เครือข่ายฅนสร้างสุข

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • (09)ส่งเสริมการจัดการสุขภาพบ้านห้วยไทร

  (09)ส่งเสริมการจัดการสุขภาพบ้านห้วยไทร

  นักสื่อสารสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะ : #สานพลังสร้างสุขชุมพร . สื่อสาร. สร้างสรรค์. สังคมสุขภาวะ #สมาคมประชาสังคมชุมพร. Node flagship สสส.สน.6ด้วยสมาคมประชาสังคมชุมพร (Node Flagship Chumphon)  ร่วมกับหลายหน่วยงาน องค์กรในจังหวัดชุมพร ดำเนินงานโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะระดับพื้นที่เพื่อชุมพรน่าอยู่ เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์จังหวัด “ชุมพรเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดีและมีคุณค่า มุ่งสู่การพัฒนายั่งยืน” ใน 2 ประเด็นได้แก่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่:จัดการโรคเรื้อรังแนวใหม่ และ ระบบเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.สน.๖) เพื่อการดำเนินงานโครงการย่อยโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในระยะที่ 2 ปี 65-66 พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนสู่ชุมพรเมืองน่าอยู่ ขอจึงได้จัดให้มีการประชุมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการย่อยด้านระบบออนไลน์ในปี 2565 ครั้งนี้ขึ้น@01 ก.พ. 66 19:18
 • แผนงานพัฒนาศักยภาพ ติดตามการดำเนินงาน และสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย

  แผนงานพัฒนาศักยภาพ ติดตามการดำเนินงาน และสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย

  ลงนามMOU : มีผู้ร่วมเข้าพิธีลง MOU จำนวนทั้งสิ้น 38 โครงการ ตามเป้าหมายที่วางไว้@01 ก.พ. 66 15:59
 • โครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารข้าวตรังปลอดภัยในภาวะวิกฤติตำบลนาหมื่นศรี

  จัดทำบัญชี : ได้จัดทำบัญชี ลงในระบบ happynetwork ในงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว@01 ก.พ. 66 15:57
 • (09)ส่งเสริมการจัดการสุขภาพบ้านห้วยไทร

  (09)ส่งเสริมการจัดการสุขภาพบ้านห้วยไทร

  ทบทวนสถานการณ์ สุขภาพ : ด้วยสมาคมประชาสังคมชุมพร (Node Flagship Chumphon)  ร่วมกับหน่วยงานและกลุ่มองค์กรในจังหวัดชุมพร ดำเนินงานโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะระดับพื้นที่เพื่อชุมพรน่าอยู่ เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์จังหวัด “ชุมพรเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดีและมีคุณค่า มุ่งสู่การพัฒนายั่งยืน” ใน ๒ ประเด็นได้แก่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่:จัดการโรคเรื้อรังแนวใหม่ และ ระบบเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.สน.๖) นั้นและได้รับการประสานงานจาก ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอสวี ชมรม อสม.บ้านแก่งกระทั่ง ,ชมรม อสม.เขาทะลุ และคณะทำงานบ้านห้วยไทร ที่จะจัดประชุมเพิ่มพูนศักยภาพแก่คณะทำงานระดับพื้นที่ เพื่อพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนการจัดการสุขภาพระดับพื้นที่ ต่อไป ดังนั้นคณะทำงานโครงการฯ เรียนเชิญท่านในฐานะคณะทำงานโครงการย่อยแต่ละพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการสุขภาพชุมชน ณ ห้องประชุม ปากตะโกโฮมสเตย์ อำเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร  ในวันที่ ๑๘  กรกฎาคม พศ. ๒๕๖๕  ตั้งแต่เวลา 09.30-17.00 น.  อนึ่งรายละเอียดตามกำหนดการ และโปรดแจ้งตอบรับเข้าร่วมประชุมกับผู้ประสานงานพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการประชุมได้อย่างเหมาะสม@01 ก.พ. 66 15:41
 • โครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารข้าวตรังปลอดภัยในภาวะวิกฤติตำบลนาหมื่นศรี

  ประสานงานและจัดทำรายงานโครงการ : ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เป็นภาคีเพื่อเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย -องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น -เกษตรอำเภอผู้รับที่่ผิดชอบตำบล -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหมื่นศรี -โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ โรงเรียนไรงาม -กำนันหรือตัวแทน -กลุ่มนาแปลงใหญ่ -กลุ่มนาอินทรีย์ -วิสาหกิจชุมชนโรงสี -ศูนย์ข้าวชุมชนตำบล -คณะทำงานโครงการ -ภาคประชาชน@01 ก.พ. 66 15:41
 • (09)ส่งเสริมการจัดการสุขภาพบ้านห้วยไทร

  (09)ส่งเสริมการจัดการสุขภาพบ้านห้วยไทร

  ประชุมคณะทำงานติดตาม ครั้งที่ 3 : *@01 ก.พ. 66 15:32
 • (09)ส่งเสริมการจัดการสุขภาพบ้านห้วยไทร

  ประชุมคณะทำงานติดตาม ครั้งที่ 2 : *@01 ก.พ. 66 15:27
 • (09)ส่งเสริมการจัดการสุขภาพบ้านห้วยไทร

  (09)ส่งเสริมการจัดการสุขภาพบ้านห้วยไทร

  ประชุมชี้แจ้งและจัดตั้งคณะทำงานโครงการ ครั้งที่ 1 : *@01 ก.พ. 66 15:21
 • (09)ส่งเสริมการจัดการสุขภาพบ้านห้วยไทร

  (09)ส่งเสริมการจัดการสุขภาพบ้านห้วยไทร

  อบรมพัฒนาศักยภาพการบันทึกข้อมูลโครงการระบบออนไลน์ : ด้วยสมาคมประชาสังคมชุมพร (Node Flagship Chumphon)  ร่วมกับหลายหน่วยงาน องค์กรในจังหวัดชุมพร ดำเนินงานโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะระดับพื้นที่เพื่อชุมพรน่าอยู่ เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์จังหวัด “ชุมพรเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดีและมีคุณค่า มุ่งสู่การพัฒนายั่งยืน” ใน 2 ประเด็นได้แก่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่:จัดการโรคเรื้อรังแนวใหม่ และ ระบบเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.สน.๖) เพื่อการดำเนินงานโครงการย่อยโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในระยะที่ 2 ปี 65-66 พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนสู่ชุมพรเมืองน่าอยู่ ขอจึงได้จัดให้มีการประชุมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการย่อยด้านระบบออนไลน์ในปี 2565 ครั้งนี้ขึ้น     ทางโครงการฯจึงเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบันทึกข้อมูล(สารสนเทศ) จำนวน ๑ ท่าน เข้าร่วมการประชุมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการย่อยด้านระบบออนไลน์ ปี 2565 (Node Flagship Chumphon) ณ ห้องประชุม โรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร@01 ก.พ. 66 15:10