ระบบติดตามโครงการ ศอ.บต.


ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสร้างสุข ภาคใต้ ครั้งที่ 11

@18 มี.ค. 62 10.38

งานสร้างสุข ภาคใต้ (ปี62) ครั้งที่ 11

เดินหน้ากองทุน 50 ล้านขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาสังคม ชี้จ่ายงบฯงวดแรก 30 สิงหาคมนี้

@14 ก.ค. 61 10.27

พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัช ผู้แทนพิเศษรัฐบาล เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการมีสาวนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นการอบรมแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเพื่อการเสนอโครงการในการขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมที่รัฐบาลได้จัดตั้งขึ้นจำนวน 50 ล้านบาท

พล.อ.อุดมชัย กล่าวในระหว่างพิธีเปิดว่า ภาคประชาสังคมในพื้นที่เป็นผู้ที่อยู่กับประชาชนในพื้นที่ เป็นตัวเชื่อมระหว่างรัฐกับประชาชนและเป็นผู้ที่รู้ข้อมูลต่างๆ ว่าประชาชนนั้นมีความเป็นอยู่อย่างไร ประชาชนต้องการอะไร ดังนั้นโครงการที่เสนอจะสามารถเชื่อมโยงกับภาคประชาสังคมได้ เพื่อที่จะให้ภาคประชาสังคมได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของพื้นที่

“ภาคประชาสังคมในพื้นที่มีความสำคัญมากเพราะพี่น้องประชาชนเชื่อใจและไว้วางใจ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับภาคประชาสังคม คิดว่าจะมีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ เพราะบุคลากรจากภาคประชาสังคมมีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชน เข้าใจปัญหาในพื้นที่เป็นอย่างดี ทำงานด้วยอุดมการณ์ ซึ่งในส่วนของปัจจัยในการขับเคลื่อนงานที่ทำเพื่อประชาชน รัฐจะพยายามสนับสนุนอย่างเต็มที่” พล.อ.อุดมชัยกล่าว

ในส่วนการดำเนินการในโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในครั้งนี้ ได้ตั้งคณะกรรมการจำนวน 15 คน ในจำนวนนี้มีผู้แทนของภาคประชาสังคมจำนวน 5 คน เรียกว่า คกป. และมีเจ้าหน้าที่ประสานงานจำวน 25 คน โดยมีนายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร ศอ.บต ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักประสานเครือข่ายภาคประชาสังคม ซึ่งศูนย์ประสานงานที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของ ศอ.บต. โดยคณะกรรมการดังกล่าวนี้จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองโครงการที่ภาคประชาสังคมในพื้นที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุน รวมทั้งการกำกับดูแล ติดตามภาคประชาสังคมที่ได้รับกรอนุมัติทุนดำเนินการ

สำหรับโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนทุนในกรอบของกองทุนจะต้องเป็นโครงการที่มีประเด็นตามกรอบนโยบายใน 10 ประเด็นคือ 1 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2 ด้านความยุติธรรมและเยียวยา 3 งานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศและเรื่องสิทธิมนุษยชน 4 การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 5 การพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน 6 การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี 7 การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 8 งานขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหา จชต.ปี 60-62 9 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 10 การพัฒนาสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม

ในการสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรประชาสังคมในกรอบของกองทุนนั้น ประชาสังคมที่สามารถเสนอโครงการจะต้องเป็นองค์กรที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และมีสมาชิกที่เหมาะสม โดยสามารถเสนอโครงการขอสนับสนุนงบประมาณไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท

สำหรับองค์กรประชาสังคมที่ประสงค์จะเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจะต้องเสนอโครงการให้คณะกรรมการพิจารณาภายในวันที่ 18 สิงหาคมนี้ โดยคณะกรรมจะพิจารณาโครงการและจะดำเนินการจ่ายงบประมาณงวดแรกภายในวันที่ 30 สิงหาคม ทั้งนี้หลักเกณฑ์การพิจารณาต่างๆ จะอยู่ในดุลยพินิจของ คปก.

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึงกรอบการพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณโครงการว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับทุกฝ่ายที่ทำงานให้ประโยชน์กับประชาชนและกรอบคิดข้อเสนออาจจะมากกว่า10 ประเด็นตามที่กำหนดไว้ได้ซึ่งเป้าหมายที่แท้จริงของการดำเนินโครงการคือการหนุนเสริมและการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการพูดคุยสันติสุขที่กำลังดำเนินอยู่

