพื่อร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านชะรัด 48 50 3 พ.ย. 2555
321 จัดการขยะสู่ชุมชนน่าอยู่บ้านสะพานแต้ว 46 48 3 พ.ย. 2555
322 จากผืนนา สู่ผืนป่าชายเลนที่ควนโต๊ะเจ๊ะ (ต่อเนื่อง) 35 35 11 มิ.ย. 2557
323 จากอาหารปลอดภัยสู่เมนูเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 5 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 21 17 10 ต.ค. 2556
324 จูงมือลูก จูงมือหลาน สร้างสำนึกอนุรักษ์ป่าชายเลน 57 60 2 พ.ย. 2555
325 ฉีดวัคซีนต้านรายจ่าย เพิ่มรายได้ ชุมชนบ้านปาล์ม 2 40 40 11 มิ.ย. 2557
326 ชวนลูกหลานเรียนรู้วิถีชาวนาอินทรีย์ 28 28 19 มิ.ย. 2556
327 ชาวเกาะยวน หมู่ 3 ยุคใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ ใส่ใจสุขภาพ 62 61 31 พ.ค. 2558
328 ชาวตือกอร่วมมือ ร่วมใจ ชุมชนสะอาด 31 31 31 พ.ค. 2558
329 ชาวนาปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค บ้านหนองถ้วย 46 46 31 พ.ค. 2558
330 ชาวปากรอร่วมใจ ดำเนินรอยตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 9 3 27 ส.ค. 2554
331 ชาววารีสวัสดิ์พัฒนา คนร่วมสร้างชุมชนสีเขียว 42 46 6 พ.ย. 2556
332 ชีวินทรีย์เพื่อสุขภาวะชุมชนคนอ่าวลึกน้อย 26 26 11 พ.ย. 2557
333 ชุมชนเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพที่ดี วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 25 1 27 ส.ค. 2554
334 ชุมชนเขาเจดีย์-ตลาดใน ห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วยวิถีพอเพียง ปี2 28 28 27 พ.ค. 2558
335 ชุมชนคนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ที่เอื้อต่อสุขภาพ 39 36 6 พ.ย. 2556
336 ชุมชนคลายทุกข์ร่วมสร้างสุขคนปากเหมือง 37 30 23 พ.ค. 2556
337 ชุมชนชายฝั่ง สร้างพลังเศรษฐกิจพอเพียง บ้านยามู 39 34 27 พ.ค. 2558
338 ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในดอน 36 34 11 มิ.ย. 2557
339 ชุมชนต้นแบบสุขภาพดี ตามวิถีพอเพียง 31 33 6 พ.ย. 2556
340 ชุมชนตลาดปริก ฉลาดกิน ฉลาดใช้ สร้างเครือข่ายผู้บริโภค 1 1 31 พ.ค. 2558
341 ชุมชนตันหยงโป หมู่ที่ 1 ร่วมใจ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรสัตว์น้ำ และทรัพยากรชายฝั่ง 40 39 11 พ.ย. 2557
342 ชุมชนตาบาฮีเลน่าอยู่ปลอดขยะด้วยสองมือเรา 31 31 31 พ.ค. 2558
343 ชุมชนท่านางสังข์น่าอยู่ เคียงคู่คลองสะอาด ชีวิตสดใส 47 47 6 พ.ย. 2556
344 ชุมชนน่าอยู่ รู้จักคุณค่าทรัพยากรท้องถิ่น 26 33 3 พ.ย. 2555
345 ชุมชนน่าอยู่ สู่สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์การออม (ต่อยอด) 32 32 11 มิ.ย. 2557
346 ชุมชนน่าอยู่ฟื้นฟูทรัพยากร สิ่งแวดล้อมดี ที่บ้านพังสาย หมู่ 7 ต.กะดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา 42 42 27 พ.ค. 2558
347 ชุมชนบ้านเจริญทรัพย์น่าอยู่เชิดชูผู้สูงวัย (ต่อเนื่อง) 45 45 11 มิ.ย. 2557
348 ชุมชนบ้านชะเอียนยิ้มได้ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 39 39 28 พ.ค. 2558
349 ชุมชนบ้านนครธรรม ต้นแบบนักจัดการขยะ นักจัดการสุขภาพ (ต่อเนื่อง) 54 54 11 มิ.ย. 2557
350 ชุมชนบ้านนครธรรม นักจัดการขยะ นักจัดการสุขภาพ 45 41 3 พ.ย. 2555
351 ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 67 66 31 พ.ค. 2558
352 ชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง ร่วมใจลดอุบัติเหตุ 45 47 6 พ.ย. 2556
353 ชุมชนบ้านห้วยไทร นำขยะสร้างอาชีพ 32 31 11 มิ.ย. 2557
354 ชุมชนบูเกะสูดอร่วมใจจัดการขยะ สร้างสุขภาพ 49 49 11 พ.ย. 2557
355 ชุมชนปลอดสารพิษ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 16 12 18 พ.ค. 2556
356 ชุมชนปลอดสารพิษตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในโคร๊ะ 38 43 28 พ.ค. 2558
357 ชุมชนปลอดสารพิษที่บ้านบ่อโพธิ์ 13 1 27 ส.ค. 2554
358 ชุมชนฝาละมีเข้มแข้งครอบครัวอบอุ่นด้วยวิถีพอเพียง 41 41 27 พ.ค. 2558
359 ชุมชนพิกุลทอง สุขภาพดี ด้วยสมุนไพรไทย 48 48 11 พ.ย. 2557
360 ชุมชนสามร้อยกล้า ใส่ใจสุขภาพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี2 46 33 28 พ.ค. 2558
361 ชุมชนสามัคคีปลอดโรค ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำทะลุ 44 44 30 พ.ค. 2558
362 ชุมชนสีเขียวบรรยากาศสีขาว 27 28 3 พ.ย. 2555
363 ชุมชนสุขภาพดีวิถีชีวิตบ้านสมควร 48 49 5 พ.ย. 2555
364 ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง ต่อเนื่องปี 2 45 45 15 มิ.ย. 2558
365 ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง 32 32 6 พ.ย. 2556
366 ชุมชนเสาธงทองผักสวนครัวปลอดสารพิษขยะมีชีวิตร่วมคิดร่วมทำ 42 42 28 พ.ค. 2558
367 ชุมชนหอยราก สืบสานตำนานขนมลาสร้างสุข 34 34 11 มิ.ย. 2557
368 ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง(ต่อเนื่องปี 3) 50 50 19 มิ.ย. 2558
369 ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง 40 40 3 มิ.ย. 2556
370 ชุมชนไอกูบูพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน 5 3 27 ส.ค. 2554
371 ซอยปลักควายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง 47 47 31 พ.ค. 2558
372 ซีจันตุงฮาตี รวมพลอาบะ อาบี นำชีวีด้วยจริยธรรมแบบโคกทราย 51 51 29 พ.ค. 2558
373 ซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติ บ้านปะติมะ 48 48 27 พ.ค. 2558
374 เซเว่น ภูมิปัญญา สร้างสุขสองฝั่งคลองบ้านบางไทร (ต่อยอดปี2) 50 53 2 ก.ค. 2558
375 ญาติใคร ใครก็รัก ม.2 บ้านปากละงู (ต่อยอด) 43 43 11 มิ.ย. 2557
376 ฐานทรัพยากรมั่นคง ชุมชนในโป๊ะท่าน้ำ 24 24 3 พ.ย. 2555
377 ด้วยรัก สามัคคี ด้วยวิถีชีวิตคนบ้านมุด 29 33 2 พ.ย. 2555
378 ดอนโรงสร้างสุข ด้วยวิถีเกษตรพอเพียง 43 43 6 พ.ย. 2556
379 ดับบ้าน ดับคน กับวิถีชุมชนคนไทรงาม 54 48 11 มิ.ย. 2557
380 ดาวเรืองสร้างสุขคนปากตรัง 30 30 28 พ.ค. 2558
381 เด็กน้อยเกาะโตดนุ้ย เล่านิทานปูม้า ปูทะเล(ต่อเนื่อง) 29 29 11 มิ.ย. 2557
382 เด็กและเยาวชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านหาดทรายยาว หมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงโป 34 34 11 พ.ย. 2557
383 ตลาดร่วมใจปากท่าซอง 58 58 28 พ.ค. 2558
384 ต่อลมหายใจคนปลายน้ำที่บ้านทุ่งแซะ 37 37 11 มิ.ย. 2557
385 ตะโละแน็งอามานสร้างสุข รู้จักพอเพียงและเพียงพอ 44 44 31 พ.ค. 2558
386 ตามรอยวิถีชีวิตมุสลิม นำมาสู่ความพอเพียง ชุมชนบ้านสนี ปี 3 : ชุมชนท้องถิ่่นจัดการตนเอง 41 41 11 พ.ย. 2557
387 ตำรับอาหารเป็นยา ณ บ้านนาพา 46 46 28 พ.ค. 2558
388 ตู้เย็นข้างบ้านคลังอาหารในสวนลดโรคอ้วนในชุมชน 48 49 1 พ.ย. 2555
389 ตู้เย็นข้างบ้านปลอดสารพิษภัย 32 30 6 พ.ย. 2556
390 ตู้เย็นข้างเรินบ้านชายควน 56 56 27 พ.ค. 2558
391 โตดนุ้ยรักษ์ถิ่น - เล - ป่า 60 66 2 พ.ย. 2555
392 ถักทอพลังสร้างสรรค์เยาวชนสู่ชุมชนศรียาภัยน่าอยู่ 45 24 27 ส.ค. 2554
393 ทบทวนปลดหนี้คนหมู่ 4 บ้านหน้าเขา 40 40 27 พ.ค. 2558
394 ท่องเที่ยวเชิงเกษตรลดสารเคมี สร้างสุขภาวะชุมชนบ้านคลองลำแชง (ต่อเนื่อง ปี 2) 40 39 10 มิ.ย. 2558
395 ท่ามาลัยร่วมใจสานฝันครอบครัวอบอุ่น ตำบลปากน้ำ 52 53 11 พ.ย. 2557
396 ทำนบร่วมสร้างอาชีพสร้างรายได้ อยู่อย่างพอเพียง 46 44 31 พ.ค. 2558
397 ทุ่งเกาะปาบร่วมรักษ์พืชผักพื้นบ้าน ม. 6 บ้านทุ่งเกาะปาบ 54 54 31 พ.ค. 2558
398 ทุ่งนางดำน่าอยู่ คู่ป่าชายเลน 38 38 11 มิ.ย. 2557
399 ทุนชุมชนสร้างรายได้บ้านสวนขัน (ต่อยอดปี 2) 47 47 15 มิ.ย. 2558
400 ธนาคารต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านสาขาชุมชนวังกระบือ 35 35 11 พ.ย. 2557
401 นาควารีคนสุขภาพดีชุมชนสีเขียว 37 38 6 พ.ย. 2556
402 นาโต๊ะขุนน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง 36 35 5 ต.ค. 2556
403 นาอินทรีย์คืนวิถีคนไทรงาม (ต่อเนื่อง) 76 76 23 มิ.ย. 2558
404 นำคุณธรรม ลดอบายมุข คืนสันติสุขสู่บ้านตันหยง 36 36 11 พ.ย. 2557
405 นำศาสตร์พระราชา สร้างสุขสู่บ้านบางไทร 60 60 28 พ.ค. 2558
406 แนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ปีที่ 2 : ป้อมหก Eco planet ปฎิบัติการชุมชนรักษ์โลก(ต่อเนื่อง) 72 72 11 มิ.ย. 2557
407 บวร ไตรพลังสร้างสุขสู่บ้านนากวดน่าอยู่ (ต่อเนื่อง) 44 44 11 มิ.ย. 2557
408 บ่อกุ้งร้างสร้างสุขบ้านหนองนกไข่ 59 60 11 มิ.ย. 2557
409 บ่อร้างสร้างคุณค่า เลี้ยงปลากะชังเสริม ปลูกผักเพิ่ม เติมรายได้ให้ชาวเกาะพุด 30 31 6 พ.ย. 2556
410 บางสระสัมพันธ์ออกกำลังกายร่วมกันผูกพันครอบครัว 36 43 1 พ.ย. 2555
411 บ้านแก่งตะเคียนเข้มแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 17 3 6 พ.ย. 2556
412 บ้านไกรไทยเป็นชุมชนสร้างเสริมสุขภาพดีด้วยตำรับสมุนไพร(ต่อยอด) 59 59 11 มิ.ย. 2557
413 บ้านควนไสน รวมพลังสร้างสุขภาพ ปลูกและใช้สมุนไพรใกล้ตัว 54 53 11 มิ.ย. 2557
414 บ้านควนหนองหงส์เรียนรู้การลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง 57 57 30 พ.ค. 2558
415 บ้านคันเบ็ดปลอดสารพิษด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 41 41 28 พ.ค. 2558
416 บ้านคูน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง 20 20 6 พ.ย. 2556
417 บ้านโคกเคี่ยมสะอาดถูกหลัก คนที่รักปลอดโรค 37 36 11 พ.ย. 2557
418 บ้านโคกประดู่พัฒนาคลองมำบัง 26 28 7 ต.ค. 2556
419 บ้านโคกไม้ไผ่ รู้จด รู้ใช้ สุขได้ด้วยพอเพียง 48 48 11 พ.ย. 2557
420 บ้านโคกเหล็กพอเพียงหลีกเลียงสารเคมี (ต่อยอด ) 31 32 11 มิ.ย. 2557
421 บ้านโคกใหญ่ร่วมใจส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ปลดหนี้ครอบครัว 45 45 28 พ.ค. 2558
422 บ้านดอนขี้เหล็กอุ่นใจ ห่างไกลภัยในชุมชน 24 24 11 พ.ย. 2557
423 บ้านดอนจิกพัฒนาเพื่อส่งเสริมอาชีพ 44 45 28 พ.ค. 2558
424 บ้านดอนมะปราง มีชีวิตปลอดภัยด้วยเกษตรอินทรีย์ 49 49 11 พ.ย. 2557
425 บ้านดอนรักษ์ร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชุมชน ปี2 42 42 6 มิ.ย. 2558
426 บ้านต้นกระท้อนหลีกเลี่ยงสารเคมีด้วยครัวตัวอย่าง 31 37 11 มิ.ย. 2557
427 บ้านต้นมะขามเทศ น่าอยู่ สุขภาพดี ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน 51 51 11 มิ.ย. 2557
428 บ้านตรังสร้างสุข 43 43 27 พ.ค. 2558
429 บ้านตลาดร่อนพิบูลย์น่าอยู่ เรียนรู้วัฒนธรรม น้อมนำภูมิปัญญา นำพาสุขพอเพียง 18 27 ส.ค. 2554
430 บ้านเถลิงแจ่มใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม 7 27 ส.ค. 2554
431 บ้านท่าแห้งปลอดโรค ปลดหนี้ ด้วยวิถีพอเพียง 45 45 28 พ.ค. 2558
432 บ้านทุ่งคาเรียนรู้บัญชีวิถีพ่อ 46 32 5 พ.ย. 2555
433 บ้านทุ่งยอน่าอยู่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง) 46 45 11 มิ.ย. 2557
434 บ้านไทรทองชีวิตปลอดสารพิษวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 38 41 28 พ.ค. 2558
435 บ้านนาข่าเหนือ หมู่ที่ 4 ร่วมใจจัดการขยะเพื่อความยั่งยืน 44 44 1 มิ.ย. 2558
436 บ้านนาปริก สุขภาวะดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ตามแนวทางวิถีพอเพียง 38 39 11 พ.ย. 2557
437 บ้านนาเหนือเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน 38 22 27 พ.ค. 2558
438 บ้านบางคุระพอเพียงหลีกเลี่ยงสารเคมี 49 49 28 พ.ค. 2558
439 บ้านบางนาวจัดการแหล่งอาหารชุมชนสร้างสุข 30 32 3 พ.ย. 2555
440 บ้านบางสระ สาน 6 อ. สู่หมู่บ้านจัดการสุขภาพองค์รวม(ต่อยอด) 54 55 11 มิ.ย. 2557
441 บ้านปลักใหญ่ใจดี สานสัมพันธ์ เชิดชูผู้สูงวัย สู่สุขภาวะ 33 33 11 พ.ย. 2557
442 บ้านปลาบ้านปูฟื้นฟูป่าชายเลนลดหนี้นอกระบบบ้านหน้าทับ 39 30 11 มิ.ย. 2557
443 บ้านปากบางจัดการขยะ สู่ชุมชนปลอดสารพิษ 29 29 30 พ.ค. 2558
444 บ้านปากหานสร้างสุขด้วยสมุนไพร 36 30 28 พ.ค. 2558
445 บ้านป่าไหม้ร่วมใจนำป่าสาคูสร้างสุข 23 26 11 มิ.ย. 2557
446 บ้านเปี๊ยะหัวเนินน่าอยู่สะอาดตาปลอดภัยปลอดโรค 38 45 1 พ.ย. 2555
447 บ้านโปนปลอดสารพิษด้วยวิถีชีวิตพอเพียง 43 40 28 พ.ค. 2558
448 บ้านพังเหาสดใส ห่างไกลยาเสพติด มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง 57 56 11 มิ.ย. 2557
449 บ้านมะนังเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน 60 60 29 พ.ค. 2558
450 บ้านไม้มูกปลอดกลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์ด้วยสมุนไพร 34 38 11 มิ.ย. 2557
451 บ้านยางฆ้อร่วมใจพัฒนาคุณค่าประชาชน 29 29 11 มิ.ย. 2557
452 บ้านยือโร๊ะ ต้นแบบการจัดการสุขภาวะ 51 1 11 พ.ย. 2557
453 บ้านไร่ทอน อนุรักษ์คลังปัญญา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง 47 47 29 พ.ค. 2558
454 บ้านลุ่มรักษ์ปลัก เพื่อชุมชนน่าอยู่ 39 15 2 พ.ย. 2555
455 บ้านวังทองน่าอยู่ด้วยวิถีพอเพียง 41 41 27 พ.ค. 2558
