ระบบติดตามโครงการ ศอ.บต.


ระบบติดตามโครงการอื่น ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสร้างสุข ภาคใต้ ครั้งที่ 11

@18 มี.ค. 62 10.38

งานสร้างสุข ภาคใต้ (ปี62) ครั้งที่ 11

เดินหน้ากองทุน 50 ล้านขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาสังคม ชี้จ่ายงบฯงวดแรก 30 สิงหาคมนี้

@14 ก.ค. 61 10.27

พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัช ผู้แทนพิเศษรัฐบาล เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการมีสาวนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นการอบรมแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเพื่อการเสนอโครงการในการขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมที่รัฐบาลได้จัดตั้งขึ้นจำนวน 50 ล้านบาท

พล.อ.อุดมชัย กล่าวในระหว่างพิธีเปิดว่า ภาคประชาสังคมในพื้นที่เป็นผู้ที่อยู่กับประชาชนในพื้นที่ เป็นตัวเชื่อมระหว่างรัฐกับประชาชนและเป็นผู้ที่รู้ข้อมูลต่างๆ ว่าประชาชนนั้นมีความเป็นอยู่อย่างไร ประชาชนต้องการอะไร ดังนั้นโครงการที่เสนอจะสามารถเชื่อมโยงกับภาคประชาสังคมได้ เพื่อที่จะให้ภาคประชาสังคมได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของพื้นที่

“ภาคประชาสังคมในพื้นที่มีความสำคัญมากเพราะพี่น้องประชาชนเชื่อใจและไว้วางใจ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับภาคประชาสังคม คิดว่าจะมีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ เพราะบุคลากรจากภาคประชาสังคมมีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชน เข้าใจปัญหาในพื้นที่เป็นอย่างดี ทำงานด้วยอุดมการณ์ ซึ่งในส่วนของปัจจัยในการขับเคลื่อนงานที่ทำเพื่อประชาชน รัฐจะพยายามสนับสนุนอย่างเต็มที่” พล.อ.อุดมชัยกล่าว

ในส่วนการดำเนินการในโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในครั้งนี้ ได้ตั้งคณะกรรมการจำนวน 15 คน ในจำนวนนี้มีผู้แทนของภาคประชาสังคมจำนวน 5 คน เรียกว่า คกป. และมีเจ้าหน้าที่ประสานงานจำวน 25 คน โดยมีนายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร ศอ.บต ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักประสานเครือข่ายภาคประชาสังคม ซึ่งศูนย์ประสานงานที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของ ศอ.บต. โดยคณะกรรมการดังกล่าวนี้จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองโครงการที่ภาคประชาสังคมในพื้นที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุน รวมทั้งการกำกับดูแล ติดตามภาคประชาสังคมที่ได้รับกรอนุมัติทุนดำเนินการ

สำหรับโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนทุนในกรอบของกองทุนจะต้องเป็นโครงการที่มีประเด็นตามกรอบนโยบายใน 10 ประเด็นคือ 1 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2 ด้านความยุติธรรมและเยียวยา 3 งานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศและเรื่องสิทธิมนุษยชน 4 การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 5 การพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน 6 การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี 7 การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 8 งานขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหา จชต.ปี 60-62 9 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 10 การพัฒนาสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม

ในการสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรประชาสังคมในกรอบของกองทุนนั้น ประชาสังคมที่สามารถเสนอโครงการจะต้องเป็นองค์กรที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และมีสมาชิกที่เหมาะสม โดยสามารถเสนอโครงการขอสนับสนุนงบประมาณไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท

สำหรับองค์กรประชาสังคมที่ประสงค์จะเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจะต้องเสนอโครงการให้คณะกรรมการพิจารณาภายในวันที่ 18 สิงหาคมนี้ โดยคณะกรรมจะพิจารณาโครงการและจะดำเนินการจ่ายงบประมาณงวดแรกภายในวันที่ 30 สิงหาคม ทั้งนี้หลักเกณฑ์การพิจารณาต่างๆ จะอยู่ในดุลยพินิจของ คปก.

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึงกรอบการพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณโครงการว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับทุกฝ่ายที่ทำงานให้ประโยชน์กับประชาชนและกรอบคิดข้อเสนออาจจะมากกว่า10 ประเด็นตามที่กำหนดไว้ได้ซึ่งเป้าหมายที่แท้จริงของการดำเนินโครงการคือการหนุนเสริมและการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการพูดคุยสันติสุขที่กำลังดำเนินอยู่

หัวข้อข่าวทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • โรงเรียนขยะ (ลดแหล่งพาหะนำโรค)Reduce Carrier Garbage School (RCGS) ตำบลชะรัด

