เครือข่ายฅนสร้างสุข

กิจกรรมที่ 6 ปรับสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1

กิจกรรมที่ 6 ปรับสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1

โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลนาตาล่วง

วัน อังคาร 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09:00 - 12:00 น.

สถานที่ วัดนำ้ผุดใต้

เป็นการปรับสถาพห้องนำ้เดิมของวัดที่ไม่เหมาะสมให้มีความปลอดภัยและเหมาะกับกลุ่มผู้ที่ใช้บริการของสถานที่(วัด)ที่ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ โดยในคร้งแรกจะเป็นการปรับด้านในห้องนำ้

โดย chonpadae เมื่อ 20 ต.ค. 64 17:01 น.