456 บ้านศาลาบางปู พัฒนาศูนย์เรียนรู้อาชีพเพาะเห็ดสู่สวัสดิการชุมชน ( ต่อยอด) 34 34 11 มิ.ย. 2557
457 บ้านสวนเทศน่าอยู่ สู่สุขภาวะ ด้วยสองมือเรา 43 47 3 พ.ย. 2555
458 บ้านสหกรณ์ เรียนรู้วิธีลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง 51 51 28 พ.ค. 2558
459 บ้านไสโคกเกาะ ร่วมใจลดภัยสารเคมีในชุมชน 53 53 28 พ.ค. 2558
460 บ้านไสใหญ่รายได้ดีชีวีมีสุข 54 54 28 พ.ค. 2558
461 บ้านห้วยทรัพย์น่าอยู่ คู่พลับพลึงธาร ร่วมต้านโรคติดต่อ 43 36 11 มิ.ย. 2557
462 บ้านห้วยทรายขาว ชีวิตดี มีเศรษฐกิจพอเพียง 48 48 28 พ.ค. 2558
463 บ้านห้วยทรายขาวน่าอยู่ ชุมชนร่วมใจ ห่างไกลโรค ปี2 53 53 12 มิ.ย. 2558
464 บ้านห้วยไทร หมู่ 10 น่าอยู่ฟื้นฟูเศรษฐกิจเน้นความเจริญด้านอาหาร 57 57 31 พ.ค. 2558
465 บ้านห้วยแหยง สืบสานภูมิปัญญา 46 46 28 พ.ค. 2558
466 บ้านห้วยใหญ่ วิถีชุมชนพอเพียง 29 29 11 พ.ย. 2557
467 บ้านหาดสูงน่าอยู่มุ่งสู่สุขภาวะ 37 37 11 มิ.ย. 2557
468 บ้านเหนือทุ่งคลองสวยรวยสมุนไพร 40 40 11 มิ.ย. 2557
469 บ้านเหนือสะอาด ชุมชนสดใส ประชาร่วมใจพัฒนา 42 42 11 มิ.ย. 2557
470 บ้านอู่แก้วเป็นหมู่บ้านวิถีพอเพียง (ต่อยอด) 54 54 11 มิ.ย. 2557
471 บุโหลนเล ปลอดขยะ (ต่อยอด) 38 39 11 มิ.ย. 2557
472 ปฎิรูปครัวเรือน มุ่งสู่แบบพอเพียงบ้านปาล์ม 3 48 48 11 มิ.ย. 2557
473 ปฏิรูปหัวลำภูสู่หมู่บ้านจัดการตนเอง(ต่อยอด) 45 45 11 มิ.ย. 2557
474 ประกายฝันผู้สูงวัยบ้านควนโพธิ์ 62 62 11 พ.ย. 2557
475 ประชาร่วมใจ ชุมชนตลาดปลอดภัยและน่าอยู่ : ชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1 (ปี 2) 152 141 8 พ.ค. 2556
476 ประเพณีเชื่อมร้อยจิตใจสร้างสายใยชุมชน(การทำกระจาด) 23 35 1 พ.ย. 2555
477 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลด คัด แยก ขยะ 15 12 27 ส.ค. 2554
478 ปรับพฤติกรรมการกิน สร้างสุขคนควนทัง 30 30 11 พ.ย. 2557
479 ปรับพื้นที่ว่างปลดหนี้บ้านท่าม่วง 59 58 28 พ.ค. 2558
480 ปราชญ์ตัวน้อยช่วยเศรษฐกิจที่บ้านไสหร้า 15 14 11 พ.ย. 2557
481 ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงบ้านคลองเล 46 46 28 พ.ค. 2558
482 ปลอดโรคปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงบ้านมะม่วงขาว(ต่อยอด) 35 35 11 พ.ย. 2557
483 ปลุกจิตสำนึกชุมชน คนป่าเสม็ดอนุรักษ์ป่าชายเลน 43 36 29 พ.ค. 2558
484 ปลุกพลังผู้สูงวัยบ้านลำคลอง 57 55 11 มิ.ย. 2557
485 ปลุกพลังสังคมคนสวนใหม่ชุมชนในเกาะ 52 52 11 มิ.ย. 2557
486 ปลูกจิตสำนึกชุมชนบ้านในจูนน่าอยู่ 49 48 27 พ.ค. 2558
487 ปลูกผักปลอดสารพิษพิชิตโรค บ้านสำนักขัน หมู่ที่ 5 ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 41 43 5 พ.ย. 2555
488 ปันตงสร้างสุขบ้านสี่แยกวัดโหนด (ต่อยอดปี 2) 53 53 14 มิ.ย. 2558
489 ป่าต้นน้ำบ้านห้วยยวนเหนือ 41 41 11 มิ.ย. 2557
490 ป่าฟื้น คนฟื้น ที่บ้านทุ่งยูง 62 62 11 มิ.ย. 2557
491 ปือมูดอบือราเป๊ะ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 37 37 11 พ.ย. 2557
492 เปลี่ยนชีวิต ปรับวิถี เพื่อชีวีที่พอเพียง บ้านห้วยน้ำดำ 85 85 29 พ.ค. 2558
493 เปิดลานบ้านกำแพง ลด ละ เลิก เกมส์ออนไลน์ 70 25 29 พ.ค. 2558
494 แปลงต้นแบบเกษตรนาข้าวอินทรีย์พื้นที่ดินพรุเพื่อสุขภาพที่ดี-มีวิถีพอเพียง 28 ม.ค. 2554
495 ผัก สมุนไพรเชื่อมใยรักคนเขาปูน 36 36 28 พ.ค. 2558
496 ผัก:สายสัมพันธ์สู่่ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียง 81 82 11 พ.ย. 2557
497 ผักปัญญาอ่อนสร้างสุขบ้านแขก 39 43 28 พ.ค. 2558
498 ผักสวนครัวปลอดสารเคมี วิถีบ้านท่าช้าง 52 52 28 พ.ค. 2558
499 ผังชุมชนสร้างสุขภาวะหมู่บ้านหนองกวางข้อง 23 21 27 ส.ค. 2554
500 ผังนิคมเข้มแข็ง เสริมสร้างสุขภาพเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืน 48 48 29 พ.ค. 2558
501 ผังฟาร์มลดรายจ่ายที่บ้านทรายขาว 49 50 28 พ.ค. 2558
502 ฝายกั้นขยะคืนชีวิตชุมชนบางฉนาก 43 43 28 พ.ค. 2558
503 ฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด 37 37 11 มิ.ย. 2557
504 พลังชุมชน สร้างสัมพันธ์ สู่ฝันคนคลองช้าง ปี 2 38 38 11 พ.ย. 2557
505 พลังชุมชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านบางค้างคาว 69 69 27 พ.ค. 2558
506 พลังเยาวชนร่วมสืบสานวิถีวัฒนธรรมชุมชน: คนบ้านปริก 45 45 11 พ.ย. 2557
507 พลังแห่งความรัก ถักทอสายใย สานใจชุมชนบ้านปากคลอง 40 40 11 มิ.ย. 2557
508 พลิกฟื้นเกษตรอินทรีย์ ชีวียั่งยืนกลับคืนวิถีชีวิต 51 23 2 พ.ย. 2555
509 พัฒนาคน...ชุมชนพอเพียง ณ บ้านควนยวน 39 39 27 พ.ค. 2558
510 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สานสายใยสู่ชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านคลองบาราเกตุ 36 36 30 พ.ค. 2558
511 พัฒนาชุมชนราษฏร์บำรุงแบบเศรษฐกิจพอเพียง 25 24 11 พ.ย. 2557
512 พัฒนาบ้านบางคูให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน 51 53 28 พ.ค. 2558
513 พัฒนาป่าชุมชนเพื่อแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านควนดิน(ต่อเนื่อง 2 ) 31 31 11 พ.ย. 2557
514 พัฒนาพื้นที่สาธารณะห้วยหนองถินเพื่อสุขภาพ 21 24 3 พ.ย. 2555
515 พัฒนาศักยภาพเยาวชนและชุมชนบ้านลาแปให้น่าอยู่อย่างมีคุณธรรม 26 26 11 มิ.ย. 2557
516 พัฒนาอาชีพเกษตรผสมผสานเพื่อเพิ่มรายได้บ้านกะโสม 31 31 1 พ.ย. 2555
517 พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ในชุมชนบ้านบารายี 38 38 1 มิ.ย. 2558
518 พันธมิตรพิชิตขยะ บ้านบางหละจัดการตนเอง 49 49 11 พ.ย. 2557
519 พื้นที่สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์คนสองวัยชุมชนหัวแหลมพัฒนา 45 45 11 มิ.ย. 2557
520 พื้นที่สร้างสรรค์เด็กและเยาวชน บ้านไทรขึง 49 49 11 มิ.ย. 2557
521 เพิ่มต้นทุนชีวิต พิชิตโรค สู่ชุมชนน่าอยู่ บ้านหัวสะพานเหล็ก 36 36 11 พ.ย. 2557
522 เพื่อรมณีย์น่าอยู่ ปรับเปลี่ยนการกินอยู่ทั้งหมู่บ้าน 24 7 11 พ.ย. 2557
523 ฟื้นชีวิตเล คืนวิถีชีวิตชุมชน บ้านหัวลำภู 51 51 11 พ.ย. 2557
524 ฟื้นป่า รักษ์เคย ที่บ้านปากหวะ หมู่.10 ต.ลำปำ 52 57 27 พ.ค. 2558
525 ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเจาะเกาะให้น่าอยู่ 22 22 11 มิ.ย. 2557
526 ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวนาบ้านควนเงิน 42 21 28 พ.ค. 2558
527 ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน หมู่ 18 บ้านโคกพยอม 38 38 11 มิ.ย. 2557
528 ฟื้นอ่าว เพิ่มป่า ที่บ้านคลองขุด 43 53 11 มิ.ย. 2557
529 ภูมิปัญญา สานสามัคคี (ต่อยอด) 41 41 11 มิ.ย. 2557
530 ภูมิปัญญา เพิ่มรายได้ สร้างสุขที่บ้านยางในลุ่ม (ต่อยอดปี 2) 50 50 14 มิ.ย. 2558
531 ภูมิปัญญาเกษตรในครัวเรือนพัฒนาอาชีพรักษาสิ่งแวดล้อม 43 45 3 พ.ย. 2556
532 มโนราห์บำบัดและการจัดการป่าชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 1 27 ส.ค. 2554
533 มหาวิทยาลัยหมู่บ้าน บ้านหัวลำภู 42 38 1 พ.ย. 2555
534 มัคคุเทศน้อยแห่งเขาขุนพนม 52 52 28 พ.ค. 2558
535 มังคุดผิวลายลดได้โดยใช้สารอินทรีย์ 30 31 19 ต.ค. 2556
536 มัสยิดกุนุงจนองสร้างสุข สู่สองวัยใส่ใจสุขภาพ 38 38 11 พ.ย. 2557
537 มัสยิดสร้าง เยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแต่น่าอยู่ 40 39 1 มิ.ย. 2558
538 มัสยิดสัมพันธ์ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ม.17 บ้านวังช่อนชัย 53 53 31 พ.ค. 2558
539 มุสลิม๊ะนักจัดการคนและขยะในชุมชน 22 11 27 ส.ค. 2554
540 เมล็ดพันธุ์สารวัน สานพลังสร้างสุข 37 38 11 พ.ย. 2557
541 เมื่อเด็กกล้วยเถื่อนสร้างธนาคารฯที่บ้านทุ่งยูง(ต่อเนื่อง) 68 68 25 มิ.ย. 2558
542 ยกระดับคุณภาพชีวิต พิชิตความจน คนนาพร้าว (ต่อเนื่อง) 38 38 11 มิ.ย. 2557
543 ยาเหลืองสูตรคุณยายที่บ้านกาโห่ใต้ 53 53 28 พ.ค. 2558
544 เยาวชนเกาะไทร ร่วมใจสามัคคี 26 5 ต.ค. 2556
545 เยาวชนคนแป-ระใต้สามัคคี ทำดีเพื่อชุมชน 58 58 29 พ.ค. 2558
546 เยาวชนคนสองปาก ศึกษาราก เรียนรู้จากชุมชน(ต่อเนื่องปี2) 55 54 26 มิ.ย. 2558
547 เยาวชนต้นกล้ารักษ์สะอาด 29 29 13 ต.ค. 2556
548 เยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด 57 57 31 พ.ค. 2558
549 เยาวชนต้นแบบบ้านลาเกาะ ม.2 46 45 11 พ.ย. 2557
550 เยาวชนตัวอย่าง ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ 30 27 6 พ.ย. 2556
551 เยาวชนธรมมะบ้านบางน้อยใส่ใจสุขภาพสูงวัย 35 35 11 พ.ย. 2557
552 เยาวชนนาโต๊ะขุน คนรุ่นใหม่ ใส่ใจจัดการขยะ (ต่อเนื่อง ปี 2) 57 57 26 มิ.ย. 2558
553 เยาวชนบางกล้วยนอกนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนฐานทรัพยากร 3 วงล้อ 34 34 11 พ.ย. 2557
554 เยาวชนบ้านใหม่รักครอบครัวไม่เมามัวยาเสพติดเพื่อความเข็มแข็งของชุมชน 45 44 11 พ.ย. 2557
555 เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านควนเกาะจันทร์ 30 20 29 พ.ค. 2558
556 เยาวชนรักถิ่น บ้านหัวเขา 27 29 5 ต.ค. 2556
557 เยาวชนวัยใส ใส่ใจ ป้องกันภัยยาเสพติดบ้านหูเล่ (ต่อเนื่อง) 42 42 11 มิ.ย. 2557
558 เยาวชนสร้างอาชีพสู่ชุมชนออกศาลาเป็นสุข 30 30 11 มิ.ย. 2557
559 เยาวชนหมู่ 6 บ้านหัวทางร่วมใจอนุรักษ์คลองละงู 47 47 31 พ.ค. 2558
560 เยาวชนหินดานรักษ์บ้านเกิด 28 พ.ค. 2558
561 เยาวชนอาสา บ้านผังปาล์ม 7 อนุรักษ์ทรัพยากร 47 24 29 พ.ค. 2558
562 รวมใจ สานสัมพันธ์ บ้านกุบังจามังเหนือ 51 51 29 พ.ค. 2558
563 ร่วมใจแก้ไขปัญหาขยะในชุมชุนบ้านตูล 39 39 27 พ.ค. 2558
564 ร่วมใจคืนสุขบ้านเกาะเหรียง 56 56 27 พ.ค. 2558
565 ร่วมใจรักษ์สภาพแวดล้อมสู่สุขภาวะบ้านควนปอม 37 37 27 พ.ค. 2558
566 ร่วมด้วยช่วยกัน สานฝัน พัฒนาบ้านเรา 53 57 2 พ.ย. 2555
567 ร่วมปลุกจิตสำนึกรักษ์บ้านชุมโค(ต่อเนื่อง) 51 51 11 มิ.ย. 2557
568 รวมพลัง สานสัมพันธ์สร้างสุขภาพคนเขาปูน 45 45 11 มิ.ย. 2557
569 ร่วมพลังคนบ้านช่องไทรจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่ 51 52 1 มิ.ย. 2558
570 รวมพลังจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่บ้านสะพานแต้ว 38 17 11 มิ.ย. 2557
571 รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านศาลาไม้ไผ่(ต่อเนื่อง) 36 36 13 มิ.ย. 2558
572 ร่วมมือร่วมใจสร้างระบบอาหารปลอดภัยบ้านหนองเพ็ง 39 39 27 พ.ค. 2558
573 ร่วมสร้าง เส้นทางลดความตาย มีได้ด้วยอาสาร่วมพัฒนาทีมช่วยเพื่อนบ้านทันเวลาและปลอดภัย 29 32 6 พ.ย. 2556
574 ร่วมสร้างชุมชนคูสวนหมากน่าอยู่ผู้คนน่ารัก 34 21 27 ส.ค. 2554
575 ร่วมสร้างชุมชนจังหูนใต้น่าอยู่ 47 19 27 ส.ค. 2554
576 ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่บ้านศาลาคงจันทร์ปี 3 : ชุมชนจัดการตนเองตามวิถีพอเพียง 71 18 11 พ.ย. 2557
577 ร่วมสร้างชุมชนนากวดน่าอยู่ ด้วยกิจกรรมโครงการสืบชะตาคลองนาท่อม 53 55 3 พ.ย. 2555
578 ร่วมสร้างชุมชนบ้านดอนตาบ่าวให้น่าอยู่ คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2 37 37 15 มิ.ย. 2558
579 ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น ปี2 40 40 5 มิ.ย. 2558
580 ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น 34 34 11 มิ.ย. 2557
581 ร่วมสร้างชุมชนโพธิ์ทองให้น่่าอยู่ 46 27 ส.ค. 2554
582 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ชุมชนบ้านบางรากไม้ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 26 14 28 ส.ค. 2554
583 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ชุมชนหมู่บ้านแหลมตะลุมพุก ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 18 7 28 ส.ค. 2554
584 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ชุมชนหลักกิโล ๓ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 26 12 28 ส.ค. 2554
585 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่บ้านริมคลองสุขุม ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 18 10 27 ส.ค. 2554
586 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1 27 ส.ค. 2554
587 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ :โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านควนสามัคคี 2 2 6 พ.ย. 2556
588 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ โครงการ เยาวชนคนสร้างสุข 42 42 6 พ.ย. 2556
589 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ จรูณราษฎร์เสริมใยรักษ์ 57 35 6 พ.ย. 2556
590 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ดอนตาบ่าว คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 30 30 6 พ.ย. 2556
591 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านดอนรักร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชุมชน 39 40 6 พ.ย. 2556
