เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

ระบบติดตามโครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

ส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยบ้านควนคง

กิจกรรมจัดทำชุดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานในเวที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ : ยังไม่ดำเนินการจัดทำชุดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ@24 ก.ย. 64 12:01
ส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยบ้านควนคง

ส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยบ้านควนคง

กิจกรรมจัดทำรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบออนไลน์ : จัดทำรายงานและการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานการเงินตามกิจกกรมตามงวดโครงการเป็นที่เรียนร้อย@24 ก.ย. 64 11:36
โครงการวัดเตรียมรองรับสังคมสูงวัยในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองตรัง

โครงการวัดเตรียมรองรับสังคมสูงวัยในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองตรัง

อบรมออนไลน์ พระคิลานุปัฏฐากจังหวัดตรัง "ความรู้และฝึกปฏิบัติสมาธิบำบัด SKT" : m@24 ก.ย. 64 00:52
โครงการวัดเตรียมรองรับสังคมสูงวัยในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองตรัง

โครงการวัดเตรียมรองรับสังคมสูงวัยในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองตรัง

การอบรมออนไลน์พระคิลานุปํฎฐากและญาติโยมจังหวัดตรัง ถวายความรู้และฝึกปฏิบัติสมาธิบำบัดSKT เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และไวรัสโควิด-19 โดยวิทยากร รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี : o@24 ก.ย. 64 00:47
โครงการวัดเตรียมรองรับสังคมสูงวัยในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองตรัง

โครงการวัดเตรียมรองรับสังคมสูงวัยในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองตรัง

ประชุมหารือเวทีขับเคลื่อน และประกาศนโยบาย วัดปลอดบุหรี่ ไม่ดื่มสุราภายในวัดตลอดถึงจัดทำแผนการทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนงาน จังหวัดตรัง : @24 ก.ย. 64 00:43

โครงการวัดเตรียมรองรับสังคมสูงวัยในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองตรัง

กิจกรรมย่อยที่ 6.2 การสำรรวจและออกแบบผังแม่บทในการปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพของวัดเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ครั้งที่ 2 : ค่ารังวัด@24 ก.ย. 64 00:15
โครงการวัดเตรียมรองรับสังคมสูงวัยในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองตรัง

โครงการวัดเตรียมรองรับสังคมสูงวัยในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองตรัง

พัฒนาศักยภาพ ถอดบทเรียนการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย ครั้งที่ 2 : เข้าสู่เนื้อหาของครั้งนี้ โดยเริ่มจากการบ้านที่ อ.พีได้ให้กับผู้เข้าร่วมในครั้งที่แล้วว่าให้หาภาพประทับใจ หรือภาพที่อยากจะเล่าจากการดำเนินงานภายใต้โครงการฯให้สมาชิกที่เข้าร่วมได้ฟัง โดย อ.พีธากร ก็ช่วยชี้ให้เห็นข้อจำกัดและประสิทธิภาพการถ่ายทอดจากผู้รู้ไปยังผู้รับสื่อ เช่น จากสิ่งที่เรารู้ 100% แต่สิ่งที่เราสามารถถ่ายทอดผ่านการพูดได้ประมาณ 80% หรือพอเป็นการถ่ายทอดผ่านการเขียนสามารถถ่ายทอดได้ 70 % สุดท้ายคนอื่นอาจจะเข้าใจเพียง 50 % -การเรียนรู้สัปดาห์นี้จึงเริ่มจากการ “เล่าด้วยภาพ” เป็นการถ่ายทอดผ่านการพูดให้ตัวแทนแต่ละโครงการได้นำเสนอภาพที่เลือกและเล่าเรื่องให้สมาชิกที่ร่วมประชุมได้เรียนรู้ โดยสมาชิกที่เข้าร่วมก็ทยอยเล่าเรื่องของแต่ละพื้นที่พบว่าแต่ละพื้นที่ก็นำเสนอได้อย่างน่าสนใจ ต่อจากนั้น เป็นการฝึกพาดหัว หัวรอง และเนื้อข่าว โดยให้แต่ละโครงการฯนำเนื้อหาที่เล่าในช่วงแรก มาฝึกทำผ่านการเขียนโดยให้ให้ลองพาดหัว มีหัวรอง และเนื้อข่าว ที่เราอยากเล่า เวลาค่อนข้างกระชับ หลายพื้นที่ก็เริ่มพาดหัวได้ มีเนื้อข่าว แม้ไม่สมบูรณ์แต่ก็เห็นเนื้อหาเด่นที่พื้นที่อยากเล่า -ต่อมา ชวนวิเคราะห์รูปแบบการทำงาน(ทีม/สองคน/คนเดียว) และโจทย์สุดท้าย ให้แต่ละทีมได้วิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการฯ โดยใช้ให้เลือกชื่อคนซึ่งอาจจะเป็นคณะทำงานรวมถึงบุคคลภายนอกที่มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ โดยให้คะแนนความเกี่ยวข้อง สเกลการให้คะแนน 1-10 แล้วให้คะแนนนั้นเลือกคนในโครงการ 2 คน และเลือกคนภายนอกโครงการ 2 คนและลองตั้งคำถามทั้ง 4 คน ว่าอยากจะถามอะไรเพื่อจะได้นำข้อมูลจากการถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาเพิ่มเนื้อหาประกอบเนื้อหาเรื่องเล่า@24 ก.ย. 64 00:02
โครงการวัดเตรียมรองรับสังคมสูงวัยในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองตรัง

