ระบบติดตามโครงการ ศอ.บต.


ระบบติดตามโครงการอื่น ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสร้างสุข ภาคใต้ ครั้งที่ 11

@18 มี.ค. 62 10.38

งานสร้างสุข ภาคใต้ (ปี62) ครั้งที่ 11

เดินหน้ากองทุน 50 ล้านขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาสังคม ชี้จ่ายงบฯงวดแรก 30 สิงหาคมนี้

@14 ก.ค. 61 10.27

พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัช ผู้แทนพิเศษรัฐบาล เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการมีสาวนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นการอบรมแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเพื่อการเสนอโครงการในการขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมที่รัฐบาลได้จัดตั้งขึ้นจำนวน 50 ล้านบาท

พล.อ.อุดมชัย กล่าวในระหว่างพิธีเปิดว่า ภาคประชาสังคมในพื้นที่เป็นผู้ที่อยู่กับประชาชนในพื้นที่ เป็นตัวเชื่อมระหว่างรัฐกับประชาชนและเป็นผู้ที่รู้ข้อมูลต่างๆ ว่าประชาชนนั้นมีความเป็นอยู่อย่างไร ประชาชนต้องการอะไร ดังนั้นโครงการที่เสนอจะสามารถเชื่อมโยงกับภาคประชาสังคมได้ เพื่อที่จะให้ภาคประชาสังคมได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของพื้นที่

“ภาคประชาสังคมในพื้นที่มีความสำคัญมากเพราะพี่น้องประชาชนเชื่อใจและไว้วางใจ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับภาคประชาสังคม คิดว่าจะมีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ เพราะบุคลากรจากภาคประชาสังคมมีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชน เข้าใจปัญหาในพื้นที่เป็นอย่างดี ทำงานด้วยอุดมการณ์ ซึ่งในส่วนของปัจจัยในการขับเคลื่อนงานที่ทำเพื่อประชาชน รัฐจะพยายามสนับสนุนอย่างเต็มที่” พล.อ.อุดมชัยกล่าว

ในส่วนการดำเนินการในโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในครั้งนี้ ได้ตั้งคณะกรรมการจำนวน 15 คน ในจำนวนนี้มีผู้แทนของภาคประชาสังคมจำนวน 5 คน เรียกว่า คกป. และมีเจ้าหน้าที่ประสานงานจำวน 25 คน โดยมีนายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร ศอ.บต ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักประสานเครือข่ายภาคประชาสังคม ซึ่งศูนย์ประสานงานที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของ ศอ.บต. โดยคณะกรรมการดังกล่าวนี้จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองโครงการที่ภาคประชาสังคมในพื้นที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุน รวมทั้งการกำกับดูแล ติดตามภาคประชาสังคมที่ได้รับกรอนุมัติทุนดำเนินการ

สำหรับโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนทุนในกรอบของกองทุนจะต้องเป็นโครงการที่มีประเด็นตามกรอบนโยบายใน 10 ประเด็นคือ 1 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2 ด้านความยุติธรรมและเยียวยา 3 งานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศและเรื่องสิทธิมนุษยชน 4 การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 5 การพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน 6 การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี 7 การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 8 งานขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหา จชต.ปี 60-62 9 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 10 การพัฒนาสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม

ในการสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรประชาสังคมในกรอบของกองทุนนั้น ประชาสังคมที่สามารถเสนอโครงการจะต้องเป็นองค์กรที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และมีสมาชิกที่เหมาะสม โดยสามารถเสนอโครงการขอสนับสนุนงบประมาณไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท

สำหรับองค์กรประชาสังคมที่ประสงค์จะเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจะต้องเสนอโครงการให้คณะกรรมการพิจารณาภายในวันที่ 18 สิงหาคมนี้ โดยคณะกรรมจะพิจารณาโครงการและจะดำเนินการจ่ายงบประมาณงวดแรกภายในวันที่ 30 สิงหาคม ทั้งนี้หลักเกณฑ์การพิจารณาต่างๆ จะอยู่ในดุลยพินิจของ คปก.

