ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้

โครงการย่อยจังหวัดกิจกรรมบันทึกเริ่มติดตาม
1 "ทางออกของการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้" อย่างยั่งยืน
ประเด็นที่ 1 งานรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน
ปัตตานี 10 เม.ย. 2561
2 "สร้างเวที สร้างโอกาส สร้างคน" ยะลา 10 เม.ย. 2561
3 "หนูจะเป็นเด็กดี" กีรออาตีประจำมัสยิดนูรุดดีนบ้านล่องควน สงขลา 10 เม.ย. 2561
4 7 มาตรการสกัดกั้นนักสูบหน้าใหม่ สู่สถานศึกษาปลอดบุหรี่โรงเรียนขยายโอกาส จ.นราธิวาส นราธิวาส 4 เม.ย. 2561
5 Deep South Children Voice for Peace เสียงเด็กชายแดนใต้เพื่อสันติภาพ ยะลา 10 เม.ย. 2561
6 Develop Product Desing การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของจ.ยะลา ยะลา 10 เม.ย. 2561
7 Road of life and education นราธิวาส 25 มี.ค. 2561
8 VCDแกะรอยการจัดการปัญหาการจัดการเรียนการสอนอัลกุรอาน ระบบกีรออาตีและการบริหารจัดการศูนย์กีรออาตีที่ผ่านงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เพื่อการเรียนรู้และเผยแพร่สู่สังคมสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
9 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างจิตอาสาของเยาวชนสู่การพัฒนาที่เข้มแข็งและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนบ้านพะปูเงาะ ยะลา 10 เม.ย. 2561
10 กลุ่มอาสาพัฒนาและป้องกันเขตชุมชน ม.1 ม. 6 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ปัตตานี 4 เม.ย. 2561
11 กลุ่มอาสาพัฒนาและป้องกันเขตชุมชน ม.2ต.ควนโนรี ม.2 ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ปัตตานี 4 เม.ย. 2561
12 การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองต้นแบบ อ.หนองจิก สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ปัตตานี 10 เม.ย. 2561
13 การขับเคลื่อนองค์ความรู้เพื่อความเข้าใจนโยบายการพัฒนาของรัฐสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในกลุ่มผู้เลี้ยงนกเขาชวารายย่อย สนามแข่งขันนกเขาชวา บ้านนาแม ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง จ.ปัตตานี ปัตตานี 10 เม.ย. 2561
14 การแข่งขันฟุตบอลหญ้าเทียม 7 คน เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
15 การจัดการขยะโดยชุมชน ยะลา 10 เม.ย. 2561
16 การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีด้วยกระบวนการซูรอ นราธิวาส 4 เม.ย. 2561
17 การถักกระเป๋าด้วยเชือกร่ม หมู่ที่ 3 บ้านโต๊ะแบบ ต.มะรือโบออก นราธิวาส 25 มี.ค. 2561
18 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอัลกุรอานด้วยระบบท่องจำ (อัลฮุฟาซ)โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง นักเรียนและครูผู้สอนโครงเรียนอัลกุรอานเพื่อสร้างอัจฉริยะ ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
19 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและด้านสุขภาวะให้กับนักเรียนโรงเรียนธรรมพิทยาคาร ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
20 การพัฒนาทักษะการอ่านและการสอนอัลกุรอานที่ถูกต้องตามหลักการอ่านแบบ กีรออาตี บ้านสะหริ่ง ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส นราธิวาส 25 มี.ค. 2561
21 การพัฒนาเทคนิคการเขียน การถ่ายภาพ การทำสารคดีสั้น เพื่อการสื่อสารและเพิ่มศักยภาพองค์ภาคประชาสังคม นราธิวาส 4 เม.ย. 2561
22 การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการแก้ไขปัญหาผู้กระทำความผิดในกระบวนการยุติธรรม และการเยียวยาให้กับผู้เสียหายทางอาญา : กรณีศึกษาต.ตากใบ อ.ตากใบ ปัตตานี 4 เม.ย. 2561
23 การมีส่วนร่วมของประชาชนกับกำนันและผู้ใหญ่บ้านในการแก้ไขปัญหาความ ไม่สงบด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสู่สังคมสันติสุข นราธิวาส 25 มี.ค. 2561
24 การสร้างความเข้าใจกลุ่มเครือข่ายชายแดนใต้ในการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ออนไลน์สำหรับเยาวชนในการประชาสัมพันธ์เชิงบวกของ เครือข่ายภาคประชาสังคม สงขลา 10 เม.ย. 2561
25 การเสริมสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมกสร้างสรรค์แก่เด็กเยาวชนในชุมชนบ้านลุโบะดาโต๊ะ นราธิวาส 25 มี.ค. 2561
26 การเสริมสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมสร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชนในชุมชน ม.3 บ.แบรอ ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ปัตตานี 10 เม.ย. 2561
