ระบบติดตามโครงการ ศอ.บต.


ระบบติดตามโครงการอื่น ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสร้างสุข ภาคใต้ ครั้งที่ 11

@18 มี.ค. 62 10.38

งานสร้างสุข ภาคใต้ (ปี62) ครั้งที่ 11

เดินหน้ากองทุน 50 ล้านขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาสังคม ชี้จ่ายงบฯงวดแรก 30 สิงหาคมนี้

@14 ก.ค. 61 10.27

พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัช ผู้แทนพิเศษรัฐบาล เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการมีสาวนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นการอบรมแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเพื่อการเสนอโครงการในการขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมที่รัฐบาลได้จัดตั้งขึ้นจำนวน 50 ล้านบาท

พล.อ.อุดมชัย กล่าวในระหว่างพิธีเปิดว่า ภาคประชาสังคมในพื้นที่เป็นผู้ที่อยู่กับประชาชนในพื้นที่ เป็นตัวเชื่อมระหว่างรัฐกับประชาชนและเป็นผู้ที่รู้ข้อมูลต่างๆ ว่าประชาชนนั้นมีความเป็นอยู่อย่างไร ประชาชนต้องการอะไร ดังนั้นโครงการที่เสนอจะสามารถเชื่อมโยงกับภาคประชาสังคมได้ เพื่อที่จะให้ภาคประชาสังคมได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของพื้นที่

“ภาคประชาสังคมในพื้นที่มีความสำคัญมากเพราะพี่น้องประชาชนเชื่อใจและไว้วางใจ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับภาคประชาสังคม คิดว่าจะมีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ เพราะบุคลากรจากภาคประชาสังคมมีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชน เข้าใจปัญหาในพื้นที่เป็นอย่างดี ทำงานด้วยอุดมการณ์ ซึ่งในส่วนของปัจจัยในการขับเคลื่อนงานที่ทำเพื่อประชาชน รัฐจะพยายามสนับสนุนอย่างเต็มที่” พล.อ.อุดมชัยกล่าว

ในส่วนการดำเนินการในโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในครั้งนี้ ได้ตั้งคณะกรรมการจำนวน 15 คน ในจำนวนนี้มีผู้แทนของภาคประชาสังคมจำนวน 5 คน เรียกว่า คกป. และมีเจ้าหน้าที่ประสานงานจำวน 25 คน โดยมีนายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร ศอ.บต ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักประสานเครือข่ายภาคประชาสังคม ซึ่งศูนย์ประสานงานที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของ ศอ.บต. โดยคณะกรรมการดังกล่าวนี้จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองโครงการที่ภาคประชาสังคมในพื้นที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุน รวมทั้งการกำกับดูแล ติดตามภาคประชาสังคมที่ได้รับกรอนุมัติทุนดำเนินการ

สำหรับโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนทุนในกรอบของกองทุนจะต้องเป็นโครงการที่มีประเด็นตามกรอบนโยบายใน 10 ประเด็นคือ 1 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2 ด้านความยุติธรรมและเยียวยา 3 งานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศและเรื่องสิทธิมนุษยชน 4 การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 5 การพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน 6 การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี 7 การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 8 งานขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหา จชต.ปี 60-62 9 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 10 การพัฒนาสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม

ในการสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรประชาสังคมในกรอบของกองทุนนั้น ประชาสังคมที่สามารถเสนอโครงการจะต้องเป็นองค์กรที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และมีสมาชิกที่เหมาะสม โดยสามารถเสนอโครงการขอสนับสนุนงบประมาณไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท

สำหรับองค์กรประชาสังคมที่ประสงค์จะเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจะต้องเสนอโครงการให้คณะกรรมการพิจารณาภายในวันที่ 18 สิงหาคมนี้ โดยคณะกรรมจะพิจารณาโครงการและจะดำเนินการจ่ายงบประมาณงวดแรกภายในวันที่ 30 สิงหาคม ทั้งนี้หลักเกณฑ์การพิจารณาต่างๆ จะอยู่ในดุลยพินิจของ คปก.

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึงกรอบการพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณโครงการว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับทุกฝ่ายที่ทำงานให้ประโยชน์กับประชาชนและกรอบคิดข้อเสนออาจจะมากกว่า10 ประเด็นตามที่กำหนดไว้ได้ซึ่งเป้าหมายที่แท้จริงของการดำเนินโครงการคือการหนุนเสริมและการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการพูดคุยสันติสุขที่กำลังดำเนินอยู่

หัวข้อข่าวทั้งหมด


การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • การจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน

  การจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน

  จำนวนขยะของครัวเรือนต้นแบบลดลง 30 เปอร์เซ็นและสามารถคัดแยกขยะแต่ละประเภทได้ถูกต้อง ครัวเรือนต้นแบบและสมาชิกในครัวเรือนจ่ายตลาดโดยใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าแทนถุงพลาสติก และลดการนำเข้าขยะในบ้าน@15 พ.ค. 62 18:18
 • การจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน

  การจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน

  จำนวนขยะของครัวเรือนต้นแบบลดลง 20 เปอร์เซ็นและสามารถคัดแยกขยะแต่ละประเภทได้ถูกต้อง@15 พ.ค. 62 18:01
 • การจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน

  การจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน

  คณะทำงานเป็นต้นแบบในการเดินจ่ายตลาดโดยใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก และลดการนำเข้าขยะในชุมชนการคัดแยกขยะและนำขยะไปใช้ประโยชน์@15 พ.ค. 62 17:38
 • โครงการการจัดการขยะ บ้านป่าตอ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

