เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

ระบบติดตามโครงการหลัก สจรส

ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้อง Zoom ออนไลน์ (* เข้าใช้ได้ ตามวัน-เวลาที่ กำหนด)

@18 มี.ค. 63 20.35
 • ประชุม เครือข่ายข้าวไร่

  25 ก.ย. 64
  18.00 - 21.00 น.

  Zoom ID: 62027243853

  ผู้จอง..คุณทวีวัตร(พี่เผือก)
 • เครือข่ายธนาคารต้นไม้ (ทวีวัตร ชุมพร )

  26 ก.ย. 64
  18.00 - 21.00 น.

  Zoom ID: 69874117496

  ผู้จอง..คุณทวีวัตร(พี่เผือก)

จองห้องประชุม แจ้งกำหนดการหรือแจ้งปัญหาการใช้งาน ได้ที่ โทร. 08-1818-2543 คุณสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน (เอ๋) Line: 18182543

หัวข้อข่าวทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

การพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด

สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง/กรรมการกองทุน ในการพัฒนาแผน/โครงการ และติดตามประเมินผล โครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขต 7-10) งวด 3 : -@15 ก.ค. 62 17:13

การพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด

สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง/กรรมการกองทุน ในการพัฒนาแผน/โครงการ และติดตามประเมินผลโครงการภาคเหนือ (เขต 1-2) งวดที่ 3 : -@15 ก.ค. 62 17:12