โครงการวัดเตรียมรองรับสังคมสูงวัยในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองตรัง

พัฒนาศักยภาพ ถอดบทเรียนการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย ครั้งที่ 1 : -มีกระบวนการให้คณะทำงานแต่ละพื้นที่ได้ทบทวนการดำเนินโครงการโดยตาราง ก ข ค ง จ ก ได้แก่ บริบทสถานการณ์ก่อนเริ่มโครงการ 5 ข้อ ข ได้แก่ การดำเนินงานเบื้องหน้า ค ได้แก่ เบื้องหลังการดำเนินงาน ง ได้แก่ ผลที่เกิดขึ้น/ปรากฏชัดเจน จ ได้แก่ สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น/ยังไม่ชัดเจนแต่รู้สึกได้/ใกล้ความเป็นจริง โดยจุดเน้นอยู่ที่ ค.ได้เห็นซึ่งอยู่เบื้องหลัง/ไม่ได้ระบุในโครงการแต่มีส่วนสำคัญ และ จ. โดยเป็นประเด็นที่จะได้พัฒนางานต่อ ต่อจากนั้นเป็นโจทย์อีกข้อให้คณะทำงานได้วิเคราะห์ผ่านตารางความพึงพอใจ(น้อย-มาก)และความสำเร็จ(สำเร็จ-ไม่สำเร็จ) เน้นข้อมูลจาก ข และค มาวิเคราะห์ และช่วยอธิบายเพิ่มเติม กรณีพึงพอใจมากแต่ยังไม่สำเร็จ  ทำไมถึงพอใจมากทั้งที่งานไม่สำเร็จ กรณีพึงพอใจมากและงานสำเร็จ ปัจจัยความสำเร็จคืออะไร สิ่งที่อยากแนะนำคนอื่น กรณีพึงพอใจน้อย และยังไม่สำเร็จ บทเรียนที่จะไม่ผิดซ้ำซองคืออะไร กรณีพึงพอใจน้อยแต่สำเร็จ สิ่งที่ขาดอยู่คืออะไร มีอะไรรต้องทำเพิ่มเติม ชักชวนให้คณะทำงานแต่ละพื้นที่ได้ทดลองทำและนำเสนอ โดยจะมี workshop ครั้งที่ 2 สัปดาห์หน้าเวลา 13.00น. ให้ทุกพื้นที่เตรียมภาพถ่ายหรือคลิป 2 ที่อยากเล่าความสำเร็จหรือไม่สำเร็จจากการดำเนินงานโครงการฯ@23 ก.ย. 64 23:48
จัดการขยะชุมชนชายฝั่งทะเลเพื่อรองรับการท่องเที่ยวบ้านมดตะนอย ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง

จัดการขยะชุมชนชายฝั่งทะเลเพื่อรองรับการท่องเที่ยวบ้านมดตะนอย ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง

กิจกรรมย่อยที่ 1.12 การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานจัดการขยะบ้านมดตะนอย : สรุปข้อมูลกระบวนการที่ทำ   บริบท/สถานการณ์   มีการคัดแยก@23 ก.ย. 64 16:17
จัดการขยะชุมชนชายฝั่งทะเลเพื่อรองรับการท่องเที่ยวบ้านมดตะนอย ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง

จัดการขยะชุมชนชายฝั่งทะเลเพื่อรองรับการท่องเที่ยวบ้านมดตะนอย ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง

กิจกรรมย่อยที่ 1.11 การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานจัดการขยะบ้านมดตะนอย : ได้ข้อมูลที่จำนำไปทำ ARE ได้รู้กลุ่มเป้าหมายของคนที่จะเชิญมาร่วมทำ ARE ผลดีจากการชั่งน้ำหนัก   - ขยะลดลง เช่น เปลือกหอยและเปลือกมะพร้าว   - ทำให้คนในชุมชนมีจิตสำนึกในการทิ้งขยะ   - แต่ละครัวเรือนเกิดการเรียนรู้ ขยะไหนควรทิ้ง ไม่ควรทิ้ง     - ทไให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างคณะกรรมการจัดการขยะกับประชาชนในพื้นที่     - สร้างแรงบันดาลใจและจิตสำนึกในการทิ้งขยะทำให้ทิ้งขยะที่ควรทื้งและเกิดความละอายใจ@23 ก.ย. 64 16:00
จัดการขยะชุมชนชายฝั่งทะเลเพื่อรองรับการท่องเที่ยวบ้านมดตะนอย ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง

จัดการขยะชุมชนชายฝั่งทะเลเพื่อรองรับการท่องเที่ยวบ้านมดตะนอย ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง

กิจกรรมย่อยที่ 2.6 การจัดการฐานขยะในชุมชน (ชั่งขยะครั้งที่ 6 ) : ปริมาณขยะที่ชั่งได้ในครั้งที่ 6= 1,533.9 กิโล ปัญหาที่พบ คือ ฝนตก ถังขยะ ไม่มีฝาปิด ทำให้ทำขยะหนักและขยะเปียก ยังมีการทิ้งขยะอินทรีย บางส่วน@23 ก.ย. 64 15:41
จัดการขยะชุมชนชายฝั่งทะเลเพื่อรองรับการท่องเที่ยวบ้านมดตะนอย ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง

จัดการขยะชุมชนชายฝั่งทะเลเพื่อรองรับการท่องเที่ยวบ้านมดตะนอย ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง

กิจกรรมย่อยที่ 2.5 การจัดการฐานขยะในชุมชน (ชั่งขยะครั้งที่ 5 ) : รู้ปริมาณของขยะแต่ละโซน - ขยะที่ชั่งได้ทั้งหมด 1130  กิโล รู้ปริมาณของขยะแต่ละโซน โซนแมงกะพรุน +ประการัง 497.8 กก โซนดุหยง 408.9 กก โซนหอยชักตีน 223.3 กก ปัญหาที่พบครั้งนี้ 1 ทีมพบแก้วน้ำที่ยังมีน้ำลงเหลือในถังขยะ 2 พบแมสในขยะบางถัง 3 พบหน้ากากบริเวณริมทาง 4 รีสอร์ท บางสาน ไม่มีการคัดแยกขยะอินทรีย์ 5 พอขาดการชั่งขยะทำให้ชาวบ้านไม่ค่อยแยกขยะอิทรีย์ที่เป็นเปลือกผลไม้ การเปลี่ยนแปลง 1 ร้านค้าบางร้านที่ไม่มีการคัดแยกก็เริ่มมีการคัดแยกที่ดี 2 ขยะไม่เพิ่มไปจากครั้งก่อน 3 ชาวบ้านตื่นตัว@23 ก.ย. 64 15:11
สนับสนุนการสร้างระบบความมั่นคงทางอาหารของชุมชนบ้านลูโบ๊ะซูลง ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

สนับสนุนการสร้างระบบความมั่นคงทางอาหารของชุมชนบ้านลูโบ๊ะซูลง ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

