กองทุนประชาสังคมจังหวัดชายแดนใต้

ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้

โครงการย่อยจังหวัดกิจกรรมบันทึกเริ่มติดตาม
1 "ทางออกของการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้" อย่างยั่งยืน
ประเด็นที่ 6 งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
ปัตตานี 5 10 เม.ย. 2561
2 "สร้างเวที สร้างโอกาส สร้างคน" ยะลา 10 เม.ย. 2561
3 "หนูจะเป็นเด็กดี" กีรออาตีประจำมัสยิดนูรุดดีนบ้านล่องควน
ประเด็นที่ 4 งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
สงขลา 2 2 10 เม.ย. 2561
4 7 มาตรการสกัดกั้นนักสูบหน้าใหม่ สู่สถานศึกษาปลอดบุหรี่โรงเรียนขยายโอกาส จ.นราธิวาส นราธิวาส 4 เม.ย. 2561
5 Deep South Children Voice for Peace เสียงเด็กชายแดนใต้เพื่อสันติภาพ
ประเด็นที่ 4 งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
ยะลา 3 3 10 เม.ย. 2561
6 Develop Product Desing การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของจ.ยะลา
ประเด็นที่ 10 งานพัฒนาสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม
ยะลา 6 1 10 เม.ย. 2561
7 Road of life and education นราธิวาส 25 มี.ค. 2561
8 VCDแกะรอยการจัดการปัญหาการจัดการเรียนการสอนอัลกุรอาน ระบบกีรออาตีและการบริหารจัดการศูนย์กีรออาตีที่ผ่านงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เพื่อการเรียนรู้และเผยแพร่สู่สังคมสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเด็นที่ 4 งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
ปัตตานี 8 2 9 เม.ย. 2561
9 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างจิตอาสาของเยาวชนสู่การพัฒนาที่เข้มแข็งและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนบ้านพะปูเงาะ
ประเด็นที่ 1 งานรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน
ยะลา 5 3 10 เม.ย. 2561
10 กลุ่มอาสาพัฒนาและป้องกันเขตชุมชน ม.1 ม. 6 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
ประเด็นที่ 8 งานขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหา จชต. ปี 60-62
ปัตตานี 2 4 เม.ย. 2561
11 กลุ่มอาสาพัฒนาและป้องกันเขตชุมชน ม.2ต.ควนโนรี ม.2 ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
ประเด็นที่ 8 งานขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหา จชต. ปี 60-62
ปัตตานี 2 4 เม.ย. 2561
12 การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองต้นแบบ อ.หนองจิก สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ประเด็นที่ 7 งานขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ปัตตานี 4 1 10 เม.ย. 2561
13 การขับเคลื่อนองค์ความรู้เพื่อความเข้าใจนโยบายการพัฒนาของรัฐสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในกลุ่มผู้เลี้ยงนกเขาชวารายย่อย สนามแข่งขันนกเขาชวา บ้านนาแม ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง จ.ปัตตานี
ประเด็นที่ 6 งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
ปัตตานี 6 1 10 เม.ย. 2561
14 การแข่งขันฟุตบอลหญ้าเทียม 7 คน เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ
ประเด็นที่ 4 งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
ปัตตานี 2 1 9 เม.ย. 2561
15 การจัดการขยะโดยชุมชน
ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
ยะลา 8 1 10 เม.ย. 2561
16 การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีด้วยกระบวนการซูรอ
ประเด็นที่ 6 งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
นราธิวาส 17 2 4 เม.ย. 2561
17 การถักกระเป๋าด้วยเชือกร่ม หมู่ที่ 3 บ้านโต๊ะแบบ ต.มะรือโบออก นราธิวาส 25 มี.ค. 2561
18 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอัลกุรอานด้วยระบบท่องจำ (อัลฮุฟาซ)โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง นักเรียนและครูผู้สอนโครงเรียนอัลกุรอานเพื่อสร้างอัจฉริยะ ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
19 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและด้านสุขภาวะให้กับนักเรียนโรงเรียนธรรมพิทยาคาร ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
20 การพัฒนาทักษะการอ่านและการสอนอัลกุรอานที่ถูกต้องตามหลักการอ่านแบบ กีรออาตี บ้านสะหริ่ง ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
ประเด็นที่ 4 งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
นราธิวาส 13 4 25 มี.ค. 2561
21 การพัฒนาเทคนิคการเขียน การถ่ายภาพ การทำสารคดีสั้น เพื่อการสื่อสารและเพิ่มศักยภาพองค์ภาคประชาสังคม นราธิวาส 2 2 4 เม.ย. 2561
22 การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการแก้ไขปัญหาผู้กระทำความผิดในกระบวนการยุติธรรม และการเยียวยาให้กับผู้เสียหายทางอาญา : กรณีศึกษาต.ตากใบ อ.ตากใบ
ประเด็นที่ 2 งานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยา
ปัตตานี 5 5 4 เม.ย. 2561
23 การมีส่วนร่วมของประชาชนกับกำนันและผู้ใหญ่บ้านในการแก้ไขปัญหาความ ไม่สงบด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสู่สังคมสันติสุข
ประเด็นที่ 1 งานรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน
นราธิวาส 5 5 25 มี.ค. 2561