592 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์น้ำตกผานาง 45 46 6 พ.ย. 2556
593 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ศาลาขาวหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 42 44 6 พ.ย. 2556
594 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยเกษตรอินทรีย์ 35 35 6 พ.ย. 2556
595 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้านเขาหลัก หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 56 5 27 ส.ค. 2554
596 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้านชุมชนบ้านหมาก ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 36 19 27 ส.ค. 2554
597 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่โครงการหน้าบ้านดูดี หลังบ้าน สะอาดตา 32 32 6 พ.ย. 2556
598 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้าน:ชุมชนปลอดอบายมุข บ้านจัดสรรมีสุข 32 32 6 พ.ย. 2556
599 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านคลองสุขุม ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 18 8 27 ส.ค. 2554
600 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านบางไชยปก ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 41 16 27 ส.ค. 2554
601 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พัฒนาสวนป่าชุมชนวัดจันทราวาสเพื่อสุขภาพ 40 3 6 พ.ย. 2556
602 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่หมู่บ้านสามหนอง หมู่ที่ 12 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 5 27 ส.ค. 2554
603 ร่วมสร้างชุมชนสุขภาวะและท้องถิ่นน่าอยู่บ้านต้นทุเรียน 45 46 11 พ.ย. 2557
604 ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านห้วยลึก จัดการขยะชุมชน 34 32 19 ก.ค. 2558
605 ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านหัวหินปลอดขยะ 45 46 29 พ.ค. 2558
606 ร่วมสร้างบ้านท่าพยอมให้น่าอยู่ (ต่อยอด) 11 พ.ย. 2557
607 ร่วมสร้างผลไม้อินทรีย์จากสวนสมรมบ้านห้วยพาน 44 45 28 พ.ค. 2558
608 ร่วมสร้างแผนชุมชนบ้านยางงามสู่ความพอเพียง 26 15 11 มิ.ย. 2557
609 ร่วมสร้างสุข ด้วยซั้งกอที่บ้านทะเลนอก 38 38 27 พ.ค. 2558
610 ร่วมสร้างสุขให้ชุมชน ด้วยการฟื้นเลบ้านคูขุด 47 45 27 พ.ค. 2558
611 ร่วมอนุรักษ์คลองบางไทร ล้อมรั้วด้วยใจ ถักทอสวนสายใยด้วยภูมิปัญญา นำพาสุขภาวะชุมชน 39 39 6 พ.ย. 2556
612 ร่วมอนุรักษ์ปากน้ำกะแดะให้ชุมชนน่าอยู่ 38 38 28 พ.ค. 2558
613 รองแง็งเยาวชน ต่อลมหายใจป่าชายเลน บ้านท่าน้ำเค็มใต้ 37 36 11 มิ.ย. 2557
614 ร้อยดวงใจ สู่ชุมชนสุขภาวะ วิถีไทยชุมชนบ้านกลาง(ต่อยอด) 35 35 11 พ.ย. 2557
615 ร้อยดวงใจ สู่ชุมชนสุขภาวะ วิถีไทยชุมชนบ้านกลาง 26 23 19 มิ.ย. 2556
616 ร้อยมือสร้างวิถีชุมชนบ้านบางโกระ 73 73 1 มิ.ย. 2558
617 ร้อยเรียงวิถีชุมชน ชุบชีวิตแบบยั่งยืน คืนชุมชนสู่ธรรมชาติ 52 52 11 มิ.ย. 2557
618 รักษ์เกาะสาหร่าย หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 50 49 29 พ.ค. 2558
619 รักษ์นาต้องรักษ์คลอง ชวนน้องมาช่วยทำ 47 50 31 ต.ค. 2555
620 รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์ชีวิต ที่บ้านเขาปู่ 42 42 27 พ.ค. 2558
621 รักษ์สุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม ที่บ้านเขากอย 38 37 11 พ.ย. 2557
622 รักษา"ครัวทะเล"ที่บ้านบาตู 51 51 27 พ.ค. 2558
623 รักษาสิ่งแวดล้อมและประมงชายฝั่งบ้านสามเสียม 37 38 11 มิ.ย. 2557
624 ร้านค้าคุณธรรมนำวิถีเดิมลดสารเคมีบ้านปากลง 52 51 28 พ.ค. 2558
625 รายได้มั่นคง สุขภาพแข็งแรง บ้านป่ากอพัฒนาสู่ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 22 28 3 พ.ย. 2555
626 ริมคลองสวย น้ำคลองใสไหลริน ถิ่นบ้านโตระ 28 26 3 พ.ย. 2555
627 ริมบาทวิถีสองฝั่งนทีเพื่อชีวีลูกเกาะเสือ 45 51 1 พ.ย. 2555
628 รู้จักจ่าย รู้จักออม ร่วมสร้างงานที่บ้านม่วงเตี้ย 44 44 27 พ.ค. 2558
629 รูปแบบการจัดการตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เพื่อสุขภาวะของชุมชน (ต่อเนื่อง) 56 56 11 พ.ย. 2557
630 รู้เร็ว รู้ไว จัดการภัยพิบัติ บ้านปลายทับใหม่ 48 50 29 พ.ค. 2558
631 เรียนรู้อยู่ได้ห่างไกลโรคอ้วน 39 31 1 พ.ย. 2555
632 โรงเรียนชาวนาบ้านควนขี้แรด (ต่อเนื่อง) 48 49 11 มิ.ย. 2557
633 โรงเรียนชุมชนจัดการตนเองบ้านสวนป่า 35 38 3 พ.ย. 2555
634 โรงเรียนปุ๋ยดิน สู่ ชุมชนปลอดภัยด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ 24 27 ส.ค. 2554
635 โรงเรียนร้างสร้างชีวิต 41 40 6 พ.ย. 2556
636 โรงเรียนร้างสร้างชีวิตบ้านทุ่งหนองควาย (ต่อยอดปี 2) 51 52 31 พ.ค. 2558
637 โรงเรียนสร้างสุข สู้เศรษฐกิจ คืนวิถึชีวิตบ้านท้องลาน 54 55 28 พ.ค. 2558
638 ลดขยะ สร้างสุขภาวะคนบ้านกลาง 33 33 28 พ.ค. 2558
639 ลดปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านสะแตน่าอยู่ 40 40 11 พ.ย. 2557
640 ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้คนสำนักกอ 44 44 27 พ.ค. 2558
641 ลดรายจ่าย เสริมรายได้ชุมชนต้นแบบวิถีพอเพียง บ้านหนองไม้แก่น 40 39 31 พ.ค. 2558
642 วงเวียนสุขภาพลดเสี่ยงลดโรค 42 42 3 พ.ย. 2555
643 วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 24 25 6 พ.ย. 2556
644 วัฒนธรรมนำสุขคนกงตาก 41 41 28 พ.ค. 2558
645 วัด ชุมชน ร่วมจัดการทุนที่บ้านทองพูน (ต่อยอดปี 2) 49 49 14 มิ.ย. 2558
646 วิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ ปี 2 (ต่อเนื่อง) 72 72 11 มิ.ย. 2557
647 ศรีท่าน้ำสุขภาวะดี วิถีพอเพียง 48 48 11 มิ.ย. 2557
648 ศาลาเสวนาปลดหนี้ 31 32 1 พ.ย. 2555
649 ศูนย์การเรียนรู้การผลิตข้าวสังหยดอินทรีชีวภาพครบวงจรเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ที่บ้านควนพัง (ต่อเนื่องปี2) 34 30 24 มิ.ย. 2558
650 ศูนย์เรียนรู้นาอินทรีย์ที่บ้านโคกแย้ม (ต่อเนื่อง) 52 52 22 มิ.ย. 2558
651 ศูนย์เรียนรู้ป่าต้นน้ำ บ้านผังปาล์ม 4,5 44 44 11 มิ.ย. 2557
652 ศูนย์เรียนรู้วิถีอิสลามยั่งยืนบ้านน้ำเค็ม (ชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง) 52 52 11 พ.ย. 2557
653 เศรษกิจพอเพียงด้วยบัญชีครัวเรือนบ้านท่าพรุ 37 35 31 พ.ค. 2558
654 เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชุมชน คนปาล์มทอง 35 37 11 มิ.ย. 2557
655 เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสร้างสุขบ้านยือเราะ 35 31 30 พ.ค. 2558
656 เศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านทุ่งหล่อ 34 37 28 พ.ค. 2558
657 เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้บ้านทุ่งกระจูด 50 49 28 พ.ค. 2558
658 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สิทธิชุมชน 43 38 3 พ.ย. 2555
659 ส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชน ตามหลักวิถีเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไสยง 32 35 11 มิ.ย. 2557
660 ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชายเลน ป่าชุมชน ลำคลอง และเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำ 27 39 3 พ.ย. 2555
661 ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชุมชน ป่าชายเลน ลำคลองและเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำชุมชนบ้านท่าจูด 24 24 6 พ.ย. 2556
662 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านท่าศิลา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 42 42 1 มิ.ย. 2558
663 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านหินเภาพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง) 24 24 11 มิ.ย. 2557
664 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนทรัพย์อนันต์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2 36 36 11 พ.ย. 2557
665 ส่งเสริมและฟื้นฟูป่าชายเลนด้วยพลังชุมชน 37 19 6 พ.ย. 2556
666 ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยสร้างสายใยชุมชน ปี 2 52 52 11 พ.ย. 2557
667 ส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนโดยผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา 39 39 11 พ.ย. 2557
668 สตรีบ้านโต๊ะบันก้าวหน้า พัฒนาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 37 37 11 พ.ย. 2557
669 สภาซูรอกับการสร้างชุมชนตะลุโบะให้น่าอยู่ 34 34 27 ส.ค. 2554
670 สภาซูรอเขาน้อยใต้ จัดสรรสิ่งที่ดีให้เยาวชน 43 18 11 มิ.ย. 2557
671 สภาทุ่งพัก นำพาตามหลักพอเพียง 32 32 11 มิ.ย. 2557
672 สภาพแวดล้อมดีชีวีมีสุขที่บ้านนาโครงช้าง 40 40 27 พ.ค. 2558
673 สมุนไพรช่วยสร้างสามัคคีและลดหนี้ ที่บ้านไร่เหนือ 48 48 28 พ.ค. 2558
674 สมุนไพรสร้างสุขบ้านถ้ำผุด 38 38 28 พ.ค. 2558
675 สร้างกระบวนการเรียนรู้สู่ชีวิตที่ปลอดโรค 50 61 1 พ.ย. 2555
676 สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะเพื่อชุมชนม่วงทวนน่าอยู่ 35 37 3 พ.ย. 2555
677 สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชน 20 6 27 ส.ค. 2554
678 สร้างการสุขภาวะชุมชนโดยการ"กวาดเกาะเพื่อให้ทะเลสะอาดที่บ้านช่องฟืน" 26 32 3 พ.ย. 2555
679 สร้างคน สร้างชุมชนทองพูนตามรอยพ่อ 44 44 6 พ.ย. 2556
680 สร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่บ้านทุ่งยาว 42 42 11 มิ.ย. 2557
681 สร้างครัวคนห้วยยวนด้วยธนาคารริมคลอง (ต่อเนื่อง) 69 69 24 มิ.ย. 2558
682 สร้างคลอง สร้างฅน สร้างสุขภาวะชุมชนฅนหนองบัว 32 31 11 พ.ย. 2557
683 สร้างความมั่นคงทางอาหารบ้านทุ่งทวย 23 23 11 พ.ย. 2557
684 สร้างคุณค่า พัฒนาแหล่งชุมชน จัดการขยะบ้านผังปาล์ม 1 45 44 11 มิ.ย. 2557
685 สร้างงาน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดาหลำ 13 9 11 มิ.ย. 2557
686 สร้างงานสานรอยยิ้มบ้านบางไร่ 47 46 11 มิ.ย. 2557
687 สร้างจิตสำนึกเยาวชนบ้านนาทอนเพื่อการเรียนรู้การเกษตร 46 46 1 มิ.ย. 2558
688 สร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ( ต่อยอด ) 56 56 11 มิ.ย. 2557
689 สร้างชุมชนอยู่ดีมีสุขที่บ้านเขาเพ-ลา 48 48 6 พ.ย. 2556
690 สร้างต้นทุนชีวิต ผลิตเยาวชนต้นกล้า 35 36 19 มิ.ย. 2556
691 สร้างท้องถิ่นน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลชุมโค ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 20 13 27 ส.ค. 2554
692 สร้างท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนพรหมมานนท์ เทศบาลเมืองปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 34 17 27 ส.ค. 2554
693 สร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่ ม.7 บ้านเจาะกะพ้อใน 49 49 30 พ.ค. 2558
694 สร้างพลังด้วย 2 มือ เพื่อลดขยะชุมชน 21 31 3 พ.ย. 2555
695 สร้างสมบูรณ์สุขให้มีสุขภาพดีโดยการจัดการขยะ (ต่อเนื่อง2) 28 28 11 พ.ย. 2557
696 สร้างสังคมมีสุขด้วยครอบครัวคุณภาพ 73 73 11 มิ.ย. 2557
697 สร้างสัมพันธ์เยาวชนให้รักคลองดาหลำ 34 37 2 พ.ย. 2555
698 สร้างสุขคนบ้านปะโอ ชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์ 48 48 1 มิ.ย. 2558
699 สร้างสุขภาวะ ชุมชนน่าอยู่ สานสามัคคี หมู่ 2 30 31 11 มิ.ย. 2557
700 สร้างสุขภาวะชุมชนคนเสม็ดเรียง 41 41 28 พ.ค. 2558
701 สร้างหมู่บ้านในฝัน ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านลานไทร 55 2 31 พ.ค. 2558
702 สร้างหลาด(ตลาด)ในห้วยที่บ้านห้วยไม้ไผ่ 52 52 27 พ.ค. 2558
703 สวนป่า สร้างสุขคนโกงเหลง 39 39 28 พ.ค. 2558
704 สวนผักคนเมืองชุมชนพรหมมานนท์ (ต่อเนื่อง) 53 55 11 มิ.ย. 2557
705 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติแหลมโพธิ์ (พุมเรียง) สวนสาธารณะสีขาว ปลอดเหล้า ปลอดภัย 15 15 6 พ.ย. 2556
706 สองข้างทางสร้างรายได้ บ้านตีนคลอง 47 48 28 พ.ค. 2558
707 สานใจคนสามวัย ร่วมสร้างบ้านโคกเมืองให้น่าอยู่ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน 52 30 31 พ.ค. 2558
708 สานชุมชน รวมพลเครือข่าย สู่เป้าหมายบ้านซอย 10 วิถีพอเพียง 72 63 29 พ.ค. 2558
709 สานฝันชุมชนสุขภาวะบ้านดอนรัก 30 24 11 พ.ย. 2557
710 สานมือ รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านหลาไม้ไผ่ 47 47 11 มิ.ย. 2557
711 สานสัมพันธ์คนสามวัยจัดการขยะชุมชน 35 33 13 ต.ค. 2556
712 สานสัมพันธ์คนสามวัยสืบสานตำรับสมุนไพรพื้นบ้าน 43 52 1 พ.ย. 2555
713 สานสายใยรักบ้านไม้ขาวร่วมจัดการโรคเรื้อรัง 53 49 28 พ.ค. 2558
714 สามประสานร่วมพัฒนาองค์ความรู้นำสู่การแลกเปลี่ยนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 76 72 23 พ.ค. 2556
715 สามพลัง ร่วมสร้างคนวัดพระขวางให้อบอุ่น 50 51 11 มิ.ย. 2557
716 สามวัยเพื่อสายน้ำท่าดี 39 33 1 พ.ย. 2555
717 สามวัยสานใจดูแลชุมชนสนามกีฬา 41 41 11 มิ.ย. 2557
