เครือข่ายฅนสร้างสุข

กิจกรรมที่ 6 ปรับสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2

กิจกรรมที่ 6 ปรับสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2

โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลนาตาล่วง

วัน พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09:00 - 10:00 น.

สถานที่ วัดนำ้ผุดใต้

เป็นการปรับสภาพด้านนอกที่ต้องการให้เกิดทางลาด ราวจับ ที่เกิดควมสะดวก ปลอดภัย สำหรับรถเข็นทั้งผู้สูงอายุและผู้พิการ

โดย chonpadae เมื่อ 20 ต.ค. 64 17:02 น.