กองทุนประชาสังคมจังหวัดชายแดนใต้

โครงการย่อย

ชื่อโครงการย่อยกิจกรรมบันทึกวันที่เริ่มติดตาม
1 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดนราธิวาส 3 2 22 ม.ค. 2561
2 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดปัตตานี 3 3 22 ม.ค. 2561
3 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดยะลา 1 1 22 ม.ค. 2561
4 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดสงขลา 21 20 22 ม.ค. 2561
5 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดสตูล 3 1 22 ม.ค. 2561
6 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA เขต 11 23 23 12 ม.ค. 2561
7 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคกลาง 11 11 12 ม.ค. 2561
8 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 51 47 12 ม.ค. 2561
9 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคเหนือ 17 16 12 ม.ค. 2561

พัฒนาโครงการ

ชื่อพัฒนาโครงการวันที่เริ่มพัฒนา
10 สูงวัยขาเลาะ 5 มี.ค. 2561

กิจกรรมโครงการ

รวมงบประมาณตามแผนงาน 0.00 บาท