เครือข่ายฅนสร้างสุข

กิจกรรมที่ 11 กิจกรรมทำสื่อเพื่อเผยแพร่ผลงาน

กิจกรรมที่ 11 กิจกรรมทำสื่อเพื่อเผยแพร่ผลงาน

โครงการวัดเตรียมรองรับสังคมสูงวัยในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองตรัง

วัน เสาร์ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 09:00 - 15:00 น.

การจัดทำสื่อเผยแพร่ผลงาน

โดย อารีรัตน์ เมื่อ 15 ต.ค. 63 13:18 น.