27 การให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ/สุขในพื้นที่จ.นราธิวาส นราธิวาส 4 เม.ย. 2561
28 การอบรมเผยแพร่ศาสนาอิสลาที่บริสุทธิ์ในงานดะวะห์เพื่อแก้ไขปัญหา 3 จชต. ในมิติศาสนา นราธิวาส 4 เม.ย. 2561
29 การอยู่ร่วมกันของประชาชนที่มีวัฒนธรรมหลากหลายภายใต้กฎหมายเดียวกัน ปัตตานี 4 เม.ย. 2561
30 กีรออาตีสัมพันธ์เสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
31 เกษตรผสมผสาน (ต่อยอดโครงการเลี้ยงเป็ดไข่เพื่อสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ตามโครงการ 9101) ปัตตานี 10 เม.ย. 2561
32 แกนนำเยาวชนรุ่นใหม่สู่ชุมชน ปัตตานี 10 เม.ย. 2561
33 ขยายเมล็ดพันธ์แห่งสันติ (ณ สถาบันอาชีวศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 13 วิทยาลัย) ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
34 ขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติการบทบาทผู้นำและมัสยิดในการส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามวิถีแห่งอิสลามอย่างยั่งยืน ยะลา 10 เม.ย. 2561
35 ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการเรียนรู้แก่สมาชิกเครือข่ายราษฎรอาสาและประชาชนทั่วไป ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา สงขลา 10 เม.ย. 2561
36 ครอบครัวอบอุ่นด้วยธรรมนำสันติสุขชายแดนใต้ ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
37 ความสุขที่ชุมชนด้วยประชาหารือเพื่อสานสันติภาพแสวงหาแนวทางสันติวิธี ปัตตานี 10 เม.ย. 2561
38 คอตัมอัลกุรอาน สร้างเยาวชนและครอบครัวรักสันติ ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
39 ค่ายฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคมระดับต.และการสื่อสารชุมชน MOBILE JOUNALIST (MOJO) ยะลา 10 เม.ย. 2561
40 ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
41 ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อสานเสวนาเยาวชนพุทธมุสลิมในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ สงขลา 10 เม.ย. 2561
42 ค่ายอบรมการละครเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อชุมชนสู่สันติสุข ชายแดนใต้ สงขลา 10 เม.ย. 2561
43 คืนรอยยิ้มให้น้อง ๆ ชายแดนใต้ด้วยศาสตร์พระราชา นราธิวาส 25 มี.ค. 2561
44 เครือข่ายจักรยานเพื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ นราธิวาส 25 มี.ค. 2561
45 งานการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ยะลา 10 เม.ย. 2561
46 งานพัฒนาศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตการแปรรูปยางเครป ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
47 จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีลอยกระทง สงขลา 10 เม.ย. 2561
48 จัดการท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
49 จัดประชุมสัมมนาอาสาสมัครพิทักษ์คุ้มครองวัด พระสงฆ์ ยะลา 10 เม.ย. 2561
50 ชุมชนต้นแบบคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้พลังบวร ยะลา 10 เม.ย. 2561
51 ซาลามัติ นราธิวาส 4 เม.ย. 2561
52 เด็กและเยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด ชุมชนกะตูปะและชุมชนใกล้เคียงในต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา ยะลา 10 เม.ย. 2561
53 เทศน์แอนด์ทอล์ค ธรรมะสมานฉันท์ สร้างสีสันปลายด้ามขวานไทย ยะลา 10 เม.ย. 2561
54 น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในพื้นที่จ.ปัตตานี ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
55 นำร่องฟาร์มตัวอย่างตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสุขภาวะคนปุลากง ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
56 นำสื่อมวลชนและตัวแทนการท่องเที่ยวมาเลเซียดูงานและนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ นราธิวาส 4 เม.ย. 2561
57 แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ PPS แนะแนวสัญจร สานฝันน้องสู่อนาคต ประจำปี 2560 นราธิวาส 25 มี.ค. 2561
58 บ่มเพาะ แตกหน่อ ต่อยอด เมล็ดพันธุ์ สันติภาพ ยะลา 10 เม.ย. 2561
59 บรรพชาอุปสมบทชาวพุทธเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช (ในพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ) ยะลา 10 เม.ย. 2561
60 บริหารโครงการการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม (ตัวอย่าง)
