การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • ส่งเสริมอาชีพเลี้ยง (เป็ด-ไก่ไข่)

  ส่งเสริมอาชีพเลี้ยง (เป็ด-ไก่ไข่)

  โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงเป็ด : ผลผลิต (Output) ศอ.บต. สนับสนุนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านให้แก่ข้าราชการ (วิทยากรครู ก.) ผู้นำจิตอาสา (วิทยากรครู ข.) คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และให้ประชาชนในหมู่บ้าร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ๑ แผน ผลลัพธ์ (Outcome) หมู่บ้านมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมถึงเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนงานนโยบายของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. ผลกระทบ (Impact) ประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจ มีความเชื่อมั่นรัฐ และหันมาสนับสนุนแนวทางภาครัฐส่งผลให้เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ลดลง@18 ส.ค. 61 15:22
 • ส่งเสริมอาชีพเลี้ยง (เป็ด-ไก่ไข่)

  ส่งเสริมอาชีพเลี้ยง (เป็ด-ไก่ไข่)

  โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ : ผลผลิต (Output) ศอ.บต. สนับสนุนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านให้แก่ข้าราชการ (วิทยากรครู ก.) ผู้นำจิตอาสา (วิทยากรครู ข.) คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และให้ประชาชนในหมู่บ้าร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ๑ แผน ผลลัพธ์ (Outcome) หมู่บ้านมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมถึงเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนงานนโยบายของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. ผลกระทบ (Impact) ประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจ มีความเชื่อมั่นรัฐ และหันมาสนับสนุนแนวทางภาครัฐส่งผลให้เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ลดลง@17 ส.ค. 61 16:22
 • หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.5 โคกกะเปาะ ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

  หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.5 โคกกะเปาะ ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

  ดำเนินการปลูกกล้วยหอมทองและกล้วยน้ำว้า : คณะกรรมการหมู่บ้านและสมาชิกทุกครัวเรือนปลูกกล้วยหอมทองและกล้วยน้ำว้า ประชาชนมีกล้วยไว้บริโภคในครัวเรือน และจำหน่ายผลผลิตจากกล้วยเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน@10 ส.ค. 61 11:46
 • หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.5 โคกกะเปาะ ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

  หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.5 โคกกะเปาะ ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

  ดำเนินงาน กิจกรรมสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ : กลุ่มสามารถจำหน่ายไข่ไก่ทำให้มีรายได้จากการเลี้ยงไก่ไข่@10 ส.ค. 61 11:32
 • หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.5 โคกกะเปาะ ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

  หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.5 โคกกะเปาะ ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

  ดำเนินการสร้างโรงเรือนของกิจกรรม สนับสนุนกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ : คณะกรรมการหมู่บ้านจัดเตรียมพื้นที่ในการเลี้ยงไก่@10 ส.ค. 61 11:17
 • หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.5 โคกกะเปาะ ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

  หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.5 โคกกะเปาะ ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

  ตรวจรับวัสดุ/อุปกรณ์ กิจกรรมสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ : คณะกรรมการได้ทำการตรวจรับวัวดุ/อุปกรณ์ ของกิจกรรมสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่@10 ส.ค. 61 11:09