เครือข่ายฅนสร้างสุข

เครือข่ายฅนสร้างสุข

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

ส่งเสริมอาชีพ บ้านรามง ตำบลปุยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ส่งเสริมอาชีพ บ้านรามง ตำบลปุยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

เวทีถอดบทเรียน : 31 ตุลาคม 2564 เวทีถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วม คณะทำงาน 15 คน  กลุ่มอาชีพ 30 คน ผู้เข้าร่วมครบตามแผนงานกิจกรรม การพูดคุยและการเล่าเรื่องราว ปัญหาอุปสรรค สิ่งที่ได้รับ และสิ่งที่คาดว่าเดินต่อ นำโดย ผู้อำนวยการอนามัยเฉลิมพระเกียรติตำบลปูยุด  นางฮานาน มะยีแต กลุ่มปลูกผักยกแคร่ ได้พูดถึงความสำเร็จของกลุ่ม จากการดำเนินงานตามกิจกรรม ทำไห้สมาชิกกลุ่มมีรายได้  การปลูกผักยกแคร่ ทำไห้สะดวกต่อการดูแล  ทำไห้ไม่ปวดเอว วัชพืชน้อยลง สามารถควบคุมได้ง่ายขึ้น การปลูกผักด้วยดิน ต้องมีเวลาเตรียมดิน รดน้ำ ดูแลวัชพืช สำหรับการปลูกด้วยไฮโดร ไม่ต้องรดน้ำ แค่เราดูแลระบบน้ำและการให้อาหารปุ๋ยให้ตรงกับความต้องการของผักแต่ละชนิด  นางอัซนะห์ เล่าว่า ตนเองแพ้สารเคมี แม้แต่ปุ๋ยเอปุ๋ยบี ตนเองยังแพ้เลย จึงเลือกที่จะปลูกด้วยดิน นางแวเสาะ  กะดอง ตัวแทนปลูกพริก ตะไคร้ มะเขือ  เล่าถึงรายได้ เพิ่มขึ้น  การออมเงินทุกเดือน 130 บาทต่อเดือน อย่างสม่ำเสมอทุกเดือน ตนทำบัญชีรายรับรายจ่าย เห็นความชัดเจนของการเปลี่ยนแปลง นางรอมละ ราโมง ได้เตรียมกลุ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 15 คน การปลูกผักสร้างอาชีพ สร้างเส้นทางอาหารให้กับคนในชุมชนในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ถือว่าเป็นทางรอดทั้งทางด้านรายได้ และสุขภาพเป็นอย่างดี  นางซัลวาณี  แวสาแล พูดถึงกลุ่มของตนเอง ที่สามารถช่วยครอบครัว รู้สึกปลาบปลื้ม แผนในปีหน้า หลังจากสถานการณ์โควิดซาลง ตนเองจะเปิดร้านข้าว รับซื้อผักในชุมชน และจะปลูกผักไปด้วย  นายตูแวรอมาลี  ลอจิ พูดถึงฟาร์มผักของตัวเองที่จะเริ่มเปิด ชื่อฟาร์ม  ตูแวรอมาลีการ์เด้น จากการบันทึกรายได้ เฉลี่ยรายได้ต่อเดือนตอนนี้ 9000 บาทต่อเดือน ซึ่งก็มากเพียงพอกับรายได้วัยเกษียน และเป็นการปูเส้นทางให้กับลูกที่ตกงานในช่วงโควิดได้มีงานสร้างอาชีพ สร้างสุขภาพจิตได้ดี นางฮานาน มะยีแต ได้กล่าวปิดท้ายว่า  นี่แหละ  รามงโมเดล@23 พ.ค. 65 07:55
ส่งเสริมอาชีพ บ้านรามง ตำบลปุยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ส่งเสริมอาชีพ บ้านรามง ตำบลปุยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ติดตามกลุ่มอาชีพ และการออมครั้งที่ 3 : การติดตามประเมินผลกลุ่มอาชีพและระบบการบริหารจัดการกลุ่ม ผู้เข้าร่วม 45 คน  โดยจากคณะทำงาน 15 คน กลุ่มอาชีพ 30 คน การติดตามแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  กลุ่มแรกลงติดตามกลุ่มปลูกผักยกแคร่ด้วยระบบดินและระบบน้ำ  และกลุ่มปลูกผักสวนครัวแบบแปลงบนดิน           การติดตามประเมินกลุ่มอาชีพและระบบการบริหารจัดการกลุ่ม คณะทำงานได้แบ่งเป็นสองทีม  ทีมที่ 1 ได้ซึ่งติดตามกลุ่มปลูกผักยกแคร่ด้วยดิน ลุ่มยกแคร่ที่ปลูกด้วยน้ำ  ในช่วงเช้า และช่วงบ่ายได้ติดตามกลุ่มปลูกผักในแปลงดิน             การติดตามของกลุ่มที่ 1 กลุ่มปลูกผักยกแคร่  ได้ลงติดตามฟาร์มที่ 1 ของนายตูแวรอมาลี  ลอจิ  ซึ่งได้แยกปลูกมาเช่าที่สำหรับการปลูกผักโดยเฉพาะ ได้มีการผสมผสานการปลูกผักยกแคร่กับการปลูกบนดิน เนื่องจากการปลูกผักยกแคร่ต้องใช้ต้นทุนในการจัดทำแคร่สูง ทางทีมงานได้แนะนำให้ทำบัญชีต้นทุนในการประกอบอาชีพ  ซึ่งวันนี้ทางตูแวรอมาลี  ลอจิ ได้เนอแนะให้นางรอมละ ราโมง ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ยื่นเอกสารกับเกษตรในการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้น  ซึ่งสำหรับเรื่องนี้ ทางนางรอมละ ราโมง ได้รับเรื่อง และจะประสานกับเกษตรอำเภอเป็นขั้นตอนต่อไป  จากนั้นได้ลงติดตามกลุ่มปลูกผักไฮโดรโปนิก (ปลูกผักด้วยน้ำ) และการปลูกผสมผสานกับปลูกบนดิน กลุ่มนี้ได้ผลผลิตดีมาก ได้ส่งผักอย่างสม่ำเสมอ และกำลังจะขยายการปลูก ซื้อกล่องโฟมขึ้น จากรายได้ที่ได้ขายผัก             ในช่วงบ่ายทางคณะทำงานได้ลงติดตามกลุ่มอาชีพที่ปลูกผักสวนครัว การปลูกพริก  ตะไคร้  ถั่วฝักยาว  นางแวเสาะ กะดอง  ได้กล่าวว่า การปลูกพริกเป็นที่ต้องการของตลาดมาก  ต่อไปจะเริ่มขยายการปลูกไห้มากขึ้น  จากการคำนวณ ถ้าได้ต้นละ 10 บาท ถ้าเราปลูก 1000 ต้น  เราสามารถมีรายได้ 10,000 บาท ทุกอย่าง คิดและเริ่มทำ เราก็สามารถคำนวณรายได้ของเราได้เลย เพราะพริกตลาดต้องการมาก@22 พ.ค. 65 22:10

