เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

ระบบติดตามโครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12 “สานงาน เสริมพลัง ก้าวข้ามขีดจำกัด สู่ภาคใต้แห่งความสุขในวิถี New Normal

@11 ก.ค. 64 14.51

     

14 กรกฎาคม 2564

       

videocam Zoom ID: 93592225182 Passcode: 142189

       

ห้องประชุม ใช้ในช่วงเวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น.

09.00 – 12.00 น.นำเสนอการขับเคลื่อนกระบวนการงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12 ในระดับจังหวัด 14 จังหวัดของภาคใต้
12.00 – 13.00 น. === พักเที่ยง ===
13.00 – 16.00 น.นำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12 โดยตัวแทนเครือข่ายสร้างสุขภาคใต้ ให้กับผู้บริหารองค์กร สสส. สช. สปสช. สธ. และ พอช.
16.00 – 16.30 น.พิธีปิด

หัวข้อข่าวทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

ส่งเสริมการปลูก กิน ขายผักปลอดภัย ต.อัยเยอร์เวง

จัดทำรายงาน : กิจกรรมสนับสนุนจาก สสส. ค่าจัดทำรายงานและค่าอินเตอร์เน็ตเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบ รายงานความก้าวหน้าออนไลน์ โดยทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม จะต้องมีการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมที่จัดในแต่ละกิจกรรม ว่ามีผู้เข้าร่วมอบรมกี่คน ผลจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างไร และ ผู้เข้าร่วมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง และต้องลงรูปภาพประกอบด้วย ใบลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรม ใบสำคัญรับเงิน รูปภาพประกอบ@16 ก.ค. 64 22:21

ส่งเสริมการปลูก กิน ขายผักปลอดภัย ต.อัยเยอร์เวง

จัดทำป้ายไวนิลโครงการ และไวนิลบันไดผลลัพธ์ : ได้ป้ายไวนิลขนาด 1.202.40 ม.โดยมีรายละเอียดในไวนิลว่า "โครงการส่งเสริมการปลูก กิน ขายผักปลอดภัย ต.อัยเยอร์เวง" ทุกครั้งที่จัดกิจกรรม จะมีการเขียนชื่อกิจกรรม กำกับไว้ บนไวนิล ทุกครั้งเพื่อที่ให้รับรู้โดยทั่วกัน ของผู้เข้าร่วมการอบรม และไวนิลบันไดผลลัพธ์ ขนาด 0.81.40 ม. วัตถุประสงค์ใการจัดทำบันไดผลลัพธ์ 1.เพื่อให้ครัวเรือนปลูกผักปลอดภัยสำหรับการบริโภคในครัวเรือน 2.เพื่อสร้างระบบการจัดจำหน่ายผักปลอดภัยเพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือน ซึ่งประกอบด้วย - กิจกรรม - ผลลัพธ์ -ตัวชี้วัด ซึ่งการจัดทำบันไดผลลัพธ์ นั้นเพื่อให้เห็นถึงการดำเนินกิจกรรมต่างๆว่าถึงขั้นไหน ได้รับการเปลี่ยนแปลงมากหรือน้อย จากการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา@16 ก.ค. 64 21:58
ฟื้นคืนชีวิตชาวสวนยางด้วยวิถีป่าร่วมยางยั่งยืน

ฟื้นคืนชีวิตชาวสวนยางด้วยวิถีป่าร่วมยางยั่งยืน

เวทีประเมินผลการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา ARE : -ได้พบปะภาคีเครือข่าย ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียรู้ถึงกิจกรรมของแต่กลุ่มว่าได้ดำเนินงานกันไปถึงไหนแล้ว@10 ก.ค. 64 09:23

โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลนาตาล่วง

กิจกรรมที่ 3.2เตรียมรองรับสังคมสูงวัยด้านสุขภาพ :นาตาล่วงอ่อนหวาน : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายครบตามที่วางไว้ที่จำนวน 60 คน คณะทำงาน วิทยากรแกนนำชุมชนจำนวน 16 คน ซึ่งผลที่ตามมาเป้นผลลัพธ์ที่ได้จากการพูดคุยร้านการแฟที่เข้าร่วมกิจกรรมก็พบว่า เมื่อมี่การแนะนำเรื่องของรสชาติก็ได้รับการตอบรับ โดยผู้ซื้อเลือกทานหวานลดลงจากเดิมและคิดว่าลดลงเรื่อยๆในระยะต่อไป@07 ก.ค. 64 20:58
ฟื้นคืนชีวิตชาวสวนยางด้วยวิถีป่าร่วมยางยั่งยืน

ฟื้นคืนชีวิตชาวสวนยางด้วยวิถีป่าร่วมยางยั่งยืน

กิจกรรมที่ 8 ขับเคลื่อนธนาคารพันธุ์พืชพืชพื้นถิ่น : -สมาชิกสามารถซื้อ-ขายเมล็ดพันธุ์ที่มีอยู่ หรือน่ำมาแลกเปลี่ยนกัน -สมาชิกได้มีพันธุ์พิชในสวนเพิ่มมากชึ้น -มีอาหารหลากหลาย ไว้ขาย หรือไว้กินเพิ่่มมากขึ้น -ทำให้เกิดกิจกรรมกับครอบครัวมากขึ้น@07 ก.ค. 64 12:31
ฟื้นคืนชีวิตชาวสวนยางด้วยวิถีป่าร่วมยางยั่งยืน

ฟื้นคืนชีวิตชาวสวนยางด้วยวิถีป่าร่วมยางยั่งยืน

จัดทำนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ : -เป็นการนำเสนอผลงานและผลผลิตของทางกลุ่่มและของสมาชิก ทำให้ก่อนเกิดรายได้@07 ก.ค. 64 12:02
ฟื้นคืนชีวิตชาวสวนยางด้วยวิถีป่าร่วมยางยั่งยืน

