เครือข่ายฅนสร้างสุข

ติดตามกลุ่มอาชีพ และการออมครั้งที่ 3

ติดตามกลุ่มอาชีพ และการออมครั้งที่ 3

ส่งเสริมอาชีพ บ้านรามง ตำบลปุยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

วัน อาทิตย์ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 09:00 - 16:30 น.

สถานที่ ศูนย์เรียนรู้บ้านรามง หมู่ที่ 1 ตำบลปุยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

เวทีติดตามประเมินผลกลุ่มอาชีพ ปัญหา อุปสรรค การตลาด

โดย romlah ramong เมื่อ 12 เม.ย. 64 07:21 น.