718 สายน้ำสร้างสุขณ บ้านทุ่งโชน 39 39 28 พ.ค. 2558
719 สำนึกรักบ้านเกิด 17 29 3 พ.ย. 2555
720 สิ่งแวดล้อมดี ชีวีเป็นสุข ชุมชนบ้านจุ้มปะ 31 30 31 พ.ค. 2558
721 สินสืบสุขร่วมใจทำบ้านน่าอยู่สิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากโรค 36 49 1 พ.ย. 2555
722 สินสืบสุขร่วมใจสร้างชุมชนเข้มแข็ง (ต่อยอด) 54 55 11 มิ.ย. 2557
723 สีเขียวเพื่อสุขภาพชุมชนคนบ้านเทิก 13 1 27 ส.ค. 2554
724 สี่แยกวัดใจลูกหลาน ม.5 บ้านปลักแรด 45 47 11 มิ.ย. 2557
725 สี่วัยสานสายใยรัก 16 27 ส.ค. 2554
726 สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 21 33 3 พ.ย. 2555
727 สืบสานวิถีชีวิตคนต้นน้ำบ้านขุนคีรี 38 40 11 มิ.ย. 2557
728 สือดังเบอร์ซาตู (ร่วมเป็นหนึ่ง) 61 61 30 พ.ค. 2558
729 สุขพอดีชีวิตพอเพียงกับเกษตรครัวเรือนผสมผสานวิถีชุมชนคนแพรกจูด 44 44 19 ต.ค. 2556
730 สุขภาพดีด้วยวิถีมุสลิม 39 41 3 พ.ย. 2555
731 สุขภาวะดีตามวิถีสตรีมุสลิม 38 1 27 ส.ค. 2554
732 สุขภาวะบ้านพิเทน ในวิถีชีวิตพอเพียง 43 42 11 พ.ย. 2557
733 สุขสวรรค์ ที่ บ้านควนสวรรค์ 65 65 28 พ.ค. 2558
734 สุไหงมาตี พลิกฟื้นชีวี ด้วยความพอเพียง 30 30 11 มิ.ย. 2557
735 เสริมพลังชุมชนด้วยคน 3 วัย บ้านโคกแย้ม 50 53 11 มิ.ย. 2557
736 หนองหินน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก พิทักษ์สิ่แวดล้อม 9 28 ส.ค. 2554
737 หนังตะลุงโขนสดลดสารเคมีบ้านปากเหมือง(ต่อยอด) 27 28 11 มิ.ย. 2557
738 หน้าบ้านน่ามองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นลดการใช้สารเคมีในสวนของเกษตรกร 30 34 6 พ.ย. 2556
739 หมอชาวบ้านสืบสานภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้าน 32 33 6 พ.ย. 2556
740 หมู่ที่ 7 บ้านบูเกตยามูชีวิตดี วิถีพอเพียง 38 38 30 พ.ค. 2558
741 หมู่บ้านจัดการสุขภาวะดี วิถีพอเพียง บ้านทุ่งมะปรัง 33 34 11 พ.ย. 2557
742 หมู่บ้านตือระร่วมมือร่วมใจสร้างสามัคคีสู่ชุมชนเข้มแข็ง 46 46 31 พ.ค. 2558
743 หมู่บ้านยะออ ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพกายใจดี ชีวีมีสุข 48 48 31 พ.ค. 2558
744 หมู่บ้านยุคใหม่ใส่ใจสุขภาวะ หมู่ 7บ้านนาข่าใต้ 38 38 31 พ.ค. 2558
745 หมู่บ้านสีเขียว ปลอดโรค ปลอดสารเคมี ด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 4 บ้านควนโต๊ะเหลง 34 34 30 พ.ค. 2558
746 ห้วยคล้าชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 40 40 11 มิ.ย. 2557
747 ห้วยแห้งเดินตามรอยเท้าพ่อ สร้างความสมานฉันท์ความสามัคคีในชุมชน 43 41 6 พ.ย. 2556
748 หุ่นกระบอก ออกเดิน ที่บ้านสวนเทศ(ต่อเนื่อง) 46 46 11 มิ.ย. 2557
749 เห็ดศาลาบางปู ลดหนี้ ลดขยะ สร้างอาชีพ 36 39 23 พ.ค. 2556
750 แหล่งเรียนรู้ ปลูกข้าวพันธ์พื้นเมือง ตามแนวทางชีววิถี บ้านคลองหมาก (ต่อยอด ปี 2) 41 39 28 มิ.ย. 2558
751 อนุรักษ์ เพิ่ม สร้าง ทรัพยากรชายฝั่งเพื่อเศรษฐกิจชุมชนอ่าวหลังแดง 45 18 28 พ.ค. 2558
752 อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชุมชนถ้ำภูผาเพชร 34 34 11 มิ.ย. 2557
753 อนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ประเพณีและวัฒนธรรม 29 28 19 มิ.ย. 2556
754 อนุรักษ์ป่าต้นน้ำพรุตาอ้าย (พื้นน้ำ อาหาร บ้านยา ผืนป่า ปะทิว) (ต่อเนื่อง) 25 25 11 มิ.ย. 2557
755 อนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง ปี2 77 78 3 มิ.ย. 2558
756 อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติบ้านบากันเคย 40 39 11 มิ.ย. 2557
757 อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยสมุนไพรพื้้นบ้าน : บ้านคลองทราย 57 27 11 พ.ย. 2557
758 อยู่ดี กินดี ที่บ้านหูแร่ 6 27 ส.ค. 2554
759 อยู่ดี กินดี มีสุข บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ 63 63 27 พ.ค. 2558
760 อยู่อย่างวิถีไทย ชาวควนสินชัยสุขภาพดี 33 34 11 พ.ย. 2557
761 อาชีพเสริมเพิ่มคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านคลองต่อ 35 34 31 พ.ค. 2558
762 อาชีพเสริมเพิ่มรายได้บ้านควนยูง 40 40 28 พ.ค. 2558
763 อาหารดีสุขภาพแข็งแรง สู่ชุมชนน่าอยู่บ้านควนขี้แรด 37 39 3 พ.ย. 2555
764 เอาพลาสติกคืนไปเอาพฤกษ์ไพรคืนบ้านดอนทะเล(ต่อยอด) 36 37 11 พ.ย. 2557

พัฒนาโครงการ

ชื่อพัฒนาโครงการวันที่เริ่มพัฒนา
765 วิถีสร้างสุขชุมชนบ้านน้ำบ่อ 17 ม.ค. 2557
766 เยาวชนสานฝัน ณ บ้านตูล 18 ม.ค. 2557
767 ครัวเรือนต้นแบบลดการใช้สารเคมีบ้านดอนอินทนิน 18 ม.ค. 2557
768 บ้านศาลาบางปู พัฒนาศูนย์เรียนรู้อาชีพเพาะเห็ดสู่สวัสดิการชุมชน ( ต่อยอด) 18 ม.ค. 2557
769 คนสามวัยประสานใจสืบทอดภูมิปัญญา 18 ม.ค. 2557
770 ร้อยครอบครัวสุขภาพดี 18 ม.ค. 2557
771 รักษ์สุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม ที่บ้านเขากอย 18 ม.ค. 2557
772 ชุมชนอินทรีย์ วิถีพอเพียง 18 ม.ค. 2557
773 กินอยู่อย่างไทย ห่างไกลโรค 18 ม.ค. 2557
774 ป่าต้นน้ำบ้านห้วยยวนเหนือ 18 ม.ค. 2557
775 ปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรบ้านบางไทรนนท์ พื้นที่แจ้งยกเลิก 18 ม.ค. 2557
776 ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในดอน 18 ม.ค. 2557
777 สร้างงานสานรอยยิ้มบ้านบางไร่ 18 ม.ค. 2557
778 ลดขยะวันละนิดพิชิตชุมชนน่าอยู่บ้านห้วยแก้ว 18 ม.ค. 2557
779 บ้านเหนือทุ่งคลองสวยรวยสมุนไพร 18 ม.ค. 2557
780 ข้างถนนกินได้สร้างรายได้บ้านในถุ้ง (ต่อยอด) 18 ม.ค. 2557
781 บ้านปลาบ้านปูฟื้นฟูป่าชายเลนลดหนี้นอกระบบบ้านหน้าทับ 18 ม.ค. 2557
782 เกษตรอินทรีย์บนเรือนแพบ้านสระกูด 18 ม.ค. 2557
783 ขนมไทย สร้างรัก สร้างคน บ้านก่าโห่ใต้ 18 ม.ค. 2557
784 บ้านอู่แก้วเป็นหมู่บ้านวิถีพอเพียง (ต่อยอด) 18 ม.ค. 2557
785 บ้านไกรไทยเป็นชุมชนสร้างเสริมสุขภาพดีด้วยตำรับสมุนไพร(ต่อยอด) 18 ม.ค. 2557
786 ผักปลอดสารพิษ พิชิตโรคบ้านพรุชนเหนือ 18 ม.ค. 2557
787 เกษตรอินทร์ครบวงจร บ้านควนหนองหงส์ 18 ม.ค. 2557
788 บ้านหนองชีพูน เป็นบ้านอยู่เย็นเป็นสุข 18 ม.ค. 2557
789 คลองสวยน้ำใสบ้านทุ่งคอกควาย 18 ม.ค. 2557
790 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 18 ม.ค. 2557
791 คลังอาหาร อยู่ดี กินดีที่บ้านหนองสีขวัญ 18 ม.ค. 2557
792 ชุมชนน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงบ้านไสขาม 18 ม.ค. 2557
793 บ้านหูน้ำฉาสืบสานภูมิปัญญาชุมชน 18 ม.ค. 2557
794 เยาวชนคนรักษ์คลองมีชีวิต บ้านคลองลาว 18 ม.ค. 2557
795 รวมพลัง สานสัมพันธ์สร้างสุขภาพคนเขาปูน 18 ม.ค. 2557
796 พลังแห่งความรัก ถักทอสายใย สานใจชุมชนบ้านปากคลอง 18 ม.ค. 2557
797 เครื่องเล่นภูมิปัญญาสู่พํฒนาการเด็กบ้านทุ่งโชน 18 ม.ค. 2557
798 ฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด 18 ม.ค. 2557
799 สามวัยสานใจดูแลชุมชนสนามกีฬา 18 ม.ค. 2557
800 ชุมชนคนทำเห็ดเพื่อสุขภาพ 18 ม.ค. 2557
801 ปฏิรูปหัวลำภูสู่หมู่บ้านจัดการตนเอง(ต่อยอด) 18 ม.ค. 2557
802 เกษตรผสมผสานบ้านทะเลปัง 18 ม.ค. 2557
803 บ่อกุ้งร้างสร้างสุขบ้านหนองนกไข่ 18 ม.ค. 2557
804 ปลุกพลังผู้สูงวัยบ้านลำคลอง 18 ม.ค. 2557
805 คืนสู่ธรรมชาติบ้านพัฒนา 18 ม.ค. 2557
806 ชุมชนบ้านห้วยไทร นำขยะสร้างอาชีพ 18 ม.ค. 2557
807 โครงการตลาดอาหารปลอดภัยของชุมชน ม.13 บ้านนา ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 19 ม.ค. 2557
808 บ้านหาดสูงน่าอยู่มุ่งสู่สุขภาวะ 19 ม.ค. 2557
809 โครงการคนรักษ์ควนเลียบ 19 ม.ค. 2557
810 ร่วมสร้างแผนชุมชนบ้านยางงามสู่ความพอเพียง 19 ม.ค. 2557
811 ต่อลมหายใจคนปลายน้ำที่บ้านทุ่งแซะ 19 ม.ค. 2557
812 วิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ ปี 2 (ต่อเนื่อง) 19 ม.ค. 2557
813 คอกช้างร่วมใจจัดการขยะ…รักสุขภาพ 19 ม.ค. 2557
814 ครอบครัวสร้างสุขยี่งอน่าอยู่ด้วยกระบวนการสภาซูรอ (ต่อเนื่อง) 19 ม.ค. 2557
815 แนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ปีที่ 2 : ป้อมหก Eco planet ปฎิบัติการชุมชนรักษ์โลก(ต่อเนื่อง) 19 ม.ค. 2557
816 บ้านต้นมะขามเทศ น่าอยู่ สุขภาพดี ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน 19 ม.ค. 2557
817 โรงเรียนสุขภาพดี วิถีพอเพียง (ต่อเนื่อง) 19 ม.ค. 2557
818 พัฒนาพื้นที่สาธารณะห้วยหนองถินเพื่อสุขภาพ (ต่อเนื่อง) 19 ม.ค. 2557
819 ข้าวพื้นเมืองคืนชีวิตชาวนาปะขอ 19 ม.ค. 2557
820 ส่งเสริมชุมชนอนุรักษ์เเหล่งน้ำธรรมชาติเเละพันธ์ไม้ยืนต้นให้เป็นสวนป่าสาธารณะชุมชน(ร่วมสร้างหนองปรางให้น่าอยู่ด้วยกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชน) 19 ม.ค. 2557
821 เมนูสมุนไพรไล่โรคบ้านชะรัด (ต่อเนื่อง) 19 ม.ค. 2557
822 เสริมสร้างเยาวชนเพื่อจิตอาสาพัฒนาชุมชนน่าอยู่ 19 ม.ค. 2557
823 สานมือ รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านหลาไม้ไผ่ 19 ม.ค. 2557
824 คนโคกสิเหรงกินดีอยู่ดี มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ภายใต้สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ 19 ม.ค. 2557
825 รวมพลังจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่บ้านสะพานแต้ว 19 ม.ค. 2557
826 ป่าฟื้น คนฟื้น ที่บ้านทุ่งยูง 19 ม.ค. 2557
827 โรงเรียนชาวนาบ้านควนขี้แรด (ต่อเนื่อง) 19 ม.ค. 2557
828 กระบวนการเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงเชื่อมร้อยวิถีชุมชนบ้านโคกค่าย 19 ม.ค. 2557
829 เสริมพลังชุมชนด้วยคน 3 วัย บ้านโคกแย้ม 19 ม.ค. 2557
830 ส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงบ้านใสกลิ้ง 19 ม.ค. 2557
831 พื้นที่สร้างสรรค์เด็กและเยาวชน บ้านไทรขึง 19 ม.ค. 2557
832 ดับบ้าน ดับคน กับวิถีชุมชนคนไทรงาม 19 ม.ค. 2557
833 คนจงเก สร้างบ้านให้ปลา ด้วยป่าริมเล 19 ม.ค. 2557
834 พลังเยาวชนร่วมแก้ปัญหาสุขภาพคนปริก 19 ม.ค. 2557
835 กวาดเกาะเพื่อให้ทะเลสะอาดที่บ้านช่องฟืน (ต่อเนื่อง) 19 ม.ค. 2557
836 ฟื้นอ่าว เพิ่มป่า ที่บ้านคลองขุด 19 ม.ค. 2557
837 โครงการสวนเกษตรข้างบ้าน 19 ม.ค. 2557
838 โครงการสภาเด็กและเยาวชนกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ปี 2 ต่อเนื่อง) 19 ม.ค. 2557
839 ผักสานพลังบ้านช่างทอง 19 ม.ค. 2557
840 พลิกฟื้นคืนถิ่นคางา 19 ม.ค. 2557
841 180 วัน สลัดมันเอาอยู่ ชาวต้นประดู่สู้สู้ 19 ม.ค. 2557
842 โครงการนักจัดการขยะและสุขภาพบ้านศรีนคร 19 ม.ค. 2557
843 พลังเยาวชนดอนขี้เหล็ก สร้างสรรค์ตน สู่ฝันชุมชน 19 ม.ค. 2557
844 ศรีท่าน้ำสุขภาวะดี วิถีพอเพียง 19 ม.ค. 2557
845 ครอบครัวสุขสันต์....สานฝันสู่ชุมชนน่าอยู่ 19 ม.ค. 2557
846 เกาะทองสมใหม่เกษตรอินทรีย์สร้างสุข 19 ม.ค. 2557
847 บวร ไตรพลังสร้างสุขสู่บ้านนากวดน่าอยู่ (ต่อเนื่อง) 19 ม.ค. 2557
848 คนสร้างคลอง คลองสร้างคนด้วยชุมชนคนบ้านกลาง 19 ม.ค. 2557
849 สร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่บ้านทุ่งยาว 19 ม.ค. 2557
850 ภูมินิเวศน์คลองห้วยโสบ้านในวัง 19 ม.ค. 2557
851 ควนขนุนปลอดขยะท้องถิ่นปลอดถัง 20 ม.ค. 2557
852 เยาวชนวัยใส ใส่ใจ ป้องกันภัยยาเสพติดบ้านหูเล่ (ต่อเนื่อง) 20 ม.ค. 2557
853 ส่งเสริมการบริโภคเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน รอบ 2 ครับผม 20 ม.ค. 2557
854 ปราชญ์ตัวน้อยช่วยเศรษฐกิจที่บ้านไสหร้า 20 ม.ค. 2557
855 เยาวชนสืบสานตำนานชุมชนที่ตำบลเขาเจียก 20 ม.ค. 2557
856 ยกระดับคุณภาพชีวิต พิชิตความจน คนนาพร้าว (ต่อเนื่อง) 20 ม.ค. 2557
857 ชุมชนร่วมใจ ใส่ใจสุขภาพฟันเด็ก 20 ม.ค. 2557
858 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม“สานสายใย ผูกสัมพันธ์เยาวชน 20 ม.ค. 2557
859 สามสัมพันธ์ครอบครัวสร้างสุขสู่ชุมชน 20 ม.ค. 2557
860 พัฒนาศักยภาพเยาวชนและชุมชนบ้านลาแปให้น่าอยู่อย่างมีคุณธรรม 20 ม.ค. 2557
861 เยาวชนสร้างอาชีพสู่ชุมชนออกศาลาเป็นสุข 20 ม.ค. 2557
862 โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว 20 ม.ค. 2557
863 ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเจาะเกาะให้น่าอยู่ 20 ม.ค. 2557
864 คืนเยาวชนคนดีสู่ชุมชนอาตะบือเระ 20 ม.ค. 2557
865 สืบโยดสาวย่าน บ้านเลน้อย 1 20 ม.ค. 2557
866 สืบโยดสาวย่านบ้านเลน้อย 2 20 ม.ค. 2557
867 คบเด็กสร้างป่าสร้างสุขภาวะคนบ้านเขาอ้อ 20 ม.ค. 2557
868 สืบโยดสาวย่าน บ้านทะเลน้อย13 20 ม.ค. 2557
869 ความมั่นคงทางด้านอาหารวิถีบ้านท่าช้าง ( ต่อเนื่อง ) 20 ม.ค. 2557
870 สานสายใย ผูกสัมพันธ์เยาวชน ต้านภัยยาเสพติด 20 ม.ค. 2557
871 ฐานเรียนรู้มุ่งสู่ชุมชนสุขภาพดีวิถีชีวิตบ้านสมควร (ต่อยอด) 20 ม.ค. 2557
872 บ้านโคกเคี่ยมสะอาดถูกหลัก คนที่รักปลอดโรค 20 ม.ค. 2557
873 บ้านโคกเหล็กพอเพียงหลีกเลียงสารเคมี (ต่อยอด ) 20 ม.ค. 2557
874 หนังตะลุงโขนสดลดสารเคมีบ้านปากเหมือง(ต่อยอด) 20 ม.ค. 2557
