ระบบติดตามโครงการ ศอ.บต.


ระบบติดตามโครงการอื่น ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสร้างสุข ภาคใต้ ครั้งที่ 11

@18 มี.ค. 62 10.38

งานสร้างสุข ภาคใต้ (ปี62) ครั้งที่ 11

เดินหน้ากองทุน 50 ล้านขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาสังคม ชี้จ่ายงบฯงวดแรก 30 สิงหาคมนี้

@14 ก.ค. 61 10.27

พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัช ผู้แทนพิเศษรัฐบาล เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการมีสาวนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นการอบรมแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเพื่อการเสนอโครงการในการขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมที่รัฐบาลได้จัดตั้งขึ้นจำนวน 50 ล้านบาท

พล.อ.อุดมชัย กล่าวในระหว่างพิธีเปิดว่า ภาคประชาสังคมในพื้นที่เป็นผู้ที่อยู่กับประชาชนในพื้นที่ เป็นตัวเชื่อมระหว่างรัฐกับประชาชนและเป็นผู้ที่รู้ข้อมูลต่างๆ ว่าประชาชนนั้นมีความเป็นอยู่อย่างไร ประชาชนต้องการอะไร ดังนั้นโครงการที่เสนอจะสามารถเชื่อมโยงกับภาคประชาสังคมได้ เพื่อที่จะให้ภาคประชาสังคมได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของพื้นที่

“ภาคประชาสังคมในพื้นที่มีความสำคัญมากเพราะพี่น้องประชาชนเชื่อใจและไว้วางใจ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับภาคประชาสังคม คิดว่าจะมีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ เพราะบุคลากรจากภาคประชาสังคมมีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชน เข้าใจปัญหาในพื้นที่เป็นอย่างดี ทำงานด้วยอุดมการณ์ ซึ่งในส่วนของปัจจัยในการขับเคลื่อนงานที่ทำเพื่อประชาชน รัฐจะพยายามสนับสนุนอย่างเต็มที่” พล.อ.อุดมชัยกล่าว

ในส่วนการดำเนินการในโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในครั้งนี้ ได้ตั้งคณะกรรมการจำนวน 15 คน ในจำนวนนี้มีผู้แทนของภาคประชาสังคมจำนวน 5 คน เรียกว่า คกป. และมีเจ้าหน้าที่ประสานงานจำวน 25 คน โดยมีนายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร ศอ.บต ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักประสานเครือข่ายภาคประชาสังคม ซึ่งศูนย์ประสานงานที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของ ศอ.บต. โดยคณะกรรมการดังกล่าวนี้จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองโครงการที่ภาคประชาสังคมในพื้นที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุน รวมทั้งการกำกับดูแล ติดตามภาคประชาสังคมที่ได้รับกรอนุมัติทุนดำเนินการ

สำหรับโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนทุนในกรอบของกองทุนจะต้องเป็นโครงการที่มีประเด็นตามกรอบนโยบายใน 10 ประเด็นคือ 1 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2 ด้านความยุติธรรมและเยียวยา 3 งานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศและเรื่องสิทธิมนุษยชน 4 การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 5 การพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน 6 การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี 7 การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 8 งานขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหา จชต.ปี 60-62 9 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 10 การพัฒนาสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม

ในการสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรประชาสังคมในกรอบของกองทุนนั้น ประชาสังคมที่สามารถเสนอโครงการจะต้องเป็นองค์กรที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และมีสมาชิกที่เหมาะสม โดยสามารถเสนอโครงการขอสนับสนุนงบประมาณไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท

สำหรับองค์กรประชาสังคมที่ประสงค์จะเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจะต้องเสนอโครงการให้คณะกรรมการพิจารณาภายในวันที่ 18 สิงหาคมนี้ โดยคณะกรรมจะพิจารณาโครงการและจะดำเนินการจ่ายงบประมาณงวดแรกภายในวันที่ 30 สิงหาคม ทั้งนี้หลักเกณฑ์การพิจารณาต่างๆ จะอยู่ในดุลยพินิจของ คปก.