24 การสร้างความเข้าใจกลุ่มเครือข่ายชายแดนใต้ในการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ออนไลน์สำหรับเยาวชนในการประชาสัมพันธ์เชิงบวกของ เครือข่ายภาคประชาสังคม สงขลา 10 เม.ย. 2561
25 การเสริมสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมกสร้างสรรค์แก่เด็กเยาวชนในชุมชนบ้านลุโบะดาโต๊ะ
ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
นราธิวาส 3 25 มี.ค. 2561
26 การเสริมสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมสร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชนในชุมชน ม.3 บ.แบรอ ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ปัตตานี 10 เม.ย. 2561
27 การให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ/สุขในพื้นที่จ.นราธิวาส
ประเด็นที่ 6 งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
นราธิวาส 4 1 4 เม.ย. 2561
28 การอบรมเผยแพร่ศาสนาอิสลาที่บริสุทธิ์ในงานดะวะห์เพื่อแก้ไขปัญหา 3 จชต. ในมิติศาสนา
ประเด็นที่ 3 งานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศและเรื่องสิทธิมนุษยชน
นราธิวาส 3 3 4 เม.ย. 2561
29 การอยู่ร่วมกันของประชาชนที่มีวัฒนธรรมหลากหลายภายใต้กฎหมายเดียวกัน
ประเด็นที่ 2 งานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยา
ปัตตานี 2 2 4 เม.ย. 2561
30 กีรออาตีสัมพันธ์เสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเด็นที่ 4 งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
ปัตตานี 2 9 เม.ย. 2561
31 เกษตรผสมผสาน (ต่อยอดโครงการเลี้ยงเป็ดไข่เพื่อสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ตามโครงการ 9101) ปัตตานี 10 เม.ย. 2561
32 แกนนำเยาวชนรุ่นใหม่สู่ชุมชน
ประเด็นที่ 8 งานขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหา จชต. ปี 60-62
ปัตตานี 1 1 10 เม.ย. 2561
33 ขยายเมล็ดพันธ์แห่งสันติ (ณ สถาบันอาชีวศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 13 วิทยาลัย)
ประเด็นที่ 6 งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
ปัตตานี 14 2 9 เม.ย. 2561
34 ขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติการบทบาทผู้นำและมัสยิดในการส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามวิถีแห่งอิสลามอย่างยั่งยืน ยะลา 10 เม.ย. 2561
35 ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการเรียนรู้แก่สมาชิกเครือข่ายราษฎรอาสาและประชาชนทั่วไป ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
ประเด็นที่ 8 งานขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหา จชต. ปี 60-62
สงขลา 2 1 10 เม.ย. 2561
36 ครอบครัวอบอุ่นด้วยธรรมนำสันติสุขชายแดนใต้
ประเด็นที่ 4 งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
37 ความสุขที่ชุมชนด้วยประชาหารือเพื่อสานสันติภาพแสวงหาแนวทางสันติวิธี
ประเด็นที่ 6 งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
ปัตตานี 3 1 10 เม.ย. 2561
38 คอตัมอัลกุรอาน สร้างเยาวชนและครอบครัวรักสันติ
ประเด็นที่ 6 งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
ปัตตานี 11 13 9 เม.ย. 2561
39 ค่ายฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคมระดับต.และการสื่อสารชุมชน MOBILE JOUNALIST (MOJO)
ประเด็นที่ 10 งานพัฒนาสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม
ยะลา 14 4 10 เม.ย. 2561
40 ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
41 ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อสานเสวนาเยาวชนพุทธมุสลิมในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเด็นที่ 4 งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
สงขลา 1 10 เม.ย. 2561
42 ค่ายอบรมการละครเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อชุมชนสู่สันติสุข ชายแดนใต้
ประเด็นที่ 9 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สงขลา 11 11 10 เม.ย. 2561
43 คืนรอยยิ้มให้น้อง ๆ ชายแดนใต้ด้วยศาสตร์พระราชา นราธิวาส 25 มี.ค. 2561
44 เครือข่ายจักรยานเพื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเด็นที่ 3 งานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศและเรื่องสิทธิมนุษยชน
นราธิวาส 9 1 25 มี.ค. 2561
45 โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและการอำนวยความยุติธรรมสู่สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเด็นที่ 6 งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
นราธิวาส 3 3 4 เม.ย. 2561
46 งานการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ยะลา 10 เม.ย. 2561
47 งานพัฒนาศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตการแปรรูปยางเครป
ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
ปัตตานี 4 9 เม.ย. 2561
48 จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีลอยกระทง
ประเด็นที่ 4 งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
สงขลา 3 3 10 เม.ย. 2561
49 จัดการท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
ปัตตานี 11 1 9 เม.ย. 2561
50 จัดประชุมสัมมนาอาสาสมัครพิทักษ์คุ้มครองวัด พระสงฆ์ ยะลา 10 เม.ย. 2561
51 ชุมชนต้นแบบคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้พลัง บวร.