กิจกรรม ARE ครั้งที่ 1 : 1.คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 5 ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการ ARE ครั้งที่ 1 ได้รับทราบ 2.การดำเนินโครงการได้ดำเนินการทั้งหมด 6 กิจกรรม อยู่ในบันได้ผลลัพธ์ขั้นที่ 3 3.คณะกรรมการเกิดกติกาการทำงานร่วมกัน 4.เกิดแนวคิดการจัดตั้งร้านค้าลอยฟ้าสินค้าชุมชน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการลดค่าใช้จ่าย เก็บออม 5.พี่เลี้ยงโครงการได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งร้านค้าลอยฟ้าสินค้าชุนชนเพื่อให้ได้ดำเนินการที่มีประสิทธิภาพเเละเกิดประโยชน์ูสุงสุด@22 ก.ย. 64 10:33
โรงเรียนขยะ (ลดแหล่งพาหะนำโรค)Reduce Carrier Garbage School (RCGS) ตำบลชะรัด

โรงเรียนขยะ (ลดแหล่งพาหะนำโรค)Reduce Carrier Garbage School (RCGS) ตำบลชะรัด

เวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชน : มีการแสดงนิทรรศการ@21 ก.ย. 64 15:29
โรงเรียนขยะ (ลดแหล่งพาหะนำโรค)Reduce Carrier Garbage School (RCGS) ตำบลชะรัด

โรงเรียนขยะ (ลดแหล่งพาหะนำโรค)Reduce Carrier Garbage School (RCGS) ตำบลชะรัด

นิทรรศการแสดงผลงานการดำเนินงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ : มีการปิดโครงการและสรุปผลการดำเนินโครงการ@21 ก.ย. 64 15:23
โรงเรียนขยะ (ลดแหล่งพาหะนำโรค)Reduce Carrier Garbage School (RCGS) ตำบลชะรัด

โรงเรียนขยะ (ลดแหล่งพาหะนำโรค)Reduce Carrier Garbage School (RCGS) ตำบลชะรัด

เวทีประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE) ครั้งที่ 2 : ได้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการคืนข้อมูล@21 ก.ย. 64 15:20
การจัดการขยะ บ้านสำนักปราง ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

การจัดการขยะ บ้านสำนักปราง ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

กิจกรรมประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE)ร่วมระหว่างโครงการย่อยและหน่วยจัดการฯ : เกิดผลลัพธ์การดำเนินงานโครงการในความรับผิดชอบ และได้เรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ@20 ก.ย. 64 14:51
ปลาดุกสวรรค์บ้านศาลาไม้ไผ่

ปลาดุกสวรรค์บ้านศาลาไม้ไผ่

เวทีประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา (ARE) ครั้งที่ 2 : ผู้รับผิดชอบโครงการ นำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการ ตามบันไดผลลัพธ์ ดังรายละเอียดดังนี้ เกิดคณะทำงาน จำนวน 11 คน มีการแบ่งบทบาทหน้าที่กัน ทุก 2 เดือน มีการประชุมแลกเปลี่ยนและติดตามการเลี้ยงปลา คณะทำงานได้ไปเรียนรู้การเลี้ยงปลาดุกที่ ตำบลหานโพธิ์ ได้ศึกษาการเลี้ยงปลาวิธีทำอาหารปลา เพื่อลดต้นทุนฯ หลังจากนั้นในกลุ่มสมาชิกเลี้ยงปลาบ้านศาลาไม้ไผ่มีผู้สนใจเลี้ยงปลาดุก จำนวน 32 ครัวเรือน มีการผลิตอาหารปลาดุกเพื่อลดต้นทุน โดยจพทำอาหารปลาดุกใหญ่ ให้วันละ 1 มื้อ และอาหารสำเร็จรูป 1 มื้อ ต่อวัน จากการสรุปค่าใช้จ่ายเฉพาะอาหารปลาดุก เปรียบเทียบจากเดิม จะให้อาหารปลาดุกตลอดอายุการเลี้ยง(3-4 เดือน) รวมค่าใช้จ่าย 600 บาท ต่อปลาดุก 100 ตัว หลังจากได้ทำอาหารปลาดุก สามารถลดต้นทุน ในเดือนสุดท้าย ลดลงประมาณ 100 บาท คำนวณจากการให้อาหารลดลงไป วันละ 1 มื้อ จำนวน 30 วัน ลดได้ ประมาณ 4 กก.(คิดเป็นเงิน 100 บาท) ทางกลุ่มมีการแปรรูปปลาดุก โดยทำเป็นปลาดุกร้า และปลาดุกแดดเดียว โดยส่วนใหญ่จะทำปลาดุกร้า เพราะได้กำไรดีกว่า  ทางกลุ่มมีการกำหนดกติกาของกลุ่ม เช่นการเลี้ยงต้องใช้อาหารจากกลุ่ม/สมาชิกต้องคืนปลาให้กลุ่ม 1 กก.เพื่อแปรรูป /สมาชิกต้องมีการบันทึกการเลี้ยงปลาในแต่ละวัน หลังจากนั้นในการเลี้ยงปลาดุก มีการส่งปลาดุกไปตรวจตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย Safety Level โดยศูนย์วิจัยประมงฯ จังหวัดพัทลุง โดยตัวแทนกลุ่ม ผ่านการรับรองมาตรฐานขั้นปลอดภัย ในการเลี้ยงปลาดุก มีอัตราการรอด 94.23 % โดยคิดจาก จำนวนปลาทั้งหมด 5200 ตัว รอด 4900 ตัว@20 ก.ย. 64 14:47
ปลาดุกสวรรค์บ้านศาลาไม้ไผ่