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึงกรอบการพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณโครงการว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับทุกฝ่ายที่ทำงานให้ประโยชน์กับประชาชนและกรอบคิดข้อเสนออาจจะมากกว่า10 ประเด็นตามที่กำหนดไว้ได้ซึ่งเป้าหมายที่แท้จริงของการดำเนินโครงการคือการหนุนเสริมและการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการพูดคุยสันติสุขที่กำลังดำเนินอยู่

หัวข้อข่าวทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • การจัดการขยะในชุมชนเมือง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

  บิลเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม@02 ธ.ค. 63 18:46
 • การจัดการขยะในชุมชนเมือง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

  g@02 ธ.ค. 63 18:42
 • โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลบางกุ้ง

  แจก แบบสอบถาม เรื่องพฤติกรรมสำคัญในการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย จังหวัดตรัง@02 ธ.ค. 63 15:59
 • โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลบางกุ้ง

  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการเตรียมรองรับสังคมผู้สูงวัยตำบลบางกุ้ง@02 ธ.ค. 63 15:21
 • โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลบางด้วน

  คณะทำงานมีความเข้าใจในแบบสอบถามเรื่องพฤติกรรมสำคัญในการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยจังหวัดตรัง เพื่อลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย@02 ธ.ค. 63 14:14
 • โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลบางด้วน

  คณะทำงานมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนการรองรับเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย@02 ธ.ค. 63 12:20
 • การจัดการขยะในชุมชนเมือง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

  การจัดการขยะในชุมชนเมือง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

  ผู้เข้าอบรมมีความรุ็เพิ่มขึ้น@01 ธ.ค. 63 21:23
 • การจัดการขยะในชุมชนเมือง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

  การจัดการขยะในชุมชนเมือง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

  เพื่อจัดกิจกรรมอบรมกบลุ่มเป็าในโครงการ@01 ธ.ค. 63 20:56
 • ส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยบ้านควนคง

  ส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยบ้านควนคง

  คณะทำงานและกลไกขับเคลื่อน 14 คน( ภาคีที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ รพสต.และเจ้าที่เกษตรเกษตรอำเภอ ร่วมเป็นกลไกขับเคลื่อน) ครัวเรือนต้นแบบ 5 คน พี่เลี้ยง 2 คน ติมตามประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา ผลลัพธ์ของโครงการส่งเสริมการผลิตและบริโภคปลอด ตามขั้นบันไดผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด บันไดผลลัพธ์ขั้นที่ 1. ครัวเรือนผลิตผักปลอดภัยเพิ่มขึ้น 100% มีครัวเรือนเข้าร่วมการผลิตปลอดภัย 102 ครัวเรือน จากเดิมมีครัวเรือนปฏิบัติการ 40 ครัวเรือน มีครัวเรือนสมัครเข้าร่วมเป็นครัวเรือนเพิ่ม 62 ครัวเรือน ครัวเรือนผลิตผักปลอดภัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 155 %   2. ชนิดการผลิตผักเพิ่มขึ้น100% ปี 2562ครัวเรือนปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย 5 ชนิด 40 ครัวเรือน  มากกว่า5 ชนิด 20 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ50% (20คณู100หาร40) ปี 2563 ครัวเรือนปฎิบัตการปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย 5 ชนิด 60 ครัวเรือน ครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากปี2562  20 ครัวเรือน มากกว่า 5 ชนิด 51 ครัวเรือน เพิ่ม 31 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ155% (31คณู100หาร20) ชนิดการผลิตผักเพิ่มขึ้น 205%   3. บริโภคผักปลอดภัยเพิ่มขึ้น 100% กินผักไม่น้อยกว่า 400 กรัมต่อวัน 214 คน สมาชิกครัวเรือนปฏิบัติการ 376 คน ร้อยละ56% มีกติกาชุมชนการผลิตผักปลอดภัย 1. ไม่ใช้สารเคมึ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 2. ไม่ใช้สารกำจัดแมลง ใช้สารทดแทนที่ผลิตเอง 3. ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าในสถานที่ปลูกผัก 4. ปลูกผักกินเองอย่างน้อย 5 ชนิด บันไดผลลัพธ์ขั้นที่ 2 การใช้สารเคมีลดลง มีครัวเรือนต้นแบบการผลิตผักปลอดภัย 3 ครัวเรือน เกิดแหล่งเรียนการผลิตและบริโภคปลอดภัย 1 แหล่ง เกิดครัวเรือนสร้างนวัตกรรมการการปลูก การดูแลรักษา เป็นแหล่งเรียนรู้ 5 ครัวเรือน ครัวเรือนต้นแบบเลิกใช้สารเคมีและสมาชิกครัวเรือน 119 ครัวเรือน เลิกใช้สารเคมีที่ชุมชนกำหนด 100% บันไดผลลัพธ์ขั้นที่ 3 เกิดจุด ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน มีข้อมูล การผลิตและบริโภค การผลิตผักปลอดภัยเพิ่มขึ้น 102ครัวเรือน การบริโภคผักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 400 กรัมต่อวัน 214 คน สมาชิกครัวเรือนปฏิบัติการ 376 คน ร้อยละ56% บันไดผลลัพธ์ขั้นที่ 4 ผลิตผักและบริโภคปลอดภัย เพิ่มรายได้ ครัวเรือน ผลิตผักปลอดภัยเพิ่มขึ้น 85% บริโภคปลอดภัยเพิ่มขึ้น 58% รายได้เพิ่มขึ้น 80% ครัวเรือน รายได้ยังไม่เพิ่มขึ้น ได้มีการทบทวนการแผนการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามขั้นบันไดผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด คณะทำงานและกลไกขับเคลื่อน ได้วางแนวทางแผนงาน ในเรื่องของ การส่งเสริมการบริโภคผัก และการส่งเสริมในการบริโภคปลอดภัย@01 ธ.ค. 63 14:41
 • ชุมชนส้มตรีดออก ร่วมใจจัดการน้ำเสียครัวเรือนและสถานประกอบการ