ประเด็นที่ 10 งานพัฒนาสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม
สงขลา 3 3 11 เม.ย. 2561
61 บัณฑิตจิตอาสา นักพัฒนาสันติสุข ยะลา 10 เม.ย. 2561
62 บ้านฉันสวรรค์ของฉันและการผลิตสื่อสร้างสันติภาพสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นราธิวาส 25 มี.ค. 2561
63 ประชาอุ่นใจ วัยรุ่นสดใส ห่างไกลยาเสพติด ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ปัตตานี 10 เม.ย. 2561
64 ประเพณีวัฒนธรรมกวนอาซูรอกาละเล่นกีฬาพื้นบ้านและการขับร้องอนาซีด ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
65 ปลูกกาแฟในสวนยางเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร นราธิวาส 25 มี.ค. 2561
66 ปลูกต้นกล้ามนุษยธรรม รุ่นที่ 3/2560 ยะลา 10 เม.ย. 2561
67 ปลูกผักกางมุ้งสร้างรายได้ให้กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนกาลอ ยะลา 10 เม.ย. 2561
68 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในเยาวชน ต.กระเสาะ อ.มายอ จ.ปัตตานี ปัตตานี 10 เม.ย. 2561
69 ป้องกันและเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง ชุมชนบ้านควน หมู่ที่ 5 ต.พร่อน อ.เมือง จ.ยะลา ยะลา 10 เม.ย. 2561
70 ปัญญาชนมุสลิมการกับการสร้างสังคมสันติสุข ยะลา 10 เม.ย. 2561
71 เปิดพื้นที่การสื่อสารองค์กรประชาสังคมเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี 10 เม.ย. 2561
72 แปรรูปข้าวโพดและฟักทอง นราธิวาส 25 มี.ค. 2561
73 ผลิตหนังสือนิทานคุณธรรมภาษาบาฮาซาก้าวทันอาเซียน นราธิวาส 25 มี.ค. 2561
74 ฝึกและพัฒนาอาชีพสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต นราธิวาส 25 มี.ค. 2561
75 ฝึกอบรมการพัฒนาสมาชิกในชมรมอนุรักษ์นกเงือกเพื่ออนุรักษ์และรักษาให้คงอยู่ในป่าบูโด ปัตตานี 10 เม.ย. 2561
76 ฝึกอบรมชุมชนรักชาติ ตอบแทนคุณแผ่นดิน ยะลา 10 เม.ย. 2561
77 ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการและแม่ค้าตลาดน้ำยะกัง ขนม 100 ปี ชุมชนยะกัง 1 ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส นราธิวาส 25 มี.ค. 2561
78 ฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตร ตัดเย็บเสื้อผ้าตามสมัยนิยม ปัตตานี 10 เม.ย. 2561
79 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาชีพเพื่อพัฒนาส่งเสริมด้านอาชีพแก่กลุ่มแม่บ้านในเขตต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา ยะลา 10 เม.ย. 2561
80 ฝึกอาชีพเสริมการแปรรูปอาหารทะเลฮาลาล (ข้าวเกรียบปลา) หมู่ที่ 2 ต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
81 พลังเยาวชนสร้างเครือข่ายต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ยะลา 10 เม.ย. 2561
82 พัฒนาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจำมัสยิด (ตาดีกา) ปี พ.ศ.2559 นราธิวาส 25 มี.ค. 2561
83 พัฒนาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจำมัสยิด (ตาดีกา) ปี พ.ศ.2559 ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
84 พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีด้วยหลักศาสนา ปัตตานี 10 เม.ย. 2561
85 พัฒนาความรู้เรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวัน นราธิวาส 25 มี.ค. 2561
86 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนต.แว้ง กิจกรรมชุมชนสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชน นราธิวาส 25 มี.ค. 2561
87 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลา ยะลา 10 เม.ย. 2561
88 พัฒนาเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
89 พัฒนาบทบาทเยาวชนกับการพัฒนาความสัมพันธ์พื้นที่พหุวัฒนธรรมต.พ่อมิ่ง ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
90 พัฒนาบุคลิกภาพครูผู้สอนและนักเรียนตาดีกาเครือข่ายตาดีดารุล อัฎฟาล ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา ยะลา 10 เม.ย. 2561
91 พัฒนาเยาวชนคนต้นแบบเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม นราธิวาส 25 มี.ค. 2561
92 พัฒนาระบบป้องกันการแพร่ระบาดและช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดโดยชุมชน นราธิวาส 4 เม.ย. 2561
93 พัฒนาระบบและกลไกอาสาสมัครชายแดนภาคใต้เพื่อเสริมสร้างสันติภาพโดยการมีส่วนร่วมของพื้นที่ ปัตตานี 10 เม.ย. 2561
94 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตและแปรรูปกล้วยหินยะลา แบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจ.ยะลา ยะลา 10 เม.ย. 2561