875 20 ม.ค. 2557
876 ฟ้าสว่างที่บ้านทุ่งน้อย 20 ม.ค. 2557
877 พลังชุมชน สร้างสัมพันธ์ สู่ฝันคนคลองช้าง ปี 2 21 ม.ค. 2557
878 บ้านไม้มูกปลอดกลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์ด้วยสมุนไพร 21 ม.ค. 2557
879 บ้านต้นกระท้อนหลีกเลี่ยงสารเคมีด้วยครัวตัวอย่าง 21 ม.ค. 2557
880 ชุมชนพรหมโลกน่าอยู่ น่าเที่ยว 22 ม.ค. 2557
881 การจัดการขยะยั่งยืนอย่างมีส่วนร่วมในเขตเทศบาลปะทิว(ต่อเนื่อง) 22 ม.ค. 2557
882 เลี้ยงหมูหลุมเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ลดสารเคมีและสารเร่งเนื้อแดง เพื่อสุขภาพแกผู้บริโภคในชุมชน 22 ม.ค. 2557
883 รักษาสิ่งแวดล้อมและประมงชายฝั่งบ้านสามเสียม 22 ม.ค. 2557
884 พื้นที่สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์คนสองวัยชุมชนหัวแหลมพัฒนา 22 ม.ค. 2557
885 ครอบครัวอบอุ่น 22 ม.ค. 2557
886 คัดแยกขยะโดยครัวเรือน 22 ม.ค. 2557
887 คุณภาพชีวิตดีด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง บ้านทรัพย์ทวี 22 ม.ค. 2557
888 บ้านพังเหาสดใส ห่างไกลยาเสพติด มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง 22 ม.ค. 2557
889 บ้านเหนือสะอาด ชุมชนสดใส ประชาร่วมใจพัฒนา 22 ม.ค. 2557
890 ส่งเสริมวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสระขาว 22 ม.ค. 2557
891 ร่วมสร้างสายใยรักถักทอชุมชน 22 ม.ค. 2557
892 ชุมชนร่วมพัฒนา ลุ่มพวา ปลอดมลพิษ 22 ม.ค. 2557
893 การเรียนรู้ขยายผลสู่การพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนวัดขันเงิน 22 ม.ค. 2557
894 นาเหนือ 3 วัย ร่วมใจสร้างสุข 22 ม.ค. 2557
895 หมู่บ้านห้วยตาสิงห์อนุุรักษ์ป่าต้นน้ำเขารุม 22 ม.ค. 2557
896 ชุมชนเข้มแข็ง รายไดีมีอาชีพ 22 ม.ค. 2557
897 โครงการสร้างเยาวชนเป็นคนดีเติมดนตรีในหัวใจเพื่อบ้านเขาวอน่าอยู่ 22 ม.ค. 2557
898 ศูนย์สมุุนไพรต้นแบบ รักษ์สุขภาพคนละแม 22 ม.ค. 2557
899 วิถีชีวิตชุมชนบ้านเขาเกรียบ 22 ม.ค. 2557
900 โครงการการเสริมศักยภาพการบริหารจัดการหมู่บ้านหนองสิตน่าอยู่ 22 ม.ค. 2557
901 วิถีชุมชนพอเพียง บ้านห้วยใหญ่ 22 ม.ค. 2557
902 คนคลองลาดร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ 22 ม.ค. 2557
903 ห้วยคล้าชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 22 ม.ค. 2557
904 ชาวบางปรุร่วมใจ นำสมุนไพรคืนถิ่น 22 ม.ค. 2557
905 สานสัมพันธ์ สร้างชุมชน คนวังกุ่ม 22 ม.ค. 2557
906 ชาวบางหินร่วมใจ นำวิถีชีวิตไทย สู่สุขภาวะชุมชน ( ต่อเนื่อง ) 22 ม.ค. 2557
907 สร้างความรู้ความตระหนักด้านสุขภาพเพื่อบ้านช่องสะท้อนน่าอยู่ (ต่อเนื่อง) 22 ม.ค. 2557
908 โครงการสุขภาวะชุมชนหน้าสวนสาธารณะน่าอยู่ ( ต่อเนื่อง ) 22 ม.ค. 2557
909 บ้านทุ่งจิกน่ามอง คลองน่าดู ชุมชนน่าอยู่ หมู่ประชาเข้มแข็ง (ต่อเนื่อง) 22 ม.ค. 2557
910 สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง(ต่อเนื่อง) 22 ม.ค. 2557
911 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนทรัพย์อนันต์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(ต่อเนื่อง) 22 ม.ค. 2557
912 อนุรักษ์ป่าต้นน้ำพรุตาอ้าย (พื้นน้ำ อาหาร บ้านยา ผืนป่า ปะทิว) (ต่อเนื่อง) 22 ม.ค. 2557
913 บ้านในไร่ร่วมใจลดขยะเพื่อสุขภาวะชุมชน 22 ม.ค. 2557
914 คนระวิร่วมใจสร้างชุมชนปลอดยาเสพติด 22 ม.ค. 2557
915 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านหินเภาพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง) 22 ม.ค. 2557
916 ปะติมะสร้างสุขภาวะ 22 ม.ค. 2557
917 เยาวชนร่วมสร้างท้องถิ่นน่าอยู่ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนบ้านบางสน 23 ม.ค. 2557
918 การจัดการแหล่งเรียนรู้อุทยานหอยมือเสืออ่าวบางจาก(ต่อเนื่อง) 23 ม.ค. 2557
919 ร่วมอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านบางเสียบ 23 ม.ค. 2557
920 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสวนป่าชุมชนบ้านดอนตะเคียน 23 ม.ค. 2557
921 บ้านยางฆ้อร่วมใจพัฒนาคุณค่าประชาชน 23 ม.ค. 2557
922 อนุรักษ์และเพิ่มสัตว์น้ำในทะเลบ้านหนองไม้แก่นสู่ลูกหลานอย่างยั่งยืน 23 ม.ค. 2557
923 ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น 23 ม.ค. 2557
924 คลองโชนเข้มแข็ง ชุมชนสุขภาพดี สู่วิถีพอเพียง 23 ม.ค. 2557
925 ชุมชนบ้านเจริญทรัพย์น่าอยู่เชิดชูผู้สูงวัย (ต่อเนื่อง) 23 ม.ค. 2557
926 สามพลัง ร่วมสร้างคนวัดพระขวางให้อบอุ่น 23 ม.ค. 2557
927 บ้านทุ่งยอน่าอยู่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง) 23 ม.ค. 2557
928 พรุแรด ชุมชนเข้มแข็ง 23 ม.ค. 2557
929 สร้างสมบูรณ์สุขให้มีสุขภาพดีโดยการจัดการขยะ(ต่อเนื่อง) 23 ม.ค. 2557
930 ร่วมปลุกจิตสำนึกรักษ์บ้านชุมโค(ต่อเนื่อง) 23 ม.ค. 2557
931 พัฒนาบ้านเขาตาสุกสู่ยุคเศษฐกิจพอเพียง 23 ม.ค. 2557
932 บ้านทุ่งยอน่าอยู่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(ต่อเนื่อง) 23 ม.ค. 2557
933 พัฒนาหาดพันไกรอย่างมีระบบและยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 23 ม.ค. 2557
934 บ้านบางสระ สาน 6 อ. สู่หมู่บ้านจัดการสุขภาพองค์รวม(ต่อยอด) 28 ม.ค. 2557
935 เอาพลาสติกคืนไปเอาพฤกษ์ไพรคืนบ้านดอนทะเล(ต่อยอด) 28 ม.ค. 2557
936 สินสืบสุขร่วมใจสร้างชุมชนเข้มแข็ง (ต่อยอด) 28 ม.ค. 2557
937 บ้านสักงามทำเกษตรผสมผสานในสวนมะพร้าว 28 ม.ค. 2557
938 ชุมชนหอยราก สืบสานตำนานขนมลาสร้างสุข 28 ม.ค. 2557
939 บ้านป่าไหม้ร่วมใจนำป่าสาคูสร้างสุข 28 ม.ค. 2557
940 คนห้วยลึกใช้สมุนไพร ใส่ใจสุขภาพ 28 ม.ค. 2557
941 สภาทุ่งพัก นำพาตามหลักพอเพียง 28 ม.ค. 2557
942 กองทุนสุขภาวะ 28 ม.ค. 2557
943 ท่าพยอมร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม (ต่อยอด) 28 ม.ค. 2557
944 ควนบิลายสา พัฒนาความสัมพันธ์คนสามวัย(พื้นที่ไม่ขอดำเนินการแล้วค่ะ) 28 ม.ค. 2557
945 ผักข้างบ้าน ไร้สารเคมี ไม่มีโรค 28 ม.ค. 2557
946 สุขภาวะชุมชน บนพื้นฐานวิถีคนเขาแก้ว 28 ม.ค. 2557
947 การจัดการสุขภาวะชุมชนบนฐานข้อมูลทรัพยากร 28 ม.ค. 2557
948 ส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชน ตามหลักวิถีเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไสยง 28 ม.ค. 2557
949 สภาซูรอเขาน้อยใต้ จัดสรรสิ่งที่ดีให้เยาวชน 28 ม.ค. 2557
950 รองแง็งเยาวชน ต่อลมหายใจป่าชายเลน บ้านท่าน้ำเค็มใต้ 28 ม.ค. 2557
951 สร้างสังคมมีสุขด้วยครอบครัวคุณภาพ 28 ม.ค. 2557
952 โครงการจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่บ้านทุ่งนางแก้ว 28 ม.ค. 2557
953 เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชุมชน คนปาล์มทอง 28 ม.ค. 2557
954 ปลุกพลังสังคมคนสวนใหม่ชุมชนในเกาะ 28 ม.ค. 2557
955 พัฒนาชุมชนราษฏร์บำรุงแบบเศรษฐกิจพอเพียง 28 ม.ค. 2557
956 สืบสานงานประเพณี การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 28 ม.ค. 2557
957 กลุ่มเยาวชนดนตรี ต้นกล้าแห่งหนองราโพธิ์ 28 ม.ค. 2557
958 ชีวินทรีย์เพื่อสุขภาวะชุมชนคนอ่าวลึกน้อย (ต่อเนื่อง) 28 ม.ค. 2557
959 พันธมิตรพิชิตขยะ บ้านบางหละจัดการตนเอง 28 ม.ค. 2557
960 สร้างคุณค่า พัฒนาแหล่งชุมชน จัดการขยะบ้านผังปาล์ม 1 28 ม.ค. 2557
961 บ้านควนไสน รวมพลังสร้างสุขภาพ ปลูกและใช้สมุนไพรใกล้ตัว 28 ม.ค. 2557
962 ศูนย์เรียนรู้ป่าต้นน้ำ บ้านผังปาล์ม 4,5 28 ม.ค. 2557
963 บ้านหินลาดน่าอยู่ ชุมชนดูแลตนเองอย่างยั่งยืน 28 ม.ค. 2557
964 เกษตรอินทรีสร้างความสามัคคีในชุมชน 28 ม.ค. 2557
965 โครงการเสริมสร้างกระบวนการอนุรักษ์ธรรมชาติบ้านปาล์ม 7 28 ม.ค. 2557
966 บ้านเตรียมเปี่ยมสุข หมดทุกข์โรคเรื้อรัง 28 ม.ค. 2557
967 สร้างงาน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดาหลำ 28 ม.ค. 2557
968 คนบางหว้าพอเพียง ลดเสี่ยง ลดโรค 28 ม.ค. 2557
969 บ้านแสงธรรมนำขยะสร้างสุข 28 ม.ค. 2557
970 บ้านห้วยทรัพย์น่าอยู่ คู่พลับพลึงธาร ร่วมต้านโรคติดต่อ 28 ม.ค. 2557
971 บุโหลนเล ปลอดขยะ (ต่อยอด) 28 ม.ค. 2557
972 ทุ่งนางดำน่าอยู่ คู่ป่าชายเลน 29 ม.ค. 2557
973 เพื่อรมณีย์น่าอยู่ ปรับเปลี่ยนการกินอยู่ทั้งหมู่บ้าน 29 ม.ค. 2557
974 ชาวเกาะหมากน้อยใส่ใจสุขภาพปากและฟัน 29 ม.ค. 2557
975 ตลาดนัดสุขภาพบ้านบางพังงา 29 ม.ค. 2557
976 หุ่นกระบอก ออกเดิน ที่บ้านสวนเทศ(ต่อเนื่อง) 29 ม.ค. 2557
977 ฉีดวัคซีนต้านรายจ่าย เพิ่มรายได้ ชุมชนบ้านปาล์ม 2 29 ม.ค. 2557
978 จากผืนนา สู่ผืนป่าชายเลนที่ควนโต๊ะเจ๊ะ (ต่อเนื่อง) 29 ม.ค. 2557
979 ซอยสี่ ลดหวย ช่วยเศรษฐกิจครัวเรือน 29 ม.ค. 2557
980 คนรมณีย์พอเพียง สร้างชีวิตเพียงพอ 29 ม.ค. 2557
981 เด็กน้อยเกาะโตดนุ้ย เล่ามีทานปูม้า ปูทะเล(ต่อเนื่อง) 29 ม.ค. 2557
982 สุไหงมาตี พลิกฟื้นชีวี ด้วยความพอเพียง 29 ม.ค. 2557
983 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เยาวชนเพื่อสร้างชุมชนเป็นสุข 29 ม.ค. 2557
984 โครงการเอื้ออาทรผู้สูงวัย 29 ม.ค. 2557
985 ศูนย์เทคโนโลยีบ้านไทรมาศ 29 ม.ค. 2557
986 พัฒนาคน เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 29 ม.ค. 2557
987 สืบสานวิถีชีวิตคนต้นน้ำบ้านขุนคีรี 29 ม.ค. 2557
988 ปฎิรูปครัวเรือน มุ่งสู่แบบพอเพียงบ้านปาล์ม 3 29 ม.ค. 2557
989 สืบสานภูมิปัญญามวยไทยบ้านชายคลอง 31 ม.ค. 2557
990 โครงการ " แหล่งอาหารมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง" (ต่อยอด) 31 ม.ค. 2557
991 ผักปลอดสารพิษบ้านดอนมะปรางด้วยเกษตรอินทรีย์ 31 ม.ค. 2557
992 เยาวชนต้นกล้้าฟื้นฟูพลังงานทดแทนบ้านนาโหรง(ต่อยอด) 31 ม.ค. 2557
993 ขยะสร้างสุขคนเปี๊ยะหัวเนิน(ต่อยอด) 31 ม.ค. 2557
994 ปฏิรูปพฤติกรรมสุขภาพชุมชนบ้านควนตราบ(ต่อยอด) 31 ม.ค. 2557
995 พัฒนาเพื่อเพิ่มมุลค่าผลผลิตพืชผักปลอดสารพิษตามวิถีชุมชนบ้านสำนักขัน (ต่อยอด) 31 ม.ค. 2557
996 สวนผักคนเมืองชุมชนพรหมมานนท์ (ต่อเนื่อง) 31 ม.ค. 2557
997 สร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านเขาน้อย 9 ก.พ. 2557
998 ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วยาเสพติด หมู่ 3 เกตรี 9 ก.พ. 2557
999 โครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ บ้านย่านซื่อ หมู่ที่ 2 9 ก.พ. 2557
1000 สร้างคิด สร้างทำ เพิ่มปัญญา เพื่อชุมชนบ้านหัวทางน่าอยู่ 9 ก.พ. 2557
1001 โครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ บ้านห้วยคล้า หมู่ที่ 4 9 ก.พ. 2557
1002 เด็ก และเยาวชน ร่วมสร้างชุมชนบ้านหาดทรายยาวน่าอยู่ อย่างยั่งยืน หมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงโป 9 ก.พ. 2557
1003 เกษตรอินทรีย์ศรีวิลัย 9 ก.พ. 2557
1004 จัดอบรมส่งเสริมสุขภาพให้ความรู้กับคนทุกเพศทุกวัย 9 ก.พ. 2557
1005 ชุมชนมะนังร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม 9 ก.พ. 2557
1006 บ้านปลักใหญ่ใจดี เชิดชูผู้สูงวัย เสริมพลังด้วยวิสาหกิจชุมชน 9 ก.พ. 2557
1007 รักษ์เรา รักษ์ชุมชน รักษ์ป่าชายเลน (บ้านเรา เราแลเอง) 9 ก.พ. 2557
1008 อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติบ้านบากันเคย 9 ก.พ. 2557
1009 พืช ผัก (วิเศษ) 9 ก.พ. 2557
1010 ท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่ 9 ก.พ. 2557
1011 ร้อยเรียงวิถีชุมชน ชุบชีวิตแบบยั่งยืน คืนชุมชนสู่ธรรมชาติ 9 ก.พ. 2557
1012 สี่แยกวัดใจลูกหลาน ม.5 บ้านปลักแรด 9 ก.พ. 2557
1013 ผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวิตมีสุขชุมชนน่าอยู่ หมู่ 7 บ้านทุ่งเกตรี 9 ก.พ. 2557
1014 ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ หมู่ที่๑ 9 ก.พ. 2557
1015 ร่วมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง สู่วิสาหกิจชุมชนที่ยั่งยืน หมู่ 1 บ้านตันหยงโป 9 ก.พ. 2557
1016 สำนักสงฆ์พลับพลาชัย ศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ม.5 เกตรี 9 ก.พ. 2557
1017 โครงการสร้างชุมชนน่าอยู่ สู่สังคมสุขภาวะ 9 ก.พ. 2557
1018 โครงการบ้านไร่ห่วงใยใสใจสุขภาพ บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลเกตรี 9 ก.พ. 2557
1019 อนุรักษ์ทรัพยากรและสิงแวดล้อมชุมชนถ้ำภูผาเพชร 9 ก.พ. 2557
1020 ลูโบ๊ะฆอเล๊าะห่วงใย ใส่ใจสุขภาวะ หมู่ 4 เกตรี 9 ก.พ. 2557
1021 สานความสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น 9 ก.พ. 2557
1022 ลูกรู้ พ่อแม่รู้ เราเอาอยู่ทั้งชุมชน 9 ก.พ. 2557
1023 โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ บ้านขอนคลานตะวันตก ม.3 9 ก.พ. 2557
1024 1ไร่1แสนสู่การสร้างผลิตภันฑ์รูปแบบใหม่สู่ชุมชนหมู่2 9 ก.พ. 2557
1025 ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ หมู่ที่ 1 9 ก.พ. 2557
1026 สร้างสุขภาวะ ชุมชนน่าอยู่ สานสามัคคี หมู่ 2 9 ก.พ. 2557
1027 ชุมชนน่าอยู่ สู่สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์การออม (ต่อยอด) 9 ก.พ. 2557