ส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบาง ในรูปแบบ New normal (วิถีชีวิตใหม่) บ้านบากาซาแม

จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ : มีรายงานการจัดทำกิจกรรมครบทุกกิจกรรม มีรายงานการเงินโครงการ สามารถจัดส่งรายงานโครงการให้พี่เลี้ยงและหน่วยจัดการโครงการได้ตามกำหนด@22 พ.ค. 65 16:54
ส่งเสริมอาชีพ บ้านรามง ตำบลปุยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ส่งเสริมอาชีพ บ้านรามง ตำบลปุยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่4 : วันที่ 17 ตุลาคม 2564 ณ สวนน้ำบ้านรามง  ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 4 ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 คน น.ส.นิเมาะ สาและอูเซ็ง ได้รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มปลูกผักสวนครัว กลุ่มที่มีการปลูกยกแคร่  มีอยู่ 10 คน  คือ 1.นายนิแอ  ราโมง  2. นายตูแวรอมาลี  ลอจิ  3.นางยามีเราะห์  ลอจิ  4.นางซัลวานี  แวสาแล  5.นายมะกอเซ็ง  โตะนุ  6.นางกัสมา  ยือลาแป 7. น.ส.นิกอรีเยาะ  กะลูแป  8.นายรอมือลี  กะลูแป  9.นางแวลีเมาะ  มะแซ  10.นางอัซนะห์  กะลูแป ปลูกผักบนแคร่  ตอนนี้สามารถปลูกได้อย่างต่อเนื่อง  มีการเก็บผลผลิตจำหน่ายแล้ว สองรอบ ทำไห้เกิดรายได้และสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่วนของนายตูแวรอมาลี ลอจิ และครอบครัว ได้เช่าที่ปลูกใหม่ เป็นฟาร์มที่แยกออกจากกลุ่ม ตอนนี้กลายเป็นอาชีพของสมาชิกในครอบครัว เดือนพฤศจิกายนนี้ เริ่มเก็บผลผลิต และเริ่มการจดบัญชีต้นทุน เพื่อจะได้ทราบถึงรายรับ/รายจ่ายในอาชีพการปลูกผัก กลุ่มปลูกผักบนแปลงดิน 15 คน ดังนี้ 1.นางนูรีเยาะ  กะลูแป  2. นางดอลีปะห์  แวอาลี  3. นางนิบูงอ  เตะแต  4. นางกอลีเยาะ  กะลูแป 5.นายดือราแม  กะลูแ ป  6. นางแยนะ  กาโฮง  7. นายรุสลัน  กาโฮง  8.นางแวรอฮานา  มามะ  9.นางนุรมา  สาเมาะ  10. นางปาตีเมาะ  กะลูแป  11.นางมารียะ  กะลูแป  12.นางเซาดะห์  กะลูแป 13. นางสารีปะห์  มูฮิ  14. นางจุไรรัตน์  สตาปอ 15.