ประชาสัมพันธ์

 • ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พอใจการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" 80 หมู่บ้าน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระบุการสร้างชุมชน

  @28 มิ.ย. 61 18.07

  วันอังคารที่ 26  มิถุนายน 2561 พลเอก จำลอง คุณสงค์  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานมอบเงินอุดหนุนตามโครงการขยายผลการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ประจำปี 2561 มีหมู่บ้านที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน ๘๐ หมู่บ้านเข้ารับเงินอุดหนุน หมู่บ้านละ 400,000 บาท โดยมี นายไกรศร  วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นาย ปรีชา  ชนะกิจกำจร  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร (ศอ.บต.) ผู้ใหญ่บ้าน ครู ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม  ที่ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จ.ปัตตานี

  สำหรับโครงการการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ?มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน? เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำ 4 เสาหลักในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย?พื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย? รวมทั้งเสริมสร้างการพัฒนาตามยุทธศาสตร์พระราชทาน ?เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา? หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางในการนำไปสู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน และปลอดยาเสพติด โดยหลักเกณฑ์การประเมินผลจะประเมินจากศักยภาพของกลไกและประสิทธิภาพการทำงาน การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส จุดเด่นและจุดแข็งของหมู่บ้าน และความพึงพอใจของประชาชนในหมู่บ้าน ในการคัดเลือกหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งจะเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และต้นแบบหมู่บ้านเข้มแข็งต่อไป

 • ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ พลเอก จำลอง คุณสงค์ เป็นประธานในการนำเสนอผลกาดำเนินงานของโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

  @25 เม.ย. 61 10.06

  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ ตลาดนัดยามเย็น หมู่ 3 บ้านพรุ ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเอกจำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาหมู่บ้านชุมชน/เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2560 จังหวัดยะลา ในกิจกรรมมีการนำเสนอผลการดำเนินงานจำนวน 9 หมู่บ้าน และร่วมกันแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น มีการจัดบู๊ธนิทรรศการผลการดำเนินงาน โดยมี นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร ศอ.บต. ร่วมคณะ พร้อมนี้มี นายก้องสกุล จันทราช นายอำเภอเมืองยะลา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ 12 เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตอาสา นักประชาสัมพันธ์ฯ วิทยากรครู ก.และครู ข. หมู่บ้าน จังหวัดยะลา และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

  พลเอกจำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กล่าวต่อว่า ต้องขอบคุณเจ้าของพื้นที่ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ที่ได้เตรียมการต้อนรับเป็นอย่างดี ได้สัมผัสกับบรรยายกาศของการพัฒนาตามที่เราได้ตั้งวัตถุประสงค์ของโครงการและจุดมุ่งหมายชุมชนเข้มแข็ง 9 หมู่บ้าน ที่ได้จัดแสดงในวันนี้ ทางศอ.บต.ได้คัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อมในระดับหนึ่งให้การสนับสนุนให้กำลังใจกับชุมชนในการพัฒนาต่อยอดต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 40 หมู่บ้าน ทั้งจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จะดำเนินการต่อยอดเป็นต้นแบบ รวมทั้งขยายผลกับพื้นที่ใกล้เคียงในทุกๆ มิติ ทั้งนี้ จากการนำเสนอของหมู่บ้านหรือชุมชนเข้มแข็ง มั่นง มั่งคั่ง ยั่งยืน จังหวัดยะลาพบว่า 9 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป คือ มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเกษตรกรปลูกพริกไทยดำ การทำไข่เค็ม การเลี้ยงปลา เลี้ยงโค เลี้ยงเป็ดและไก่ กลุ่มทำขนม กลุ่มทำกระเป๋าจักสาน และจัดตั้งร้านค้าสหกรณ์เป็นการตอบโจทย์ที่ถูกต้องมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมามีส่วนร่วม อีกทั้งดึงดูดภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาสร้างร้ายได้อีกด้วย

 • พลเอกจำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่หมู่บ้านที่ผ่านการคัดเลือกระดับดีเด่น

  @9 มี.ค. 61 16.24

  วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. พลเอกจำลอง  คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่หมู่บ้านที่ผ่านการคัดเลือกระดับดีเด่นและกล่าวโอวาท ตามกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลงาน และถอดบทเรียน โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2561 โดยมี วิทยากร ครู ก.และครู ข. คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และประชาชนในพื้นที่ รวม 240 คน ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

                  พลเอกจำลอง คุณสงค์ กล่าวต่อว่า “ขอขอบคุณทีมงานของหมู่บ้าน ทีมงานของศอ.บต. ที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อน โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  อย่างเป็นขั้นเป็นตอน จนทำให้ โครงการนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  และจากการลงติดตาม ตรวจเยี่ยมโครงการในระดับพื้นที่ ทีมงานหมู่บ้าน ได้ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลงาน ทำให้ทราบถึงความตั้งใจ ทุ่มเท จนผมเองมีความประทับใจชื่นชมการทำงานของทุกหมู่บ้าน  วันนี้ ได้มารับทราบผลการดำเนินงานของแต่ละหมู่บ้าน และได้ฟังการนำเสนอ บรรยากาศการทำงาน รวมทั้งการถอดบทเรียน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไป พัฒนาการทำงานในปีถัดไป”

 • นายบุญธรรม มุณีกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลงาน และถอดบทเรียน โครงการพัฒนาหมู่บ้านฯ

  @9 มี.ค. 61 12.51

  วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 นายศุภณัฐ  สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. มอบมหมายให้ นายบุญธรรม มุณีกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลงาน และถอดบทเรียน โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2561 โดยมี วิทยากร ครู ก. ครู ข. และประชาชนในพื้นที่ รวม 240 คน ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

  ทั้งนี้ เพื่อลดความรุนแรง  และสนับสนุนแนวทางสันติวิธี ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข รวมทั้งสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็ง และประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ รวมทั้งต่างประเทศ มีความเข้าใจ และหันมาสนับสนุนแนวทางภาครัฐ

 • ศอ.บต.ขับเคลื่อน โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพิ่มพื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย

  @26 ธ.ค. 60 21.29

  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมปัญจเพชร อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริการจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อม ตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี นายอับดุลฮาลิมบาฮี ตัวแทนคณะทำงานผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ตัวแทนหน่วยเฉพาะกิจ ผู้แทนนายอำเภอ หัวหน้าทีมครู ก. คณะกรรมการหมู่บ้าน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกว่า 100 คน นายปรีชา ชนะกิจกำจร กล่าวว่า ตามที่คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้กำหนด Roadmap การขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. ภายใต้ 7 กลุ่มภารกิจงาน สำหรับกลุ่มภารกิจงาน ที่ 6 งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย พลเอก จำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้มีการผลักดันโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลไกของหมู่บ้านประกอบด้วย คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำสี่เสาหลัก และภาคประชาชน ตั้งแต่ระดับนโยบายไปยังระดับปฏิบัติในพื้นที่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดหมู่บ้าน/ชุมชน มีการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน พื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย และเสริมสร้างการพัฒนาตามยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งศาสตร์พระราชาสู่แนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน

      นายปรีชา ชนะกิจกำจร กล่าวอีกว่า การประชุมในวันนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมการกำหนดรูปแบบแนวทางการติดตามและประเมินโครงการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีแผนการติดตามและประเมินผลในช่วงเดือนธันวาคม 2560 จำนวน 40 หมู่บ้าน แบ่งเป็น จังหวัดยะลา 9 หมู่บ้าน จังหวัดปัตตานี 16 หมู่บ้าน และจังหวัดนราธิวาส 15 หมู่บ้าน หลักเกณฑ์การประเมินผลจากศักยภาพของกลไกและประสิทธิภาพการทำงาน การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส จุดเด่นและจุดแข็งของหมู่บ้าน และความพึงพอใจของประชาชนในหมู่บ้าน ในการคัดเลือกหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งจะเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และต้นแบบหมู่บ้านเข้มแข็งต่อไป