95 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแก่ชุมชนบางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
96 พัฒนาศักยภาพกระบวนการเยียวยาเชิงลึกแนวพุทธ ปัตตานี 10 เม.ย. 2561
97 พัฒนาศักยภาพกลไกชายคามัสยิดนำร่องจ.นราธิวาส นราธิวาส 25 มี.ค. 2561
98 พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีต.ลุโบะบายะ นราธิวาส 4 เม.ย. 2561
99 พัฒนาศักยภาพแกนนำสภาองค์กรชุมชนต. จ.ยะลา สร้างความเข้มแข็งให้กับแกนนำสภาองค์กรชุมชนต.จ.ยะลา จำนวน 59 ต. ยะลา 10 เม.ย. 2561
100 พัฒนาศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าสำหรับน้อง ๆ ตาดีกา กิจกรรม เลี้ยงปลาหมอชุมพรเพื่อสร้างรายได้ให้องคืกรและเป็นอาหารกลางวัน นราธิวาส 25 มี.ค. 2561
101 พัฒนาศักยภาพคณะทำงานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน จ.ปัตตานี ปัตตานี 10 เม.ย. 2561
102 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนตาดีกาเครือข่ายตาดีกานูรุลฮีอายะห์ ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
103 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนอัลกุรอาน สถาบันอัลกุรอานสัมพันธ์ ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา สงขลา 10 เม.ย. 2561
104 พัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
105 พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน หนุนเสริมการแก้ไขปัญหา 3 จชต. นราธิวาส 4 เม.ย. 2561
106 พัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้กับสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์อิซละห์บ้านกูบู นราธิวาส 25 มี.ค. 2561
107 พัฒนาศักยภาพนักข่าวภาคพลเมืองในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ยะลา 10 เม.ย. 2561
108 พัฒนาศักยภาพผู้นำผู้หญิง เด็กและเยาวชน ด้วยทักษะการตัดเย็บและการสื่อสารเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบ้านบาราเฮาะ จ.ปัตตานี ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
109 พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจ.นราธิวาสเพื่อยกระดับมาตรฐานการครองตนภายใต้กรอบกฎหมายบ้านเมืองและบทบัญญัติอิสลามผ่านกระบวนการฮะละเกาะฮ์ อัลกุรอาน (เรียนรู้บทบัญญัติ) นราธิวาส 25 มี.ค. 2561
110 พัฒนาศักยภาพเยาวชนด้วยหลักศาสนธรรมบำบัดห่างไกลยาเสพติดหมู่บ้าน บ้านตะโละ ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา ยะลา 10 เม.ย. 2561
111 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิก กองทุนอิบนูอัฟฟานอามานะห์ ต.มะนังดาลำ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ยะลา 10 เม.ย. 2561
112 พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตลาดใหม่นาประดู่ ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
113 พัฒนาศักยภาพสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี 10 เม.ย. 2561
114 พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 8 ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
115 พัฒนาศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคมกับการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพ ยะลา 10 เม.ย. 2561
116 พัฒนาศักยภาพอาสาพัฒนาชุมชนจ.ปัตตานี ปัตตานี 10 เม.ย. 2561
117 พัฒนาองค์ความรู้เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตผ้าบาติกเพื่อเพิ่มรายได้ ลดการว่างงาน เพื่อสืบสานตำนานศิลป หัตถกรรมท้องถิ่น ชาวปักต์ใต้ ยะลา 10 เม.ย. 2561
118 พัฒนาอาชีพโดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะนาวเพื่อเพิ่มรายได้ ให้กับสมาชิกในในชุมชนและประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี 10 เม.ย. 2561
119 พัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส นราธิวาส 25 มี.ค. 2561
120 เพิ่มศักยภาพการผลิตของกลุ่มโรงแปรรูปปลาดุกร้าและปลาส้ม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าบ้านคลองทราย เพื่อการบริโภคและจำหน่าย เป็นการสร้างรายได้และอาชีพที่ยั่งยืนให้กับคนในชุมชน ยะลา 10 เม.ย. 2561
121 เพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนกับการสร้างสันติสุข ปัตตานี 10 เม.ย. 2561
122 เพิ่มศักยภาพมวลชนบ้านปาแดรูเพื่อรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน ยะลา 10 เม.ย. 2561