หัวข้อข่าวทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง

  ชาวนาตระหนักความสำคัญและมีการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน เกิดชาวนากลับมาคัดและเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน จำนวน 5 คน และมีแปลงพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน มีพันธุข้าวพื้นบ้าน  3 ชนิด เพียงพอใช้ในชุมชน  คือ สังหยด เล็บนก  ข้าวเหนียวตอก  เฉี้ยง ที่สามารถแลกแบ่งปันในชุมชนและเครือข่าย ธนาคารมีระเบียบข้อตกลง  ในการสมาชิกรับพันธุ์ข้าวพื้นบ้านที่เหมาะสม ใช้ในการทำนาผลผลิตที่ได้ใช้บริโภคในครัวเรือน และแบ่งปันและขายในชุมชน  ให้มีการคัดและเก็บพันธุ์ใช้เอง และส่วนคืนกลับให้กับกองทุนเท่ากับพันธุ์ข้าวที่รับไป 3.มีคณะทำงาน 5 คนในการจัดการธนาคาร ฯ ในการดูแลและขับเคลื่อนการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวและการดูแลบริหารจัดการธนาคารฯ@30 พ.ย. 62 15:15
 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง

  เกิดกลไกการทำงานขับเคลื่อนนาอินทรีย์ ที่มีการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง มีปัญหาคณะทำงานชุดใหม่มีประสบการณ์ขับเคลื่อนการทำงานแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ เริ่มกระบวนการพี่ช่วยน้อง เพิ่มทักษะในการจัดการ ทำงานแบบมีส่วนร่วม กติกาข้อตกลงได้รับการยอมรับกลุ่มเป้าหมายได้นำไปใช้และปฏิบัติร้อยละ 70 มีชาวนามีการปรับเปลี่ยนมาทำนาอินทรีย์ 35 ครัวเรือน พื้นที่นา 150 ไร่ ร้อยละ 80 บริโภคข้าวที่ปลูก และได้มีการแบ่งปันขาย ให้ผู้บริโภค การขับเคลื่อนขยายได้ช้า แต่บทเรียนที่จะนำไปใช้ในการคัดเลือก ส่งเสริมและขับเคลื่อนนาต่อไป เกษบตรกรมีรายได้แต่น้อย มีการวางแผนการผลิตและปรับแผนการกระจายผลผลิต และเพิ่มมูลค่า มีแนวทางในการพัฒนายกระดับองค์ความรู้ และการจัดการตลาดเป็นจุดอ่อน@30 พ.ย. 62 14:48
 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง

  ผลลัพธ์การดำเนินที่ผ่านมา  มีนาอินทรีย์  150 ไร่  ชาวนาปรับเปลี่ยน 2.  กลไกขับเคลื่อนงานได้  มีคณะทำงาน  20  คน  มีแกนหลักในแต่ละพื้นที่ 3.  มีบทเรียนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน  และพัฒนาศักยภาพให้กับคณะทำงาน  เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 4.มีการขยายเครือข่ายในอำเภอเพิ่มขึ้น@30 พ.ย. 62 07:08
 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง

  1.ได้ติดตามก้าวหน้าการดำเนินงาน คณะทำงานแต่ละพื้นที่ได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง แต่ในช่วงฤดูกาลทำนาเน้นหนักในเรื่องปฏิบัติการ@30 พ.ย. 62 06:52
 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง

  ผลลัพธ์ 1.เกิดแหล่งเรียนรู้นาอินทรีย์วิถีเมืองลุง 1 แหล่ง  ศูนย์เรียนรู้ใต้ต้นไทร บ้านดอนนูด ตำบลควนขนุน จังหวัดพัทลุง 2.มีกติกาของศูนย์เรียนรู้ 3. มีความรู้ในการทำนาอินทรีย์ครบวงจรที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรม พร้อมมีวิทยากรให้ความรู้จำนวน 5 คน กระบวนการผลิต แปรรูป การบริโภคและการแลกเปลี่ยนแบ่งปันผลผลิตและพันธุ์มีสื่อวัสดุประกอบการเรียนรู้ วิถีนาอินทรีย์ และมีความรู้นาอินทรีย์ครบวงจรบ้านดอนนูด@30 พ.ย. 62 06:45
 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง

  1.  ได้มีคณะทำงานเพิ่มขึ้น  3 คนมีความตั้งใจและร่วมขับเคลื่อนงานในพื้นที่  มีคณะทำงานจำนวน 5 คน  ในพื้นที่  ตำบลพนางตุง  ตำบลทะเลน้อย  ตำบลควนขนุน  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 2.  ได้มีความรู้และแนวทางในการเคลื่อนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม  ซึ่งทางคณะทำงานได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมขับเคลื่อนขบวนขับเคลื่อนนาอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุง  จำนวน 3 คน  ได้มีการนำความรู้ที่ได้มาปรับและกำหนดข้อตกลงร่วมกันมาตรฐานนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง  แรงเสริมให้คนปรับเปลี่ยนมาผลิตข้าวอินทรีย์/ผลิตข้าวปลอดภัย 3.เตรียมเวทีประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา  กำหนดวันที่ 28 กรกฎาคม  2562  ณ วิชชาลัยรวงข้าว  แบ่งบทบาท และเตรียมข้อมูลเพื่อนำมาใช้  ทีมประสานงาน  ตัวแทนแต่ละพื้นที่ตำบล  และมีการปรับเปลี่ยนการจัดตั้งธนาคารน้ำหมัก  อุปกรณ์ใช้ในการตรวจดินครั้งที่ 2  ไม่พร้อมรอทางบริษัทที่สั่งซื้อส่งมา  เลื่อนเป็นเดือน  สิงหาคม  62@30 พ.ย. 62 06:42
 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง

  1.ได้แนวทางการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนทำนาอินทรีย์  และให้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมกำหนดกรอบร่วม 2.  ได้เตรียมจัดกิจกรรมสนับสนุนปฏิบัติการขยายผลนาอินทรีย์  วันที่    15 มิถุนายน 3. ได้มีคณะทำงาน  อาสาเข้ามาร่วมขับเคลื่อนนาอินทรีย์เพิ่มขึ้น 2 คน@30 พ.ย. 62 06:39
 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง

  1.  ชาวนาตระหนักความสำคัญและมีการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน  เกิดชาวนากลับมาคัดและเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน  จำนวน  5 คน  และมีแปลงพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน  มีพันธุข้าวพื้นบ้าน  3 ชนิด เพียงพอใช้ในชุมชน  คือ  สังหยด  เล็บนก  ข้าวเหนียวตอก  เฉี้ยง  ที่สามารถแลกแบ่งปันในชุมชนและเครือข่าย 2. ธนาคารมีระเบียบข้อตกลง  ในการสมาชิกรับพันธุ์ข้าวพื้นบ้านที่เหมาะสม  ใช้ในการทำนาผลผลิตที่ได้ใช้บริโภคในครัวเรือน  และแบ่งปันและขายในชุมชน    ให้มีการคัดและเก็บพันธุ์ใช้เอง  และส่วนคืนกลับให้กับกองทุนเท่ากับพันธุ์ข้าวที่รับไป 3.มีคณะทำงาน 5 คนในการจัดการธนาคาร ฯ ในการดูแลและขับเคลื่อนการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวและการดูแลบริหารจัดการธนาคารฯ@30 พ.ย. 62 06:38
 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง

  1.  มีการทำน้ำหมักใช้ในกลุ่มและได้มีการนำไปใช้ทำปุ๋ยหมักอินทรีย์  มีการแบ่งปันให้กับสมาชิกในกลุ่ม  และแบ่งจำหน่ายให้คนที่สนใจ 2.  มีข้อตกลงร่วมกัน  เช่น 1. ให้สมาชิกร่วมกันทำปุ๋ยหมักและน้ำหมัก  2.  สมาชิกร่วมทำแบ่งปัน  ที่จำหน่ายนำมาเป็นทุนหมุนเวียนทำต่อครั้งต่อไป  3.สมทบค่าน้ำค่าไฟให้กับกลุ่ม@30 พ.ย. 62 00:41
 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง

  ชาวนาได้ความรู้และตระหนักความสำคัญของขับเคลื่อนนาอินทรีย์ ร้อยละ 80 ที่เข้าร่วมเวทีฯ มีอาสาสมัคร 30 เข้าร่วมในการปรับเปลี่ยนมาทำนาอินทรีย์และพร้อมร่วมขับเคลื่อนนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง ได้แนวทางและความร่วมมือในการขับเคลื่อนนาอินทรีย์ ได้ความรู้การออกแบบเก็บข้อมูลการทำนาอินทรีย์และมีเครื่องมือในการจัดทำข้อมูลนาอินทรีย์ใน ตำบลพนางตุง ตำบลควนขนุน อ.ควนขนุน จังหวัดพัทลุง@30 พ.ย. 62 00:38
 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง

  ได้ชาวนาปรับเปลี่ยนทำนาอินทรีย์จำนวน 35 ครัวเรือน มีความตั้งใจและยอมรับในข้อตกลง ใช้ในการทำนาอินทรีย์ ได้ข้อตกลงร่วมกันในการทำนาอินทรีย์  คือ แปลงเข้าร่วมโครงการ  ไม่ใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี ใช้ปุ๋ยหมักน้ำหมัก  มีการทำแปลงพันธุ์ข้าว เก็บข้าวไว้ใช้เอง  บริโภคข้าวที่ได้มาจากแปลงนาที่ทำ@30 พ.ย. 62 00:34
 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง

  ผู้เข้าร่วม 30 ได้ความรู้ในการทำนาอินทรีย์ครบวงจร และมีความตั้งใจนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนทำนาอินทรีย์ให้ได้ผลดี ได้ความรู้และสามารถตรวจและวิเคราะห์ดิน และมีแผนปฏิบัติการร่วมกันในการพัฒนาน้ำหมักและปุ๋ยหมักให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ได้เกิดความรักความสามัคคีในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้และได้ทำจริง ได้ภาคีความร่วมมือ คือ สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดพัทลุง ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการปรับปรุงบำรุงดินและพัฒนาสูตรน้ำหมัก/ปุ๋ยหมักที่เหมาะสม@29 พ.ย. 62 23:48