ปลาดุกสวรรค์บ้านศาลาไม้ไผ่

คืนข้อมูลให้กับชุมชน : 1.มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 22 คน ประกอบด้วย สมาชิกกลุ่มเลี้ยงปลาดุก พี่เลี้ยง และผู้ติดตาม 2.ผู้รับผิดชอบโครงการ นำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการ ตามบันไดผลลัพธ์ ดังรายละเอียดดังนี้ เกิดคณะทำงาน จำนวน 11 คน มีการแบ่งบทบาทหน้าที่กัน ทุก 2 เดือน มีการประชุมแลกเปลี่ยนและติดตามการเลี้ยงปลา คณะทำงานได้ไปเรียนรู้การเลี้ยงปลาดุกที่ ตำบลหานโพธิ์ ได้ศึกษาการเลี้ยงปลาวิธีทำอาหารปลา เพื่อลดต้นทุนฯ หลังจากนั้นในกลุ่มสมาชิกเลี้ยงปลาบ้านศาลาไม้ไผ่มีผู้สนใจเลี้ยงปลาดุก จำนวน 32 ครัวเรือน มีการผลิตอาหารปลาดุกเพื่อลดต้นทุน โดยจพทำอาหารปลาดุกใหญ่ ให้วันละ 1 มื้อ และอาหารสำเร็จรูป 1 มื้อ ต่อวัน จากการสรุปค่าใช้จ่ายเฉพาะอาหารปลาดุก เปรียบเทียบจากเดิม จะให้อาหารปลาดุกตลอดอายุการเลี้ยง(3-4 เดือน) รวมค่าใช้จ่าย 600 บาท ต่อปลาดุก 100 ตัว หลังจากได้ทำอาหารปลาดุก สามารถลดต้นทุน ในเดือนสุดท้าย ลดลงประมาณ 100 บาท คำนวณจากการให้อาหารลดลงไป วันละ 1 มื้อ จำนวน 30 วัน ลดได้ ประมาณ 4 กก.(คิดเป็นเงิน 100 บาท) ทางกลุ่มมีการแปรรูปปลาดุก โดยทำเป็นปลาดุกร้า และปลาดุกแดดเดียว โดยส่วนใหญ่จะทำปลาดุกร้า เพราะได้กำไรดีกว่า  ทางกลุ่มมีการกำหนดกติกาของกลุ่ม เช่นการเลี้ยงต้องใช้อาหารจากกลุ่ม/สมาชิกต้องคืนปลาให้กลุ่ม 1 กก.เพื่อแปรรูป /สมาชิกต้องมีการบันทึกการเลี้ยงปลาในแต่ละวัน หลังจากนั้นในการเลี้ยงปลาดุก มีการส่งปลาดุกไปตรวจตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย Safety Level โดยศูนย์วิจัยประมงฯ จังหวัดพัทลุง โดยตัวแทนกลุ่ม ผ่านการรับรองมาตรฐานขั้นปลอดภัย ในการเลี้ยงปลาดุก มีอัตราการรอด 94.23 % โดยคิดจาก จำนวนปลาทั้งหมด 5200 ตัว รอด 4900 ตัว 3.สมาชิกและพี่เลี้ยง และผู้ติดตาม ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยปีหน้า หากจะดำเนินการต่อ จะส่งเสริมการเลี้ยงปลาที่หลกหลายเช่น เลี้ยงปลานิล และทางกลุ่มจะเพิ่มขยายการเลี้ยงปลา และการแปรรูป ที่มีเมนูหลากหลาย 4. หน่วยงานที่ได้สนับสนุนงบประมาณ/วัสดุสิ่งของ เพิ่มเติมให้กับกลุ่ม ได้แก่ พัฒนาชุมชนอำเภอเมือง ได้สนับสนุนอุปกรณ์ในการแปรรูปปลาดุก/ พลังงานจังหวัดพัทลุง ได้สนับสนุนตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์/ศูนย์วิจัยประมงค์ สนับสนุนวิทยากร และการรับรองปลาดุกปลอดภัย@20 ก.ย. 64 14:43
ส่งเสริมพัฒนาแหล่งอาอาหารในชุมชนเพื่อสร้างความมั่งคงด้านอาหารบ้านบือแนกูยิ