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึงกรอบการพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณโครงการว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับทุกฝ่ายที่ทำงานให้ประโยชน์กับประชาชนและกรอบคิดข้อเสนออาจจะมากกว่า10 ประเด็นตามที่กำหนดไว้ได้ซึ่งเป้าหมายที่แท้จริงของการดำเนินโครงการคือการหนุนเสริมและการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการพูดคุยสันติสุขที่กำลังดำเนินอยู่

หัวข้อข่าวทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง

  ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง

  ผลที่เกิดขึ้นจริง ทบทวนการดำเนินงานกิจกรรมในรอบ4เดือนที่ผ่านมาว่าเป็นไปตามที่วางไว้และกำหนดแผนในการดำเนินงานของกิจกรรมครั่งต่อไปตลอดถึงปัญหาอุสรรค พร้อมแนวทางแก้ไขในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้@14 ต.ค. 62 19:40
 • ชาวปากเครียวร่วมใจ คัดแยกขยะ ลดมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

  ชาวปากเครียวร่วมใจ คัดแยกขยะ ลดมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

  ผลผลิต 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 90 คน ผลลัพธ์ 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในโครงการที่เกิดขึ้นทั้งก่อนเริ่มโครงการ จนถึงจบโครงการ 2. ปริมาณขยะลดลงอย่างเห็นได้ชัด 3. ประชาชนหันมาใช้ถุงผ้ามากขึ้น@12 ต.ค. 62 12:31
 • ชาวปากเครียวร่วมใจ คัดแยกขยะ ลดมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

  ชาวปากเครียวร่วมใจ คัดแยกขยะ ลดมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

  ผลผลิต 1. ประชาสัมพันธ์โครงการปุ๋ยหมักให้คนในชุมชนรับทราบ ผลลัพธ์ 1. เกิดกลุ่มปุ๋ยหมัก 1 กลุ่ม 2. มีตะแกรงคัดแยกขยะติดตั้งตามจุดต่างๆ เพื่อความสะดวกต่อการคัดแยก@12 ต.ค. 62 12:23
 • ชาวปากเครียวร่วมใจ คัดแยกขยะ ลดมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

  ชาวปากเครียวร่วมใจ คัดแยกขยะ ลดมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

  ผลผลิต 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน ผลลัพธ์ 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจกับการจัดการขยะมากขึ้น@12 ต.ค. 62 12:17
 • ชาวปากเครียวร่วมใจ คัดแยกขยะ ลดมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

  ชาวปากเครียวร่วมใจ คัดแยกขยะ ลดมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

  ผลผลิต 1. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน    คน 2. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดการประกวดบ้านเรือน ผลลัพธ์ 1. มีครัวเรือนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมประกวดบ้านเรือน 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจในกฎ/กติกา ของการประกวดบ้านเรือน@12 ต.ค. 62 12:05
 • โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม บ้านลานช้าง

  สรุปผลการดำเนินงานโดยนางสมจิตร  หมวดมณี สภาวะขยะที่ลดลงหลังจากดำเนินการโครงการ บรรยายผลกระทบการจัดการขยะกับการควบคุมโรค โดยนายยิ่งยศ  ยิ่งพลพงศ์ จนท. รพสต.บ้านลานช้าง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินการการจัดการขยะในอนาคต โดยนายสุชิต ชูเชิด รองนายกอบต.เขาชัยสน สาธิตการเลี้ยงไส้เดือน โดย นางสุภร  เพ็งมี สาธิตการทำน้ำยาล้างจาน โดย นางยุพิน  มณีพันธ์@10 ต.ค. 62 06:14
 • โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม บ้านลานช้าง

  โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม บ้านลานช้าง

  สรุปผลการดำเนินงานโดยนางสมจิตร  หมวดมณี สภาวะขยะที่ลดลงหลังจากดำเนินการโครงการ บรรยายผลกระทบการจัดการขยะกับการควบคุมโรค โดยนายยิ่งยศ  ยิ่งพลพงศ์ จนท. รพสต.บ้านลานช้าง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินการการจัดการขยะในอนาคต โดยนายสุชิต ชูเชิด รองนายกอบต.เขาชัยสน สาธิตการเลี้ยงไส้เดือน โดย นางสุภร  เพ็งมี สาธิตการทำน้ำยาล้างจาน โดย นางยุพิน  มณีพันธ์@10 ต.ค. 62 06:13
 • โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม บ้านลานช้าง

