เครือข่ายฅนสร้างสุข

เครือข่ายฅนสร้างสุข

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลนาหมื่นศรี

ค่าเปิดบัญชีธนาคาร : คืนเงินยืมทดลองเปิดบัญชีธนาคาร@02 ธ.ค. 64 17:22
การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 บ้านสันติ

การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 บ้านสันติ

สสส.สนับสนุน ARE ครั้งที่ 2 : พี่เลี้ยงทราบถึงการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาดำเนินการไปแล้วไม่มีปัญหาอุปสรรค มีความสำเร็จตามโครงการ สามารถปิดโครงการได้ตามกำหนดระยะเวลา ในส่วนของข้อมูลออนไลน์ให้มีการเติมเต็มและลงบันทึกทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ และนัดหมายวันเวลา และข้อมูลที่จะถอดบทเรียนในครั้งต่อไป@30 พ.ย. 64 09:11

ส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารโปรตีนปลอดภัย(หมูและไก่พื้นเมือง) ชุมชนบ้านควนสามโพธิ์

ค่าเดินทางร่วมกับหน่วยจัดการนำเสนผลงาน : ผู้รับผิดชอบโครงการได้นำเสนอผลการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการให้ทางหน่วยจัดการทราบ@29 พ.ย. 64 16:38

ส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารโปรตีนปลอดภัย(หมูและไก่พื้นเมือง) ชุมชนบ้านควนสามโพธิ์

เวทีประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE) ครั้งที่ 1 : แกนนำโครงการและสมาชิกโครงการ ได้เข้าร่วมเวทีการประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 1 โดยประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามบันไดผลลัพธ์ ดังนี้@28 พ.ย. 64 21:37

ส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารโปรตีนปลอดภัย(หมูและไก่พื้นเมือง) ชุมชนบ้านควนสามโพธิ์

เวทีประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE) ครั้งที่ 2 : แกนนำโครงการและตัวแทนสมาชิกโครงการเข้าร่วมเวทีประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 2 โดยมีการประเมินตามบันไดผลลัพธ์ทั้ง 4 ขั้น@28 พ.ย. 64 21:35

ส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารโปรตีนปลอดภัย(หมูและไก่พื้นเมือง) ชุมชนบ้านควนสามโพธิ์

เวทีประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยจัดการพัทลุง (ARE) : แลกเปลี่ยนผลการประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้ของพื้นที่ตนเองกับหน่วยจัดการ@28 พ.ย. 64 21:33