งานสร้างสุขภาคใต้ #10

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมภาคีเครือข่ายต่างๆ เตรียมงานสร้างสุข ครั้งที่ 2

@14 ก.ย. 60 10.18

สจรส. ม.อ. เชิญภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมงานสร้างสุข ภาคใต้ ปี 61 "สรัางคน สร้างงาน สร้างสุข" ครั้งที่ 2
(วันที่ 14 กันยายน 2560 ณ. ห้องประชุม 1402  สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ) กำหนดจัดงาน วันที่ 27-29 มีนาคม 2561 ณ. ศูนย์ประชุมฯ ม.อ. หาดใหญ่

หัวข้อข่าวทั้งหมด


การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • สุขภาวะ เด็ก เยาวชน และครอบครัว

  สุขภาวะ เด็ก เยาวชน และครอบครัว

  ร่างกำหนดการ ห้องประเด็นเด็กและเยาวชน รวมถึง รายชื่อ วิทยากรประจำห้องที่จะมาพูดคุยในแต่ละประเด็น รายชื่อเครือข่ายที่จะเข้าร่วมงานสร้างสุขจำนวน 103 คน รวมวิทยากร โดยให้เตรียมชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเลขที่บัตรประชาชน เพื่อลงทะเบียนในระบบของ สจรส. มอ. เกิดฐานข้อมูลรายชื่อ และเบอร์ติดต่อของผู้ประสานงานเครือข่ายเด็กเยาวชน@14 มี.ค. 61 22:50
 • สุขภาวะ เด็ก เยาวชน และครอบครัว

  สุขภาวะ เด็ก เยาวชน และครอบครัว

   @10 มี.ค. 61 02:05
 • ชุมชนน่าอยู่ (โหนดภาคใต้)

  ชุมชนน่าอยู่ (โหนดภาคใต้)

  ประเด็นเด่นและชื่อพื้นที่ เพื่อจัดทำเอกสารทางวิชาการ จำนวน 12 พื้นที่ ได้แก่ 1) เศรษฐกิจครัวเรือน ได้แก่ บ้านแพรกเมือง จ.นครศรีฯ และบ้านม่วงเงิน จ.ปัตตานี 2) การจัดการขยะ ได้แก่ บ้านท่าพรุ จ.กระบี่ บ้านมะดือลง จ.ยะลา และบ้านเขาสามล้าน จ.ชุมพร 3) ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ บ้านช่องฟืน จ.พัทลุง 4) บริโภคผักปลอดสารเคมี ได้แก่ บ้านหัวลำภู จ.นครศรีฯ และบ้านคู จ.พัทลุง 5) สภาผู้นำเข้มแข็ง ได้แก่ บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 4 จ.นครศรีฯ และทุ่งคางิ้ว จ.นครศรีฯ 6) การทำและใช้แผนชุมชนพึ่งตนเองขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านพิตำ จ.นครศรีฯ และบ้านเกาะทองสมใหม่ จ.พัทลุง พี่เลี้ยงและพื้นที่นำข้อเสนอแนะจากเวทีในวันนี้ ไปเขียนงานวิชาการ และส่งงานเขียนให้ผู้ประสานงาน 3 โหนด ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2561 เพื่อจะได้ส่งต้นฉบับให้ สจรส.มอ. ในวันที่ 5 มีนาคม 2561@25 ก.พ. 61 20:53
 • การจัดการปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สารเสพติด

  เกิดข้อมูลความคืบหน้าข้อเสนอปี 59 และข้อเสนอใหม่ ปี 61 เกิดเป้าหมายร่วมของเครือข่าย คือ • วิสัยทัศน์ : ชุมชน ท้องถิ่น เครือข่าย ในภาคใต้เข้มแข็ง สามารถจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพเองได้ • เป้าหมาย : ระบบสุขภาพในภาคใต้มีการดำเนินงานด้านการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ (เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด เพศ/ท้องไม่พร้อม ความรุนแรง อุบัติเหตุ เอดส์ เป็นต้น) เกิดแนวทางการดำเนินการสู่งานสร้างสุข 61 คือ การถอดบทเรียนพื้นที่ ที่ทำเรื่องปัจจัยเสี่ยงโดยระบบสุขภาพ แล้วพัฒนาเป็นโมเดล เพื่อให้เครือข่ายฯ ทั้ง 14 จังหวัด ได้ศึกษาและประยุกต์ใช้ เกิดบทบาทหน้าที่ของแต่ละส่วน  คือให้เครือข่ายประสานพื้นที่เป้าหมายเพื่อถอดบทเรียน เดือนกุมภาพันธ์ 61 จำนวน 4 พื้นที่ เกิดข้อมูลพื้นที่หรือกรณีศึกษาการลดปัจจัยเสี่ยงโดยระบบสุขภาพ คือ •      ระบบสุขภาพระดับจังหวัด คือสมัชชาสุขภาพ ประเด็น บุหรี่ พื้นที่ลงถอดบทเรียนคือ จ.ตรัง (สมัชชาอยู่ในระดับการขับเคลื่อนคือ ขาเคลื่อน) • ระบบสุขภาพระดับจังหวัด คือแผนพัฒนาจังหวัด กบจ. ประเด็นปัจจัยเสี่ยงต่อเด็กและเยาวชน พื้นที่ลงถอดบทเรียนคือ จ.ระนอง • ระบบสุขภาพระดับ อำเภอ (DHB) ประเด็น เหล้า พื้นที่ลงถอดบทเรียนคือ อ.สวี จ.ชุมพร • ระบบสุขภาพระดับตำบล (กองทุนหลักประกัน,) ประเด็น Aids  ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล / (ขอเป็นเอกสาร) • ระบบสุขภาพระดับตำบล (กองทุนหลักประกัน, ธรรมนูญชุมชน) ประเด็น ท้องไม่พร้อม พื้นที่ ต.อูท่าใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา • ระบบสุขภาพระดับชุมชน ธรรมนูญชุมชน ประเด็น เด็ก,เยาวชน ,ยาเสพติด พื้นที่ลงถอดบทเรียนคือ ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ@21 ก.พ. 61 10:26
 • การจัดการปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สารเสพติด

  1.ความคืบหน้าของข้อเสนอจากปี 59 2.รายชื่อเครือข่าย/แกนประสาน 14 จังหวัดภาคใต้ 3.แผนงานปี 61@14 ก.พ. 61 06:41
 • การจัดการภัยพิบัติ

  การจัดการภัยพิบัติ

  -  เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. - เบรคกลางวันระหว่างประชุม - พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น. - เริ่มประชุมช่วงบ่ายเวลา 13.00 น. - ปิดประชุมเวลา 15.00 น.@12 ก.พ. 61 10:17