ยินดีต้อนรับสู่เครือข่ายคนสร้างสุข

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์บ้านชายคลอง

  ประชุมคณะทำงานประจำเดือน : ประชุมคณะทำงานประจำเดือน เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งข้อมูล การทำงาน ปัญหาอุปสรรค์ และการทำรายงาน เพื่อสรุปปิดดครงการภายในเดือนมีนาคม 2567@21 พ.ค. 67 16:49
 • การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลด้วยกลไกชุมชนบ้านแหลมคูลา

  กิจกรรมที่ 11 การเข้าร่วมกิจกรรม สสส. กิจกรรมบริหารจัดการโครงการ : ค่าอินเตอร์เน็ตเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า ค่าจัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ป้ายชื่อโครงการ ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมกับสสส.@20 พ.ค. 67 19:51
 • การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลด้วยกลไกชุมชนบ้านแหลมคูลา

  กิจกรรมที่ 10 เวทีคืนข้อมูลปิดโครงการ : คณะทำงาน ชาวบ้านในชุมชน และภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมกันรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินโครงการและร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น@20 พ.ค. 67 19:34
 • การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลด้วยกลไกชุมชนบ้านแหลมคูลา

  กิจกรรมที่ 6 การสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำก่อน-หลัง การทำบ้านปลา : คณะทำงานและชุมชนร่วมกันออกแบบและวางแผนการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลปริมาณและชนิดสัตว์น้ำ รวมถึงการนำมาร่วมกันวิเคราะห์และร่วมนำเสนอ@20 พ.ค. 67 19:25
 • ฟื้นเลด้วยเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำคืนวิถีชุมชนปากประ

  จัดทำข้อมูลชนิดพันธุ์สัตว์น้ำ เครื่องมือและรายได้จากการจับสัตว์น้ำ(สรุปข้อมูล) : ปลาที่สูญพันธุ์ไปแล้วในพื้นที่ ปลาท้องถิ่นที่สูญพันธุ์แล้วในคลองปากประ จำนวน 11 ชนิด ได้แก่ ปลาแรค(ปลาเม่น) ปลาตุ่ม ปลาดุกลำพัน ปลาแหยงขี้ไก่ ปลาแย่(ปลาโอนเผือก) ปลาตือ(ปลาสะตือ) ปลาหมอตาล และปลาหูดำ(ปลาตูหนา) ปลาพรม ปลากระทิงผ้าร้าย ปลากดหัวกบ เนื่องจากจับไม่ได้ในช่วง 5- 30 ปีที่ผ่านมา ปลาสูญพันธุ์ที่พบในเขต ปลาพรม ปลากระทิงผ้าร้าย ปลากดหัวกบ ผลการเก็บข้อมูลตลอดโครงการ เปรียบเทียบ ก่อน - หลัง ทำโครงการ 1.ข้อมูลสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงในพื้นที่ สัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง(ก่อนทำโครงการ) ปลาลูกเบร่ ปลาหัวโหม่ง ปลาหัวอ่อน ปลากันหลาว ปลาสองหนวดกุ้งก้ามกราม ปลานิล ปลาเสือตอ ปลาตะเพียน ปลาสลาด ปลากราย ปลากดเหลือง ปลากดขี้ลิง ปลาดุกทะเล ปลาลูกขาว ประโสด ปลาโทง ปลากระดี่ ปลาเสือพ่นน้ำ ปลาแมว ปลาแป้น ปลากะตัก ปลาไน ปลาบู่ทอง ปลาชะโด ปลาช่อน ปลากระสง ปลาหมอช้างเหยียบ ปลาดุกด้าง ปลาดุกเนื้ออ่อน ปลาแขยงหมู ปลาแขยงฟ้า ปลาหมอ ปลาขี้ตัง ปลาโคบ ปลาโอน สัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง(หลังทำโครงการ) ปลาลูกเบร่ ปลาหัวโหม่ง ปลาหัวอ่อน ปลากันหลาว ปลาสองหนวดกุ้งก้ามกราม ปลานิล ปลาเสือตอ ปลาตะเพียน ปลาสลาด ปลากราย ปลากดเหลือง ปลากดขี้ลิง ปลาดุกทะเล ปลาลูกขาว ประโสด ปลาโทง ปลากระดี่ ปลาเสือพ่นน้ำ ปลาแมว ปลาแป้น ปลากะตัก ปลาไน ปลาบู่ทอง ปลาชะโด ปลาช่อน ปลากระสง ปลาหมอช้างเหยียบ ปลาดุกด้าง ปลาดุกเนื้ออ่อน ปลาแขยงหมู ปลาแขยงฟ้า ปลาหมอ ปลาขี้ตัง ปลาโคบ ปลาโอน ปลากะทิงผ้าร้าย ปลากดหัวกบ 2.ข้อมูลเครื่องมือประมงในพื้นที่ เครื่องมือประมง (ก่อนทำโครงการ) จำนวน 10 ชนิด แห ไซซั้ง ไซราว กัด (ขนาดตา 2.8/3.5/4/5/7/12 เซนติเมตร) ยอ เบ็ดราว เบ็ดทง บอก(ปลาดุกทะเล) ลัน(ปลาไหล) อวนลาก เครื่องมือประมง (หลังทำโครงการ) จำนวน 9 ชนิด แห ไซซั้ง ไซราว กัด (ขนาดตา 3.5/4/12/15 เซนติเมตร) ยอ เบ็ดราว เบ็ดทง บอก(ปลาดุกทะเล) ลัน(ปลาไหล)@20 พ.ค. 67 13:23
 • ฟื้นเลด้วยเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำคืนวิถีชุมชนปากประ

  รณรงค์สื่อประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนร่วมกันอนุรักษ์และบริโภคสัตว์น้ำปลอดภัย : ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรณ์หน้าบ้าน ประชาชนเกิดความหวงแหนพื้นที่และทรัพยากรในทะเล ประชาชนตระหนักในการเลือกบริโภคอาหารปลอดภัย หลีกเลี่ยงอาหารแช่แข็งและอาหารที่ใส่สารเคมี ประชาชนในพื้นที่เลือกกินอาหารจากที่หาเองในเลหน้าบ้าน@20 พ.ค. 67 13:17
 • ฟื้นเลด้วยเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำคืนวิถีชุมชนปากประ

  ติดตามประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา : 1.คณะทำงานและชาวประมงมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากร เลหน้าบ้าน 2.คณะทำงานและชาวประมงมีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบการบริหารจัดการพื้นที่และการขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆใกล้เคียง 3.คณะทำงานมีความรู้ความเข้าใจ ปัญหา อุสรรค และแนวทางการแก้ปัญหา 4. คณะทำงานสามารถสรุปผลการดำเนินการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.คณะทำงานสามารถนำเสนอผลการดำเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ในโครงการ@20 พ.ค. 67 13:04
 • ฟื้นเลด้วยเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำคืนวิถีชุมชนปากประ

  ติดตามประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา : 1.คณะทำงานและชาวประมงมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากร เลหน้าบ้าน 2.คณะทำงานและชาวประมงมีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบการบริหารจัดการพื้นที่และการขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆใกล้เคียง 3.คณะทำงานมีความรู้ความเข้าใจ ปัญหา อุสรรค และแนวทางการแก้ปัญหา 4. คณะทำงานสามารถสรุปผลการดำเนินการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.คณะทำงานสามารถนำเสนอผลการดำเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ในโครงการ@20 พ.ค. 67 13:00
 • ฟื้นเลด้วยเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำคืนวิถีชุมชนปากประ

  เวทีปิดโครงการ : สรุปผลการทำงานตลอดโครงการ - เกิดประมงอาสาจำนวน 15 คน นายดรุณ บัวพูล นายวอน นุ้ยสุด นายธีรพงศ์ ชุมเพชร นายไพฑูรย์ เจ้าเห้ง นายเพียร แสงแก้ว นายธีรพงศ์ เลื่อนแป้น นายชัยณรงค์ บุญแสง นายพายุ นุ้ยจินดา นายปรัชญา เกตุแดง นายสมครวน อ่อนแก้ว นยายทวีวุธ หนูบูลณ์ นายสุมล สังดุก นายประพันธ์ ชนะชัย นายชาติชาย เลื่อนแป้น - มีคณะทำงานจำนวน 15 คน นายดรุณ บัวพูล นายอาคม ราชสงค์ นางกรกนก แก้วขำ นายสุทัศน์ ฤทธิรัตน์ นายประพันธ์ ชนะชัย นายสมครวน อ่อนแก้ว นายสุมล สังดุก นายงวีรศักดิ์ หยูทอง นายสุนทร ทองสรีนวล นายสมจิต แดงบุญช่วย นายสุเทพ ช่วยดิษ นายวิเชียร เพชรสิงห์ นายณรงค์ศักดิ์ ปิ่นทองพันธ์ นายสมคิด เพชรไข่ นายชัยณรงค์ บุญแสง - กฎกติกาชุมชน เขตอนุรักษ์บ้านปากประ หมู่ที่ 8 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1.หากมีการฝ่าฝืนทำการประมงในเขตอนุรักษ์ จะทำการยึดเรือ เครื่องยนต์ เครื่องมือทำการประมง และสัตว์น้ำทั้งหมด โดยให้ผู้ทำการฝ่าฝืนมาจ่ายค่าปรับครั้งแรก 5,000 บาท และหากผู้กระทำผิดรายเดิมเข้ามาทำการลักลอบทำการประมงในเขตอนุรักษ์ซ้ำ จะดำเนินการปรับเป็น 2 เท่า จำนวน 10,000 บาท โดยทั้งหมดจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์ 2.คณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์ไม่มีสิทธิ์ทำการประมงใดๆ ในเขตอนุรักษ์ เว้นแต่เพื่อการศึกษาวิจัย หรือประเมินผลการทำเขตอนุรักษ์ หากคณะกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้กระทำผิดจะมีโทษปรับ 10,000 บาท และให้ออกจากการเป็นคณะกรรมการกลุ่มทันที 3.หากจงใจทำลาย ให้ได้รับความเสียหายแก่ซั้งบ้านปลาในเขตอนุรักษ์ ต้องจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 10,000 บาท โดยคณะกรรมการจะยึดเรือ และเครื่องมือประมงไว้เป็นหลักประกัน หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 4.กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ระเบียบ กฎกติกา หรือข้อปฏิบัติต่างๆ ให้ผ่านการประชุมประชาคม และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและชาวประมงได้รับทราบโดยทั่วกัน 5.หากผู้กระทำความผิดไม่ยินยอม จะถูกส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งมีโทษความผิดกฎหมายประมง ปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท มีบ้านปลาเพิ่มขึ้นจำนวน 10 จุด มีพื้นที่อนุรักษ์ 78 ไร่ ปลาที่สูญพันธุ์ไปแล้วในพื้นที่ ปลาท้องถิ่นที่สูญพันธุ์แล้วในคลองปากประ จำนวน 11 ชนิด ได้แก่ ปลาแรค(ปลาเม่น) ปลาตุ่ม ปลาดุกลำพัน ปลาแหยงขี้ไก่ ปลาแย่(ปลาโอนเผือก) ปลาตือ(ปลาสะตือ) ปลาหมอตาล และปลาหูดำ(ปลาตูหนา) ปลาพรม ปลากระทิงผ้าร้าย ปลากดหัวกบ เนื่องจากจับไม่ได้ในช่วง 5- 30 ปีที่ผ่านมา ปลาสูญพันธุ์ที่พบในเขต ปลาพรม ปลากระทิงผ้าร้าย ปลากดหัวกบ ผลการเก็บข้อมูลตลอดโครงการ เปรียบเทียบ ก่อน - หลัง ทำโครงการ 1.ข้อมูลสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงในพื้นที่ สัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง(ก่อนทำโครงการ) ปลาลูกเบร่ ปลาหัวโหม่ง ปลาหัวอ่อน ปลากันหลาว ปลาสองหนวดกุ้งก้ามกราม ปลานิล ปลาเสือตอ ปลาตะเพียน ปลาสลาด ปลากราย ปลากดเหลือง ปลากดขี้ลิง ปลาดุกทะเล ปลาลูกขาว ประโสด ปลาโทง ปลากระดี่ ปลาเสือพ่นน้ำ ปลาแมว ปลาแป้น ปลากะตัก ปลาไน ปลาบู่ทอง ปลาชะโด ปลาช่อน ปลากระสง ปลาหมอช้างเหยียบ ปลาดุกด้าง ปลาดุกเนื้ออ่อน ปลาแขยงหมู ปลาแขยงฟ้า ปลาหมอ ปลาขี้ตัง ปลาโคบ ปลาโอน สัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง(หลังทำโครงการ) ปลาลูกเบร่ ปลาหัวโหม่ง ปลาหัวอ่อน ปลากันหลาว ปลาสองหนวดกุ้งก้ามกราม ปลานิล ปลาเสือตอ ปลาตะเพียน ปลาสลาด ปลากราย ปลากดเหลือง ปลากดขี้ลิง ปลาดุกทะเล ปลาลูกขาว ประโสด ปลาโทง ปลากระดี่ ปลาเสือพ่นน้ำ ปลาแมว ปลาแป้น ปลากะตัก ปลาไน ปลาบู่ทอง ปลาชะโด ปลาช่อน ปลากระสง ปลาหมอช้างเหยียบ ปลาดุกด้าง ปลาดุกเนื้ออ่อน ปลาแขยงหมู ปลาแขยงฟ้า ปลาหมอ ปลาขี้ตัง ปลาโคบ ปลาโอน ปลากะทิงผ้าร้าย ปลากดหัวกบ@20 พ.ค. 67 12:56