เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

1512 items|« First « Prev 149 150 (151/152) 152 Next » Last »|

ข้อสังเกตงานสร้างสุขภาคใต้ จากหมอบัญชา

โดย pongthep sutheravut on 13 ก.พ. 52 00.49
  1. มีการเลื่อนวันจัดงานจาก ๕-๗ มีนาคม ออกไปเป็น ๑-๓ เมษายน เนื่องจากสถานที่จัดงานไม่พร้อม โดยได้ปรับกำหนดการใหม่แล้ว

  2. กำหนดการยังเห็นเป็นตอน ๆ เป็นส่วน ๆ ไม่ได้แสดงให้เห็นภาพรวมของงานที่น่าสนใจ เช่น

    • การออกแบบให้งานทั้งงาน หมายถึงทั้งสถานที่ ระบบบริการและเนื้อหาให้เป็นเสมือนการมาเข้าค่ายประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพที่เน้นในเรื่อง ‘ปัญญา’ โดยการเลือกจัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ แทนการใช้พื้นที่ทางปัญญาที่สวนโมกข์ การเลือกบริการที่พักด้วยการพักหอพักนักศึกษา โรงแรมของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการพักรวม และพักแรมแบบเรียบง่ายในเต้นท์ในกลดให้เลือกได้ จนแม้กระทั่งการรับประทานอาหารก็ออกแบบให้มีบรรยากาศพิเศษอย่างสถานศึกษาและปฏิบัติเพื่อฝึกฝนและพัฒนาตน ทุกคนต้องล้างภาชนะด้วยตนเอง เป็นต้น ประเด็นและบรรยากาศเหล่านี้หากไม่ชี้แจงให้เห็นชัดจนเกิดเป็นอารมณ์ร่วม อาจเกิดกระแสลบทำลองติต่อว่าหรือไม่ร่วมจนแทนที่จะเป็นบวก สร้างเสริมสุขภาวะทางสติปัญญาและสังคม จะกลายเป็นทุกข์ก็ได้

สมัชชาสุขภาพ สมัชชาสุขภาพ สมัชชาสุขภาพ ท่องเท่าไรก็จำไม่ได้

โดย pongthep sutheravut on 13 ก.พ. 52 00.42

ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 3 สมัชชาสุขภาพเป็นช่องทางให้ทุกฝ่ายในสังคมเข้ามาทำงานร่วมกันในกระบวนการต่อไปนี้

  1. เป็นกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสังคม ในการร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ร่วมกันถกแถลง ปรึกษาหารือ เพื่อกำหนดทิศทางแนวนโยบาย ร่วมดำเนินการ ร่วมติดตาม ร่วม ปรับปรุงแก้ไข และร่วมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนทุกฝ่ายในสังคมรู้สึกว่าเป็นเจ้าของนโยบายสาธารณะนั้นร่วมกัน
  2. เป็นกระบวนการของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
  3. เป็นกระบวนการทำงานด้วยยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ซึ่งใช้ในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อน โดยพึ่งพาพลัง 3 ส่วน ที่เชื่อมโยงกัน คือ พลังทางปัญญา พลังทางสังคม และพลังแห่งอำนาจรัฐ หรืออำนาจทางการเมือง

แล้วอะไรคือ สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา

โดย pongthep sutheravut on 13 ก.พ. 52 00.38

การพัฒนาประเทศของไทยมีจุดหมายสำคัญ คือ การสร้างความเจริญ  การทำให้ผู้คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี  และ ทำให้สังคมมีสุขภาวะ  การจะบรรลุจุดหมายดังกล่าวภายใต้สังคมที่ซับซ้อน เป็นเรื่องยากเปรียบเหมือนการเขยื้อนภูเขา แนวคิดสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา จึงเป็นแนวคิดสำคัญที่กล่าวถึง การทำงานร่วมกันของ 3 ภาคส่วนในการพัฒนาระบบสุขภาพ

ความหมาย

การพัฒนาระบบสุขภาพ โดยการบูรณาการทำงานร่วมกันขององค์ประกอบในสังคมที่สำคัญ 3 องค์ประกอบคือ องค์ประกอบภาควิชาการ  องค์ประกอบภาคประชาสังคม  องค์ประกอบภาครัฐและการเมือง หากองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วน สามารถบูรณาการเข้าด้วยกัน เกิดการใช้ความรู้ ประกอบกับพลังการขับเคลื่อนของภาคประชาสังคม ภายใต้ช่องทางที่รัฐและการเมืองเปิดโอกาสและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ร่วมกัน ก็จะทำให้เกิดกระบวนการสาธารณะที่ดีนำสู่สุขภาวะของสังคมได้

อะไรคือความหมายของคำว่าระบบสุขภาพ

โดย pongthep sutheravut on 13 ก.พ. 52 00.35

กระบวนทัศน์เรื่องสุขภาพในมิติเดิม  เป็นเรื่องของการเจ็บป่วย การรักษาพยาบาล และเป็นเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์  ปัจจุบันตามมาตรา 3 ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ให้ความหมายของสุขภาพ ว่า เป็นภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล โดยครอบคลุมไม่เพียงเฉพาะปัจเจกบุคคล แต่ครอบคลุมไปถึงครอบครัว ชุมชน และสาธารณะ

ความหมาย

ระบบสุขภาพ หมายความว่า ระบบความสัมพันธ์และการจัดการทั้งมวลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

เชิญชวนเครือข่ายใช้งานบล็อก (Blog) เพื่อเผยแพร่ข่าวสารหรือกิจกรรม

โดย Little Bear on 12 ก.พ. 52 11.59

ภาคี "ฅนใต้สร้างสุข" จะใช้งานเว็บไซท์ http://happynetwork.org เป็นเว็บไซท์หลักสำหรับประชาสัมพันธ์การทำงานของเครือข่าย

1512 items|« First « Prev 149 150 (151/152) 152 Next » Last »|