เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

ระบบติดตามโครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

จัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนที่คลองส้านแดง

จัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนที่คลองส้านแดง

เวทีคืนข้อมูลชุมชน/สรุปผลการดำเนินงาน : ผลผลิต มีคนร่วมกิจกรรม35คน ผลลัพธ์ เกิดแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่าง แกนนำชุมชน แลัท้องถิ่น@28 ต.ค. 64 08:54
จัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนที่คลองส้านแดง

จัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนที่คลองส้านแดง

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 9 : ผลลผลิต มีผู้เข้าร่วมประชุม6คน ผลลัพธ์ คณะทำงานโครงการได้สรุปผลการดำเนินงาน อุปสรรคที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส@28 ต.ค. 64 08:45
จัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนที่คลองส้านแดง

จัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนที่คลองส้านแดง

เวทีเรียนรู้และเสนอรูปแบบการจัดการน้ำระดับชุมชน : ผลลัพธ์ เกิดความเข้าในต่อแนวทางการจัดการสายน้ำร่วมกันของคนในชุมชน คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วยกันอนุรักษ์ระบบนิเวศน์สายน้ำ@28 ต.ค. 64 08:41
จัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนที่คลองส้านแดง

จัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนที่คลองส้านแดง

ประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE) ครั้งที่ 2 : ผลลัพธ์ เกิดความรู้เรื่องการจัดการน้ำโดยชุมชน  สรุปปัญหาและแนวทางการจัดการสายน้ำให้เอื้อและเหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำวันของคนในพื้นที่ เกิดรูปแบบการสร้างการรักษาและฟื้นฟูสายน้ำในรูปแบบของการเรียนรู้จากธรรมชาติ เกิดความรู้การต้องการใช้น้ำของคนในพื้นที่เพื่อใช้ในการเกษตร เกิดความคิดริเริ่มที่สร้างแนวทางแก้ปัญหาการใช้น้ำร่วมกับส่วนท้องถิ่นโดยมีการกำหนดแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูสายน้ำร่วมกัน@28 ต.ค. 64 08:28

จัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนที่คลองส้านแดง

จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ : ได้สื่อวิดีโอ เนื้อหาสรุปผลการดำเนินงานและประชาสัมพันะ์การรักษาระบบนิเวศน์สายน้ำความยาว7นาที@28 ต.ค. 64 08:21
จัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนที่คลองส้านแดง

จัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนที่คลองส้านแดง

จัดทำฝายชะลอน้ำ : ผลผลิต ได้ฝายธรรมชาติจำนวน2จุด.ใช้เวลาในการสร้างทั้งหมด10วัน คณะทำงานได้เรียนรู้การสร้างฝายแบบธรรมชาติ ที่ไม่จำเป็นต้องสร้างแบบถาวรที่ไม่ขวางทางน้ำ@28 ต.ค. 64 08:07
จัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนที่คลองส้านแดง

จัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนที่คลองส้านแดง

จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสายน้ำและพื้นที่การใช้ประโยชน์ : ผลผลิต ได้ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านพื้นืั้การเกษตรริมน้ำและข้อมูลความสมบูรณ์ริมน้ำ@27 ต.ค. 64 22:53
จัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนที่คลองส้านแดง

จัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนที่คลองส้านแดง

ประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE) ครั้งที่ 1 : ผลผลิต มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน20คน ผลลัพธ์ เกิดผลลัพธ์ตามบันไดผลลัพธ์ขั้นที่1และ2คือเกิดคณะทำงานโครงการที่ผ่านการเรียนรู้ผลกระทบที่เกิดจากการจัดการน้ำ ได้เรียนรู้ข้อมูลการจัดการน้ำเชิงนโยบานและข้อตกลงร่วมกันของคณะทำงานโครงการ คณะทำงานโครงการได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม@27 ต.ค. 64 22:39

การจัดการขยะชุมชนบนเกาะลิบงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลลัพธ์และบทเรียนการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 หน่วยจัดการจังหวัดที่มีจุดเน้นสำคัญ(Node Flagship) ประเด็นการจัดการขยะ : ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโครงการขยะ ทบทวนการดำเนินงาน ผลลัพธ์ที่ได้ ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ@27 ต.ค. 64 20:30

ควนปริง สะอาด ปลอดภัย ไร้ขยะ ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลลัพธ์และบทเรียนการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 หน่วยจัดการจังหวัดที่มรจุดเน้นสำคัญ(Node Flagship)ประเด็นการจัดการขยะ : ประชุมคณะกรรมการของโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ของโครงการ@27 ต.ค. 64 16:18

