เครือข่ายฅนสร้างสุข

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานเตรียมตัวรองรับสังคมผู้สูงวัยตำบลนาข้าวเสีย

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานเตรียมตัวรองรับสังคมผู้สูงวัยตำบลนาข้าวเสีย

โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลนาข้าวเสีย

วัน พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09:00 - 16:30 น.

สถานที่ อบต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง และ อบต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

ส่งเสริมพัฒนาให้ความรู้เตรียมตัวรองรับสังคมผู้สูงวัยตำบลนาข้าวเสีย - ส่งเสริมให้ความรู้การเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยด้านสุขภาพ (ขับเคลื่อนกิจกรรมงบประมาณ : สปสช,อบต. .) - สร้างแกนนำในการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพทุกหมู่บ้าน - ส่งเสริมการรวมกลุ่มออกกำลังกายทุกหมู่บ้าน

โดย อารีรัตน์ เมื่อ 15 ต.ค. 63 15:34 น.