เวทีสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน(หมู่ที่ 14)

เวทีสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน(หมู่ที่ 14)

สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลโคกม่วง

วัน อังคาร 12 มีนาคม 2562 เวลา 10:00 - 15:00 น.

สถานที่ ศาลาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 14

  1. คัดเลือกวิทยากรเป็นทีมสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน
  2. จัดหาวัสดุเพื่อการสาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ ดังนี้
                2.1 ชุดจัดการขยะอินทรีย์ทำน้ำหมัก (ถัง 100 ลิตร กากน้ำตาล) 15 ชุด             2.2 ชุดจัดการขยะอินทรีย์ด้วยการเลี้ยงไส้เดือน  (ชุดเลี้ยงไส้เดือน 15 ชุด)
  3. สร้างการเรียนรู้ตามแนวทาง 3 R
  4. ร่วมพิจาณาและกำหนดเส้นทางเดินขยะทุกประเภท
  5. รับฟังความเห็นยกร่างสัญญาประชาคมการจัดการขยะตำบล
  6. ครัวเรือนนำร่อง 10 คน และครัวเรือนคู่ขนาน 10 คน  รวม 20 คน เข้าร่วมกิจกรรม

โดย kokmuang62 เมื่อ 20 ก.พ. 62 14:39 น.