ประเด็นที่ 4 งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
ยะลา 5 10 เม.ย. 2561
52 ซาลามัติ
ประเด็นที่ 8 งานขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหา จชต. ปี 60-62
นราธิวาส 11 2 4 เม.ย. 2561
53 เด็กและเยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด ชุมชนกะตูปะและชุมชนใกล้เคียงในต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา
ประเด็นที่ 9 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยะลา 2 1 10 เม.ย. 2561
54 เทศน์แอนด์ทอล์ค ธรรมะสมานฉันท์ สร้างสีสันปลายด้ามขวานไทย ยะลา 10 เม.ย. 2561
55 น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี
ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
ปัตตานี 5 1 9 เม.ย. 2561
56 นำร่องฟาร์มตัวอย่างตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสุขภาวะคนปุลากง
ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
ปัตตานี 4 3 9 เม.ย. 2561
57 นำสื่อมวลชนและตัวแทนการท่องเที่ยวมาเลเซียดูงานและนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเด็นที่ 7 งานขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นราธิวาส 3 2 4 เม.ย. 2561
58 แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ PPS แนะแนวสัญจร สานฝันน้องสู่อนาคต ประจำปี 2560
ประเด็นที่ 4 งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
นราธิวาส 2 2 25 มี.ค. 2561
59 บ่มเพาะ แตกหน่อ ต่อยอด เมล็ดพันธุ์ สันติภาพ
ประเด็นที่ 6 งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
ยะลา 9 2 10 เม.ย. 2561
60 บรรพชาอุปสมบทชาวพุทธเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช (ในพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ) ยะลา 10 เม.ย. 2561
61 บริหารโครงการการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม (ตัวอย่าง)
ประเด็นที่ 10 งานพัฒนาสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม
สงขลา 3 3 11 เม.ย. 2561
62 บัณฑิตจิตอาสา นักพัฒนาสันติสุข
ประเด็นที่ 10 งานพัฒนาสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม
ยะลา 2 1 10 เม.ย. 2561
63 บ้านฉันสวรรค์ของฉันและการผลิตสื่อสร้างสันติภาพสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
นราธิวาส 3 1 25 มี.ค. 2561
64 ประชาอุ่นใจ วัยรุ่นสดใส ห่างไกลยาเสพติด ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
ประเด็นที่ 9 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปัตตานี 8 8 10 เม.ย. 2561
65 ประเพณีวัฒนธรรมกวนอาซูรอกาละเล่นกีฬาพื้นบ้านและการขับร้องอนาซีด ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
66 ปลูกกาแฟในสวนยางเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
นราธิวาส 1 25 มี.ค. 2561
67 ปลูกต้นกล้ามนุษยธรรม รุ่นที่ 3/2560
ประเด็นที่ 3 งานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศและเรื่องสิทธิมนุษยชน
ยะลา 9 2 10 เม.ย. 2561
68 ปลูกผักกางมุ้งสร้างรายได้ให้กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนกาลอ ยะลา 10 เม.ย. 2561
69 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในเยาวชน ต.กระเสาะ อ.มายอ จ.ปัตตานี ปัตตานี 10 เม.ย. 2561
70 ป้องกันและเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง ชุมชนบ้านควน หมู่ที่ 5 ต.พร่อน อ.เมือง จ.ยะลา
ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
ยะลา 7 6 10 เม.ย. 2561
71 ปัญญาชนมุสลิมการกับการสร้างสังคมสันติสุข ยะลา 10 เม.ย. 2561
72 เปิดพื้นที่การสื่อสารองค์กรประชาสังคมเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเด็นที่ 10 งานพัฒนาสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม
ปัตตานี 10 เม.ย. 2561
73 แปรรูปข้าวโพดและฟักทอง
ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
นราธิวาส 2 1 25 มี.ค. 2561
74 ผลิตหนังสือนิทานคุณธรรมภาษาบาฮาซาก้าวทันอาเซียน นราธิวาส 13 1 25 มี.ค. 2561
75 ฝึกและพัฒนาอาชีพสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
นราธิวาส 3 1 25 มี.ค. 2561
76 ฝึกอบรมการพัฒนาสมาชิกในชมรมอนุรักษ์นกเงือกเพื่ออนุรักษ์และรักษาให้คงอยู่ในป่าบูโด
ประเด็นที่ 10 งานพัฒนาสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม
ปัตตานี 3 1 10 เม.ย. 2561