1028 ภูมิปัญญา สานสามัคคี (ต่อยอด) 9 ก.พ. 2557
1029 ความมั่นคงทางอาหาร หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งพัฒนา (ต่อยอดโครงการ 3 ออมฯ) 9 ก.พ. 2557
1030 สร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ( ต่อยอด ) 9 ก.พ. 2557
1031 โครงการสร้างความมั่นคงและคุ้มครองแหล่งผลิตอาหารของชุมชน (ต่อยอด) 9 ก.พ. 2557
1032 โครงการร่องรอยศิลปะของชุมชนขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่ (ต่อยอด) 9 ก.พ. 2557
1033 ญาติใคร ใครก็รัก ม.2 บ้านปากละงู (ต่อยอด) 11 ก.พ. 2557
1034 ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน หมู่ 18 บ้านโคกพยอม 11 ก.พ. 2557
1035 กระบวนการชุมชนเพื่อพัฒนาอ่าวทุ่งนุ้ยสู่การจัดการตนเองบ้านหลอมปืน หมู่14 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล (ต่อยอด) 11 ก.พ. 2557
1036 ชุมชนบ้านนครธรรม ต้นแบบนักจัดการขยะ นักจัดการสุขภาพ (ต่อเนื่อง) 19 ก.พ. 2557
1037 ธนาคารอารมณ์ดี 19 ก.พ. 2557
1038 ลดหนี้เพิ่มรายได้สู่ชุมชนบ้านทอนจันทร์น่าอยู่(ต่อเนื่อง) 20 ก.พ. 2557
1039 พัฒนาป่าชุมชนเพื่อแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านควนดิน(ต่อเนื่อง) 1 เม.ย. 2557
1040 คนพรุกระแชงสุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย 19 พ.ค. 2557
1041 ชีวินทรีย์เพื่อสุขภาวะชุมชนคนอ่าวลึกน้อย 23 พ.ค. 2557
1042 ร่วมสร้างสุขภาวะเยาวชน คนโคกแค 28 พ.ค. 2557
1043 พัฒนาป่าชุมชนเพื่อแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านควนดิน(ต่อเนื่อง 2 ) 30 พ.ค. 2557
1044 สร้างสมบูรณ์สุขให้มีสุขภาพดีโดยการจัดการขยะ (ต่อเนื่อง2) 30 พ.ค. 2557
1045 ฟื้นชีวิตเล คืนวิถีชีวิตชุมชน บ้านหัวลำภู 31 พ.ค. 2557
1046 บ้านห้วยใหญ่ วิถีชุมชนพอเพียง 1 มิ.ย. 2557
1047 บ้านยือโร๊ะ ต้นแบบการจัดการสุขภาวะ 1 มิ.ย. 2557
1048 คลองโชนเข้มแข็ง ชุมชนดี สู่วิถีพอเพียง 2 มิ.ย. 2557
1049 ปรับพฤติกรรมการกิน สร้างสุขคนควนทัง 2 มิ.ย. 2557
1050 รูปแบบการจัดการตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เพื่อสุขภาวะของชุมชน (ต่อเนื่อง) 2 มิ.ย. 2557
1051 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนทรัพย์อนันต์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2 3 มิ.ย. 2557
1052 บ้านสังกาอู้ หมู่ที่7 4 มิ.ย. 2557
1053 บ้านสังกาอู้ หมู่ที่ 7 4 มิ.ย. 2557
1054 จิตอาสาสร้างสุขบ้านเหนือคลอง 9 มิ.ย. 2557
1055 สร้างเศรษฐกิจที่ดีเพื่อบ้านชัยครามน่าอยู่ 13 มิ.ย. 2557
1056 เพื่อรมณีย์น่าอยู่ ปรับเปลี่ยนการกินอยู่ทั้งหมู่บ้าน 14 มิ.ย. 2557
1057 ชุมชนบูเกะสูดอร่วมใจจัดการขยะ สร้างสุขภาพ 17 มิ.ย. 2557
1058 ชุมชนพิกุลทอง สุขภาพดี ด้วยสมุนไพรไทย 17 มิ.ย. 2557
1059 เพิ่มต้นทุนชีวิต พิชิตโรค สู่ชุมชนน่าอยู่ บ้านหัวสะพานเหล็ก 17 มิ.ย. 2557
1060 บ้านปลักใหญ่ใจดี สานสัมพันธ์ เชิดชูผู้สูงวัย สู่สุขภาวะ 17 มิ.ย. 2557
1061 เยาวชนตัวอย่าง ร่วมสร้างชุมชนอุเปน่าอยู่ 18 มิ.ย. 2557
1062 คนสามวัยใส่ใจสุขภาวะชุมชนบ้านทุ่งใหญ่ 18 มิ.ย. 2557
1063 หมู่บ้านจัดการสุขภาวะดี วิถีพอเพียง บ้านทุ่งมะปรัง 18 มิ.ย. 2557
1064 มัสยิดกุนุงจนองสร้างสุข สู่สองวัยใส่ใจสุขภาพ 19 มิ.ย. 2557
1065 เยาวชนธรมมะบ้านบางน้อยใส่ใจสุขภาพสูงวัย 19 มิ.ย. 2557
1066 บ้านหูน้ำฉาสืบสานภูมิปัญญาชุมชน 19 มิ.ย. 2557
1067 ศูนย์เรียนรู้วิถีอิสลามยั่งยืนบ้านน้ำเค็ม (ชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง) 20 มิ.ย. 2557
1068 ปือมูดอบือราเป๊ะ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 20 มิ.ย. 2557
1069 เมล็ดพันธุ์สารวัน สานพลังสร้างสุข 20 มิ.ย. 2557
1070 คืนพื้นที่สร้างสรรค์สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้ชุมชนโคกหญ้าคาน่าอยู่ 20 มิ.ย. 2557
1071 ชุมชนแข็มแข็งด้วยมือเรา 21 มิ.ย. 2557
1072 ชุมชนตันหยงโป หมู่ที่ 1 ร่วมใจ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรสัตว์น้ำ และทรัพยากรชายฝั่ง 23 มิ.ย. 2557
1073 เด็กและเยาวชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านหาดทรายยาว หมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงโป 23 มิ.ย. 2557
1074 ประกายฝันผู้สูงวัยบ้านควนโพธิ์ 23 มิ.ย. 2557
1075 ครอบครัวสัมพันธ์ร่วมสร้างสรรความอบอุ่น 23 มิ.ย. 2557
1076 ท่ามาลัยร่วมใจสานฝันครอบครัวอบอุ่น ตำบลปากน้ำ 23 มิ.ย. 2557
1077 ส่งเสริมสุภาพอย่างยังยืนโดยผักปลอดสารพิษ 23 มิ.ย. 2557
1078 ส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนโดยผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา 23 มิ.ย. 2557
1079 เยาวชนบ้านใหม่รักครอบครัวไม่เมามัวยาเสพติดเพื่อความเข็มแข็งของชุมชน 23 มิ.ย. 2557
1080 ครอบครัวพอเพียง 23 มิ.ย. 2557
1081 ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่บ้านศาลาคงจันทร์ปี 3 : ชุมชนจัดการตนเองตามวิถีพอเพียง 23 มิ.ย. 2557
1082 สร้างสานสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์เพื่อความเข้มแข็งการคนในชุมชนนาทอน 23 มิ.ย. 2557
1083 สภาเด็กสุขภาวะ ชุมชนปรีชาทองนาลึก 24 มิ.ย. 2557
1084 บ้านน่ายล ถนนน่ามองร่วมจัดการขยะชุมชน 24 มิ.ย. 2557
1085 บ้านโคกไม้ไผ่ รู้จด รู้ใช้ สุขได้ด้วยพอเพียง 24 มิ.ย. 2557
1086 สุขภาวะดี วิถีคนนาปริก 24 มิ.ย. 2557
1087 ปราชญ์ตัวน้อยช่วยเศรษฐกิจที่บ้านไสหร้า 25 มิ.ย. 2557
1088 ข้างถนนกินได้สร้างรายได้บ้านในถุ้ง(ต่อยอด) 25 มิ.ย. 2557
1089 ต้นน้ำใจ 26 มิ.ย. 2557
1090 บ้านโคกเคี่ยมสะอาดถูกหลัก คนที่รักปลอดโรค 27 มิ.ย. 2557
1091 เยาวชนบางกล้วยนอกนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนฐานทรัพยากร 3 วงล้อ 27 มิ.ย. 2557
1092 บ้านควนหนองหงส์ เกษตรอินทรีย์ ครบวงจร 27 มิ.ย. 2557
1093 บ้านชายคลองร่วมสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน 27 มิ.ย. 2557
1094 บ้านก่าโห่ใต้สร้างรัก สร้างคน สร้างชุมชน 27 มิ.ย. 2557
1095 บ้านดอนมะปราง มีชีวิตปลอดภัยด้วยเกษตรอินทรีย์ 27 มิ.ย. 2557
1096 ขยะลอยน้ำบ้านเปี๊ยะหัวเนิน(ต่อยอด) 28 มิ.ย. 2557
1097 เอาพลาสติกคืนไปเอาพฤกษ์ไพรคืนบ้านดอนทะเล(ต่อยอด) 28 มิ.ย. 2557
1098 อยู่อย่างวิถีไทย ชาวควนสินชัยสุขภาพดี 29 มิ.ย. 2557
1099 สุขภาพดี วิถีพอเพียง 29 มิ.ย. 2557
1100 ความดันโลหิตสูง/เบาหวาน เราเปลี่ยนได้ 30 มิ.ย. 2557
1101 พันธมิตรพิชิตขยะ บ้านบางหละจัดการตนเอง 30 มิ.ย. 2557
1102 ความดันโลหิตสูง เบาหวาน บ้านสูแกเราเปลี่ยนได้ 30 มิ.ย. 2557
1103 เกษตรพอเพียงตามวิถีมุสลิมบ้านคลองยาง 30 มิ.ย. 2557
1104 เยาวชนต้นแบบบ้านลาเกาะ ม.2 30 มิ.ย. 2557
1105 ภูมิปัญญา "สาคู"เพิ่มรายได้ บ้านกะโสม 30 มิ.ย. 2557
1106 ปลอดโรคปลดหนี้ด้วยวิถึพอเพียงบ้านมะม่วงขาว(ต่อยอด) 30 มิ.ย. 2557
1107 เกษตรกรบ้านบางไทรนนท์ร่วมใจลดภัยสารเคมี 30 มิ.ย. 2557
1108 กลองยาวเกษตรอินทรีย์ บ้านสาคูเหนือ(ต่อยอด) 30 มิ.ย. 2557
1109 ผัก:สายสัมพันธ์สู่่ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียง 1 ก.ค. 2557
1110 โครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านน้ำราบ 2 ก.ค. 2557
1111 โครงการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านควนตุ้งกู 2 ก.ค. 2557
1112 โครงการแผนชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่บ้านเกาะมุกด์ 3 ก.ค. 2557
1113 ธนาคารต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านสาขาชุมชนวังกระบือ 3 ก.ค. 2557
1114 คนเขาแก้วใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ 4 ก.ค. 2557
1115 กลิ้งกลองสามัคคี มีความพอเพียง 4 ก.ค. 2557
1116 สร้างความมั่นคงทางอาหารบ้านทุ่งทวย 4 ก.ค. 2557
1117 ขจัดโรคเบาหวาน 5 ก.ค. 2557
1118 นำคุณธรรม ลดอบายมุข คืนสันติสุขสู่บ้านตันหยง 8 ก.ค. 2557
1119 สตรีบ้านโต๊ะบันก้าวหน้า พัฒนาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 9 ก.ค. 2557
1120 ชุมชนเป็นสุขที่เมาะมาวี 10 ก.ค. 2557
1121 มือยีมปืรนอกือซือนางันกำปงฮูแตบองอ 10 ก.ค. 2557
1122 อนุรักษ์ป่าสาคู เพื่อความมั่นคงทางอาหารชุมชนบ้านห้วยนุ้ย 11 ก.ค. 2557
1123 ร่วมสร้างบ้านท่าพยอมให้น่าอยู่ (ต่อยอด) 13 ก.ค. 2557
1124 ชุมชนตือกอสดใส ห่างไกลยาเสพติด 13 ก.ค. 2557
1125 อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยสมุนไพรพื้้นบ้าน : บ้านคลองทราย 13 ก.ค. 2557
1126 โครงการชุมชนบ้านเขาฝาชีอนุรักษ์ทัพยากรชายฝั่งโดยเยาวชน 14 ก.ค. 2557
1127 ลดปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านสะแตน่าอยู่ 15 ก.ค. 2557
1128 สานฝันชุมชนสุขภาวะบ้านดอนรัก 15 ก.ค. 2557
1129 ฮูกนปากัตบ้านบาลูกาตือเงาะน่าอยู่สังคมเป็นสุข 15 ก.ค. 2557
1130 ร่วมสร้างชุมชนสุขภาวะและท้องถิ่นน่าอยู่บ้านต้นทุเรียน 15 ก.ค. 2557
1131 กติกาชุมชนคนนาเกตุ 16 ก.ค. 2557
1132 สานพลังสุขภาวะ ธรรมนูญสุขภาพบ้านดูซงปาแยตะวันออก 16 ก.ค. 2557
1133 ร้อยดวงใจ สู่ชุมชนสุขภาวะ วิถีไทยชุมชนบ้านกลาง(ต่อยอด) 16 ก.ค. 2557
1134 บ้านนาปริก สร้างสุข ด้วยวิถีพอเพียง 16 ก.ค. 2557
1135 บ้านนาปริก สุขภาวะดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ตามแนวทางวิถีพอเพียง 18 ก.ค. 2557
1136 ฟื้นฟูนาร้างสู่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านน้ำแดงนอก 19 ก.ค. 2557
1137 วิถีชีวิตแบบพอเพียงชุมชนบ้านบางใหญ่ล่างหมู่ 5 19 ก.ค. 2557
1138 เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านบางใหญ่เหนือ 19 ก.ค. 2557
1139 สุขภาวะบ้านพิเทน ในวิถีชีวิตพอเพียง 21 ก.ค. 2557
1140 คนบ้านเขาฝากรู้รักสามัคคี ชีวีมีสุข 21 ก.ค. 2557
1141 โครงการร่วมสร้างแม่ทอมตกให้น่าอยู่ด้วย"วิถีพอเพียง" 22 ก.ค. 2557
1142 ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยสร้างสายใยชุมชน ปี 2 23 ก.ค. 2557
1143 การท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนเกาะลิบง 25 ก.ค. 2557
1144 บ้านดอนขี้เหล็กอุ่นใจ ห่างไกลภัยในชุมชน 25 ก.ค. 2557
1145 รักษ์สุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม ที่บ้านเขากอย 25 ก.ค. 2557
1146 สร้างคลอง สร้างฅน สร้างสุขภาวะชุมชนฅนหนองบัว 25 ก.ค. 2557
1147 กลองยาวเกษตรอินทรีย์ บ้านสาคูเหนือ(ต่อยอด) 2 ส.ค. 2557
1148 ปลอดโรคปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงบ้านมะม่วงขาว(ต่อยอด) 3 ส.ค. 2557
1149 เยาวชนบ้านใหม่รักครอบครัวไม่เมามัวยาเสพติดเพื่อความเข็มแข็งของชุมชน 3 ส.ค. 2557
1150 พลังเยาวชนร่วมสืบสานวิถีวัฒนธรรมชุมชน: คนบ้านปริก 4 ส.ค. 2557
1151 ตามรอยวิถีชีวิตมุสลิม นำมาสู่ความพอเพียง ชุมชนบ้านสนี ปี 3 : ชุมชนท้องถิ่่นจัดการตนเอง 4 ส.ค. 2557
1152 ธนาคารต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านสาขาชุมชนวังกระบือ 4 ส.ค. 2557
1153 ต้นน้ำใจ 4 ส.ค. 2557
1154 สร้างสุข.. เล็ก เล็ก เพื่อ...เด็กคลองยาง 27 พ.ค. 2558
1155 พลังชุมชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านบางค้างคาว 27 พ.ค. 2558
1156 ร่วมมือร่วมใจสร้างระบบอาหารปลอดภัยบ้านหนองเพ็ง 27 พ.ค. 2558
1157 ชุมชนฝาละมีเข้มแข้งครอบครัวอบอุ่นด้วยวิถีพอเพียง 27 พ.ค. 2558
1158 ฟื้นคุณค่าวิถีชุมชนในเขตเมือง ชุมชนศรีตรัง 27 พ.ค. 2558
1159 กล้วยเภาร่วมใจจัดการขยะสู่หมู่บ้านสุขภาวะ 27 พ.ค. 2558
1160 ทบทวนปลดหนี้คนหมู่ 4 บ้านหน้าเขา 27 พ.ค. 2558
1161 เกษตรอินทรีย์ชุมชนบ้านหนองบ่อ 27 พ.ค. 2558
1162 รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์ชีวิต ที่บ้านเขาปู่ 27 พ.ค. 2558
1163 บ้านเขาโคเกวียน หมู่7 ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง 27 พ.ค. 2558
1164 ตู้เย็นข้างเรินบ้านชายควน 27 พ.ค. 2558
1165 ร่วมใจแก้ไขปัญหาขยะในชุมชุนบ้านตูล 27 พ.ค. 2558
1166 โคกทรายเกษตรอินทรีย์สร้างสุข 27 พ.ค. 2558
1167 ร่วมใจรักษ์สภาพแวดล้อมสู่สุขภาวะบ้านควนปอม 27 พ.ค. 2558
1168 คนท่ายูงปลูกป่าในนาสหาย 27 พ.ค. 2558
1169 ร่วมสร้างสุขให้ชุมชน ด้วยการฟื้นเลบ้านคูขุด 27 พ.ค. 2558
1170 บ้านหัสคุณ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนแเข้มแข็ง 27 พ.ค. 2558
1171 ชุมชนทุ่งใหญ่เข้มแข็งร่วมแรงออกกำลังกาย 27 พ.ค. 2558
1172 ร่วมสร้างสุข ด้วยซั้งกอที่บ้านทะเลนอก 27 พ.ค. 2558
1173 รู้จักจ่าย รู้จักออม ร่วมสร้างงานที่บ้านม่วงเตี้ย 27 พ.ค. 2558
1174 ป่าตอดับบ้านจัดการขยะ 27 พ.ค. 2558
1175 รักษา"ครัวทะเล"ที่บ้านบาตู 27 พ.ค. 2558
1176 ชุมชนควนหินแท่น 27 พ.ค. 2558
1177 ชุมชนน่าอยู่ฟื้นฟูทรัพยากร สิ่งแวดล้อมดี ที่บ้านพังสาย หมู่ 7 ต.กะดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา 27 พ.ค. 2558
