ปฏิบัติการแปรรูปขยะแบบมีส่วนร่วม

ปฏิบัติการแปรรูปขยะแบบมีส่วนร่วม

การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนประภัสสรรังสิต

วัน เสาร์ 9 มีนาคม 2562 เวลา 08:30 - 16:30 น.

สถานที่ โรงเรียนประภัสสรรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

สร้างแรงจูงใจในการจัดการขยะโดยการโดยการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการผ่านฐานกิจกรรมเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม จำนวน 4 ฐาน
1. การเลี้ยงใส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ย่อยสลาย 2.การผลิตปุ๋ยจากหญ้า จากใบไม้ เป็นส่วนผสมปุ๋ยชนิดแห้ง 3.การเลี้ยงผึ้งหนุนเสริมการประกาศเลิกใช้ยาฆ่าหญ้าและยาฆ่าแมลงในโรงเรียน 4.ชวนคิด ชวนทำ ถังขยะ สร้างสรรค์ สำหรับใช้รณรงค์ลดขยะ แต่ละประเภท -ขยะอินทรีโรงอาหารเลี้ยงใส้เดือนเพื่อผลิตทำปุ๋ยอินทรีย์ -บด กิ่งไม้ ใบไม้ หญ้าและวัชพืชใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตปุ๋ย -เลี้ยงผึ้ง ลดการกำจัดวัชพืชโดยใช้ยาฆ่าหญ้าและสารเคมีในโรงเรียน

โดย prapassorn เมื่อ 20 ก.พ. 62 13:38 น.