นางมะซง  บาเหม สำหรับกลุ่มปลูกผักบนแปลง เนื่องจากพื้นที่เป็นที่รายลุ่ม ง่ายต่อการน้ำขังในแปลง ทำไห้การปลูกผักต้องชะงัก และย้ายการปลูกไปอีกที่ ซึ่งมีการลงปลูกพริกขี้หนูสวน ซึ่งอาจไห้ผลผลิตช้าลงหน่อย แต่พริกสามารถขายได้ตลอด เป็นผลผลิตที่ตลาดต้องการเช่นกัน  ซึ่งตอนนี้ได้ลงปลูกแล้ว 500 ต้น ในสวนของแวเสาะ กะดอง ซึ่งปลูกในสวนยางที่ยังเล็ก ส่วนนางแยนะ  กาโฮง ลูกชายได้ย้ายแปลงไปปลูกอีกที่ เพราะเวลาน้ำขังจะทำไห้รากผักติดเชื้อรา จึงต้องย้ายที่ปลูก ทำการยกแคร่ใหม่ กลุ่ม พิมเสนน้ำสมุนไพร มี 5 คน ดังนี้ 1.นางเจะซาลมา  ราโมง  3. นางขอลีเยาะ  ลูดิน  4.น.ส.นิมาเรียม  ราโมง  5.น.ส.เจะรอปีอะห์ กะลูแป กลุ่มทำพิมเสนน้ำ ได้ผลิต พิมเสนน้ำ ยาหม่องเหลืองไพร น้ำมันเหลือง และน้ำมันนวดเข่าสำหรับผู้สูงอายุ นายยะห์ยา  กะลูแป  ได้รายงานถึงการออมของสมาชิก ทั้ง 30 คน ที่ได้มีการออม  ตอนนี้ ทุกคนออม 30 บาทต่อเดือน 20 คน  และออม 100 ต่อเดือน 10 คน  ในการนี้ นางรอมละ  ราโมง ซึ่งเป็นประธานในกลุ่มออมทรัพย์ ได้มีการเตรียมจัดให้มีสวัสดิการให้กับกลุ่มสมาชิก และในอนาคตจะเป็นทุนหมุนเวียน นายรอสดี  กะลูแป  ได้รายงาน ผลการดำเนินงานของกลุ่มทำเห็ดนางฟ้า  เป็นที่ต้องการของตลาด แต่ด้วยที่มีต้นทุนสูง จากการที่ได้บันทึก ผลกำไรได้ต่ำ เพราะต้นทุนซื้อก้อนเชื้อแพง  ซึ่งในอนาคตจึงขอเสนอแผนการจัดอบรมทำเชื้อเห็ดเอง เพื่อลดต้นทุน และคิดว่าจะได้กำไรเพิ่มขึ้น  ซึ่งในเรื่องนี้ ทางนางรอมละ  ราโมง ได้รับเรื่องและเตรียมประสานกับเกษตรอำเภอเพื่อประสานวิทยากรในการที่จะอบรมทำเชื้อก้อนเห็ดเอง สำหรับฝ่ายจัดการตลาดขายผลิตภัณฑ์นั้น ทางนางรอมละ  ราโมงได้ประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบลปูยุด และทาง องค์การบริหารส่วนตำบลปูยุดได้จัดซื้อซุ้มขายผัก 1 เรือน เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางในการจัดขายผลผลิตต่อไป และได้จัดให้นายรอสดี  กะลูแป เป็นฝ่ายจัดส่งออร์เด้อผักในตำบล  มอบหมายให้นางสาวนิเมาะ สาและอุเซ็ง เป็นฝ่านการตลาดในโซเซียล โดยการโพสต์ขายในเฟสบุ๊คและเพจของชุมชน มติในการประชุม ทุกคนรับทราบ น.ส.ซูมัยยัมส์  กะลูแป ได้แจ้งแผนกิจกรรมครั้งต่อไป วันที่ 24 ตุลาคม 2564 จะลงติดตามกลุ่มอาชีพครั้งที่ 4@22 พ.ค. 65 15:29
ส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบาง ในรูปแบบ New normal (วิถีชีวิตใหม่) บ้านบากาซาแม

ส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบาง ในรูปแบบ New normal (วิถีชีวิตใหม่) บ้านบากาซาแม

เวทีประเมินเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา ครั้งที่ 2 : 1.กลุ่มเเกนนำมีวิธีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ 2.กลุ่มเป้าหมายได้รวมตัวอย่างต่อเนื่อง@21 พ.ค. 65 22:54
ส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบาง ในรูปแบบ New normal (วิถีชีวิตใหม่) บ้านบากาซาแม

ส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบาง ในรูปแบบ New normal (วิถีชีวิตใหม่) บ้านบากาซาแม

การติดตาม ทบทวน การบันทึกรายรับรายจ่าย ของกลุ่ม และสมาชิก : 1.มีบัญชีรายรับรายจ่ายของชาวบ้าน 2.ทราบถึงการใช้เงินของชาวบ้านในแต่ละสัปดาห์@21 พ.ค. 65 22:33
โครงการนาปลอดภัยที่ดอนทราย

โครงการนาปลอดภัยที่ดอนทราย

ประชุมคณะทำงานชี้แจงรายละเอียดโครงการ : คณะทำงานรู้ขั้นตอนการดำเนินงาน ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน 1 อบรมปฐมนิเทศโครงการ 9-พ.ค. ประชุมชี้แจงโครงการคณะทำงาน 15คน 15-พ.ค. 2 ประชุมคณะทำงานและสมาชิกกลุ่ม 20-21 พ.ค. คณะทำงาน 15 คน,สมาชิก 40 คน 4 กลุ่ม เนื้อหา : 1.1 ชี้แจงโครงการสมาชิกทราบ 1.2สำรวจข้อมูล (แบบสอบถาม) 1.3 การจัดการแปลง การพัฒนาสู่การรับรอง   มาตรฐาน SDGsPGS (นาประนีต) 3 อบรมสมาชิกพัฒนาศักยภาพการทำนาปลอดภัย,ปัจจัยการผลิต 15-มิ.ย. 2.1 การเก้บเมล็ดพันธ์,การผลิต 2.2 การผลิตสารทดแทน ,การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมัก 4 อบรมสมาชิกพัฒนาศักยภาพการทำนาปลอดภัย,การตั้งกลุ่มวิสาหกิจฯ 15-ก.ค. 3.1 การสร้างแบรนด์ 3.2 การขาย และการทำบัญชี 5 ประชุมวางแผนคณะทำงานและผู้นำกลุ่มสมาชิก 20-ส.ค. 4.1 การสร้างแปลงต้นแบบ (นาประนีต) แปลงนาอินทรีย์ 10 แปลง 4.2 ลงพื้นที่ตรวจแปลงนาต้นแบบ 6 เยี่ยมแปลงนา ครั้งที่ 1  จำนวน 10คน 21-ส.ค. 7 ประชุมกลไกการขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผล ครั้งที่ 1 15-ก.ย. คณะทำงานและภาคีเครือข่าย 15 คน 8 เยี่ยมแปลงนา ครั้งที่ 2  จำนวน 10คน 15-ต.ค. 9 ประชุมการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจฯ 10 ม.ค คณะทำงาน 15คน ภาคีเครือข่ายเกี่ยวข้องรวม 45 คน 10 ติดตาม ประเมินผลนาต้นแบบ  เยี่ยมแปลงนา ครั้งที่ 3 จำนวน 10คน 11-ม.ค. 11 เรียนรู้ดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 12 ประชุมกรรมการกลุ่มวิสาหกิจฯ...ครั้งที่1 15-ก.พ. รายงานความก้าวหน้า15 คน สถานะทางบัญชี,สรุปยอดขาย,แหล่งขาย, รายได้,ต้นทุน,ปัจจัยเออื้,ปรับแผน 13 ประชุมกลไกการขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผล ครั้งที่ 2 10-มี.ค. 14 ประชุมกรรมการกลุ่มวิสาหกิจฯ...ครั้งที่2 15-มี.ค. รายงานความก้าวหน้า 15 ประชุมกรรมการกลุ่มวิสาหกิจฯ...ครั้งที่3 15-เม.ย. รายงานความก้าวหน้า@21 พ.ค. 65 19:59
โรงเรียนสุขสวัสดิ์น่าอยู่รอบรู้กฏจราจรถนนปลอดภัย

โรงเรียนสุขสวัสดิ์น่าอยู่รอบรู้กฏจราจรถนนปลอดภัย

ปฐมนิเทศโครงการ : เข้าใจ… หลักการประเมิน/แนวคิดเพื่อการเรียนรู้ การเขียนรายงานผลลัพธ์ในโครงการ การทำป้ายไวนิล การเขียนใบเสร็จที่ใช้ในโครงการ@21 พ.ค. 65 17:29

ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกผักและบริโภคผักปลอดภัย บ้านยือโร๊ะ

ปฐมนิเทศโครงการ : 1.เข้าใจเป้าหมายของโครงการ 2.เข้าใจรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน@21 พ.ค. 65 15:27