ฟื้นคืนชีวิตชาวสวนยางด้วยวิถีป่าร่วมยางยั่งยืน

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานเครือข่ายป่าร่วมยาง ครั้งที่ 5 : -ได้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ของสมาชิกแต่ละคน เกี่ยวกับเรื่องพันธุ์ไม้ -เชื่อมโยงเครือข่าย ช่วยเหลือแปรรูป ผลผลิต เพื่อจำหน่าย -โรงเรียนใต้โคนยางมีความหลากหลาย เช่น แพทย์แผนไทย ผ้ามัดย้อม ปุ่ยหมัก-ปุ่ยคอก ผักสวนครัว -ได้กำหนดวันแลกเปลี่ยน โรงเรียนใต้โคนยาง ที่เหลือ -ได้กำหนดแผนงานที่เหลือของกิจกรรม -จัดทำสื่อเพื่อเป็นอัตลักษณ์ ของแต่ละโรงเรียน@07 ก.ค. 64 11:43
ฟื้นคืนชีวิตชาวสวนยางด้วยวิถีป่าร่วมยางยั่งยืน

ฟื้นคืนชีวิตชาวสวนยางด้วยวิถีป่าร่วมยางยั่งยืน

กิจกรรมที่ 11 เวทีสรุปผลการดำเนินโครงการ : -ได้ทราบถึงผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปิดโครงการ -มีรายได้จากการขายผลผลิตให้กับกล่่มเครื่องแกง -มีรายได้จากการปันผลค่าแรงและค่าหู้นของกลุ่มเครื่องแกง ซึ่งทุกคนที่ได้รับเงินจากส่วนนี้ก็อดีใจกันมากๆเลย ถือว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางนึง -ได้มาพบปะพูดคุยกัน -มีการเพิ่มป่าร่วมยางอีก 300 ไร่ -เพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่อาหารปลอดภัยให้กับชุมชน และลดการใช้สารเคมี@06 ก.ค. 64 20:22
ฟื้นคืนชีวิตชาวสวนยางด้วยวิถีป่าร่วมยางยั่งยืน

ฟื้นคืนชีวิตชาวสวนยางด้วยวิถีป่าร่วมยางยั่งยืน

กิจกรรมที่ 10 ส่งเสริมการกระจายผลผลิตจากเครือข่ายคนป่ายางสู่ชุมชน : -เกิดตลาดสีเขียวในชุมชน -ได้มีการพัฒนาตลาดออนไลน์ เพื่อกระจายผลผลิตจากป่ายางไปให้ผู้บริโภคได้มากชึ้น -ได้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของตลาดชุมชน -ได้มีการจัดทำเพจตลาดปันรักษ์ ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเชื่อมโยงให้ผู้ทีสนใจสามารถมาเยี่ยมตลาดได้สะดวกขึ้น -ชาวบ้าน สมาขิกมีรายได้จากการขายสินค้า --เพิมพื้นที่สีเขียว อาหารปลอดภัยให้ชุมชน@06 ก.ค. 64 19:47

การจัดการขยะที่ต้นทางชุมชนป่าไม้ เทศบาลเมืองกันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง

การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง (30มิ.ย.64-1ก.ค.64) : 1.ประเด็นความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต:ข้าว  ทำให้ทราบถึงสถานการณ์ ปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหาร และในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019มีผลกับความมั่นคงของอาหาร แนวทางการสร้างสุขภาวะของคนตรังให้ยั่งยืนด้วยการดูแลนาข้าว การพัฒนาคุณภาพของข้าวตรัง 2. ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตรัง การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้ สามารถนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีมาบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 3. การจัดการขยะทะเลและชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม สถานการณ์และปัญหาขยะทะเลที่เกิดขึ้น การเพิ่มคณะกรรมการร่วมเพื่อบริหารจัดการขยะทะเลและชายฝั่ง พื้นที่ที่ติดกับชายฝั่งทะเลให้บริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง และการหาแนวทางป้องกันขยะบกลงสู่ทะเล 4. ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์:วัดเตรียมรองรับสังคมสูงวัย ทำให้ทราบถึงจังหวัดตรังเข้าสู่สังคมสูงวัย การสร้างระบบสุขภาพให้พระสงฆ์มีสุขภาพดี 5. ประเด็นการบริหารจัดการแก้ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในระดับพื้นที่่ ให้มีคณะทำงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในทุกระดับ@06 ก.ค. 64 17:10

ส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยบ้านควนคง

กิจกรรมประชุมคณะทำงานโครงการครั้งที่ 9 : ได้กำหนดแผนการดำเนินงานกิจกรรม 2 กิจกรรม กิจกรรมการเก็บข้อมูลการผลิตและการบริโภคพืชผักปลอดภัย ครั้งที่ 2 กิจกรรมการเก็บข้อมูลสถานการณืการใช้สารเคมีและผลกระทบการใช้สารเคมี ครั้งที่ 2@06 ก.ค. 64 10:31

ส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยบ้านควนคง

กิจกรรมประชุมคณะทำงานโครงการครั้งที่ 8 : มีการประชุมผ่านระบบโทรศัพท์ สรุปให้มีการเลื่อนการดำเนินกิจกรรมที่รวมตัวของสมาชิกครัวเรือนปฏิบัติที่มีจำนวนมาก ให้สถานการณ์โควิท19 ดีขึ้นแล้วดำเนินกิจกรรมต่อไป@06 ก.ค. 64 10:28