  โรงเรียนขยะ (ลดแหล่งพาหะนำโรค)Reduce Carrier Garbage School (RCGS) ตำบลชะรัด

  กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 50 คน มีความรู้การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี 1.ขยะอินทรีย์ (ทำถังขยะเปียก น้ำหมัก ธนาคารใบไม้ฯลฯ) 2.ขยะทั่วไป (ทำ Eco-bricks"อัดขยะพลาสติกใส่ขวด"/ทิ้งกับเทศบาล ) 3.ขยะอันตราย (ใส่ถังขยะสีแดงที่เทศบาลวางให้ในชุมชน) 4.ขยะรีไซเคิล (เก็บรวบรวมไว้ในครัวเรือนเพื่อขายให้ธนาคารขยะ ม.2)@29 ก.ย. 63 15:03
 • ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนตำบลโกตาบารู

  ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนตำบลโกตาบารู

  1.เข้าร่วมปฐมนิเทศโครงการเพื่อทราบทิศทางและรูปแบบการดำเนินการที่ครอบคลุม 2.ร่วมลงนามทำสัญญาโครงการ 3.มีความเข้าใจในโครงการและกรอบระยะเวลาดำเนินการเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน@29 ก.ย. 63 02:57
 • โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ตำบลลำใหม่

  รับฟังข้อมูลการดำเนินงาน จัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับการอนุมัติเงินสนับสนุนโครงการ@28 ก.ย. 63 22:15
 • ชุมชนสวนผักปลอดสารพิษเพื่อผลิตและจำหน่าย

  สมาชิกชุมชนจำนวน 70 คน เข้าร่วมอบรมการปลูกผักปลอดภัยในเมือง และทำข้อตกลงในการผลิตผัก สมาชิกร่วมรับฟังความรู้ จากวิทยากร จากสำนักงานเกษตรอำเภอ ถึงวิธีการจัดการพื้นที่ปลูกผักที่มีน้อย การปลูกผักในเมือง การรีไซเคิ้ลวัสดุปลูก จากอุปกรณ์ในครัวเรือนที่ไม่ใช้ นำมาเป็นวัสดุปลูก เช่น  กะละมัง หม้อ ตะกร้า กล่องโฟม ล้อยางรถยนต์ ร่วมพูดคุยถึงผักที่รับประทานทุกวันว่ามีสารตกค้างหรือไม่ การเลือกซื้อผักที่สวยอาจมีสารปนเปื้อน ทำร้ายและทำลายสุขภาพ สมาชิกร่วมกันกำหนดชนิดเมล็ดพันธ์ผักที่ต้องการปลูก ได้แก่ ผักโขมจีน ผักกวางตุ้ง ผักบุ้งจีน ต้นหอม ผักชี โดยคณะทำงานจะได้ดำเนินจัดหา และแจกในกิจกรรมถัดไป วิทยากรเปิดโอกาสในสมาชิกชุมชน ซักถามข้อสงสัย วิธีการปลูก@28 ก.ย. 63 06:56
 • ชุมชนสวนผักปลอดสารพิษเพื่อผลิตและจำหน่าย

  ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรุงดินและการทำปุ๋ยหมัก จำนวน 70 คน ร่วมรับฟังการบรรยาย และสาธิตจากวิทยากร ความรู้ความเข้าใจในการปรุงดิน และการทำปุ๋ยหมัก การเตรียมวัสดุปลูกมีความสนใจ ร่วมซักถามแลกเปลี่ยนประสพการณ์ ในเรื่องการบำรุงดิน มีความกระตือรือร้นในการเริ่มปลูกผักไว้กินในครัวเรือน ในการประชุมครั้งนี้มีการแจกเมล็ดพันธ์ผักให้กับชาวบ้านที่จะนำไปปลูกในครัวเรือน จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ต้นหอม ผักบุ้งจีน ผักโขม ผักกวางตุ้ง ผักชี ร่วมกันกำหนดกติกาในการปลูกผัก การตรวจเยี่ยม ปัญหาระหว่างการปลูก การแก้ไข การจดบันทึกเพื่อไว้เป็นข้อมูลการปลูก จะได้ทราบถึงความก้าวหน้าในการปลูก ความสำเร็จ หรือปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างปลูก นำมาปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ต่อไป@28 ก.ย. 63 06:33
 • ส่งเสริมการปลูก กิน ขายผักปลอดภัย ต.อัยเยอร์เวง

  ส่งเสริมการปลูก กิน ขายผักปลอดภัย ต.อัยเยอร์เวง

  การลงพื้นที่สำรวจก่อนทำกิจกรรม ครั้งนี้ สำรวจโดยคณะทำงาน โดยแบ่งหน้าที่ รับผิดในแต่ละ พื้นที่ที่ทำการปลูก  เดิมชาวบ้านได้ทำการปลูกแล้วบางส่วน เพื่อใช้ในการอุปโภคในครัวเรือน ซึ่งบางบ้านปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน และบาง บ้านปลูกไว้บริโภคและจำหน่าย@27 ก.ย. 63 21:58
 • ส่งเสริมการปลูก กิน ขายผักปลอดภัย ต.อัยเยอร์เวง