ส่งเสริมพัฒนาแหล่งอาอาหารในชุมชนเพื่อสร้างความมั่งคงด้านอาหารบ้านบือแนกูยิ

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2 : ทีมคณะทำงานเกิดการแบ่งบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สามารถออกแบบกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมได้@20 ก.ย. 64 12:53

ส่งเสริมพัฒนาแหล่งอาอาหารในชุมชนเพื่อสร้างความมั่งคงด้านอาหารบ้านบือแนกูยิ

อบรมการผลิดอาหารปลอดภัย(อาชีพเลี้ยงไก่บ้านและแปรรูป) : ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้มีเทคนิคในการเลี้ยงไก่ มีความสามารถในการจัดการรูปแบบวิธีการหารายได้เข้าในครัวเรือนได้@20 ก.ย. 64 11:47
โครงการจัดการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลหนองบ่อ

โครงการจัดการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลหนองบ่อ

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมเวทีสรุปบทเรียนการดำเนินงานและมอบเกียรติบัตร : สรุปบทเรียนความสำเร็จที่เกิดจากการดำเนินงานที่ผ่านมา บุคคคลต้นแบบ เตรียมสูงวัยไอดอล จำนวน 2 คน 1.นางมะลิ  โสธารัตน์  บุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ 2.นายอำนวย  นวลแก้ว บุคคลต้นแบบด้านเศรษฐกิจ กิจกรรมดีๆ การจัดการสภาพแวดล้อมด้านอาหารในชุมชนเพื่อส่งเสริมสุขภาพเตรียมรองรับสังคมสูงวัย มีร้านค้าเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 ร้าน จากร้านน้ำชา ร้านอาหารตามสั่ง ร้านข้าวแกง ร้านอหารในตลาดนัด จากการดำเนินงานพบผู้ป่วยรายใหม่เบาหวาน ความดันโลหิตสูงลดลงจากปีที่ผ่านมา กลุ่มเสี่ยงต่ำ กลุ่มเสี่ยงปานกลาง และกลุ่มเสี่ยงสูงมีจำนวนลดลงจากปีที่ผ่านมา@19 ก.ย. 64 22:31
เรียนรู้ บูรณาการ ควนพระสาครินทร์กรีนสคูล

เรียนรู้ บูรณาการ ควนพระสาครินทร์กรีนสคูล

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 10 : ผลสรุปจาการประชุม  โรงเรียนออกประกาศแต่งตั้งคณะทำงานการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยน กำหนดวันรอการประสานพี่เลี้ยงโครงการ  แบ่งภาระหนเาที่ความรับผิดชอบ  ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมเตรียมนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรม@19 ก.ย. 64 22:06