เครือข่ายฅนสร้างสุข

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • ชาวศรีฟาฯ ป้องกันและลดอุบัติภัยทางท้องถนน

  เวทีติดตามรายงานโครงการย่อยฯ : ตัวแทนคณะทำงานด้านข้อมูลของโครงการ 2 คนเข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถบันทึกข้อมูลเบื้องต้นพร้อมการตรวจสอบและพิจารณาจาก PM ประเด็นอุบัติเหตุ  จนสามารถบันทึกข้อมูลแล้วเสร็จได้ในบางส่วน ส่วนที่เหลือคือการนำข้อมูลและหลักฐานทางการเงินใส่ในระบบตามวัน เวลา ที่กำหนด@28 มี.ค. 66 12:45
 • ชาวศรีฟาฯ ป้องกันและลดอุบัติภัยทางท้องถนน

  ติตต่อประสานงานหน่วยงานภาคีปฏิบัติการ : ภาคีปฏิบัติการ ทั้ง 10 หน่วยงาน ได้รับการติดต่อจากตัวแทนโครงการฯ และให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ตลอดจนความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเวทีคืนข้อมูลฯดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ทางโครงการได้นำหนังสือเชิญร่วมงานและกำหนดการให้หน่วยงานภาคีเป็นที่เรียบร้อยและเสร็จสิ้น@28 มี.ค. 66 12:38
 • การจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ตำบลบาโงยซิแน

  การจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ตำบลบาโงยซิแน

  การปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย : ประชาชนได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่ เช่น การให้บริการน้ำดื่ม การตรวจสภาพรถ คำแนะนำการขับรถในช่วงเทศกาล ประชาชนมีการตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใส่หมวกกันน็อค ประชาชนมีความพึงพอใจจากการให้บริการจากเจ้าหน้าที่@28 มี.ค. 66 11:25
 • ปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑๑ (บ้านทุ่งนางแก้ว) อ.ละงู จ.สตูล

  ปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑๑ (บ้านทุ่งนางแก้ว) อ.ละงู จ.สตูล

  ประชุมคณะกรรมการทำงานครั้งที่ 3/5 : 1.ได้แกนนำใหม่ 2 คน และ กลุ่มเป้าหมายใหม่ 5 คน 2.ได้กำหนดการทำงานในการอบรมความรู้แก่คณะทำงานและกลุ่มเป้าหม้ายในการปลูกผักและบริโภคผักปลอดภัย ปลอดสารพิษ 3.แกนนำและกลุ่มเป้าหมายใหม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการและทราบบทบาทหน้าที่ของตนเอง@28 มี.ค. 66 10:18
 • ตันหยงโป โมเดล (Tanyong Mpdel) หมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ตำบลตันหยงโป จังหวัดสตูล

  ตันหยงโป โมเดล (Tanyong Mpdel) หมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ตำบลตันหยงโป จังหวัดสตูล

  กิจกรรมแยกขยะก่อนทิ้งครั้งที่ 1 : เพื่อสร้างครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะ และมีการจัดการขยะอย่างต่อเนื่องในชุมชน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.เกิดครัวเรือนต้นแบบจัดการขยะ ไม่น้อยกว่า 10 ครัวเรือน ที่มีการคัดแยกขยะต่อเนื่อง ลดการสร้างขยะ มีการนำขยะกลับมาใช้ และสามารถเป็นวิทยากรให้ครัวเรือนอื่น หรือคณะศึกษาดูงานได้ 2.แกนนำมีการติดตามผลการคัดแยกขยะของครัวเรือนเป้าหมาย 30 ครัวเรือน อย่างต่อเนื่อง@28 มี.ค. 66 09:58
 • ตันหยงโป โมเดล (Tanyong Mpdel) หมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ตำบลตันหยงโป จังหวัดสตูล

  ตันหยงโป โมเดล (Tanyong Mpdel) หมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ตำบลตันหยงโป จังหวัดสตูล

  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการตามแผนการร่วมทุน อบจ.และสสส. : 1.ป้ายประชาสัมพันธ์และรณรงค์เลิกบุหรี่ 2.ตรายางโครงการ@28 มี.ค. 66 09:40
 • แผนงานพัฒนาศักยภาพ ติดตามการดำเนินงาน และสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย

  แผนงานพัฒนาศักยภาพ ติดตามการดำเนินงาน และสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย

  ประชุมคณะทำงานการพัฒนา และสนับสนุนการจัดการโครงการภายใต้แผนงานร่วมทุนฯ ครั้งที่ 1/2566 : ที่ประชุมได้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินกิจกรรมของโครงการย่อยแต่ละโครงการ@28 มี.ค. 66 09:16
 • โครงการสร้างอาชีพเสริมรายได้กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 บ้านย่านอุดม หมู่ที่ 7 ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่

  โครงการสร้างอาชีพเสริมรายได้กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 บ้านย่านอุดม หมู่ที่ 7 ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่

  คณะทำงานสำรวจ/สัมภาษณ์ข้อมูลสมาชิก กลุ่มเป้าหมาย เรื่องความรอบรู้ทางด้านการเงินและสุขภาพ เพื่อใช้วัดผลการเปลี่ยนแปลงของสมาชิก(ระหว่างดำเนินโครงการ) ครั้งที่ 2/3 : แกนนำคณะทำงานของโครงการและสมาชิกกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 คน ได้ร่วมทำแบบสำรวจ/สัมภาษณ์ข้อมูลสมาชิกกลุ่มเป้าหมาย เรื่องความรอบรู้ทางด้านการเงินและสุขภาพ เพื่อใช้วัดผลการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกทั้ง 40 คน ครั้งที่ 2 (ระหว่างการดำเนินโครงการ ) โดยผลที่ได้จากการทำแบบสำรวจ มีดังนี้ 1.ทางกลุ่มมีข้อมูลสถานการณ์ด้านความรอบรู้ทางด้านการเงินและสุขภาพของครัวเรือนกลุ่มสมาชิกเป้าหมาย 30 คนและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 10 คน ในระหว่างดำเนินโครงการ 2.ข้อมูลที่ได้จะใช้วัดผลการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มสมาชิกเป้าหมาย และคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ได้นำมาเปรียบเทียบกับครั้งที่ 1 3.ในครั้งที่ 2 (ระหว่างดำเนินโครงการ ) เมื่อนำไปเปรียบเทียบข้อมูลกับครั้งที่ 1 (ก่อนดำเนินโครงการ) มีข้อแตกต่างอย่างชัดเจน ทั้งในด้านความรอบรู้ทางด้านการเงินและสุขภาพ โดยเฉพาะด้านการเงิน สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก การรวมกลุ่มในครั้งนี้ เกื่อบทุกคน@27 มี.ค. 66 23:27
 • การจัดการขยะในชุมชนประมง ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

  การจัดการขยะในชุมชนประมง ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

  อบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการแก่ครัวเรือน : ผลผลิต (Output)มีผู้เข้าร่วม 60 คน ผลลัพธ์ (Outcome) ชาวบ้านที่ได้รับการอบรมและได้ความรู้เรื่อง วิธีการคัดแยกขยะในครัวเรือน ประเภทขยะ โดยมีการฝึกปฏิบัติคัดแยกขยะจริงๆ@27 มี.ค. 66 23:24