จัดเวทีสร้างแรงจูงใจด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และ สาธิตการใช้พลังงานสะอาดในครัวเรือน ครั้งที่ 2

จัดเวทีสร้างแรงจูงใจด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และ สาธิตการใช้พลังงานสะอาดในครัวเรือน ครั้งที่ 2

การจัดการพลังงานสะอาดในชุมชน

วัน พฤหัสบดี 21 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 - 10:00 น.

สถานที่ ชุมชนโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

  1. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนเรื่องแก๊สชีวภาพ
  2. จัดหาวิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่องแก๊สชีวภาพ
  3. ชาวบ้านกลุ่มเป้าหมายไปศึกษาดูงานการผลิตและใช้แก๊สชีวภาพจากศูนย์เรียนรู้บ้านโคกม่วง

โดย solarcell1 เมื่อ 20 ก.พ. 62 14:07 น.