123 เพิ่มศักยภาพเยาวชนเพื่อรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน ปัตตานี 4 เม.ย. 2561
124 เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชนธนาคารออมทรัพย์ชุมชนบ้านแพร้ว หมู่ที่ 8 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สงขลา 10 เม.ย. 2561
125 ภาพ (สันติ) ภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา 10 เม.ย. 2561
126 ภาษาพาเพลิน หนูก็เรียนได้ ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
127 ภาษาร้อยใจด้วยสื่อสันติภาพชายแดนใต้ ปัตตานี 4 เม.ย. 2561
128 มุ่งสู่อุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสามจังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
129 ยกพี่ให้เป็นครู ยกน้องให้เป็นงาน ยะลา 10 เม.ย. 2561
130 เยาวชนจิตอาสาพัฒนาศักยภาพพื้นที่และวิถีชุมชน สงขลา 10 เม.ย. 2561
131 เยาวชนต้นกล้า ป้องกัน แก้ไขและต้านภัยยาเสพติด นราธิวาส 25 มี.ค. 2561
132 เยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติด ปัตตานี 10 เม.ย. 2561
133 เยาวชนสานใจสู่ความสงบสันติ สงขลา 10 เม.ย. 2561
134 รักษาความสงบความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินภาคประชาสังคม ยะลา 10 เม.ย. 2561
135 รักษาความสงบความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินภาคประชาสังคม ยะลา 10 เม.ย. 2561
136 โรงเรียนชาวนาฟื้นฟูนาร้างด้วยเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส นราธิวาส 25 มี.ค. 2561
137 ศานติวัฒนธรรม "สะพาน" ข้ามความขัดแย้ง ยะลา 10 เม.ย. 2561
138 ศิลปะ วรรณกรรม และการเปิดพื้นที่การเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมในชุมชนพหุวัฒนธรรม นราธิวาส 25 มี.ค. 2561
139 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
140 ศึกษาออกแบบศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่น "ฮัจยีสุหลง" ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
141 ศูนย์รวบรวมและจำหน่ายแพะ - แกะตามมาตรฐาน GAP จ.ปัตตานี ปัตตานี 10 เม.ย. 2561
142 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์ ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส นราธิวาส 4 เม.ย. 2561
143 ส่งเสริมการมีอาหารและเพิ่มรายได้ในครัวเรือนของผู้มีรายได้น้อยและว่างงานในชุมชน นราธิวาส 25 มี.ค. 2561
144 ส่งเสริมทักษะการเรียนและการค้นหาตนเองในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(Senior Sharing พาน้องพิชิตฝัน) ยะลา 10 เม.ย. 2561
145 ส่งเสริมพัฒนาสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม สงขลา 10 เม.ย. 2561
146 ส่งเสริมและฝึกอาชีพมะพร้าวคั่ว ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
147 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนกูแบอีเต๊ะ จ.ปัตตานีและบ้านสาวอ จ.นราธิวาส ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
148 ส่งเสริมศักภาพบุคลากรเยาวชนและชุมชนเพื่อพัฒนาท่องเที่ยวชายแดนใต้ ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
149 ส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายแกนนำในพื้นที่เพื่อการเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพ จ.นราธิวาส นราธิวาส 25 มี.ค. 2561
150 ส่งเสริมสิทธิและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและประชาสังคม ตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2560-2562 ทางสื่อวิทยุและสื่อออนไลน์ ปัตตานี 10 เม.ย. 2561
151 ส่งเสริมอาชีพการตัดผม ยะลา 10 เม.ย. 2561
152 ส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าแก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ ในพื้นที่ จชต. ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
153 ส่งเสริมอาชีพเยาวชนเลี้ยงปลาในกระชังบ้านโคก หมู่ที่ 5 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง นราธิวาส 25 มี.ค. 2561
154 ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูยาเสพติดในสถาบันศึกษาปอเนาะพัฒนาเยาวชน ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ปัตตานี 10 เม.ย. 2561
155 สนับสนุนกีฬาต้านภัยยาเสพติด นราธิวาส 4 เม.ย. 2561
156 สร้างการเรียนรู้กระบวนการสันติภาพ โดยสันติวิธีในเครือข่ายอาสาสมัครอัสสลาม ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
157 สร้างคน ให้เป็นคน สานพลังเยาวชน คืนคนดี สานสันติสุขชายแดนใต้อย่างยั่งยืน ปัตตานี 10 เม.ย. 2561