  1.ผลผลิตมีการประชุมตามแผน  ผู็เข้าร่วมประชุมครบตามเป้าหมาย 2.มีคณะทำงาน  จำนวน 15 คน  (ตามไฟน์ที่แนบ) 3.มีกฎกติกา (ตามไฟน์ที่แนบ)@15 พ.ค. 62 16:51
 • โครงการการจัดการขยะ บ้านป่าตอ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

  มีการประชุมตามแผนงาน ประชาชนเข้าร่วมประชุม  85คน คลอบคลุม 4 กลุ่มบ้าน ร้อยละ 40.13 ครัวเรือนสมัครเข้าร่วมโครงการ 72 ครัวเรือน ร้อยละ 38@15 พ.ค. 62 16:34
 • โครงการการจัดการขยะ บ้านป่าตอ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

  คณะทำงานทราบ และเข้าใจตถุประสงค์ กิจกรรม ผลลัพธ์โครงการให้คณะทำงานทราบ ทราบหน้าที่ได้รับมอบหมาย@15 พ.ค. 62 16:16
 • การจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน

  ได้กำหนดรายละเอียดเพื่อวางแผนการกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 และจะจัดการกันอย่างไร เรื่องรถ เรื่องอาหาร เรื่องน้ำ@15 พ.ค. 62 16:08
 • การจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน

  การจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน

  มีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่างๆ และคักแยกได้ถูกวิธี@15 พ.ค. 62 12:45
 • การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนประภัสสรรังสิต

  การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนประภัสสรรังสิต

  ผลผลิต (Output) / วิทยากรจากเทศบาลตำบลนาท่อมมาบรรยายให้ความรู้ และสาธิตปฏิบัติการจริง ร่วมกับแกนนำและนักเรียนในโรงเรียน เรื่อง การคัดแยก การทำปุ๋ยไส้เดือน/น้ำหมักชีวภาพจากขยะเปียก การรวมขาย หรือตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล เลี้ยงผึ้งลดการฉีดยาฆ่าหญ้า ฯลฯ จำนวนทั้งหมด 30 คน ผลลัพธ์ (Outcome) ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้ ได้แก่ การคัดแยกขยะ การทำปุ๋ยไส้เดือน/น้ำหมักชีวภาพจากขยะเปียก การรวมขาย หรือตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล เลี้ยงผึ้งลดการฉีดยาฆ่าหญ้า ฯลฯ@15 พ.ค. 62 11:50
 • การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนประภัสสรรังสิต

  ผลผลิต (Output) / ครู จำนวน 10 คน นักเรียน จำนวน 15 คน ชุมชน จำนวน 5 คน ผลลัพธ์ (Outcome) ที่ประชุมร่วมกันออกแบบหาวิธีการสำรวจการเก็บข้อมูลและสำรวจสถานะการณ์การจัดการขยะโดยสรุปได้นี้   1. ขยะย่อยสลาย เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ ใช้ทำปุ๋ย และเศษอาหารจากสำนักงานใช้เลี้ยงไส้เดือน   2. ขยะรีไซเคิล แยกรวบรวมและส่งขาย   3. ขยะอันตราย เทศบาลตำบลนาท่อมเข้ามาจัดเก็บ   4. ขยะทั่วไป ถ้าเป็นเศษพลาสติก บรรจุถุงดำจัดส่งเทศบาลนาท่อม มีการรณรงค์ใช้วัสดุจากธรรมชาติเพื่อลดปริมาณขยะและลดการใช้โฟม นอกจากนี้ยังมีการประกวดวาดภาพถังขยะ@15 พ.ค. 62 11:34
 • การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนประภัสสรรังสิต

  ผลผลิต (Output) / ครู จำนวน 5 คน นักเรียน จำนวน 20 ตัวแทนชุมชน 5 คน ผลลัพธ์ (Outcome) มีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ ดังนี้   กิจกรรมที่ 1 การเลี้ยงไส้เดือน มีกลุ่มนักเรียนสนใจและรับผิดชอบ จำนวน 12 คน ครู จำนวน 2 คน (1) นายนิยม กาวชู (2) นายศักย์ทรัพย์ ฉิมพงษ์   กิจกรรมที่ 2 การเลี้ยงผึ้ง  มีกลุ่มนักเรียนสนใจและรับผิดชอบ จำนวน 12 คน ครู จำนวน 1 คน (1) นางจำรัส หนูหลง   กิจกรรมที่ 3 การจัดการขยะแบบส่วนร่วม  มีกลุ่มนักเรียนสนใจและรับผิดชอบ จำนวน 12 คน ครู จำนวน 1 คน (1) นางสุมนรัชต์ ลักษณะ@15 พ.ค. 62 11:24
 • การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนประภัสสรรังสิต

  ผลผลิต (Output) / มีคณะกรรมการ จำนวน 10 คน ผู้บริหาร จำนวน 2 คน นักเรียน จำนวน 12 คน พี่เสี้ยงจาก สสส. จำนวน 3 คน ตัวแทนชุมชน จำนวน 2 คน ตัวแทนเทศบาล จำนวน 1 คน ประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานประเมินผลและสร้างแรงจูงใจในการทำงานโครงการการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนประภัสสรรังสิต ผลลัพธ์ (Outcome) คณะทำงานได้รับการติดตามผล ประเมินผลและสร้างแรงจูงใจ มีการติดตามการจัดการขยะ และคืนข้อมูล  การคัดแยกขยะ และใช้ประโยชน์จากขยะอย่างเหมาะสม@15 พ.ค. 62 11:08