77 ฝึกอบรมชุมชนรักชาติ ตอบแทนคุณแผ่นดิน
ประเด็นที่ 1 งานรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน
ยะลา 1 10 เม.ย. 2561
78 ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการและแม่ค้าตลาดน้ำยะกัง ขนม 100 ปี ชุมชนยะกัง 1 ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
นราธิวาส 2 1 25 มี.ค. 2561
79 ฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตร ตัดเย็บเสื้อผ้าตามสมัยนิยม ปัตตานี 10 เม.ย. 2561
80 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาชีพเพื่อพัฒนาส่งเสริมด้านอาชีพแก่กลุ่มแม่บ้านในเขต ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา
ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
ยะลา 7 5 10 เม.ย. 2561
81 ฝึกอาชีพเสริมการแปรรูปอาหารทะเลฮาลาล (ข้าวเกรียบปลา) หมู่ที่ 2 ต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
ปัตตานี 2 9 เม.ย. 2561
82 พลังเยาวชนสร้างเครือข่ายต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ประเด็นที่ 9 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยะลา 9 1 10 เม.ย. 2561
83 พัฒนาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจำมัสยิด (ตาดีกา) ปี พ.ศ.2559
ประเด็นที่ 4 งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
นราธิวาส 4 1 25 มี.ค. 2561
84 พัฒนาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจำมัสยิด (ตาดีกา) ปี พ.ศ.2559 ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
85 พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีด้วยหลักศาสนา
ประเด็นที่ 6 งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
ปัตตานี 5 3 10 เม.ย. 2561
86 พัฒนาความรู้เรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวัน
ประเด็นที่ 1 งานรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน
นราธิวาส 2 2 25 มี.ค. 2561
87 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนต.แว้ง กิจกรรมชุมชนสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชน
ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
นราธิวาส 14 1 25 มี.ค. 2561
88 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลา
ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
ยะลา 6 5 10 เม.ย. 2561
89 พัฒนาเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
ปัตตานี 4 2 9 เม.ย. 2561
90 พัฒนาบทบาทเยาวชนกับการพัฒนาความสัมพันธ์พื้นที่พหุวัฒนธรรมต.พ่อมิ่ง
ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
ปัตตานี 2 9 เม.ย. 2561
91 พัฒนาบุคลิกภาพครูผู้สอนและนักเรียนตาดีกาเครือข่ายตาดีดารุล อัฎฟาล ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา ยะลา 10 เม.ย. 2561
92 พัฒนาเยาวชนคนต้นแบบเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม นราธิวาส 25 มี.ค. 2561
93 พัฒนาระบบป้องกันการแพร่ระบาดและช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดโดยชุมชน
ประเด็นที่ 9 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
นราธิวาส 1 1 4 เม.ย. 2561
94 พัฒนาระบบและกลไกอาสาสมัครชายแดนภาคใต้เพื่อเสริมสร้างสันติภาพโดยการมีส่วนร่วมของพื้นที่
ประเด็นที่ 10 งานพัฒนาสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม
ปัตตานี 4 2 10 เม.ย. 2561
95 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตและแปรรูปกล้วยหินยะลา แบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจ.ยะลา ยะลา 10 เม.ย. 2561
96 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแก่ชุมชนบางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
ปัตตานี 3 3 9 เม.ย. 2561
97 พัฒนาศักยภาพกระบวนการเยียวยาเชิงลึกแนวพุทธ
ประเด็นที่ 10 งานพัฒนาสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม
ปัตตานี 4 3 10 เม.ย. 2561
98 พัฒนาศักยภาพกลไกชายคามัสยิดนำร่องจ.นราธิวาส
ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
นราธิวาส 25 มี.ค. 2561
99 พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีต.ลุโบะบายะ
ประเด็นที่ 10 งานพัฒนาสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม
นราธิวาส 3 3 4 เม.ย. 2561
100 พัฒนาศักยภาพแกนนำสภาองค์กรชุมชนต. จ.ยะลา สร้างความเข้มแข็งให้กับแกนนำสภาองค์กรชุมชนต.จ.ยะลา จำนวน 59 ต.
ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
ยะลา 8 2 10 เม.ย. 2561
101 พัฒนาศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าสำหรับน้อง ๆ ตาดีกา กิจกรรม เลี้ยงปลาหมอชุมพรเพื่อสร้างรายได้ให้องค์กรและเป็นอาหารกลางวัน
ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
นราธิวาส 5 5 25 มี.ค. 2561
102 พัฒนาศักยภาพคณะทำงานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน จ.ปัตตานี
ประเด็นที่ 10 งานพัฒนาสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม
ปัตตานี 9 1 10 เม.ย. 2561
103 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนตาดีกาเครือข่ายตาดีกานูรุลฮีอายะห์ ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
104 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนอัลกุรอาน สถาบันอัลกุรอานสัมพันธ์ ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
ประเด็นที่ 4 งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
สงขลา 4 4 10 เม.ย. 2561
105 พัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน
ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
ปัตตานี 8 9 เม.ย. 2561
106 พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน หนุนเสริมการแก้ไขปัญหา 3 จชต.
ประเด็นที่ 7 งานขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นราธิวาส 7 1 4 เม.ย. 2561
107 พัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้กับสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์อิซละห์บ้านกูบู
ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
นราธิวาส 6 7 25 มี.ค. 2561
108 พัฒนาศักยภาพนักข่าวภาคพลเมืองในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
ยะลา 8 3 10 เม.ย. 2561
109 พัฒนาศักยภาพผู้นำผู้หญิง เด็กและเยาวชน ด้วยทักษะการตัดเย็บและการสื่อสารเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบ้านบาราเฮาะ จ.ปัตตานี
ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
ปัตตานี 1 1 9 เม.ย. 2561
110 พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจ.นราธิวาสเพื่อยกระดับมาตรฐานการครองตนภายใต้กรอบกฎหมายบ้านเมืองและบทบัญญัติอิสลามผ่านกระบวนการฮะละเกาะฮ์ อัลกุรอาน (เรียนรู้บทบัญญัติ)
ประเด็นที่ 4 งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
นราธิวาส 9 7 25 มี.ค. 2561
111 พัฒนาศักยภาพเยาวชนด้วยหลักศาสนธรรมบำบัดห่างไกลยาเสพติดหมู่บ้าน บ้านตะโละ ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
ประเด็นที่ 9 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยะลา 11 10 เม.ย. 2561
112 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิก กองทุนอิบนูอัฟฟานอามานะห์ ต.มะนังดาลำ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ยะลา 10 เม.ย. 2561
113 พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตลาดใหม่นาประดู่ ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
114 พัฒนาศักยภาพสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
ปัตตานี 8 1 10 เม.ย. 2561
115 พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 8 ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
ปัตตานี 7 1 9 เม.ย. 2561
116 พัฒนาศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคมกับการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพ ยะลา 10 เม.ย. 2561
117 พัฒนาศักยภาพอาสาพัฒนาชุมชนจ.ปัตตานี ปัตตานี 10 เม.ย. 2561
118 พัฒนาองค์ความรู้เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตผ้าบาติกเพื่อเพิ่มรายได้ ลดการว่างงาน เพื่อสืบสานตำนานศิลป หัตถกรรมท้องถิ่น ชาวปักต์ใต้ ยะลา 10 เม.ย. 2561
119 พัฒนาอาชีพโดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะนาวเพื่อเพิ่มรายได้ ให้กับสมาชิกในในชุมชนและประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเด็นที่ 7 งานขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ปัตตานี 5 2 10 เม.ย. 2561
120 พัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
นราธิวาส 7 1 25 มี.ค. 2561
121 เพิ่มศักยภาพการผลิตของกลุ่มโรงแปรรูปปลาดุกร้าและปลาส้ม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าบ้านคลองทราย เพื่อการบริโภคและจำหน่าย เป็นการสร้างรายได้และอาชีพที่ยั่งยืนให้กับคนในชุมชน ยะลา 10 เม.ย. 2561
122 เพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนกับการสร้างสันติสุข
ประเด็นที่ 10 งานพัฒนาสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม
ปัตตานี 7 2 10 เม.ย. 2561
123 เพิ่มศักยภาพมวลชนบ้านปาแดรูเพื่อรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน ยะลา 10 เม.ย. 2561
124 เพิ่มศักยภาพเยาวชนเพื่อรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน
ประเด็นที่ 1 งานรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน
ปัตตานี 4 เม.ย. 2561
125 เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชนธนาคารออมทรัพย์ชุมชนบ้านแพร้ว หมู่ที่ 8 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สงขลา 10 เม.ย. 2561
126 ภาพ (สันติ) ภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา 10 เม.ย. 2561
127 ภาษาพาเพลิน หนูก็เรียนได้
ประเด็นที่ 4 งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
ปัตตานี 4 2 9 เม.ย. 2561
128 ภาษาร้อยใจด้วยสื่อสันติภาพชายแดนใต้ ปัตตานี 4 เม.ย. 2561
129 มุ่งสู่อุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสามจังหวัดชายแดนใต้
ประเด็นที่ 4 งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
ปัตตานี 10 3 9 เม.ย. 2561
130 ยกพี่ให้เป็นครู ยกน้องให้เป็นงาน
ประเด็นที่ 2 งานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยา
ยะลา 3 2 10 เม.ย. 2561
131 เยาวชนจิตอาสาพัฒนาศักยภาพพื้นที่และวิถีชุมชน
ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
สงขลา 2 1 10 เม.ย. 2561
132 เยาวชนต้นกล้า ป้องกัน แก้ไขและต้านภัยยาเสพติด นราธิวาส 1 25 มี.ค. 2561
133 เยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติด
ประเด็นที่ 9 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปัตตานี 4 1 10 เม.ย. 2561
134 เยาวชนสานใจสู่ความสงบสันติ
ประเด็นที่ 1 งานรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน
สงขลา 3 2 10 เม.ย. 2561
135 รักษาความสงบความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินภาคประชาสังคม
ประเด็นที่ 1 งานรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน
ยะลา 7 10 เม.ย. 2561
136 รักษาความสงบความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินภาคประชาสังคม
ประเด็นที่ 1 งานรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน
ยะลา 1 1 10 เม.ย. 2561
137 โรงเรียนชาวนาฟื้นฟูนาร้างด้วยเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส นราธิวาส 25 มี.ค. 2561
138 ศานติวัฒนธรรม "สะพาน" ข้ามความขัดแย้ง ยะลา 10 เม.ย. 2561
139 ศิลปะ วรรณกรรม และการเปิดพื้นที่การเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมในชุมชนพหุวัฒนธรรม นราธิวาส 25 มี.ค. 2561
140 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
141 ศึกษาออกแบบศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่น "ฮัจยีสุหลง"
ประเด็นที่ 4 งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
ปัตตานี 3 1 9 เม.ย. 2561
142 ศูนย์รวบรวมและจำหน่ายแพะ - แกะตามมาตรฐาน GAP จ.ปัตตานี
ประเด็นที่ 7 งานขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ปัตตานี 10 4 10 เม.ย. 2561
143 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์ ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
นราธิวาส 3 1 4 เม.ย. 2561
144 ส่งเสริมการมีอาหารและเพิ่มรายได้ในครัวเรือนของผู้มีรายได้น้อยและว่างงานในชุมชน นราธิวาส 25 มี.ค. 2561
145 ส่งเสริมทักษะการเรียนและการค้นหาตนเองในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(Senior Sharing พาน้องพิชิตฝัน)
ประเด็นที่ 4 งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
ยะลา 1 10 เม.ย. 2561
146 ส่งเสริมพัฒนาสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม
ประเด็นที่ 10 งานพัฒนาสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม
สงขลา 2 1 10 เม.ย. 2561
147 ส่งเสริมและฝึกอาชีพมะพร้าวคั่ว
ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
ปัตตานี 2 2 9 เม.ย. 2561
148 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนกูแบอีเต๊ะ จังหวัดปัตตานี และบ้านสาวอ จังหวัดนราธิวาส
ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
ปัตตานี 8 8 9 เม.ย. 2561
149 ส่งเสริมศักภาพบุคลากรเยาวชนและชุมชนเพื่อพัฒนาท่องเที่ยวชายแดนใต้ ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
ปัตตานี 3 9 เม.ย. 2561
150 ส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายแกนนำในพื้นที่เพื่อการเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพ จ.นราธิวาส
ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
นราธิวาส 3 3 25 มี.ค. 2561
151 ส่งเสริมสิทธิและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและประชาสังคม ตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2560-2562 ทางสื่อวิทยุและสื่อออนไลน์
ประเด็นที่ 8 งานขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหา จชต. ปี 60-62
ปัตตานี 6 2 10 เม.ย. 2561
152 ส่งเสริมอาชีพการตัดผม
ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
ยะลา 2 10 เม.ย. 2561
153 ส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าแก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ ในพื้นที่ จชต.
ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
ปัตตานี 6 3 9 เม.ย. 2561
154 ส่งเสริมอาชีพเยาวชนเลี้ยงปลาในกระชังบ้านโคก หมู่ที่ 5 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง นราธิวาส 25 มี.ค. 2561
155 ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูยาเสพติดในสถาบันศึกษาปอเนาะพัฒนาเยาวชน ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
ประเด็นที่ 9 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปัตตานี 9 10 เม.ย. 2561
156 สนับสนุนกีฬาต้านภัยยาเสพติด
ประเด็นที่ 9 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
นราธิวาส 2 1 4 เม.ย. 2561
157 สร้างการเรียนรู้กระบวนการสันติภาพ โดยสันติวิธีในเครือข่ายอาสาสมัครอัสสลาม
ประเด็นที่ 6 งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
ปัตตานี 6 2 9 เม.ย. 2561
158 สร้างคน ให้เป็นคน สานพลังเยาวชน คืนคนดี สานสันติสุขชายแดนใต้อย่างยั่งยืน
ประเด็นที่ 7 งานขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ปัตตานี 1 10 เม.ย. 2561
159 สร้างความเข้าใจกระบวนการสันติสุขแก่คนไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเด็นที่ 6 งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
ปัตตานี 2 10 เม.ย. 2561
160 สร้างความเข้าใจบริบทในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตอน ท่องวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติพหุวัฒนธรรม ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
161 สร้างเครือข่ายผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
162 สร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร ตัดเย็บเสื้อผ้า
ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
ปัตตานี 1 9 เม.ย. 2561
163 สร้างผู้นำเยาวชนจิตอาสาในท้องถิ่น
ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
ปัตตานี 2 2 9 เม.ย. 2561
164 สร้างพลังประชาชนคนยุติธรรมนำสันติสุขสู่ชุมชนชายแดนใต้
ประเด็นที่ 2 งานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยา
ปัตตานี 4 1 4 เม.ย. 2561
165 สร้างสรรค์สังคม ด้วยสื่ออิสลาม นราธิวาส 25 มี.ค. 2561
166 สัมมนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อก้าวทันสู่การพัฒนายุค 4.0
ประเด็นที่ 4 งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
สงขลา 6 6 10 เม.ย. 2561
167 สัมมนาวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ เรื่อง การสร้างนวัฒกรรมเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
168 สานพลัง กลไกการดูแลและเฝ้าระวังสถานการณ์เด็กเยาวชนสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับชุมชนต้นแบบ (อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี)
ประเด็นที่ 9 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปัตตานี 10 เม.ย. 2561
169 สานพลังพลเมืองจิตอาสาประชารัฐเพื่อบริบาล กลุ่มเปราะบาง
ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
นราธิวาส 9 3 25 มี.ค. 2561
170 สานสัมพันธ์สายใยรัก
ประเด็นที่ 6 งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
นราธิวาส 2 1 4 เม.ย. 2561
171 สีสันกำแพงแดนใต้ ยะลา 10 เม.ย. 2561
172 สืบสานประเพณี วัฒนธรรม วันสารท เดือนสิบ
ประเด็นที่ 4 งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
ปัตตานี 2 2 9 เม.ย. 2561
173 สืบสานวัฒนธรรมไทย รายอสัมพันธ์ ชุมชนละเมาะบก
ประเด็นที่ 4 งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
ปัตตานี 5 1 9 เม.ย. 2561
174 สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
175 เสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. : ชีวิตปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็งสังคมพหุวัฒนธรรม สันติสุขอย่างยั่งยืน
ประเด็นที่ 8 งานขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหา จชต. ปี 60-62
นราธิวาส 2 2 4 เม.ย. 2561
176 เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง
ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
ปัตตานี 3 1 9 เม.ย. 2561
177 เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชนเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน สงขลา 10 เม.ย. 2561
178 เสริมสร้างความเข้าใจและแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีของชุมชน ไทยพุทธในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
ประเด็นที่ 6 งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
ยะลา 2 1 10 เม.ย. 2561
179 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ เพื่อเป็นเกราะป้องกันเยาวชนจากยาเสพติด
ประเด็นที่ 4 งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
นราธิวาส 2 25 มี.ค. 2561
180 เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจชุมชนบ้านชุมบก
ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
นราธิวาส 3 25 มี.ค. 2561
181 เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายชุมชนสันติวิธีในพื้นที่ต้นแบบชุมชนสันติธรรม(Kampong Damai)
ประเด็นที่ 6 งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
182 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง กรงปีนัง ยะลา 10 เม.ย. 2561
183 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง โคกโพธิ์ ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
184 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง เจาะไอร้อง นราธิวาส 4 เม.ย. 2561
185 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ตากใบ นราธิวาส 4 เม.ย. 2561
186 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ทุ่งยางแดง ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
187 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ธารโต ยะลา 10 เม.ย. 2561
188 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง บันนังสตา ยะลา 10 เม.ย. 2561
189 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง บาเจาะ นราธิวาส 3 3 4 เม.ย. 2561
190 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ปะนาเระ ปัตตานี 1 1 9 เม.ย. 2561
191 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง มายอ
ประเด็นที่ 6 งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
