เครือข่ายฅนสร้างสุข

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมทำสื่อเพื่อเผยแพร่ผลงาน

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมทำสื่อเพื่อเผยแพร่ผลงาน

โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยเทศบาลตำบลควนกุน

วัน เสาร์ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 09:00 - 10:00 น.

จัดทำสื่อเผยแพร่ผลงาน VDO

โดย อารีรัตน์ เมื่อ 15 ต.ค. 63 14:47 น.