        นอกจากนี้ มีการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน ปี 2561 จำนวน 80 หมู่บ้าน โดยจะนำประสบการณ์ ความสำเร็จของการดำเนินงาน 40 หมู่บ้านในครั้งนี้ มาปรับใช้และเพิ่มศักยภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

        ขอบคุณภาพข่าว สำนักประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.

 • โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

  @26 ธ.ค. 60 09.35

  โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

หัวข้อข่าวทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • ส่งเสริมอาชีพเลี้ยง (เป็ด-ไก่ไข่)

  ส่งเสริมอาชีพเลี้ยง (เป็ด-ไก่ไข่)

  โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงเป็ด : ผลผลิต (Output) ศอ.บต. สนับสนุนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านให้แก่ข้าราชการ (วิทยากรครู ก.) ผู้นำจิตอาสา (วิทยากรครู ข.) คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และให้ประชาชนในหมู่บ้าร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ๑ แผน ผลลัพธ์ (Outcome) หมู่บ้านมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมถึงเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนงานนโยบายของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. ผลกระทบ (Impact) ประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจ มีความเชื่อมั่นรัฐ และหันมาสนับสนุนแนวทางภาครัฐส่งผลให้เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ลดลง@18 ส.ค. 61 15:22
 • ส่งเสริมอาชีพเลี้ยง (เป็ด-ไก่ไข่)

  ส่งเสริมอาชีพเลี้ยง (เป็ด-ไก่ไข่)

  โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ : ผลผลิต (Output) ศอ.บต. สนับสนุนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านให้แก่ข้าราชการ (วิทยากรครู ก.) ผู้นำจิตอาสา (วิทยากรครู ข.) คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และให้ประชาชนในหมู่บ้าร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ๑ แผน ผลลัพธ์ (Outcome) หมู่บ้านมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมถึงเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนงานนโยบายของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. ผลกระทบ (Impact) ประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจ มีความเชื่อมั่นรัฐ และหันมาสนับสนุนแนวทางภาครัฐส่งผลให้เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ลดลง@17 ส.ค. 61 16:22
 • หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.5 โคกกะเปาะ ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

  หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.5 โคกกะเปาะ ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

  ดำเนินการปลูกกล้วยหอมทองและกล้วยน้ำว้า : คณะกรรมการหมู่บ้านและสมาชิกทุกครัวเรือนปลูกกล้วยหอมทองและกล้วยน้ำว้า ประชาชนมีกล้วยไว้บริโภคในครัวเรือน และจำหน่ายผลผลิตจากกล้วยเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน@10 ส.ค. 61 11:46
 • หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.5 โคกกะเปาะ ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

  หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.5 โคกกะเปาะ ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

  ดำเนินงาน กิจกรรมสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ : กลุ่มสามารถจำหน่ายไข่ไก่ทำให้มีรายได้จากการเลี้ยงไก่ไข่@10 ส.ค. 61 11:32
 • หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.5 โคกกะเปาะ ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

  หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.5 โคกกะเปาะ ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

  ดำเนินการสร้างโรงเรือนของกิจกรรม สนับสนุนกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ : คณะกรรมการหมู่บ้านจัดเตรียมพื้นที่ในการเลี้ยงไก่@10 ส.ค. 61 11:17
 • หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.5 โคกกะเปาะ ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

  หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.5 โคกกะเปาะ ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

  ตรวจรับวัสดุ/อุปกรณ์ กิจกรรมสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ : คณะกรรมการได้ทำการตรวจรับวัวดุ/อุปกรณ์ ของกิจกรรมสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่@10 ส.ค. 61 11:09