ปัตตานี 1 1 9 เม.ย. 2561
192 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ยะรัง
ประเด็นที่ 6 งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
ปัตตานี 4 9 เม.ย. 2561
193 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ยะหา
ประเด็นที่ 6 งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
ยะลา 3 10 เม.ย. 2561
194 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ระเงะ นราธิวาส 4 เม.ย. 2561
195 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง รือเสาะ นราธิวาส 4 เม.ย. 2561
196 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ศรีสาคร นราธิวาส 4 เม.ย. 2561
197 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง สะบ้าย้อย
ประเด็นที่ 6 งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
สงขลา 10 เม.ย. 2561
198 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง สายบุรี ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
199 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง หนองจิก
ประเด็นที่ 6 งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
ปัตตานี 4 9 เม.ย. 2561
200 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง อ.รามัน จ.ยะลา
ประเด็นที่ 6 งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
ยะลา 6 6 10 เม.ย. 2561
201 เสริมสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนตามหลักศาสนาอิสลาม
ประเด็นที่ 4 งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
นราธิวาส 3 2 25 มี.ค. 2561
202 เสียงของเยาวชนกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเด็นที่ 8 งานขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหา จชต. ปี 60-62
ปัตตานี 3 1 10 เม.ย. 2561
203 ให้ความรู้ ฟื้นฟู ป่าชายเลนต.ปากบาง
ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
สงขลา 1 10 เม.ย. 2561
204 อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (สิละ)
ประเด็นที่ 4 งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
ปัตตานี 3 2 9 เม.ย. 2561
205 อบรมแกนนำเยาวชนต้นแบบสันติวิธี
ประเด็นที่ 6 งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
ยะลา 2 1 10 เม.ย. 2561
206 อบรมจริยธรรมสันติสุขในหมู่บ้าน ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
207 อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีมายา หน้าถ้ำ
ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
ยะลา 2 1 10 เม.ย. 2561
208 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้สอนศูนย์ฯ (ตาดีกา) อ.เมืองนราธิวาส เพื่อเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ จชต. ตามหลักสูตรฟัรฎูอีนฯ 2559 นราธิวาส 25 มี.ค. 2561
209 อบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้การใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎอีน ประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮฺ) ปี พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437
ประเด็นที่ 4 งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
สงขลา 2 3 10 เม.ย. 2561
210 อบรมนักเรียนเพื่อปลูกฝังหลักศาสนาอิสลาม วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น
ประเด็นที่ 4 งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
ยะลา 3 10 เม.ย. 2561
211 อบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพกลุ่มองค์กรแกนนำภาคประชาสังคม ต.จอเบาะ
ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
นราธิวาส 4 2 25 มี.ค. 2561
212 อบรมเยาวชนจิตอาสากู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่อ.รามัน จ.ยะลา
ประเด็นที่ 10 งานพัฒนาสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม
ยะลา 5 2 10 เม.ย. 2561
213 อบรมและส่งเสริมอาชีพเพื่อชุมชนยั่งยืน
ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
นราธิวาส 10 2 25 มี.ค. 2561
214 อบรมศาสนธรรมนำสันติสุขสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเด็นที่ 6 งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
นราธิวาส 9 3 4 เม.ย. 2561
215 อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันสิ่งเสพติดต่อนักเรียนในสถานศึกษา
ประเด็นที่ 4 งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
ปัตตานี 12 9 9 เม.ย. 2561
216 อบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กนักเรียนตาดีกานูรูลฮูดา บ้านปอเยาะ ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา ยะลา 10 เม.ย. 2561
217 อบรมสร้างความเข้าใจแนวทางสันติวิธี
ประเด็นที่ 6 งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
ปัตตานี 2 2 9 เม.ย. 2561
218 อบรมสัมมนากรรมการสภานักเรียนเพื่อสร้างอุดมการณ์ประชาธิปไตยและแรงบันดาลใจสร้างสันติภาพ
ประเด็นที่ 3 งานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศและเรื่องสิทธิมนุษยชน
ยะลา 3 3 10 เม.ย. 2561
219 อบรมให้ความรู้ด้านป้องกันตนเองจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ชุมชนบ้านโคกกอและชุมชนดอนยาง หมู่ที่ 8 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
ประเด็นที่ 1 งานรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน
ปัตตานี 2 4 เม.ย. 2561
220 อบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพ ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
221 อบรมองค์ความรู้และการปฏิบัติตามหลักการอิสลามแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำกลางอ.เมือง จ.ยะลา
ประเด็นที่ 4 งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
ยะลา 2 10 เม.ย. 2561
222 อบรมอาชีพเพื่อสร้างเป็นเครือข่ายทางแอฟฟิเคชั่น (ไลน์) ให้กับพี่น้องในชุมชน(77 ต.)
ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
นราธิวาส 8 1 25 มี.ค. 2561
223 อัลฟารุกสร้างคน ขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่สันติภาพที่ยั่งยืน
ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
นราธิวาส 14 2 25 มี.ค. 2561
224 อิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ)
ประเด็นที่ 4 งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
ยะลา 3 1 10 เม.ย. 2561