158 สร้างความเข้าใจกระบวนการสันติสุขแก่คนไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี 10 เม.ย. 2561
159 สร้างความเข้าใจบริบทในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตอน ท่องวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติพหุวัฒนธรรม ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
160 สร้างเครือข่ายผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
161 สร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร ตัดเย็บเสื้อผ้า ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
162 สร้างผู้นำเยาวชนจิตอาสาในท้องถิ่น ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
163 สร้างพลังประชาชนคนยุติธรรมนำสันติสุขสู่ชุมชนชายแดนใต้ ปัตตานี 4 เม.ย. 2561
164 สร้างสรรค์สังคม ด้วยสื่ออิสลาม นราธิวาส 25 มี.ค. 2561
165 สัมมนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อก้าวทันสู่การพัฒนายุค 4.0 สงขลา 10 เม.ย. 2561
166 สัมมนาวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ เรื่อง การสร้างนวัฒกรรมเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
167 สานพลัง กลไกการดูแลและเฝ้าระวังสถานการณ์เด็กเยาวชนสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับชุมชนต้นแบบ (อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี) ปัตตานี 10 เม.ย. 2561
168 สานพลังพลเมืองจิตอาสาประชารัฐเพื่อบริบาล กลุ่มเปราะบาง นราธิวาส 25 มี.ค. 2561
169 สานสัมพันธ์สายใยรัก นราธิวาส 4 เม.ย. 2561
170 สีสันกำแพงแดนใต้ ยะลา 10 เม.ย. 2561
171 สืบสานประเพณี วัฒนธรรม วันสารท เดือนสิบ ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
172 สืบสานวัฒนธรรมไทย รายอสัมพันธ์ ชุมชนละเมาะบก ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
173 สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
174 เสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. : ชีวิตปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็งสังคมพหุวัฒนธรรม สันติสุขอย่างยั่งยืน นราธิวาส 4 เม.ย. 2561
175 เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
176 เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชนเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน สงขลา 10 เม.ย. 2561
177 เสริมสร้างความเข้าใจและการอำนวยความยุติธรรมสู่สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ นราธิวาส 4 เม.ย. 2561
178 เสริมสร้างความเข้าใจและแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีของชุมชน ไทยพุทธในพื้นที่อ.เมืองยะลา อ.เบตง อ.ธารโต อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี และอ.เทพา จ.สงขลา ยะลา 10 เม.ย. 2561
179 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ เพื่อเป็นเกราะป้องกันเยาวชนจากยาเสพติด นราธิวาส 25 มี.ค. 2561
180 เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจชุมชนบ้านชุมบก นราธิวาส 25 มี.ค. 2561
181 เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายชุมชนสันติวิธีในพื้นที่ต้นแบบชุมชนสันติธรรม(Kampong Damai) ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
182 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง กรงปีนัง ยะลา 10 เม.ย. 2561
183 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง โคกโพธิ์ ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
184 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง เจาะไอร้อง นราธิวาส 4 เม.ย. 2561
185 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ตากใบ นราธิวาส 4 เม.ย. 2561
186 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ทุ่งยางแดง ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
187 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ธารโต ยะลา 10 เม.ย. 2561
188 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง บันนังสตา ยะลา 10 เม.ย. 2561
189 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง บาเจาะ นราธิวาส 4 เม.ย. 2561
190 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ปะนาเระ ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
191 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง มายอ ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
