จัดเวทีสร้างแรงจูงใจด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และ สาธิตการใช้พลังงานสะอาดในครัวเรือน ครั้งที่ 1

จัดเวทีสร้างแรงจูงใจด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และ สาธิตการใช้พลังงานสะอาดในครัวเรือน ครั้งที่ 1

การจัดการพลังงานสะอาดในชุมชน

วัน อาทิตย์ 10 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 - 10:00 น.

สถานที่ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

  1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนเรื่องเตาชีวมวล
  2. จัดหาวิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่องการทำเตาชีวมวล (เตาจรวด)
  3. เปิดเวทีสอนการทำเตาชีวมวลเพื่อใช้ในครัวเรือน

โดย solarcell1 เมื่อ 20 ก.พ. 62 14:04 น.