  ส่งเสริมการปลูก กิน ขายผักปลอดภัย ต.อัยเยอร์เวง

  กิจกรรมที่ 4 เวทีให้ความรู้เรื่องการปลูกและการบริโภคผักปลอดภัย ณ.อาคารอเนกประสงค์ตาดีกาซอลาฮุดดีน กม.38 โดยมีนายอับดุลรอนิง ลงซา ประธานโครงการ นางสาวซารีปะห์  คอแดะ พี่เลี้ยงโครงการ และ นายวิทยา ตาพ่วง เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง ให้ความรู้เรื่องการปลูกและการบริโภคผักปลอดภัย กิจกรรมที่ชาวบ้าน เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย จำนวน 60 คน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านให้ความสนใจมากๆ เดิม ชาวบ้านได้ทำการปลูกผักแล้ว และวันนี้ได้มีรับฟังจากวิทยากร และร่วมแลกเปลี่ยนความคิด ซึ่งผู้บรรยายสามารถตอบโจทย์ ได้ทุกปัญหาเกี่ยวกับและยังเป็นหมอ อาสาที่จะตรวจดินให้ชาวบ้านด้วย ซึ่งนับว่า กิจกรรมครั้งนี้ ชาวบ้านได้รับประโยชน์จากกิจรรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก   กิจกรรมครั้งสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เกิดจากความร่วมมือร่วมใจ ของคณะทำงานและชาวบ้านเป็นอย่างดี@25 ก.ย. 63 20:32
 • ส่งเสริมการปลูก กิน ขายผักปลอดภัย ต.อัยเยอร์เวง

  ส่งเสริมการปลูก กิน ขายผักปลอดภัย ต.อัยเยอร์เวง

  ประชุมคณะทำงาน เพื่อแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบงาน เพื่อจัดกิจกรรมครั้งที่ 4 โดยมี นายอับดุลรอนิง ลงซา ประธานโครงการ และร่วมด้วยคณะทำงาน 10 คน โดยแบ่งหน้าที่รับผิดในต่างๆ เช่น สถานที่ ลงทะเบียน และผ่ายบริการ@25 ก.ย. 63 20:15
 • ส่งเสริมการปลูก กิน ขายผักปลอดภัย ต.อัยเยอร์เวง

  ส่งเสริมการปลูก กิน ขายผักปลอดภัย ต.อัยเยอร์เวง

  ประชุมคณะทำงาน เพื่อลงพื้นที่สำรวจ โดยมีนายอับดุลรอนิง ลงซา ประธานโครงการ ร่วมประชุมคระทำงาน จำนวน 10 คน เพื่อแบ่งหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจ เดิม ครัวเรือนได้ทำการปลุกแล้ว และที่ได้ลงสำรวจ เพื่อได้ทราบว่า ครัวเรือนแต่ละครัวเรือน ทำการปลูกอะไรบ้าง จำนวนเท่าไร@25 ก.ย. 63 19:37
 • ส่งเสริมการปลูก กิน ขายผักปลอดภัย ต.อัยเยอร์เวง

  ร่วมประชุมพิจราณายกร่างตารางข้อมูลผลลัพธ์เชิงประเด็นยุทธสาสตร์ ณ.ศาสากลางจังหวัด ห้องพิกุลทอง โดยมี นางสาวอาสะเมาะ มะเด็ง เข้าร่วมประชุม ภาคีทุกภาคส่วน อาทิ เกษตรจังหวัด สาธารณสุข ตำรวจ ร่วมแสดงความคิดเห็น รับทราบ และความคืบหน้าของโครงการย่อยของแต่ละพื้นที่ ที่รับผิดชอบ@25 ก.ย. 63 19:29
 • ส่งเสริมการปลูก กิน ขายผักปลอดภัย ต.อัยเยอร์เวง

  ส่งเสริมการปลูก กิน ขายผักปลอดภัย ต.อัยเยอร์เวง

  โดยมีนางสาวอาสะเมาะ มะเด็ง เข้าร่วมประชุมแก้ไขบันไดผลลัพธ์ เพื่อแก้และเพิ่มเติม ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ให้สมบูรณ์ สอดคล้องตามกิจกรรม@25 ก.ย. 63 19:18
 • จัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ รพ.สต.บ้านบาโงยบาแด ต.สะเตงนอก

  จัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ รพ.สต.บ้านบาโงยบาแด ต.สะเตงนอก

  1.พิมพ์รายงานการดำเนินกิจกรรมในระบบติดตามความก้าวหน้าออนไลน์ครบถ้วนทุกกิจรรมในงวดที่ 1 2.จัดทำรายงานต่างๆตามรายละเอียดไฟล์ที่แนบในระบบรายงานออนไลน์   2.1 รายงานการประชุมครั้งที่ 1 และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ   2.2 รายงานการอบรมคณะกรรมการโครงการฯ   2.3 รายงานการประชุมติดตามงานของคณะกรรมการ ครั้งที่ 3@24 ก.ย. 63 12:11