192 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ยะรัง ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
193 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ยะหา ยะลา 10 เม.ย. 2561
194 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ระเงะ นราธิวาส 4 เม.ย. 2561
195 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง รามัน ยะลา 10 เม.ย. 2561
196 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง รือเสาะ นราธิวาส 4 เม.ย. 2561
197 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ศรีสาคร นราธิวาส 4 เม.ย. 2561
198 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง สะบ้าย้อย สงขลา 10 เม.ย. 2561
199 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง สายบุรี ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
200 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง หนองจิก ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
201 เสริมสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนตามหลักศาสนาอิสลาม นราธิวาส 25 มี.ค. 2561
202 เสียงของเยาวชนกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี 10 เม.ย. 2561
203 ให้ความรู้ ฟื้นฟู ป่าชายเลนต.ปากบาง สงขลา 10 เม.ย. 2561
204 อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัมนธรรมท้องถิ่น (สิละ) ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
205 อบรมแกนนำเยาวชนต้นแบบสันติวิธี ยะลา 10 เม.ย. 2561
206 อบรมจริยธรรมสันติสุขในหมู่บ้าน ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
207 อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีมายา หน้าถ้ำ ยะลา 10 เม.ย. 2561
208 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้สอนศูนย์ฯ (ตาดีกา) อ.เมืองนราธิวาส เพื่อเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ จชต. ตามหลักสูตรฟัรฎูอีนฯ 2559 นราธิวาส 25 มี.ค. 2561
209 อบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้การใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎอีน ประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮฺ) ปี พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 สงขลา 10 เม.ย. 2561
210 อบรมนักเรียนเพื่อปลูกฝังหลักศาสนาอิสลาม วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น ยะลา 10 เม.ย. 2561
211 อบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพกลุ่มองค์กรแกนนำภาคประชาสังคม ต.บาเจาะ นราธิวาส 25 มี.ค. 2561
212 อบรมเยาวชนจิตอาสากู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่อ.รามัน จ.ยะลา ยะลา 10 เม.ย. 2561
213 อบรมและส่งเสริมอาชีพเพื่อชุมชนยั่งยืน นราธิวาส 25 มี.ค. 2561
214 อบรมศาสนธรรมนำสันติสุขสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นราธิวาส 4 เม.ย. 2561
215 อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันสิ่งเสพติดต่อนักเรียนในสถานศึกษา ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
216 อบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กนักเรียนตาดีกานูรูลฮูดา บ้านปอเยาะ ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา ยะลา 10 เม.ย. 2561
217 อบรมสร้างความเข้าใจแนวทางสันติวิธี ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
218 อบรมสัมมนากรรมการสภานักเรียนเพื่อสร้างอุดมการณ์ประชาธิปไตยและแรงบันดาลใจสร้างสันติภาพ ยะลา 10 เม.ย. 2561
219 อบรมให้ความรู้ด้านป้องกันตนเองจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ชุมชนบ้านโคกกอและชุมชนดอนยาง หมู่ที่ 8 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ปัตตานี 4 เม.ย. 2561
220 อบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพ ปัตตานี 9 เม.ย. 2561
221 อบรมองค์ความรู้และการปฏิบัติตามหลักการอิสลามแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำกลางอ.เมือง จ.ยะลา ยะลา 10 เม.ย. 2561
222 อบรมอาชีพเพื่อสร้างเป็นเครือข่ายทางแอฟฟิเคชั่น (ไลน์) ให้กับพี่น้องในชุมชน(77 ต.) นราธิวาส 25 มี.ค. 2561
223 อัลฟารุกสร้างคน ขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่สันติภาพที่ยั่งยืน นราธิวาส 25 มี.ค. 2561
224 อิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ยะลา 10 เม.ย. 2561