เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข


ระบบติดตามโครงการ

ระบบติดตามโครงการ ศอ.บต.


ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสร้างสุขภาคใต้ 64

@6 มี.ค. 64 16.48

งานสร้างสุขภาคใต้ 64 #12  (ภาคใต้แห่งความสุข ในวิถี new normal) (งานสร้างสุขภาคใต้  ครั้งที่ 12)
อัพเดท กำหนดการจัดงาน

                       
 
     

 


 
     

 


 
     

 


 
                   
จังหวัดรายละเอียดวันจัดงานผู้ประสานงานลิ้งค์ เข้าร่วมงาน
กระบี่
ชื่องาน “กระบี่อยู่เย็นเป็นสุข” สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดกระบี่ กลุ่มเป้าหมาย : 200 คน ทั้งเข้าร่วมในเวทีและประชุมผ่าน Zoom
ยังไม่กำหนด 
นายทวีชัย อ่อนนวล และสมัชชาจังหวัดกระบี่ 
  รออัพเดทลิ้งค์
ชุมพร
ชื่องาน “สร้างสุขชุมพรมหานครสุขภาวะ” ชุมพรเมืองน่าอยู่ บนพื้นฐานการเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวคุณภาพ เชื่อมโยงการพัฒนาสองฝั่งทะเล สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
5 – 6 พ.ค.64 
  นายทวีวัตร เครือสาย และสมาคมประชาสังคมจังหวัดชุมพร
  รออัพเดทลิ้งค์
ระนอง
ชื่องาน “สร้างสุขระนอง เมืองปลอดโควิด” สถานที่จัดงาน : วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง กลุ่มเป้าหมาย : 200 คน
  23 เมษายน 64
นางสาวสุพัตรา พัฒน์ทอง
รออัพเดทลิ้งค์
สุราษฎร์ธานี
ชื่องาน “สร้างสุขสุราษฎร์ธานี การจัดการวิกฤตโควิด-19” สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรานี กลุ่มเป้าหมาย : 200 คน
7 พฤษภาคม 64
ดร.ปรเมษฐ์ จินา
  รออัพเดทลิ้งค์ 
นครศรีธรรมราช
ชื่องาน “นครศรีอยู่ดีมีสุข” สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กลุ่มเป้าหมาย : 200 คน
5 พฤษภาคม 64 
ผศ.กำไล สมรักษ์ นายอานนท์ มีศรี
  รออัพเดทลิ้งค์ 
พัทลุง
ชื่องาน “สร้างสุขพัทลุง well being หิ้วชั้นมาชัญชี” พัทลุงเมืองแห่งความสุข พัทลุง Go Green สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยเขตพัทลุง กลุ่มเป้าหมาย : 200 คน
6 พฤษภาคม 64
อ.บุญเรือง ขาวนวล และทีมสมัชชาสุขภาพจังหวัดพัทลุง
  รออัพเดทลิ้งค์ 
ตรัง
ชื่องาน “สร้างสุขตรัง กระบวนการสุขภาวะตรัง” สถานที่ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กลุ่มเป้าหมาย 200 คน
ยังไม่กำหนด
น.ส.สุวณี ณ พัทลุง
  รออัพเดทลิ้งค์ 
พังงา
ชื่องาน “สร้างสุขพังงา บทเรียน Covid-19 สู่การขับเคลื่อนงานพังงาแห่งความสุข” สถานที่จัดงาน : โรงแรมภูงา กลุ่มเป้าหมาย 200 คน เข้าร่วมประชุมในเวทีและออนไลน์
6 พฤษภาคม 64
นายไมตรี จงไกรจักร์
  รออัพเดทลิ้งค์ 
ภูเก็ต
ชื่องาน “สร้างสุขภูเก็ต Phuket at New Normal” สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กลุ่มเป้าหมาย : 200 คน
ยังไม่กำหนด
นายสุพจน์ สงวนกิตตพันธุ์
  รออัพเดทลิ้งค์ 
สงขลา
ชื่องาน “สงขลาแห่งความสุข Sonfkhla New normal” สถานที่จัดงาน : สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลุ่มเป้าหมาย 200 คน (100 คน เข้าร่วมในเวที และ 100 หรือมากกว่า เข้าร่วมทางออนไลน์)
6 พฤษภาคม 64
  ดร.เพ็ญ สุขมาก
  รออัพเดทลิ้งค์ 
สตูล
ชื่องาน “สตูลแห่งความสุข ยุค New Normal” สถานที่จัดงาน : วิทยาลัยชุมชนสตูล กลุ่มเป้าหมาย 200 คน
ยังไม่กำหนด
นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
  รออัพเดทลิ้งค์ 
ปัตตานี
ชื่องาน “สร้างสุขปัตตานี ก้าวข้าม Covid-19 สู่ New Normal” สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กลุ่มเป้าหมาย 200 คน เข้าร่วมในเวทีและออนไลน์
ยังไม่กำหนด
นางกัลยา เอี่ยวสกุล และสมัชชาจังหวัดปัตตานี
  รออัพเดทลิ้งค์ 
ยะลา
ชื่องาน “ยะลาแห่งความสุข” สถานที่จัดงาน : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กลุ่มเป้าหมาย 200 คน
วันที่ 21-22 พ.ค.64
นายรอซีดี เลิศอริยพงษ์
  รออัพเดทลิ้งค์ 
นราธิวาส
ชื่องาน “สร้างสุขนราธิวาส ก้าวข้ามโควิด 19” สถานที่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กลุ่มเป้าหมาย 200 คน เข้าร่วมประชุมในเวที และออนไลน์
ยังไม่กำหนด
  นพ.มาหามะ เมาะมูลา
  รออัพเดทลิ้งค์ 

