เครือข่ายฅนสร้างสุข

เครือข่ายฅนสร้างสุข

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

โครงการการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมตำบลชุมพล

โครงการการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมตำบลชุมพล

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 : 1.แกนนำขับเคลื่อนทางความคิดระดับตำบล คือ กลุ่มคนที่มีจิตอาสา และให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ 2.คณะกรรมการติดตามประเมินผล กำหนดให้เป็นบุคคลซึ่งมีบทบาทในพื้นที่เทศบาลตำบลชุมพล 3.โรงเรียนขยะตำบลชุมพล จะกำหนดจัดทั้งหมด 4 รุ่นๆละ 50 คน@04 ก.ค. 65 10:41
สร้างความเข้มแข็งเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุอำเภอรามัน

สร้างความเข้มแข็งเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุอำเภอรามัน

- ครั้งที่ 2 สรุปข้อมูลการติดตามครั้งที่ 1 ทบทวนกรณีอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ : สามารถรับรู้ สถิติ/จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อปท.ได้สำรวจจุดเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ จัดประชุมผู้ประกอบการยางก้อนถ้วย@04 ก.ค. 65 10:25
โครงการตำบลสะอาด (ลดแหล่งพาหะนำโรค) ชุมชนนาโหนด

โครงการตำบลสะอาด (ลดแหล่งพาหะนำโรค) ชุมชนนาโหนด

พัฒนาศักยภาพคณะทำงานเรียนรู้ศึกษาดูงานพื้นที่จัดการขยะแบบมีส่วนร่วม : ผลผลิต คณะทำงานจำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลชะรัดและ เทศบาลตำบลโคกม่วง -ประเภทของขยะและการจัดการขยะ -การกำจัดขยะที่ถูกวิธี ผลลัพธ์ คณะทำงานจำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลชะรัดและ เทศบาลตำบลโคกม่วง ได้รับความรู้เรื่องการจำแนกขยะและการจัดการขยะ -คณะทำงานสามารถแยกประเภทของขยะได้ถูกต้อง -คณะทำงานมีการจัดการขยะในครัวเรือน -การจัดการขยะในชุดมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและส่งผลให้ปริมาณขยะในชุมชนลดลง@04 ก.ค. 65 10:13

โครงการโรงเรียนขยะทองคำ นำสุขภาพสู่คนชะมวง

พัฒนาศักยภาพคณะทำงานเรียนรู้ศึกษาดูงานพื้นที่จัดการขยะแบบมีส่วนร่วม : คณะทำงานได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลชะรัด และเทศบาลตำบลโคกม่วง และนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทการบริหารจัดการขยะของตำบลชะมวง@01 ก.ค. 65 11:18
โครงการตำบลสะอาด (ลดแหล่งพาหะนำโรค) ชุมชนนาโหนด

โครงการตำบลสะอาด (ลดแหล่งพาหะนำโรค) ชุมชนนาโหนด

อบรมคณะทำงาน( ครู ก.) ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ/การจัดการขยะที่ถูกต้อง : ผลผลิต คณะทำงานจำนวน 30 คน รับทราบรายละเอียดโครงการและบทบาทหน้าที่ของคณะทำงาน -การเรียนรู้ตามแนวทาง 3 R -ประเภทของขยะและการคัดแยกขยะ -การกำจัดขยะ ผลลัพธ์ -คณะทำงานจำนวน 30 คน เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและสามารถนำไปใช้ในการทำกิจกรรมในโครงการได้ตามวัตถุประสงค์ -สามารถแยกประเภทของขยะได้ถูกต้อง -การจัดการขยะในชุดมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและส่งผลให้ปริมาณขยะในชุมชนลดลง@30 มิ.ย. 65 14:19
พัฒนาระบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนอำเภอกรงปินัง

พัฒนาระบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนอำเภอกรงปินัง

จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยอำเภอกรงปินัง ครั้งที่2/2565 : การดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานมีความสอดคล้องกันมากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการทำผิดกฎจราจรได้ง่ายขึ้น ผู้ใช้ท้องถนนมีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นความสำคัญของกฎหมายจราจรมากขึ้น และทำตามกฎหมายจราจรอย่างเข้าใจเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนได้จริง@30 มิ.ย. 65 13:51
ส่งเสริมสุขภาพ กิน ปลูก ผักปลอดภัยกับชุมชน บ้านตะโล๊ะ (ปีที่ 2)

ส่งเสริมสุขภาพ กิน ปลูก ผักปลอดภัยกับชุมชน บ้านตะโล๊ะ (ปีที่ 2)

ประชุมคณะกรรมการ สมาชิกและผู้ประสานงานเพื่อชี้แจงเป้าหมายการดำเนินโครงการ เพื่อให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน และแต่งตั้งคณะทำงาน จำนวน 45 คน ระยะเวลา 1 วัน : ผู้เข้าร่วม 45 คน ได้ความรู้ความเข้าใจเกียวกับบันไดผลลัพธ์@29 มิ.ย. 65 11:48
ส่งเสริมสุขภาพ กิน ปลูก ผักปลอดภัยกับชุมชน บ้านตะโล๊ะ (ปีที่ 2)

ส่งเสริมสุขภาพ กิน ปลูก ผักปลอดภัยกับชุมชน บ้านตะโล๊ะ (ปีที่ 2)

พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะทำงาน สมาชิกกลุ่มเป็นผู้ตรวจแปลงปลูกผักปลอดภัยมาตรฐาน GAP จำนวน 45 คน ระยะเวลา 1 วัน : ผู้เข้าอบรม 45 คน ได้ความรู้การผลิตผักปลอดภัย ได้รู้ได้เข้าใจเกี่ยวกับการขอใบรับรอง GAP@29 มิ.ย. 65 11:26
ส่งเสริมสุขภาพ กิน ปลูก ผักปลอดภัยกับชุมชน บ้านตะโล๊ะ (ปีที่ 2)

ส่งเสริมสุขภาพ กิน ปลูก ผักปลอดภัยกับชุมชน บ้านตะโล๊ะ (ปีที่ 2)

ร่วมเวทีติดตามแลกเปลี่ยนรู้กับพี่เลี้ยง( ARE) ครั้งที่ 1 จำนวน 9 คน ระยะเวลา 1 วัน : ข้อมูล กิจกรรมแนวการพัฒนา@29 มิ.ย. 65 11:12