  ผลผลิต 1.ได้ปุ๋ยมูลไส้เดิอนจากการเลี้ยงไส้เดือนย่อยสลายขยะอินทรีย์ 2.น้ำหมักชีวภาพ 3.ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานขจัดสารเคมีบ้านลานช้าง 4.ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 5.ไม่มีแหล่งเพาะพันธ์ยุงและเชื้อโรค 6.คนในชุมชนไม่นำขยะไปทิ้งที่จุดเสี่ยง 4 จุด 7.มีการคัดแยกขยะ ผลลัพธ์ เกิดความรู้ความตระหนักเรื่องขยะ เกิดคณะทำงานจำนวน 23 คน จากตัวแทน 6 กลุ่มบ้าน และมีภาคีร่วม รพสต. โรงเรียน วัด และ อบต.ปริมาณขยะในชุมชนลดลง 25,845 กก/เดือน  จากปริมาณขยะก่อนเริ่มโครงการ 37,695 กก/เดือน.คงเหลือขยะในชุมชน 11,850 กก./เดือน ซึงเป็นขยะทั่วไปที่ชุมชนกำลังหาวิธีการจัดการ จุดเสี่ยงทั้ง 4 จุดไม่มีขยะ ด้านเศรษฐกิจ  -ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้    ด้านสังคม  - เกิดกลไกการมีส่วนร่วม เกิดความรักความสามัคคึของคณะทำงาน  ด้านสุขภาพ -ลดไข้เลือดออก - ลดโรคNCD -กินผักผลไม้ปลอดสารพิษ ด้านสิ่งแวดล้อม -บ้านเมืองสวยงาม -ลดละเลิกใช้สารเคมี -มลพิษลดลง มีหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการเก็บขยะ เกิด นวัตกรรมขึ้นมาคือ "เปลี่ยนกองขยะเป็นสวนดอกไม้ "@07 ต.ค. 62 23:49
 • โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม บ้านลานช้าง

  ผลผลิต 1.ได้ปุ๋ยมูลไส้เดิอนจากการเลี้ยงไส้เดือนย่อยสลายขยะอินทรีย์ 2.น้ำหมักชีวภาพ 3.ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานขจัดสารเคมีบ้านลานช้าง 4.ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 5.ไม่มีแหล่งเพาะพันธ์ยุงและเชื้อโรค 6.คนในชุมชนไม่นำขยะไปทิ้งที่จุดเสี่ยง 4 จุด 7.มีการคัดแยกขยะ ผลลัพธ์ เกิดความรู้ความตระหนักเรื่องขยะ เกิดคณะทำงานจำนวน 23 คน จากตัวแทน 6 กลุ่มบ้าน และมีภาคีร่วม รพสต. โรงเรียน วัด และ อบต.ปริมาณขยะในชุมชนลดลง 25,845 กก/เดือน  จากปริมาณขยะก่อนเริ่มโครงการ 37,695 กก/เดือน.คงเหลือขยะในชุมชน 11,850 กก./เดือน ซึงเป็นขยะทั่วไปที่ชุมชนกำลังหาวิธีการจัดการ จุดเสี่ยงทั้ง 4 จุดไม่มีขยะ ด้านเศรษฐกิจ  -ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้    ด้านสังคม  - เกิดกลไกการมีส่วนร่วม เกิดความรักความสามัคคึของคณะทำงาน  ด้านสุขภาพ -ลดไข้เลือดออก - ลดโรคNCD -กินผักผลไม้ปลอดสารพิษ ด้านสิ่งแวดล้อม -บ้านเมืองสวยงาม -ลดละเลิกใช้สารเคมี -มลพิษลดลง มีหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการเก็บขยะ เกิด นวัตกรรมขึ้นมาคือ "เปลี่ยนกองขยะเป็นสวนดอกไม้ "@07 ต.ค. 62 23:49
 • โครงการปลูกป่าชุมชนเพื่อคืนความสมบูรณ์ให้คลองโหล๊ะจันกระ

  โครงการปลูกป่าชุมชนเพื่อคืนความสมบูรณ์ให้คลองโหล๊ะจันกระ

  1ได้เลี้ยงปลาเพื่อขยายพันธุ์และปล่อยสู่คลองธรรมชาติ 2 มีพันธุ์ปลาที่ปล่อยสู่คลองธรรมชาติรวม3,000ตัว@04 ต.ค. 62 13:05
 • ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง

  ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง

  ผล@03 ต.ค. 62 19:42
 • โครงการปลูกป่าชุมชนเพื่อคืนความสมบูรณ์ให้คลองโหล๊ะจันกระ

  โครงการปลูกป่าชุมชนเพื่อคืนความสมบูรณ์ให้คลองโหล๊ะจันกระ

  1มีคณะทำงานร่วมกิจกรรมประชุมจำนวน12คน 2ได้เรียนรู้และสรุปผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาและได้ร่วมกันแสดงความเห็นและหาแนวทางการจัดกิจกรรมแก้ทวดทองแคในเดือนสิงหาคม 3คณะทำงานได้สำรวจความมั่นคงและความเสียหายของฝายชะลอทรายที่สร้างไว้ในพื้นที่ดำเนินโครงการและได้ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุด@01 ต.ค. 62 20:10