หัวข้อข่าวทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนตำบลหน้าถ้ำ

วันที่ 11/04/2564 1.กิจกรรมการทำงานกลุ่ม(นับตัวเลข) ได้เรียนรู้กระบวนการวางแผนการทำงานแบบกลุ่ม การวางเป้าหมายร่วมกันผ่านกิจกรรม 2.ชี้แจงโครงการ ได้รับทราบกระบวนการ วัตถุประสงค์ของการทำโครงการ และการวางแผนขั้นตอนการดำเินงานอย่างถูกต้อง 3.การเขียนบันไดผลลัพธ์ ได้เรียนรู้กระบวนการคิดและนำเสนอผลการวิเคราห์กิจกรรมผ่านบันไดผลลัพธ์ 4.การทำแผนการเงิน ได้เรียนรู้การทำค่าใช้จ่ายกิจกรรมในโครงการอย่างถูกต้อง 5.การลงข้อมูลกิจกรรมในฐานข้อมูล  ได้เรียนรู้ทักษะการพัฒนาการเก็บข้อมุูลการทำกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 12/04/2564 1.กิจกรรมการเรียนรู้หัตถเวช ได้เรียนรู้ทักษะการวางแผน การกำหนดเป้าหมายการทำงาน 2.การเรียนรู้การทำปฎิทินกิจกรรม  ได้เรียนรู้การทำงาน การวางแผน การกำหนดวันและเวลาทำงานตามตารางปฎิทินการทำงาน 3.การเรียนรู้ระเบียบทางการเงิน การเบิกจ่ายบิล  ไดัทักษะการวางแผนการทำบัญชีการเบิกจ่ายในการทำกิจกรรมอย่างถูกต้อง 4.การนำเสนอผลงานกลุ่มการติดตาม(บันไดผลลัพธ์)ผ่านตัวชี้วัดโดยแบ่งเป็นกลุ่มจังหวัด ได้ทักษะการวิเคราะห์ผลการทำงานและติดตามผลทางตัวชี้วัดผ่านทางบันไดผลลัพธ์@15 เม.ย. 64 12:19

พัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ตลาดเก่า อ.เมืองยะลา

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มความรู้ในด้านการทำงานกับคนกลุ่มมากอีกทั้งยังสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานในวันข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น@14 เม.ย. 64 23:02
โครงการ ส่งเสริมปลูกผักปลอดภัยสู่สุขภาพชุมชนบ้านตาราแดะ

โครงการ ส่งเสริมปลูกผักปลอดภัยสู่สุขภาพชุมชนบ้านตาราแดะ

การประกวดความตั้งใจในการลดใช้ปุ๋ยเคมี ให้กับกลุ่มปลูกผักบ้านตาราแดะ ผลคะแนนมีดังนี้ 1. นางยาวาเฮ สะอิด คะแนนที่ได้รับ  47.25 คะแนน 2.นางมือเสาะ มะตาเฮร์ คะแนนที่ได้รับ 44.25 คะแนน 3.นายมะซารี ดอเลาะแซ คะแนนที่ได้รับ 43.75 คะแนน 4.นางดาสิเปาะ ดาซอตาลาแด คะแนนที่ได้รับ 42.75 คะแนน 5.น.ส.สารีเผาะ ดอเลาะอาลี คะแนนที่ได้รับ 42.25  คะแนน 6.นางซง มะรอซี  คะแนนที่ได้รับ 40.75  คะแนน 7.นางบิเดาะ โสะละ คะแนนที่ได้รับ 39.5  คะแนน@14 เม.ย. 64 11:26
โครงการ ส่งเสริมปลูกผักปลอดภัยสู่สุขภาพชุมชนบ้านตาราแดะ

