เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข


ระบบติดตามโครงการ

ระบบติดตามโครงการ ศอ.บต.


ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสร้างสุขภาคใต้

@18 มี.ค. 62 10.38


  • งานสร้างสุขภาคใต้ '64 ครั้งที่ 12  (online 14 จังหวัด)

  • งานสร้างสุขภาคใต้ '62 ครั้งที่ 11 สุราษฯ


  • งานสร้างสุขภาคใต้ '61 ครั้งที่ 10 สงขลา

  • งานสร้างสุขภาคใต้ '59 ครั้งที่ 9 สงขลา

หัวข้อข่าวทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

เรียนรู้ทำนาข้าวเพื่อการบริโภคปลอดภัยที่บ้านตะโหมด

เรียนรู้ทำนาข้าวเพื่อการบริโภคปลอดภัยที่บ้านตะโหมด

สมาชิกกลุ่มทำนาอินทรีย์รู้ถึงประโยชน์ของกิจกรรมที่ทำผ่านมาแล้ว สมาชิกกลุ่มทำนาอินทรีย์ได้เรียนรู้และตระหนักถึงประโยชน์การกินข้าวที่ผลิตด้วยตนเอง สมาชิกกลุ่มทำนาอินทรีย์ได้รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของดินและสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น สมาชิกกลุ่มทำนาอินทรีย์ได้แผนงานที่จะทำกิจกรรมตามโครงการฯ สมาชิกกลุ่มทำนาอินทรีย์ได้แนวทางในการส่งเสริมผลิตอาหารปลอดภัยของชุมชน@12 มิ.ย. 64 19:18
เรียนรู้ทำนาข้าวเพื่อการบริโภคปลอดภัยที่บ้านตะโหมด

เรียนรู้ทำนาข้าวเพื่อการบริโภคปลอดภัยที่บ้านตะโหมด

สมาชิกเพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่มนาทำอินทรีย์ด้านต่าง ๆ เช่น ยกระดับความรู้, ทักษะ, เครือข่าย, การประกอบการแบบมีแผน ได้แผนธุรกิจ จำนวน 1 แผนงาน (CBMC) - แบบแผนธุรกิจ 9 ข้อ - แผนการดำเนินงาน 5 ข้อ@12 มิ.ย. 64 10:20
โครงการกรงปินังถนนปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ

โครงการกรงปินังถนนปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ

-ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและเครื่องหมายสัญลักษณ์เบื้องต้นที่ผู้ใช้รถใช้ถนน -ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเจอผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร -ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับจุดเสี่ยง สิ่งแวดล้อมเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงและตระหนักในการขับขี่@11 มิ.ย. 64 10:27
สนับสนุนการสร้างระบบความมั่นคงทางอาหารของชุมชนบ้านลูโบ๊ะซูลง ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

สนับสนุนการสร้างระบบความมั่นคงทางอาหารของชุมชนบ้านลูโบ๊ะซูลง ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ได้เเผ่นป้ายไวนิลโครงการสนับสนุนการสร้างระบบความมั่นคงทางอาหารของชุมชนบ้านลูโบ๊ะซูลงจำนวน 1 แผ่นไวนิล ขนาด 2*1 เมตร@10 มิ.ย. 64 15:33
สนับสนุนการสร้างระบบความมั่นคงทางอาหารของชุมชนบ้านลูโบ๊ะซูลง ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

สนับสนุนการสร้างระบบความมั่นคงทางอาหารของชุมชนบ้านลูโบ๊ะซูลง ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

เกิดโครงการคณะทำงานภายในโครงการที่ชัดเจนตามโครงสร้าง สมาชิกได้แบ่งบาทความถนัดของตนเอง เกิดการวางแผนการดำเนินประจำเดือนพฤษภาคม 1 กิจกรรมคือ การสำรวจข้อมูลแหล่งผลิตแหล่งของชุมชนที่มีอยู่ โดยการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ กำหนดวันที่เวลา ที่ชัดเจน เกิดกติการ่วมกันการทำงานคือ o ประชุมคณะทำงานประจำในวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 ของทุกๆเดือน o เวลาประชุมคณะทำงาน เวลา 14.00 น. o สถานที่ ประชุม คือ ณ ศูนย์เฝ้าระวังภัยพิบัติชุมชน /ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน o สถานที่ทำการเพาะปลูกผักแปลงใหญ่ศูนย์กลางคือ พื้นที่หลังมัสยิด@10 มิ.ย. 64 15:26
สนับสนุนการสร้างระบบความมั่นคงทางอาหารของชุมชนบ้านลูโบ๊ะซูลง ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

สนับสนุนการสร้างระบบความมั่นคงทางอาหารของชุมชนบ้านลูโบ๊ะซูลง ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