  ชุมชนส้มตรีดออก ร่วมใจจัดการน้ำเสียครัวเรือนและสถานประกอบการ

  ผลผลิต 1.มีจำนวนผู้ข้าร่วมประชุม จำนวน 35 คน 2.งานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 3.การพัฒนาในชุมชน 4.ลงพื้นที่ดูกลุ่มเป้าหมาย    ผลลัพธ์ 1.มีคณะทำงานและตัวแทนแต่ละโซนและผู้เข้าร่วมประชุม 2.ร่วมถวายพระพรงานประจำปีของกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ชุมชนบ้านส้มตรีดออก 3.มีการพัฒนาในชุมชนบ้านส้มตรีดออก ในกิจกรรม 1 เดือน 1 ครั้ง 1 หลัง 1 สาย 4.คณะทำงานและตัวแทนแต่ละโซนลงพื้นที่ดูกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมธนาคารน้ำใต้ดิน ทำบ่อดักไขมัน และการเลี้ยงไส้เดือน@30 พ.ย. 63 17:20
 • โรงเรียนขยะ (ลดแหล่งพาหะนำโรค)Reduce Carrier Garbage School (RCGS) ตำบลชะรัด

  โรงเรียนขยะ (ลดแหล่งพาหะนำโรค)Reduce Carrier Garbage School (RCGS) ตำบลชะรัด

  ครูขยะได้มีการพบปะพูดคุยหารือการดำเนินงานการลงพื้นที่ตรวจการบ้าน และมีการสรุปผลการตรวจการบ้านว่านักเรียนในชุมชนดำเนินการคัดแยกขยะได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใด@30 พ.ย. 63 16:53
 • โรงเรียนขยะ (ลดแหล่งพาหะนำโรค)Reduce Carrier Garbage School (RCGS) ตำบลชะรัด

  โรงเรียนขยะ (ลดแหล่งพาหะนำโรค)Reduce Carrier Garbage School (RCGS) ตำบลชะรัด

  ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 57 คน มีความรู้การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี 1.ขยะอินทรีย์ (ทำถังขยะเปียก น้ำหมัก ธนาคารใบไม้ฯลฯ) 2.ขยะทั่วไป (ทำ Eco-bricks"อัดขยะพลาสติกใส่ขวด"/ทิ้งกับเทศบาล ) 3.ขยะอันตราย (ใส่ถังขยะสีแดงที่เทศบาลวางให้ในชุมชน) 4.ขยะรีไซเคิล (เก็บรวบรวมไว้ในครัวเรือนเพื่อขายให้ธนาคารขยะ ม.2)@30 พ.ย. 63 16:49