โครงการ ส่งเสริมปลูกผักปลอดภัยสู่สุขภาพชุมชนบ้านตาราแดะ

1.มอบเงินรางวัลให้กับเกษตรกรดีเด่น จำนวน 2 ครัวเรือน   - รางวัลแปลงผักปลอดภัย 100% มอบเงิน จำนวน 1,000 บาท   - รางวัลความตั้งใจในการลดการใช้ปุ๋ยเคมี มอบเงิน จำนวน 1,000 บาท 2.มอบอินตาลัมให้กับสมาชิก เพื่อต้อนรับเดือนรอมฎอน 3.พบปะกับสมาชิก เก็บเงินออมทรัพย์ และร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน 4.สมาชิกกลุ่มมีความรักสามัคคี@14 เม.ย. 64 10:25
พัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ตลาดเก่า อ.เมืองยะลา

พัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ตลาดเก่า อ.เมืองยะลา

คณะทำงานทุกคนมีประสิทธิภาพมากขึ้น และได้เข้าใจกระบวนการต่างๆที่ดำเนินงานมาทั้งหมดของโครงการอย่างชัดเจน กิจกรรมต่างๆที่ได้ดำเนินงานไปเเล้วเป็นที่พอใจแก่ประชาชนในพื้นที่แต่บางกิจกรรมทางคณะทำงานไม่สามารถที่จะดำเนินงานได้จึงต้องส่งต่อให้กับทางเทศบาลนครยะลาเพื่อดำเนินงานต่อไป ที่ทางคณะทำงานไม่สามารถทำได้เนื่องจากปัจจัยหลายๆด้าน อีกทั้งยังช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่รวมถึงยังช่วยให้ผู้ขับขี่ทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเองและคนรอบข้างอีกด้วย@13 เม.ย. 64 16:47
พัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ตลาดเก่า อ.เมืองยะลา

พัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ตลาดเก่า อ.เมืองยะลา

ทำให้ทราบจำนวนการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่ว่าเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด ซึ่งสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจไปประเมินผลเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้@13 เม.ย. 64 14:47

พัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ตลาดเก่า อ.เมืองยะลา

ทำให้สัปบุรุษทุกคนที่เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในกฎจราจรทั่วไปและใช้ได้จริงกับตนอีกทั้งยังสามารให้ความรู้กับคนในครอบครัวหรือคนสนิทที่ยังไม่ทราบ เพื่อให้ทำตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและระมัดระวังในการขับขี่บนท้องถนน@13 เม.ย. 64 14:18
พัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ตลาดเก่า อ.เมืองยะลา

พัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ตลาดเก่า อ.เมืองยะลา

ทำให้สัปบุรุษทุกคนที่เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในกฎจราจรทั่วไปและใช้ได้จริงกับตนอีกทั้งยังสามารให้ความรู้กับคนในครอบครัวหรือคนสนิทที่ยังไม่ทราบ เพื่อให้ทำตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและระมัดระวังในการขับขี่บนท้องถนน@13 เม.ย. 64 14:16

พัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ตลาดเก่า อ.เมืองยะลา

ผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นในแต่ละประเด็นที่มีการนำเสนอจากกลุ่มโครงการย่อยต่างๆตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทำให้เกิดความเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับกิจกรรมอื่นๆให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการมากขึ้น@13 เม.ย. 64 14:09
พัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ตลาดเก่า อ.เมืองยะลา

พัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ตลาดเก่า อ.เมืองยะลา

ประชาชนในเขตตลาดเก่ามีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนนมากขึ้น และลดการย้อนศรและร่วมกันสวมหมวกนิรภัยทุกคนก่อนออกจากบ้านอีกทั้งคณะทำงานปละสมาชิกที่เกี่ยวข้องยังสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนและยังเพิ่มความหนักถึงภัยอุบัติเหตุมากขึ้น@13 เม.ย. 64 12:33
พัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ตลาดเก่า อ.เมืองยะลา

พัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ตลาดเก่า อ.เมืองยะลา

ทำให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับขี่ทางท้องถนนอย่างปลอดภัยและมีความตระหนักถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นหากปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎจราจรและคณะทำงานหรือสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับโครงการมีทักษะการเข้าสังคมมากขึ้น@13 เม.ย. 64 12:19

พัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ตลาดเก่า อ.เมืองยะลา

ได้ทราบผลความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการที่ผ่านมา ได้การยืนยันฐานข้อมูลของประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 2 ประเด็น อย่างชัดเจน@13 เม.ย. 64 12:11