1.มีกลุ่มเป้าหมายสนเข้าใจเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 30 คน 2.กลุ่มเป้าหมายผู้ที่ได้รับผลการทบจากสถานการณ์โควิด 19 มีความเข้าโครงการและแผนการดำเนินงานร่วมกัน 3.กลุ่มเป้าหมายผู้โครงการมีการจัดแบ่งโครงสร้างคณะทำงานเบื้องต้น คือตำแหน่งประธาน คือ ผู้ใหญ่บ้าน@10 มิ.ย. 64 12:45

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนตำบลหน้าถ้ำ

1.ได้ไวนิลขนาด 2.5*1.5เมตรจำนวน 1 แผ่น ที่บ่งบอกถึงหน่วยงานรับผิดชอบ ชื่อกิจกรรม 2.เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งและแจ้งให้กับผู้ร่วมกิจกรรมทราบถึงแนวทางข้อมูลในการจัดกิจกรรม@10 มิ.ย. 64 12:24
การจัดการปัญหาขยะสู่ปุ๋ยอินทรีย์ ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

การจัดการปัญหาขยะสู่ปุ๋ยอินทรีย์ ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

โดยชุมชนมีข้อตกลงร่วมกันดังนี้ 1.ให้ชุมชนคัดแยกขยะ ไม่รับขยะเปียก/ขยะอินทรีย์/สิ่งปฏิกูล 2.จัดเก็บขยะทั่วไปทุกๆวันจันทร์ วันพุธและวันศุกร์โดยรถเก็บขยะจาก อบต.เกาะสุกร 3.ขยะประเภท ขวดแก้ว ขยะอันตราย จัดเก็บทุกๆวันที่ 1 และ วันที่ 16 4.รถขยะจะเริ่มจัดเก็บ เวลา 08.00 เป็นต้นไป เริ่มจากหมู่ที่ 4,1,3,2 ตามลำดับของพื้นที่ 5.เมื่อรถขยะจัดเก็บผ่านไปแล้ว ห้ามนำขยะมาวางยังสถานีขยะโดยเด็ดขาด 6.มีทีมติดตามผลการดำเนินงาน 7.มีการคัดเลือกยกย่อง “ครัวเรือนคัดแยก” 8.มีการประกวดหมู่บ้านสะอาด สถานีดีเด่น และบ้านน่าอยู่ 9.หากไม่มีการคัดแยกและทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ ถ่ายรูปเป็นพยานหลักฐาน มีการพุดคุย ตักเตือน หากยังไม่ทำ ตามข้อตกลง มีบทลงโทษตามพรบ. กระทรวงสาธารณะสุขต่อไป 10.รณรงค์เน้นย้ำการคัดแยก ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องขยะ หลังจากมีการประกาศข้อตกลง อบต.  ได้มีการดำเนินการดังนี้ 1.จัดตั้งสถานีขยะโดยแบ่งตามครัวเรือน ร้านค้า ร้านอาหาร รีสอร์ท/โฮมสเตย์และหน่วยงาน ทั้งตำบล จำนวน 4 หมู่บ้าน ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของเกาะสุกร 2.มีนายสถานีขยะดูแลแต่ละสถานี เน้นย้ำในการคัดแยก บทบาทนายสถานี • ประชุมเพื่อกำหนดกติกาการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมพื้นที่ตำบลเกาะสุกร • เป็นคณะกรรรมการ การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมพื้นที่ตำบลเกาะสุกร • ดูแลความเรียบร้อยของสมาชิกในสถานี • ว่ากล่าวตักเตือน รายงานพฤติกรรม การคัดแยกขยะของสมาชิกแก่คณะทำงานทราบ 3.ติดตั้งป้ายสถานีขยะ ก็จัดเก็บขยะโดยไม่ให้มีขยะตกค้าง และหากพบว่า ชุมชนใดไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง เจ้าหน้าที่จะบันทึกภาพ และส่งในกลุ่มไลน์ของตำบล เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับทราบ และไม่เก็บขยะดังกล่าวจนกว่าชุมชนจะมีการแก้ไข ปรากฏว่า ขยะในชุมชนลดปริมาณลง ปัญหาขยะล้นที่เตาเผา ไม่มี และเจ้าหน้าที่มีเวลานำขยะที่ล้นก่อนหน้า ทยอยเผา@10 มิ.ย. 64 09:58
โครงการกระบวนการจัดการป่าเสื่อมโทรมบ้านควนเลียบแบบมีส่วนร่วม

โครงการกระบวนการจัดการป่าเสื่อมโทรมบ้านควนเลียบแบบมีส่วนร่วม

ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่จำนวน 15 คนร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำตามแผนการขยายผลและสนับสนุนงบประมาณจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโคกม่วง เกิดการสร้างฝายชะลอน้ำขึ้น 1 ตัว ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะทองสม เพื่อการชะลอน้ำในพื้นที่กักเก็บไว้ใช้ทางด้านการเกษตร ของประชากรในชุมชน@09 มิ.ย. 64 11:53