ควนปริง สะอาด ปลอดภัย ไร้ขยะ ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลลัพธ์และบทเรียนการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 หน่วยจัดการจังหวัดที่มีจุดเน้นสำคัญ(Node Flagship) ประเด็นการจัดการขยะ : ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโครงการขยะ ทบทวนการดำเนินงาน ผลัพทธ์ที่ได้ ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ@27 ต.ค. 64 16:15

โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลทุ่งต่อ

กิจกรรมย่อยที่ 1.6 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 6 : -ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานทั้ง  15  คนเพื่อ เตรียมความพร้อมในการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการทำควมเข้าใจในเรื่องออมในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้คณะทำงานมีแนวทางและหารือร่วมกันในการดำเนินงานเพื่อวางแนวทางให้กลุ่มเป้าหมายมีการออมเกิดขึ้นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว@27 ต.ค. 64 12:57

โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลทุ่งต่อ

กิจกรรมย่อยที่ 1.5 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 5 : คณะทำงานได้สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลเตรียมรองรับสูงวัย 4 มิติ ด้านสุขภาพ สังคม สภาพแวดล้อม และเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และได้ฐานข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายเตรียมรองรับสูงวัย 4 มิติ ด้านสุขภาพ สังคม สภาพแวดล้อม และเศรษฐกิจของตำบลทุ่งต่อเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ@27 ต.ค. 64 12:50
จัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนที่คลองส้านแดง

จัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนที่คลองส้านแดง

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 8 : ผลผลิต@27 ต.ค. 64 10:43
จัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนที่คลองส้านแดง

จัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนที่คลองส้านแดง

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 7 : ผลผลิต มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน คน@27 ต.ค. 64 10:38
จัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนที่คลองส้านแดง

จัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนที่คลองส้านแดง

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 6 : ผลผลิต มีผู้เข้าร่วมประชุม10คน ผลลัพธ์ ได้แผนการทำงานในช่วงเดือนต่อไป ที่ประชุมรับทรายสถานะทางการเงินโครงการ คณะทำงานโครงการได้แบ่งหน้าที่การทำงาน@27 ต.ค. 64 10:20
จัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนที่คลองส้านแดง

จัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนที่คลองส้านแดง

เวทีสังเคราะห์บทเรียนการจัดการน้ำชุมชน : ผลผลิต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน35คน มีภาคีระดับท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม ผลลัพธ์ คณะทำงานได้สะท้อนและให้ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกันใหเกิดผล และได้เรียนรู้จากการทำงานร่วมกัน@27 ต.ค. 64 10:01
จัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนที่คลองส้านแดง

จัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนที่คลองส้านแดง

กิจกรรมปลูกป่าริมคลอง : ผลผลิต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม35คน ผลลัพธ์ ได้ปลูกต้นไม้จำนวน500ต้นในระยะทาง3,000เมตร@27 ต.ค. 64 09:38
การจัดการขยะในชุมชนเมือง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

การจัดการขยะในชุมชนเมือง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

กิจกรรมย่อย 1.2 ประชุมคณะทำงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน ครั้งที่ 6 : วางแนวทางการทำงานให้ชันเจนและปลอดภัยจากโรคโควิด@26 ต.ค. 64 15:32
การจัดการขยะในชุมชนเมือง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

การจัดการขยะในชุมชนเมือง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

การประชุมสะท้อนผลลัพธืกับทีมพี่เลี้ยง ภาคีเครื่อข่าย : สรุปการดำเนินโครงการในพื้นทีุ่มชนบางรัก ที่ยังเป็นปัญหาอุสรรคพร้อมทั้งหารือวางแนวทางดำเนินโดครงการในช่วงเวลาที่เหลือให้เหมาะกับกิจกรรมช่วงโควิด-19@26 ต.ค. 64 15:20

ผลิตข้าวปลอดภัยสู่นาเกษตรอินทรีย์บ้านโคกแย้ม

ค่าอินเตอร์เน็ตเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบออนไลน์ ไม่เกิน 1,000 บาท : ผลลิต@26 ต.ค. 64 14:32

ผลิตข้าวปลอดภัยสู่นาเกษตรอินทรีย์บ้านโคกแย้ม

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาครั้งที่ 2 เชื่อมร้อยเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีเมืองลุง : ผลผลิต@26 ต.ค. 64 14:30

ผลิตข้าวปลอดภัยสู่นาเกษตรอินทรีย์บ้านโคกแย้ม

ค่าทำนิทรรศการกิจกรรมคืนข้อมูล : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน ผลลัพธ์@26 ต.ค. 64 14:17

เรียนรู้ทำนาข้าวเพื่อการบริโภคปลอดภัยที่บ้านตะโหมด

กิจกรรมเวทีสังเคราะบทเรียนการทำงาน : ผลผลิต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน35คน ผลลัพธ์ ผู้ร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนความเห็นจากผลการดำเนินงานและแนวทางการทำงานในอนาคต@26 ต.ค. 64 12:22