1178 ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้คนสำนักกอ 27 พ.ค. 2558
1179 ศูนย์การเรียนรู้สุขภาพชุมชนบ้านหน้าวัง 27 พ.ค. 2558
1180 สร้านความพร้อมเพื่อสร้างสุข 27 พ.ค. 2558
1181 บ้านต้นไทร หมู่ 5 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 27 พ.ค. 2558
1182 หมู่บ้านไร่เหนือยุคใหม่ต้านภัยยาเสพติด 27 พ.ค. 2558
1183 ร่วมใจคืนสุขบ้านเกาะเหรียง 27 พ.ค. 2558
1184 บ้านอ่างทอง หมู่ 3 ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินร์ จ.พัทลุง 27 พ.ค. 2558
1185 โครงการจัดการขยะชุมชนบ้านป่าตอและร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ 27 พ.ค. 2558
1186 เกษตรสีเขียวบ้านคลองลำหลิง 27 พ.ค. 2558
1187 บ้านใสยาว หมู่ 9 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 27 พ.ค. 2558
1188 เกษตรอินทรีย์บนความพอเพียง บ้านสหกรณ์ 27 พ.ค. 2558
1189 อยู่ดี กินดี มีสุข บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ 27 พ.ค. 2558
1190 บ้านท่าสำเภาใต้ หมู่ 4 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 27 พ.ค. 2558
1191 บ้านควนหมอทอง หมู่ 7 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 27 พ.ค. 2558
1192 พลังมุสลิมรักษ์คลองนาบอน 27 พ.ค. 2558
1193 หมู่ 6 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 27 พ.ค. 2558
1194 บ้านแร่ หมู่ 1 ต.พญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง 27 พ.ค. 2558
1195 ชาวป่าแก่ออกเปลี่ยนวิถี ชุบชีวีผักพื้นบ้าน 27 พ.ค. 2558
1196 ฟื้นป่า รักษ์เคย ที่บ้านปากหวะ หมู่.10 ต.ลำปำ 27 พ.ค. 2558
1197 ทุ่งไหม้ร่วมใจสร้างชุมชนใหม่ให้สังคม 27 พ.ค. 2558
1198 สร้างหลาด(ตลาด)ในห้วยที่บ้านห้วยไม้ไผ่ 27 พ.ค. 2558
1199 ฐานทรัพยากรมั่นคงชุมชนในโป๊ะท่าน้ำ 27 พ.ค. 2558
1200 พัฒนาคน...ชุมชนพอเพียง ณ บ้านควนยวน 27 พ.ค. 2558
1201 โรงสีข้าวชุมชน 27 พ.ค. 2558
1202 ปลูกจิตสำนึกชุมชนบ้านในจูนน่าอยู่ 27 พ.ค. 2558
1203 บ้านตรังสร้างสุข 27 พ.ค. 2558
1204 ซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติ บ้านปะติมะ 27 พ.ค. 2558
1205 บ้านวังทองน่าอยู่ด้วยวิถีพอเพียง 27 พ.ค. 2558
1206 บ้านนาเหนือเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน 27 พ.ค. 2558
1207 สภาพแวดล้อมดีชีวีมีสุขที่บ้านนาโครงช้าง 27 พ.ค. 2558
1208 บ้านเขาเหรง รู้ ลด ปลดหนี้ สู่วิถีพอเพียง 27 พ.ค. 2558
1209 บ้านเขาตะเภาทองน่าอยู่สู่แหล่งเรียนรู้การจัดการตนเอง 27 พ.ค. 2558
1210 ชุมชนเขาเจดีย์-ตลาดใน ห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วยวิถีพอเพียง ปี2 27 พ.ค. 2558
1211 บ้านควนเสาธงเข้มแข็งเศรษฐกิจพอเพียง 27 พ.ค. 2558
1212 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ดี-มีสุข บ้านดอนเมา 27 พ.ค. 2558
1213 ชุมชนบ้านท่าน่าอยู่ด้วยวิถีพอเพียง 27 พ.ค. 2558
1214 ชุมชนชายฝั่ง สร้างพลังเศรษฐกิจพอเพียง บ้านยามู 27 พ.ค. 2558
1215 อ่าวมะม่วงเข้มแข็งชุมชนน่าอยู่สู่วิถีพอเพียง 27 พ.ค. 2558
1216 อนุรักษ์ เพิ่ม สร้าง ทรัพยากรชายฝั่งเพื่อเศรษฐกิจชุมชนอ่าวหลังแดง 28 พ.ค. 2558
1217 เกษตรพอเพียงตามวิถีชุมชนบ้านพรุสมภาร 28 พ.ค. 2558
1218 หมู่ 1 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 28 พ.ค. 2558
1219 สานสายใยรักบ้านไม้ขาวร่วมจัดการโรคเรื้อรัง 28 พ.ค. 2558
1220 อบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (บ้านบ่อไทร ) 28 พ.ค. 2558
1221 บ้านคลองยาง หมู่ที่ 3 ต.ท่าเเค จ.พัทลุง 28 พ.ค. 2558
1222 การจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชน บ้านท่าฉัตรไชย 28 พ.ค. 2558
1223 ครอบครัวเข้มแข็ง สร้างสุขให้ชุมชนคนบ้านป่ายูง 28 พ.ค. 2558
1224 ร่วมใจต้านภัยยาเสพติดและเศรฐกิจพอเพียงบ้านแหลมทราย 28 พ.ค. 2558
1225 เมืองสุขภาพแห่งสังคมผู้สูงอายุชุมชนเสนานุชรังสรรค์ 28 พ.ค. 2558
1226 ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวนาบ้านควนเงิน 28 พ.ค. 2558
1227 โครงการเยาวชนคลองลำเลียง สร้างสังคมเป็นสุข 28 พ.ค. 2558
1228 ชุมชนเสาธงทองผักสวนครัวปลอดสารพิษขยะมีชีวิตร่วมคิดร่วมทำ 28 พ.ค. 2558
1229 ฝายกั้นขยะคืนชีวิตชุมชนบางฉนาก 28 พ.ค. 2558
1230 สร้างสุขภาวะชุมชนคนเสม็ดเรียง 28 พ.ค. 2558
1231 บ้านศรีรักษาเกษตรอินทรีย์ ปลดหนี้ สร้างสุข 28 พ.ค. 2558
1232 โรงเรียนสร้างสุข สู้เศรษฐกิจ คืนวิถึชีวิตบ้านท้องลาน 28 พ.ค. 2558
1233 พัฒนาบ้านบางคูให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน 28 พ.ค. 2558
1234 บ้านดอนจิกพัฒนาเพื่อส่งเสริมอาชีพ 28 พ.ค. 2558
1235 คืนธรรมชาติบ้านท่าใหญ่สู่ต้นแบบชุมชนเกษตรอินทรีย์ 28 พ.ค. 2558
1236 กระจาดเดือนสิบรวมใจเฉลิมพระชนม์ 60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาที่ บ้านทุ่งจูด 28 พ.ค. 2558
1237 ผักสวนครัวปลอดสารเคมี วิถีบ้านท่าช้าง 28 พ.ค. 2558
1238 ตำรับอาหารเป็นยา ณ บ้านนาพา 28 พ.ค. 2558
1239 เสริมสร้างชุมชนปลอดหนี้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง บ้านทุ่งกางิ้ว 28 พ.ค. 2558
1240 แก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัติน้ำท่วม 28 พ.ค. 2558
1241 ตลาดร่วมใจปากท่าซอง 28 พ.ค. 2558
1242 บ้านไทรทองชีวิตปลอดสารพิษวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 28 พ.ค. 2558
1243 เศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านทุ่งหล่อ 28 พ.ค. 2558
1244 ชุมชนสามร้อยกล้า ใส่ใจสุขภาพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี2 28 พ.ค. 2558
1245 ร้านค้าคุณธรรมนำวิถีเดิมลดสารเคมีบ้านปากลง 28 พ.ค. 2558
1246 นำศาสตร์พระราชา สร้างสุขสู่บ้านบางไทร 28 พ.ค. 2558
1247 กล้วยไข่บานลดสารเคมีบ้านพิตำ 28 พ.ค. 2558
1248 ร่วมสร้างผลไม้อินทรีย์จากสวนสมรมบ้านห้วยพาน 28 พ.ค. 2558
1249 ร่วมอนุรักษ์ปากน้ำกะแดะให้ชุมชนน่าอยู่ 28 พ.ค. 2558
1250 ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงบ้านคลองเล 28 พ.ค. 2558
1251 สวนป่า สร้างสุขคนโกงเหลง 28 พ.ค. 2558
1252 สร้างสุขคนกงตอด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 28 พ.ค. 2558
1253 ชุมชนรักษ์บึงขุนทะเล 28 พ.ค. 2558
1254 ขนมไทยครบวงจรบ้านชุมโลง 28 พ.ค. 2558
1255 สมุนไพรสร้างสุขบ้านถ้ำผุด 28 พ.ค. 2558
1256 บ้านโคกใหญ่ร่วมใจส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ปลดหนี้ครอบครัว 28 พ.ค. 2558
1257 สร้างสุขคนชุมชนรถไฟ 28 พ.ค. 2558
1258 กินผักที่ปลูกและฮิญาบราคาถูกที่บ้านหลาแขก 28 พ.ค. 2558
1259 ลดขยะ สร้างสุขภาวะคนบ้านกลาง 28 พ.ค. 2558
1260 บ้านบางคุระพอเพียงหลีกเลี่ยงสารเคมี 28 พ.ค. 2558
1261 ผัก สมุนไพรเชื่อมใยรักคนเขาปูน 28 พ.ค. 2558
1262 บ้านปากหานสร้างสุขด้วยสมุนไพร 28 พ.ค. 2558
1263 กินดีมีสุข ณ บ้านเกาะรุ้ง 28 พ.ค. 2558
1264 สร้างชุมชนคีรีรอบให้น่าอยู่ 28 พ.ค. 2558
1265 มัคคุเทศน้อยแห่งเขาขุนพนม 28 พ.ค. 2558
1266 ปรับพื้นที่ว่างปลดหนี้บ้านท่าม่วง 28 พ.ค. 2558
1267 วัฒนธรรมนำสุขคนกงตาก 28 พ.ค. 2558
1268 เยาวชนหินดานรักษ์บ้านเกิด 28 พ.ค. 2558
1269 บ้านไสโคกเกาะ ร่วมใจลดภัยสารเคมีในชุมชน 28 พ.ค. 2558
1270 เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้บ้านทุ่งกระจูด 28 พ.ค. 2558
1271 บ้านไสใหญ่รายได้ดีชีวีมีสุข 28 พ.ค. 2558
1272 บ้านห้วยทรายขาว ชีวิตดี มีเศรษฐกิจพอเพียง 28 พ.ค. 2558
1273 ดาวเรืองสร้างสุขคนปากตรัง 28 พ.ค. 2558
1274 บ้านท่าแห้งปลอดโรค ปลดหนี้ ด้วยวิถีพอเพียง 28 พ.ค. 2558
1275 ตามรอยความสุขที่สมุย ณ บ้านตลิ่งงาม 28 พ.ค. 2558
1276 คนปากเปียดสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง 28 พ.ค. 2558
1277 สุขสวรรค์ ที่ บ้านควนสวรรค์ 28 พ.ค. 2558
1278 อาชีพเสริมเพิ่มรายได้บ้านควนยูง 28 พ.ค. 2558
1279 มังคุดปลอดสารบ้านคลองปีกเหนือ 28 พ.ค. 2558
1280 สมุนไพรช่วยสร้างสามัคคีและลดหนี้ ที่บ้านไร่เหนือ 28 พ.ค. 2558
1281 บ้านสหกรณ์ เรียนรู้วิธีลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง 28 พ.ค. 2558
1282 ผังฟาร์มลดรายจ่ายที่บ้านทรายขาว 28 พ.ค. 2558
1283 คนเอาถ่านบ้านวัดโหนด 28 พ.ค. 2558
1284 ยาเหลืองสูตรคุณยายที่บ้านกาโห่ใต้ 28 พ.ค. 2558
1285 บ้านห้วยแหยง สืบสานภูมิปัญญา 28 พ.ค. 2558
1286 ข้าวยาโค ข้าวอาซูรอ สองศาสนาสานสัมพันธ์ที่บ้านยวนแหล 28 พ.ค. 2558
1287 เกษตรอินทรีย์บ้านปลักจอกเสริมรายได้ 28 พ.ค. 2558
1288 เกษตรอินทรีย์สร้างรายได้บ้านในหัน 28 พ.ค. 2558
1289 ชุมชนปลอดสารพิษตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในโคร๊ะ 28 พ.ค. 2558
1290 ผักปัญญาอ่อนสร้างสุขบ้านแขก 28 พ.ค. 2558
1291 บ้านมะยิงปลอดสารพิษ วิถีชีวิตพอเพียง 28 พ.ค. 2558
1292 บ้านไทรขาม พืชผักสวย ผลไม้งาม แหล่งปลอดสารพิษ 28 พ.ค. 2558
1293 สองข้างทางสร้างรายได้ บ้านตีนคลอง 28 พ.ค. 2558
1294 บ้านโปนปลอดสารพิษด้วยวิถีชีวิตพอเพียง 28 พ.ค. 2558
1295 ชุมชนบ้านชะเอียนยิ้มได้ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 28 พ.ค. 2558
1296 สายน้ำสร้างสุขณ บ้านทุ่งโชน 28 พ.ค. 2558
1297 เกษตรอินทรีย์เพิ่มรายได้ส่งเสริมสุขภาพบ้านคลองตูก 28 พ.ค. 2558
1298 บ้านคันเบ็ดปลอดสารพิษด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 28 พ.ค. 2558
1299 รู้เร็ว รู้ไว จัดการภัยพิบัติ บ้านปลายทับใหม่ 29 พ.ค. 2558
1300 เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านควนเกาะจันทร์ 29 พ.ค. 2558
1301 บ้านโคกยูงสร้างสามัคคี ด้วยวิถีชุมชน 29 พ.ค. 2558
1302 ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านหัวหินปลอดขยะ 29 พ.ค. 2558
1303 Green Food- Green market ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองจิก 29 พ.ค. 2558
1304 การจัดการทรัพยากรป่าชายเลน บ้านเขาทอง unseen อ่าวท่าเลน 29 พ.ค. 2558
1305 ม.5 ต.เขาคราม 29 พ.ค. 2558
1306 ม.1 บ้านรำปู 29 พ.ค. 2558
1307 บ้านท่าพรุ ต.เขาทอง 29 พ.ค. 2558
1308 ม.10 บ้านขุนสมุทร 29 พ.ค. 2558
1309 ซีจันตุงฮาตี รวมพลอาบะ อาบี นำชีวีด้วยจริยธรรมแบบโคกทราย 29 พ.ค. 2558
1310 ปลุกจิตสำนึกชุมชน คนป่าเสม็ดอนุรักษ์ป่าชายเลน 29 พ.ค. 2558
1311 บ้านไร่ทอน อนุรักษ์คลังปัญญา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง 29 พ.ค. 2558
1312 คนบ้านควน รวมใจ ลงมือ ลดนักเสพหน้าใหม่ในชุมชน 29 พ.ค. 2558
1313 เริ่มจากรัก ฟูมฟักเป็นชุมชนน่าอยู่ ลูโบ๊ะบาตู 29 พ.ค. 2558
1314 ทุ่งวิมาน 29 พ.ค. 2558
1315 สานชุมชน รวมพลเครือข่าย สู่เป้าหมายบ้านซอย 10 วิถีพอเพียง 29 พ.ค. 2558
1316 เปลี่ยนชีวิต ปรับวิถี เพื่อชีวีที่พอเพียง บ้านห้วยน้ำดำ 29 พ.ค. 2558
1317 รวมใจ สานสัมพันธ์ บ้านกุบังจามังเหนือ 29 พ.ค. 2558
1318 เยาวชนคนดี ชุบชีวีบ้านน้ำร้อน 29 พ.ค. 2558
1319 เยาวชนคนแป-ระใต้สามัคคี ทำดีเพื่อชุมชน 29 พ.ค. 2558
1320 โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองระนอง 29 พ.ค. 2558
1321 โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ครัวเรือนชุมชนบ้านในไร่ 29 พ.ค. 2558
1322 โครงการ"ลดปัจจัยเสี่ยงด้วยกีฬาเยาวชนคนบ้านเขาฝาชี" 29 พ.ค. 2558
1323 โครงการการจัดการขยะและทำปุ๋ยชีวภาพ ม.1 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง 29 พ.ค. 2558
1324 โครงการการจัดการขยะและทำปุ๋ยชีวภาพ ม.2 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง 29 พ.ค. 2558
1325 โครงการการจัดการขยะและทำปุ๋ยชีวภาพ ม.3 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง 29 พ.ค. 2558
1326 บ้านมะนังเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน 29 พ.ค. 2558
1327 ผังนิคมเข้มแข็ง เสริมสร้างสุขภาพเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืน 29 พ.ค. 2558
1328 เยาวชนอาสา บ้านผังปาล์ม 7 อนุรักษ์ทรัพยากร 29 พ.ค. 2558
1329 นำภูมิปัญญา สร้างสุขภาพ เทศบาลกำแพง 29 พ.ค. 2558
1330 เปิดลานบ้านกำแพง ลด ละ เลิก เกมส์ออนไลน์ 29 พ.ค. 2558
1331 การจัดการขยะและทรัพยากรชายฝั่งบ้านปากกระแดะพลายวาส 29 พ.ค. 2558
1332 รักษ์เกาะสาหร่าย หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 29 พ.ค. 2558
1333 บ้านควนหนองหงส์เรียนรู้การลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง 30 พ.ค. 2558
1334 สวนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ม.3 บ้านน้ำตก ต.ทรายแดง อ.เมือง จ.ระนอง 30 พ.ค. 2558
1335 รักษ์สัตว์นัำด้วยปาการังเทียมปากอ่าวขจัดภัย 30 พ.ค. 2558
1336 ชุมชนจือแรร่วมใจ จัดการขยะ 30 พ.ค. 2558
1337 บ้านปากบางจัดการขยะ สู่ชุมชนปลอดสารพิษ 30 พ.ค. 2558
1338 ลีมาปูโร๊ะสู่ชุมชนพึ่งตนเอง 30 พ.ค. 2558
1339 ตะโละมางาแบ สร้างสุขชุมชนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 30 พ.ค. 2558
