โครงการย่อย

ชื่อโครงการย่อยวันที่เริ่มติดตาม
1 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. ตัวอย่าง (รอลบทิ้ง หลังเปิดใช้งาน) 27 มิ.ย. 2560
2 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 1 กาหลง ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 2 ม.ค. 2561
3 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 1 บันนังดามา ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 2 ม.ค. 2561
4 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 1 บ้านสุไหงปาแน ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 2 ม.ค. 2561
5 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 1 แม่กัง ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 2 ม.ค. 2561
6 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 1 ไม้แก่น ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 2 ม.ค. 2561
7 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 11 กะลูปี ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 2 ม.ค. 2561
8 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 2 ตรัง ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานี 2 ม.ค. 2561
9 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 2 ทรายขาว ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 2 ม.ค. 2561
10 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 2 บ้านบือราแง ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 2 ม.ค. 2561
11 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 2 บ้านศาลาบุดี ต.สะกำ อ.มายอ จ.ปัตตานี 2 ม.ค. 2561
12 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 2 บูเกะบาบง ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 2 ม.ค. 2561
13 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 2 ร่อน ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 2 ม.ค. 2561
14 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 2 หลักห้า ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 2 ม.ค. 2561
15 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 3 โต๊ะเวาะ ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 2 ม.ค. 2561
16 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 3 ทรายขาวออก ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 2 ม.ค. 2561
17 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 3 ทุ่งขนุน ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 2 ม.ค. 2561
18 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 3 บันนังบูโบ ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 2 ม.ค. 2561
19 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 3 บ้านนอน ต.บ้านนอก อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 2 ม.ค. 2561
20 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 3 บ้านน้ำดำ ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 2 ม.ค. 2561
21 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 3 บ้านบางปู ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 2 ม.ค. 2561
22 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 3 บ้านบาโงสาเมาะ ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 2 ม.ค. 2561
23 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 3 บ้านพรุ ต.ลำพะยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 2 ม.ค. 2561
24 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 3 บ้านลูกา ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 2 ม.ค. 2561
25 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 4 โคกมะม่วง ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 2 ม.ค. 2561
26 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 4 ซือเลาะ ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 2 ม.ค. 2561
27 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 4 เลสุ ต.กาลูปัง อ.รามัน จ.ยะลา 2 ม.ค. 2561
28 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 4 สากอ ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 2 ม.ค. 2561
29 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 5 กาหนั๊ว ต.กาลิชา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 2 ม.ค. 2561
30 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 5 คลองทราย ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 2 ม.ค. 2561
31 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 5 คู ต.ยาบี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 2 ม.ค. 2561
32 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 5 ดินเสมอ ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา 2 ม.ค. 2561
33 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 5 ไอร์บาลอ ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 2 ม.ค. 2561
34 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 6 บ้านบาเละ ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 2 ม.ค. 2561
35 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 6 บ้านสวนสมเด็จ ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 2 ม.ค. 2561
36 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 6 ยะลูตงดูวอ ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 2 ม.ค. 2561
37 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 7 นิปิสกูเละ ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 2 ม.ค. 2561
38 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 7 บ้านดอน ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 2 ม.ค. 2561
39 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 8 ราษฏร์ผดุง ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 2 ม.ค. 2561
40 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 8 ลือมุ ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 2 ม.ค. 2561
41 หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 9 บือราแง ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 2 ม.ค. 2561

กิจกรรมโครงการ

รวมงบประมาณตามแผนงาน 0.00 บาท