เครือข่ายฅนสร้างสุข

เครือข่ายฅนสร้างสุข

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปปลาส้มเพื่อการสร้างรายได้

แปรรูปปลาส้ม : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแปรรูปปลาส้มจากปลาตะเพียนขาว ปลาทับทิมและปลานิลได้ สามารถพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ดีขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าทางสินค้า@25 ม.ค. 65 11:36

เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปปลาส้มเพื่อการสร้างรายได้

เวทีถอดบทเรียน : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะอาชีพในการแปรรูปปลาส้ม มีเครือข่ายในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เพิ่มขึ้น มีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพหลักและสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองที่ดี@25 ม.ค. 65 11:31

เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปปลาส้มเพื่อการสร้างรายได้

เล่มรายงาน : นำข้อมูลที่ได้รับจากระบบออนไลน์มาปริ้นท์เป็นเล่มรายงาน จัดทำเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์@25 ม.ค. 65 11:29

เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปปลาส้มเพื่อการสร้างรายได้

เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสังเคราะห์บทเรียนและเขียนรายงานปิดโครงการ : การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนพื้นที่ๆเข้าร่วมโครงการย่อย ทำให้ได้รู้ถึงศักยภาพและสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ๆเกิดขึ้น แต่ละพื้นที่มีจุดแข็งและจุดอ่อนที่ต่างกัน แต่เป้าหมายเดียวคือขับเคลื่อนโครงการให้สำเร็จและผู้เข้าร่วมโครงการได้มีคุณภาพที่ดีขึ้นในเรื่องของการประกอบอาชีพและเรื่องการเงิน มีวินัยในการออม นำความรู้ที่ได้รับจากการทำกิจกรรมตลอดโครงการมาพัฒนาตัวเอง และได้พัฒนาองค์ความรู้ในการทำรายงานปิดโครงการผ่านระบบออนไลน์@25 ม.ค. 65 11:25

เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปปลาส้มเพื่อการสร้างรายได้

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3 : การประชุมในครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี โดยมีการรายงานถึงกิจกรรมที่ผ่านมาและวางแผนในการจัดกิจกรรมที่เหลืออยู่และรายงานผลการทำกิจกรรมตลอดโครงการ ภายใต้มาตราการของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด@25 ม.ค. 65 11:10

เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปปลาส้มเพื่อการสร้างรายได้

ARE ครั้งที่ 2 : ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการติดตามประเมินผลครั้งที่ 2 (ผลลัพธ์แกนนำโครงการ เช่น องค์ประกอบ โครงสร้างหน้าที่ ทัศนคติ ความพร้อม และอื่นๆ เกิด ไม่เกิด เพราะอะไร มีหลักฐานอะไรสนับสนุน) ทางพื้นที่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามแผน และมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับรูปแบบในการจัด เพื่อความปลอดภัยในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา@25 ม.ค. 65 10:57