ประชาสัมพันธ์

 • CSO ชายแดนใต้เริ่มขับเคลื่อนงาน 200 กว่าองค์กรเดินหน้างานพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุข

  @14 ก.ค. 61 10.32

  เครือข่ายองค์กรประชาสังคมในโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผ่านการอนุมัติงบประมาณกว่า 200 องค์กรเริ่มงานขับเคลื่อนตามแผนงาน หลายองค์กรเริ่มประชุมการเตรียมงานขับเคลื่อนในขณะที่หลายองค์กรเริ่มกิจกรรมแล้ว

  คำอธิบายภาพ

  กลุ่มจิตอาสาสร้างสันติสุขจังหวัดปัตตานี ในนามเครือข่ายภาคประชาสังคม ศอ.บต.  ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 กิจกรรม/โครงการสร้างพลังประชาชนคนยุติธรรมนำสันติสุขสู่ชุมชนชายแดนใต้ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบาราโหม หมู่ที่ 1 ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี

  กิจกรรม/โครงการสร้างพลังประชาชนคนยุติธรรมนำสันติสุขสู่ชุมชนชายแดนใต้ เป็นการเสวนา ในหัวข้อ "ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชาชนมีส่วนร่วมสร้างสันติสุขสู่ชุมชน"  มีนายสมศักดิ์ ทิพย์มณี ปลัดอาวุโส ผู้แทนนายอำเภอเมืองปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้บริหารจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น ในพื้นที่ ต.บาราโหมฯ ร่วมเป็นวิทยากรซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนประมาณ 150 คน

  วันที่ 27 กันยายน 2560 โครงการอัลฟารุกสร้างคน ขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่สันติภาพที่ยั่งยืน ได้มีกิจกรรม Workshop ก่อนจัดกิจกรรมโครงการในการขับเคลื่อนประเด็น "สร้างคน" BAR (Before Action Review) เป็นการฝึกกระบวนการคิดของเยาวชนต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เป้าหมาย สิ่งที่คาดหวังหลังจัดโครงการ รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และมีการเตรียมป้องกัน

  วันนี้ 30 กันายน 2560 ชุมชนท่องเที่ยวตะโละกาโปร์ ประชุมคณะทำงาน ร่สมกับเครือข่ายท่องเที่ยว จังหวัดปัตตานี เพื่อกำหนดแผนกิจกรรม โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเยาวชนและพัฒนาท่องเทียวขุมชนชายแดนใต้

  มูลนิธิอิสลามเพื่อการศึกษา โรงเรียนอิสลามประชาสงเคราะห์  อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี  จัดกิจกรรมโครงการอบรมสร้างความเข้าใจแนวทางสันติวิธี เปิดพิธีโดย  พ.อ.เกรียงศักดิ์  โคตระภู  ผอ.สกพ.ศสว. บรรยาย ภาคเช้า โดย ท่านมูฮำมัดอายุบ  ปาทาน  หัวข้อ บทบาทภาคประชาสังคมในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดน

  aaa

  เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคลัสเตอร์กล้วยหินยะลาภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตและแปรรูปกล้วยหินยะลาแบบบูรณาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดยะลา งบที่ได้รับจาก ศอ.บต. จัดการประชุมวางแผนการดำเนินการวางขอบข่ายการทำงานของคณะกรรมการกลุ่ม

  aa

  ชมรมฉัตรวารินไบค์สุไหงปาดี ประชุมคณะทำงานชี้แจ้งความคืบหน้าของการจัดกิจกรรม "รำลึกถึงพ้อปั่นตามรอยเสด็จประพาสสุไหงปาดี" ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 โดยเป้าหมายผู้มาร่วมงานทั้งภาครัฐและประชาชนไม่น้อยกว่า1000 คน ทั้งนี้ประธานชมรมได้ประสานงานและแจ้งให้นายอำเภอทราบแล้วถึงกิจกรรมที่จะจัดขึ้น โดยทางอำเภอจะเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดและตัวแทน ครม.ส่วนหน้าร่วมเป็นประธานเปิดงานดังกล่าว

  ประธานชมรมได้แจ้งถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำเสื้อปั่นและนิทรรศการเสด็จประพาสอยู่ระหว่างออกแบบดำเนินการแล้ว และประสานงานกับทางผู้ใหญ่บ้านโผลงในเรื่องสถานที่และทีมแม่บ้านที่จะช่วยเหลือการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้มาร่วมงาน

 • ศอ.บต.จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลถอดบทเรียนโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต.