1340 สร้างสันติภาพตะโล๊ะซูแมด้วยพลังสตรี 30 พ.ค. 2558
1341 เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสร้างสุขบ้านยือเราะ 30 พ.ค. 2558
1342 เสริมสร้างและบูรณาการชุมชนเจาะปูแนสู่แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 30 พ.ค. 2558
1343 บ้านระนองพัฒนาลดและปลดหนี้ 30 พ.ค. 2558
1344 ปลูกพืชสมุนไพรบ้านทองหลางล่าง 30 พ.ค. 2558
1345 ครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอดขยะ หมู่ที 2 บ้านสะพานเคียน 30 พ.ค. 2558
1346 ชุมชนสามัคคีปลอดโรค ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำทะลุ 30 พ.ค. 2558
1347 หมู่บ้านสีเขียว ปลอดโรค ปลอดสารเคมี ด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 4 บ้านควนโต๊ะเหลง 30 พ.ค. 2558
1348 หมู่ที่ 7 บ้านบูเกตยามูชีวิตดี วิถีพอเพียง 30 พ.ค. 2558
1349 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สานสายใยสู่ชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านคลองบาราเกตุ 30 พ.ค. 2558
1350 โครงการเยาวชนคนสร้างสุข บ้านนาเกาะไทร (ต่อเนื่อง ปี2) 30 พ.ค. 2558
1351 โครงการย้อนอดีตคืนความสุข 2 วิถีชุมชนสะพานม้า 30 พ.ค. 2558
1352 โครงการลาซังสร้างสันติสุขบ้านเตราะแก่นเชื่อมพี่น้องสองศาสนา 30 พ.ค. 2558
1353 สือดังเบอร์ซาตู (ร่วมเป็นหนึ่ง) 30 พ.ค. 2558
1354 สองมือน้อย คืนสุขบ้านกะลาพอ 30 พ.ค. 2558
1355 กองปังสร้างสุขบ้านกะลาพอตก 30 พ.ค. 2558
1356 โครงการสร้างเยาวชนจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมบ้านกูแบปูยูม.4 ม่วงเตี้ย 30 พ.ค. 2558
1357 โครงการชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา 30 พ.ค. 2558
1358 โครงการ"อาหารของแม่สร้างพลังชุมชนปราแว" 30 พ.ค. 2558
1359 สร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่ ม.7 บ้านเจาะกะพ้อใน 30 พ.ค. 2558
1360 ครัวชุมชนของคนทุ่งออก ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 31 พ.ค. 2558
1361 ชุมชนตลาดปริก ฉลาดกิน ฉลาดใช้ สร้างเครือข่ายผู้บริโภค 31 พ.ค. 2558
1362 ซอยปลักควายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง 31 พ.ค. 2558
1363 สานใจคนสามวัย ร่วมสร้างบ้านโคกเมืองให้น่าอยู่ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน 31 พ.ค. 2558
1364 คนเกาะขาม ใส่ใจสุขภาพ ด้วยพืชผักสมุนไพร 31 พ.ค. 2558
1365 ชาวนาปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค บ้านหนองถ้วย 31 พ.ค. 2558
1366 สร้างหมู่บ้านในฝัน ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านลานไทร 31 พ.ค. 2558
1367 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อาหารปลอดภัยบ้านปลักคล้า 31 พ.ค. 2558
1368 เกษตรปลอดภัยไร่สารเคมี บ้านทุ่งยาว อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 31 พ.ค. 2558
1369 อาชีพเสริมเพิ่มคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านคลองต่อ 31 พ.ค. 2558
1370 ลดรายจ่าย เสริมรายได้ชุมชนต้นแบบวิถีพอเพียง บ้านหนองไม้แก่น 31 พ.ค. 2558
1371 เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง หมู่ 3 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 31 พ.ค. 2558
1372 ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 31 พ.ค. 2558
1373 ตะโละแน็งอามานสร้างสุข รู้จักพอเพียงและเพียงพอ 31 พ.ค. 2558
1374 ทำนบร่วมสร้างอาชีพสร้างรายได้ อยู่อย่างพอเพียง 31 พ.ค. 2558
1375 เยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด 31 พ.ค. 2558
1376 กูยิสะอาด ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด 31 พ.ค. 2558
1377 หมู่บ้านตือระร่วมมือร่วมใจสร้างสามัคคีสู่ชุมชนเข้มแข็ง 31 พ.ค. 2558
1378 ชุมชนตาบาฮีเลน่าอยู่ปลอดขยะด้วยสองมือเรา 31 พ.ค. 2558
1379 คุณธรรมสร้างคน จริยธรรมสร้างใจ ลดปัญหายาเสพติด ณ บ้านน้ำตก 31 พ.ค. 2558
1380 ชาวตือกอร่วมมือ ร่วมใจ ชุมชนสะอาด 31 พ.ค. 2558
1381 หมู่บ้านยะออ ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพกายใจดี ชีวีมีสุข 31 พ.ค. 2558
1382 เศรษกิจพอเพียงด้วยบัญชีครัวเรือนบ้านท่าพรุ 31 พ.ค. 2558
1383 ครอบครัวอบอุ่น มีภูมิคุ้มกัน แบ่งปันความสุขบ้านขุนสมุทร 31 พ.ค. 2558
1384 ครอบครัวคนดีวิถีมุสลิม 31 พ.ค. 2558
1385 ทุ่งเกาะปาบร่วมรักษ์พืชผักพื้นบ้าน ม. 6 บ้านทุ่งเกาะปาบ 31 พ.ค. 2558
1386 หมู่บ้านยุคใหม่ใส่ใจสุขภาวะ หมู่ 7บ้านนาข่าใต้ 31 พ.ค. 2558
1387 บ้านบ่อหิน หมู่ 3 ร่วมใจสานฝันครอบครัวอบอุ่น 31 พ.ค. 2558
1388 โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ชุมชน(ม. 11 บ้านห้วยมะพร้าว) 31 พ.ค. 2558
1389 มัสยิดสัมพันธ์ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ม.17 บ้านวังช่อนชัย 31 พ.ค. 2558
1390 ชาวเกาะยวน หมู่ 3 ยุคใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ ใส่ใจสุขภาพ 31 พ.ค. 2558
1391 เยาวชนหมู่ 6 บ้านหัวทางร่วมใจอนุรักษ์คลองละงู 31 พ.ค. 2558
1392 โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนลดรายจ่าย ม.15 บ้านในใส ต.ละงู 31 พ.ค. 2558
1393 บ้านห้วยไทร หมู่ 10 น่าอยู่ฟื้นฟูเศรษฐกิจเน้นความเจริญด้านอาหาร 31 พ.ค. 2558
1394 โครงการชุมชนร่วมใจ สูงวัยมีสุข ม.12 บ้านในเมือง 31 พ.ค. 2558
1395 โรงเรียนร้างสร้างชีวิตบ้านทุ่งหนองควาย (ต่อยอดปี 2) 31 พ.ค. 2558
1396 กระจาดสานใจเครื่องแกงกู้ภัยเศรษฐกิจบ้านนาแยกเหนือ (ต่อยอดปี 2) 31 พ.ค. 2558
1397 ร้อยมือสร้างวิถีชุมชนบ้านบางโกระ 1 มิ.ย. 2558
1398 สร้างสุขคนบ้านปะโอ ชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์ 1 มิ.ย. 2558
1399 สร้างจิตสำนึกเยาวชนบ้านนาทอนเพื่อการเรียนรู้การเกษตร 1 มิ.ย. 2558
1400 ร่วมพลังคนบ้านช่องไทรจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่ 1 มิ.ย. 2558
1401 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านท่าศิลา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1 มิ.ย. 2558
1402 พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ในชุมชนบ้านบารายี 1 มิ.ย. 2558
1403 1 เดือน 1 ดาวะห์บ้านใหม่ร่วมใจ 1 มิ.ย. 2558
1404 พลังคนชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนละเมาะบก 1 มิ.ย. 2558
1405 มัสยิดสร้าง เยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแต่น่าอยู่ 1 มิ.ย. 2558
1406 บ้านนาข่าเหนือ หมู่ที่ 4 ร่วมใจจัดการขยะเพื่อความยั่งยืน 1 มิ.ย. 2558
1407 ถักทอพลังสร้างสรรค์เยาวชนสู่ชุมชนศรียาภัยน่าอยู่ ปี 3 1 มิ.ย. 2558
1408 อนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง ปี2 3 มิ.ย. 2558
1409 ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น ปี2 5 มิ.ย. 2558
1410 บ้านดอนรักษ์ร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชุมชน ปี2 6 มิ.ย. 2558
1411 แหลมยางนาพึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง ปี3 6 มิ.ย. 2558
1412 ชุมชนบ้านส้านแดงเกษตรอินทรีย์ อยู่ดีมีสุข ปี3 7 มิ.ย. 2558
1413 พืชผักสมุนไพรปลอดสารพิษสูผลิตภันท์ชุมชนบ้านไสขัน(ต่อยอด) 9 มิ.ย. 2558
1414 ชุมชนโพธิ์ทองพัฒนา (ต่อยอด) 9 มิ.ย. 2558
1415 ท่องเที่ยวเชิงเกษตรลดสารเคมี สร้างสุขภาวะชุมชนบ้านคลองลำแชง (ต่อเนื่อง ปี 2) 10 มิ.ย. 2558
1416 บ้านห้วยทรายขาวน่าอยู่ ชุมชนร่วมใจ ห่างไกลโรค ปี2 12 มิ.ย. 2558
1417 ชุมชนบ่ออ่าง(ต.คลัง อ.เมือง) 12 มิ.ย. 2558
1418 ชุมชนวัดหัวอิฐ( ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง) 12 มิ.ย. 2558
1419 ชุมชนนอกไร่สะพานยาว(ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง) 12 มิ.ย. 2558
1420 บ้านท่าขึ้น(ม.2 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา) 12 มิ.ย. 2558
1421 บ้านโมคลาน ม.11ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา 12 มิ.ย. 2558
1422 บ้านประชาสรรค์(ม.12 ต.โมคลานอ.ท่าศาลา) 12 มิ.ย. 2558
1423 บ้านจันพอ (ม.3 ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา) 12 มิ.ย. 2558
1424 บ้านคูใหม่ (ม.4 ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา) 12 มิ.ย. 2558
1425 บ้านนาสร้าง(ม.3 ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี) 12 มิ.ย. 2558
1426 ผักสวนครัวบ้านศิลา (ม.4 ต.นาแว อ.ฉวาง) 12 มิ.ย. 2558
1427 บ้านบางวุน(ม.2 ต.บางตะพง อ.ปากพนัง) 12 มิ.ย. 2558
1428 ชุมชนหูล่อง(เทศบาลเมืองปากพนัง) 12 มิ.ย. 2558
1429 ชุมชนไผ่หั้ว (เทศบาลเมืองปากพนัง) 12 มิ.ย. 2558
1430 บ้านท้องลำเจียก (ม.1 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่) 12 มิ.ย. 2558
1431 บ้านคลองเตย(ม3.ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่) 12 มิ.ย. 2558
1432 บ้านทุ่งเปียน(ม.2 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา) 12 มิ.ย. 2558
1433 บ้านนาป่า (ม.1.ต.ไชยมนตรี อ.เมือง) 12 มิ.ย. 2558
1434 บ้านท้องเกร็ง หมู่ที่ 4 ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร 12 มิ.ย. 2558
1435 บ้านบ่อคา หมู่ที่ 3 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 12 มิ.ย. 2558
1436 บ้านแหลมดิน หมู่ที่ 5 ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 12 มิ.ย. 2558
1437 บ้านดวด หมู่ที่ 3 ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 12 มิ.ย. 2558
1438 บ้านรัตนโกสัย หมู่ที่ 5 ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 12 มิ.ย. 2558
1439 บ้านคลองหรั่ง ม.2 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง 12 มิ.ย. 2558
1440 รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านศาลาไม้ไผ่(ต่อเนื่อง) 13 มิ.ย. 2558
1441 คุณค่าเด็กแว็นซ์ ที่บ้านปากคลองวัดแดง(ต่อยอดปี2) 14 มิ.ย. 2558
1442 วัด ชุมชน ร่วมจัดการทุนที่บ้านทองพูน (ต่อยอดปี 2) 14 มิ.ย. 2558
1443 คลังอาหารบ้านดอนโรง(ต่อยอดปี 2) 14 มิ.ย. 2558
1444 ภูมิปัญญา เพิ่มรายได้ สร้างสุขที่บ้านยางในลุ่ม (ต่อยอดปี 2) 14 มิ.ย. 2558
1445 ปันตงสร้างสุขบ้านสี่แยกวัดโหนด (ต่อยอดปี 2) 14 มิ.ย. 2558
1446 ทุนชุมชนสร้างรายได้บ้านสวนขัน (ต่อยอดปี 2) 15 มิ.ย. 2558
1447 ร่วมสร้างชุมชนบ้านดอนตาบ่าวให้น่าอยู่ คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2 15 มิ.ย. 2558
1448 ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง ต่อเนื่องปี 2 15 มิ.ย. 2558
1449 กลุ่มประมงบ้านบ่อเมา-แหลมแท่น รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี3 18 มิ.ย. 2558
1450 ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง(ต่อเนื่องปี 3) 19 มิ.ย. 2558
1451 เกาะทองสมใหม่ เกษตรอินทรีย์สู่ความพอเพียง (ต่อเนื่อง) 21 มิ.ย. 2558
1452 ธนาคารอาหารชุมชนของคนทุ่งยาว(ต่อเนื่อง) 21 มิ.ย. 2558
1453 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน (ต่อเนื่อง ปี2) 22 มิ.ย. 2558
1454 ศูนย์เรียนรู้นาอินทรีย์ที่บ้านโคกแย้ม (ต่อเนื่อง) 22 มิ.ย. 2558
1455 นาอินทรีย์คืนวิถีคนไทรงาม (ต่อเนื่อง) 23 มิ.ย. 2558
1456 ศูนย์การเรียนรู้การผลิตข้าวสังหยดอินทรีชีวภาพครบวงจรเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ที่บ้านควนพัง (ต่อเนื่องปี2) 24 มิ.ย. 2558
1457 อ่าวฟิ้นคืนชีวิตคนคลองขุด (ต่อเนื่อง) 24 มิ.ย. 2558
1458 สร้างครัวคนห้วยยวนด้วยธนาคารริมคลอง (ต่อเนื่อง) 24 มิ.ย. 2558
1459 เมื่อเด็กกล้วยเถื่อนสร้างธนาคารฯที่บ้านทุ่งยูง(ต่อเนื่อง) 25 มิ.ย. 2558
1460 เยาวชนคนสองปาก ศึกษาราก เรียนรู้จากชุมชน(ต่อเนื่องปี2) 26 มิ.ย. 2558
1461 เยาวชนนาโต๊ะขุน คนรุ่นใหม่ ใส่ใจจัดการขยะ (ต่อเนื่อง ปี 2) 26 มิ.ย. 2558
1462 แหล่งเรียนรู้ ปลูกข้าวพันธ์พื้นเมือง ตามแนวทางชีววิถี บ้านคลองหมาก (ต่อยอด ปี 2) 28 มิ.ย. 2558
1463 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองฮาย 30 มิ.ย. 2558
1464 เซเว่น ภูมิปัญญา สร้างสุขสองฝั่งคลองบ้านบางไทร (ต่อยอดปี2) 2 ก.ค. 2558
1465 เมื่อขยะกลายเป็นงานผ้าป่าที่บ้านหมู่5 ควนขนุน(เขาชัยสน) 3 ก.ค. 2558
1466 ครัวเรือนจัดการขยะ ณ บ้านหมู่ที่ 6 ควนขนุน(เขาชัยสน) 3 ก.ค. 2558
1467 หมู่บ้านปลอดขยะที่บ้านหมู่8 ควนขนุน(เขาชัยสน) 3 ก.ค. 2558
1468 บ้านเจ้าขรัว ต.คลองเคียน 10 ก.ค. 2558
1469 เกษตรพอเพียงตามวิถีชุมชนคนท่าอยู่ 10 ก.ค. 2558
1470 สามพลังร่วมสร้างคนวัดพระขวางให้อบอุ่น ปี 2 13 ก.ค. 2558
1471 ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านห้วยลึก จัดการขยะชุมชน 19 ก.ค. 2558
1472 คนพรุกระแชง "อยู่ดี มีสุข" ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 12 ก.ย. 2559

กิจกรรมโครงการ

รวมงบประมาณตามแผนงาน 0.00 บาท