  @20 เม.ย. 61 14.24

  เมื่อวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2561 ศอ.บต. โดยสำนักประสานเครือข่ายภาคประชาสังคมฯ ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลถอดบทเรียน ในโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้องค์กรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมถอดบทเรียนร่วมกัน เพื่อค้นหารูปแบบการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จ เพื่อนำไปปรับปรุงในการพัฒนางานโครงการให้มีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งเป็นโครงการที่ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลให้ความสำคัญ เป้าหมาย 223 องค์กร ณ ห้องพญาตานี โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อ.เมือง จ.ปัตตานี

 • ภาคประชาสังคม ร่วมประกาศเจตนารมณ์แก้ไขปัญหา 3 จชต.

  @20 เม.ย. 61 09.18

  ภาคประชาสังคม ร่วมประกาศเจตนารมณ์แก้ไขปัญหา 3 จชต.

  เมื่อวันนี้ (15 มีนาคม 2561) เวลา 13.30 น. ที่โรงแรมซีเอส อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานแถลงผลการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2560 พร้อมด้วยนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ภาคประชาสังคมกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่และภาคประชาสังคมที่ได้รับงบอุดหนุนการขับเคลื่อนและพัฒนาพื้นที่ จำนวน 233 องค์กร ร่วมกิจกรรมแถลงผลงาน พร้อมส่งคลิปวีดีโอ โปสเตอร์ และภาพนิ่งในการสื่อสารเรื่องราวกิจกรรมของแต่ละกลุ่มเข้าประกวดด้วย

  พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กล่าวตอนหนึ่งขณะพบปะพี่น้องภาคประชาสังคมว่า วันนี้ยืนยันว่ารัฐบาลและผู้แทนพิเศษของรัฐบาล จะเดินเคียงบ่าเคียงไหล่ จับมือประชาชนทุกคนเดินไปด้วยกัน เพื่อความผาสุขกลับคืนสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ บรรยากาศในพื้นที่วันนี้เปลี่ยนไปค่อนข้างมาก โดยเฉพาะบรรยากาศของความเชื่อมั่น ไว้วางใจ ช่องว่างระหว่างภาครัฐกับประชาชนลดลงเกือบเป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานขององค์กรภาคประชาสังคม ในฐานะโซ่ข้อกลางที่เชื่อมระหว่างรัฐกับประชาชน

  ด้านนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า จากสภาพปัญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนาน ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตทรัพย์สิน ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต และคุณภาพชีวิตของประชาชน อีกทั้งมีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงมาเชื่อมโยงกับสถานการณ์ในพื้นที่ เพื่อสร้างความแตกแยก ทำให้ประชาชนหันมาต่อต้านการปฏิบัติงาน ลดความเชื่อมั่นของภาครัฐนั้น บทบาทของภาคประชาสังคมในการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงมีความสำคัญในการทำความเข้าใจแก่พี่น้องในพื้นที่ พร้อมพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างความเจริญเติบโต ขจัดความยากจน สร้างงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พี่น้องในพื้นที่ อย่างไรก็ดีกุญแจสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือ การบูรณาการผลประโยชน์เข้าด้วยกัน เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทุกระดับ ในพื้นที่และนอกพื้นที่ ทั้งนี้การดำเนินงานองค์กรภาคประชาสังคมที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นปรากฏการณ์มิติใหม่ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ให้มีความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

  นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้เป็นการแถลงผลงานและเป็นวันประกาศเจตนารมณ์ขององค์กรภาคประชาสังคมที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการจนประสบความสำเร็จ ถือเป็นวันเกียรติยศขององค์กรภาคประชาสังคมชายแดนใต้ ซึ่งภายในงานมีการจัดบอร์ดนิทรรศการการแสดง Talk show การแสดงบนเวที การเชิดชูเกียรติให้กับองค์กรที่มีผลการขับเคลื่อนต้นแบบ และการมอบรางวัลการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ (สื่อ ศิลป์ ประชาสังคม) รวมทั้งการประกาศเจตนารมณ์ขององค์กรภาคประชาสังคมต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปสู่ความยั่งยืน อย่างไรก็ตามการดำเนินงานขององค์กรภาคประชาสังคมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมฯ มีจำนวน 223 องค์กร ซึ่งมีองค์กรที่มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 94.33 ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 5.67 และสามารถเป็นองค์กรต้นแบบ จำนวน 22 องค์กร

 • วันที่ 11 เมษายน 61 ทีมงานคณะติดตามของ ศอ.บต ลงพื้นที่ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย จังสงขลา

  @19 เม.ย. 61 21.04

  วันที่ 11 เมษายน 61 เลขาธิการ ศอ.บต. ได้มอบหมายทีมงานคณะติดตามของ ศอ.บต พร้อม คุณอัญชนา หีมมิหน๊ะ อนุกรรมการ คกป.ลงติดตามองค์กร/เครือข่ายภาคประชาสังคมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ณ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย จังสงขลา

 • วันที่ 7 และ 9 เมษายน 61 ทีมงานคณะติดตามของ ศอ.บต ลงพื้นที่ อำเภองี่ยอ จังนราธิวาส

  @19 เม.ย. 61 20.55

  วันที่ 7 และ 9 เมษายน 61 เลขาธิการ ศอ.บต. ได้มอบหมายทีมงานคณะติดตามของ ศอ.บต พร้อม คุณอัญชนา หีมมิหน๊ะ อนุกรรมการ คกป.ลงติดตามองค์กร/เครือข่ายภาคประชาสังคมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ณ อำเภองี่ยอ จังนราธิวาส

หัวข้อข่าวทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์

  ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2561 : ถถถถ@19 ต.ค. 61 22:02
 • งานการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

  งานการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

  ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ : ได้รับความร่วมมือจากนายอำเภออบันนังสตามาเป็นประธานในพิธี มีผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา ตัวแทนศอ.บต.  ผู้อำนาวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ตลอดถึงทหาร  ตำรวจและประชาชนมาร่วมกิจกรรมนี้อย่างคับคั่ง@22 ก.ย. 61 10:43
 • งานการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

  งานการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

  การแสดงศิลปะท้องถิ่นพื้นบ้าน : ประชาชนต่างให้ความสนใจรวมถึงพี่น้องชาวไทยมุสลิมต่างก็ให้ความสนใจในงานครั้งนี้ด้วยครับ@22 ก.ย. 61 10:34
 • ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์

  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์

  ร่วมงานประเมินคัดเลือกมัสยิดพอเพียงหรือศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำมัสยิดระดับจังหวัดนราธิวาส : เนื่องจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียนบ้านซีโปร์ตั้งอยู่ใกล้กกับมัสยิดนูรุลกุรอานและมีหลักเกรณ์เข้าข้ายกับศูนย์โครงการศูนย์เรียนรู้ประจำมัสยิดของหน่วยงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสทางศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์จึงประชุมหารือกันกับสมาชิกเพื่อที่จะยกระดับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นศูนย์เรียนรู้ประจำมัสยิดนูรุลกุรอานบ้านซีโปร์จึงสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 มีการอบรมให้ความรู้การปลูกผักการสาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การประชมหารือกัน การฝึกทำบัญชีครัวเรือนและได้ลงมือทำ วันนี้ได้มีการประเมินศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็นการติดตามว่าทุกมัสยิดให้ความสำคัญกับโครงการมากแค่ไหน ซึ่งการประเมินในครั้งนี้เป็นการประเมินครั้งที่ 3 แล้วซึ่งคัดเลือกในรอบ 5 มัสยิดสุดท้ายเพื่อคัดเลือกระดับ 1-5 ในการประเมินครั้งนี้มีการนำเสนอโดยรองประธานศูนย์มัสยิดตามเอกสารที่สรุปใว้@21 ก.ย. 61 08:13